Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТжүктеу 395.5 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата09.01.2017
өлшемі395.5 Kb.
1   2   3   4

БҚО бойынша мемлекеттік 

кірістер департаменті,

адам ресурстары басқармасы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті, 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., 

Некрасов к., 30/1, анықтама телефоны 8 (7112) 50-85-95, факс 8 (7112) 53-84-40, электрондық пошта taxwest@mgd.kz Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің 

жедел-тергеу бөлімшелерінің (экономикалық тергеулер қызметі) бос лауазымдарына конкурс жариялайды:

oral_oniri@inbox.ru

Сенбі,  24 қаңтар 2015 жыл

ХаТ-Хабар

Орал  қаласының  тұрғыны  болған  біріміз-

ге  асыл  жар,  бірімізге  әке,  бірімізге  аяулы  да 

асыл  ұл Армат  Айсағалиұлы  Андыровтың 

бақилық  болғанына  10  жыл  болуына  байла-

нысты сағынышпен еске аламыз.

Өміріңнің шаттық, қызық бар күнін

Тастап кеттің, тастап кеттің барлығын.

Егер тірі болғаныңда дәл бүгін

Көрер едің Аружанның қызығын.

Бұлақ болып ағылғанда тармағың

Көтереміз тағдыр салған салмағын.

                                               Келіңіздер, тума­туыс, дос­жаран,

                                               Еске алайық Арматжанның аруағын.

еске алушылар: ата-анасы, зайыбы Райгүл, қызы ару 

7

«ОРаЛ ӨҢІРІ» батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті. 090000, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. е-mаіl: оral_oniri@inbox.ru

Газет облыстық «Орал өңірі» газетi редакциясының компью­терлiк 

орталығында терiлiп, беттелдi.

"Жайық Пресс" ЖШС баспаханасында басылды

Индексі: 65428 Таралымы: 15420, 2 баспа табақ. 

Газет аптасына үш рет шығады.

Корректорлар: Н. СҰЛТАНОВА, Д. ШАНКИШеВА, А. КерееВА

Кезекшi редактор: 

Н. СаФУЛЛИН

Меншік иесі: 

«Жайық Пресс» ЖШС 

бас директор

Жантас Набиоллаұлы 

СаФУЛЛИН

бас редактор бауыржан ҒҰбаЙДУЛЛИН

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде

2006 жылғы 4 мамырда тіркеліп, №7201-г куәлігі берілген

Бас редактор 51-25-80, 

Бас редактордың 

орынбасарлары 24-17-08,

                            54-18-08,

МеНШІкТІ ТІЛШІЛеР: 

Тілес ЖазЫҚбаЙ  

(ақжайық ауданы)  

8-711-36-91-756,

Нұрымбек ЖаПаҚОв  (Жәнібек ауданы)  

8-711-35-21-770, 

Өмірзақ аҚбаСОв  

(Жаңақала ауданы)  

8-711-41-21-755, 

Серік ЖҰМаҒаЛИев  

(Қазталов ауданы)  

8-711-44-31-468, 

Мүсірбек аЙТаШев  

(Сырым ауданы)  

8-711-34-31-126 

Редакция алқасы: есенжол ҚЫСТаУбаев,

Сырымбек ТҰяҚОв (бас редактордың орынбасарлары), 

Жаннат еСПОЛаева (жауапты хатшы),

Тоқтар кеНЖеҒаЛИев (қоғамдық-саяси бөлім), 

Сәкен ӘбІЛХаЛЫҚОв (экономика бөлімі),

Нұрлыбек РаХМаНОв (гуманитарлық бөлім).

Қолжазбаларға  пiкiр  айтылмайды  және  пайдала-

нылмаған  хат  авторларына  жауап  қайтарылмайды. 

Деректердің дәлдiгi үшiн автор жауапты. Жарияланым 

авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiр-

мейдi.  редакция  тапсырысымен  жазылмаған  мате-

риалдар үшін қаламақы төленбейді. «Орал өңірінде» 

жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басу-

ға болмайды. Мақалалар электрондық нұсқада қабыл-

данады.


белгісімен  жарияланған  материалдар  ақылы 

болып есептеледі.

Ж

Жауапты хатшы 54-38-22.Жарнама қабылдау

тел/факс: 51-51-09; 

Бухгалтерия 54-04-90. 

е-mail: zhaikpress@inbox.ruТелефондар:

Бөкей  ордасы  ауданы  Ұялы  ауылының 

тұрғыны  болған,  жанұямыздың  алтын  діңгегі 

Төкеш  Тәуішұлының  өмірден  өткеніне  

24 жыл болуына байланысты сағына еске ала-

мыз. Арамызда болса, бүгінде 90 жасқа толар 

еді.


Бәйтерек ең жайқалған жапырағың,

Жоқтайды артыңызда бар ұрпағың.

Жатқан жерің жайлы, жарық болып,

Мәңгілікке торқа болсын топырағың.еске алушылар: бала-келіндері Теміртас-ажар, 

Өтебай-зәмзагүл, Данияр, Марал, қыз-күйеу баласы 

Мэлс-айнұр, немере келіндері Оразбек-Әлия, Жұмабек-

анар, Өнербек-Үміт, Орынбек-Эльмира

Жәнібек  ауданы  Ақоба  ауылының  тұрғыны 

болған  Әліпқалиевтер  әулетінің  алтын  анасы, 

немере­жиен,  шөберелердің  асыл  әжесі  бола 

білген 

Мүнзира  Мақсотқызының  өмірден  оз­ 

ғанына  29  қаңтарда  1  жыл  болуына  байланыс­

ты  сағынышпен  еске  аламыз.  Жыл  сайын  Жаңа 

жыл  мерекесімен  бірге  қаңтар  айының  5­і  күні 

туған  күнін  тойлаушы  едік.  Биыл  79  жасқа  толар 

еді асыл ана... Анамызды сағынышпен еске алып, 

жаны  жәннатта  болып,  иманы  жолдас  болсын  

дей  келе,  мына  бір  сағынышқа  толы  жыр  жол­

дарын  анашымыздың  рухына  бағыштаймыз:

Жан едің орны бөлек өмірдегі,

Жарқын бейнең өшпейді көңілдегі.

Жүректегі сарғайған сағыныштар

Жас болып жанарлардан төгіледі.

Өтер жылдар өрге сүйреп кемесін,

Елес етіп асыл ана бейнесін.

Шарасыздан тағдырға мойынсұндық,

Баршамызды аруағың жебесін.

Сағынышпен еске алушылар: ұл-келіндері, қыз-күйеу 

балалары, немере-жиен, шөберелері

Батыс  Қазақстан  облысы  әкімі 

аппаратының  талдау  және  бақы- 

лау  бөлімінің  бас  маманы  («Д-4»  

санаты, 1 бірлік). 

«Д-4»  санаты  үшiн  лауазымдық 

жалақысы  қызмет  өткерген  жылда­

рына  байланысты  71  751  (min)  тең­

геден 96 735 (max) теңгеге дейiн.

Функционалдық мiндеттерi:

Индустриалды­инновациялық  да­ 

му,  кедендік  одақ,  өнеркәсіпті  дамы-

ту,  туризм,  сыртқы­экономикалық 

байланыстар    мәселелері.  Қазақстан 

Республикасы  Президенті  Жарлықта­

рының,  өкімдерінің,  Үкімет  қаулыла­

рының,  облыс  әкімінің  шешімдері 

мен өкімдерінің, облыс әкімдігі қаулы­

ларының  орындалуын  бақылау,  же-

текшілік  ететін  мәселелер  бойынша 

облыстың  жағдайы  мен  дамуын  тал-

дау.  Облыс  әкімінің  актілері  жобала-

рын,  облыс  әкімдігі  отырыстарына, 

кеңестерге және жұмыс топтары оты-

рыстарына материалдар әзірлеу.Конкурс  қатысушыларына 

қойылатын талаптар: 

«Құқық»  немесе  «Өнер»  (сәулет) 

немесе  «Гуманитарлық  ғылымдар» 

немесе  «Әлеуметтік  ғылымдар  және 

бизнес»  (экономика  немесе  менедж-

мент  немесе  есепке  алу  және  аудит 

немесе  қаржы  немесе  мемлекеттік 

және  жергілікті  басқару  немесе  мар-

кетинг  немесе  статистика  немесе 

әлемдік экономика) немесе «Жараты-

лыс ғылымдары» немесе «Техникалық 

ғылымдар  және  технологиялар»  не­ 

месе  «Ауыл  шаруашылығы  ғылымда­ 

ры»  немесе  «Қызметтер»  мамандық­

тары  немесе  коммерция  немесе  сау­

да  мамандықтары  бойынша  жоғары 

білім.

Білімі  туралы  құжаттарды  шетел­ дік  білім  беру  ұйымдарында  алған 

азаматтар  (“Болашақ”  бағдарламасы­

ның түлектерінен басқа) білімі туралы 

құжаттарын тану немесе нострифика-

циялау рәсімінен өтуі тиіс.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптар­

дың біріне сәйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік  қызмет  өтілі  бір 

жылдан кем емес;

2)    осы  санаттағы  нақты  лауазым­

ның  функционалдық  бағытына  сәй­ 

кес  салаларда  жұмыс  өтілі  екі  жыл­ 

дан кем емес;

3)  жоғары  оқу  орындарынан  ке­ 

 йінгі  білім  бағдарламалары  бойынша 

Қазақстан  Республикасының  Прези­ 

денті  жанындағы  білім  беру  ұйым­

дарында  мемлекеттік  тапсырыс  не-

гізінде  немесе  шетелдің  жоғары  оқу 

орындарында  Шетелде  кадрлар  даяр-

лау  жөніндегі  республикалық  комис­ 

сия  бекітетін  басым  мамандықтар  бо­

йынша оқуды аяқтауы;

4)  ғылыми дәрежесінің болуы.

Қазақстан  Республикасының  Конс-

титуциясын,  Қазақстан  Республикасы­ 

ның «Қазақстан Республикасының Пре­ 

зиденті  туралы»,  «Қазақстан  Республи­

касының  Парламентi  және  оның  депу­ 

таттарының мәртебесi туралы», «Қазақ­

стан  Республикасының  Үкіметі  тура­ 

лы»  Конституциялық  заңдарын,  Қазақ­ 

стан  Республикасының  «Мемлекеттік  

қызмет  туралы»,  «Сыбайлас  жемқор­

лыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік 

рәсімдер  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың  өтiнiштерiн  қарау  тәртiбi 

туралы»  Заңдарын,  осы  санаттағы  нақ­

ты  лауазымның  мамандануына  сәйкес 

салалардағы  қатынастарды  реттейтін 

Қазақстан Республикасының норматив­

тік  құқықтық  актілерін,  «Қазақстан  – 

2050»  Стратегиясы:  қалыптасқан  мем­

лекеттің  жаңа  саяси  бағыты  стратегия-

сын білуі.

Осы  санаттағы  лауазымдар  бойын­ 

ша  функционалдық  міндеттерді  орын-

дау үшін қажетті басқа да міндетті білім-

дер.

Конкурс  Қазақстан  Республикасы Мемлекеттік  қызмет  істері  агенттігі 

Төрағасының 2013 жылғы 19 наурызда­

ғы  №06­7/32  бұйрығымен  бекітілген 

мемлекеттiк  әкiмшiлiк  лауазымдарға 

орналасуға  конкурс  өткiзу  және  кон­ 

курс  комиссиясын  қалыптастыру  қағи­

далары негiзiнде жүргiзiледi.

Конкурс  комиссиясының  отырысы-

на  байқаушыларды  қатыстыруға  жол 

беріледі.Конкурсқа қатысу үшін қажетті 

құжаттар:

1)  осы  қағидаларға  2­қосымшаға 

сәйкес нысандағы өтініш;

2)  3х4  үлгідегі  суретпен  осы  қағи­

даларға  3­қосымшаға  сәйкес  нысанда 

толтырылған сауалнама;

3)  бiлiмi  туралы  құжаттардың  нота­

риалдық  куәландырылған  көшiрмеле­ 

рi  (мемлекеттік  қызметшілер  ұсынатын 

құжаттарды  олар  жұмыс  істейтін  мем-

лекеттік  органның  персоналды  басқа­

ру  қызметі  (кадр  қызметі)  куәландыра 

алады);

4)  еңбек  қызметін  растайтын  құ­жаттың  нотариалдық  куәландырылған 

көшiрмесi  (мемлекеттік  қызметшілер 

ұсынатын  құжаттарды  олар  жұмыс  іс­

тейтін  мемлекеттік  органның  персо-

налды  басқару  қызметі  (кадр  қызметі) 

куәландыра алады);

5) Қазақстан Республикасы Денсау­ 

лық  сақтау  министрлігінің  2010  жыл­ 

ғы  23  қарашадағы  №907  бұйрығы­ 

мен бекітілген (Қазақстан Республика­ 

сының  Нормативтік  құқықтық  акті­

лердің  тізілімінде  2010  жылы  21  жел­ 

тоқсанда №6697 болып тіркелген) ны­

сандағы денсаулығы туралы анықтама;

6)  Қазақстан  Республикасы  азама­

тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7)  құжаттарды  тапсыру  сәтінде  уә­

кілетті  органмен  белгіленген  шекті 

мәннен  төмен  емес  нәтижемен  тесті-

леуден  өткені  туралы  қолданыстағы 

сертификат.

Азаматтар  бiлiмiне,  жұмыс  тәжiри­

бесiне, кәсiби шеберлiгiне және беде­

ліне  қатысты  (бiлiктiлiгiн  арттыру,  ғы­

лыми  дәрежелер  мен  атақтар  берiлуi 

туралы  құжаттардың  көшiрмелерi,  мi­ 

нездемелер,  ұсынымдар,  ғылыми  жа-

рияланымдар  және  өзге  де  олардың 

кәсіби  қызметін,  біліктілігін  сипаттай­

тын  мәліметтер)  қосымша  ақпарат­

тарды бере алады. 

Құжаттарды қабылдау мерзімі:

Құжаттар  конкурс  өткiзу  туралы 

хабарландыру  соңғы  жарияланған  кү­ 

нінен  бастап  10  жұмыс  күн  ішінде 

ұсынылуы  керек.  Конкурс  комиссия­

сының қарауына қабылдау мерзiмiнде 

қолма­қол  тәртіпте  немесе  пошта  ар­

қылы  жіберілген  құжаттар  (құжат  тігі­ 

летін  мұқабада  орналастырылған)  қа­

былданады.

Азаматтар  құжаттарды  хабарлама­ 

да көрсетілген электрондық пошта ме­ 

кенжайына  электронды  түрде  бере 

алады.  Конкурсқа  қатысу  үшін  құжат­

тарды  электрондық  пошта  арқылы  бер­ 

ген  азаматтар  құжаттардың  түпнұс­

қасын  әңгімелесу  басталғанға  дейін 

бір  жұмыс  күн  бұрын  кешіктірілмей 

береді.

Әңгімелесу  жүргізу   

уақыты  мен  орны: 

Әңгімелесуге  жіберілген  кандидат-

тар,  оны  кандидаттарды  әңгімелесуге 

жіберу  туралы  хабардар  ету  күнінен 

бастап  бес  жұмыс  күні  ішінде  Батыс 

Қазақстан  облысы  әкімі  аппаратында 

өтеді.

Осы лауазымдарға орналасқан тұл­ғалар  үшін  көтермелеу  шығындары 

төленбейді,  үй  және  жеңілдіктер  бе­

рілмейді.

«Қазагромаркетинг» 

АҚ­ның 

баспасөз  қызметінің  хабарлауын-ша,    кәсіпкерлікті  қолдау  шарасы 

агроөнеркәсіптік  кешенді  дамы-

ту  жөніндегі  2013­2020  жылдар­ 

ға  арналған  «Агробизнес  –  2020» 

бағдарламасы  аясында  жүргізі­

луде.  Субсидиялауға  номиналды 

жылдық  сыйақы  мөлшерлемесі 

Шаруаның  қарызы  арзандайды

теңгемен  14%­дан  және  шетел-

дік  валютамен  10%­дан  аспайтын 

алынған  несиелер  мен  лизингтер 

жатады.  Бағдарламаның  шартта­ 

рына сәйкес, айналым қаражатын 

толықтыруға,  негізгі  құрал­жаб­

дықтарды  сатып  алуға,  құрылыс 

жұмыстарын  жүргізуге  бөлінетін 

несиелер  және  технологиялық 

жабдықтар мен ауыл шаруашылы­ 

ғы  техникасын  сатып  алуға  бері­ 

летін  лизингтер  бойынша  сый­ 

ақының  жылдық  мөлшерлемеле­ 

рі  несие  теңгемен  алынған  жағ­

дайда  7%­ға  және  несие  шетел­ 

дік  валютамен  алынған  жағдайда 

5%­ға төмендетіледі. 

Мал  шаруашылығы  мен  мал 

азығын  өндіруге  арналған  ауыл 

шаруашылығы  техникасы  мен 

жабдықтарын  сатып  алу  мақса­

тындағы  несиелер  мен  лизингтің 

сыйақы  мөлшерлемелері  теңге­ 

мен  алынса,  жылдық  10  пайызға, 

шетелдік валютамен алынған бол­ 

 са,  жылдық  7  пайызға  төмендеті­

леді. 

Бағдарламаға  меншік  түріне қарамастан,  ауыл  шаруашылығы 

өнімдерін  өндіретін  немесе  қайта 

өңдеумен  айналысатын  жеке  не-

месе  заңды  тұлғалар,  оның  ішін­ 

де  фермерлер,  шаруа  қожалықта­ 

ры,  ауыл  шаруашылығы  өнімдерін 

сату,  тасымалдау,  сақтау,  дайын-

дау  қызметтерін  көрсететін  жеке 

және  заңды  тұлғалар  қатыса  ала-

ды.  Сондай­ақ  мемлекеттік  қол­ 

дау  бағдарламасына  қатысамын 

дейтін  барлық  қарызгерлер  өзде­ 

рі  несие  алған  екінші  деңгейлі 

банктерге  және  лизингтік  компа­

нияларға өтініш беруі тиіс. 

Бағдарлама  аясында  қызмет 

көрсету  үшін  (қаржы  институтта­ 

рынан  құжаттар  қабылдау,  құжат­

тардың  мониторингісін  жүргі­ 

зу  және  қарыз  алушының  қағида 

талаптарына  сәйкестігі  немесе 

сәйкес  еместігі  туралы  қорытын­ 

ды  дайындау,  субсидияланған  не­ 

сие  шарттарының  мониторингісі) 

оператор  ретінде  “Қазагромар­ 

кетинг”  АҚ  анықталған.  Сондық­ 

тан  барлық  ауыл  шаруашылығы 

тауар  өндірушілерін  несиелеуді 

арзандату  мүмкіндіктері  туралы 

ақпарат тарату үшін «Қазагромар­ 

кетинг»  АҚ­ның  негізінде  сall­ор­

талық жұмыс істейді. Субсидиялау 

мәселесіне  қатысты  сұрақтары­ 

ңыз болса, орталыққа қоңырау ша-

лып,  бағдарлама  шарттары  тура­ 

лы  ақпарат  алуға  болады.    Байла-

ныс желісінің нөмірі: 

8 800 080 70 

80.  Қазақстан  бойынша  қоңырау 

шалу  тегін.Гүлнар ШӘҢГЕРЕЙ

Батыс Қазақстан облысы әкiмiнің аппараты, 090000, Орал қаласы, Достық-Дружба даңғылы, 179, 

анықтама үшін телефон (факс) 8(7112) 51-39-04, 51-27-23, Е-mail: zapkazakim@westkaz.kz,

бос мемлекеттiк әкімшілік лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды:

«Қазагромаркетинг» аҚ еліміздің агроөнеркәсіп кеш­е-

ні саласындағы кәсіпкерлердің, ш­аруалардың өз істерін 

дамытуға және ауыл ш­аруаш­ылығы техникасын, техноло-

гиялық жабдықтарын сатып алуға алынған несиелері мен 

лизингінің сыйақы мөлш­ерлемесін демеуқаржыландыруға 

(субсидиялауға) өтінімдер қабылдауды бастады. 

Сенбі,  24 қаңтар 2015 жыл

oral_oniri@inbox.ru

8

керуен СарайҚұттықтаймыз!

Орал  қаласының  тұрғыны,  ардагер  ұстаз, 

ардақты  ана,  адал  жар,  немерелерінің  сүйікті 

әжесі,  қадірменді Майра  АРУХАНҚЫЗЫН

  65 


жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз!

Шаңырағыңыздың 

шаттығы 

көбейіп, 

берекесі  молая  түскей!  Жаратқан  Алла  әр 

тілегіңізді  қабыл  етіп,  отбасы  сыйы  арта 

бергей. Жан жарыңызбен мәнді де сәнді ұзақ 

өмір  сүріп,  ұрпақтарыңыздың  қызығын  көріп, 

бақытты әже болуыңызды тілейміз.

Тілек білдірушілер: жан жарыңыз 

Қадырғали, ұл-келіндеріңіз Мүслим-

Назгүл, Данияр-Людмила, немерелеріңіз Әлішер-Әсел, 

Аяулым, Исмайыл

Орал қаласындағы 

«Нұр Отан» партиясы 

ғимаратының концерт 

залында Қазақстан 

Республикасының 

еңбек сіңірген 

мәдениет қызметкері, 

әнші-компо-

зитор Қалибек 

Деріпсалдиннің 

«Сағыныш сазы» атты 

авторлық ән кеші өтті.

Т

орғай топырағында туған  өнер  иесінің  есімі  әнсүйер 

қауымға  «Көктем  қыздар»,  «Ерке 

құсым»,  «Айлы  түнде»,  «Арман­

айым»,  «Айнакөл  жағасында»  секіл­

ді  әндерімен  жақсы  таныс.  Әнші­

композитор  алты  күй,  жүзден  аса 

ән жазған. Олар «Көктем қыздар», 

«Ерке  құсым»,  «Домбыра  сазы» 

атты  ән  жинақтарына  топтасты-

рылды.


Қалибек  Деріпсалдиннің  әнде­

рін  Қазақстан  Республикасының 

халық  әртісі  Н.  Нүсіпжанов,  Қа­

зақстан  Республикасының  еңбек 

сіңірген  әртістері  Б.  Жүсіпбеков, 

Ж.  Махамбетов,  Ұ.  Айнақұлова,    «Сағыныш сазымен»

               СуСындады

Ғ. Жұмекенова, Г. Хамзина, Г. Бай­

ғазина,  Ж.  Шыбықбаев,  танымал  

жас  әншілер  М.  Беспаев,  Д.  Таңа­

таров,  «Нұр­Мұқасан»  тобы  және 

басқалары орындап  жүр.

Оралдық  көрермендерге  ұсы­

нылған  ән  кешінде  автордың 

өзімен  қатар  Қатимолла  Берді­

ғалиев, Жұмағаным Рахимова, Жа­ 

натбек  Қадыров,  Дастан  Есен-

теміров,  Дария  Бахитова,  Ғазиза 

Жұмекенова  сынды  өнер  майтал-

мандары композитордың әндерін 

орындады.  Нұрбек ОРАЗАЕВ,

«Орал өңірі»

Орал әуежайында жаңартып-жаңғырту 

жұмыстары аяқталған соң Қазақстанның 

авиакомпаниялары Амстердам, Мәскеу 

және Санкт-Петербургке ұшуды жоспар-

лап отыр.

А

тап айтқанда,  жаңғырту жұмыстарының екінші кезеңі  аяқталған соң «Эйр Астана» авиакомпа-

ниясы  Орал  –  Амстердам  бағыты  бойынша  тұрақты 

рейсті қалпына келтіруді, сонымен бірге Астана – Орал 

бағытында рейс ашу мүмкіндігін қарастыруда. 

Бұған  қоса    «Бек  Эйр»  авиакомпаниясы  да  Орал-

дан Мәскеу және Санкт­Петербургке қарай екі  рейс 

ашуы  арқылы  өзінің  ұшу  жағырапиясын  кеңейтуді 

көздеуде.

  Азаматтық  авиация  комитеті  төрағасының  орын-

басары Серік Мықтыбаевтың айтуына қарағанда, бұл 

жоспарлар  әуежайға  қатысты  жаңартып­жаңғырту   

толық аяқталғаннан кейін ғана іске асырылатын бола-

ды. 

Өз тілшіміз

Халықаралық  авиақатынасқа 

           жол  ашыладыОрал әуежайының ұшу-қону жолағын жаңғырту жобасы

2014 жылы атқарылғаны

ҚР  Үкіметінің  резервінде-

гі  қаражат  есебінен  игерілді; 

ЖСҚ-ға сәйкес жасалды:

­  Бұрыннан  бар  ұшу­қону  жо­ 

лағына цементбетон төсеу, қалың­

дығы 30 см;

­ Жолақ кесіндісін алып тастау;

­ Топырақ қабатын төсеу;

­  Ағынды  сулардан  қорғайтын 

жолақ жанынан аутокөлік жолын 

салу;

­  Буландырғыш  бассейні  бар  ағынды  су  өткізу  жүйесін  құрас­

тыру;


­ Ұзындығы 15 шақырым электр 

желісін тарту;

­ Қоршау.

2015 жылы атқарылады

2015  жылғы  республикалық 

бюджеттен 2,53 млрд. теңге бө-

лінді;

Енді  ЖСҚ­ға  сәйкес  атқарылуы 

тиіс:

­ Ұшу­қону жолағын 400 метрге ұзарту;

­  Ұшу­қону  жолағын  45  метрге 

кеңейту;

­ Ені 7,5 метр болатын қауіпсіз­

дік жолақтарын төсеу;

­ Жоғары жиілікті жарық­дабыл 

жүйесін құру;

­ Апаттық­құтқару қызметі ғима­

ратын аяқтау;

­  Екі  ТП­110  маркалы  темпера-

тура датчиктерін жаңғырту.

Әуежай аумағы шешілмеген 

мәселелер:

­ Меншік иесі ұшақ бұрылатын 

жолақты, перронды және әуе ке-

месі  тұратын  орынды  өзі  қаржы, 

бөліп қайта жаңғыртуы тиіс;

­  Әуежайды  қайта  жаңғыртуы 

тиіс;

­  Әуе  кемесіне  қызмет  көрсе­тетін және ұшу­қону жолағын та-

залайтын  арнаулы  көлік  паркін 

жаңалауы тиіс.

Түпкілікті нәтиже: Ұшу­қону жолағы жақсарады – 2800 метрге дейін ұзарып, ені 60 метрге дейін кеңейеді, 

жанынан қауіпсіздік жолақтары төселеді, жолақ А­330, В­757 және басқа да ұшақтарды еркін қабылдай ала-

ды,  ИКАО  талаптарына  сай  келетін  1­санаттағы  жарық­дабыл  жүйесі  орнатылады,  ауа  райын  болжайтын 

жабдықтар жаңартылады. 

Ж

ас ұрпақты  қазақ поэзия­сының  алып  тұлғасы,  исі 

қазақтың мақтанышы ­ ақын  Қадыр 

Мырза  Әлінің  шығармаларымен  

жақын таныстыру және насихаттау 

мақсатында өткен шара «Шолпан» 

балабақшасы  бүлдіршіндерінің 

орындауында  ақынның    өлеңіне 

жазылған  «Апам  үшін»  әнімен 

ашылды.  Байқауға  қатысқан  оқу­ 

шылар ақынның «Күміс қоңырау»,  

«Алтын  омырау»,  «Еңіреп  өткен 

ерлер­ай...»,  «Көкпар»,  «Қылыш 

пен  қанжар»,  «Қызыл  кітап»  жи­

нақтарына  енген  өлеңдерін  қазақ 

және  орыс  тілдерінде  мәнерлеп 

оқыды. Байқауға қатысқан 32 мек­

тептің  139  оқушысынан  финалға 

42  оқушы  ғана  өтті.  2­4­сыныптар 

аралығында  бас  жүлде  Ақмарал 

Сүйінгерееваға  (№43  мектеп), 

І  орын  Мирлан  Ақшолақовқа 

(№45 мектеп), ІІ орын Дильназ Ма­

қымоваға  (№10  мектеп),  ІІІ  орын  

Ксения  Нестеровичке  (  №24  мек-

теп)  берілді.  Ал  5­8­сыныптар 

аралығында  бас  жүлдені  Әлихан 

Бекболатов (№26 мектеп), І орын-

ды  Бекзат  Болат  (№30  мектеп),  

ІІ  орынды  Айсана  Қисметова  (Се­ 

ребряков ауылы мектебі) ІІІ орын-

ды  Татьяна  Сейфо  (№35  мектеп­

лицей) жеңіп алды. Байқаудың же­ 

ңімпаздары  мен  жүлдегерлері  

Қадыр  Мырза  Әлі  атындағы 

қоғамдық  қордың  және  кітап­

хананың  алғысхаты  және  бағалы 

сыйлықтарымен  марапатталды.

Ұлдай ҚАБОШҚЫЗЫ,

«Орал өңірі»

«Өзіңнен үлгі 

алғандай өлеңге 

ғашық кең далам...»ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, біртуар 

ақын Қадыр Мырза Әлі арамызда жүрсе, биыл  80 жасқа 

толар еді. Хамза Есенжанов атындағы облыстық ба-

лалар және жасөспірімдер кітапханасы ақынның өзі 

болмаса да, соңында қалған мол мұрасынан сусындаған 

жас оқырмандары арасында мәнерлеп оқудан байқау 

өткізді. «Өзіңнен үлгі алғандай өлеңге ғашық кең да-

лам...» аталған байқауға қала мектептерінің 2-8-сынып 

оқушылары қатысты. 

біздің газетіміздегі жарнамаңыз –  

сіздің табысыңыз.

Тел: 51-51-09

Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 395.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет