«новый век новые технологии»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет45/60
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   60

 
 
285 
2.
 
Регулятивные- это  умение ставить цель, выстраивать пути достижения к этой цели, 
контролировать успешность к этой цели и вести самооценку взаимооценивания. 
3.
 
Коммуникативные- развивание речевой деятельности и навыки сотрудничества [3]. 
Еще один современный подход в обучении это « Совместный урок». 
Как  вы  поняли,  это  урок,  который  ведется  на  двух  языках.  Такой  урок,  прежде  всего 
позволяет активизировать класс, учеников. Потому что, через взаимопроникновения предмета, 
у  детей  появляется  интерес  к  обсуждению  тех  проблем,  которые  затрагивались  на  уроке.  А 
именно, абривиатуру, как в русском языке, так и в английском, это польза для языка. Такие 
уроки, прежде всего, повышают интерес у ребят к предметам. И научить их, самим добывать 
знания, а не пользоваться только теми знаниями, которые до них доносят учителя. Тем более, 
можно  получить  оценки  сразу  по  двум  предметам.  Совместные  уроки  -  позволяют 
школьникам  узнать  больше,  и  запомнить  намного  больше,  потому  что,  у  детей  появляются 
прямые ассоциации с английским, а так же, и другими языками. 
Совместный  урок  -  это  особый  способ  обучения.  И  если  применить  это  к  другим 
предметам, то дети будут лучше усваивать, да и быстрее. Именно на таких уроках присходит 
общение между учениками о проходящей теме, и засчет этого проходящая тема запаминается 
[4]. 
Какой  бы  не  была  методика,  традиционной  или  авторской,  главное,  чтобы  учитель 
сумел воспитать в ребенке интерес к учебе, и стремление к получению знаний. Основа этого 
обучения, это - обучение деятельности. Метапредметное обучение призвано, прежде всего, это 
- стимулировать деятельность. 
 
Список литературы 
1.
 
Громыко Н. Метапредметный подход в образовании при реализации новых образовательных 
стандартов//Учительская газета. - 7 сентября 2010 г. 
2.
 
Позднякова И.П. Развитие метапредметных компетенций у младших школьников посредством 
интерактивных технологий. Автореферат диссертации. - Челябинск, 2010. 
3.
 
Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод 
развития коллективной мыследеятельности / В кн. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М, 1995. 
4.
 
Щедровицкий П.Г. Содержание образования – это проблема не дидактики, а системы 
управления // Первое сентября. – 1999, №63. [online: 24.06.2002]. Метод доступа: 
http://archive.1september.ru/gazeta/1999/63/2-1.htm
 
 
 
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ДҤНИЕТАНЫМЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 
Асқарова Рано Әмірқызы 
Бастауыш сынып мұғалімі № 48 Ә.Қоңыратбаев ат. орта мектебі 
Шиелі кенті. Қызылорда облысы 
 
Резюме:  В  статье  рассматриваются  педагогические  основы  формирования  научного 
мировоззрения учащихся начальных классов. 
Summary: New technologies and modern methods of teaching are discerned in this article. In 
this  article  is  offered  introduction  information  technologies  in  scholastic  process.  They  Are 
Considered problems methods of teaching and realization in scholastic process technologies and of 
the methods of the education. 
 
Ғасырлар  бойы  адамзаттың  озық  ойлы  ҿкілдерін  ойландырған,  ҽлі  кҥнге  дейін 
зерттеулер ҿзегі болып келе жатқан адам проблемасы - қазіргі кҥннің де ҿзекті мҽселесі. 
Адамдың жеке басының қалыптасу  проблемаларына  сонау  кҿне  заманның ойшылдары 
да  ерекше  кҿңіл  аударғандығы  белгілі.  Адамды  танып  білудің  философиялық  бағдарламасы 
ретінде  Сократтың  ―Ҿзіңді  -  ҿзің  тани  біл‖  немесе  ғҧлама  бабамыз  Қожа  Ахмет  Яссауидың 
―Ҿзіңді танығаның хақты танығаның‖- деген қанатты сҿздерімен қысқаша тҧжырымдауларын 
ескеруге  болады.  Аристотель  философиясының  ―Этика‖  бҿлімі  тҥгелдей  адамдық 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
286 
проблемаларды қарастырып, оларға талдау береді. Ал француздың атақты философы Д.Дидро 
адамды  жер  бетіндегі  мҽдениеттің  бар  жетістіктерінің  бірден-бір  жасаушысы  деп  қарап,  ең 
жоғарғы қҧндылық деп есептеген. 
Қазақтың  данышпан  ақыны  Абайдың  негізгі  зерттеу  объектісі  –  адам.  Сол  адамның 
этикалық,  эстетикалық  бет  пернесі,  арман  мақсаты,  ҿмірінің  мҽні  мен  тҥйсігі,  болмысы  мен 
ҧлттық ойлау ерекшелігі ҧлы ойшылды терең тебіреністерге тҥсірген. Ол былай дейді: 
―Ҿлсе ҿлер табиғат, адам ҿлмес, 
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап-кҥлмес 
―Мені‖ мен ―менікінің‖ айырғанын 
―Ҿлді‖ деп ат қойыпты ҿңкей білмес….‖ 
Адам  проблемасы,  оның  дҥниетанымы,  қоршаған  ортамен  қарым-  қатынасы,  адамның 
ҿмірі мен тҧрмысының мҽні философиялық негізгі ҿзегін, басты проблемасын қҧрайды. 
Бҥгінгі таңда еліміздің ғалымдары тҧлғаның рухани феноменін зерттеуді жалғастыруда. 
Педагогика бала дамуына ықпал ететін факторларға: тҧқымқуалаушылықты, ҽлеуметтік 
ортаны жҽне тҽрбиені жатқызады. Оның шіндегі жеке тҧлғаны дамытудағы бастысы – тҽрбие 
деп кҿрсетеді. Д.Локк тҽрбиенің шешуші рҿлін мойындай келіп, адам тҽрбие арқылы жетіледі 
деп, бала жанын ақ тақтаға теңейді. 
Қазақ  педагогтарының  ішінен  Ж.Б.Қоянбаев,  Р.М.Қоянбаев,  Е.Сағындықҧлы, 
С.Қ.Қалиев  т.  б.  оқушылардың  дамуы  туралы  зерттеулерінен  нҽтиже  тапқан.  Ғылымда  даму 
туралы  шетел  зерттеушілері  Л.Термен,  Э.Геккель,  Ф.Мюллер.  И.Шванцара  елеулі  із 
қалдырды. 
Оқушылардың  дҥниетанымын  қалыптастыруда  тҽрбие  мҽселесіне  мҽн  берген 
ағартушыларымыздың  еңбегі  ҿте  кҿп.  Кҿптеген  педагогика  оқулықтарында  дҥниетанымға 
адамның  табиғат  пен ҽлеуметтік  ортаны  тҥсініп білуін,  онымен  дҧрыс  қарым-қатынас  жасау 
іс-ҽрекетінің бағытын бейнелейтін кҿзқарастардың бірыңғай жҥйесі деген анықтама беріледі. 
Ғылыми  зерттеудің  нҽтижесі,  педагогикалық  ғылыми  еңбектерде  дҥниетанымның 
қҧрылымдық компоненттерінің 4 тҥрінің бар екенін кҿрсетіп жҥр. Олар: 1) білім 2) сенім 3) 
адам мҧраты 4) дҥниетаным. 
Дҥниетаным қҧрылымының компоненттері жайлы Ж.Б.Қоянбаев та осындай пікірде. Ол 
балалардың жас ерекшеліктеріне жҽне кҥрделі дҥниетанымдық ҧғымды игеру қабілетіне қарай 
бастауыш,  орта,  жоғары  мектеп  жасындағы  оқушылар  қандай  дҥниетанымдық  ҧғымды 
меңгеруі  керектігін  саралап  кҿрсетеді.  Оның  ішінен  бастауыш  сынып  оқушылары  дҥние, 
табиғат  қҧбылыстары,  адамның  табиғатпен  ҿзара  ҽрекеттесуі,  қоғамдағы  оның  іс-ҽрекеті 
туралы  ғылыми  білімнің  бастапқы  негіздерін  игереді.  Оқыту  мен  тҽрбие  процесінде  Отан, 
халық, бейбітшілік туралы тҥсінігі қалыптасады деген ой-тҧжырым жасайды. 
Ғылыми  педагогикалық  ҽдебиеттерде  дҥниетаным  мҽні  мен  оның  қалыптасу  процесін 
шешу  туралы  пікірлер  мен  кҿзқарастар  сан  алуан.  Педагогикалық  ҽдебиеттер  ғылыми 
дҥниетанымды  қалыптастыруға  байланысты  жҥргізілетін  жҧмыстарда  оқушылардың  жас 
ерекшелігін ескерудің маңыздылығын аңғартады. 
Оқыту  барысында  ғылыми  дҥниетанымды  қалыптастырудың  мҽселелері  бойынша 
педагогикалық  жҽне  психологиялық  ҽдебиетте  маңызды  бірнеше  сҧрақтар  бҿлінеді: 
дҥниетанымды қалыптастыруда білімнің ролі; білімнің сенімге айналу жолдары мен мҽні; оқу 
ҥдерісінде  дҥниетанымдық  міндеттерді  шешу  ҥшін  оқушылар  позициясының  мҽні; 
дҥниетанымды  қалыптастыруға  оқушылардың  жас  ерекшелігінің  ҽсері;  оқушыларда 
дҥниетанымды қалыптастыру ҥшін қажетті жалпы жҽне ерекше жағдайлар. 
В.А.Сухомлинский, 
Э.И.Моносзон, 
И.Я.Лернер, 
Г.И.Щукина, 
И.В.Сысоенко, 
А.Т.Кинкулькина,  З.И.Равкина  т.б.  педагогтар  еңбектерінде  ғылыми  дҥниетанымды 
қалыптастырудың жалпы педагогикалық жҽне дидактикалық жағдайына байланысты маңызды 
мҽселелер зерттеледі. 
Дҥниетанымдық  білім  туралы  К.Д.Ушинский:  ―Ҽрбір  сыныптан,  ең  кіші  сыныптан 
бастап  оқушылардың  жасына  қолайлы  ҿзінің  жинақталған  кҿзқарасы  болуы  керек….Ҽрбір 
жыл сайын бҧл кҿзқарастың тереңдетілуі, кеңеюі, толықтырылуы тиіс‖, - деп тҧжырымдайды. 
Бастауыш  сынып  оқушыларының  дҥниетанымын  қалыптастыру  -  ҧзақ  ҥдеріс  болып 
табылады.  Оның  нҽтижелігі  оқу-тҽрбие  жҧмысының  мақсатылығына  байланысты  болмақ. 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
287 
Дҥниетаным  бастауыш  сынып  оқушыларын  дҥниені  диалектика  заңдылығына  сай  тануға, 
ҿзгертуге, ғылыми тҧрғыдан тҥсіндіруге мҥмкіндік береді 
Бастауыш  сынып  оқушыларының  ғылыми  дҥниетанымын  қалыптастырудың  маңызды 
алғы  шарттарының  бірі  –  нақты  деректерге  негізделген  білімді  меңгеру.  Ғылыми 
дҥниетанымның  негізделетін  іргетасы  -  ғылыми  білім.  Ғылыми  білім  жеке  тҧлғаны 
қалыптастырудың  жҽне  дҥниені  танып  білудің  тірегі  болып  табылады.  Білім  неғҧрлым 
ғылыми,  терең,  нақты деректерге  негізделген болса,  соғҧрлым  оқушының табиғат  пен қоғам 
дамуының  объективтік  заңдылықтары  туралы  тҥсінігі  жинақталып,  объективтік  дҥние 
қҧбылыстарын  ғылыми  тҧрғыдан  тҥсінеді.  Білім  объективті  дҥниені  бейнелейтін  адам 
баласының  мол  тҽжірибесі.  Білім  арқылы  адам  табиғаттың,  қоғам  қҧбылыстарының 
объективті жақтарын зерттеп, тҥсінеді. Бҧл жайлы С.М.Торайғыров бізді қоршап тҧрған дҥние 
сыры мол, ҥлкен дҥние, бірақ оны тануға ҽбден болады деп, мҥнда ғылымның алатын орнын 
ерекше екендігін былайша тҥйеді: 
Зерттесе де адамға білмейтін ғып, 
Дҥние ешбір сырын жасырмаған… 
Ҽлемдегі терең сыр 
Ғылыммен ғана ашылмақ, 
немесе  Абай:  ―…адамды,  қоршаған  ортаның,  табиғаттың  ішкі  сырын  білім,  ғылым 
арқылы білуге болады‖- дейді. 
Қазақстан  Республикасының  білім  беру  жҥйесінің  басты  міндеті  –  оқушыларға  тек 
белгілі  бір  білім  беріп  қана  қоймай,  сонымен  бірге  оларда  адамзаттық  позицияларды, 
қҧндылық  бағдарды  қалыптастыратын  дҥниетанымды  қалыптастыру.  Дҥниетанымды 
қалыптастыру  ҿсіп  келе  жатқан  жас  ҧрпақты  тҽрбиелеудің,  қиындықты  жеңе  білуде  дайын 
болуға  тҽрбиелеудің  қажетті  шарты  болып  табылады.  Еркін  елдің  ертеңгі  кемеңгерлерін 
ҧлттық  игіліктер  мен  адамзаттың  мҽдени  мҧраларының  сабақтастығын  сақтап,  олардың 
дҥниетанымының жан-жақты болуына жағдай жасау - кезек кҥттірмейтін мҽселе. 
 
Әдебиеттер тізімі: 
1. Қазақстан Республикасы ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі тҽрбие   тҧжырымдамасы. 2010 ж. 
2.  Ғалымжанова  М.А.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдалану  арқылы  білім  беру 
деңгейін кҿтеру //Менеджмент в образовании. -2006.-№3.-Б. 54-58. 
 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Жанадилова Жанерке Мирзагалиевна 
Учитель русского языка и литературы ср.школы № 219 им.Ы.Алтынсарина. 
Шиелийский район, Кызылординская область 
 
Түйіндеме:  Автор  осы  мақалада  бала  тҧлғасын  әлеуметтендірудің  кейбір  қырларын 
сӛз  етеді.  Осы  тҧрғыдағы  ҧлы  ғалымдар  еңбектеріне  сипаттама  бере  отырып,  ӛз 
тҧжырымдарын ғылыми негізде келтіреді. 
Resume: In this article is shown that the formation and development of a younger generation 
is  depend  on  fight  organization  of  a  social  collaboration,  which  is  found  on  regularities  of 
pedagogical process. 
 
Меняющаяся социально-экономическая ситуация требуется новый современный подход 
к  развитию  личности  школьников.  В  этой  связи,  в  своѐм  послании  народу  Казахстана 
президент  затронул  вопрос  об  образовании  и  профессиональной  подготовке  на  уровне  ХХI 
века.  Президент  подчеркнул,  что  та  страна,  которая  не  умеет  развивать  знания,  в  ХХI  веке 
обречена на провал [1]. 
Проблема  становления  личности  относится  к  одной  из  важных  проблем  в  философии, 
психологии,  социологии,  педагогике.  От  этого  зависит  решение  такой  задачи  нашего 
общества,  как  задача  формирования  человека  новой  формации.  В  современных  условиях 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
288 
жизни,  когда  обновляется  общество,  именно  педагогу  необходимо  найти  эффективные  пути 
решения проблемы с позиции целостности личности. 
В  условиях  целостного  педагогического  процесса    класса  (школы),  построенного  на 
основе  сотрудничества,  уважения  всех  его  участников,  создается  благоприятная  социальная 
среда  для  выявления,  формирования  личностно-значимых  качеств  школьника,  становления 
его как субъекта деятельности. 
Уже в средневековье великий мыслитель Абу Наср ибн Мухаммед аль-Фараби мощным 
и  эффективным  средством  формирования  совершенного  человека  считал  воспитание  и 
обучение,  благодаря  которым  вырабатываются  определѐнные  качества  в  мировоззрении 
человека. Корифей педагогики Востока даѐт характеристику взаимоуважения и доверия. Эти 
положения  созвучны  с  сущностью  современных  интерактивных  методов,  в  частности    с 
педагогикой сотрудничества. 
Личность  получает  социальную  информацию  только  в  обществе.  Если  личность 
поддерживает общественные отношения, то в еѐ поведении прослеживаются особенности того 
общества,  где  она  воспитывается.  Личность  становится  элементом  этого  общества, 
характеризующим социальную сущность. 
Проблемы  личности  в  обществе  и  еѐ  деятельности  нашли  отражение  в  работах  Я.А. 
Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоции,  Д.Ж. Локка  и других. Особую роль воспитания в 
развитии  личности  ребѐнка  отстаивал  И.Г.  Песталоции.  Он  рассматривал  вопрос  о 
воздействии  на  личность  в  первую  очередь  родителей,  затем  учителя  и  воспитателя, 
школьных  товарищей  и,  наконец,  общества,  в  котором  растѐт  и  развивается  личность.  Его 
наследие  учит  тому,  что  решать  задачу  развития  личности  можно  лишь  при  условии 
постоянного  совершенствования  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  требованиями 
жизни. 
Проблема  взаимодействия  участников  обучения  поднималась  основоположником 
русской  педагогики  К.Д.  Ушинским.  Его  позиция:  потребностью  людей  является  свободная 
деятельность, в которой и формируется личность ребенка. А это значит, что учебный процесс 
необходимо  строить  на  основе  свободной  деятельности  учащихся,  организуемой  педагогом. 
Естественно,  что  такая  деятельность  протекает  в  коллективе  учащихся  и  должна  отвечать 
социальным потребностям общества. 
В  первые  годы  Советской  власти  появился  устойчивый  интерес  к  проблемам 
сотрудничества  (А.С.  Макаренко,  С.Т.  Шацкий  и  др.).  Единство  воспитателей  и 
воспитанников педагоги начала ХХ века рассматривали как принцип учебно-воспитательного 
процесса,  как  условие  формирования  личностных  ориентиров.  Впервые  теоретически 
обосновали  методику  проведения  коллективной  работы  учащихся  А.С.  Макаренко  и  Н.К. 
Крупская.  Так,  Н.К.Крупская  отмечала,  что  «коллективная  работа  -  это  не  работа  в  одном 
помещении, а такая работа, которая имеет общую цель» [2, с.138, 139]. 
В  это  же  время  происходит  переосмысление  процесса  воспитания  и  обучения  в 
зарубежной педагогике. В основных принципах системы Марии Монтессори лежит создание 
благоприятной социальной среды, в которой дети могут обрести здоровое отношение к жизни, 
к  учебе,  к  взрослению.  Обеспечение  активной  целенаправленной  деятельности, 
индивидуальной  и  групповой,  через  которую  реализуются  потребности  и  возможности 
каждого  ребенка,  способствуют  здоровому  психологическому,  социальному  развитию 
личности. 
Общество  стремится  воздействовать  на  личность  через  коллектив.  Коллектив  -  это 
маленькая социальная система общества. Но человек член не одного коллектива. Чем больше 
человек  выполняет  социальных  ролей,  тем  богаче  он  становится  как  личность.  «Социальная 
активность  личности  в  коллективе  должна  быть  направлена  на  реализацию  общественных 
ценностей»,  -  утверждал  В.П.  Куратченко  [3,  с.110].  Продолжая  мысль  о  социальной 
активности, Л.П. Буева указывала на то, что степень социальной активности личности зависит 
от  соотношения,  которое  существует  между  социальными  функциями  личности  и  ее 
субъективными  позициями  и  установками.  Поэтому  в  педагогической  науке  подчеркивается 
важность  социализации  личности,  которая  главным  образом  происходит  через  общение.  К 
этому  необходимо  готовить  ребенка  с  первого  года  обучения  в  школе,  поскольку  общение 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
289 
связано  с  направленным  выражением  и  передачей  мыслей  и  чувств  (Л.С.  Выготский,  С.Л. 
Рубинштейн). 
История  любого  государства  убеждает,  что  незнание  национальных  особенностей 
коренной  национальности,  еѐ  психологии,  истории,  традиций  означает  разрушение  связи 
между поколениями. Народная психология несѐт в себе много положительного в воспитании 
подрастающего поколения. 
Изучение  истории  казахстанской  педагогики  показывает,  какой  неоценимый  вклад 
внесли в развитие педагогической науки казахстанские мыслители, просветители и педагоги, 
такие как Абай Кунанбаев, Ч. Валиханов, Ш.Е. Альжанов, Ж. Аймауытов, С.Д. Асфендияров, 
А. Байтурсынов, А.Н. Букейханов, М. Жумабаев, К. Кеменгеров, Ы. Алтынсарин и другие. 
Во второй половине 80-90-х годов XX столетия проблема личности выходит на первый 
план  у  казахстанских  философов,  психологов,  социологов  и  педагогов.  Реформы  в 
образовании  дали  возможность  посмотреть  на  личность  со  всех  сторон.  Проблемам 
образования  и  воспитания,  становления  личности  в  обществе  посвятили  труды  видные 
философы  (К.Ш.  Шулембаев,  Ж.М.  Абдильдин,  Н.К.  Сейтахметов,  Р.Б.  Абсаттаров,  Ж.Б. 
Бекбасынова, Т.Х. Габитов, А. Касымжанов, А.К. Абишев). 
Итак,  пассивный  ученик  никогда  не  сможет  удовлетворить  требования  современного 
общества.  Сегодняшний  учитель  –  учитель  ХХI  века,  должен  четко  понимать  задачу 
общества.  Как  никто  другой  учитель  готовит  будущее  страны.  Современная  школа  не 
отделяет  преподавание  от  учения,  то  есть  деятельность  учителя  от  деятельности  ученика.  В 
настоящее время - это единое целое, так как только в таких условиях будет достигнута цель 
педагогического  процесса.  И  чем  раньше  педагоги  начнут  приобщать  учеников  к 
взаимодействию  друг  с  другом  и  другими  участниками  процесса  в  учебной  и  внеучебной 
деятельности, тем успешнее будет реализовываться цель социализации школьника. 
 
Cписок литературы: 
1.  Послание  Президента  Республики  Казахстан  Нурсултана  Назарбаева  народу  Казахстана. 
Алматы. 
2. Крупская Н.К. Педагогические сочинения, т. 4. – М., 1959. – 630 с. 
3.  Куратченко  В.  П.  Коллектив  и  социализация  личности.  //  В  кн.  Личность  и  коллектив.  – 
Иркутск, гос. ун-та им. А.А. Жданова. 1973. - 199 с. 
4.  Уманов  Г.А.  Проблемы  социализации  личности  учащихся  //  Педагогические  и  правовые 
проблемы социализации учащейся молодѐжи, Алматы, 2001. 
 
 
МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ 
ҚАБІЛЕТТЕРІ МЕН ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 
 
Жандарбекова Ҧлданай Насырадинқызы 
«№ 48 Ә.Қоңыратбаев атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пәнінің мұғалімі. 
Шиелі кенті. Қызылорда облысы 
 
Резюме:  Сегодня  перед  школой  поставлены  задачи  формирования  нового  человека, 
повышения  его  творческой  активности.  Главное,  сейчас  -  вооружая  знаниями,  воспитать 
интеллектуально-развитую  личность,  стремящуюся  к  познанию.  Развитие  логического 
мышления является одним из направлений этой деятельности. 
Summary: Test yourself for pupils develops interests for educational supject and needs of its 
learning. The main purpose of test education is to do homework of developing and reforming of the 
skills. 
 
Елбасының биылғы Жолдауының мҽні де,  мазмҧны да ерекше.  Онда «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы  қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты»  атты  елімізді  дамытудың  2050 
жылға  дейінгі  стратегиялық  бағдарламасын  ҧсынды.  Ҧзақ  мерзімді  жоспарда  «2050  жылға 
қарай  Жалпыға  ортақ  еңбек қоғамынқҧру.  Қазақстан  ХХІ  ғасырдың  ортасына  қарай  ҽлемнің 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
290 
ең  дамыған  30  елінің  қатарында  болуға  тиіс»  деп  біздің  басты  мақсаттарымызды  белгілеп 
берді.  Сонымен  қатар,    жаңа  саяси  бағыттың  табысты  басталуын  қамтамасыз  ететін  2013 
жылғы бірінші кезектегі міндеттер қойылды. 
Бізді  айрықша  қуантқаны  –  мемлекеттің    саяси,  экономикалық,  мҽдени  дамуының 
жолдарын  белгілей  отырып,  Жолдауда  ҧлттың  рухани  жаңғыруына  баса  кҿңіл  бҿлінгені. 
Елбасымыз  Н.Ҽ.Назарбаев  «Біз  болашаққа  кҿзтігіп,  тҽуелсіз  елімізді  «Мҽңгілік  Ел»  етуді 
мҧрат қылдық» деп тағы бір мақсатты айқындап, сол мақсатқа жетуде қазақ халқының рҿлін 
кҿрсетіп, алдағы уақытта  біздің мемлекет жаңа қазақстандық патриотизмге негізделгенқазақ 
тілді мемлекет болатынын айтып ҿтті. 
Мемлекет  басшысы  бҧл  Жолдауында  ол  мақсатқа  жетудің  жолдары  мен  тетіктерін 
кҿрсетіп, кезеңдерін белгілеп берді. Енді Ҥкімет пен Парламент палаталары, сондай-ақ, басқа 
да қоғамдық ҧйымдардың бҽрі осы Мҽңгілік Ел идеясының қасынан табылып, кемел келешек 
жолына  жҧмылуы  керек.  Осы  орайда  бҧл  идеяны  іске  асыруда,  оқушылар  жҥрегіне  жарқын 
болашағымызға  деген  зор  сенім  мен  елімізге  деген  шексіз  сҥйіспеншілік  орнатуда  білім 
ордаларының  маңызы  ҥлкен,  жауапкершілігі  жоғары  екенін  біздер  ҧстаздар  қауымы  сезініп 
отырмыз. 
ХХІ  ғасырдағы  дамыған  ел  дегеніміз:  белсенді,  білімді  жҽне    денсаулығы  мықты 
азаматтар  екені  даусыз.  Ол  ҥшін  бірегей  білім  беру  жҥйесі  мен  денсаулық  саласының 
жҧмысын  жақсарту  қажет.  Оқушылардың  ҿз  бетімен  жҧмысын  қалыптастыру  оқушының 
пҽнге  деген  қызығушылығынан  жҽне  қажеттілігінен  туады.  Мектеп  оқушыларының  ҿз 
бетінше  жҧмыстарын  ҧйымдастырудың  басты  формасы  –  жҧмыстарды  орындау,  ептілік, 
іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. 
Қазақстан  Республикасындағы  білім  беруді  дамытудың    мемлекеттік  бағдарламасында 
жалпы  білім  берудің  мақсаты  –  қазіргі  қоғам  талабына  сай  алынған  терең  білім,  білік, 
дағдылар  мен  қҧзырлықтардың  негізінде  еркін  бағдарлай  білетін,  қойылған  мақсатқа 
танымдық қызмет жасау арқылы жете алатын, ҿз бетінше дҧрыс, тиімді шешімдер қабылдауға 
қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру екендігі кҿрсетілген. Оны жҥзеге асыру  – мектептерде 
оқушылардың  танымдық  белсенділігін  арттыруға  септігін  тигізетін  оқу  процесін 
ҧйымдастырудың тҽсілдерін, ҽдістері мен нысандарын іздестіруге ҿзекті сипат береді [1]. 
Сондай-ақ,  мемлекеттік  бағдарламада,  оқу  процесіне  педагогикалық  пайдалану  - 
оқушылардың  танымдық  белсенділігін  дамытудың  басты  бағыттардың  бірі  екендігі  атап 
кҿрсетілген . 
Оқушылардың    ҿз  бетімен  жҧмысын  қалыптастыру  оқушының  пҽнге  деген 
қызығушылығынан жҽне қажеттілігінен туады. Ҿз білімін кҿтеру жекелеген оқушылардың ҿз 
бетімен  жҧмыс  істеу  дағдысын  дамытып,  шығармашылық  белсенділігін  арттырады. 
Оқушылар  оқыту  барысында    білім    алады,  ал  содан  соң  оны  қолдану  ары  қарай 
шығармашылыққа ҥйлеседі. Математиканы оқытуда сабақтың нҽтижелілігі мен оқушылардың  
ойлау белсенділігін  арттыруда тҥрлі ҽдіс  тҽсілдерді іздестіруге кҿп кҿңіл бҿлінеді. 
Қызықты  жаттығу  жҧмыстарын  жҥйелі  тҥрде  жҥргізіп  отыру  –  сол  тиімді  ҽдістердің 
бірі. Қызықты жаттығулар балалардың ойлау белсенділігін арттырып, оларды есептеуге деген 
ҥлкен қызығушылық тудырады, осындай жҧмыстар кезінде оқушылардың есте сақтау қабілеті 
арта  тҥседі,  математикалық  тілі  жетіледі.  Мҧғалім    қызықты    жаттығулар    арқылы  аз  уақыт 
аралығында  кҿлемі  жағынан  кҿп  жҧмыс  тындырып,  оқушылардың      жаңа  материалды 
меңгеруге  дайындығын  жҽне  қандай  мҽселелерге  кҿбірек  кҿңіл  бҿлу  керектігін    анықтай 
алады. 
Сабақтың басында ҿткізілетін жаттығулар оқушыларды бірден жҧмысқа кірістіретіндей 
қызықты  болуы  тиіс.  Сабақтың  ортасында  немесе  соңында,  балалар  жазбаша  немесе 
практикалық  жҧмыстан  шаршаған  кезде,  қызықты  есептеулер  оларды  сергітеді,  жҧмыс 
қабілетін арттырады [2]. 
Қызықты жаттығуларды орынды ҽрі шеберлікпен пайдалана білу сабақтың нҽтижелілігі 
мен  сапасын  арттырудың  да  негізгі  тҽсілдерінің  бірі  екендігін  тҽжірибе  кҿрсетіп  отыр.  Ең 
алдымен  оқушылардың  зеректілігін,  ойлау  қабілетін  дамытатындай  есептер  шығара  білуге 
ҥйрету  керек.  Орта  буында  ҽзіл  есептер  мен  сҧрақтар  ауызша  есептеулерде  зеректілікке, 
тапқырлыққа баулиды.  Оқушыны  ҧшқыр    ойлауға,  тез  шешім  қабылдауға дайындайды.  Ҽзіл 
есептер шығару арқылы қарапайымнан кҥрделіге қарай кҿңіл аудару керек. Бірте – бірте ақыл 
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   60
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет