«новый век новые технологии»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет60/60
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60

А.Р.Омарова  ҚАЗАҚСТАНДА ЛИЗИНГТІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ мен 
МӘСЕЛЕЛЕРІ..................................................................................................  196 
 
Н.Ысламбек,  З.С.Ерсултанова  ГРАФИКАЛЫҚ ПЛАНШЕТ 
ҚҦРАЛЫН БІЛІМ САЛАСЫНА КІРІСТІРУ..................................................  198 
 
 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
374 
5 СЕКЦИЯ 
Әлеуметтік-гуманитарлык пәндер 
Социально-гуманитарные дисциплины 
 

Н.Н.Ахат ЖАҢАШЫЛДЫҚ ИДЕЯНЫ ҚОЛДАНУ, БӘСЕКЕЛЕСТІК 
СТРАТЕГИЯНЫ ТАҢДАУ БАСҚАРУШЫНЫҢ МІНДЕТІ..........................  201 

А.К.Есенгараева ТІЛ-ҦЛТ АРҚАУЫ 
203 

Қ.Ж.Сәбитҧлы ТҤРКІСТАННЫҢ ҦЛЫ ПЕРЗЕНТІ МҦСТАФА ШОҚАЙ  205 

М.Р.Ибрагимова РОЛЬ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН в ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА…………………………………..  208 

С.Кизилова ИНТЕРНЕТ ТІЛІНІҢ МӘДЕНИЕТІ.........................................  210 

А.Ш.Нургалиева ҤШ ТҦҒЫРЛЫ ТІЛ: БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҦЛТ 
БОЛУДЫҢ БІРІНШІ САТЫСЫ.....................................................................  212 

Е.А.Деревянко   ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА….  214 

Ф.С.Абдашева  ТҤРУІ ТІЛДЕС ХАЛЫҚТАРДЫҢ НАУРЫЗДЫ  
ТОЙЛАУ ДӘСТҤРІ...........................................................................................  216 

Байзак Назерке   ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГА…………………………………………………………………….….  218 
10 
А.А.Мҧрат  TOURISM INDUSTRY in KAZAKHSTAN………………………….  221 
11 
Р.Т.Байтонов  ҚАЗАҚ  ХАНДЫҒЫНЫҢ  ҚҦРЫЛУЫ  ЖӘНЕ  САЯСИ  
ЖАҒДАЙЫ........................................................................................................  223 
12 
Жҧман Бағдат  АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ИНТЕРНЕТТІҢ ПАЙДАСЫ......  225 
13 
Е.Сағынбаев  МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ КӚРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ 
ҚОЛДАНЫЛУЫ................................................................................................  227 
14 
А.А.Мҧрат  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  КӚПБАЛАЛЫ ОТБАСЫЛАРДЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК  МӘСЕЛЕЛЕРІ........................................................................  229 
15 
Г.Адырбаева  ANIMALS in ENGLISH PROVERBS........................................  232 
16 
Ж.Қабылда  ҚОРҚЫТ – ҦЛЫЛАРДЫҢ ҦЛАҒАТЫ.....................................  234 
17 
Д.Абитов  ҦЛТТЫҚ ТЕҢГЕ ТАРИХЫ............................................................. 236 
18 
А.Мукушева  О ДУХОВНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ………………………………………………………………………….  238 
19 
Н.Ганибал  ОТАНДЫҚ ҒАЛЫМДАРДЫҢ ҚАЗАҚ ОЮ-ӚРНЕГІНЕ 
ҚАТЫСТЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІ...........................................................  240 
20 
А.Фазылжан ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІЛІГІНІҢ 550 ЖЫЛДЫҚ ТАРИХЫ.....  243 
21 
Б.Бикожаева  ЦЕННОСТИ – как ОСНОВА ДУХОВНО - 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ……………………………………………..  245 
22 
С.М.Алькеева, А.Карахан   ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ в 
ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ……………………………………  247 
23 
З.Сериков  ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ на 
МИКРОУРОВНЕ (УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ)………………………………..  249 
24 
Э.А.Урунбасарова, С.М.Алькеева  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕС-
КИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ............................................................................... 251 
25 
Р.Р.Ергалиева  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ И 
ПУТИ их РЕШЕНИЯ…………………………………………………………………  254 
26 
Апсалямова Д.Д.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ…………………………………………………………………….. 
 
 
256 
27 
Тлеужанова К. Е. РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНО - ДЕЛОВОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ, ЯЗЫКОВОЙ СЕМАНТИКИ в ПРОЦЕСЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА....................... 258 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
375 
28 
Д.Г.Темиргазиева РОЛЬ  ГОСУДАРСТВА  В  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  259 
29 
А.Әуезова  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНА-
ЛОМ в РАЗВИТЫХ СТРАНАХ  и их ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ………………………………………………..  261 
30 
Д.А.Идрисов  СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА и 
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ его ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН……………………………………………………………………………  262 
31 
Э.А.Искакова  БЕЗРАБОТИЦА КАЗАХСТАНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПРИЧИН……  265 
32 
Қ.А.Зияданов  ЖЕЛТОҚСАН: ҚОЗҒАЛЫС, ШЕРУ, ӘЛДЕ КӚТЕРІЛІС 
ПЕ?....................................................................................................................  267 
 6 СЕКЦИЯ
 
 
Педагогика 
 

Р.А.Абдураимова САБАҚТАРДА ЖОБАЛАУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 
АРҚЫЛЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТҦЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ................  270 

Б.Қазбекқызы ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ при 
ОБУЧЕНИИ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ................................................................  272 

И.Б.Джакупова, Б.К.Бапанова, А.Ж.Бабанова  СИНКВЕЙН КАК 
ОДИН из ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ…………………………………………………………………………  274 

А.Имантай  ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ҚАРҒЫС СӚЗДЕРДІҢ КӚРКЕМ 
МӘТІНДЕРДЕГІ ҚОЛДАНЫСЫ.....................................................................  276 

Р.Н.Артыкбаев, Г.Д.Алдиярова  ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ PASCO 
– ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГА XXI ВЕКА……………………………………….  279 

А.С.Абдоллаева  ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТІЛДІК ТАНЫМЫНДАҒЫ  
«АР», «ҦЯТ»  КОНЦЕПТІЛЕРІ.......................................................................  281 

Г.Сулейменова МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по НОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ..............................................................................................  283 

Р.Асқарова БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ 
ДҤНИЕТАНЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
НЕГІЗДЕРІ……………………………………………………………………………..  285 

Ж.М.Жанадилова НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА в ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ………..  287 
10 
Ҧ.Н.Жандарбекова МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІ мен 
ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ………………………………..  289 
11 
Д.М.Жуманова ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРИРОДОСООБРАЗНОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ…………………………………..  291 
12 
С.М.Кожабергинова ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН……………  294 
13 
Қ.П.Мадиева САБАҚ БАРЫСЫНДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ 
ТИІМДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫҒАН ЖЕКЕ ТҦЛҒА 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ............................................................................................  296 
14 
С.Макишева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ в 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ……………………………………………… 
 
298 
15 
Н.Сайткулова ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 в 
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ……………………………….  300 
16 
Б.Шарипова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ SKYPE при ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ……...  302 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
376 
17 
А.К.Нуркенов АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ на УРОКАХ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ……………………………………………………………………….  305 
18 
А.С.Сарсекеева НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
БАСТАУЫШ СЫНЫП МҦҒАЛІМДЕРІ КӘСІБИ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІНІҢ 
МАҢЫЗЫ..........................................................................................................  306 
19 
А.А.Сейдильдаева ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ САБАҒЫНДА КӚРКЕМ 
ШЫҒАРМАЛАРДЫ ОҚЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІГІ....................................................................................................  308 
20 
М.К.Жуманов ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ в 
ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ к ПРИНЯТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ…………………………………………………………………………….  311 
21 
Г.К.Усманова ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ……………………………………………….  313 
22 
А.А.Абдыханова  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ……………………………………………………..  315 
23 
А.А.Қыпшакова СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН ТЕСТТІК БАҚЫЛАУ мен 
БАҒАЛАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ...............................................................  317 
24 
Т.Х.Алиев ПУТИ УЛУЧШЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГРАФИКИ на ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ в ВУЗЕ и в ШКОЛАХ……..  319 
25 
Ж.Бердібеков, Н.Әли, С.Ахметов  ЕҢ ҤЗДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ЖҦМЫСТАР КӚРМЕСІН ҦЙЫМДАСТЫРУ................................................  322 
26 
Р.К.Баимбетова ИННОВАЦИОННОСТЬ в ОБУЧЕНИИ: УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС как ДИСКУССИЯ……………………………………………………..  324 
27 
О.И.Накаткова ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ при ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ как НЕРОДНОМУ……………………………………….  327 
28 
Б.Дҥйсенбек АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ОҚЫТУ ЖҤЙЕЛЕРІН ОҚУ 
ПРОЦЕСІНДЕ ҚОЛДАНУ...............................................................................  330 
29 
Ш.С.Қали СТУДЕНТТЕРДІ ТАБЫСТЫ ӘРЕКЕТКЕ  БЕЙІМДЕУ 
БАРЫСЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ  ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ..........  332 
30 
Қуан Айгуль 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 
және МҦҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ.........................  334 
31 
Т.Ақымқызы ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ на ПРИМЕРАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИКОВ 
ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................................................  336 
32 
М.Т.Нҧрадинов ҦЛТТЫҚ ТӘРБИЕДЕГІ ДІННІҢ РӚЛІ............................. 
 
338 
7 СЕКЦИЯ 
Конференция «Развитие студентов университета 
в области применения информационно-
коммуникационных технологий» 
по НТП Грантового финансирования КН МОН РК 
 

Н.Т.Ермеков ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА……………….…….  340 

Б.Каукар ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  БІЛІМ ЖҤЙЕСІНДЕ 
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА  ҚОЛДАНЫЛУЫ............ 
 
 
342 
 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
377 

Н.Т.Ермеков, А.Т.Кабдрашева СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА……………………………….…….  344 

Г.И.Кулакова ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИКТ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА..........................................................................................  346 

Н.Қ.Қҧлмаханов КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ……………….…  347 

Г.М.Жармаганбетова, М.А.Серимбетов КОНТРОЛЬНО - 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ   ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
И ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА……………………………………….  348 

Б.А.Серимбетов, Г.М.Жармаганбетова СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА СТУДЕНТОВ ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ 
ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ  УРОВНЕЙ ВЛАДЕНИЯ ИКТ – 
КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ……………………………………………………….…  350 

А.Қ.Тасболат, С.М.Дауылбаев СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭКРАН С 
МИНИМИЗИРОВАННЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ…………………  352 

Айдарбекова Г. А. ОРТА ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ 
ЕСКЕРТКІШІ «АҚЫРТАС»........................................................................... 354 
10 
Асаубаев Н.  АУЛ КОСШЫ – БУДУЩЕЕ ЭКОТУРИЗМА……………….  356 
11 
Жақсыбекова Е.   ҚАЗАҚТЫҢ ҦЛТТЫҚ ТАҒАМЫ- ҚҦРТТЫҢ АДАМ 
АҒЗАСЫНА ПАЙДАСЫ..................................................................................  358 
12 
Наурызбай У. ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ҦЛТТЫҚ 
ДӘСТҤРЛЕРДІҢ МӘНІ..................................................................................  360 
13 
Порываев Р.
 
АКМОЛА В НОВОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА..................
 
362 
14 
Тӛреқҧл Р.  ҤШ ЖҤЗДІҢ БАСЫН ҚОСҚАН АБЫЛАЙ..............................  364 
15 
Қыпшакова А. А. СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН ТЕСТТІК БАҚЫЛАУ 
МЕН БАҒАЛАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ .....................................................  366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
378 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Басуға 15.11.2014 жылы қол қойылды 
Шартты баспа табағы 22,8 Пішімі 60/84 /16 
Таралымы 150 дана 
Тапсырыс 0205 
 
«Мастер ПО» ЖШС басылды 
010008, Астана қ., Пушкин кҿшесі, 15-76 
Тел: 8/7172/ 274-072  Е-mail.: masterpo08@mail.ru
 
 

Каталог: images -> pdf
pdf -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
pdf -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
pdf -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
pdf -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет