Нұсқаулар 050119 «Шет тілі: екі шет тілі»жүктеу 43.19 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі43.19 Kb.

Әдістемелік нұсқау

                              

                                                            Форма

                   

                                                               

 Ф СО ПГУ 7.18.2/05    

                          

                                                                                                            

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті

Шетел филологиясы кафедрасы

050119 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқитын

студенттер үшін

 «Теоретикалық фонетика» пәнінің тәжрибелік сабақтар жұмысына 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 


Павлодар

әдістемелік нұсқаның

                                                   Ф СО ПМУ

7.18.2/11                                   

    бекітілу беті

формасы


          

                           

Құрастырған: аға оқытушысы Оспанова Н.А.

   


Шетел филологиясы кафедрасы

«Теоретикалық фонетика» пәнінің тәжрибелік сабақтар жұмысына 

әдістемелік

нұсқаулар 

050119 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқитын

студенттер үшін

Кафедраның  мәжілісінде ұсынылған.

 200__ж. «___»__________  № __ 

хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________________

 

Каирбаева А.К.Филология, журналистика және   өнер  факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесінде   мақұлданған.

  200__ж. «___»__________  № __ хаттама

БЕКІТЕМІН

 Филология, журналистика және   өнер

факультетінің

  деканы  _______ Сарбалаев Ж.Т.

         "___" __________200_ж.

  


1. 

Пәннің мақсаты мен міндеті

1.1   Пәннің   мақсаты  «Теориялық   фонетика»   -   ағылшын

қазіргі   кездегі   фонетиканы   үйрену.   Орыс   тілдерінде   және

ағылшын фонетика үйрету курста ерекше салыстырылады.

Пәннің міндетті: 

1.2 Студент пәндер оқып үйрету нәтижесін білу тиісті:

-   фонетика   пәні   мен   объектісін,   бұл   пәннің   басқа

қоғамдық ғылымдарда алатын орнын;

-   жалпы   және   жеке   фонетика   жайлы,   тарихи   және

сипаттама   фонетика   жайлы,   салыстырмалы   және

қолданбалы фонетика және оның дыбыс айтылуына үйрету

барысында алатын рөлі жайлы;

-  шетел   тіліндегі   дыбысталудығы   жаңа   бағыттардың

дамуын;

-тілдің дыбыстық құрылымдарын зерттеу әдістерін;-   фонология   ұғымы   жайлы   негізгі   түсініктемелер   және

фонологиялық мектептер жайлы;

-   артикуляциялық   база   ерекшеліктері   және   олардың

басқа тілді айтуға үйретумен байланысы жөнінде;

- сөйлеу интонациясы ұғымы және оның компоненттері

мен қызметтері жайлы;

-дыбысты айту стильдері, тіл мәдениеті мен тіл этикеті

жөнінде.


1.3   Студент   пєндер   оқып   үйрету   нәтижесін   істей   білу

тиісті:

- тілді меңгеру кезінде кездесетін қиындықты айқындау

және   ана   тілін   интерференциялық   құбылыстан   сақтау

үшін   оқылатын   тіл   мен   ана   тілінің   дыбыстық   қатарын

талдай біле алуы;

-   берілген   материалды   бақылағаннан   кейін   өзіндік

қорытынды шығара алуы, оны талдап қорыта алуы;

-   оқылатын   тілдің   фонетикалық   қатарындағы   ең

маңызды   және   соған   ғана   тән   құбылыстарын   түсіндіре

алуы;


- оқылатың тілдің мәселелерін ана тілі және басқа шетел

тілі мәселелерімен салғастыра алуы;-   оқу   барысында   алған   теориялық   білімін   дыбысты

айтуды   жетілдіру   үшін,   сонымен   қатар   орта   және

жоғары   оқу   орындарында   басқа   тілдерге   үйрету

барысында практика жүзінде пайдалануы.2. Пререквизиттер: 

Базалық негізгі шет тілін, тіл біліміне кіріспе, жалпы тіл

білімі, арнайы филология кіріспе, қазақ-орыс тіліне кіріспе.

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Тақырып 1 Ағылшын тілінің теориялық фонетика пәні

Фонетика ғылым ретінде. Фонетика пәнінің анықтамасы.

Басқа тілді айтудың қазіргі заманғы үрдістерді. Фонетиканың

лингвистикалық пәндермен, соның ішінде лексикологиямен,

грамматикамен, стилистикалық, тіл тарихымен байланысты.

Тілдің     акустикалық   құрылымының   компоненттері   және

олардың   аспектілері.   Дыбыстық   материя:   физикалық,

функционалдық.   Дыбыстық   құралдардың   табиғатымен

қызметі.

Тақырып   2  Ағылшын   тілі   фонетикалық   жүйесінің

негізгі компоненттері

Фонетикалық   компонент:   фонемалар   және   олардың

аллофондары,   дистрибуция   және   фонемалармен   олардың

аллофондарының   үйлесімділігі,   фонемалардың   бірігуі   және

олардың арасындағы артикуляциялы байланыс өткел.

Акценттік   компонент:   ағылшын   тіліндегі   сөз   екпінінің

ана   тілімен   салыстырған   кездегі   табиғи   сипаты,   ағылшын

тіліндегі   екпіннің   орны   мен   дәрежесінің   студенттердің   ана

тілімен салыстырылуында көрсетілуі.

Ағылшын   тілінің   фонетикалық   құрылысының

интонациялық   компоненті   айтылатын   сөздің   әуендік,

фразоакцентік,   темпоралдық,   тембрлік   және   ырғақтық

аспетілерінің жиынтығы ретінде.

Тақырып   3

 Ағылшын   тілі   дыбыстарының

артикуляциялық құрылымы Сөйлеу механизмдері

Адамның   сөйлеу   аппаратының   құрылысы   және   қызмет

атқаруы,   сөйлем   жасау   және   сөйлем   қабылдау   негіздері,

сөйлем   механизімдері   және   олардың   қызмет   атқаруыныңзаңдылықтары. Төрт артикуляциялық механизм: күш беретін,

вибраторлық,   резонаторлық   және   кедергі   жасайтын.

Осылардың әрқайсысына кіретін сөйлеу органдары.

Тақырып   4

 Ағылшын   тілінің   артикуляциялық

базасы. Дыбыстардың фонологиялық аспектісі

Артикуляциялы   база   ұғымы.   Фонетикалық   база   және

оның   компоненттері.   Фонетикалық   интерференция   ұғымы.

Қос тілділердің ағыл шын тілін айтуда кететін қателері.

Фонема анықтамасының мәселесі. Фонологиянын ғылым

ретінде   дамуы.   И.А.   Бодуэн   де   Куртене,   Л.В.   Щерба.

Фонологиялық  

оппозициялар

 

жүйесі.


 

Фонеманың

позициялық-комбинаторлық   негізгі   және   жанама   түрлері

туралы   түсінік.   Фонеманың   конститутивті,   дистинктивті,

рекогнивті қызметтері. Фонологиялық мектептер.

Тақырып 5 Ағылшын тілінің буындық құрылымы

Буын   фонетикалық   және   фонологиялық   бірлік   ретінде.

Ағылшын тіліндегі буынды жасайтын дыбыстар. Буындардың

негізгі түрлері мен  олардың  варианттары.  Ағылшын тілінде

қолданылатын   буынның   негізгі   теориясы:   экспираторлық

теория,   үнді   дыбыстар   теориясы,   Л.В.   Щерба   теориясы,

Жинкин теориясы.

Тақырып 6 Ағылшын сөздерінің акценттік құрылысы

Сөз   екпіні   түсінігі   және   оның   түрлері;   күш   беретін,

музыкалық,   сандық   және   сапалық.   Ағылшын   сөз   екпінінің

акустикалық-физиологиялық   тұрғыдан   қараған   кездегі

сипаттамасы.   Ағылшын   тіліндегі   британдық   және

американдық   фонетистер   енгізген   сөз   екпіні   дәрежелері.

Ағылшын сөздеріндегі акценттік құрылымның функциялары.

Тақырып 7 Ағылшын тіліндегі екпінсіз вокализм

Екпінсіз   буындардағы   дауыстылар:   толық   дауыстылар,

жартылый әлсіз дауыстылар, қысаң айтылатын дауыстылар.

Ағылшын тіліндегі қысаңдану түрлері. Дауыстылардың екпін

түсетін   және   екпін   түспейтін   жағдайда     кезектесіп   келуі.

Москва   және   Ленинград   фонологиялық   мектептеріндегі

бейтарап дауысты дыбыстардың фонематикалық статусы.

Тақырып   8  Ағылшын   сөйлемдерінің   интонациялық

құрылысы

Интонация әуендік, биік, фразаакценттік, темпоралдық, тембрлік және

ырғақ   секілді   бес   комопненттің   бірлігі   және   жиынтығы   ретінде.   Биік

компонент. Интонациялық құрылыстың фразоакценттік компонентері: темп,

ырғақ,   пауза.   Ағыл

шын   тілінің   интонациялық   құрылымының

функциялары.   Интонацияның   графикалық   белгіленуінің

әдістері.Тақырып   9  Америка   Құрама  Штаттарындағы   және   Британ

аралындағы ағыл

шын тілінің әдеби айтылуы және айтылу

стильдері

Әдеби тілде айтылу және орфоэпиялық норма туралы түсінік, аймақтық

және әдеуметтік вариантология, Британ араоындағы әдеби айтылудың негізгі

түрлері.   АҚШ-тағы   әдеби   айтылудың   оңтүстік   айтылумен   салыстыра

қарастырған кездегі негізгі түрлері. Оқу нормасы ретінде айтылудың түрін

тандайтын   субъективті   және   объективті   факторлар.   Айтылу   стильдері.

Сөйлеу мәдениеті, сөйлеу этикеті, фоностилистика.

Әдебиеттер

Негізгі

Васильев В.А. и др. English Phonetics. A normative course. М., 1980

2 Галайдина Н.А. Методические указания по теоретическому курсу фонетики

английского языка. Ч.1. Алма-Ата, 1987

3 Галайдина Н.А. Методические указания по теоретическому курсу фонетики

английского языка. Ч.2. Алма-Ата, 1987Қосымша  

4 Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского 

языка. М., 1980

5 Соколова М.А. Теоретическая фонетика английского языка. 

М., 1991

6 Алибаева Г. К., А. К. Кажаева. Электронный учебник по теоретической 

фонетики англйского языка

7 Антипова А. М. Система английской речевой интонации. М. 1979

8 Антипова А. М., Д. А. Щахбагова. Методическое пособие по курсу 

теоретической фонетики английского языка. МГПИИЯ им.М. Тореза. М., 1976

9 Якобсон Р., Хале М., Фант Г. Фонология и ее отношение к фонетике. М,, 1962 

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал