Облысында сел жүру қаупі бар ой-көкпар олимпиада талаптарын біле тұра, ұлттық құрамаға шетелдік спортшыларды тарту көзсіз амбиция салдары емес пе?жүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата01.02.2017
өлшемі0.66 Mb.
#1889
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ТАБИҒИ АПА

Т

Алдағы тәулікте атмосфералық таралымдардың әсерінен Қазақстанның көп бөлігінде жаңбыр жауады, 

найзағай ойнап, жел күшейеді. Ақмола, Жамбыл, Ал-

маты, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Батыс Қа зақ-

стан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қа ра-

ғанды, Шығыс Қазақстан облыстарында жел екпіні 22 

м/с-ке дейін жетеді. Алматы облысында шаң борайды. 

Атырау, Павлодар облыстары аумағында ауа тем пе ра-

ту расы жоғарылап, қапырық пен далалық өрт қаупі 

сақ 

талады. Мамандар шілденің 28-29-ы күндері Алма 

ты облысының аумағында толассыз жаңбыр 

жауа ды деп болжап отыр. Соның салдарынан об лыс-

тың таулы аудандарындағы өзен-сулар тасып, сел 

жүруі ықтимал. Еліміздің оңтүстік-шығысындағы басқа 

да аймақтарда кішігірім су тасқындары болуы мүмкін. 

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары 

тұрғындарға табиғи апаттан сақ болуды ескертеді.Болатбек МҰХТАРОВ

Алматы 

облысында сел 

жүру қаупі бар

ОЙ-КӨКПАРОлимпиада талаптарын біле тұра, ұлттық құрамаға шетелдік спортшыларды тарту көзсіз амбиция салдары емес пе?

Президент Нұрсұлтан 

Әбіш  ұлы Мәдениет және ақ-

парат ми 

нистрлігіне Жур 

на-


листік этика кодексінің жо ба-

сын, сон 

дай-ақ отандық 

БАҚ-ты  жа ңа ша ландыру  жос-

парын әзірлеу туралы тап-

сырма жүктегенде, ең ал ды-

мен,  тұтынушыны  бұр ма лан ған 

және  жалған  ақ па рат тар дан 

сақ тандыру мәселесін қа перге 

салған еді. Расында, бұл – 

ақпарат ғасырындағы аса 

өзек ті һәм жауапкершілігі ға ла-

мат мәселе. Оның үстіне, жур-

на лист атаулы халықтың ортақ-

та 

са мойынсынатын кодекс ұс тануы туралы мәселе елі міз-

дің Тәуелсіздігінен бері кө те-

ріліп келеді десек, артық айт-

қан дық емес шығар. Өйткені 

дәл сол ұлттық Тәуелсіздікпен 

бірге ұлт баспасөзінің де бос-

тандығы анық айқындалған 

болатын. Кейіннен заман ағы-

мына сай Журналистік этика 

ко дек сі туралы мәселе көте-

ріліп, онда қоғамдағы бас-

пасөз өкі лі нің орны ғана емес, 

оның құ 

қы 


ның қорғалуы да 

айшық та луы  тиістігі  туралы 

әңгімелер кө 

терілді. Сөйтіп, 

әлсін-әлсін ай 

тылып келген 

кодекс мә се лесіне соңғы нүкте 

Елбасының пәрменді тап сыр-

масынан кейін қойылатыны 

анық болған сыңай бар. Енде-

ше, 

журна лис тер қауымы 

жаппай  мойын сы нар лық  этика 

кодексі қандай бол ғаны ләзім? 

Міне, ендігі басты мәселе де 

осын да.  Ал әріптестер тал қы-

сына  ұсы ныл ған  Қазақстан 

Жур налистер  ода  ғы  мен  Бас 

редакторлар клубы бірлесе 

әзірлеген кодекс жобасына ке-

лер болсақ, құжат негізгі сегіз 

бөлімнен тұрады. Ко 

декстің 


мақсаты – жур 

на 


листердің 

және бұқаралық ақ 

парат 

құрал дары  қыз мет керлерінің кәсіби қызметіндегі мораль-

дық-этикалық қағи далары мен 

нормаларын бел гілеу.

Ұлыбританияға екі 

күндік жұмыс сапарымен 

барған Мемлекет басшысы 

II Елизавета патшайымның 

қабылдауында болып, Британ 

елінің басшылығымен бірқатар 

кездесулер өткізді. Сондай-

ақ Кембридж университетінің 

оқытушы-профессорлар 

құрамымен жүздесіп, осы 

жоғары оқу орнында Әл-

Фараби атындағы стипендияның 

тағайындалғанын жариялады. Ал 

кеше Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

Лондонда алауын жаққан әлемдік 

спорттың ұлы бәйгесі – XXX 

жазғы Олимпиаданың ашылу 

салтанатына қатысты.

Б

АҒЫТЖалғасы 2-бетте 

Тұманды Альбионға жасаған 

жұмыс сапары аясында Н.Назар-

баев, ең бірінші, осы елдің экс-

пре мьер-министрі Т.Блэрмен кез-

десті. Жеке-дара жүздесу кезінде 

тараптар Қазақстанның әлеуметтік 

жаңғыру стратегиясын жан-жақты 

тал қылады. Сондай-ақ бірлесіп құ-

рыл ған  консультациялық-сарап-

шылық кеңестің жұмысын пысық-

тап шықты.

Баршаға мәлім, Т.Блэр Ұлы бри-

тания премьер-министрі қыз ме ті-

нен 2007 жылы отставкаға кет кен-

нен кейін экономика мәселесінде 

са рап шылық  кеңес  беру  қыз ме-

тімен айналыса бастады. Бүгінде 

Ұлыбританияның экс-премьер-

министрі АҚШ-тың JP Morgan 

банкі, Швейцарияның Zurich Finan-

cial Services сақтандыру фирмасы, 

Абу-Даби қоры мен Кувейт үкі ме-

тіне қызмет көрсетіп, сан алуан ин-

вестициялық мәселелер бойынша 

кеңес беріп келеді. Оның әйгілі 

бас тамаларының бірі – өндіруші 

кәс іп орындардың  ашықтығы  қағи-

дасын сақтау. Бұл бастамаға біздің 

елдің де қосылғаны мәлім. Елбасы 

мен Т. Блэрдің екеуара әңгімесінің 

өзегі Қазақстанның әлеуметтік 

жаң ғыру стратегиясы болғандығын 

ескерсек, әйгілі сарапшы тара пы-

нан болашақта тың ұсыныстар түсіп 

қа луы да әбден кәдік.ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ДЕМОКРАТИЯНЫҢ ЖӨНІ 

БӨЛЕК

Президент Н.Назарбаевтың 

екін ші кездесуі әлемнің үздік жо ғары 

оқу орындарының бірі – Кем бридж 

университетінде өтті. Бүгін де аталған 

білім ордасын II Ели 

завета пат-

шайымның жұбайы – Эденбург гер-

цогі, ханзада Фи липп басқарады. 

Университет бас шылығы Қазақ стан-

ның басшысын Kings colledge – 

Ұлыбритания пат 

шалары оқыған 

ғимараттың құр мет залында қарсы 

алды. Бұл жер де әлемнің көптеген 

мемлекет бас шылары сөз сөйлеген. 

Н.Назар баев болса  ТМД елдері пре-

 з и дент терінің  ішінде  осы  залға  бірін-

 ші болып аяқ басып отыр.

Алматы


+24..  +26

о

+17..  +19о

+23..  +25

о

+19..  +23о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

– Жалпы алғанда, спорттағы 

же тістіктің мемлекетті әлемге та ны-

татын, саяси, әлеуметтік, мәдени 

мәні бар. Бұл – жас ұрпаққа ұлттық 

рух пен отан шылдық сезім қалып-

тастыратын үл кен сала. Сол себепті 

Қазақ станның спортта үлкен жетіс-

тіктерге жетуге, алдыңғы орын-

дарда болу 

ға, алтын медальды 

көбірек алуға ынтасы, ұмтылысы, 

оған жіберген қаржысы өзін-өзі 

ақтайды. Қазақ 

станды көп ұлт 

мекендейді. Елі 

мізде тұратын, 

осында туған, осы жердің дәстүрін 

білетін өзге ұлт 

тар 


дың өкілдері 

халықаралық сайыстарда елдің 

намысын қорғап жатса, оған қуа-

намыз, өйткені олар – өз еліміздің 

азаматтары.   

– Бұл жерде жауапкершіліктің жоқ-

тығы мен көзсіз әрекет бай қал майды. 

Олимпиадаға дайын дық – үлкен мә-

селе. Ешқандай ша лағайлық не басқа 

нәрселер болған жоқ. Меніңше, біздің 

зіл те мір шілерімізді 

Олимпиадаға 

қатыстырмау туралы талап оларды аяқ-

тан шалушылық болуы мүмкін. Аяқтан 

шалу деп отырған се бе бім, біз апарған 

спорт шы лардың  бар лығы  дерлік  – 

медальға үміт кер лер. Алтын медальдан 

үміті бар бол 

маса басқа ме 

даль 


алатыны сөзсіз. Сондай көр сет кіштер 

үшін дайын 

дағанбыз. Әри 

не, бұл 


спорт шыларды әлем әзірше та ны май-

ды, олардың мүмкіндіктерін еш 

кім 

білмейді, дегенмен ауыр атле ти кадан Қазақстанның дүниежүзі бойын 

ша 


күшті команда екенін бәрі біледі. 

АҢДАТПА

дедім-ай, ау!

Лондонға баратын 

қазақтың үш «биі»

-бетте

-бетте

-бетте

3

57

ДАТ!

Рингте жүрген жігіттерімізге 

өзімнің миымды ойып 

алып, уақытша бере 

тұрғым келеді

149,93

183,65

23,50

12887,93

953,06

1615

4,64

1,23

1361,51

105,87

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Марат ОРАЛҒАЗИН, шоумен:

– Қазір жігіттерде «алмай қашу» 

деген дәстүр бар. Қызбен жүріп жүріп, 

алмай қашып кетеді. Меніңше, алмай 

қашқаннан гөрі алып қашқан дұрыс!(twitter-дегі жазбасы)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Тиімді ынтымақтастық 

өз деңгейінде

Алтай ТАЙЖАНОВ,

қоғам қайраткері, 

философия ғылымының 

докторы, профессор, 

академик:

Меңдіхан ТӘПСІР,

ҚР ауыр атлетика 

федерациясының бас 

хатшысы, ауыр атлетикадан 

мемлекеттік жаттықтырушы:

-бетте

4

Лондон Олимпиадасы дау-дамаймен басталды. Дау, негізінен, қатысушы мемлекеттер мен спортшылардың жеке бас мәліметтері 

төңірегінде. Басқасы басқа, үлкен бәсеке басталып жатқанда, Ауыр 

атлетиканың халықаралық федерациясы біздің ұлттық құрама 

сапына алынған қос зілтеміршімізді бұл ойындарға 

қатыстырмаймыз деп отыр. Оның себебі – Қазақстан атынан 

сынға түсеміз деген Фархад Харки мен Арлей Чонтей біздің 

елде кемінде үш жыл тұрмаған екен. Кімге өкпелеген дұрыс: 

Олимпиада талаптарын қатаң ұстанып отырған 

еуропалықтарға ма, әлде сол талаптарды біле тұра, 

аты-жөні өзге түгіл, өзімізге беймәлім спортшыларды ел 

намысын қорғауға жіберген қазақстандық басшыларға 

ма?! Мәселе шешіле жатар, бірақ Лондонға барып 

тұрып, осындай келеңсіздікке душар болу өкінішті. 

Осы жайт жауапсыздығымыз бен көзсіз 

кеудемсоқтығымыздың көрінісі емес пе? 

бетте

6

«Қазгидромет» республикалық кәсіпорны мамандары Алматы облысында ескерту 

жариялады. Алдағы екі тәулік бойы өңірде сел 

жүруі мүмкін.

№132 (814) 

28 шілде, cенбі

2012 жыл


       БІЗДІҢ ОЛИМПИАДАШЫЛАР

Жалғасы 7-бетте 

Су добының 

серкелері 

Лондон Олимпиадасына бір ғана 

командалық ұжым барады. Спорттық ойын 

түрлерінен бұйырғаны жалқы жолдама 

болды. Төрт жылда бір өтетін дүбірлі додаға 

көгілдір айдында доп қуған апайтөс 

жігіттеріміз ғана аттанды. Енді өздеріңізді сол 

су добы (ватерпол) шеберлерімен 

таныстырсақ.

Ермахан ИБРАИМОВ:

Биліктің төртінші бұтағы саналатын 

Журналистің этикалық кодексін 

қабылдау туралы мәселе бұған дейін 

де қоғамда бірталай сөз болғаны 

бар. Бірде дүркіреп, бірде ұзын сонар 

пікірталаспен басылып жататын осынау 

кәсіби құжат туралы әңгіме Елбасының 

өткендегі «Қазақстанның әлеуметтік 

жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ еңбек 

қоғамына қарай 20 қадам» атты БАҚ-

та жарияланған айтулы мақаласынан 

кейін қайта күш алған. Кеше Астанада 

Қазақстан Журналистер одағы мен 

«Бас редакторлар клубы» қоғамдық 

бірлестігі тарапынан әзірленген әлгіндей 

Журналистің этикалық кодекс жобасы 

талқыға ұсынылды. 

Арман АСҚАР

Журналистің этикалық кодекс жобасы әзірленді

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)Қанат ҚАЗЫ

Т манды Альбион а 

Т манды Альбион а 

көз тігеміз 

көз тігеміз 


№132 (814) 

28.07.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

 

Ең еңбекқор халық – кәрістерӘйелдері ең ұзақ жасайтын 

халық – Гонконг

САПАР

Тиімді ынтымақтастық 

өз деңгейінде

Журналистің этикалық кодекс жобасы әзірленді

«800 жылдық тарихы бар уни вер си тет-

те сөз сөйлеу – мен үшін үлкен құрмет. 

Дар вин мен Ньютон сияқты ұлы ғұла ма-

лар дың осында білім алғанын жақсы біле-

мін. Шынымды айтсам, мен сәл қобалжып 

тұр мын. Дегенмен Қазақстанның бүгінгі 

орны туралы айтып, мың құбылып жатқан 

әлемге деген өз көзқарасымды білдіргім 

келеді», – деп бастаған Президент кеңестік 

жүйе ыдырағаннан кейінгі еліміздің қиын-

қыстау кезеңдерінен сыр шертті. «Тәуел-

сіздік алған кезде Қазақстан он бес рес-

пуб 


ликаның ішінде он үшінші орында 

бол ды. Халықтың 40 пайызы кедейшілікке 

тап болып, өндірістік ошақтардың барлығы 

тоқтап қалды. Біз зейнетақы мен жалақыны 

төлей алмадық. Міне, осындай жағдайды 

да көрдік. Бүгінде біз дағдарыстан қо рық-

паймыз. Өйткені одан да қатты күйзелістен 

өткенбіз. Сол кезде барлық ел бір межеден 

бас тады ғой. Қазір кім қандай жетістікке 

жет кенін анық байқауға болады», – деп 

атап көрсетті Н.Назарбаев. Ал Қазақ стан-

дағы демократиялық нормаларға қатысты 

Еуропаның ұстанымы бойынша Елбасы 

былай деп өз ойын жалғады: «Әрине, бізге 

қатысты айтылып жатқан сын-ескертпелер 

орынды шығар. Бірақ мен Қазақстанның 

осы уақытқа дейін қол жеткізген же тіс тік-

терін ескерген жөн деп ойлаймын. Біз 

мемлекеттің дамуы үшін, ең алдымен, ішкі 

тұрақтылықты барынша сақтауға тырыс-

тық. Соңғы 20 жыл ондай тұрақтылықтың 

бар екендігін көрсетті. Қазақстан үшін де-

мо 

кратия бұл жолдың басында емес, жолдың соңында деп санаймыз. Біз осы 

жолмен шапшаң жүріп келеміз. Сіздердің 

(Ұлыбритания. – Авт.) барлық ақыл-

кеңестеріңізді ескеріп, үйреніп жатырмыз. 

Осы университеттің түлегі Исаак Нью тон-

ның «Ғылымды оқыған кезде, ережелерден 

гөрі нақты мысалдар пайдалы» деген бір 

сөзі бар ғой. Қазақстан Орталық Азия ай-

мағында дамудың нақты мысалы болса 

керек. Сөз жоқ, әлемдік деңгейде емес. 

Бірақ посткеңестік елдер ішінде Қазақстан 

үлгі тұтарлық мемлекет бола алады. Оны 

мен ашық айта аламын», – деді Президент. 

КЕМБРИДЖДЕ ӘЛ-ФАРАБИ 

АТЫНДАҒЫ СТИПЕНДИЯ 

ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Бүгінде Қазақстан және Кембридж 

уни верситеті (аталған білім ордасы Ұлы-

бри танияның жеке-дара әкімшілік бөлігі 

болып саналады, оның өз конституциясы 

да бар) арасындағы әріптестік байланыс 

оң тайлы дамып келеді. Елбасы Н.Назар-

баев атап көрсеткендей, Қазақстан жаңа 

технологиялар, экология және баламалы 

энер гия саласында бірлескен бай ла ныс-

тар дың ауқымын кеңейтуге мүдделі. Осы-

ған орай Президент Орталық Азия ин но-

ва 

циялық қорының құрылатындығын жа рия етті. Оның негізгі мақсаты – ай мақ-

тың инновациялық әлеуетін көтеру. «Кем-

бридж университетінде Шығыстың ұлы 

ғұла масы Әл-Фараби атындағы стипен-

дия ның тағайындалуы да – маңызды оқи-

ға лардың бірі. Оған ие болған дарынды 

жастар осы университеттің негізінде Орта-

лық Азия мәселелерін зерттейтін болады. 

Осының бәрі екіжақты ынтымақтастыққа 

қосымша серпін береді деп білемін», – деп 

атап көрсетті Н.Назарбаев. Аталған сти-

пен дия философия докторы (Phd) және 

философия магистрі (MPhd) бағдар ла ма-

ла ры бойынша қазақстандық емес үш сту-

дентке тағайындалып тұрмақ. 

Осы орайда Қазақстан мен Кем брид ж-

дің ортақ ғылыми жобалары туралы айта 

кеткен жөн. Бүгінде еліміздің он бірдей 

жоғары оқу орны мен ғылыми орта лы ғы мен 

бірлесіп атқарып жатқан жұмыстан бө лек, 

«Қазатомөнеркәсіп»  ұлттық  ком па ния сының 

қаржысына  Кембридж  уни  вер  ситетінің 

Кавендиш зертханасы Кас 

пий теңізінде 

мұнай өндірудің қауіпсіздігі, химия және 

физика саласында арнайы зерттеулер 

жүргізіп жатыр. Оның жұмысын Қазақстанды 

дамытудың Кембридж қоры үйлестіреді. Бұл 

бағытта қазірдің өзінде айтарлықтай 

жетістіктер баршылық екен. Мәселен, 

ғалымдар Үлбі металлургиялық зауытында 

өндірілетін берилий бронзасы деген өнімнің 

негізінде заманауи жүрдек пойыздардың 

құрылысын қолға алуды ұсы нып отыр.ҰЛЫБРИТАНИЯ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ҮШІНШІ ІРІ ИНВЕСТОРЫ

Іссапардың соңғы күні Елбасы Нұр сұл-

тан Назарбаевтың жұмыс кестесі Mansion 

house – Лондон сити әкімінің ресми ре зи-

ден циясынан басталды. Бұл жерде Пре зи-

дентті лорд-мэр Дэвид Вуттон мырза қар-

сы алды. Қазақстан басшысы құрметті 

қо нақтар кітабында өз қолтаңбасын қал-

ды рып, Лондон ситидің басшысымен бірге 

түскі ас ішті. Сондай-ақ Швейцарияның 

Пре зиденті Э.Видмер-Шлумпфпен де екі-

жақ ты кездесу өткізді. Бұдан кейін Букин-

гем сарайына жол тартты. Мұнда Мемлекет 

басшысы, ең алдымен, Ұлыбритания мен 

Солтүстік Ирландия Біріккен Король ды ғы-

ның премьер-министрі Дэвид Кэмеронмен 

жүз десіп, екіжақты сауда-экономикалық 

байланыстарды талқылады. Соңғы алты 

айдың ішінде Қазақстан мен Ұлыбритания 

арасындағы сауда айналымы 1,5 есеге 

азайыпты. Соған қарамастан, Қазақстан 

ин 


весторлары тізімінде бұл мемлекет 

Нидерланды мен АҚШ-тан кейінгі үшінші 

орында тұр. Біз оларға пайдалы қазбалар, 

минералды ресурстар мен бағалы ме тал-

дар экспорттасақ, Тұманды Альбионнан 

тех ника, көлік, химиялық, алкогольдық 

және темекі өнімдері жеткізіледі. Қазақстан 

– Ұлыбритания әріптестігі, көбінесе, мұ-

най-газ саласына негізделеді. 

Бүгінгі таңда Қазақстан-британ сауда-

өнер кәсіптік кеңесі де екі елдің эко но ми-

ка лық ынтымақтастығын дамытуға айтар-

лықтай үлес қосып келеді. Аталған 

құ рылымды біздің тарапымыздан индус-

трия және жаңа технологиялар министрі 

Әсет Исекешев басқарса, Ұлыбритания 

жағынан Pricewaterhouse Coopers кеңесі 

төрағасының орынбасары Джон Статтард 

жетек 

шілік етеді. Кеңестің 15-отырысы был тыр  Астана қаласында өткен. Ағым-

дағы жылы қазанның 17-сі күні кезекті 

16-мәжілісін өткізу жоспарланып отыр. 

Бір айта кететіні – индустрия және жаңа 

тех нологиялар министрі Елбасының сапа-

ры аясында британдық «Рио Тинто» ком-

паниясымен өзара ынтымақтастық туралы 

келісімге қол қойды. Оған сәйкес, «Рио 

Тинто» Қазақстанға жаңа техно логияларды 

әкеліп, соның негізінде жас мамандарды 

пайдалы қазбаларды барлап-анықтаудың 

бүгінгі технологиясына үйрететін болады. 

Ком пания барлаудан жер қойнауын иге-

руге көшуі мүмкін. Бұл мәселе аталған 

келісімде ашық көрсетілген. 

Сонымен, Елбасының жұмыс сапарын 

қысқаша түйіндесек, осы уаққа дейін ор-

наған өзара тиімді ынтымақтастық алдағы 

уақытта да арнасынан ауытқымай, екі ел-

дің игілігіне қызмет ете беретіні анық. Бұл 

ретте,  Үдемелі  индустриялық-ин но ва ция-

лық даму мемлекеттік бағдарламасын 

жүзеге асырып жатқан біздің ел бұл істе 

ағылшынның озық инновацияларын тарту 

үшін қажетті тетіктерді де іске қосқанын кө-

реміз. Орталық Азия инновациялық қорын 

құ ру мен Кембриджде Әл-Фараби сти пен-

дия сын тағайындау соның бір көрінісі деу-

ге болады. Осылайша екі күндік жұмыс 

сапарын сәтімен аяқтаған Мемлекет бас-

шы сы Нұрсұлтан Назарбаев Букингем са-

райын да Ұлыбритания патшайымы II Ели-

за 

ветаның атынан ұйымдастырылған рес 

 

ми қабылдаудан кейін XXX жазғы Олим  пиада  ойындарының  салтанатты 

ашы  лу  рәсіміне  қатысты. Астана – Лондон – Астана

Б

АҒЫТ «Кодекс қоғам тарапынан жур-

налистер мен баспагерлерге, БАҚ 

иелеріне және БАҚ-тың өзіне деген 

сенім мен құрметке ие болуына 

мүм кіндік туғызатын журналистер мен бұ-

қа ралық ақпарат құралдары қыз мет кер-

лерінің кәсіби қызметіндегі ішкі тәрбие 

құ ралы және моральдық-этикалық бағ-

дары болып табылады», – делінген жо-

баның кіріспесінде. 

Жобаның бірінші бөлімі журналистің 

кәсіби парызына арналса, одан кейінгі 

кезекте жазарманның әлеуметтік жауап-

кершілігі, журналистік адалдық пен әділ-

дік, анықтық пен объективтілік секілді қа-

ғидаттар қамтылыпты. Дереккөздер мен 

құпиялылық мәселелері де тұтастай бір 

бөлімге арқау болса, жеке өмірді, ар-ұж-

данын және іскерлік репутациясын құр-

меттеу, бәсекелестік пен ынтымақтастық, 

сондай-ақ журналистерді қорғау мен 

олардың жауапкершілігі де жеке-жеке 

бөлім болып ықшамдалған. Әзірлеуші 

тарап кодекс жобасын пысықтағанда жур-

налистиканың кәсіби этикасына қатысты 

ха лықаралық қағидаттарды, ЕҚЫҰ сарап-

шы ларының  ұсынымдарын  пайда лан ға-

нын алға тартады. «Литвада, Жапонияда, 

Оңтүстік Кореяда, Украина мен Ресейде, 

Қырғыз елінде осыған ұқсас қолданылатын 

құжаттық тетіктер бар екен, солардың 

мазмұндары сараланды. Сондықтан да 

мұндай кодекс жобасын қабылдаудың 

қажеттігі қазақстандық қоғамның тілдік 

сая сат, дін, ұлттық дүниелер секілді мәсе-

ле ге сұранысы төтенше артып отырған 

ТА

ЛҚЫ


ДҮНИЕ-ҒАПЫЛ 

Мәдениет қазіргі заманғы еңбек 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет