«новый век новые технологии»


«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет22/60
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   60

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
133 
бастады,  оны  кҿрген  адамдар  сазбалшықты  қайдан  алғанын  сҧрай  бастады.  Сол  кезде 
жҧмыссыз жҥрген Шауп ханымның кҥйеуі АҚШ-қа полимерлік глинаны ҽкелумен айналыса 
бастады.  1975  жылы  «Эксент  Импортс»  атты  олардың  басқарылуымен  ашылған  жаңа 
компания Фамимон сазбалшығын АҚШ-қа импорттады. Шауп мырза пластиканы дҥкендерге 
апарып одан жасауға болатын заттарды корсетіп, ҧсына бастады. 
Басқа  да  Америкалық  компаниялар  сонымен  қоса  1970  жылы  «Ди‘с  Дэлайт»  ,  1980 
жылы «Американ Арт Кампани» (АМАСО) атты компаниялар неміс полимерлік сазбалшығын 
импорттай бастады. 
Қазақстан  аумағында  екімыңжылдықтың  басында  полимерлік  сазбалшықты  интернет 
арқылы  ғана  тапсырыс  беріп  алдыртқан.  Тек  2009  жылдың  сҽуір  айыннан  бастап  қана  
«Cernit» белгиялық сазбалшығын Алматы қаласынын бір ғана дҥкенінде сата бастады. Мҥмкін 
осы  уақыттан  бастап  полимерлік  сазбалшық  біздің  жҥрегіміз  бен  ақыл-есімізді  жаулай 
бастаған шығар. 
Полимерлі  сазбалшық  сҽндік  қолданбалы  ҿнерінде,  дизайн  салаларында,  « 
Фудстилистикада » кеңінен қолданады. 
Полимерлік сазбалшың қолдануына байланысты мынадай техикаларға бҿлуге болады: 
-
 
Мика-шифт (Mica Shift) жабыстыру техникасы 
-
 
Миллефиори (millefiori) техникасы 
-
 
Янтардың имитация техникасы 
-
 
«Акварель» техникасы 
-
 
«Жасымықтар» техникасы 
-
 
Макуме- гане техникасы 
-
 
Филинграни техникасы 
-
 
Суретті пластикаға кҿшіру техникасы 
-
 
Калейдоскоп техникасы 
-
 
Кестенің имитациялары немесе «баргелло» (bargello) 
Полимерлік  сазбалшықтан  жасалған  бҧйымдар  жылтыр,  тҥрі  қанық  болуы  ҥшін  лакты 
қолданамыз. Лактың бірнеше тҥрлері бар: 

 
Fimo сулы лак. Сырылудан қорғайды жҽне де тҥстерін айқындай тҥседі. Кҿбінесе ол 20 
минутта кебеді, бірақ толық кебу уақыты 24 сағат. Кепкеннен кейін мҿлдір тҥсті болады, тек 
ақшылт тҥстердің ҥсті сарғыш болып келеді. 

 
Idea Decoupage сулы лак. Менің ойымша полимерлі сазбалшыққа арналған лактардың 
ішіндегі ең жақсысы. Сырылудан қорғайды, суға тҿзімді. Шыны бетті эффектті береді. Кҿбіне 
лакты бірнеше қабат етіп жағу ҧынылады. Толық кебу уақыты 24 сағат. 

 
Sculpey  Gloss  Glaze  –  жалтырақ.  Шыны  бетті  эффект  береді,  сырылудан  қорғайды, 
иіссіз лак. Берілгені бойынша бҧл лакты бҧйымды кҥйдірместен бҧрын қолдануға болады. 

 
Darwi vernis. Кҿбіне кҥңгірт немесе жалтырақ болып келеді. Тез кебетін, заттың бетіне 
тҥзу жататын, жақсы жылтырлайтын лак. 
Тырнақ бояйтын лакты, кҿркем ҿнерге арналған акрилдық лакты жҽне де тексерілмеген 
басқа  да  лактарды  қолдануға  болмайды.  Бҧл  ҽрекеттің  соңы  сіздің  бҧйымдарыныздың 
жабысқақтығына немесе лактың тез кетуіне ҽкеліп соқтырады. 
Лакты қолдану жолдары: 
1.  Лакты  жақпастан  бҧрын  оны  майлылығынан  айырылту  керек.  Ол  ҥшін  арақпен 
немесе спиртпен сҥртеміз. 
2. 2-3 қабат лак жағу керек 
Кҿбіне  лакты  жағу  ҥшін  жҧмсақ  кисточкаларды  қолданады.  Ҽр  қабат  сайын  лактың 
кебуін кҥту керек. 
Полимерлік сазбалшыққа арналған қҧралдар тізімі: 
-
 
Пластикалық  сазбалшық  жҧмыс  істеуге  арналған  ҥстел  ҥсті.  Ол  ҥшін  шыны,  қағаз, 
полиэтиленді қапшық қолдануға болады. 
-
 
Оқтау 
-
 
Паста машинасы 
-
 
Лезвия 
-
 
Тіс шҧқығыш, ине 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
134 
-
 
Бетін  тегістеуге  арналған  қҧралдар.  Оған  ҥйкегіш  қағаз  немесе  кҽсіби  тырнаққа 
арналған пилкалар, полираватететін жҽне шлифаватететін заттар қолданады. 
-
 
Қолғап. Саусақ іздерін қалдырмау ҥшін киеді. 
-
 
Стектер 
-
 
Молды 
-
 
Фольга 
-
 
Тамақ пленкасы 
Полимерлік  сазбалшықпен  жҧмыс  ҧқыптылық  пен  арнайы  ҽдістерді  меңгеруді  талап 
етеді.  Оның  кҿмегімен  кҿптеген  кҿркемсурет  эффектілері  мен  беттерді  имитация  жасауға 
болады: шыны, ағаш, мата, табиғи сазбалшық, фарфор, піл сҥйегі, кез келген жасанды тастар. 
Жасалған  бҧйым  дайын  болғаннан  кейін,  оны  кептіріп,  термикалық  ҿңдеу  керек. 
Термикалық  ҿңдеу  кезінде  пештегі  температураны  175º-тан  жоғары  кҿтерсе,  пластик  тҥтін 
шығарып, жана бастайды. Сондықтан да, қажетті температура тҽртібін сақтау керек, ҽсіресе, 
температураны  бірден  жоғарылатуға  мҥлдем  болмайды.  Кҥйдірілгеннен  кейін  бҧйым  толық 
кебу  керек,  одан  кейін  ғана  басқа  шаралар  жасауға  болады:  сазбалшықты  жуу,  кесу,  тесу, 
бҿліктерге бҿлу, лактау т.б. 
Сонымен  қатар  полимерлі  сазбалшықтың  сҧйық  тҥрі  де  болады.  Сҧйық  полимерлі 
сазбалшық, сазбалшықтан жасалған бҧйымдарды ҿзара біріктіруге қолданылады. 
Полимерлі  сазбалшықпен  жҧмыс  істеген  кезде  ҽр  маманның  ҿзі  қолданып  отырған 
сазбалшық  туралы  ҿзіндік  ойы  қалыптасады.  Сазбалшықпен  тҽжірибе  жасап  кҿріңіздер,  сол 
кезде ғана ҿздеріңізге тҽн ҿнер шыңына жетесіздер. 
 
Әдебиеттер тізімі 
1.
 
Елена Марунич «Украшения и аксессуары из полимерной глины свойми руками» . 
2.
 
Екатерина Афонина «Стильные украшения из полимерной глины». 
3.
 
Анастасия Почуева-Прибельская «реалистичные цветы из полимерной глины», секреты и 
техники. 
 
 
“ИЗОНИТЬ ТЕХНИКАСЫНДАҒЫ АВАНГАРД” СТИЛІНДЕГІ КИІМ ҤЛГІСІ 
 
Жамалбек Айдана - Cтудент ҚазТБУколледжі 
Ғылыми жетекші: Балғабекова Айгерім 
 
 
Резюме:  Мое  изделие  сделано  по  технике  изонить  в  стиле  авангард.  Изонить  это  – 
нитяная  графика,  с  помощью  этой  техники  на  картоне  или  на  шаре  или  другом  плотном 
основании нитками создается некое изображение. 
1.
 
Сначала надуем шар. 
2.
 
Обматаем шар нитью. 
3.
 
Потом равномерно обматанный шар будем клеить клеем ПВА. 
4.
 
После  суток  высохания  наше  изделие  будем  разделять  по  кусочкам  равномерно  и 
конструировать наше платье. 
Summary: Izon of thread schedule using this technique on cardboard and or on a ball or often 
dense basis threads create a certain a image. 
1.
 
Originally nadu ball 
2.
 
Wrap the ball of yarm 
3.
 
Then its even coiled ball will glue the PVA glue 
4.
 
After days of drying  our product will divide the pieces and construct its even our dress. 
 
Дизайн-сҿзі қазіргі замандық аудармаларда«жоба»,«сызба»,«ҥлгі» деген мағына береді. 
1919 жылдан бері «дизайн» термині «индастриал дизайн» анықтамасымен қолданыла бастады. 
1958  жылдан  бері  бҧл  терминмен  ҿндірістік  ҿнімді  кҿркем  ҿнерлік  жобалаумен  байланысты 
қызметтің  барлық  облыстарын  білдіреді.  Кҿркем  ҿнерлік  конструкциялау  ҽдістерінің 
енгізілуіне  байланысты  бҧл  термин  бізде  де,  бірақ  қысқартылған  тҥрде  «индастриал»  сын 
есімінсіз «дизайн» тҥрінде қолданыла бастады. 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
135 
Дизайнер  –  «жобалаушы»,  «сурет  салушы»  мағынасындағы  ағылшын  сҿзі.1960-1970 
жж.  осы    -    дизайн  жҽне  дизайнер  ағылшын  тілді  терминдер  дҥние  жҥзінің  барлық 
мемлекеттерде  қолданысқа ие болды. Жаңа мамандық ретінде дизайнның ҥзіліссіз дамуы жҥз 
жылды  қамтиды.  Бҧл  мерзімді  кҿркем  ҿнер  мен  қолҿнердің  байланысының  қозғалысы 
бойынша анықтайды, оны Англияда У.Маррис басқарды, сонымен қатар ол ХІХ-ХХ ғасырлар 
аралығындағы АҚШ,  Финляндия, Швецияның кҿркем ҿнер мҽдениетінде ҿз кҿрінісін тапты. 
Тура  осы  бағытта  1980  жж.  басында  «Орнамо»  финдік  қоғамның  жҥз  жылдығы  аталып 
жатқан,  ол  ҿндірістік  ҿнеркҽсіптің  кҿптеген  тҥрлері  ҥшін  жҧмыс  істейтін  сҥретшілерді 
біріктірді. 
Сҽн  (  modus  деген  латын  сҿзі)  –  ҿлшем,  тҽсіл,  іс  –  қимыл  бейнесі.  Сҽн  –  белгілі  бір 
талғамның уақытша ҥстем болуы. Сҽн – ҽлеуметтік қҧбылыс. Киім – бірінші қажетті зат. Оны 
ҿндірумен  ҿнекҽсіптің  ҽр  тҥрлі  салалары  айналысады,  ал  сатумен  сауда  жҥйелері 
шҧғылданады. 
Археологиялық  қазбалар  нҽтижесі  киімнің  қарапайым  тҥрі  кҿне  палеолит  дҽуірінде  пайда 
болғанын  анық  дҽлелдейді.  Бҧл  дҽуірде  тек  тікелей  табиғаттан  алынатын  ҿңдеуді  қажет 
етпейтін  материалдарды  ғана  пайдаланған.  Мҧндай  киім  қарапайым  болған  жҽне  не 
жыныстық,  не  ҽлеуметтік  жағынан  айырмашылығы  болмаған.  Бҧл  кезеңде  костюм  сыртқы 
ортаның ҽсерінен қорғайтын қабыршық рҿлін атқарған. Неолит дҽуірінде ең қызығы сол – ҽлі 
кҥнге  дейін  ҿзінің  ҿзектігін  жоймаған  киімнің  негізгі  ҥлгілері  пайда  бола  бастады.  Тарихи 
кезеңдерге  байланысты  адам  қауымдарға  бҿліне  бастағаннан  кейін,  киімді  тҥрлі  жыныстық, 
ҽлеметтік,  мҥлікткі  белгілері  бойынша  бҿліп  қарау  туындады.  Осыған  орай,  костюм  ҿзінің 
жетілуінің  ерте  кезеңінен  бастап  адамның  қоғамдық  ҿмірінде  болып  жатқан  барлық 
ҿзгерістерді кҿрсетеді. 
Стиль (styios деген грек сҿзі) – мҽнер, сипат, ерекшелік. Киімде бірнеше – классикалық, 
романтикалық,  спорттық,  фольклорлық  (этникалық),жҽне  авангардтық  стильдер  болады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
"Авангард" стилінің шыққан уақыты белгісіз, ҽтсе де кейбір деректерге қарасақ, бҧл стильдің 
фэйшн-индустрияға кірген уақыты 20-ғасырдың 60-жылдары деп болжап айтуға болады. Бҧл 
стильдің дҥниеге шығуы ең бірінші француз дизайнері Пьер Карденмен байланысты. Карден 
кҿптеген  сҽн  ҽлемінде  эксперименттер  жасағанды  ҧнататын.  Ол  ҿзінің  киімдерді  оғаш  ҽрі 
ерекше  уйлесулерімен  дҥйім  жҧртты  таң  қалдыратын.  Оның  коллекциялары  ашық 
экзотикалық  бояулармен  жҽне  кҿлемді  аксесуарлармен  ерекшеленіп  тҧратын.  Бҧл  стильдің 
шығу  тарихын  тағы  да  бір  ҽйгілі  тҧлғалардың  бірі  Вивьен  Вествудпен  байланыстыруға 
болады.  Бҧл  ҽрекше  ҽйел  ҿзінің  сҽл  ҽлеміне  ешкімге  ҧқсамайтын,  басқа  бір  кҿз  қарасымен 
қарады.  Қазіргі  уақытта  "Авангард"  стилі  сҽннің  бір  бҿлшегі  болып  саналады.  Оның 
тенденциялары  Сан-Франциско  (АҚШ)  қаласындағы  Сҽн  мектебінің  жас  дизайнерлірі  мен 
басқа  да  дизайнерлік  мектептердің  студенттері  зерттеуде.  Авангард  суретшілерінің  бірі  ірі 
дизайнер  Гарет  Пью  (Gareth  Pugh)  "Авангард"  стиліне  қызығушылығын  танытып,  соған  ҿз 
ҿмірін  арнаған.  Фактура-материалдардың  сыртқы  сипатын  кҿзбен  қабылдау.  Ол  жҧмсақ 
бедерлі, кҥнгірт, жылтырақ, т.б. Пішін беті ніңифактуралық шешімібҽрҽнен бҧрын болашақта 
костюмнің  қолданылуынабайланысты  болады.Фактура  пішіннің  қҧрылымдық  қарым 
қатынасын  кҿрсетеді,тектоникалық  сипатына,костюмның  жеке  бҿліктерінің  ҥйлесілімділік 
ерекшелігіне  рең  береді,илюзия  тҥрде  маңыздылығын,жеке  бҿліктерімен  элеметтерінің 
ҿлшемін ҿзгертуі  де мҥмкін. 
Кҿк  тҥс  –  жан  тыныштығын,  молшылықты,  татулықты  білдіреді.  Ол  адамдар  мен 
қоғамды  байланыстыратын  негізгі  дҽнекер  іспетті,  бірлік,  кҿпшілдік  сезімнің,  сенімнің  тҥсі. 
Соған  сай  туған  тіркестер  де  кҿк  аспан,  кҿк  заңғар,  кҿк  бҿрі  ежелгі  таным  бойынша 
тҥркілердің  анасы.  Кҿк  кҥмбез,  кҿк  ҽлем  т.б.  Кҿк  тҥсінің  ассоциациялануынан  туындаған 
психологиялық пайымдауларға кҿз жіберсек, кҿк тҥсті ҧнататындар ҿкпелегіш, сары уайымға 
салынғыш  болып  келетін  кҿрінеді.  Ҽсіресе,  кҿк  тҥсті  молшылықтың  нышаны  болғандықтан 
семіз келген адамдар ҧнатады екен. Кҿк тҥсті таңдағандар  - тыныш ортаны, мазасыздық пен 
сотқарлықтан,  келіспеушіліктен  алыс  болуды  қалайтындар.  Олар  бір-біріне  деген  сенімді 
қалайды  жҽне  ҿзгелердің  де  оларға  сенуіне  ҽбден  болады.  Кҿк  тҥсі  -арманыңыздың 
орындалуына ҽсер етеді. Кҿк тҥсті киімдерді кҿп киетіндер сараптама жасаудың шебері. Бірақ 
бҧл  мҥмкіндігін  жасырады.  Аталған  тҥсті қалайтындар  ҿте  қарапайым  келеді.  Сезімталдығы 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
136 
да бар. Бірақ іштей қатал мінезі де жоқ емес. Оны ҿзгелерге аңғартпауға тырысады. Кҿгілдір 
тҥсті жақсы кҿретіндер ҿте сақ адамдар», – деп ҧғынылады. 
Стилизация-дегеніміз  латынша  аударғанда  тҥрлендіру,ҿзгерту  деген  мағынаны 
береді.Стилизация  дақтық,нҥктелік,сызықтық  ҽдістермен  жасауға  болады.Мен  ҿрмекшінің 
ҧясына қарап отырып жіптен киім тігу идеясы туды. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1. Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. Қазахская национальная одежда (X

X-начало XX вв).-1964. 
2.  Маргулан А. Қазахское народное прикладное искусство.-Т.1,2,3,-А.: Ҿнер,1986. 
3. Оразбекова Н.А. Қазахское народное прикладное искусство.-Ленинград: Аврора,1970. 
4.  Аргынбаев Х. Қазахское народное прикладное искусство.- А.: Ҿнер,1981. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА УРОКАХ КОМПОЗИЦИИ 
 
Балтин Ахат Болатович, студент Колледжа КазУТБ 
Руководитель: Малгуч Айжан 
 
Түйін:  Композиция  пәнінен  тҥрлі  технологияны    пайдалана  отырып,  тәжірибелік  жҧмыс 
жасау. 
Summary:  The  use  of  various  technologies  in  the  implementation  of  practical  work  lessons  in 
composition. 
 
Актуальность  выбранной  темы  доклада  в  том  что  развитие  технического  творчества 
учащейся  молодежи  рассматривается  одно  из  приоритетных  направлении  в  педагогике  и 
повышение требований к научной и практической подготовке современного человека. 
Материалы:  клей  ПВА,бумажные  полоски  для  квиллинга  ,  инструмент  для  квиллинга, 
цветные нити, иголки, линейка, скочь, ножнецы, цветные карандаши, цветной картон. 
Квиллинг  необычная  техника  бумажного  творчества,  это  филигранное  искусство 
бумагокручения  (англ.quilling-  от  слова  quill  птичье  перо)-  искусство  изготовления  плоских 
или объмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Еще в 
средневековья  Европе  монахини  создавали  изящные  медальоны  закручивая  на  кончике 
птичьего пера бумагу позолоченными краями. 
Изонить  –  одна  из  техник  рукоделия6  которая  базируется  на  создании  ниточного 
рисунка на твердой основе. То есть, вы создаете своеобразный рисунок, как бы затушевывая 
еог  нитью.  Она  пропусаестся  через  отверстия,  образуя  силует  какого-либо  изображения. 
Впервые  подобная  техника  была  придумана  английскими  ткачами.  Они  вбивали  гвозди  в 
деревянную  дощечку  и  обвязывали  их  в  определенной  последовательности  так,  чтобы 
образовался  рисунок.  Поначалу  это  были  какие-то  абстракции,  затем  рисунки  все  большеи 
больше  походили  на  настоящее  произведение  искусства  с  изображением  животных, 
различныхпредметов  и  т.д.  Изонить  вид  декоративно  –прикладного  искусства,  графическая 
техника, получение изображения с помощью ниток на каком либо твердом основании (чаще 
всего  на  картоне),  предположительно  появившейся  в  ХVІІ  веке  в  Англии.  В  англоязычных 
странах используют название « embroidery on paper» -вышивка по бумаге. Иногда встречается 
название  «paper  embroidery»,  изредка  «Form-A-Lines»  формы  из  линии  по  французски 
«broderie  sur  papier».  В  немецкоговорящих  странах  «pickpoints»-  точечны  рисунок.  Занятие 
изонитью  способствует  эстетическому  и  умственному,  расширяет  кругозор,  способствует 
художественный  вкус,  формирует  творческое    отношеине  к  окружающей  жизни  и 
нравственные  представления,  учит  наблюдать.  Безусловно,  техника  изонити  ловкости  рук  и 
точности  ,  а  особенно  усидчивости,  но  все  это  приобретается  в  процессе  занятий.  Вначале 
рассматривается  образац,  анализируется  его  конструктивная  струкртура  и  приемы 
выполнения. Затем моделируется пердмет, выбирается основа, цвет нити. 
Слово  «композиция»  в  переводе  с  латинского  буквально  означает  составление, 
связывание,  соединение  частей.  Композиция-  важнейший  организующий  момент 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
137 
художественной  формы,  придающий  произведению  единство  и  цельность,  соподчиняющий 
его  элементы  друг  другу  и  целому.  В  практических  искусствах  композиция  объединяет 
частные  моменты  построения  художественной  формы  (  реальное  или  иллюзорное 
формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, 
нюанс и контраст, перспектива, группировка, цветовое решение и т.д.) . 
Композиционный  центр.  В  грамотно  построенной  композиции  должен  существовать 
композиционный  центр,  та  часть,  которая   с  наибольшей  полнотой   выражает   главное  в 
образном  содержании  сюжета  или   предмета.   Центр  выделяется  размером  элементов, 
обособлением  главной  части,   цветом,   особенной  формой,  освещением,  выразительным 
силуэтом.  Изображение или  объѐмный  предмет  организуется  так,  что  взгляд  зрителя  как  бы 
притягивается к самому интересному  и запоминающемуся элементу в композиции. 
Каждому виду искусства или дизайна присущи свои особенности в выделении главного. 
Например, в архитектуре это может быть портал, фронтон, купол, оформление фасада и т.д. В 
станковой  композиции  это  выделенная  группа  людей  или  одна  фигура,  концентрирующая 
смысл, идею произведения. В предмете дизайна это выделение функциональной части и т.д. 
На  рисунках  представлены  различные  произведения.    Проанализируйте  их  с  точки  зрения 
способа выделения смыслового центра. 
Цвет и его роль в композиции 
Цвет  играет  огромную  роль  в  нашей  жизни  и  деятельности,  окружает  и  сопровождает 
нас  повсюду.  Чтобы  понять  его  значение  как  средства  выражения  художественного  образа, 
необходимо разобраться в его природе. Сам по себе феномен цвета непрост: в нем содержатся 
и объективное начало – свет, и субъективное – зрение. 
Цвет - это свойство тел вызывать то или иное зрительное ощущение в соответствии со 
спектральным  составом  отражаемого  или  излучаемого  ими  света.  Наибольшей 
чувствительностью  он  обладает  в  области  желто-зеленых  лучей.  Известно  различие  в 
восприятии цветов и оттенков при обычном дневном освещении и в сумерках. Вечером синие 
цвета  становятся  ярче,  а  красные  наоборот,  темнее.  На  это  впервые  обратил  внимание 
чешский ученый Пуркине в 1823 году, поэтому данный феномен назван его именем. 
Таким  образом, цвет -  это  ощущение,  т.  е.  результат  физического  воздействия 
излучений,  попадающих  на  сетчатку  глаза.  А  излучения,  отражающиеся  от  поверхностей,  в 
свою очередь, зависят от окраски предмета, на который направлен взгляд, и от спектрального 
состава света, падающего на наблюдаемую поверхность. 
Наблюдаемые в природе цвета разделяются на две важнейшие группы: хроматические и 
ахроматические. 
К группе ахроматических относятся белый, серый и черный цвета. Они характеризуются 
лишь  количеством  отраженного  света,  или,  иначе  говоря,  неодинаковым  коэффициентом 
отражения.  Ахроматические  (бесцветные)  цвета  отличаются  один  от  другого  только  по 
яркости, т. е. они отражают разное количество падающего на них света 
Хроматические цвета  -  это  те  цвета  и  их  оттенки,  которые  глаз  человека  различает  в 
спектре  -  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый. 
Хроматический  цвет  определяется  следующими  физическими  понятиями:  цветовой  тон, 
светлота, насыщенность и яркость. 
Цветовой  тон,  светлота  и  насыщенность  являются  качественными  характеристиками 
цвета. Количественную сторону цвета определяет яркость, т. е. количество света, отражаемого 
данной  окрашенной  поверхностью.  Яркость  цвета  вызывает  ощущение  повышенной  силы 
света  и повышенной  освещенности  поверхности.  Так,  ярко-красный  или  ярко-синий  цвет 
создает впечатление поверхности, освещенной лучами от сильного источника света. 
Существуют  более  или  менее  общие  оценки  воздействия  цвета  на  человека,  не 
зависящие  от  факторов,  которые  естественно  влияют  на  восприятие.  Это  факторы  времени, 
возраста,  пола,  национальности  и  т.  д.  Они  могут  усилить  или  ослабить  воздействие,  но  не 
способны снять его полностью. 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
138 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1.
 
Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?/С. Блэк. — М.,1989. - 240 с. 
2.  Пормон Ф.М. Композиция костюма.-Л.: Легпромбытиздат, 1985. 
3. Фаворский В.А О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966. 
4. Сокольникова.Н.М. Основы рисунка. М.,1990. 
5. Фаворский В.А. О рисунке и композиции. Фрунзе. 1966. 
6. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов.Д: 
Феникс, 2001. 
Каталог: images -> pdf
pdf -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
pdf -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
pdf -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
pdf -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   60
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет