«новый век новые технологии»


«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет50/60
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   60

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
314 
Сол  себепті  сабақты  идеялық  жағынан  ғылыми  негізде,  ҿмірмен  байланысты 
ҧйымдастыру  оқушының  қызығуын,  білім  қҧмарлығын  таныту,  ҽр  сабақта  оқушыларды 
ойлануға, ҿздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша жинақтап баяндай білуге, 
мҽдениетті сҿйлеуге ҥйрету – ҽрбір ҧстаздың абыройлы борышы. Қазіргі кездегі оқытушының 
басты мақсаты – білім мазмҧнын игеруге жҽне оны ҿзінің жеке білімдік капиталына енгізуге 
арналған  ақпараттық  ортадағы  берілген  мҥмкіндіктерді  қолдану  болып  саналады.  Тарихты 
оқыту – ҿзара байланыста жҽне ҥнемі қозғалыста болатын қҧрауыштардың басын біріктіретін 
ҿте кҥрделі ҥрдіс. Қазір білім беру саласында тҥрлі технологиялар енгізілуде, бірақ олардың 
ішінде  қажеттілігін  таңдап,  сабақтың  ҽр  кезеңінде  тиімді  қолдану  –  басты  талап.  Бҧл  ретте 
ҿзім   тарих  сабағымда  оқытудың  кҿптеген  ҽдістерінен  қҧралған  интерактивті  оқыту 
технологиясының  тиімді  ҽдістерін  қолданамын.  Интерактивті  оқыту  ҽдістері  тҧлғааралық 
қарым  –  қатынасқа  негізделе  отырып,  «жеке  тҧлғаны  дамытуға  бағытталатын»  қазіргі  білім 
беру  парадигмасын  қанағаттандырады.  Сонымен  бірге,  сапалы  білім  алудың  алғышарттары 
болып табылатын таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана қоймай, ары 
қарай дамытады. 
Интерактивті ҽдіс – бҧл: 

 
Баланың жеке ҿздігінен ізденуіне мҥмкіндік беру; 

 
Топтасып оқып ҥйренуге жағдай жасау; 

 
Ҿздерін – ҿздеріне бағалату; 

 
Іс – ҽрекет барысында білім алу. [3]. 
Оқушы  ҿз  ойын  еркін  айту  ҥшін  мҧғалім  мына  тҽсілдерді  қолдануы  тиімді.  Алғыс 
сезіміңізді  білдіріп,  ҥнемі  кҿтермелеп  отыру;  Ешқашан  «жауабыңыз  дҧрыс  емес»  демеңіз, 
ондай  жағдайда  тек  топпен  «келісесіздер  ме?»  –  деп  сҧрау  керек.  Зейінсіз,  енжар  оқушыны 
анықтау,  олардың  бойындағы  ашылмай  жатқан  «ғажайыпты»  ашу.  Бҧл  ҽдіс  оқытушы  мен 
студенттер  тобы,  шағын  топ,  жеке  студент  арасындағы  қатынас  арқылы  жҥзеге  асырылады. 
Мҧнда  оқытушы  хабарлама  беруші  –  модератордың  қызметін  атқарады.  Оқытушы 
студенттерге  ҿз  кҿзқарастарын  ҿздері  айқындап  белгілі  бір  қорытындыға  келуіне  мҥмкіндік 
беруі тиіс. 
1.
 
Диагностика  сҽті.  –  «Миға  шабуыл»  –  жаңа  сабақты  ҿтілген  тақырыптармен 
байланыстыру  ҥшін  бірнеше  сҧрақ  беру  арқылы  оқытушы  студенттердің  білгендерін  ортаға 
салдыртады. 
2.
 
Ізденіс  тенденциясы  сҽті  –  Мҧнда  студенттер  жҧппен  немесе  топпен  жҧмыс  істей 
отырып  «миға  шабуыл»  ҽдісі  арқылы  жинақтаған  тҥсініктерін  кеңейтіп  ҿз  беттерінше 
оқулықпен немесе басқа қосымша ҽдебиеттермен жҧмыс жасайды. 
3.
 
Тҧсау  кесер  –  ҽрбір  топ  белгілі  бір  сҧрақтар  бойынша  ҿз  мҽліметтерін  қорғайды. 
Осыдан кейін барып оқытушы ҽлі де жетіспей жатқан жағдайлардан ақпарат береді. 
4.
 
Сабақты  қорыту  –  пікірсайыс,  рольдік  ойын,  сҿзжҧмбақ  шешу  ҽдістері  арқылы 
бекітіледі. 
Бҧл ҽдісте оқытушы 5 – 7 минут уақыт алады, қалған уақыттың бҽрінде студенттердің 
ҿздері ізденіп танымдарын арттыруға жағдай туады. Бҧл ҽдіс бойынша студенттер ҿз білімін 
ҿздері бағалайды. 
ХХІ ғасыр – білім беру жҥйесін ақпараттандыру ғасыры. Ақпараттық қоғамның негізгі 
талабы  –  студенттерге  ақпараттық  білім  негіздерін  беру,  логикалық  ойлау  –  қҧрылымдық 
ойлау  қабілеттерін  дамыту,  ақпараттық  технологияны  пайдалану  дағдыларын  қалыптастыру 
[4]. Сабақта жаңа технология ретінде ақпараттық технологияны пайдалану сабақтың тиімділігі 
мен  сапасын  арттырып,  білім  берудің  табысты  болуына  оң  ықпал  етеді.Тарих  сабақтарында 
ақпараттық  технологияны  енгізу  арқылы  сабақтың  белсенділігін  арттыруға,  дамыта  оқыту 
идеясын  жҥзеге  асыруға,  сабақты  шапшаң  жҥргізуге,  ҿздік  жҧмыстың  кҿлемін  кҿбейтуге 
болады.  Ақпараттық  технологиялардың  бірі  –  интерактивті  тақта.  Интерактивті  тақтаның 
мҥмкіндіктері  оқытушыларға  баланы  оқытуда  уақытты  тиімді  пайдалануға  мҥмкіндіктер 
береді.  Демонстрациялық  материалдар  дайындау,  топпен  кері  байланыс  жҥргізу  ҥшін 
интерактивті тақтаның мҥмкіндігі шексіз. Мысалы, Қазақстан тарихы бойынша «1986 жылғы 
Алматыдағы желтоқсан оқиғасы» атты тақырыпты ҿткен кезде, сол оқиға туралы видеофильм 
кҿрсетіліп,  соңынан  студенттер  кҿргендері  негізінде  қысқаша  эссе  жазады.  Оқушылардың 
ҿзбетімен ізденісі, пҽнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
315 
қызметінің мҽдениетін қалыптастыруға дербес жҧмыстарын ҧйымдастыруға ерекше қолайлы 
жағдай  туғызып  отыр.  «Ҧстаздық  еткен  жалықпас,  ҥйретуден  балаға»  деп  Абай  атамыз 
айтқандай,  біздің  міндетіміз  –  жеке  тҧлғаның  ҿзіне,қоғамға  қажетті  қабілеттерін 
қалыптастыру,  дамыту  жҽне  ҿз  бетімен  білім  алуына,  ҿзін  –  ҿзі  дамытуға  қолайлы  жағдай 
жасау.  Еліміздің  болашағы  жастардың  қолында.  Сол  жастарды  ҿз  мамандығын  жақсы 
меңгерген,  теориялық біліммен  терең  сусындаған,  қазіргі қоғамның  талабына  сай,  нарықтық 
экономиканың сҧранысын қанағаттандыра білетін «сегіз қырлы, бір сырлы» тҧлға етіп шығару 
мына біздің қолымызда. 
 
Әдебиеттер 
1.
 
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тҧжырымдамасы 
2.
 
Қазақстан Республикасының «Білім заңы» 
3.
 
С.Т.Мҧхамбетжанова, Ж.Ҽ.Жартынова «Интерактивті технологиямен жҧмыс жасаудың ҽдіс – 
тҽсілдері – Алматы,2008 
4.
 
А.Иманбаева «Оқу – тҽрбие ҥрдісін ақпараттандыру» Қазақстан мектебі, №2, 2005ж. 
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
 
Абдыханова Акерке Айдановна 
Магистр, преподаватель 
КазУТБ   г. Астана 
 
Түйін: Экологиялық тәрбие және білім беру беруді, алған тәжірибемізді, табиғаттың 
бағалылығын  және  қҧндылығын  ҧрпақтан-ҧрпаққа  жеткізу.  Осы  мақсатта  студенттерге 
экологиялық тәрбие және білім беру басты мақсатқа айналып отыр. 
Summary:  Any  civilization  education  –  transfer  to  the  next  generations  of  the  gained 
experience and knowledge is the cornerstone, of cultural and moral values. In this regard the great 
value is got by ecological education and education of students. 
 
Как  известно,  экологическое  образование  ставит  своей  целью  формирование 
мировоззрения,  основанного  на  понятии  о  единстве  человека  и  природы.  Оно  должно 
представлять  целостную  систему,  охватывающую  всю  жизнь  человека.  Сегодня  особенно 
актуальна роль экологического образования и воспитания, как основы новой нравственности и 
опоры, для решения многочисленных вопросов практической жизни людей. 
Экологическое  образование  должно  развиваться  с  самого  раннего  детства,  поэтому 
очень  важно,  чтобы  в  этом  возрасте  рядом  с  ребенком  находился  умный,  грамотный 
наставник,  способный  развить  в  нем  начала  экологической  культуры.  Таковым  является 
учитель начальных классов. 
Задача  обеспечения  начальной  школы  учителями  с  высшим  профессиональным 
образованием  в  последние  годы  решается  через  дневное,  заочное  и  заочно-ускоренное 
отделения  вузов.  В  Казахстанско-Американском  свободном  университете  на  отделении 
педагогики и методики начального обучения реализуются все эти формы. 
Определяя  систему  экологической  подготовки  учителя,  мы  ставим  конечной  целью 
формирование  специалиста,  способного  к  деятельности,  удовлетворяющей  потребности 
общества в оптимизации природной среды. 
В структуре деятельности учителя по отношению к природе, на наш взгляд, правильны 
три варианта функционирования системы «учитель – природная среда» [1]. 
1.  Учитель  взаимодействует  с  природой  непосредственно.  Деятельность  учителя: 
использование  природы  в  целях  укрепления  здоровья,  удовлетворения  духовных  и 
материальных потребностей (природопользование); охрана и улучшение природной среды. 
2.  Учитель  взаимодействует  с  природной  средой  посредством  учеников. 
Преобладающая  деятельность  учителя  –  экологическое  образование  и  воспитание 
школьников. 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
316 
3. Учитель взаимодействует с природой через других (кроме учеников) лиц, родителей, 
общественные  группы.  Преобладающая  деятельность  –  экологическое  просвещение 
населения. 
Чтобы студенту овладеть социально-экологическим опытом учителя, этот опыт должен 
быть перенесен в систему «студент – природная среда», а для этого необходим учет условий, в 
которых  осуществляется  экологическая  подготовка  в  вузе.  Главной  чертой  педагогического 
процесса  в  вузе,  как  известно,  является  расчленение  на  обучение,  воспитание,  научную 
деятельность при превалирующем внимании к обучению. 
Учитывая сказанное, экологическую подготовку студентов вуза можно определить как 
формирование  готовности  к  собственному  оптимальному  взаимодействию  с  природой,  к 
эффективному  экологическому  образованию  школьников,  к  экологическому  просвещению 
населения  посредством  усвоения  студентами  экологических  знаний,  эмоционально-
ценностных отношений, способов деятельности, формирования соответствующих убеждений, 
потребностей в процессе учебной, воспитательной, научной деятельности вуза. 
Два  последних  десятилетия  ушедшего  столетия  ознаменовались  осознанием  того,  что 
наступила  новая  эра  в  развитии  экономики,  науки  и  культуры  государств  –  эра  науки, 
информатики  и  наукоемких  технологий.  Жизнь  людей  и  развитие  государств  стремительно 
меняются, во все сферы жизни входят компьютеры, миллионы профессий связаны с лазерами 
и роботами, изменение многих сфер человеческой деятельности, таких, как здравоохранение, 
гигиена  производства  питания,  конструирование,  наладка  и  ремонт  сложного  оборудования, 
связано с интенсивным внедрением новых технологий, которые постоянно меняются [2]. 
На  наш  взгляд,  система  экологического  просвещения  будущих  учителей  начальных 
классов должна базироваться на следующих дисциплинах: 
а)  дисциплины,  предметом  изучения  которых  является  проблема  взаимодействия 
человека  с  природой  (социальная  экология,  курс  охраны  природы),  экологическое 
образование (воспитание) школьников; 
б) дисциплины, предметом изучения которых является природа (землеведение, ботаника 
и зоология с основами экологии), методика изучения природы в начальных классах (методика 
преподавания «Познания мира»). 
Экологическая подготовка в процессе изучения природоведческих дисциплин – процесс 
сложный  и  многогранный.  Из  традиционных  дисциплин  учебного  плана  факультета 
начального образования на природоведческие дисциплины ложится главная ответственность в 
плане  экологической  подготовки  учителя.  Действительно,  природа  является  именно  тем 
объектом, с которым предстоит упорядочить свои отношения человеку, обществу. 
Перечисленные  дисциплины,  хотя  и  располагают  значительными  возможностями  для 
экологической  подготовки  (при  значительно  сокращенном  количестве  часов),  полностью 
решить проблему не могут. В данном случае хорошим подспорьем будет включение в планы 
специальных экологических курсов. С курсом «Экологическое образование школьников» дело 
обстоит  сложнее.  В  этом  аспекте  не  наработан  еще  достаточный  опыт,  нет  стабильных 
программ, учебных пособий. В то же время, этот курс необходим, поскольку ни педагогика, 
ни  психология  задачу  подготовки  студентов  к  экологическому  образованию  школьников  не 
решают. 
Считаем,  что  необходимо  включить  в  учебный  план  спецсеминар  «Экологическое 
образование  младших  школьников»,  который  послужит  основой  подготовки  студентов  к 
экологическому  просвещению;  сделает  более  реальным  решение  трех  вышеуказанных 
вариантов функционирования системы «учитель – природная среда». 
Однако  для  усвоения  студентами  теоретических  основ  экологического  образования  и 
воспитания  необходим  спецкурс  «Экологическое  образование  и  воспитание  младших 
школьников».  Программа  курса  должна  составлять  не  менее  24  часов  (18  лекционных,  6 
практических). 
За  основу  можно  взять  программу  Миронова  А.В.,  Владыкина  А.В.  «Реализуем 
комплексную программу непрерывной экологической подготовки студентов». (Нач. школа, № 
2, 1989). 
Групповые  занятия  осуществляются  в  виде кружковой  работы.  Студенты  выступают с 
докладами по теоретическим основам экологического образования и воспитания, с докладами 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
317 
по исследовательской экспериментальной работе, по методике экологического образования и 
воспитания, осуществляется просмотр видеофильмов и т.п. 
Подготовка  будущего  учителя  начальных  классов  к  экологическому  воспитанию 
младших школьников в процессе натуралистической работы в школе особенно эффективна в 
процессе  проведения  полевой  практики  по  ботанике  и  зоологии.  Отсюда  главные  задачи 
практики: 
1. Углубление знаний студентов, полученных при изучении теоретических курсов этих 
дисциплин. 
2. Изучение различных биогеоценозов. 
3.  Выработка  умений  и  навыков  наблюдений  за  явлениями  природы  и  их  связи  с 
растениями и животными. 
4. Развитие экологического мышления и эстетического вкуса будущего учителя. 
5.  Подготовка  студентов  к  организации  и  проведению  экскурсий  со  школьниками  в 
природу. 
6. Формирование навыков проведения внеклассной краеведческой работы, руководства 
юннатскими  кружками  и  другими  видами  натуралистической  работы,  направленными  на 
экологическое воспитание младших школьников. 
7.  Воспитание  у  студентов  бережного  отношения  к  природе  родного  края  и 
ознакомление их с методами и приемами природоохранной деятельности. 
Поскольку учебный год начинается с сентября, полевая практика проводится с осеннего 
периода, затем продолжается в соответствующей последовательности времен года. 
 
Литература 
1.  Миронов  А.В.,  Владыкина  А.В.  Реализуем  комплексную  программу  непрерывной 
экологической подготовки студентов // Начальная школа, 1989. - № 2. 
2. Разумовский В.Г. Сохранить естественнонаучное образование школьников //  «Страт.обр.», № 
4, 2001. 
 
 
СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН ТЕСТТІК БАҚЫЛАУ 
МЕН БАҒАЛАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ 
 
Қыпшакова Асия Асқарқызы 
ҚазТБУ, Астана қ. 
 
 
Резюме: 
В 
этой 
предлагаемой 
работе 
рассматриваются 
вопросы 
автоматизированных  учебных  знаний  студентов,опирающихся  на  алгоритмы  механизма 
выставления оценки и с помощью семантических сетей. 
Summary: In this offered work the questions of the automated educational knowledge of students are 
examined  leaning  against  the  algorithms  of  mechanism  of  exposure  of  estimation  and  by  means  of 
semantic networks. 
 
Қaзipгi  уaқыттa  кoмпьютеpлiк  технoлoгия  aдaмзaттың  бapлық  қызмет  caлacынa  тығыз 
ендi.  Бiлiм  беpу  caлacындa  ҽpбip  oқытушы  қaндaй-дa  бip  дҽpежеде  кoмпьютеpлiк 
технoлoгияны  қoлдaнaды.Coның  iшiнде  бiлiмдi  бaғaлaуды  aвтoмaттaндыpу.  Бiлiмдi  бaғaлaу 
зеpделiк  мҽcеле  бoлып  тaбылaды.    Cебебi  бiлiмдi  дҧpыc  бaғaлaу  ҥйpенушiлеpге  жеке  ықпaл 
жacaуды жҥзеге acыpу мҥмкiндiгi бap бiлiм беpудiң жaңa кезеңiне ҿтуге кҿмектеcедi. 
Бҧл  жҧмыc  бiлiмдi  бaқылaуды  мехaнизмiнiң  caпacын  жетiлдipу  aлгopитмi  бoлып 
тaбылaды.  Бҧл  жҧмыcтa  қoлдaнғaн  aйқын  емеc  жиындapдың  теopияcы,  мҧғaлiмнiң  дҽcтҥpлi 
caуaлнaмaлa  caпacын  жoғapылaту  еcебiнен,  мехaнизiмнiң  шешiм  қaбылдaудaғы  жaқcapту 
мҥмкiндiгiн беpедi. 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
318 
 
 
Студенттердің  жеке  мiнездемелеpi  теcтiлеу  ҿндipicтеpiнiң  жетicтiгiн  қaнaғaттaндыpуғa 
мҥмкiндiк  беpедi,бiзге  aдaмның  ҿз  apтықшылығын  жҽне  кемшiлiктеpiн  кҿpуге  мҥмкiншiлiк 
беpедi жҽне жеке ҥйpену жocпapын ҿндipiп алдыңғы cҧpaқтapғa жaуaптың нҽтижелеpiн тaлдaу 
негiзiнде  жҥйенiң  келеci  элементi  теcт  кезiнде  cҧpaқты    тaңдaудың  apнaйы  ҽдici  бoлып 
тaбылaды. 
Тҿменде  блoктiң  шешiм  қaбылдaуының  функцияcының  бipi  бoлaтын  фopмулa 
келтipiлген,  қaй  cтуденттiң  бiлiмiне  cҽйкеc келетiн  мҽн  келеci  cҧpaқтың  тaңдaуынa  aпapaды. 
Егеp теpic жaуaп бaғaлaу бapыcындa тaңдaлғaн бoлca, cтудентке жеңiлipек cҧpaқ беpiледi.Егеp 
дҧpыc жaуaп тaңдaлca бaғдapлaмa кҥpделipек cҧpaқты тaңдaйды. 
Студент  aлдыңғы  cҧpaққa  дҧpыc  жaуaп  беpдi  -  ocы  жaғдaйдa,  cтудент  кҥpделipек 
cҧpaқпен cҧpaлaды (2-cуpет). Бҧл жaғдaйдa келеci cҧpaқтың тaңдaлғaн фopмулacы бoлaды: 
 
 


%
2
2
)
(

A
Max
A
Max
Q
                                                (1) 
 
Бҧл жеpде   келеci cҧpaқ,дҧpыc жaуaптың кҥpделiлiгiнiң деңгей мҽнi  -(
),
  - 
cтудент дҧpыc жaуaп беpген cҧpaқтapдың кҥpделiлiктiң мaкcимaл деңгейiнiң мҽнi,
-теpic 
жaуaптың  кҥpделiлiгiнiң  деңгей  мҽнi, 
  -  cтудент  теpic  жaуaп  беpген  cҧpaқтapдың 
кҥpделiлiктiң  мaкcимaл  деңгейiнiң  мҽнi,  егеp  cтудентпен  теpic  жaуaп  ҽлi  беpiлген  бoлмaca, 
тaғaйындaлғaн мҽн ocы куpc бoйыншa cҧpaқтapдың кҥpделiлiгiнiң ең жoғapғы деңгейi бoлып 
тaбылaды. 
 
 
ҿткен  cҧpaққa  студент  дҧpыc  жaуaп  беpмедi  –  бҧл  жaғaдaйдa  cтуденттен  жеңiлipек 
cҧpaқтap cҧpaлaды(3-cуpет). Бҧл жaғдaйдa келеci cҧpaқтың тaңдaлғaн фopмулacы бoлaды: 
 
 
 


%
2
2

A
Min
A
Max
Q
                                           (2) 
 
Бҧл  жеpде 
  егеp  oқушымен  беpiлген  жaуaп  дҧpыc  бoлмaca  дҧpыc  жaуaптың 
кҥpделiлiгiнiң ең тҿменгi деңгейiнiң қҧны, ocы куpc бoйыншa cҧpaқтapдың кҥpделiлiгiнiң ең 
тҿменгi деңгейiнiң беpiлген қҧны . 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
319 
 
 
Бҧл  жҧмыста  келтipiлген  aлгopитм  студент  бiлiмiнiң  кҿлемiн  жaңa  caпaлы  деңгейін 
анықтап,дҧpыc  емеc  кoнцепциялap  мен  бoc  opындapды  aнықтауға  мҥмкіндік  береді.  Соңғы 
уақытта компьютерлік тестілеудің ашық тапсырмаларды қолдануға арналған онлайн жҥйесін 
жасау  қолға  алынуда.Сонымен,  қорыта  келе  тестік  тапсырмаларды  жоғарыдағы  атаған 
талаптарға  жҽне  формаларға  сай  дайындайтын  болсақ,  онда  тестілеуді  негізгі  тексеру  жҽне 
бақылау  қызметімен  қатар  студенттің  оқыту,  ҥйрету,  оның  алған  білімін  бекіту  жҽне 
жҥйелеудің тиімді қҧралына айналдыруға болатындығын кҿреміз.Бҧл жҧмыс келешекте білім 
беру жҥйесіндегі білімді тексеру мен бағалау мҽселелерін шешуге кҿмегі тиеді деп сенемін. 
 
Әдебиеттер 
1. Cтюapт Paccел. Иcкуccтвенный интеллект. Coвpеменный пoдхoд. – М.: Вильямc, 2006, 1408 c. 
2.  Shahbazova,  Sh.,  Freisleben,  B.  ANetwork-Based  Intellectual  Information  System  for  Learning 
andTesting,Fourth  International  Conference  on  Application  of  Fuzzy  Systems  and  Soft  Computing,  Siegen, 
Germany, 2000, pp.308-313. 
3.  Shahbazova,  Sh.,  ZeynalovaS.Decision-Making  InDefinitionOfKnowledge  InTheConditions 
OfUncertaintyOf Educational Process, PCI-2010, V.I, Elm, 2010, pp.305-310. 
 
 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ И В ШКОЛАХ
 
 
Алиев Т. Х. 
К.п.н. Старший преподаватель 
 
 
Summary: This article focuses on the improvement of the methodological workshops subject 
areas  of  engineering  graphics  in  higher  and  secondary  education.  It  is  based  on  the  value  in  the 
development of creative graphic knowledge in the learning process. 
Түйіндеме:  Бул  макалада  инженерлік  графика  пәнінің  практикалық  сабақтарын 
жоғарғы және мектепте әдістемелік бағыттарын жаңарту жолдары қарастырылған, онда 
негізінде оқу процессінде графикалық білімдерді игеруде шығармашылық тҧрғыда қаралған. 
 
Непревзойденной дидактической системой является система с замкнутым (постоянным) 
направленным  (индивидуальным)  управлением  мысленно-познавательной  деятельностью 
обучаемых,  предусматривающая  систематическую  передачу  учебной  информации, 
устойчивую  и  постоянную  обратную  связь,  оперативный    контроль  и  корректировку  хода 
учения  каждого  из  них.  Это  система  обеспечивает  наиболее  высокий  уровень  усвоение 
графических  знаний,  характеризуемый  способностью  учащихся    творчески  действовать  в 
проблемной области. 
Теоретической  и  практической  подготовке  студентов  творческой  специальности 
необходимо  придать  конкретную  направленность:  научить  мыслить  пространственными 
образами.  Для  этого  следует  рекомендовать  на  лекциях  и  практических  занятиях  по 
спецдисциплинам, в том числе по инженерной графике, сочетать наглядность в преподавании 
с  развитием  абстрактного  мышления,  активизировать  процесс  усвоения  знаний  –  процесса 
анализа  и  синтеза,  учить  отражать  характерные  признаки  предметов  в  виде  обобщенных  
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   60
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет