Нұрсұлтан Назарбаев


  желтоқсан  күні  М.Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің  акт  залындажүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет5/9
Дата30.04.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

14  желтоқсан  күні  М.Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің  акт  залында     

ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай атқарылған жұмыстарды қорытындылап, университет ұжымы мен 

студенттеріне мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында университеттің профессор-оқытушылар құрамы, 

қызметкерлері және студенттерінің қатысуымен «Жасампаздықтың 20 жылдығы!» тақырыбында салта-

натты мерекелік кеш өтті.

 

Мерекеде  Тәуелсіздік  күнімен  құттықтаған 

ректор Асхат Иманғалиев, бұл күнге қол жеткізудің 

жолы да оңай болмағанын айтып өтті. Университет 

ректоры  салтанатты  кеште

  қажырлы еңбегімен, 

абыройлы  істерімен  ерекшеленген    универси-

тет  оқытушылары  –  М.Отаровты    «Жыл  үздігі» 

атағымен  марапаттап, С.Бекбаевқа ҰҒПО «Құрмет 

грамотасын», профессор С.Ғ.Шарабасовқа ҚР ІІМ 

ІІ дәрежелі «Қайсар» төсбелгісін, М.О.Даупаевқа  

«Үздік кәсіподақ көшбасшысы – 2011» І  республикалық 

байқауына қатысып, қоғамдық жұмыстарды атқарудағы 

жетістіктері үшін ие болған дипломдарын табыс етті. 

Жасампаздықтың  жиырма  жылдығы  аясында  уни-

верситетте өткен барлық іс-шаралар қорытындыланып, 

еңбектері  бағаланған  бір  топ  білім  ошағының  үздік 

оқ ыт ушылары  мен 

қ ы з м е т к е р л е р і н е 

алғыс  жарияланып, 

алғыс  хаттар  табыл 

етілді және универси-

тет  ұжымы  ақшалай 

с ы й а қ ы ғ а  и е  б о л -

ды.  Марапаттан  соң 

с а л т а н а т т ы   к е ш -

к е   ж и н а л ғ а н д а р 

Т ә у е л с і з д і к 

к ү н і н е   а р н а л ғ а н 

мерекелік  концертті 

тамашалады. 

МЕРЕкЕЛік коНцЕРТ 

Еліміздегі  тарихи  ірі  оқу  орындарының  бірі  –  М.Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік 

университетінің  акт  залында  облысымыздағы  мектеп  бітіруші  түлектері  үшін  Ашық  есік  күні 

ұйымдастырылды. 

Ашық есік күні

Мектеп  оқушылары  оқу  орнының  бай  тарихымен 

танысып, университеттің барлық мамандықтары туралы 

толық ақпарат алды. Білім ордасының бүгінге дейін жет-

кен жетістіктері жайында айтылып, баға жетпес ұстаздар 

қауымы  аталып  өтті.  Сондай-ақ  осы  оқу  орнын  бітірген 

елдің игілігі жолында еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп 

жүрген  университет    түлектері    жайында  айтылды. Оқу 

ғимараттары мен жатақхана, спорт залдары, арнайы шебер-

ханалар, интерактивті сыныптар және басқа да студенттер 

үшін жасалатын жағдайлар жайында, білімін шыңдаймын 

деген  әрбір  жасқа  бар  мүмкіншіліктің  жасалғандығы 

жайында айтылды.  Кеш соңында оқушылар университет 

студенттері дайындаған концертті тамашалады. 

Жыл  сайын  дәстүрлі  түрде  өтетін  мұндай  игі  шара 

 Мерейтой

мектеп  бітіруші  түлектеріне  болашақта  мамандық 

таңдауына, білім ордасының тарихымен таныс болуына 

септігін тигізбек.Ґ

№ 15 (872)

 желтоқсан 

2011 жыл


9

 Еске алу

Жыл үздіктері анықталды

В  преддверии  празднования  20-тилетней  го-

довщины  независимости    нашего  государства,                     

2  декабря  2011  года,  представители  кафедры  во-

кала и инструментального искусства ЗКГУ провели 

лекцию-встречу  для  педагогов  и  учащихся  вы-

пускных  классов  школы-гимназии  Вальдорфской 

ориентации города Уральска. 

Встреча 


с музыкой

Перед  лекторами  стояла  важная задача – поделиться 

богатым накопленным опытом в области инновационных 

методик обучения, провести просветительскую  работу  по  

популяризации традиционного и классического искусства 

Казахстана.  Выступающие    –    заведующая  кафедрой, 

кандидат педагогических наук Бабенко О.А., доцент, кан-

дидат искусствоведения  Самаркин А.В., преподаватели 

Ворфоломеева О.В. и Нурымбетова Ж.И. - продемонстри-

ровали электронные учебные пособия, интерактивные 

методики, внедренные в учебный процесс . 

Своеобразным «открытием» для слушателей стал этно-

музыковедческий  словарь, разработанный Александром  

Самаркиным. «Листая» страницы электронного пособия 

зрители погружались в очаровательный мир звуков тра-

диционных казахских инструментов, узнавали  секреты 

мастеров-исполнителей,  раскрывая  сложную  систему  

теории  и практики  этнографии через грани визуального, 

звукового и текстового ряда. Своеобразным откровением 

стал показ интерактивного урока искусства с применением 

новых технологий обучения, видео - и мультимедийных 

методических материалов. Проявляя неподдельный ин-

терес, аудитория с большим энтузиазмом откликнулась 

на раздел, рассказывающий   об  инструментах и группах 

симфонического оркестра, в том числе любимой всеми   

классической гитары, оценили видеоиллюстрации, позво-

ляющие в интерактивной форме непринужденно усваивать  

теорию музыки, культуру восприятия  музыкальной классики 

(Э.Григ, Б.Барток и др.).  В качестве методической поддержки 

были предложены электронные версии «Энциклопедии 

музыки, театра, живописи  и кино», а также  учебные посо-

бия по «Занимательному сольфеджио», «Школе игры на 

гитаре». Демонстрация электронных учебников препода-

вателя Нурымбетовой Ж.И., посвященных кобызу, внесла 

неповторимый  этно-колорит, раскрыла  новые  грани в 

характеристике    традиционного  казахского  народного 

инструмента. Зрители с большим интересом  узнали  об 

истории его происхождения и  развития, о музыкантах, по-

святивших творчество кобызовому искусству, композиторов 

Казахстана, чье  культурное  наследие связано с традицией  

фольклора.

Данная  лекция-встреча,  посвященная  20-тилетию 

Независимости РК, стала первой в двустороннем сотруд-

ничестве кафедры вокала и инструментального искусства 

и школы-гимназии Вальдорфской ориентации. Руководство 

обоих сторон готово к проведению  совместных концертов, 

семинаров-конференций, изданию сборников статей препо-

давательского  состава, осуществлению работы по обмену 

педагогическим опытом.

Ольга ВОрФОлОМЕЕВА,

преподавате�ь 

«Пай, пай, Өмір!

Өтесің-ау бір күні.

Тиясың-ау қуанышты күлкіні.

Өмір деген – бір жарқ еткен найзағай,

Өмір деген – көк аспанның күркірі.

Пай, пай, Өмір,

Өтесің-ау бір күні», -  деп қасиетті қазақ жырының 

Хантәңірі 

Мұқағали  жырлағандай, 

мынау  бес  күндік  ғұмырдан 

құйрықты жұлдыздай кімдер ағып 

өтпеді?! Солардың санатындағы 

салиқалы  сардар  тұлға  болып 

қана  қоймай,  қазақ  әдебиетінің 

сөз  ділмарына,  көсемсөздің 

зергеріне  айналған  Зейнолла 

Қабдоловтың қазақ әдебиетіндегі 

орны ойып аларлықтай. Дүниеде 

теңіз терең емес, адам жанының 

терең екендігін дәлелдеумен өткен 

осы  бір  заңғар  алып  тұлғаның 

өзгелерден қашанда оқ бойы озық 

тұруы, қазақ әдебиетінің шоқтығы 

биік саңлағына айналуы, біздіңше, 

табиғи заңдылық.

Әні мен күйі шалқыған, сыры 

мен жыры тасыған ғажайып сұлу сахара Атырау өлкесінде 

дүниеге келген Зейнолла Қабдолов тірі болса, бұл күнде, яғни 

желтоқсан айының 12 жұлдызында сеңгір сексеннің төртеуіне 

келер еді. Осыдан бес жыл бұрын, 2006 жылдың 26 маусы-

мында бұл дүниемен қоштасып, алыс сапарға аттанған заңғар 

тұлғаның алып бейнесі қазақ халқының мәңгі жадында. 

Елімізде  Зейнолла  Қабдоловты  еске  алып,  мәңгілік 

мұрасын  жаңғырту  мақсатында  көптеген  іс-шаралар 

ғасырмен бірге жаңарып, ғасырмен бірге жасарып, ғасырмен 

бірге жасап келе жатқан ғұмырлы мұрасының салмағын 

бағамдау  –  бұл  кейінгі  ұрпақтың  еншісіне    тиетін  үлес 

екендігін аңғарамыз. Ұлыларын ұлықтауды  қашанда өзіне 

парыз санаған саналы ұрпақтың өсіп келе жатқаны көңіл 

қуантарлық жағдай. Болашақ Зейнолла Қабдолов атындағы 

№  1  мектептің  жас  өрендері  қойған  әдеби-танымдық 

қойылым кеш қонақтарына ерекше әсер қалдырды. 

Ел тарихында есімдері алтын әріптермен жазылуға 

лайық тұлғалы таланттардың талайымен аралас-құралас, 

дәмдес болғанының өзі заңғар жазушының қасиеті мен 

көрегендігін көрсетіп тұрғаны анық. Ерлерін ардақтаған 

елдің ұлы ретінде осы кештің ұйымдастырушысы, БҚМУ 

профессоры Серікқали Шарабасов ұстазы жайында сыр-

лы әңгімелерін ортаға салып, ұғымды етіп жеткізген  ұлы 

сөздерін жолдады. Университеттің жас ақын қызы Жұмагүл 

Мұрсалова кеш барысында ақын рухына арнап «Айналайын! 

(Зейнолла Қабдоловқа)» атты өз өлеңін оқыды.

Көсем сөздің зергері З. Қабдолов - халқына шын жаны 

ашып, елім деп еміреніп өткен есіл ер, жан азабынан ар 

азабын жоғары қойған абзал азамат. Бұл кеште біздер 

ұлылықтың өзін көрмесек те, көзін көріп, тәлімін алған жан-

дармен жүздескендейміз. Өзінің мағыналы да мазмұнды 

өмірінде  артына  өшпестей  мұра  қалдырған  Зейнолла 

ағамыздың  рухына  бағышталған  әдеби-танымдық  кеш 

осындай әдемі әңгімемен, әуезді әнмен аяқталды.

рита  СұлТАНғАлИЕВА,

М. Өтемі�ов аты�дағы БҚМУ�дың ба�па�өз хатшы�ы 

 

«Айналайын!» (Зейнолла Қабдоловқа)

Жан сарайы жолдама ғып өмірге,

Жылы сөзін қонақ қылған көңілге.

Бір адамды жиі айтамыз біз осы,

Жүрегінен тек жылылық төгілген.  

Сыйып кеткен жүрегіне бар адам,

Жан жылуы жалпақ жұртқа тараған.

Еске аламыз бір адамды біз бүгін,

Бар адамды бауырына балаған.

Мейірімнен тұнған тегіс бар жаны,

«Айналайын» – бүкіл сөздің маржаны.

Бас иеміз ұлылыққа бәріміз,

Мәрттігімен мойындатқан баршаны.

Бәрі өткінші өмір деген бес күнде,

Өзгелерден озық оймен ес білген.

«Айналайын» бір ауыз сөз бәрі айтар,

Айта  алмаған одан артық ешкім де.

Өтсе де өмір тайталаста, талқыда,

Өлмес мұра аманат қып халқына.

Шарабасов ғұмырының нұры деп,

Тірі ескеркіш тастап кетті артына.

Көңіл-теңіз кемеріне толатын,

Шарапаты шартарапқа қонатын.

Әуезовті иемденген өзіне,

Ол – қазақтың Қабдоловы болатын.

Жұмагүл МҰРСАЛОВА,

2401 тобы�ың �туде�ті

«Біз сізді сағындық қой, қайран Зеке!»

атқарылып келеді. Солардың бірі - М.Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен «Біз 

сізді сағындық қой, қайран Зеке!» атты әдеби-танымдық 

кеш өтті. 

Әдеби-сазды кешке Қабдолов сынды ұлы ғұламаның 

алдын көріп, тәлімін алған шәкірттерінің, Зейнолла ағаның 

ең жақсы інілерінің бірі университет ректоры, академик Асхат 

Сәлімұлы Иманғалиев кеш шымылдығын ашып, сөз зергері 

жайында сүбелі ойы мен әдемі естеліктерімен бөлісті. 

Қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің студенттері дайындаған 

«Менің Әуезовім» атты әдеби композиция кеш шырайын 

кіргізді.

Әр ортаның жарық жұлдызы секілді төңірегіне шұғыла 

шашып,  жарқырап  тұратын  айрықша  асыл  тұлғаның 

бейнесін Зейнолла Қабдолов сынды ұлы ғұламадан, заңғар 

жазушыдан көруге болады. Асылы алтынның сынығындай, 

ескінің сарқытындай болған заманының сөз зергері, сан 

мыңдаған ұлыларды тәрбиелеп шығарған ұлағатты ұстаз  

З. Қабдоловтың өнегелі өмірі мен өміріне арқау еткен туын-

дылары - ұрпаққа үлгі. 

«Ер есімі – ел есінде» деп жанұшыра жанайқайға баспай, 

жүрек таразысына салып, санамызда саралап қараған күннің 

өзінде Зейнолла Қабдоловтың заман көлеңкесінде қалмай, 

25 ноября в рамках Студенческой недели на «бис» про-

шел спектакль студенческого театра ЗКГУ «Путешествие 

аргонавтов». Было много музыки, красок, лирики, а са-

мое главное - зрительского восторга! Спектакль вызвал 

большой резонанс, вышли публикации в городских и 

областных изданиях.

Мы попросили руководителя театра, кандидата фило-

логических наук Оксану Опрю поделиться впечатлениями 

и рассказать о том, как это все начиналось, как готовилось 

представление…

Оксана Опря о своем любимом деле: «Мой театр называ-

ется «Творчество», ему 16 лет. Все начиналось с литературно-

музыкальных композиций по творчеству разных писателей, по-

том начала писать сама и вместе со студентами. На филологи-

ческом факультете готовила студенческую весну, пушкинские 

дни рождения, пушкинские балы, спектакли на популярные 

темы. В актовом зале ЗКГУ прошли с успехом такие спектакли: 

«Дон Жуан» (показывали даже по каналу «Хабар»), «Призрак 

страсти», «Уральск- музей под открытым небом», «Пушкин 

и Даль на уральской земле», «Али-Баба и 40 разбойников», 

«Рождественская мистерия», «Любовь и музы Пушкина» (к 

году России в Казахстане, на спектакле был консул), «Мой лю-

бимый город Уральск», последний спектакль – «Путешествие 

аргонавтов», в котором играли  ребята из русских и казахских 

групп. Шили сами костюмы, записывали музыку. Стараюсь 

объединить талантливую молодежь, на национальность не 

смотрю, главное -  талант! Выпускники моего театра – актер 

драмтеатра Островского Уразов А.В., актриса драмтеатра 

Островского – Шоналова М. В этом году студент специаль-

ности дизайн Сапаргалиев Жанайдар (Язон), студентка муз.

образования Байгалиева Ару (Медея), студент специальности 

дизайн Абдрахманов Султан (Ээт – отец Медеи), студент 

специальности досуговая работа Орашев Адилет (Орфей), 

студент вокального отделения Каратаев Адиет (моряк) и т.д. В 

планах поставить мюзикл на цыганскую тему. Она мне близка, 

люблю, когда вокруг все пляшет, не люблю скуку. Ребята очень 

старались, все на совесть отыграли. 

Выбор темы спектакля: мифы Древней Греции – красивые 

сказки о богах и героях, яркие костюмы привлекают, лиричная 

музыка, а самое главное – свет души этих людей. Например, 

Язон – храбрый воин, ради своей страны готов на любые 

испытания, Медея – любит всем сердцем, помогает герою, 

Ээт – отец - переживает за счастье дочери, колхи (грузины) 

гостеприимны и добры. Корабль отправляется в плавание – 

так и мы плывем в своей жизни по волнам времени, жизнь нам 

дает разные встречи и разлуки, разные ситуации – выйдем ли 

мы из них достойно? Вот вопрос. Любовь можем потерять, а 

можем сохранить. 

ТВоРчЕСкИй поЛЕТ

Язон плывет за золотым руном – красиво, и легенда была 

былью. Путешественник Тим Северин доказал реальность 

путешествия Язона за золотым руном. 

Греки жили в своем придуманном мире красивых сказок, 

мне кажется. 

Жанр – мюзикл, потому что ребята музыкальны, сами 

просились петь и танцевать. Им этого не хватает в жизни. Им 

хочется, чтобы их заметили, оценили, выделили. Сценарий 

грузинского театра, только я его обработала на свой лад, с ре-

бятами придумала мизансцены. Дописала слова клоунессе. 

Музыкальную часть продумала сразу современную – отда-

ла предпочтение тем композициям, которые выбрали студенты. 

Записывали музыку в студии ЗКГУ и в частных студиях. Музыку 

греческую, грузинскую находила в интернете, скачивала. 

Помогали шить  костюмы – студент 3 курса специальности 

дизайн  Локтионов Михаил  и студентка 1 курса специальности 

дизайн Казиева Эльмира. 

Репетировать было трудно – все учатся в разное время, 

многие ребята работают. Специального помещения нет, даже 

порой спорила и упрашивала охранников, чтобы разрешили 

репетировать. 

Все равно  убеждала ребят в необходимости, а у них са-

мих желание было – заставлять не пришлось. Мне это было 

нужно и интересно самой, поэтому старалась вложить всю 

душу. Ребята талантливые, яркие, с ними работать хотелось с 

удовольствием, все  люди отзывчивые, с большим старанием 

отнеслись к работе. Вместе обсуждали характеры, сочиняли 

движения – опиралась на них, в них нашла понимание и под-

держку!!! СПАСИБО большое моим ребятам – они настоящие 

артисты.»Ґ

№ 15 (872)

 желтоқсан 

2011 жыл


10

Филолог


УНИВЕРСИТЕТТІҢ 80 ЖЫЛДЫҒЫНА 

 К 80-ЛЕТИЮ РОДНОГО ВУЗА 

 FOR THE 80 th ANNIVERSARY OF OUR OWN  UNIVERSITY

Тіл – татулық тірегіЧеловеком из легенды можно по праву назвать Ксению Афанасьевну Утехину, 

жизнь которой целиком связана с Уральским педагогическим институтом, где она на-

чала работать с первых дней его организации в 1932 году и вершила его историю – в 

течение 35 лет. 

Многое в судьбе Ксении Афанасьевны связано с определением первый: она была 

первым (в числе одиннадцати) преподавателем института, первой защитила кандидат-

скую диссертацию, она была первой (и единственной) женщиной – директором нашего 

вуза…

Судьбу не выбирают, и все же ее создают не только обстоятельства, но и сам человек. 

Только целеустремленная личность, наделенная силой воли, твердым характером, жаж-

дой знаний, способностями, трудолюбием, широтой души, человеколюбием, способна 

достичь высот в жизни. Все это было у Ксении Афанасьевны. 

Ксения афанасьевна утехинаЖиз�ь е�ть де��ие 

(М.Горький)

К.А.Утехина  родилась  в  1898  году  в 

г.Новоалександровске Ковенской губернии 

(ныне - Литва) в семье служащего.

55 лет ее сознательной жизни связаны 

с Уральском. Она училась в женской гимна-

зии, где изведала все, что было положено 

барышне-гимназистке: форму, строгую дис-

циплину, латинский, французский и немецкий 

языки, мазурки на танцевальных вечерах, мо-

литвы перед началом занятий, этикет… Здесь 

сформировался ее характер, лингвистический 

дар и самое главное – человеколюбие.

Гимназию Ксения Афанасьевна окончила 

в 1917 году и  поступила в Саратовский уни-

верситет на словесное отделение историко-

филологического факультета. В тот же год 

умирает ее мать, и поэтому, видимо, ей после 

первого курса пришлось бросить учебу и воз-

вратиться в Уральск.

В 1919 году, с установлением Советской 

власти  в  Уральске,  Ксения  Афанасьевна, 

имея высокое по тем временам образование, 

поступает на работу в Губернский отдел на-

родного образования в качестве секретаря, 

затем в областное земельное управление. В 

аппарате советских учреждений она прорабо-

тала до 1927 года. Особенно весом ее вклад в 

ликвидацию безграмотности: она была мето-

дистом и организатором в системе ликбеза. В 

этот период укрепляются ее педагогические 

наклонности. Она мечтает получить высшее 

образование, реализовать лингвистические 

способности и найти свое место в жизни.

Такая  целеустремленность  привела  к 

тому, что Ксения Афанасьевна вновь поступа-

ет в 1927 году в вуз ( это был Ярославский пе-

дагогический институт), затем переводится  в 

Саратовский университет.  Русский язык стал 

основой специализации; наибольший интерес 

она проявляла к истории русского языка, ко-

торая стала впоследствии основной в ее пре-

подавательской и научно-исследовательской 

деятельности.

По окончании университета К.А.Утехина 

вернулась  в  Уральск    и  была  принята  на 

работу в Институт просвещения (Инпрос), 

но в 1932 году он был упразднен, а на его 

базе образован Второй Казахский (позже - 

Уральский) педагогический институт. Ксения 

Афанасьевна, имея высшее образование и 

стаж педагогической работы, оказывается в 

числе первых преподавателей. 

В 1934 году была создана кафедра языка 

и литературы, где Ксения Афанасьевна – 

ведущий специалист по русскому языку в 

должности доцента.

С 1 августа 1935 года она становится заве-

дующей учебной частью института и  успешно 

справляется с этой работой. 

К.А.Утехина упорно продолжает научные 

исследования. В 1939 году она сдала в ЛГПИ 

имени Герцена экзамены кандидатского мини-

мума и в сентябре того же года защитила дис-

сертацию, получив ученую степень кандидата 

филологических наук.

ФАКУЛЬТЕТ ТЫНЫСЫ 

 ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА  

 THE FACULTY LIFE

Научный  потенциал,  эрудиция  Ксении 

Афанасьевны были настолько высоки, что 

при  кафедре  в  1939  году  была  открыта 

аспирантура.

Но грянула война. В августе 1943 года 

К.А.Утехина назначается на должность заме-

стителя директора по учебно-научной работе. 

Организация учебного процесса требовала 

огромных сил, энергии, профессиональных 

знаний. Ее неустанный труд дал возможность 

сохранить довоенный уровень контингента 

и не снижать план выпуска специалистов и 

уровень их знаний.

Трудовой  вклад  К.А.Утехиной  в  годы 

войны был отмечен в 1946 году медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.».

После войны при непосредственном уча-

стии Ксении Афанасьевны руководимая ею 

кафедра русского языка по заданию Академии 

наук СССР включается в работу по сбору и 

исследованию диалекта уральских (яицких) 

казаков, которую возглавил и впоследствии 

успешно завершил Н.М.Малеча.

Вот  такой  пришла  к  директорству 

К.А.Утехина (24 июля 1952 г. ее утвердили  

директором  Уральского  педагогического 

института им. А.С.Пушкина и заведующей 

кафедрой русского языка).

Анализируя сложное время пятидесятых 

годов, диву даешься, как Ксения Афанасьевна 

умела ровно, без сбоев руководить коллек-

тивом, ценить и беречь каждого работника 

и студента, создать обстановку созидания, 

добропорядочного отношения людей друг к 

другу, добросовестного исполнения своих 

служебных обязанностей. 

Студент всегда был для нее центральной 

фигурой, и она делала все возможное для 

их обучения и воспитания. Широкий размах 

приобрела  художественная  самодеятель-

ность с многочисленными кружками, хорами и 

оркестрами народных инструментов. Прочное 

место в жизни института заняла физическая 

культура, заметно повысилось спортивное 

мастерство. 

Трудные годы, административная и обще-

ственная работа не позволили К.А.Утехиной 

реализовать  свои  научные  изыскания  в 

докторской  диссертации.  Она  осталась  в 

своих учениках, отдавая им свои знания и 

теплоту души.

Николай ЖИГАлИН,

доце�т кафедры общего �зыкоз�а�и� и 

перевода

Все флаги в гости будут к намКаталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2012
gazetaorken -> 15 апреля в зкгу им. Махамбета Утемисова прошло ежегодное распределение выпускников
gazetaorken -> 5 апреля состоялась пресс конференция с участием ректора зкгу им. М. Утемисова
gazetaorken -> Год Ассамблеи народа Казахстана дружба и согласие навсегда
gazetaorken -> Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады
gazetaorken -> Приезд высокого гостя 27 февраля с рабочим визитом в Уральск
gazetaorken -> Ұлылардың мұрасы да, мұраты да, атақ-даңқы да, мерейтойы да – кейінгіге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі
gazetaorken -> Мы студенты зкгу!
2012 -> Нұрсұлтан Назарбаев
2012 -> Нұрсұлтан Назарбаев

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет