«новый век новые технологии»


«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет19/60
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   60

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
115 
Сарапшылардан  сҧрау  бағалау  ҿлшемдері  бар  тҥсіндірме жазбалары  кҿрсетілген  сҧрау 
парақшалары  негізінде  жҥреді.  Сҧрау  парақшаларында  бағалау  ҿлшемдерінен  жҽне 
квалиметриялық шкалалардан тҧрады. 
Сарапшылар  бағалауды  ҿздері  немесе  басқа  сарапшылар  пікірімен  танысқан  соң 
белгілей  алады.  Таныстыру  жҧмыстары  талқылау  кезінде  жҥріледі  (пікір-таласпен  немесе 
пікір-талассыз) немесе сырттай: баға негіздемесі жазбаша тҥрде болады. Негіздеме жеке тҥрде 
де жҥреді: сарапшының аты-жҿні кҿрсетіледі немесе анонимді [1]. 
Сараптамалық  бағалауды  жҥргізген  кезде,  реттік,  интервалдар  жҽне  қатынастар 
шкаласы  кең  қолданылады.  Реттік  шкаласында  (рангтік  шкала)  алынған  қорытындылар, 
ҽдетте, артықшылық ҽдісі немесе жҧптық салыстырумен ҿңделеді [8, 9]. 
Шешім: 

 
Сараптамалық ҽдістерді зерттей келе, сертификаттау процессінің сапасын бағалаудағы 
сараптамалық ҽдіс ҽзірленді. 
 
Әдебиеттер 
1.
 
Чайкин А.В. Разработка методики оценки качества процесса сертификации продукции: 
автореф. диссер. канд.тех.наук:05.02.23.- М., 2006.-143 с. РГБ ОД, 61:07-5/1620. 
2.
 
Васильев В.А., Каландаришвили Ш.Н.. Экспертная оценка: Учебное пособие / Под ред. 
Васильева В.А. - М: «МАТИ» - РГТУ им. К.Э. Циолковского, 2003. - 100 с. 
3.
 
Орлов А.И. Экспертные оценки // Заводская лаборатория. 1996. Т.62. № 1. С.54-60. 
4.
 
Методы квалиметрии в машиностроении. Учебное пособие. / Под редакцией Кершенбаума 
В.Я., Хвастунова P.M. - М: МФ ОС «Технонефтегаз», 1999. 
5.
 
Амиров Ю.Д. Квалиметрия и сертификация продукции: Методическое пособие. - М.: ИПК 
Изд-во стандартов, 1996. 
6.
 
Денисова А. Л., Зайцев Е. В. Теория и практика экспертной оценки товаров и услуг: Учеб. 
пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 72 с. 
7.
 
Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки в принятии плановых решений. М.: 
Экономика,1976.287с. 
8.
 
Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управления качеством 
промышленной продукции: Учебник. - М.: Информационно- издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. 
- 328 с. 
9.
 
Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. Учебное пособие. - 
М.: Информационно-издательский дом
 
«Филинъ», 2004. - 296 с. 
 
 
АҚПАРАТТЫҚ-ТАНЫМДЫҚ ЖАРНАМА 
 
Жетенова А. 
«Қоғамдық тамақтандыру жәнесервис колледжі» Астана 
 
Резюме:  Эффективность  реклам  для  преобретаемых  товаров.  Правильность 
формулирования  покупок,  на  что  надо  обращать  внимание,организацияграмотного  выбора 
целевых  товаров, информирование потрeбителей познавательной рекламой. 
Summary:  Efficiency  of  advertising  for  the  acquired  goods.  Correctness  of  a  formulation  of 
purchases,  organization  of  a  competent  choice  of  target  goods,  informing  consumers  informative 
advertising. 
 
Баяндамаданқарапайым  халық  жарнамалар  туралы  қаншалықты  хабардар?  Жарнама 
дегеніміз  не?  Тауарларды    жарнамалау?  Ақпараттың    тҥрлері,  ақпарат  ҧғымы  туралы 
баяндалады.  Жарнаманың  пайдасы  мен  зияны.  Дҧрыс  ақпарат  алу.  Ҿнімді  таңдау,  маркілеу, 
тауарлар  белгісі  мен  тҥрлері,  тауармен  ілесіп  жҥруі  тиіс  қҧжаттар,    тҧтынушыға  арналған 
ақпарат сияқты қызықты да пайдалы мҽліметтерді таба аласыз. 
Қазіргі  таңда  тҧтынушы  тауарлардың  кҿптігі  айтпаса  да  белгілі,  кез-келген  сауда 
орталығы  немесе  дҥкен  болсын  тҥрлі-тҥсті  ҽсемделген  орамалардағы  тауарға    толы  сҿрелер 
кҿздің  жауын  алары  сҿзсіз.  Оларға  деген  жарнамалар  легі  де  толассыз.  Жарнамалар:  
бейнебаян, ҥлестіру  қағазы тҥрінде, сурет негізінде, маңдайшалар тҥрінде де кездесуі мҥмкін. 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
116 
Ал  олардың  бізге  берер  пайдасы  қандай?  Пайдасы  сҿз  болғандықтан    ақпарат  деген  ҧғымға 
тоқталып  ҿтсек.  Ақпарат  (лат.  informatio  —  тҥсіндіру,  мазмҧндау)  ҧғымы  –  кҥнделікті 
ҿмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын кҿп мағыналы ҧғым. Жалпы алғанда бҧл 
ҧғым  шектеу,  байланыс, бақылау,  тҥр,  нҧсқаулық,  білiм,  мағына,  қҧрылым,  бейнелеу,  сезіну 
сияқты тағы басқа ҧғымдармен тығыз байланысты. Маркетингтік тҧрғыдан қарасақ, жарнама 
пайда  ҽкелуші,  яғни  сатып  алушыларды  қызықтыру  ҥшін  ойлап  табылған.  Тауар  сатып 
алғанда  бағасына  немесе    науқандарға  мҽн  беріп,  кейде  сапасы,  шығарылған  кҥні  мен 
жарамдылық  мерзімі,  ҿндіруші  елі  т.б.,  белгілеріне  назар  аудармай  жатамыз,  демек    бҧл, 
тҧтынушының  тауар сатып алудағы қателігі болып табылады. Ал сол қателік ҥлкен зардаптар 
ҽкелуі  мҥмкін.  Себебі,  тауарлар  тек  Қазақстандық  ҿндірушілерден  емес,  кҿрші  елдерден  де 
тасымалдануы  мҥмкін.  Олардың  қҧрамы,  сапа  белгісі,  тауар  белгісі,  стандартталуы  мен 
сертификатталуы  жҿніндегі  белгі,  маркіленуі,  штрих  код,  мҽтіндердің  мемлекеттік 
(экспортталған  еліне  сҽйкес),  орыс  жҽне  шет  тілінде    т.б.  мҽліметтердің  бар  болуын 
қадағаламаймыз.  Себебі,  аталып  ҿткен  белгілердің  тҥрін,  жазылуын,  белгілі  стандарттардың 
атын  да  білмейтіндер  де  бар,  халықтың  басым  кҿпшілігі  дҧрыс  ақпарттанбағандықтан  тҥрлі 
жағдайларға  тап  болады.  Ҿнімнің  сыртқы  қаптамасының  ҽсемдігіне  қарап,  кҥнделікті 
жарнамалардан    кҿріп  жҥрген  тауардың  тҧтынуға  жарайтындығына  кім  кепіл?  Кҿбіне 
жасҿспірімдер  осындай  жағдайлардың  кесірінен    тҥрлі  ауруларға  шалдығып  жататын 
жағдайлары кҿптеп кездеседі. Себебі ҿнім туралы ақпартты біз тек жарнама арқылы ғана кҿре 
аламыз.  Егер  жарнамалар  тек  маркетингтік  салада  шығарылмай,  ақпараттық-танымдық 
жақтарынан  да  мҽлімет  берсе,  бҧл  мҽселе  шешімін  тапқан  болар  еді.  Сол  себепті 
тҧтынушыларға арналған ақпараттардан хабардар болу керек. 
Тауар-сатып  алу,  сатуға  немесе  басқа  ҿнімге  айырбастауға  жататын  ҿнім.  Бҧл 
экономикалық ҿнімнің ең бір ҽмбебап атауы. Кез келген заттың экономикаға қатысты екенін 
кҿрсеткісі келсе, оны тауар деп атайды. 
Тауардың  ілеспе  қҧжаттарына  келесілер  жатады:  сапа  сертификаты,  жҥк  тиеу 
спецификациясы, қаптама парағы, комплектілі ведомость. 
Тауар  белгілері  (маркілеу)  «заңының»  мазмҧнында  шексіз  тауардың  тҥрлерін  кҿруге 
болады,  олар  тауар  белгісі  болып  тіркелуі  мҥмкін.  Бҧндай  белгілерге  сҿздік,  ҽріп,  сандар, 
суретпен, кҿлемді жҽне тағы басқа белгілерді жатқызуға болады. 
Штрих  код(ШК)-тауар  туралы  ақпаратты  есепке  алу  жҽне  автоматтандырылған 
идендификация ҥшін арналған сандар мен штрихтар тҥрінде кодталған белгі. 
 
Штрих кодтардың қҧрылымы. 
Код қҧрылымы 
Белгінің  реттік нҿмірі 
ЕАN-8 
ЕАN-13 
ЕАN-14 
Мемлекет 
1,2(3*) 
1,2(3*) 
1,2(3*) 
Ҿндіруші ҧйым немесе сатушы 
3-5 
3-7 
3-7 
Тауар жайлы мҽлімет 
(4-5) 
(4-7**) 
(4-7**) 
Тауар қаптамасының коды 


9-13 
Бақылау цифрасы 

13 
14 
 
Алғашқы  екі  цифр  ҿндірушіні,  оның  тауарын  тіркеген    жҽне  оларға  реттік  нҿмірін 
бекіткен ҧйым орналасқан мемлекет  кодын білдіреді. Штрих кодтағы  мемлекет коды тауарды 
шығаратын    мемлекет  кодымен    сҽйкес  келмеуі  мҥмкін,  себебі  ҿндіруші  немесе  сатушы 
отандық    мҽліметтер  банкісінде  емес,  шет  елде  де  тіркелуіне  қҧқығы  бар.Ҽрбір  мемлекетте 
ЕАN  ассоциациясы  орталықтандырылып  код  диапазонын  береді.  Кодтар  ҽдетте  екі  орында 
(Франция-30-37,АҚШ  пен  Канада  -00-09,Жапония-45-49),бірақ  кейде  ҿндіруші  кодының  бір 
белгіге қысқаруына байланысты ҥш орынды (ТМД-460-469) болады. 
Дайындаушы  (ҿндіруші),  ҿнім  беруші  ҿнім  (тауарлар)  туралы  оларды  дҧрыс  таңдау 
мҥмкіндігін қамтамасыз ететін тҧтынушыға арналған қажетті жҽне дҽйекті ақпаратты ҧсынуы 
тиіс. 
-
 
ҿнім (тауар) туралы ақпаратта ҿнімнің (тауардың) атауын кҿрсету; 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
117 
-
 
тҧтынушыға  арналған  ақпаратта  ҿнім  (тауар)  оған  сҽйкес  дайындалғаннормативтік 
қҧжаттың атауы (белгісі) кҿрсетіледі; 
-
 
ҿнімді дайындау (ҿндіру)  кезінде  ҿңделген  негізгі ингредиенттіпайдаланғанда тиісті 
ақпарат  ҿнімнің  (тауардың)  қҧрамына  кіретін  ингредиенттер  тізбесінде  ингредиенттер 
атауымен  қатар  орналастырылады.  Ингредиенттерді,  қҧрамаларды  кҿрсетуден  бҧрын 
«Қҧрамы»  немесе  «Жинақтылық»  деген  тақырып  болуға  тиіс,  одан  кейін  ҿнімді  (тауарды) 
дайындау (ҿндіру) кезіндегі олардың тізбесі беріледі
-
 
орауыштағы  (ыдыстағы),      затбелгідегі,  заттаңбадағы,    жапсырмадағы(стикердегі), 
қҧжаттардағы,  жаднамалардағы  қолдану  жҿніндегі  тҧтынушыға  арналған  ақпарат  пен 
таңбалаудағы  мҽтін  мемлекеттік,  орыс  немесе  ҿзге  де  тілдің  ережесі  нормалары  ескеріле 
отырып жазылып, оқуға қолайлы жерге орналастырылады; 
-
 
ақпарат      нақты  тҥсінікті,  толық  жҽне  ҿнімнің  (тауардың)    қҧрамына,қасиеттеріне, 
тағамдық қҧндылығына (тағам ҿнімдері ҥшін), табиғатына, тегіне, дайындалу жҽне тҧтынылу 
тҽсіліне,  сондай-ақ  сапасы  мен  қауіпсіздігін  тікелей  немесе  жанама  сипаттайтын  ҿзге  де 
мҽліметтерге қатысты тҧтынушыларды жаңылыстырмайтын болуы тиіс
-
 
тҧтынушыға  арналған  ақпаратта  дайындаушының  (ҿндірушінің),  ҿнімберушінің, 
ҿнімнің  сапасы  бойынша  шағымдарды  қабылдайтын  ҧйымның,  лицензиардың  (егер  ҿнім 
(тауар) лицензия бойынша дайындалса (ҿндірілсе), атауы мен орналасқан жерін (заңды мекен-
жайын),  Қазақстан  Республикасы  заңнамасына  сҽйкес  мемлекеттік  тіркелуге  жататын  ҿнім 
(тауар) ҥшін тіркелген нҿмірі мен тіркелген кҥнін кҿрсету қажет. 
Кез келген тауарды (ҿнімді) сатып алмас бҧрын, тауар туралы толық ақпарат алу қажет. 
Ол ҥшін  жоғарыда аталған тауар белгісі, штрих код, стандарттар, сапа белгісі, дҽмдеуіштер 
мен  қоспалар,  зиянды  заттар,  тҧтынуға  тыйым  салынған  тағамдық  қоспалар,  химикатты, 
алмастырғыштар  туралы  ақпаратты-танымдық  жарнамалар  жобасын  қҧрып,  қҧзырлы 
органдармен бірлесе жҧмыс жҥргізу қажет. Жоғарыда атап ҿткен мҽліметтерге сҥйеніп, тауар 
сатып алудағы сауаттылығымыз артып, осы баяндаманы жазудағы мақсатыма жеткенім болар 
еді. 
 
Әдебитеттер: 
1.
 
А. А. Ляшко Товароведение, экспертиза и стандартизация. Москва 2008 
2.
 
М. Т. Рақымжанова. Стандарттау, метрология жҽне сертификаттау 
негіздері. «Фолиант» баспасы Астана 2008 К. Акишев. 
3.
 
Стандарттау метрология жҽне сҽйкестікті бағалау. «Фолинат» 
баспасы Астана 2008 
4.
 
http://festival.1september.ru/
   сайты, т.б. ғаламтор беттері. 
 
 
АНАЛИЗ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Калменов Ч.Г., Суюнова М.О., *Бектурганова А.А. 
Школа–лицей № 27,  *КазУТБ,  г. Астана 
 
Түйін:  Зерттеу  жаңалығы  -  мектеп  жасындағы  балаларға  арналған  жартылай  дәнді 
дақылдар  және  ҧлттық  ӛнімдер  негізінде  ӛнімдердің  жаңа  тҥрлерінің  рецептурасы  мен 
технологияларын әзірлеуде болып табылады. 
Summary: 
Novelty  of  the  research  is  to  develop  recipes  and  technology  of  new  types  of 
products, based on national products and polycereal cultures for children of school age. 
 
Современный уровень питания  школьников неудовлетворителен как в количественном, 
так и в качественном отношении. Качественный аспект питания связан с дефицитом в рационе 
полноценного  белка,    витаминов,  микро-  и  макроэлементов,  пищевых  волокон.  Все  это 
требует  не  только  коренного  совершенствования  технологии  получения  традиционных 
продуктов,  но  и  создания  нового  поколения  пищевых  продуктов  на  основе  национальных 
кисломолочных продуктов, отвечающих возможностям и реалиям сегодняшнего дня. Анализ 
ситуации  промышленного  производства  комбинированных  продуктов  в  Казахстане 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
118 
показывает,  что  в  настоящее  время  в  ассортиментной  структуре  недостаточно 
функциональных продуктов без пищевых добавок для детей школьного возраста.[2] 
Создание  и  исследование  новых  продуктов  функционального  назначения  с 
использованием  национальных  кисломолочных  продуктов    и  растительного  сырья  является 
перспективным  направлением  в  пищевой  промышленности.  Неправильное  питание    детей 
приводит  к  нехватке  пищевых  веществ  и  является  причиной  многих  заболеваний. 
Недостаточное  поступление  различных    нутриентов,  в  том  числе  незаменимых,  по  мнению 
ряда  ученых,  вызывают  ряд  метаболических  изменений  в  организме  человека,  особенно 
детского,  что  способствует  развитию  заболеваний.  Об  этом    же  свидетельствуют  сегодня 
статистические  и  научно–практические    данные  которые  характерны  для  Республики 
Казахстан в целом. [1] 
В  настоящее  время  в  Казахстане  дети  употребляют  очень  большое  количество 
кондитерских  изделий  с  пищевыми  добавками.  Это  связано  с    агрессивной  рекламой 
производителей. Такие продукты  имеют яркий  и презентабельный вид.  Пищевые добавки, 
синтетические  красители,  ароматизаторы,    загустители,  усилители  вкуса, ГМО  продукты, 
консерванты  для  конфет  и  других  детских  продуктов  и  напитков  делают  еду  вкуснее, 
красивее,  но  не  здоровой  и  не  полезной,  а  опасной  для  здоровья,  порою  и  для  жизни.  У 
опасных продуктов, зачастую неестественно яркий цвет и прячутся они под литерой «Е» и их 
очень много. В Евросоюзе добавки не стали запрещать, а просто попросили производителей 
отказаться  от  них,  изменив  рецептуру  продуктов.  Это  значит,  что  многие  производители 
продают  сладости,  сделанные  по  новым  рецептам,  а  продукцию  с  опасными  красителями 
продолжат  поставлять  в  те  страны,  где  они  не  запрещены  и  Казахстан  в  их  числе.
   От 
употребления пищевых добавок у детей страдает печень, желудок и  наблюдаются зачастую 
аллергические  приступы. 
Пищевые  добавки  в  большинстве  случаев  усиливают  аппетит  и 
способствуют  перееданию.  Многие  широко  рекламируемые  продукты  содержат  вещества, 
вызывающие пристрастие именно к данному товару. В этом кроется секрет привыкания детей 
и взрослых к определенным маркам конфет, колбас, сыров, газированных напитков и соусов. 
При этом национальные продукты детьми употребляются крайне в малом количестве и 
в основном в сельской местности. Так как часто национальные продукты не имеют красивого  
и яркого вида, такого каким представляют западные и китайские производители продукции с 
пищевыми добавками. Если национальные продукты предложить в виде звездочек, шариков, 
пластинок, колечек,  веселых  зверюшек  и  в  красочной  упаковке  -  они  будут  привлекательны 
детям  школьного  возраста. Решение  этих  проблем  актуально,  целесообразно,  практически 
значимо для всех слоев населения, но особенно для детей школьного возраста.  В Казахстане 
учащиеся  школ  обеспечены  горячим  питанием,  в  том  числе  за  счѐт  бюджетных  средств,    в 
соответствии  с  законом  Республики  Казахстан.  Питание  учащихся  данной  категории  (7–11 
лет), осуществляется по 4–х недельному меню.[1] 
Также  в  ходе  выполнения    работы  был  изучен  материал  научного  исследования 
(Алимарданова  М.К.)  Алматинского  технологического  Университета    и  проанализирован  
рацион  школьного  питания  по  школам  Республики,  который  тоже  показал,  что  в  меню 
столовых в  качестве гарниров чаще всего предлагается  каша гречневая, макароны отварные, 
картофельное пюре, то есть однообразный  ассортимент гарниров. Практически отсутствуют 
гарниры  и  салаты  из  овощей  и  редко  предлагаются  молочные,  кисломолочные,  белковые 
продукты, витаминизированные напитки и соки. 
И  необходимо  учитывать,  что  для  растущего  организма  детей  необходимо  белковое 
питание.  Для  улучшения  питания  предложено  использовать    в  ассортименте    блюд 
комбинированные  продукты,  содержащие  в  своем  составе  полизлаковые  культуры    и 
кисломолочные  продукты  которые  очень  богаты  белками.  Таким  образом,  учитывая 
сложившуюся  ситуацию,  предложено  дополнить  рацион  детей  школьного  возраста 
комбинированными функциональными продуктами на основе национальных кисломолочных 
продуктов и полизлаковых культур. 
В  связи  с  этим,  производство  специализированных  продуктов  сбалансированного 
состава,  обладающих  лечебно-профилактическими  свойствами,  для  различных  возрастных 
групп  школьного  питания  является  актуальным.  Для  решения  этой  проблемы  разработана 

 
«НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Сборник материалов ХV Республиканской научно-практической конференции
   
 
 
 
 
 
119 
технология  новых  функциональных  продуктов  из  полизлаковых  культур,  и  национальных 
кисломолочных продуктов для детей школьного возраста. 
В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи исследования: 
-  научно  обоснованы  целесообразность  использования  полизлаковых  культур  и 
национальных кисломолочных продуктов  для детей школьного возраста
-    разработаны  научно  обоснованная  рецептура  и  технология  производства  новых 
продуктов; 
-  исследованы  качество и безопасность разработанных продуктов. 
Внедрение  разработанных  рекомендаций,  рецептуры  и  технологии  расширит 
ассортимент  продуктов  для  детей    школьного  возраста.  Работа  выполнялась  с  целью 
адаптации национальных продуктов и полизлаковых культур  для детей школьного возраста. 
В настоящее время ведутся работы по определению хранимоспособности новых продуктов и 
определению  пищевой  и  энергетической  ценности,  после  чего  будет  подана  заявка  на 
инновационный патент РК. 
 
Список литературы 
1. Тихомирова Н.А. Современное состояние и перспективы развития продуктов 
функционального назначения // Молочная промышленность.- 2009.- №7. - С.5-9. 
2. Қалиев С. Қазақтың сҥт тағамдары жҽне оларды ҽзірлеу технологиясы // Этнопедагогика в 
системе образования. — 2006. — 37, 38-б. 
 
 
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА 
 
Мигранова З. 
Научный руководитель: Кожабергинова С. М. 
ГККП «Колледж общественного питания и сервиса», г. Астана 
 
 
Түйін: Салқындатқыш сусындардың 60 пайыз судан тҧратын адам ағзасына әсері  сол 
немесе  басқа  сусынды  кҥнделікті  қолданылуына    және  мӛлшеріне  байланысты  пайдалы 
немесе жағымсыз болуы мҥмкін.  Мақала бҧл туралы 
Summary:  This  article  is  spoken  about  the  affecting  of  soft  drinks  to  human  organism, 
consisting for 60% of water can be positive or negative depending on regularity and volumes of the 
use of this or that drink. 
 
Наш организм на 60% состоит из воды. Для поддержания водного равновесия мы пьем 
каждый  день.  Кто-то  предпочитает  кофе,  кто-то  чай,  пиво,  соки,  газировку.  Основу  любого 
напитка составляет вода. Помимо воды в напитках содержатся другие вещества, оказывающие 
воздействие  на  наш  организм.  Это  воздействие  может  быть  положительным  или 
отрицательным,  в  зависимости  от  регулярности  и  объемов  употребления  того  или  иного 
напитка. 
Взрослому здоровому человеку небольшое количество газированной воды не повредит. 
Но  частое  употребление  больших  количеств  сладкой  газированной  воды  может 
неблагоприятно  отразиться  на  здоровье.  У  каждого  газированного  напитка  есть  своя  кисло-
сладкая  основа.  Грубо  говоря,  в  нем  содержится  какое-то  количество  сахара  (либо  его 
заменителя)  и  кислоты.  Сахар  -  это  чистый  углевод.  Один  грамм  сахара  выделяет  3,85 
килокалории.  У  пепси-колы  -  57,74  ккал  в  100  мл,  у  кока-колы  -  42  ккал  в  100мл.  Можно 
подсчитать,  сколько  кусочков  сахара  содержится  в  банке  емкостью  0,33  л  того  или  иного 
напитка. В пепси-коле - 8 кусков сахара, в кока-коле - 6,5, в ―Саянах‖ - 5,5. 
Легко  усваиваемые  калории,  которыми  богаты  газированные  напитки,  ―обманывают‖ 
мозг.  Они  как  бы  ―проскакивают  незамеченными‖  и  уменьшают  чувство  голода  на  столь 
незначительное время, что практически не сказываются на количестве пищи, которое человек 
съедает затем. Но ―легкие калории‖, которые поступили в организм, все равно утилизируются, 
преимущественно - в жир. Поэтому чрезмерное увлечение сладкой газированной водой может 

 
«ЖАҢА ЗАМАНҒА – ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ» 
ХV Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы
  \\ 
 
 
 
   
 
120 
увеличивать 
вероятность 
ожирения 
и 
сахарного 
диабета. 
Людям, 
имеющим 
предрасположенность к ожирению и сахарному диабету, стоит пить облегченную воду  - она 
изготовлена  с  применением  подсластителя.  В  популярных  напитках  с  ―нулевой 
калорийностью‖  сахар  заменен  искусственными  подсластителями,  которые  практически  не 
усваиваются 
организмом. 
Калорий 
вы 
с 
таким 
напитком 
не 
получите. 
Самый известный подсластитель - аспартам (нутрасвит). Аспартам - это белок. У некоторых 
людей  на  этот  белок  может  возникать  аллергия.  Другие  подсластители:  сахарин,  суннет 
(ацесульфат калия), цикломат. У напитков с подсластителями энергетическая ценность очень 
низкая,  практически  на  нуле.  Сахар  и  подсластители,  содержащиеся  в  напитках,  оставляют 
сладкое послевкусие, не способствующее утолению жажды. 
Наиболее  часто  в  газированных  напитках  применяют  лимонную,  яблочную  кислоты. 
Реже  -  ортофосфорную  кислоту.  Кальциевые  соли  ортофосфорной  кислоты  растворимы 
лучше,  чем  кальциевые  соли  других  применяемых  в  напитках  кислот.  Поэтому  у  людей, 
пьющих  напитки,  содержащие  ортофосфорную  кислоту,  кальций  вымывается  из  костей 
лучше. В некоторых случаях это может приводить к ослаблению костной ткани, кости легче 
ломаются. Иногда вместо названия кислоты пишут цифровой код. Кислота лимонная  - Е330, 
ортофосфорная - Е338.Обязательно в любой газированной воде есть углекислый газ. Сам по 
себе  он  безвреден  (его  используют  для  лучшей  сохранности  напитка),  но  его  присутствие  в 
воде  возбуждает  желудочную  секрецию,  повышает  кислотность  желудочного  сока  и 
провоцирует метеоризм - обильное выделение газов. Людям с язвенной болезнью, гастритом с 
повышенной  кислотностью  и  рядом  других  заболеваний  желудка  и  кишечника,  перед 
употреблением  любой  газированной  воды,  газ  из  бутылки  нужно  выпускать  путем 
встряхивания. Тоже самое касается и минеральной воды. Для использования в лечебных целях 
из нее рекомендуется выпустить газ. 
Каталог: images -> pdf
pdf -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
pdf -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
pdf -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
pdf -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   60
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет