«новый век новые технологии»


«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет29/60
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   60

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
187 
9.
 
Блоггерлер.  Мейрамхана  айналаңыздағы  белгілі  тҧлғаларды  тартыңыз.  Оларға 
ҿзіңіздің  парақшаларыңыз  туралы  жазуға  нҧсқау  беріңіз.  Ҽлеуметтк  желілердегі  бҧл 
тҧлғалардың  пікірлері  ҿте  маңызды.  Себебі,  басқа  адамдар  олардың  жазғандарына  кҿп  мҽн 
береді. 
10.
 
Ең соңғысы, ҿзіңіздің парақшаңызға тым кҿп ақпараттарды жҥктемеңіз.  Facebook-те 
2-3 жаңалықтар, ВКонтакте – 5 жҽне Instagram-да 1жаңалық жҥктеу жеткілікті[6]. 
Қорытындылай келетін болсақ, жалпы СММ, яғни ҽлеуметтік желілер, бҧл шартты тегін 
механизм болып табылады. Біз не ҥшін шартты деп атадық? Сапалы парақшаны жҥргізу ҥшін 
жҽне оған жауаптар алу ҥшін, кҿп уақыт бҿлу қажет, яғни «адам» уақытын кҿп жҧмсау керек. 
 
Әдебиеттер: 
1. Муталиева Л.М.Маркетинг ресторанного бизнеса. Алматы, 2010. –сс. 96-97 
2. Дурович А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов. Москва ООО «Новое знание», 2006 
3. it-tirlik.kz 
4. www.russianpromo.ru/advertising/SMM/ 
5. http://infosocial.ru/plyusyi-i-minusyi-smm/ 
6. 
http://blog.promorepublic.com/?p=11
 
 
 
ҚОНАҚ ҤЙ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕР МЕНЕДЖМЕНТІ 
 
Князбаева Л.К. 
Қ. Жұбанов ат.Ақтөбе мемлекетік педагогикалық университет. Ақтөбе қ.
 
 
 
Резюме:  Қонақ  ҥй  менеджменті    –  қазіргі  кездегі  нарықтық  экономика  жағдайында 
қонақҥй  мекен  жайларын  тиімді  басқарудың  теориясы  мен  практикасы.  Қонақ  ҥй 
кәсіпорындағы адамдар қызмет кӛрсету процесінің маңызды элементі болып табылады. 
Summary:  Management  of  hotel  is  practice  of  metatheory  places  of  location  advantageous 
management of hotel in market the state of economy in nowadays time. A hotel does service people 
on an enterprise in important element of process. 
 
«Менеджмент»  (басқару) ағылшын сҿзі, оның тҥп тҿркіні гректің «манус», яғни  «қол, 
кҥш» деген сҿзінен шығып, алғашында мал бағу саласында, дҽлірек айтқанда ат тізгінін ҧстау, 
меңгеру  шеберлігін  білдірген.  Кейіннен  бҧл  атау  адам  қызметінің  саласына  ауысып, 
адамдарды басқарудың жҽне ҥйымдастырудың ғылыми, практикалық мҽнін білдіретін болды. 
Ағылшын тіліндегі Оксфордт сҿздігінде бҧл ҧғымға мынадай тҥсінік беріледі: 
1.
 
Адамдармен қарым қатынас жасау ҽдісі, ҥлгісі; 
2.
 
Билік жҽне басқару ҿнері 
3.
 
Шеберліктің ерекше тҥрі жҽне ҽкімшілік дағды; 
4.
 
Басқару органы, ҽкімшілік бҿлігі 
Кҥнделікті  тҧрмыста  менеджмент  сҿзі  белгілі  бір  ҧйымдағы  барлық  адамдардың 
қызметіне басшылық етумен шҧғылданып, ҿз мақсатына жетуді білдіреді. Тіпті білікті басқару 
саласының  ҿзінде  де  менеджмент  ҧғымы  тҥрліше  тҥсіндіріледі.  Менеджментке  алуан  тҥрде 
тҥсінік  бергенімен,  классиктердің  бҧл  жҿніндегі  тҧжырымдары  кҿп  жағдайда  ҧқсас  келеді. 
Гальвецияның  пікірінше,  басқару  процессі    -  ҿнер,  оның  басты  мҽні  мен  мазмҧны  нақты 
жағдайға қарап ғылымды қолдану.[3] 
Қонақҥй менеджменті – қазіргі нарықтық экономика жағдайында 
қонақҥй мекен жайларын тиімді басқарудың теориясы мен практикасы. Менеджмент –
нақты  мақсатты  жҥзеге  асыру  ҥшін  қонақҥй  кҽсіпорын  жҧмысын  басқаруға  жҽне 
ҧйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің тҥрі. Қонақҥй менеджменттегі басты нарсе  –
ҽрбір    қызметші  қонақҥй  кҽсіпорын  мҥдесіне  жауап  беретін  мақсаттар  қою.  Ескі  стильдегі 
қонақҥй  кҽсіпорын  басшылығынан  қазіргі  қонақҥй    менеджерлердің  тҥбегейлі  ҿзгешелігі  де 
осында. Менеджменттің тағы бір анықтамасына сҽйкес оның жҧмыс істеу міндетіне жататыны  
–    қолда  бар  адам  мен  материалдық  ресурстар  негізінде  тиімді  кҽсіпорын  қҧру.  Қонақҥй 
кҽсіпорынның ең сапалы, ҽрі бағасы біршама арзан орындарды ҧсына алуы не бҽсекелестеріне 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
188 
қарағанда  ең  тҽуір  қызмет  кҿрсете  алуы  тиіс.  Қонақҥй  шаруашылығында    –  ең  алдымен 
қызметшілер.  Осыдан  келіп  бҧл  терминнің  ҥшінші  анықтамасы  шығады:  менеджмент  –бҧл 
адамдардың, қызметкерлердің жҧмысын ҥйымдастыру.[2] 
Қонақҥй  кҽсіпорындағы  адамдар  қызмет  кҿрсету  процесінің  маңызды  элементі  болып 
табылады. Жаңа қонақҥй шаруашылығын қҧрарда жаңа инвестицияны жҥзеге асыратын ақша 
қаржысы мен капиталды рынок капиталдарынан алуға болады. 
Сонымен  менеджмент  дегеніміз  –  ҧжым  жҧмысын  ҥйымдастыру.  Қонақҥй 
шаруашылығының    ҥйымдастырғанда,  қызметкерлер  мҧқтажын  барынша  толық 
қанағаттандыруды кҿздеу керек. 
Менеджер  –ең  кҿп  тараған  кҽсіптің  бірі.  Бҧл  –басқарумен,  экономикамен 
шҧғылданатын,  заң  жҽне  басқа  да  мҽселелерді  жақсы  білетін  кез келген  адам.  Менеджерлер 
ҥш топқа бҿлінеді: 
–жеке қызметкерлер жҧмысын реттейтін жетекші менеджерлер, олар басқа менеджерлер 
қызметіне араласпайды; 
–басқа менеджерлер жҧмысын қадағалаушы  менеджерлер, жоспарлау саясатына ықпал 
тигізеді жҽне басты міндеттерді шешуде ҥлкен роль атқарады
–қонақҥй басшыларына тікелей жауапты менеджерлер: 
–қонақҥй  кҽсіпорынның  даму  стратегиясының  қалыптасуына,  ірі  мҽселерді  шешуші  – 
мамандар. 
Қонақҥй бизнесіндегі менеджер тҿмендегі бес негізгі іс –ҽрекеттерді жҥзеге асырады. 
Біріншіден,  ол    –қарамағандағыларға  бағдар  бере  алатын,  мақсат  қоя  білетін  оның 
орындалуын талап ететін тҧлға. 
Екіншіден, менеджер – мақсатты орындау барысында сараптама жҥргізе отырып, дҧрыс 
шешім қабылдауы, проблема мҽселесін топтамастырып, шешуде қызметкерлерді жҧмылдыра 
білуі қажет. 
Қонақҥй  тарапынан  демалушылардың  алғашқы  пікірін  қабылдау  жҽне  орналастыру 
қызметтерінен  басталады.  Қонақҥй  қызметін  тҧтынушылармен  жҧмыс  жасау  бірнеше 
кезеңнен тҧрады. Олар: 
1.
 
Алдын –ала орынға сҧраныс беру (брондау); 
2.
 
Қонақтарды қабылдау, тіркеу жҽне орналастыру; 
3.
 
Қонақжайлылық жҽне тамақтану қызметін ҧйымдастыру; 
4.
 
Тҧрғындарға басқаша қосымша қызметтер кҿрсету; 
5.
 
Есеп айырысу жҽне чек бер; 
6.
 
Шығарып салу рҽсімі. 
Кҿмекші  қызмет  кҿрсету  саласына  бизнес  орталығы,  сҧлулық  салоны,  магазин  жҽне 
тағы  басқалары  жатады.  Осы  аталғандар  кешенді  тҥрде  ҥйымдастырылса,тҧтынушылар 
тарапынан  айтылатын  кемшіліктер  болмайды  жҽне  қызмет  кҿрсету  дҽрежесінің  жоғары 
болғандығын  кҿрсетеді.  Алдын  ала  орынға  сҧраныс  берумен  тҧтынушыларды  орналастыру, 
қабылдау  мен  кезекші  администратормен,  портье,есеп  айырысу  кассирі,  тҿлқҧжат  тіркеуші 
айналысады.  Қабылдау  жҽне  орналастыру  қызметкерлерінің  жҧмысы  кҽсіби  стандартқа, 
талапқа  сай  орындалуы  тиіс.  Қабылдау  жҽне  орналастыру  қызметі  кҿпшілік  қонақҥйлерде 
ағылшынша «reception» деп аталады. Портье қызметі бҿлме кілттерін қонақтардың қолдарына 
беру,  тіркеу,  кіру  карточкасымен  таныстыру  міндетіне  жауап  береді.  Қонақҥйдегі  брондау 
ҿтініші жазбаша тҥрде беру арқылы телефон жҽне компьютерлік ҽдіспек сайт жҥйесі арқылы 
жҥргізіледі. 
«Нҿмірлерде қызмет кҿрсету» ҧғымы бҧрын қонақҥйлердің тҧрғындар бҿлімінде қызмет 
жасау деп тҥсіндіріледі. Ал, қазіргі кезде ол ҿте қысқа ҧғымда  – нҿмірлерге сусын жҽне тағам 
тасымалдаумен  тҥсіндіріледі.  Қонақҥйдің  тамақтану  кешенінің бҧл  бҿлігінің  сапасын  кҿтеру 
ҥшін екі бағытта жҧмыс  істеу қажет: 
Біріншіден  –  тҥскен  сҧраныстардың  уақытын  оздырмау,  ҽсіресе  таңертеңгі  қонақтар 
арасында ҥлкен сҧранысқа ие. 
Екіншіден –ҥнемі мҧндай қызмет ҥшін бағаның тҿмен болуына ҧсыныс жасау. 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
189 
Нҿмерлерде  қызмет  кҿрсету  бҿлімінің  тағам  тҥрлері  орта  буынды  тҧрғындарға 
негізделуі  қажет.  Кҿптеген  тағамның  тҥрлері  мейрамханаларда  дайындалған  астардың  тізімі 
нҿмірлердегі қонақтарға ҧсынылады. Жедел жҽне тура алынған ақпарат  –ҽрқашан нҿмірлерде 
қызмет кҿрсетудің сапалы кҿрсеткіші. Ал, осы жағдайларды туғызатын сҧранысты тіркеуші, 
аспазшы  жҽне  даяшылардың  ҥйлесімді  іс  –ҽрекетті  жҥйесі  болуы    –  ол  қажеттілік 
талабы.Жалпы  сҧранысты  қабылдау  жҽне  оны  орындау  мынадай  ережелер  арқылы  іске 
асырылады:  кез  –келген  қонақҥйдің  тҧрғыны  телефон  арқылы  кезекші  диспетчерімен 
байланысып,  нҿмірге  таңертеңгі  немесе  тҥскі,  кешкі  астарды  алып  келуіне  ҿтініш  білдіреді. 
Диспетчер  сҧранысты  қабылдап,  оның  орындалуын  асханаға  хабарлайды.  Міне,  осындай 
жақсы  жолға  қойылған  бағыт  бойынша,  ірі  қонақҥйлерде  нҿмірде  қызмет  кҿрсету  іс  –
ҽрекеттері, кҿптеген қонақҥй тҧрғындарының кҿңілдерінен шығуда.[1] 
Басқарушының  жҧмысы  қажеттілігін  анықтауда,  одан  кейін  іс  жҥзінде  асырылғанын 
қадағалау.  Ҿзі  ҿзекті  мақсаттарға  жетуге  қажетті  бірлескен  кҥш  жігерінің  жҧмсауына  жауап 
береді, бҥкіл ҧйым жҧмысы ҧтымды болатындай етіп ҥйлестіріледі. Бҧдан басқа, басқарушы 
ҿнімділікті  арттырып,  онда  ол  жоғары  мҽртебелі  қараушы  болып  табылады  жҽне  оған  ҿзіне 
шамадан  кҿп  ақы  тҿленуін  мойындау  керек.  Бҧл  қҿзқарас  біздің  назарымызды  басқарушы 
менеджер іс жҥзінде не істейтіндігін аударатындықтан басқарушы жҧмысын тым қарапайым 
жібереді. 
Әдебиеттер: 
1.
 
Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. «Қонақҥй шаруашылығы» –оқу қҧралы 
2.
 
www.google.kz
 
3.
 
«Менеджмент» кітабы, 1998 ж. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ В ЕРЕЙМЕНТАУСКОМ РАЙОНЕ 
 
Толеген А.,  Нугуманова А.Н., Бектурганова А.А. 
Школа–лицей № 33, КазУТБ,  г.Астана 
 
 
Түйін: Жобаның мақсаты  – коммерциялық тҧрғыда туристтерді және сол аймақтың 
жергілікті  тҧрғындарына,  қонақтарға   арнап    Ерейментау ауданында  демалыс  орындарын 
ашу, қонақжай ҥйлерін салу арқылы ауылшаруашылық туризмін дамыту. 
Summary:  The  purpose  of  the  project  is  development  of  rural  tourism,  creation  on  the 
Ereymentau area – the guest houses for the organization of inhabitants rest, guests of the area, area 
and tourists, on a commercial basis. 
 
Сельский  туризм  –  это  один  из  видов  отдыха  в  сельской  местности,  при  котором 
туристы, проживают в сельском доме,  во время своего отдыха ведут сельский образ жизни. К 
сельскому  туризму  можно  отнести  довольно  широкий  спектр  деятельности:  научные  и 
познавательные  (орнитологические,  ботанические,  археологические,  этнографические), 
приключенческие туры (пешие, велосипедные, водные, конные прогулки и маршруты), летние 
лагеря, базы и программы для школьников и студентов на природе, поездки выходного дня за 
город. [1] 
Сельский  туризм  -  это  отдых  горожан  в  сельской  местности в  микрогостиницах, 
созданных  сельской  семьей  на  базе  собственного  жилого  дома  и  приусадебного  участка. 
Главной 
фигурой, 
обеспечивающей 
проживание, 
питание 
и 
знакомство 
с 
достопримечательностями сельской местности, является сельская семья. 
Ерейментауский  район  имеет  все  предпосылки  для  развития  туристической 
деятельности. Особенностью региона является наличие широко известных гор Карагайлы или 
Соколиные горы. Горный ландшафт в Ерейментауском районе, богатая флора и фауна, обилие 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
190 
озер,  расположенных  среди  сплошного  казахского  мелкосопочника  –  все  это  богатство  еще 
слабо используется для привлечения туристских потоков. 
Ерейментауские низкие горы и Соколиные островные горы как нельзя лучше подходят 
для  развития  экологического  экстремального  туризма.  Обширность  территории  и, 
практически,  малонаселенность  позволяет  устанавливать  оптимальную  нагрузку  на 
территорию Ерейментауских гор не в ущерб природно-территориальному комплексу. 
В  Ерейментауском  районе  на  рынке  туристских  услуг  функционируют  из  объектов 
инфраструктуры  туризма  и  отдыха:  1  гостиница  «Достык»  общей  вместимостью  28  мест,  1 
детский  оздоровительный  лагерь  «Жулдыз»  на  79  мест,  9  объектов  придорожного  сервиса  в 
т.ч. 4 придорожных кафе, 2 кемпинга на 20 мест, 3 придорожных АЗС. Кроме того, в местечке 
Алгабас отдыхают около 500 детей г.Астаны и района, где ежегодно совершаются походы по 
маршрутам  I,  II  категориям  сложности.  В  г.  Ерейментау  действует  представительство  АО 
"Акмолатурист". 
Природные  возможности  позволяют  создать  базу  отдыха  в  районе  урочища  Калкаман 
(родник,  лес,  водоем,  близость  к  городу).  Отсюда  можно  начинать  туры  для  всех  видов 
активного  и  пассивного  отдыха. Также,  озера  Тлес,  Коржункуль,  Ордабай,  Бойзагыр, 
Кабланколь,  с.Алгабас,  Баймен,  горы  Акдын,  Белодымка,  Торе,  урочище  Карагайлы 
(Соколинка)  благоприятные  места  для  развития экологического  туризма.  Ерейментауский 
район является уникальным местом для строительства зон отдыха и туристских баз. 
Разрабатываемый  в  КазУТБ  бизнес-план  «Организация  гостевых  домов  в 
Ерейментауском  районе»  отражает  комплекс  инвестиционных  мероприятий  по  созданию 
гостевых  домов    для  размещения  туристов.  Обслуживание  проводится    для  туристов 
прибывающих  без  бронирования  в  гостевые  дома,  так  и  с  бронированием,  включая 
корпоративное обслуживание частных и государственных организаций. 
Целью  проекта  является  развитие  сельского  туризма,  создание  на  Ерейментауском 
районе – гостевых домов для организации отдыха жителей, гостей района, области и туристов, 
на коммерческой основе. 
Деятельность  данного  направления  бизнеса  относится  к  сфере  оказания  услуг. 
Отличительными чертами сельского туризма являются: 

 
низкая стоимость путевок; 

 
небольшое время для переезда к месту размещения; 

 
отсутствие смены часовых поясов; 

 
питание свежими, экологически чистыми овощами, фруктами и молоком

 
большое разнообразие условий размещения и питания даже в пределах одной деревни; 

 
широкие возможности формирования индивидуальной программы отдыха; 

 
возможность общения с природой; 

 
знакомство с жизнью современной деревни

 
минимальные инвестиции по сравнению с другими видами массового туризма. 
Всѐ  это  делает  сельский  туризм  очень  привлекательным  для  жителей  мегаполисов. 
Особенно  хорош  он  для  семейного  отдыха.  Для  жителей,  принимающих  гостей,  сельский 
туризм  дает  возможность  сбыта  на  месте  продуктов  своей  усадьбы,  создает  новые  рабочие 
места,  повышает  уровень  их  культуры  и  экологического  сознания.    Для  администрации 
сельский туризм уменьшает социальную напряженность на селе, дает поступления в местный 
бюджет.[2] 
Данный  бизнес-проект  даст  возможность  заняться  прибыльным  делом  –  оказанием 
востребованной  услуги для сельских туристов. 
 
Список литературы 
1.
 
Ускенбаев К. Статья: Малый бизнес, прирастай туризмом // Казахстанская правда. – 2008, 6 
ноября. 
2.  Экономика и организация туризма. Международный туризм / Е.Л. Драчева, Ю.В. Забаев,  Д.К. 
Исмаев  под ред. И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. Драчевой. – М.:КНОРУС,2005 г. 
 
 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
191 
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН-ЧЛЕНОВ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 
Алимуканов Дархан 
2 курс специальность ”Экономика” 
Современная Гуманитарная Академия.  г. Москва, РФ 
 
 
Түйін:  Берілген  мақалада  Кедендік  одақтың  артықшылықтары  мен жҧмыс  істеу 
мәселелері  қарастырылған.  Қатысушы  елдер  арасындағы  сауда  -  саттықтың  және  сауда 
кедергілерінен ӛту жолдарының анализі жасалынған. 
Summary:  This  article  describes  the  advantages  and  problems  in  the  functioning  of  the 
Customs  Union. Also  analyzed  the  trade   and   overcoming  ways  of  barriers  in  trade  between  the 
participating countries. 
 
Экономическая  целесообразность  и  важность  формирования  Таможенного  союза,  а 
затем и Единого экономического пространства обусловлена рядом объективных преимуществ 
интеграции.  ТК  ТС  базируется  на  нормах  Международной  конвенции  об  упрощении 
таможенных процедур (Киотской конвенции), а также соответствует принципам Генерального 
соглашения  о  тарифах  и  торговле.  Законодательство  таможенного  союза  ориентировано  на 
долгосрочную  перспективу,  его  положения  направлены  на  дальнейшую  интеграцию 
государств – членов таможенного союза в систему ГАТТ/ВТО. 
Наряду  с  расширением  рынка  сбыта  товаров  формирование  Единой  таможенной 
территории  создаѐт  условия  для  восстановления  трансграничной  научно-технической  и 
производственной  кооперации  предприятий,  выпускающих  продукцию  с  высокой 
добавленной  стоимостью.  Снижение  издержек  производственной  кооперации  благодаря 
устранению 
таможенных, 
торговых 
и 
технических 
барьеров 
повышает 
конкурентоспособность и способствует экономическому росту государств-участников

1


Другим немаловажным преимуществом интеграции является снижение транзакционных 
издержек.  Согласно  экспертным  оценкам,  до  половины  времени,  затрачиваемого  на 
транспортировку  товаров,  до  создания  ТС  приходилось  на  простой  в  очередях  при 
пересечении  таможенной  границы.  Еѐ  устранение  существенно  облегчило  кооперацию 
производства, при которой сложное изделие по нескольку раз пересекает межгосударственные 
границы.  Создание  Таможенного  союза,  таким  образом,  означает  существенное  снижение 
издержек  при  совместном  производстве  товаров,  повышение  конкурентоспособности  и 
расширение  рынков  сбыта.  Последовательное  расширение  этого  рынка  делает  нашу 
экономику  более  устойчивой  к  влиянию  глобального  кризиса,  расширяет  возможности 
развития. 
Объективность анализа требует указать не только выгоды, но и проблемы, с которыми 
столкнутся  и  уже  столкнулись  предприятия  и  государства  —  члены  Таможенного  союза. 
Очевидно, что вместе с формированием общего рынка трѐх государств в некоторых отраслях 
возрастѐт 
конкуренция. 
Прежде 
всего 
это 
касается 
химико-металлургического, 
агропромышленного и в меньшей степени строительного комплекса, а также торговли. 
Вместе  с  тем  негативные  последствия  обострения  конкуренции  для  этих  отраслей 
экономики  ограничены.  Так,  большинство  металлургических  предприятий  имеет 
значительную  «подушку  безопасности»  в  виде  завышенных  цен  на  свою  продукцию, 
злоупотребляя  доминирующим  положением  на  своих  национальных  рынках.  По  многим 
позициям  металлургической  и  химической  продукции  внутренние  цены  часто  превышают 
мировые. В агропромышленном комплексе во всех трѐх государствах основная конкуренция 
разворачивается  с  импортом  продукции  из  третьих  стран,  которая  доминирует  на  рынках 
крупных городов

2


В торговле с таможенным союзом в 2013 году наметился спад. Россия снизила объемы 
торговли по экспорту на 5,1%, а по импорту на 8,1%.  Тем не менее, несмотря на спад, есть и 
положительные тенденции

3 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
192 
Общий  объем  внешней  торговли  стран  ТС  и  ЕЭП  за  одиннадцать  месяцев  прошлого 
года составил 844,6 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 531,9 млрд., а импорт – 312,7 
млрд.  Превышение  экспорта  над  импортом  составило  219,2  млрд.  долл. То  есть  государства 
ТС по-прежнему имеют положительный торговый баланс с внешним миром, что обеспечивает 
их экономическую стабильность, налоговые поступления и сбалансированность бюджетов. 
При  этом  объем  торговли  между  Белоруссией  и  Казахстаном  (855,4  млн.),  а  также 
Казахстаном и Россией (21,4 млрд.) не только не сократился, но даже немного вырос (на 0,6% 
и  2,3%).  А  вот  торговля  между  Россией  и  Белоруссией  снизилась  сразу  на  10,3%  (36  млрд. 
долл.). Между тем, именно российско-белорусская торговля на сегодняшний день составляет 
большую  часть  взаимного  товарооборота  стран  ТС  (61,8%),  почти  вдвое  превышая 
совокупный  объем  российско-казахстанской  (36,7%)  и  белорусско-казахстанской  (1,5%) 
торговли.  Поэтому  сокращение  товарообмена  между  РФ  и  Белоруссией  оказалось  для 
внутрисоюзной торговли наиболее ощутимым. 
Динамика  взаимной  торговли  между  странами  стабильна.   Однако,  поскольку  объемы 
торговли  России  значительно  выше,  она  больше  подвержена  влиянию  со  стороны  третьих 
стран,  так,  на  взаимную  торговлю  России  в  апреле  повлиял  спад  по  причинам,  описанным 
выше, а также для декабря был характерен высокий рост. 
В  структуре  взаимной  торговли  в  Таможенном  союзе  в  целом  по  сравнению  с  2012 
годам  внешняя  торговля  увеличивалась,  но  сильные  спады  наблюдались  по  Экспорту  из 
Казахстана в Беларусь, экспорту из России в Беларусь и импорту России из Казахстана

4


Одной  из  главных  причин  снижения  белорусского  экспорта  в  Россию  является  ее 
вступление  в  ВТО.  В  условиях  снижения  таможенных  барьеров  конкуренция  на  ключевых 
товарных  рынках,  где  ранее  доминировали  или  занимали  существенную  долю  белорусские 
производители,  обострилась,  и  последние  частично  потеряли  свои  рыночные  позиции. 
Поскольку  же  Белоруссия,  в  отличие  от  России  и  Казахстана,  запасами  нефтегазовых 
ресурсов, обеспечивающих львиную долю доходов бюджета, не располагает, компенсировать 
падение  промышленного  экспорта  за  счет  углеводородов  она  не  может.  На  российско-
белорусской торговле и взаимной торговле ТС все это сказалось не лучшим образом. 
Оценка  эффективности  Таможенного  союза  должна  вестись  не  только  по  общим 
критериям  повышения  экономической  активности  в  показателях  ВВП  или  конечного 
потребления,  но  и  для  бюджетных  доходов,  которые  весьма  чувствительны  к  налоговым 
поступлениям,  взимаемым  таможенными  службами.  Еще  до  образования  ТС  во  взаимной 
торговле государств  — его  членов  не  взимались импортные  пошлины.  Отмена  таможенного 
контроля  привела  лишь  к  изменению  технологии  взимания  косвенных  налогов,  которыми 
теперь  занимаются  национальные  налоговые  службы.  Более  существенным  является 
упразднение экспортных пошлин во взаимной торговле

5


Однако,  как  показывают  расчеты,  краткосрочная  потеря  части  поступлений  по 
экспортным  пошлинам  будет  с  лихвой  компенсирована  уже  в  течение  двух  лет  за  счѐт 
расширения  налогооблагаемой  базы  благодаря  росту  экономической  активности  вследствие 
углубления интеграции. 
В  целом  снятие  межгосударственных  таможенных  границ  снижает  давление  внешнего 
рынка  на  развитие  собственного  производства  стран  Таможенного  союза,  даѐт  возможность 
лучше подготовиться к глобальной конкуренции в ВТО. 
Каталог: images -> pdf
pdf -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
pdf -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
pdf -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
pdf -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   60
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет