«новый век новые технологии»


«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет59/60
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
368 
 
 
ҿткен  cҧpaққa  студент  дҧpыc  жaуaп  беpмедi  – бҧл  жaғaдaйдa  cтуденттен жеңiлipек cҧpaқтap 
cҧpaлaды(3-cуpет). Бҧл жaғдaйдa келеci cҧpaқтың тaңдaлғaн фopмулacы бoлaды: 
 
                
 
 


%
2
2

A
Min
A
Max
Q
                                                (2) 
 
Бҧл  жеpде 
  егеp  oқушымен  беpiлген  жaуaп  дҧpыc  бoлмaca  дҧpыc  жaуaптың 
кҥpделiлiгiнiң ең тҿменгi деңгейiнiң қҧны, ocы куpc бoйыншa cҧpaқтapдың кҥpделiлiгiнiң ең 
тҿменгi деңгейiнiң беpiлген қҧны . 
 
 
 
Бҧл  жҧмыста  келтipiлген  aлгopитм  студент  бiлiмiнiң  кҿлемiн  жaңa  caпaлы  деңгейін 
анықтап,дҧpыc  емеc  кoнцепциялap  мен  бoc  opындapды  aнықтауға  мҥмкіндік  береді.  Соңғы 
уақытта компьютерлік тестілеудің ашық тапсырмаларды қолдануға арналған онлайн жҥйесін 
жасау  қолға  алынуда.Сонымен,  қорыта  келе  тестік  тапсырмаларды  жоғарыдағы  атаған 
талаптарға  жҽне  формаларға  сай  дайындайтын  болсақ,  онда  тестілеуді  негізгі  тексеру  жҽне 
бақылау  қызметімен  қатар  студенттің  оқыту,  ҥйрету,  оның  алған  білімін  бекіту  жҽне 
жҥйелеудің тиімді қҧралына айналдыруға болатындығын кҿреміз.Бҧл жҧмыс келешекте білім 
беру жҥйесіндегі білімді тексеру мен бағалау мҽселелерін шешуге кҿмегі тиеді деп сенемін. 
 
Әдебиеттер 
1.
 Cтюapт Paccел. Иcкуccтвенный интеллект. Coвpеменный пoдхoд. – М.: Вильямc, 2006, 1408 c. 
2.
 Shahbazova, Sh., Freisleben, B. ANetwork-Based Intellectual Information System for Learning andTesting, 
Fourth  International  Conference  on  Application  of  Fuzzy  Systems  and  Soft  Computing,  Siegen,  Germany, 
2000, pp.308-313. 
3.
  Shahbazova,  Sh.,  ZeynalovaS.Decision-Making  InDefinition  Of  Knowledge  In  The  Conditions  Of 
Uncertainty Of  Educational Process, PCI-2010, V.I, Elm, 2010, pp.305-310. 
 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
369 
МАЗМҦНЫ                                                                СОДЕРЖАНИЕ 
 
1 СЕКЦИЯ 
Биология, химия және химиялық технологиялар 
Биология, химия и химическая технология 
 

С.Б.Казиева  ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ……………………………………………………..…  

С.Б.Казиева  СЖИГАНИЕ-ГАЗИФИКАЦИЯ В ПЛОТНОМ СЛОЕ 
КУСКОВОГО МАТЕРИАЛА без ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ и ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА…………….….….  

Д.Абдуганиев  ПРИЧИНЫ ВЯЗКОСТИ ЖИДКИХ ЖИРОВ при 
НЕОДНОКРАТНОМ НАГРЕВАНИИ………………………………………..…..  10 

А.Абдина  ЖІБЕК ТАЛШЫҚТАРЫНАН ТОҚЫЛҒАН МАТАНЫҢ 
ТИІМДІЛІГІ......................................................................................................  12 

B.Yeskendir  HYDROCARBON COMPOSITION of CATALYTIC 
PROCESSING GAS of а RUBBER-CONTAINING WASTAGE…………….…..  13 

Zh.K.Kairbekov, N.T.Smagulova, L.S.Rakhymbay  SECOND 
PROCESSING of COKE CHEMICAL RESINS.................................................  14 

H.G.Kuandykova  ROLE of THERMOCATALYTIC PROCESSING IN A 
SALVAGE of WORN-OUT TIRE COVERS……………………………………..….  16 

Zh.K.Kairbekov, N.T.Smagulova, M.S. Muratova  CATALYTIC 
PROCESSING of COKE-CHEMICAL RESIN…………………………………..…  17 

Н.Х.Нарзулла, А.Баймолда  ТАҒАМ ҚҦРАМЫНДАҒЫ ТРАНСМАЙ 
ҚЫШҚЫЛ-ДАРЫНЫҢ  ЖҤРЕК-ҚАНТАМЫР ЖҤЙЕСІ АУРУЛАРЫ 
ДАМУЫНА ӘСЕРІ...........................................................................................  18 
10 
А.Ә.Жайлханова, М.Ш. Сулейменова О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
 РОЛИ ИОНОВ ВОДОРОДА……………………………………………………..…  20 
11 
И.Б.Джакупова, Р.Е. Орынбасарова ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ…………………………………....….  22 
12 
С.К.Сеитов  ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОТХОДОВ с ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ с УГЛЕРОДНЫМИ 
НАПОЛНИТЕЛЯМИ на МУСОРО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ  24 
13 
A.Sh.Akimova  THE NEW ACHIEVEMENTS in BIOTECHNOLOGY…………. 26 
14 
А.М.Рамазанова, А.М.Рақымбек, Ж.Б.Абдәлиева  ПРОБЛЕМЫ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ в КАЗАХСТАНЕ......  28 
15 
Р.М.Мустафаева  ҚАЛА МАҢЫНДАҒЫ ЭКОЖҤЙЕЛЕРГЕ АУЫР 
МЕТАЛДАРДЫҢ ТАРАЛУЫ...........................................................................  30 
16 
Таймас Адлен  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ для ОЧИСТКИ  
ПОЧВЫ и ВОДЫ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ РТУТЬЮ  (на ПРИМЕРЕ Р.НУРА)  33 
17 
Ш.Ш.Нурсеитов, М.Жанибеккызы, М.Н.Сахова  ПЕРЕРАБОТКА 
ОТХОДОВ на ТВЕРДЫЕ и ГАЗООБРАЗНЫЕ ТОПЛИВА…………………….. 35 
18 
Бейсенбинов М.С., Хамзина Ш.Ш. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ-
НЫҢ «ЖАСЫЛ» ЭКОНОМИКАҒА ӚТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН БЕЙРЕСМИ 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМДІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ..................................  37 
19 
А.М.Булхаирова, Ш.Ш.Хамзина  ЕРТІС ӚЗЕНІНІҢ ӚСІМДІКТЕР 
ЖАЙЫЛМАСЫ-НЫҢ БИОӘРАЛУАНДЫЛЫҒЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ.......................................................................................  39 
 
 
 
 
 
 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
370 
20 
К.Ж.Разкен, М.С.Кадырова  ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ-
ШАРУАШЫЛЫҚ АЙМАҚТАРЫНДА ТОПЫРАҚТЫҢ ҚОЛДАНУ 
АСПЕКТІЛЕРІ.................................................................................................. 
 
 
41 
21 
Р.Бигали  ЖЕРГІЛІКТІ КЛИМАТҚА БЕЙІМДЕЛГЕН МИКРОАҒЗАЛАР 
НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ 
ДАЙЫНДАУ.......................................................................................................  43 
22 
А.Мҧхаметқалиева ҚЫШҚЫЛ ЖАҢБЫР ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОРШАҒАН 
ОРТАҒА ӘСЕРІ................................................................................................  44 
23 
А.А.Абдыханова  ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  БІЛІМ  БЕРУДІ  ДАМЫТУДЫҢ 
ЖОЛДАРЫ мен БОЛАШАҒЫ.........................................................................  46 
24 
М. Ш.Нурмагамбетов, А.Талгат, И.Ибагаров  МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА ВОСПРИИМЧИВОСТИ НАГРУЗКИ ПОЧВЫ…..…...  48 
25 
М.О.Қадыр  ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ӚСІМ мен АДАМ ПОПУЛЯЦИЯСЫ 
ӚСУІНІҢ КЕЙБІР ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ....................................................  52 
26 
Қ.А.Зияданов  ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ ТАЗАРТУДЫ ЗЕРТТЕУ.......  52 
 
2 СЕКЦИЯ 
Ғылыми-жаратылыстану 
Естественно-научные дисциплины 
 

А.К.Шуакова  ЗАЧЕМ ПОВАРАМ МАТЕМАТИКА?...................................  55 

Н.А.Толеу  МАТЕМАТИКА и ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ………………..  57 

М.Боханова  ҚОСШЫ АУЫЛЫНЫҢ ТҦРҒЫНДАРЫН СУМЕН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖОЛДАРЫ...................................................................  59 

А.Е.Мейрманов  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СЕНСОРОВ и 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на УРОКАХ ФИЗИКИ…………..…..  61 

А.Берікҧлы АНЫҚТАЛМАҒАН ТЕҢДЕУЛЕР.............................................  63 

Б.Жҥсіпжан ДЫБЫС және ОНЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ПАЙДАСЫ мен 
ЗИЯНЫ..............................................................................................................  65 

Э.Ботанова КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЖАҢА 
БАҒЫТТАРЫ.....................................................................................................  67 

Г.Д.Туманбаева, А.Б.Бержанов, К.К.Кенжебаев УСТОЙЧИВОСТЬ 
МНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО по ЧАСТИ ПЕРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЯ 
ОДНОЙ СИСТЕМЫ в ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ………………………….  69 

М.Т.Каменова  УСЛОВИЯ РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ ТОМАСА – 
ФЕРМИ……………………………………………………………………………..….  71 
10 
С.К.Сеитов  ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ в КАЗАХСТАНЕ…………..  72 
11 
Г.А.Алтаева, Л.Н.Гаранина, А.А.Кошмуратова  ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ и РОДОВ у СТУДЕНТОК 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА………………………………………..…  74 
12 
Ж.Д.Омиркул  ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА у  
СТУДЕНТОК ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА…………………………………………………………………….  77 
13 
Е.А.Мишина, Ю.А.Гладченко  ОСОБЕННОСТИ 
МЕНСТРУАЛЬНОГОЦИКЛА у ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ……………..…  79 
14 
Н М.А.аурызбаева, Г.А.Попов, А.Р.Мамлеева  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПЛАТЕЖЕЙ 
в
 СИСТЕМЕ 
КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА………………………………………… 
 
 
 
81 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
371 
15 
Ә.А.Рахметов, Р.Ә.Ермекова, Н.С.Куанар   ГИБРИДНЫЕ 
ПРОГРЕССИИ и ФОРМУЛЫ СУММИРОВАНИЯ………………………..…. 
 
83 
16 
К.Онайбаев, Н.А.Бектурсынова  ДИНАМИКАЛЫҚ ЖҤЙЕЛЕРДІҢ 
БІР КЛАСЫНЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ.............................................  84 
17 
И.И.Ильясов, А.А.Ермекбаева  
 

2
,
1
,
0
,

n
n

ТІЗБЕГІНІҢ  
БЕРІЛГЕН АРАЛЫҚТАҒЫ СЕКІРІС НҤКТЕЛЕРІНІҢ САНЫ...................  86 
18 
У.Хайса ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИТ-АУТСОРСИНГА  88 
19 
Ш.М.Бабаева  ПРИМЕНЕНИЕ JAVA ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОСТ-
РОЕНИИ КОМПОНЕНТНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ……..  90 
20 
Б.Ж.Темір, М.С.Калекеева СТРУКТУРА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ в 
ИНТЕРНЕТЕ 
92 
21 
М.Ш.Нурмагамбетов, Н.Жумашбек, И.Ибагаров  МЕТОД 
ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВОСПРИИМЧИВОСТИ НАГРУЗКИ 
ПОЧВЫ………………………………………………………………………………...  93 
22 
З.С.Сериков  THE DEVELOPMENT OF HEAVY MACHINERY in the 
RAILWAY SECTOR in KAZAKHSTAN THROUGH PARTNERSHIPS…………  95 
23 
З.С.Сериков  THE DEVELOPMENT of TRANSPORT LOGISTICS in the 
RAILWAY SPHERE of KAZAKHSTAN THROUGH PARTNERSHIPS………..  96 
24 
З.С.Сериков  THE DEVELOPMENT  of TRANSPORT LOGISTICS  
(MULTI-MODAL TRANSPORT) of KAZAKHSTAN THROUGH 
PARTNERSHIPS……………………………………………………………………….  97 
25 
А.Ж. Нҧрмағамбетова, З.С.Ерсултанова  ИНФОРМАТИКА ПӘНІ 
БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК 
КЕШЕННІҢҚҦРЫЛЫМЫ..............................................................................  98 
26 
Г.А.Асанова, З.С.Ерсултанова  
DELPHI 7.0  БАҒДАРЛАМАЛАУ  ТІЛІНДЕ  
   
«ЭДВАЙЗЕРДІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖУРНАЛЫ және СТУДЕНТТІҢ ЖЕКЕ 
ПАРАҚШАСЫ» МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ӘЗІРЛЕУ...................................................
 100 
27 
Ӛ.Д.Мәнібаев,  А.Талгат  
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПӘНІНЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ 
ЖҦМЫСТАРДЫ ИНТЕРАКТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР КӚМЕГІМЕН 
ОРЫНДАУ ӘДІСТЕРІ....................................................................................................
 102 
3 СЕКЦИЯ
 
Технология және Стандарттау 
Технологии и Стандартизация 
 

Б.Е.Мансуров  СҤТТЕН ЛАКТОЗАНЫ БӚЛІП АЛУ ӘДІСІН  
ЖЕТІЛДІРУ......................................................................................................  104 

Ж.О.Сагынаева  CҤТ ӚНІМДЕРІНІҢ ТАҒАМДЫҚ   
ҚҦНДЫЛЫҒЫ мен МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗАЛЫҒЫ ........  106 

А.Б.Зарлык, А.Ж.Ескендир, Ж.Ж.Аязкул  ГМО: ВЕЛИКОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПРОГРЕССА или ВРЕД?.....................................................  107 

Т.К.Кулажанов, А.И.Изтаев, М.М.Маемеров, Б.А.Изтаев, Т 
Б.Карабаев, З.К.Маметова, М.Якияева, К.Муратбекова  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИОНООЗОН-НОКАВИТАЦИОННАЯ 
ОБРАБОТКА ЗЕРНА с ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРА........................................ 
 
 
 
109 

Т.К.Кулажанов, А.И.Изтаев, Г.К.Искакова, Г.Т.Увакасова, 
М.А.Якияева, К.М.Муратбекова  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКА ПРОРОСШЕГО ЗЕРНА………………………  111 

Т.К.Кулажанов, А.И.Изтаев, М.М.Маемеров, Г.Т.Увакасова., 
Б.А.Изтаев, Б.К.Тарабаев, М.А.Якияева, К.М.Муратбекова  
ПЕРСПЕКТИВЫ УЛЬТРАЗВУ-КОВОЙ и ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 
ЗЕРНА................................................................................................................ 
 
 
 
112 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
372 

Н А.С.урматова, С.Б.Баймуратов, Р.У.Уажанова  СЕРТИФИКАТТАУ 
ПРОЦЕССІНІҢ САПАСЫН БАҒАЛАУДАҒЫ САРАПТАМАЛЫҚ  
ӘДІСІН ӘЗІРЛЕУ............................................................................................. 114 

Жетенова А. АҚПАРАТТЫҚ-ТАНЫМДЫҚ ЖАРНАМА 
115 
10 
К.Ч.Г.алменов, М.О.Суюнова, А.А.Бектурганова  АНАЛИЗ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ в РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН…………………  117 
11 
З.Мигранова  ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ: ВРЕД или ПОЛЬЗА…  119 
12 
Г.Суюмбеккызы  ЖАРМ.А ЖӘНЕ БҦРШАҚ ӚНІМДЕРІНІҢ АДАМ 
АҒЗАСЫНА ПАЙДАСЫ...................................................................................  121 
13 
Т.С.Тасмаганбетова  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ с РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ……………………………..  123 
14 
А.Ж.Хастаева  ВРЕД от ФАСТ ФУДА…………………………………………… 125 
15 
Ж.Кемельхан  ДӘРУМЕНДЕЛГЕН ШЫРЫНДАРДЫ АЛУ.......................... 126 
16 
М.И.Қҧтыш  ПЕРЬЕВАЯ МУКА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ…………………..  129 
17 
П.Д.Тӛребаева, А.Голод, А.Н.Иманов  ТЕХНОЛОГИИ  ПЕРЕРАБОТ- 
КИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА………….............  130 
4 СЕКЦИЯ
 
 
Дизайн  және Қаржы-экономикалық ғылым 
салаларының мәселелері 
Дизайн и Финансово-экономические отрасли 
наук 
 

Ж.Б.Бақыт  ПОЛИМЕРЛІК САЗБАЛШЫҚ – ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ 
ЖАҢАӚНЕРДІҢ БІР ТҤРІ...............................................................................  132 

А.Жамалбек  “ИЗОНИТЬ ТЕХНИКАСЫНДАҒЫ АВАНГАРД” 
СТИЛІНДЕГІ КИІМ ҤЛГІСІ.............................................................................  134 

А.Б.Балтин  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИИ при 
ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ на УРОКАХ  
КОМПОЗИЦИИ………………………………………………………………………  136 

А.С.Абдулин, Р.В.Дудников  КАЛЕНДАРИ - это САМЫЙ 
ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ…………………………  138 

Ә.Е.Нҧрмағамбетова, Н.Р.Токан  ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ВПОЛНЕ МОЖЕТ СТАТЬ НАЧАЛОМ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» 
ТЕХНИКИ………………………………………………………………………………  140 

Ә.Н.Емжаева  ЖҤКТІ ӘЙЕЛДЕР КИІМДЕРІНІҢ ЖӘНЕ ОҒАН 
ҚОЙЫЛЫТЫН ТАЛАПТАРДЫҢ ЗЕРТТЕУІ................................................  141 

А.А.Iztayeva, B.S.Каlkaman  USE of TEXTILE MATERIALS FROM 
BAMBOO FIBER in DEVELOPMENT of  OVERALLS CLOTHES WITH 
ANTIBACTERIAL PROTECTIVE PROPERTIES…………………………………  143 

С.А.Молдаханова, А.Б.Каршикенова, Ж.С.Шымырбаева  ЖАҢА 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ҚҦРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ..................  146 

Б.К.Жапарова, М.Б.Чабжанова, Ә.Е.Еркінбек  ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ..................................  148 
10 
К.Бақытжанова, И.Абдығали  ТЕМІРЖОЛ САЛАСЫНДА 
ЖОЛСЕРІКТЕРДІҢ ЖОЛАУШЫЛАРДЫ ВАГОНДА ТЕКСЕРУ 
ҚЫЗМЕТІН АВТОМАТТАНДЫРУ..................................................................  150 
11 
А.Е.Алжасарова ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО ЯПОНСКОГО 
КОСТЮМА........................................................................................................  152 
 
 
 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
373 
12 
Ж.С.Рыскелдин СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН 
АРТТЫРУДАҒЫ «АРТ-ТЕРАПИЯНЫ» ҚОЛДАНУДЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ............................................................................................ 
 
 
154 
13 
С.А.Сагинтаева, М.С.Жусупова  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ…………………  157 
14 
А.С.Сагынтай РОЛЬ ЦВЕТА в ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ..............................................................................................................  159 
15 
А.С.Умирбаева, Л.С.Сыздыкова FLASH –ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
НЕГІЗДЕРІН ОҚУ ҤРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ...................................................  161 
16 
Г.Е.Уксукбаева  ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩЕГО 
ДИЗАЙНЕРА……………………………………………………………………….…  162 
17 
А.М.Калжан ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ...........  164 
18 
т.ғ.к.Н.Б.Самбетов, З.С.Ерсултанова ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚЫТУ 
ҚҦРАЛЫН ЖАСАУДА МУЛЬТИМЕДИЯ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ...  166 
19 
А.Р.Сулейменова  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
как ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ  КАЗАХСТАНА……………………………………………….  168 
20 
Д.А.Аширимбетова  ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН……………….  170 
21 
Д.Абенова  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ в 
ПРЕДПРИНИМА-ТЕЛЬСТВЕ МАЛОГО и СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
КАЗАХСТАНА…………………………………………………………………………  172 
22 
Н.Ж.Нургалиева  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ…………………….……  174 
23 
О.И.Зубова А.Н.Низтаева  НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН……………………………………….  176 
24 
А.А.Аукерова,  А.Н.Низтаева  НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  178 
25 
С.К.Сеитов ПЕРСПЕКТИВЫ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ в КАЗАХСТАНЕ…………..  180 
26 
Г.А. Ақбергенова  МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ, ОРЫНДАЛУЫ және 
БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР...............................................................  182 
27 
А.А.Науашева, Л.М.Тҧрлыбай  СММ АРҚЫЛЫ МЕЙРАМХАНА 
БИЗНЕСІН ЖЫЛЖЫТУ..................................................................................  185 
28 
Л.К.Князбаева  ҚОНАҚ ҤЙ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕР МЕНЕДЖМЕНТІ  187 
29 
А.Толеген,  А.Н.Нугуманова, А.А.Бектурганова  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОСТЕВЫХ ДОМОВ ЕРЕЙМЕНТАУСКОМ РАЙОНЕ................................  189 
30 
Д.Алимуканов  АНАЛИЗ ОБЪЕМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН-
ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА…………………………………………….  191 
31 
А.Орайхан, М.Таупыкова  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
СОСТОЯНИЕ и ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ в КАЗАХСТАНЕ………………..  193 
32 
Б.Б.Шакаманов  ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ НАРЫҚТЫҚ 
ЭКОНОМИКАДА АЛАТЫН ОРНЫ................................................................  195 
33 
Каталог: images -> pdf
pdf -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
pdf -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
pdf -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
pdf -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет