Негізі, шетелдегі қандастарымыздың ор тасына барып, емтихан алу өте маңыздыжүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата14.02.2017
өлшемі0.65 Mb.
#2793
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Негізі, шетелдегі қандастарымыздың 

ор тасына барып, емтихан алу өте маңызды 

іс. Жалпы, бұл – Дүниежүзілік қазақтар қа -

уым 

дастығының қанша жылдан бері кө-теріп келе жатқан негізгі мәселелерінің бірі. 

Бүгінде шеттегі қазақ балаларына біз 

 

дің 


елімізде жыл сайын ЖОО-ға  қа был дау ба-

рысында 2 пайыздай білім гран ты бө лініп, 

1500 бала дайындық бө 

лі 


міне қа 

был-


данады.  Енді біз тек жоғары білім ғана 

емес, сондай-ақ орта білім бе ретін кол-

лед ждер мен кәсіптік білім бе ру ге, ас пи-

ран тураға орын бөлдірту мәселесін кө  те-

ріп жүрміз. Шетелдегі қандастары мыз ға 

ба рып, емтихан алудың да алғашқы қа -

дам дары Ташкент пен Баян Өлгийде жа  -

са  лып жатыр. Біріншіден, бұл Қазақ стан -

ның дү  ниежүзі алдында беделін көтереді. 

ЖОҚ

– Қазақтар әлемнің әр елінде та-

рыдай шашырап жүр. Бірінде көп, бірінде 

аз, сон дай-ақ олардың тіл білу мүмкіндік-

те рі де әр қалай. Себебі – бір елде қазақ 

мек тебі бар, бірінде жоқ. Сол елдердің 

бар лығына бір  дей елден комиссия жі бе-

ру өте қиын. Қазақстанның оған қар жы-

лай  жағдайы  жет  кіліксіз,  екін ші ден,  әр 

ел дегі  қа зақ тар дың  білім  деңгейіне  ла -

йық тап  емтихан  сұ рақ та рын  дайындау 

жа   ғы да – көп уақытты қажет ете тін іс. 

Ме  нің ше,  Қытай,  Моңғолия,  Өз  бек стан, 

Тә 


 

жік 


стан сынды елдерге барып, ба 

ла 


жи  на ған нан  гөрі  елі міз де гі  іргелі  оқу 

орын  да ры ның  жа нынан  тек  қа на  орал-

ман  дар  үшін  да йын дық  фа куль те тін  аш-

са, сол әлдеқайда тиімді болар еді. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Тимоти ХОРРИГАН, 

АҚШ саясаткері:

– Пэйлин өлгенде, қазіргі тірі 

кезінен де қауіпті болады.

(Сара Пэйлин туралы айтқан 

осы бір сөзінен кейін екі күннен 

соң Тимоти Хорриган Нью-

Гемпшир штатының өкілдер 

палатасының мүшелігінен 

шықты)

№138 (364) 

14 тамыз

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Қансейіт ӘБДЕЗҰЛЫ, 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры, ф.ғ.д:

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ, 

Дүниежүзі қазақтары 

қауымдастығы төрағасының 

орынбасары:

3-бет

4-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Қара жолдан 

қауіп көп

Қазақ балалары 

меңгере алмайтын 

спорт жоқ

Жастар қалай 

танысады?

ЖОО-ға түсу емтихандарын шетел қазақтарының арасына барып өткізу керек пе?

Шетелдерде 5 миллиондай қазақ өмір сүреді. 

Жақын болашақта оларды елге оралту – еліміздің бір-

ден-бір ұстанар саясаты. Осы ретте жоғары білім беру 

– қандастарымызды шекарадан бері өткізудің ең бір 

тиімді жолы. Сондықтан бізде оралмандардың 

еліміздің азаматтарымен бірге Қазақстанның оқу 

орындарында жоғары білім алуына тең құқық беріл-

ген. Солай бола тұра, оларға кедергілер өте көп. 

Қаржылай жағын айтпағанда, виза мәселесі, кешенді 

тест тапсыруға білім дәрежесінің жеткіліксіздігі т.б. 

Қандастарымызды біршама қиындықтардан құтқару 

үшін, бәлкім, біз қазақтар көп шоғырланған шетел-

дерге барып, ЖОО-ларға қабылдау емтиханын 

өткізуіміз керек шығар? Бірақ бұл қаншалықты тиімді, 

қаншалықты тиімсіз? Осыны мамандар арасында 

таразыға салып көрелік.

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,38

189,60

4,84

21,70

1,28

10319,95

1445,79

1499,61

75,68

1214

ДАТ!

6-б

етте

Жәди ШӘКЕНҰЛЫ:

Орынбасар 

оралманнан болмай, 

іс оңалмайды

ҚА

З

АҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТ

ТЕРІ


ТАРИХЫ ТАМЫРЫНДАЙ ТЫМ ТЕРЕҢДЕ

Жазиралы өңiрiнде өсiп тұрғанына жетi ғасыр болған 

алып ағаш бар. Жергiлiктi жұрт оны Әулиеағаш деп 

атайды. Бұл – кәдімгі қараағаш тұқымы. Жуандығына 

алты адамның құшағы әрең жететiн мұндай алып 

ағаштар әлемнiң үш елiнде ғана бар дейдi. Олардың 

бiрi – Қытайда, екіншісі Меккеде болса, үшiншiсi бiздiң 

жерге тамыр жайған екен.

Кезiнде бұл жерден Құдайдың жетi сүйiктi құлы 

Мекке-Мәдинеге сапар шегiп өткен деседi. Солардың 

iшiнде Шамашұрып деген Алланың нұрына шомылған 

әулие жатар мезгiлде қолындағы асатаяғын жерге 

шаншып қойыпты. Әулие тауда тұрып қараса, әлгi 

түнде жерге қадап қойған асасы көктеп, тамырланып 

кеткен екен. Жаратқанның шексiз құдiретiне таң қалып

сансыз мақтау айтып тұрған Шамашұрыптың жүрегiне 

«Тиме, өсе берсiн!» деген аян келiптi. Мiне, содан 

әлгi асатаяқ көгерiп, қанатын кеңге жайып, тамырын 

тереңге тартып, жайқалып өсе бередi. 

ОЙТҮР


ТКІ

Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедтен 

(с.ғ.с) қалған «Құдай тағаланың 

адамдар арасында досы, жаратқандары 

арасында сүйгені болады» деген хадис 

бар. Пайғамбар сүннетіне берік болған 

бабаларымыз үшін барлық нәрсе киелі. 

Алланың алқауында болып, тақуалығымен 

назарына іліккен жандарды жұрт «әулие» 

атаса, сонымен қатар кие дарыған орындар 

мен болмысы ерекше жаратылысты 

қасиетті санаған. Жалпақ жұрт киелі деп, 

әулиелердің қатарына қосқан осындай 

жаратылыстың бірі – Жаркент жеріндегі 

Әулиеағаш. 

Қызылағашта тасқын құрбандарына 

арналған ескерткіш ашылды

Жалғасы 2-бетте 

Жалғасы 5-бетте 

Жалғасы 5-бетте 

Кереметі көп 

киелі ағаш

Алаш қаласында Алаш арыстарынан белгі жоқ

Cемей – еліміздің рухани 

орталығы. Олай деуімізге 

толық негіз бар. Өйткені 

хакім Абайды, ойшыл 

Шәкәрімді, кемеңгер 

Мұхтарды, жезтаңдай 

Әмірені дүниеге әкелген де – 

осы Семей топырағы. Бұл 

жер – ұлы мәдениеттердің 

тоғысқан, Шоқан мен 

Достоевскийдің, Абай мен 

Михаэлистің рухани 

достығының куәсі болған 

мекен. Бұл өлке – кешегі 

Алаш қаласы, яғни қазақ 

зиялыларының Алаш ұлтын 

құруда мақсат-мүддесі, ой-

арманы тоғысқан жер.

Тарихқа жүгінсек, бұл қаланың қазіргі Жаңа се мей бө-

лігінде 1917-1918 жылдары «Алаш» қоз 

ға 


лы 

сы 


ның 

кеңсесі болған. Ендеше, бұл қалада бү гінгі ұр пақ қа тарихи 

тағылым боларлық Алаш қай раткерлеріне бір ескерткіш 

белгі орнатылуы тиіс еді. Қаланың ор та лық көшелерінің 

біріне «Алаш арыстары» атауы бе рі луі керек еді. Алайда 

еге мен ді гімізді  алып,  етек-же ңі міз ді  жинап,  оң-солы мыз-

ды танығалы 20 жылға жуық уа қыт өтсе де, қа ла ның 

орталық үлкен көшелері әлі күн ге дейін «Ин тер национал», 

«Ленин» есімдерімен ата 

 

ла ды. Сон 

да 70 жыл бойы 

санамызда үстемдік құр   ған құл дық санадан Тәуелсіздік 

алған 20 жылда да ары   ла алмағанымыз ба? 

Кеңес көсемінің заманы келмеске кетсе де, бүгінгі 

за манда көсемнің көшесін көксейтіндер әлі бар. Биыл 

Алаш ардақтысы Қайым Мұхамед хан ұлы ның есімін ел 

есінде қалдыру мақсатында Ле 

нин көшесінің атауын 

Қайым Мұхамедханұлының көшесі деп атау жұмыстары 

қолға алынбақ. Жер-су, көше атауларын берудегі заң 

талаптары бо йын ша, көшеге жаңа атау беру үшін сол 

кө шеде тұратын тұр ғындардың 50 пайызы қарсы бол-

мауы керек екен.

Семей қалалық ономастикалық комиссия хатшысы 

Зә кия Мамышқызының айтуынша, тұрғындардың ара-

сын да  «аты бар көшеге жаңа есім берудің қажеті қан-

ша?» де ген пікірді ұстанатындар немесе  көше атын өз-

герту ке 

зінде тұрғын үй кітапшасын өзгертуге кететін 

қиын  дық ты желеу ететіндер баршылық көрінеді. Тіпті 

«елі 


 

міз 


де күн көсемді келешек ұрпаққа таныстырып 

отыру үшін бір көшенің атын сақтап қалайық» дегендер 

де бар екен. 

Мәліметтер бойынша, Семей өңіріне қарасты 740 

көше атауы бар болса, Тәуелсіздігімізді алғалы бері, 

яғни 1991 жылдан бері  соның  тек 76-сы ғана  жаңа 

атауға ие болған. Әлі күнге дейін Семей өңіріне қа-

расты елді мекен, жер-су аттары Глуховка, Ми хай-

ловка, Дмитриевка, Березовка, Новопокровка деп 

ата лып жүр. Қаламызда табиғаты әсем, кезінде Май-

ра, Әміре сынды әншілер ән салған Түйемойнақ ара-

лы бар. Бұл тарихи орын да бүгінде Киров немесе 

Пол ковничий аралы деп аталып жүр. 

Республикалық, халықаралық дәрежедегі ірі 

жа 

 

 рыстарды өткізуге ғана емес, бұқаралық 

спортты да мыту мен денешынықтыру үшін де ла-

йық талып жа салған, әзірге елімізде теңдесі жоқ 

са райда спорт шылар үшін барлық жағдай қа  рас-

ты рыл ған. Тренажердің бірнеше түрі, спорт тың 

барлық түрлеріне арналған залдар, 1500 

көрермен сыятын трибуна, сонымен қатар қо-

нақүй кешені, фитнес-орталық, монша, жур на-

листер үшін баспасөз орта лығы, басқа да қа жет ті 

қызмет  көрсету  орын да ры мен  толық  қам тыл ған. 

Осы уа қыт қа дейін еліміздегі ғана емес, әлем дік 

спорт 


тық бәсекелерде топ жа 

рып, та 


ма 

ша 


табыстарға же тіп жүрген спортшылар дың ішін де 

же ті су лық тардың  есімі  көш  басында  тұ руы  те гін 

емес. Бұл – осы салаға жасалып жатқан жан-

жақты қолдаудың нә тижесі. Ал 3 млрд тең ге ге 

зәу лім  спорт  сарайының  са лынуы  спорт шы лар ға 

ар тылар сенімді еселей тү седі. Сонымен қа тар 

Ел ба сының  бұқаралық  спорт ты  дамыту,  са ла-

уатты өмір салтын қалыптастыру жө ніндегі тап-

сыр мала ры ның жүзеге асырылуына да үлкен ық-

пал етпек. 

Мемлекет басшысы ат басын бұрған кезде 

мұн  да облыстық «Жетісу» кәсіпқой волейбол ко-

ман  дасы, ауыр атлетикадан Қазақстанның құ ра-

ма ко ман далары оқу-жаттығу ойындарына қызу 

кі  рісіп жатқан. Елбасын қол шапалақтап, үлкен 

іл ти пат пен  қар сы  алған  спортшылар  қатарында 

зіл те мір  кө те ру де  әлемді  мойындатқан  толағай 

спорт  шы ла ры мыз  Владимир  Седов,  Илья  Ильин, 

Мая Ма неза, Свет лана Подобедовалар да бол-

ды. Спорт шы лар мен тілдескен Президент мұн-

да ғы  жа салған  жағ дай лардың  арқасында  әлемді 

таң дан ды рып,  то ла йым  жетістіктерге  жетуге  мүм-

кін діктері зор екендігін атап өтіп, алда үлкен бе-

лес  терді  ба ғын дыруларына  ті лектестігін  білдірді. 

Со 

нымен қа тар «Жетісу» во 

лей 


бол қыздар ко-

мандасының  ойы нын  та ма ша ла ды. 

Наурыз айындағы Ақсу ауданында орын 

алған су тасқыны көпшіліктің есінде болар. Алай-

да бұл алапат халықты күйзелткенімен, күйрете 

алған жоқ. Сол қиын-қыстау  күндерде жетісу-

лық тар, тіпті бүкіл Қазақстан халқы бір жағадан 

бас, бір жеңнен қол шығарар бірліктерін тағы бір 

рет дәлелдеді. 

Алматы облысындағы сапарын 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

Талдықорған қаласындағы 

құрылысы аяқталуға жақын Спорт 

сарайында жалғастырды. 

Ж

еңіс ЫСҚАБАЙ (фо

то

)РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№138 (364) 14.08.2010 жыл, сенбі          www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ БЮРО

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Гельвеция – 

қазіргі Швейцария

Бұғаудағы байларРесей мемлекеті бір миллиардерді темір торда ұстап отыр. Мұндай құбылыс өзге елдерде бар 

ма?

Клара СӘБИТҚЫЗЫ, Жамбыл облысы

Миллиардтаған құнды қағаз адамдардың бос тан-

дығына толық кепілдік бола алмайтыны бұ рын нан 

бел гілі. Жуырда Forbes журналы әлемдегі темір торда 

жат қан беделді адамдар мен миллиардерлердің рей-

тин гін жасаған болатын. Бұл тізімді Қытай азаматы 

Хуан Гуаньгуй бастап тұр. Алғашында радио қа был-

да ғыштар сатуды кәсіпке айналдырған ол уақыт өте 

ке ле, алып дүкендерді иеленіп, өз Отанының ең бай 

адамдарының санатына қосылған болатын. Бірақ 

2008 жылы қара базардың саудасына араласқаны 

үшін 14 жылға бас бостандығынан айырылды. Екінші 

орын да ресейлік Михаил Ходорковский тұр. Ол бір 

кез дері 15 миллиард доллар қаржы капиталымен Ре-

сей дің ең бай азаматы атағын иеленіп жүрді. Бос тан-

дықсыз бақуаттылардың тізімінде үшінші болып араб 

текті Омар Абдель-Рахман тұр. Нью-Йорктағы егіз 

ғи маратқа алғаш болып қастандық ұйымдастырып, 

бірақ сәтсіздікке ұрынған ол қазір Америка түрмесінде 

жа тыр. Төртінші орында бес адамды өлтіргені үшін 

Из раиль сотымен бес реттік өмір бойына бас бос тан-

ды ғынан айырылған палестиналық Марван Баргути 

тір  келген. Бесінші орында 1990 жылдан бері үй тұт-

қы нында жатқан бирмалық оппозицияның жетекшісі 

Аун Сан Су Чжи тұр.

Швейцария Конфедерациясы кейбір ақпарат құралдарында 

Гельвеция деп те аталып жүр. Бұл мемлекеттің екінші атауы 

ма?

Айгүл МҰРАТБЕК, Алматы

Гелветтер – қазіргі Швейцария территориясында өмір сүрген ежелгі 

тайпа. Яғни швейцарлардың арғы тегі – осы гелвет тайпасы. Олар Це-

зарь дың кезінде Римнің құрамында болған. Швейцария Кон фе де ра-

циясының латынша атауы күні бүгінге дейін Confoederatio Helvetica деп 

ата лады. Бұл атау сонымен қатар швейцар валютасында, ұлттық ин-

тер нет-домендерінде (CH) қолданылады. Сондай-ақ бұл елдің пош-

та лық маркасы да Helvetia деп аталады. Сондықтан да кейде Швей ца-

рия ны ресейліктер Гельвеция дейді.

ӘМБЕБ


АП САЯСА

ТКЕР


Жас болса да, бас болғандар

«ҚАРА ҚҰРЛЫҚТАҒЫ» 

«МҰРАГЕР» ПРЕЗИДЕНТТЕР

Саяси билігі тұрақсыз Африка елде-

рінде жас президенттер билікке алғаш 

әс кери төңкеріс жолымен және әкесінен 

қал 

ған билікті ұстап қалу арқылы келіп отырады. Мәселен, Конго Демократиялық 

Республикасының төртінші Президенті 

Жозеф Кабила (1971 жылы 4 маусым) 

дүниедегі ең жас президенттердің бірі бо-

лып саналады. Жасынан Уганда мен Руан-

да да, кейіннен Пекиннен әскери білім ал-

ған ол әкесі басқарған Конгоны азат ету 

кө терілісіне, бірінші және екінші Конголез 

со ғысына белсене қатысып, саяси өмірге 

әб 


ден ысылып өседі. 2001 жылы әкесі 

Ло ран Кабиланың өлімінен кейін билікке 

келген 30 жастағы Жозеф Кабила елден 

ше телдік әскери күштерді түре қуып, Кон-

гоның тәуелсіздігі жолындағы екінші Кон-

го 


лез соғысын аяқтау жөніндегі бітімге 

қол жеткізеді. Дегенмен көтерілісшілер 

то бынан, азаматтық оппозиция және рес-

ми үкімет өкілінен тұратын төрт вице-пре-

зи денттің оның билігінің шектеулі екенін 

көр сетеді. Протестант Жозеф Кабила ка то-

лик дініндегі Олив Лембе ди Ситамен отау 

құрған. 


38 жасында Того елінің Президенті 

атанған Фауре Гнассингбенің (1966 жылы 

6 маусым) тағдыры Кабиламен ұқсас. Ол 

да әкесі қайтыс болған соң, қолда тұр ған 

билікті заңдастыру үшін тез арада сай лау 

өткізіп, жеңіске жетеді. АҚШ-та Джордж 

Вашингтон университетінен ме неджмент 

мамандығы бойынша білім ал 

ған Фау-

ре Гнассингбе депутат, министр қыз мет-

те рін атқара жүріп, әкесі құрған «То голез 

хал 


қының бірлігі» билеуші пар 

тия 


сын 

бас қарады. Президент атануға жа сы жет-

пей 

тіндіктен, ел конституциясы өз гер 

ті-


ліп, үміткердің жасына қойылатын талап 

45 жастан 35 жасқа дейін төмендетілген 

екен. Дегенмен сайлауда аты озған Гнас-

синг бенің билігі заңды. 1994 жылы әс-

кери төңкеріспен Гамбияның билік ба сы-

на келген 29 жастағы Яхья Джамех (1965 

жылы 25 мамыр) көп ұзамай өткі зіл г ен 

сай лауларда ел президенттігіне екі мәрте 

сай 

ланған. Әскери салада шың да 

лып, 


жандармерияда білім алған Яхья ал 

ға-


шында жоғары лауазымды тұл 

ға 


лар-

дың vip-күзетшісі болып істепті. Ке йін нен 

Гамбияның президенттерінің күзетін бас-

қара жүріп, төңкеріспен билікті басып ал-

ған оған әзірге тең келер қарсылас жоқ. 

Ис 


лам дінін ұстанатын Яхья Джамехтің 

өзінің сөзіне сенсек, жергілікті шөптермен 

СПИД және демікпе ауруларын емдей 

алатын көрінеді. МИССИОНЕР ПРЕЗИДЕНТ

2006 жылы Эквадор президенттігіне 

сайланған кезде 43 жаста болған Рафаэль 

Кор реа (1963 жыл 6 сәуір) былтыр екінші 

мерзімге сайланып алды. Испан, ағылшын, 

француз тілдерін еркін меңгерген Рафаэль 

Кор реа кечуа үндістерінің тілін де бір кі-

сідей біледі. Өйткені ол жас кезінде кечуа 

үн 

дістерінің арасында ерікті миссионер бо 

лып дін таратқан екен. 2006 жылы 

Мек 

 

сика президенттігіне сайланған Фе-ли пе Кальдерон да (1962 жыл 18 та мыз) 

– эк вадорлық әріптесінің түйдей құр дасы. 

Еу 

ропадағы ең жас президент бо лып 

есеп 


телетін Гүржістан басшысы Ми 

 

хаил Саака 

швили (1967 жыл 21 жел 

тоқсан) 

2004 жылы билікке келген кезде қы рық-

тың қырқасына жаңа толған еді. Биыл 

Бри 


танияның үкімет басына келген 43 

жас тағы Дэвид Кэмерон (1966 жыл 9 қа-

зан) 1812 жылдан бергі ел тарихындағы 

ең жас Премьер-министр болып танылды. 

Сол сияқты 2008 жылдан бастап Ресей 

Пре 


 

зиденті болған Дмитрий Медведев 

(1965 жыл 14 қыркүйек) 1917 жылы 

36 жасында Уақытша үкіметті басқарған 

Алек  сандр Керенскийді есепке алмағанда, 

Ре  сей тарихында ең жас президент болып 

са  налады. АҚШ-тың 44- президенті Ба рак 

Обаманы да (1961 жыл 4 тамыз) жас пре-

зи денттердің қатарына қосуға бо лады. 

КАДЫРОВТЫҢ ПРЕЗИДЕНТ 

АТАНҒЫСЫ КЕЛМЕЙДІ

2007 жылы Ресей құрамындағы Ше-

шен стан ның Президенті болып сайланған 

кез де Рамзан Кадыров (1976 жыл 5 қазан) 

31 жаста болатын. Сонымен бірге ол Ре-

сей дің ең жас генералы болып саналды. 

Сол Рамзан Кадыров жақында Шешенстан 

Пар ламентіне ресми хат жолдап, Ресейде 

бір ғана президент болу керектігін ай-

тып, ал өзін президент атауынан басқа 

лауазым дармен атауды ұсынды.

ДАЙЫНДЫҚ


Қызылағашта тасқын құрбандарына 

арналған ескерткіш ашылды

Ауыл ды қайта түлету ісін Елбасы Нұр-

сұлтан Назарбаевтың тікелей өз бақы ла-

уында ұстап, қадағалауының арқасында 

Қы зылағаш тірлігінің тамырына қан жү-

гір 


ді. Сонымен қатар ел болып ескеріп, 

жұрт болып жәрдемдесудің нәтижесінде 

ауыл бүгінгідей жақсылыққа қол жеткізге-

нін де атап өтуге тиіспіз.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан На 

зар-


баев, ҚР Президенті Әкімшілігінің бас шы сы 

Аслан Мусин, облыс әкімі Серік Үм 

бетов 

бастаған қонақтар Қызылағаш ауы лындағы атқарылған істерге қанығу мақ 

сатында 


аталмыш елді мекенге барды. Су бөгетінің 

бұзылуы салдарынан зардап шек кен ауыл 

қазір танымастай өзгерген. Тақ тайдай жар-

қыраған жолдары мен сап түзеген көше лері 

алыстан-ақ  менмұнда лай ды. 

Президент алдымен күрделі жөндеу-

ден өткен Ілияс Жансүгіров атындағы орта 

мектепке бағыт алды. Мұндағы барлық 

қажеттіліктермен қамтылған сыныптармен 

қатар, дене шынықтыру мен өнерге баулу 

залда 

рында да барлық мүмкіндік жа са-

лып ты. Залдан саз аспаптарының қай түрін 

іздесеңіз де, таба алатыныңызға шүбәлан-

байсыз. Мектеп аумағындағы спорттық 

алаң дар жай алаң емес, талай жас спорт-

шы үшін тәрбие алаңы болатын сыңайлы. 

Атал ған мектеп пен жаңадан ашылған 120 

орындық балабақшаға Елбасы бір-бір 

«Газель» автокөлігін сыйға тартты.

Жалпы су тасқынынан кейін 4 айдың 

ішінде Қызылағашта 500-ге жуық жаңа үй 

бой көтеріп, 30 үй күрделі жөндеуден 

өткізіліп, тұрғындар игілігіне берілген 

болатын. Сонымен қатар ауылдық әкімдік, 

ау 

 

рухана, мешіт, «Қазпошта» ғимаратыау дандық ІІБ тірек пункті секілді әлеуметтік 

ма 


ңызы зор нысандар да есігін айқара 

аш қан. 


Пайдалануға берілген баспаналардың 

барлығының қажеттіліктермен, жиһаздар-

мен қамтамасыз етілуі қызылағаш тық тар-

дың қуанышын еселей түскені рас. Сон-

дай-ақ облыс басшылығы жуырда теле-

ди дар мен тоңазытқыш алып береміз деп 

уә де берген болатын. Сол уәде үдесінен 

шы 


ғып, жақында әрбір үй аталған тұр-

мыстық техникаларға ие болды. Әрбір ау-

лаға су жүйесі, ғаламтор желісі, телефон 

байланысы, кабельді телеарналар желісі 

тартылған. Ауыл тірлігін өркениет үрдісіне 

жақындата түсетін мұндай мүмкіндіктер 

үшін қызылағаштықтар дән риза. 

Мұнан соң Елбасы бастаған ресми 

өкілдер Қызылағаш ауылының күрделі 

жөндеуден өткен мәдениет үйіне келді. 

3D форматты арнайы аппаратурамен 

жабдықталған мәдени ошақта қызыл-

ағаштықтар фильмді жаңа үлгідегі техно-

логия көмегімен көре алады. 

Осы ғимаратта орын тепкен, 21 мыңға 

жуық кітап қоры бар Қызылағаш кітап ха-

насы – ғаламтордағы кітапханаара 

лық 


элек 

трон 


ды абонементке қосылған тұң-

ғыш ауыл кітапханасы. Ауыл халқының 

ру хани байлығын арттыратын мұндай ны-

сан дардың заманауи техникалармен жаб-

дықталуы Мемлекет басшысы тарапынан 

оң бағаланды. 

САПАР


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет