«новый век новые технологии»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет53/60
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   60

 
Әдебиеттер тізімі: 
 Коган Е.М. Вычислительные машины и системы. – М.: Энергоатомиздат, 1987 г. 
2  Р.Токхайм Микропроцессоры. Курс и упражнения – М.: Энергоатомиздат, 1988 г. 
3 В.А. Прянишников. Электроника. Курс лекций – Санкт-Петербург: «Корона Пресс», 2000 г. 
 Коган Е.М., Сташин Б.Б. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики – 
М.: Энергоатомиздат, 1987 г. 
5  Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем – М.: «Наука», 1990 г. 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
332 
СТУДЕНТТЕРДІ ТАБЫСТЫ ӘРЕКЕТКЕ  БЕЙІМДЕУ БАРЫСЫНДА 
ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ  ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ 
 
Қали Ш.С. - 1 курс студенті 
Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. Ақтөбе к. 
Ғылыми жетекшісі: Мухангалиева Ш.А. 
 
Резюме:  В  статье  рассмотрены  некоторые  формы  интерактивного  обучения,  их 
возможности в формировании успешности студентов и их профессионального развития. 
Summary:  In  the  article  some  forms  of  the  interactive  educating,  their  possibilities,  are 
considered in forming of success of students and their professional development. 
 
Елде  болып  жатқан  саяси,  ҽлеуметтiк,  экономикалық  жҽне  т.б.  ҿзгерiстер  бiлiм  беру 
жҥйесiне де ҽсер етуде. Бҧл ҿзгерiстер оқыту ҽдiстемесiнде жаңартулар ғана емес, мектептерде 
жаңа пҽндер, ендiруге қажеттiлiк тудырды. 
Ҽлемдік  деңгейдегі  білім  берудің  қазіргі  парадигмасы  білім  беруде  нҽтижеге 
бағдарлану, оқытуды білімгердің жеке тҧлғасына бағытталу, ал оқыту ҽдістерін тҧлғааралық 
қарым-қатынастарға  бейімдеу  болып  отыр.Демек,  оқушы  білімді  дайын  кҥйінде  оқытушы 
тҥсіндірмесінен алмай, ҿзінің ҿмірлік тҽжірибесіне сҥйену арқылы танымдық "жаңалық‖ ашуы 
шығармашылық тапсырмаларды орындау негізінде ҽр тҥрлі ҿнімдер жасауы тиіс. Нҽтижесінде 
студенттердің дҥниетанымы кеңейіп, ҿзіндік пікірі мен кҿзқарасы қалыптасуы керек. 
Бiздiң ел дамудың демократиялық жолын таңдауына байланысты, бҥгiнгi таңда қоғамды 
шешiм  қабылдауға  тартудың  маңызы  арта  тҥстi.  Осы  бағытта  оқушылардың  белсендiлiгiн 
арттыруға мҥмкiндiк беретiн интерактивті ҽдістер пайдалана оқыту. 
Интерактив  –  ағылшынның  "ҿзара  ҽрекет‖  деген  сҿзі.  Демек,  интерактивті  оқыту 
ҽдістері  тҧлғааралық  қарым-қатынасқа  негізделе  отырып,  "жеке  тҧлғаны  дамытуға 
бағытталатын‖  қазіргі  білім  беру  парадигмасын  қанағаттандырады.  Сонымен  бірге,  сапалы 
білім  алудың  алғышарттары  болып  табылатын  таным  белсенділігі  мен  ізденіс  дербестігін 
қалыптастырып, ары қарай дамытады. 
Интерактивті  оқыту  ҽдістері  дҽстҥрлі  оқыту  ҽдістерінен  оқу  ҥрдісінде  студенттердің 
ҿзінің ҿмірлік тҽжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, мҽліметтерді талдап, 
жинақтау  арқылы  жеке  жҽне  кҽсіптік  қабілеттерін  аша  алуымен  ерекшеленеді.  Дегенмен, 
интерактивті  оқыту  қажетті  ақпаратты  игеруге  уақытты  кҿбірек  бҿлуді,  бағалауда  жаңа, 
кҥрделі  ҿлшемдерді  қолдануды  қажет  етеді  жҽне  оқушылардың  танымдық  іс  -ҽрекетін 
басқаруда  тҽжірибесі  аз  мҧғалімдерге  кҿптеген  қиындықтар  туғызады.  Интерактивті  оқыту 
моделін  пайдалану  -  ҿмірлік  ситуацияларды  моделдеуді,  ролдік  ойындарды  қолдануды, 
мҽселені  бірлесіп  шешуді  қарастырады.  Оқу  процесінің  қандайда  бір  қатысушысын  немесе 
идеяны  /яғни,  жақсы  оқитындарға  ғана  назар  аудару  сияқты/  ерекшелеуді  шектейді.  Бҧл 
моделге  адамгершілікпен,  демократиялық  жолмен  келуді  ҥйретеді.Интерактивтік  оқыту 
технологиясы  –  бҧл  коллективтік,  ҿзін-ҿзі  толықтыратын,  барлық  қатысушылардың  ҿзара 
ҽрекетіне  негізделген,  оқу  процесіне  оқушының  қатыспай  қалуы  мҥмкін  болмайтын  оқыту 
процесін ҧйымдастыру. 
Интерактивтік оқыту технологиясы кейбір тҥрлерін атап кетейік: 
*Ми штурмы» (шабуыл) 
* Шағын-лекциялар 
* Топтардағы жҧмыс 
* Бақылау парағы немесе сынақ 
* рҿлдік ойын 
* ойын жаттығулары 
* жобаны ҽзірлеу 
* жағдайлық тапсырмаларды шешу 
* Сапаршыны (визитерді) шақыру 
* Сарапшы топтарының пікірсайыстары 
* Сҧхбаттар 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
333 
* Сахналау 
* Жағдайдан жеңілу 
* Оқушының рҿліне ену 
* Сюжеттік суреттерді талқылау 
* Сҧрақ – Квиз (бақылау) жҽне т. б. 
Интерактивті оқыту технологиясының аса кҿп мҿлшері белгілі. Ҽр оқытушы  ҿз бетінше 
студенттермен  жҧмыстың жаңа формаларын ойлап таба  алады. Білімгерлер бір-біріне сҧрақ 
қойып  жҽне  оған  жауап  беруді  ҥйрететін,  жҧптасып  жҧмыс  істеу  ҽдісін  сабақтарда  жиі 
қолданылады. 
Аквариум  технологиясы  -  бірнеше  оқушы  шеңбер  ішінде  ситуацияны  жасырады 
/разыгрывают/, ал қалғандары оларды бақылап тҧрып ҽрекеттеріне талдау жасайды. Броундық 
қозғалыста оқушылар бҥкіл сынып ішінде қозғала жҥріп берілген тақырыбы бойынша ақпарат 
жинайды. 
Есептеу ағашы – сынып сандары бірдей 3 немесе 4 топқа бҿлінеді. Ҽр топ ҿз сҧрақтарын 
талдап,  ағаштың  ҿздеріне  тиісті  тармағына  (ватман  парақ)  жауап  жазады,  содан  соң  топтар 
орындарын ауыстырып, кҿршісінің ағашына ҿз идеяларын жазады. 
«Ҿз  позицияңды  ҧстан»  -  деп  аталатын  интерацияның  да  пайдасы  бар.  Қандай  да  бір 
ҧйғарым,  кҿзқарас  оқылады,  содан  кейін  оқушылар  «Иҽ»  немесе  «Жоқ»  деген  аймаққа 
бҿлінген тақтаға (плакатқа) барады. Мҥмкіндігінше олар ҿз позицияларын тҥсіндіргені дҧрыс. 
Оқытушы  мен студенттің интерактивтік шығармашылығы шектелмейді. Оны қойылған 
мақсатқа  дҧрыс  бағыттай  білудің  маңызы  зор.  Бҥгінгі  шығып  жатқан  методикалық 
инновациялар оқытудың интерактивтік ҽдістерімен  байланыстырылған. 
«Интерактивтің»  негізгі  сипаттамалары  қандай?  Инетрактивтік  оқыту  –  бҧл  танымдық 
ҽрекеттің арнаулы  ҧйымдастыру формасы. Ол толық айқындалған жҽне мақсатын алдын-ала 
болжауға  болатын  оқыту  тҧрі.  Осындай  мақсаттардың  бірі  оқушы  ҿзінің  жетістіктерін, 
интелектуалдық  белсенділігін  сезетіндей,  оқу  барысының  ҿнімділігін  арттыратын  оқытудың 
жинақы  (компортный)  шарттарын  жасау.  Интерактивтік  оқытудың  мҽнісі  топтағы    барлық 
студент  таным  процесімен  қамтылады,  олар  ҿздерінің  білетін  жҽне  ойлайтын  нҽрселері 
арқылы тҥсінуге жҽне қарсы ҽсер етуге  мҥмкіндік алады. Таным процесінде, оқу материалын 
игеруде,  студенттердің  біріккен  ҽрекеттері  мынаны  білдіреді;  ҽр  студент  ҿзіне  тҽн  ерекше 
еңбегін сіңіреді, білім, идея, ҽрекет ету тҽсілдерін алмасу ҥздіксіз жҥреді. Сонымен қатар, бҧл 
процес  ҿз-ара  қолдау  жҽне  қайырмыдылық  атмосферасында  жҥреді.  Яғни,  жаңа  білім  алып 
қана  қоймайды,  танымдық  процестің  ҿзін  дамытады,  оны  ҽлдеқайда  жоғары  топтасу  мен 
еңбектесу дҽрежесіне кҿтереді. 
Сабақтағы  инетрактивтік  ҽрекет  ҿз-ара  тҥсіністікке,  ҿз-ара  ҽрекетке,  қатысушының 
ҽрқайсысына  қажет  есепті  бірлесіп  шешуге  алып  келетін  -  ҧйымдастыру  жҽне  сҧқбаттасып 
қарым-қатынас жасауды дамытуды ҧсынады. 
Қорыта  айтқанда,  инетрактивтік  ҽрекет  оқу  процесіне  –  тіршілік  жҽне  ҽрекет  етудің 
даму  динамикасы  ерекшелігіне,  дистанциялық  оқудың  ҿзгешелігіне  жҽне  жеке  тҧлғалардың, 
қоғамның жҽне мемлекеттің талаптары мен ҽлеуметтік пайдалы білім алуына, сеніміне, мінез-
қҧлықтың  сапасы  мен  ҿзгешелігіне,  тҽлім  тҽжірибесі  мен  қатынасына  негізделген  жаңалық 
енгізуге бағыттайды. 
 
Әдебиеттер тізімі: 
1.
 
Мясоед Т.А. «Интерактивные технологии обучения. Спец. семинар для учителей» М., 2004 
2.
 
Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. «Технологии игры в обучении и развитии» М., 1996, 268 
стр. 
3.
 
Сейтенова С.С. Некоторые вопросы использования педагогических технологий обучения // 
Проблемы и перспективы технологического образования в школе и ВУЗе: тезисы докладов 
международной научно-практической конференции (Стерлитамак, 20 нояб. 2010г.) Стерлитамак, 
2010. – с.136-139 
4.
 
Соловьва А.Р Интерактивность в условиях системного подхода к обучению как 
дидактическое средство достижения его целей. Астана,2008. 
5.
 
Сайт www.albest, 
www.tor.kz

 
 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
334 
12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 
ЖӘНЕ МҦҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 
 
Қуан Айгуль Есбатырқызы  3 курс студенті 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекшісі: оқытушы Мухангалиева Ш.А. 
 
Резюме:  Автор  расматривает  вопросы  формирования  и  развития  компетенции 
обучающихся  в  условиях  перехода  на  12-летнее  образование.  Рассматривается  опыт 
зарубежных стран в профильном обучении. 
Summary:  The  author  examines  the  development  of  the  competence  of  teachers  in  the 
transition  to  12-year  education.  Written  questions  are  risen  formation  and  development  of  the 
competence of students in the transition to 12-year education. The experience of foreign countries in 
profile training. 
 
Елдің  елдігін  сақтап  кҿркейтетін,  ҿзге  елдермен  терезесін  теңестіретін,  болашағын 
айқындайтын - білім беру саласы. 
Қазіргі  таңда  Қазақстан  бҥкіл  ҽлемдік  білім    кеңістігіне  ену  табалдырығында.  Ҿмір 
ағымына  қарай  білім  беру  жҥйесінің  моделі  кҥрделі  ҿзгерістерге  ҧшырап  отыр.  Сондықтан 
заман талабына сай  жаңа мазмҧнда білім беруді ҧйымдастыру 12 жылдық оқытуға кҿшумен 
тікелей байланысты. Ондағы ҿзекті мҽселе ҽлемдік білім кеңістігіне  шығудағы Қазақстанның 
жаңа ҧлттық білім моделін қалыптастырудың тиімді жолын анықтауында. 
Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев білім мен  ғылым қызметкерлерінің екінші съезінде "Болашақта  
еңбек  етіп,  ҿмір  сҥретіндер  -  бҥгінгі  мектеп  оқушылары.  Мҧғалім  оларды  қалай  тҽрбиелесе, 
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан жҥктелетін міндет ҿте ауыр" деген болатын.Осы 
ғылым мен білімнің негізін тереңдету нҽтижесінде еліміз ҿзінің елдігін басқа елдер алдында 
кҿрсете  алады.  Ал  ел  тағдыры  оның  келешекте  кемелді  ел  болуы  мектептің  қандай  негізде 
қҧрылуына  байланысты  болмақ.  12  жылдық  білім  берудің  негізгі  мақсаты  -  еліміздегі  білім 
беру  жҥйесінің  қҧрылымы  мен  мазмҧнын  толықтай  ҿзгерте  отырып,  заманына  сай  мектеп 
қҧру.  Қазақстан  Республикасында  жалпы  орта  білімнің  қазіргі  жҽй-кҥйімен  ҽлемдік  білім 
кеңістігінің дамуындағы бетбҧрыстарға 12 жылдық жҥйеге кҿшудің талаптарын тҥсініп игеру 
қамтамасыз етілген. Бҥгінгі таңда мектептің жаңа реформалық жҥйесін 12 жылдық білім беру 
турасында  ҽрбір  кҽсіби  деңгейі    жетілген  мҧғалім,  білім  беру  қызметкері.  Бҧл  жҥйенің  қыр-
сырын тҥгелдей меңгереді. 
12  жылдық  білім  беру  жҥйесінің  тиімділігін  осы  кезде  айта  кеткеніміз  жҿн  болар. 
Қазақстанның  білім  беру  жҥйесін  ҽлемдік    білім  тҿріне  шығаруға  мейлінше    ҧмтылуымыз 
қажет. Еуропа Кеңесінің Декларациясына сай дҥние жҥзінде 136 мемлекетте 12 жылдық білім 
жҥргізілуде.  Оның  ішінде  АҚШ,  Жапония,  Германия,  Франция,  ТМД  елдерінен  Ҿзбекстан, 
Балтық мемлекеттері 12 жылдық білім беру жҥйесіне  кҿшті. 
12 жылдық білім беру ерекшелігі: 

Білім  беру  парадигмасының  ҿзгеруі:  Білім,  білік,  дағдыға  негізделген  білім  беру 
мазмҧнынан - қҧзыреттілікке негізделген білім беру мазмҧнына ауысу; 

Оқушылардың денсаулығын сақтау проблемасы; 

Оқушы тҧлғасын ҽлеуметтендіру; 

Білім сапасын арттыру; 

Отандық қҧжаттарымызды шетел мемлекеттерінің талаптарына сҽйкестендіру. 
Білім беру процесін ҧйымдастырудың ерекшеліктері 
12 жылдық мектепте оқытуды ҧйымдастыру жалпы дидактикалық ҧстанымдармен бірге 
шешуші мҽні бар мынадай принциптерге ие болады: 

жеке тҧлғаның жас жҽне психофизиологиялық даму ерекшелігінің ескерілуі; 

кҥтілген нҽтижеге жетуге бағдарлығы; 

ашықтығы; 

интерактивтігі; 
12  жылдық  жалпы  орта  білім  берудің  қҧрылымдық-мазмҧндық  моделі  тҿмендегі 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
335 
ҧстанымдар негізінде ҧйымдастырылады: 

жеке тҧлғаның жас кезеңдерінің ескерілуі; 

кҥтілетін нҽтижелердің жетістіктеріне бағыттылығы; 

оқытудың сабақтастығы; 

ҽрбір оқыту сатысының даралығы. 
Жалпы  12  жылдық  орта  білімге  кҿшу  барысында  мына  мҽселелерге  баса  кҿңіл 
аударылып отыр: 
1.  Білім  беруге  арналған  оқулықтар  мен  оқу  қҧралдарының  оқушылардың  жас  ерекшелігіне 
сҽйкестігі; 
2.  Мҧғалімдердің  білім  беру  барысында  қолданатын  ҽдіс-тҽсілдерінің  оқушылармен  жҧмыс 
тиімділігін арттыруға мҥмкіндік туғызу жағдайы; 
3.  Бірінші  сынып  оқушыларына  білім  берудің  ойын  ҽрекетіне  негізделіп,  біртіндеп  оқу 
ҽрекетіне  кҿшу  талабының  орындалуы,  алты  жасар  баланың  ерекшеліктерін  ескеру 
мҥмкіндігі; 
4.  Оқушының  ойы  мен  тілін  дамытудың,  олардың  еркін    сҿйлеуін,  пікір  сайысына  қатысу 
деңгейін байқау; 
5.  Берілетін  білімнің  ҿмірмен,  ҧлттық  салт-дҽстҥрлермен,  жергілікті  ҿлкетану 
материалдарымен байланысын қамтамасыз ету мҥмкіндігі; 
6. Білім беру барысында мҧғалімнің бақылау, тҽжірибе ҽдістерін ҧтымды жерінде қолдана білу 
шеберлігі; 
7. Сабақ мерзімінің 45минуттан  аспауы; 
8. Мҧғалімнің оқу-ҽдістемелік кешендерді пайдалану жҽне оған талдау жасау шеберлігі
9.  Мектеп  басшылары  мен  қоғамдық  ҧйымдар  тарапынан  эксперименттік  сыныптар 
мҧғалімдеріне кҿмек беру деңгейі. 
12  жылдық  білім  беру  жҥйесіне  кҿшу  қарсаңында  мҧғалімнің  кҽсіптік  жетілуі  мен 
дамуы  тҧрғысында  кҿп  мҽселелер  қарастырылады.  Ы.Алтынсарин  "Мҧғалім  -  мектептің 
жҥрегі" - деп айтқанындай барлық кҥш мҧғалімге тҥседі. Ойы жҥйрік, ақылы жетік, бҽсекеге 
қабілетті,  ҿзгерістерге  бейім  жеке  тҧлғаны  тек  қана  жаңа  тҧрпатты    педагог  қалыптастыра 
алады.  12  жылдық  оқытуға  кҿшу  жалпы  алғанда  қазақстандық  білім  беруді  реформалаудың 
стратегиялық  мақсаты:  білім  берудің  ойлы,  шығармашыл  тҧлғаны  қалыптастыруға 
бағдарланған жаңа ҧлттық ҥлгісін дамытуға, "баршаға білім беру" ҥлгісінен "ҽрбір адамға ҿмір 
бойында білім беру" ҥлгісіне ҿтуге мҥмкіндік береді жҽне ҽлемдік білім беру кеңістігіне енуді 
қамтамасыз  етеді.Бҧл  міндетті  тек  кҽсіби  білімі  жетік,  қҧзіретті,  бҽсекеге  қабілетті  ҧстаздар 
ғана  атқара  алады[2].  Мҧғалімнің  кҽсіби  қҧзіреттілігі  оның  білімінің  жан-жақтылығы, 
ҧстаздық  шеберлігі,  оқытудың  жаңа  ҽдістерін,  инновациялық  технологияны  меігеруімен 
ҿлшенеді. Мҧғалім қаншалықты білімді, шығармашыл болса, оның қҧзіреттілік қабілеті де кең 
болмақ. Мҧғалім ҥнемі ізденісте бола отырып, жаңаша оқытудың модульдік, рейтингтік жҥйе, 
дамыта оқыту, сын тҧрғысынан ойлау технологияларының ҽдіс-тҽсілдерін ҿз ізденісі арқылы 
оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктеп қолданғаны жҿн. 
"Қҧзырлық" сҿзі туралы қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тҥсіндірме сҿздігінде: 
"қҧзыр  (компетенция)  -  жалпы  алғанда  қайсібір  тапсырманы  орындауға  қабілеттілік  немесе 
бір  нҽрсені  жасау"  деп  беріледі.  Латын  тілінен    аударғанда  "қҧзырлық  -  ҿз  ісін  жетік  білу, 
танымы  мол  тҽжірибелі"  деген  мағынаны  білдіреді.Беогілі  бір  саладағы  қҧзырлықты 
меңгерген  тҧлға   ҿз  саласына сҽйкес білім  мен  біліктілікпен қаруланған  қандай  да  бір  негізі 
бар ой-тҧжырым жасайтын жҽне тиімді ҽрекет ете алатын адамды есептеуге болады. 
Кҽсіби қҧзырлылықтың қатарына келесі қабілеттер жатады: 
1. Бағдарлы қҧзіреттілік 
2. Мҽдениеттанымдылық қҧзіреттілік 
3. Оқу-танымдық қҧзіреттілік 
4. Коммуникативтік қҧзіреттіктілік 
5. Ақпараттық-технологиялық қҧзіреттілік 
6. Ҽлеуметтік- еңбек қҧзіреттілігі. 
7. Тҧлғалық ҿзін-ҿзі дамыту қҧзіреттілігі. 
Сонымен  қатар,  "қҧзырлылық  тек  кҽсіби  білімі  емес,  тҧлғаның  жалпы  мҽдениеті  мен 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
336 
шағармашылығын  дамыту  қабілеті"  деп  тҥйіндейді  белгілі  оқымысты  Т.Г.Браже.  Сондықтан 
бҥгінгі  ҧстаз  тек  кҽсіби  білімін  толықтырып  қана  қоймай,  ҥнемі  шығармашылықпен  жҧмыс 
жасауы қажет[3]. 
Қорыта  келгенде  кҽсіби,  шығармашылық  ҽлеуеті  дамыған  мҧғалім  ҿз  кҽсібін  жете 
меңгеріп  қана  қоймай,  ҿзін  ҿзі  жан-жақты  дамытуға  қол  жеткізеді.  Нҽтижесінде  мҧғалім 
кҽсіби  қҧзіреттілікке  қол  жеткізеді.  Мҧғалімнің  кҽсіби  қҧзіреттілігі  -  бҥгінгі  ғасыр  талабына 
сай белгілі бір нҽтижеге бағытталған білім берудің негізі болмақ. 
 
Әдебиеттер 
1.
 
Қҧдайбергенова К.С. "Қҧзырлылық амалының негізгі ҧғымдары" Алматы 2007 
2.
 
Мухамажитов А. "12 жылдық білім беруге сай мамандықтарды дайындаудың ҿзекті мҽселелері" 
3.
 
Тоғымбаева А.Ҽ. "Педагогтың кҽсіби қҧзырлылық моделі", "12 жылдық білім " журналы 2006 
№3 
4.
 
Смирнова И.Э. "Модели обучения в системе высшего образования"// Инновации в образовании 
- 2006 ¹1 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
НА ПРИМЕРАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Ақымқызы Т. - Караокельскаясредняя школа № 2, Астана 
Научный руководитель: Садвокасова А.К. 
 
 
Түйін: 
Әдеби 
классиктердің 
шығармалары 
негізінде 
қазіргі 
жастардың 
интеллектілерінің қалыптасуы. 
Summary:  The  forming  intellectually  is  modern  young  people  on  example  production  on  a 
classical artistic literature. 
 
Актуальность и выбор темы исследования: 
1.
 
Основной 
проблемой 
современного 
общества 
являетсяе 
формирование 
интеллектуально  развитой  личности;  2.  Вопросы  развития,  воспитания  детей  –  одни  из 
важнейших  вопросов  государства;  3.  Каждое  учебное  заведение  призвано  обеспечить  не 
только  образовательный  процесс,  но  и  содействовать  нормальному  развитию  учащихся  и 
следить за их здоровьем. 
Цели: - Расскрыть значение темы; - Выявить формирование интеллекта в современном 
обществе; - На конкретных примерах из произведений художественной литературы показать 
пагубные последствия алкоголизма и табакокурения, наркомании; - Показать воспитательный 
потенциал произведений художественной литературы. 
Результаты  многочисленных  исследований  проблем  чтения  требуют  от  библиотек 
пересмотра  своей  работы,  придания  современного  звучания  уже  проведенным  и 
традиционным формам, поиска новых методов и тем для разговора, как с реальным, так и с 
потенциальным  читателем,  для  которого  чтение  пока  не  является  постоянной 
необходимостью. 
Появились  и  новые  источники  информиции,  ориентирующие  на  получение  знаний, 
формирующие  утилитарное  отношение  к  знаниям.  Поэтому,  необходимо  повысить  интерес 
молодежи к глубокому осмысленному чтению литературы. В сегодняшней ситуации процесс 
становления  молодежи  становится  особенно  сложным.  Наряду  с  социальными  институтами 
образования  и  воспитания    (семья,  школа)  большую  роль  играют  вторичные  системы 
социализации  –  электронные  «воспитатели»,  не  имеющие  себе  равных  (  по  выражению 
американских  исследователей).  Это  различные  средства  массовой  коммуникации  и 
электронные масс – медиа. 
Именно  юношество,    молодежь  сегодня  –  самые  активные  социальные  группы  легко 
осваивающие новые информационные технологии.  Это новое  мультимедийное поколение, у 
которого другие ценности, модели поведения и ориентиции в мире информиции. 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
337 
Творческий  подход  к  науке  существует  отраслях  знаний,  в  частности,  например,  в 
естественных науках. Исходя аксиологического подхода к поставленной проблеме, мы можем 
говорить о том, что чтение, в частновти чтение лучших образцов мировой литературы  – это 
один  из  основных  способов  формирования  мировозрения  личности.  Большую  роль  чтения 
классической  художественной  литературы  в  жизни  человека  подчеркивают  практически  все 
писатели,  филосовы,  культурологи,  историки.  Ярые  защитники  Интернета  утверждают,  что 
никакого  вреда  чтению  он  не  несет,  на  его  сайтах  формируются  даже  хранилища 
полнотекстовых  произведений.  Безусловно,  Интернет–великое  создание  человеческого  ума, 
бесспорный  помощник  во  многих  вопросах.  Но  можно  ли  представить  чтение  романа  с 
компьютерного  монитора?  Это  сложно  не  только  физически;  читающий  не  получит  тех 
ощущений , которыми одаривает  чтение книги в руках человека. 
Способность  литературы  воздорить  в  современном  обществе  духовные  ценности, 
«исцелить челокека экологически чистым искусством» рассматревали в своих книгах авторы 
художественной классической литературы. 
Функции художественной литературы: 
1.
 
Позновательная.  Эта  функция,  безусловно,  самая  очевидная  :  она  проявляется  в 
способности художественной литературы « обогощать» человека определенными знаниями : о 
мире,  о  природе,  о  людях  и  т.д.  Кроме  того,  в  процессе  прочтения  определенной  книги 
осуществляется  и  самопознание    личности.  Самопознание,  наряду  с  самовоспитанием  и 
самообразованием –основные моменты в формировании человеческого интеллекта. Основное, 
что получает читатель в процессе общения с книгой- это, на наш взгляд, языковое знание. 
2.
 
Воспитательная.  Данная  функция  заключается  в  воздействии  художественной 
литературы на чувства и на создание человека. Недаром все сказки имеют ярко выроженное 
противоборстводобраи  зла,  чем  формируют  определенный  стереотип    поведения  и 
воспитывают современную молодеж. 
3.
 
Коммуникативная.  Слово  в  данном  случае  служит    средством  сообщения.  Данная 
функция,  на  наш  взгляд,  является  своего  рода  предшественницей  всех  других  функций. 
Встурая  в  контактс  книгой  посредством  слова,  человек  познает  что-либо  (  познавательная 
функция  ),  получает  удовольствие  от  чтения  (развлекательная  функция),  формирует 
эстетический вкус (эстетическая). 
4.
 
Эстетическая.  Истинные  произведения  искусства  всегда  доставляли  человечеству 
эстетическое  наслаждение.  В  данном  случае  это  наслаждение  словом,  сюжетной  линией. 
Кроме  того,  литературное  произведение  приновит  удовольствие  и  занимает  досуг.  Хорошая 
книга  воспитывает  истинный  художественный  вкус,  положительным  образом  влияет  на 
поведение и общение человека с другими людьми. 
Каталог: images -> pdf
pdf -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
pdf -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
pdf -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
pdf -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   60
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет