Научный журналжүктеу 257.5 Kb.

бет1/3
Дата05.02.2017
өлшемі257.5 Kb.
  1   2   3

Вестник ПГУ, ISSN: 1811-1823.                                                  Серия филологическая. №2. 2016 

1

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

ПМУ ХАБАРШЫСЫ

Филологиялық сериясы

1997 жылдан бастап шығадыВЕСТНИК ПГУ

Филологическая серия

Издается с 1997 года№ 2 (2016)

Павлодар

Вестник ПГУ, ISSN: 1811-1823.                                                  Серия филологическая. №2. 2016 

ПМУ Хабаршысы                                                      

2

3

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

Филологическая серия

выходит 4 раза в годСВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на учет средства массовой информации

№ 14210-Ж

выдано 


Министерством культуры, информации и общественного согласия

Республики КазахстанБас редакторы – главный редактор

Жусупов Н. К.д.ф.н., профессор

Заместитель главного редактора   

Демесинова Г. Х., к.ф.н., доцент

Ответственный секретарь  

 

Шахметова Н. А.Редакция алқасы – Редакционная коллегия

Брицын В. М.,  д.ф.н., профессор (Украина)

Дементьев В. В.,   д.ф.н., профессор (Россия)

Еспенбетов А. С.,   д.ф.н., профессор

Жусип К. П.,  д.ф.н., профессор

Трушев А. К.,  д.ф.н., профессор

Казимирова И. А.,   ст. науч. сотр. НАН, Украина

Маслова В. А.,  

д.ф.н., профессор (Белоруссия)

Пименова М. В.,  д.ф.н., профессор (Россия)

Ыскак Д.,    д.ф.н., профессор

Хасанулы Б.,  д.ф.н., профессор

Нургожина Б. В.,   технический редакторМАЗМҰНЫ

Амренов А. Д.

Ақыт Үлімжіұлы шығармаларындағы діни ағартушылық аңсар  ���������������������9Амренов А. Д., Қабышев Т. Б.

Мақыш Қалтайұлы мысал өлеңдеріндегі дәстүр жалғастығы: әлемдік және 

қазақ мысал жанры негізінде  ��������������������������������������������������������������������������16

Андрющенко О. К., Сүйінова Г. С.

Филологиялық урбанистиканың замануи бағыттары�  �����������������������������������23Ахмедова А. К., Раимбекова А. А.

Орыс мақал-мәтелдеріндегі ел тану мәселелері  ������������������������������������������30Ахметбекова Ә. М. 

Терминологиялық дефиницияның метамәтіндік сипаттамалары  ����������������37Баратова М. Н., Нуркина Н. А.

Қ� Мырзалиев – табиғат суретшісі  ������������������������������������������������������������������47Бекмырза Б. Ж. 

Максим Горькийдiң прозасындағы махаббат тақырыбы («қыз және өлiм» 

ертегici мысалында)  ����������������������������������������������������������������������������������������53

Бектемірова С. Б., Қарағойшиева Д. А.

Лексикографияның қайнар көзі – араб тіліндегі лұғаттар  �����������������������������59Гаранина Е. П. 

Автор бейнесі көркемдік бірлік ретінде (Ж� Нұркеновтің «Прощальный взмах 

руки» жинағы материалы негізінде)  ���������������������������������������������������������������65

Жақыпов Ж. А. 

Қазақ және орыс тілдерінің лексикалық жүйесін контрастивтік барлау  �������71Жанұзақова Қ. Т., Панзабек Б.

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ романының жанрлық сипаты 

мен ерекшеліктері  ��������������������������������������������������������������������������������������������80

Жолшаева М. С. 

А� Байтұрсынұлы еңбектеріндегі функцио-налды морфология көріністері  �88Жумсакбаев А. Т.

С� А� Есениннің шығармашылығындағы фольклор мен авангард  ���������������95Жүсіпов Н. Қ., Баратова М. Н.

С� Торайғыров өлеңдеріндегі «түн», «қараңғы», «жол» ұғымдарының 

ерекшелігі  �������������������������������������������������������������������������������������������������������101

Ибраева А. Б., Уразбаева С. А.

Қазіргі оқыту жүйесіндегі шетел тілін қашықтан оқыту модельдері  �����������106Қадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Жәмбек С. Н. 

Көркем өнерді танудағы эстетикалық категориялар  �����������������������������������113Қазкенова А. Қ. 

Қазіргі орыс тіліндегі кірме сөздердің грамматикалық 

көрсеткіштері туралы  �������������������������������������������������������������������������������������128

Капанова Д. Е., Рахимбекова Г. О.

Сөйлеу актілері теориясы және оның қазіргі тіл білімінде алатын орны  ���135

За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели

Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов

При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна

© ПГУ имени С. ТорайгыроваВестник ПГУ, ISSN: 1811-1823.                                                  Серия филологическая. №2. 2016 

ПМУ Хабаршысы                                                      

4

5

Қарсыбаева Г. Т., Рысберген Қ. Қ. «Ай», «күн» космонимдерінің лингвомәдени сипаты  ����������������������������������142

Кульбаева Б. Т. 

Лигвокултуремалар-соматизмдар «көз», «бел», «бауыр» аялық білімдерінің 

репрезентацияның маркерлері  ���������������������������������������������������������������������149

Кульбаева Б. Т. 

Лингвокультуремалар-коннотациялар мәдени ақпаратында  ���������������������157Құрманбаева Ш. Қ. 

Лингвоелтанымдық сөздік жасаудың әдіснамалық негіздері және елдің 

туристік имиджін арттыру мәселелері  ����������������������������������������������������������164

Мадиева Г. Б., Кондыбаева Р. Ж.

Қазақ тіліндегі жеке айтылған сөздердегі негізгі тон қозғалысы: 

инструменталды талдау  ��������������������������������������������������������������������������������171

Мәмбетов Қ. С., Мәмбетова М. Қ., Искакова Г. Н. 

Қазақ хандығы дәуіріндегі ақын-жыраулар асыл мұрасы  ���������������������������180Нұршайықова Ж. Ә., Ихсанғалиева Г. Қ., Екшембеева Л. В.

Сайттың контетенттері: олардың Қазақстанның социумға әсері  ���������������190Оразханова М. И. 

Қазақ әдебиетіндегі арнау табиғаты  �������������������������������������������������������������195Оспанова Б. Р., Баймамыров С. А.

Орыс тілі сабақтарында техникалық жоғары оқу орындарында 

студенттердің кәсіби бойынша бағытталған ерекшеліктері туралы  ����������200

Пиязбаева А. Б., Фазылжанова А. М.

Жарнама мәтінін түсіну және оның инференциялану үдерісі� инференция 

ұғымы  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������209

Сагитова Ж. М., Мырзамбетова Ж. К., Айнабаева З. М.

Мәдениаралық қатынастар құзыреттілігін сөйлеу әрекеті арқылы оқыту  ����216Сатемирова Д. А. 

Сыр бойы ақындарының әдеби-шығармашылық орта дәстүрі  ������������������222Сейітова Ш. Б. 

Кейбір этнотұрақты тіркестер халық рухының айқын көрінісІ  ���������������������229Түйте Е. Е., Кенжебеков А. Х.

Бейвербалды амалдардың зерттелуі  �����������������������������������������������������������237Умарова Г. С., Ыбраева Р.

Е�Есенин мен М�Жұмабаевтың поэзиясындағы ана образының 

тұжырымдамасы  ��������������������������������������������������������������������������������������������244

Ысқақова Б. Д.

Д�Исабековтің «дермене» повесінің тілІ  ������������������������������������������������������253

Авторларға арналған ережелер ���������������������������������������������������������������������260

СОДЕРЖАНИЕ

Амренов А. Д. 

Религиозно просветительскя идея в пройзведениях Акыт Улимжиулы ���������9Амренов А. Д., Кабышев Т. Б.

Преемственность традиции басни Макыш Калтаева: в контексте мировом и 

казахском басенном жанре  �����������������������������������������������������������������������������16

Андрющенко О. К., Суюнова Г. С.

Современные направления в исследовании 

филологической урбанистики  �������������������������������������������������������������������������23

Ахмедова А. К., Раимбекова А. А.

Черты национального характера в русских пословицах  ������������������������������30Ахметбекова А. М.

Метатекстовые характеристики терминологической дефиниции  ����������������37Баратова М. Н., Нуркина Н. А.

К� Мырзалиев – живописец природы ��������������������������������������������������������������47Бекмырза Б. Ж. 

Тема любви в прозе Максима Горького (на примере сказки «девушка и 

смерть»)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������53

Бектемирова С. Б., Қарағойшиева Д. А.

Источники лексикографии - словари на арабском языке  �����������������������������59Гаранина Е. П. 

Образ автора как художественное единство (на материале сборника ж� 

нуркенова «прощальный взмах руки»)  ����������������������������������������������������������65

Жақыпов Ж. А. 

Қазақ және орыс тілдерінің лексикалық жүйесін контрастивтік барлау  �������71Жанузакова К. Т., Панзабек Б.

Жанровые особенности романа в прозе периода незивисимости  ��������������80Жолшаева М. С.

Проблемы функциональной морфологии в трудах А�Байтурсынулы  ����������88Жумсакбаев А. Т.

Фольклор и авангард в творчестве С� А� Есенина  ����������������������������������������95Жусупов Н. К., Баратова М. Н. 

Особенности понятии «ночь», «темнота», «дорога» в стихотворениях 

С�Торайгырова  �����������������������������������������������������������������������������������������������101

Ибраева А. Б., Уразбаева С. А.

Модели дистанционного обучения иностранным языкам

в современной образовательной парадигме  �����������������������������������������������106

Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Жамбек С. Н.

Эстетические категории познания художественного искусства  �����������������113Казкенова А. К. 

О грамматических показателях заимствованных слов в современном 

русском языке  ������������������������������������������������������������������������������������������������128


Вестник ПГУ, ISSN: 1811-1823.                                                  Серия филологическая. №2. 2016 

ПМУ Хабаршысы                                                      

6

7

Капанова Д. Е., Рахимбекова Г. О.Теории речевых актов и ее место в современной лингвистике  �����������������135

Карсыбаева Г. Т., Рысберген Қ. Қ.

Лингвокультурные особенности космонимов «ЛУНА» «СОЛНЦЕ»  �����������142Кульбаева Б. Т. 

Лингвокультуремы – соматизмы «көз», «бел» и «бауыр» как маркеры 

репрезентации фоновых знаний  ������������������������������������������������������������������149

Кульбаева Б. Т. 

Коннотации как созначения лингвокультуремы в передаче культурной 

информации  ���������������������������������������������������������������������������������������������������157

Курманбаева Ш. К.

Методологические основы создания лингвострановедческого словаря и 

вопросы укрепления туристского имиджа страны  ��������������������������������������164

Мадиева Г. Б., Кондыбаева Р. Ж.

Инструментальный анализ: движение основного тона в изолированных 

словах казахского языка  �������������������������������������������������������������������������������171

Мамбетов К. С., Мамбетова М. К., Искакова Г. Н.

Великое наследие акын-жырау в эпоху Казахского ханства  ����������������������180Нуршаихова Ж. А., Ихсангалиева Г. К., Екшембеева Л. В.

контенты сайтов: их влияние на казахстанский социум  �����������������������������190Оразханова М. И. 

Природа песен-посвящений в казахской литературе  ���������������������������������195Оспанова Б. Р., Баймамыров С. А.

Об особенностях профессиональной направленности студентов 

технических вузов на занятиях русского языка  �������������������������������������������200

Пиязбаева А. Б., Фазылжанова А. М.

Понимание рекламного текста и процесс инференции  ������������������������������209Сагитова Ж. М., Мырзамбетова Ж. К., Айнабаева З. М.

Преподавание межкультурной коммуникативной компетенции через 

речевую деятельность  �����������������������������������������������������������������������������������216

Сатемирова Д. А. 

Сыр бойы ақындарының әдеби-шығармашылық орта дәстүрі  ������������������222Сейитова Ш. Б.

Проявление национального духа в некоторых 

этно устойчивых выражениях  �����������������������������������������������������������������������229

Туйте Е. Е., Кенжебеков А. Х.

Исследование невербальных средств  ���������������������������������������������������������237Умарова Г. С., Ыбраева Р. 

Концепция образа матери в поэзии Е�Есенина и М�Жумабаева  ���������������244Искакова Б. Д.

Язык повести Д�Исабекова «Дермене»  ��������������������������������������������������������253

Правила для авторов �������������������������������������������������������������������������������������260

CONTENT

Amrenov A. D.

Religious educationnal idea in the works Akyt Ulimzhiuly  �����������������������������������9Amrenov A. D., Kabyshev T. B.

Continuity of traditions fable Makysh Kaltayeva: in the context of world and 

Kazakh fables genre  ������������������������������������������������������������������������������������������16

Andryuchshenko O. K., Suyunova G. S.

Current trends in the philological urban study  ���������������������������������������������������23Akhmedova A. K., Raimbekova A. A.

Features of national character in Russian proverbs  ������������������������������������������30Akhmetbekova A. M. 

Metatext Characteristics of Terminological Definition  ����������������������������������������37Baratova M. N., Nurkina N. A.

К� Мyrzaliev is a painter of nature  ���������������������������������������������������������������������47Bekmyrza B. 

The theme of love in prose Maxim Gorky (for example a fairy tale «girl and 

death»)  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������53

Bektemirova S. B., Karagoishieva D. А.

Source of lexicography - dictionaries in Arab language �������������������������������������59Garanina Ye. P. 

The image of the author as an artistic unity (based on the collection 

«Прощальный взмах руки» of Zh� Nurkenov)  �������������������������������������������������65

Zhakupov Zh. A. 

Contrastive observation of lexical system of Kazakh and Russian languages  ��71Zhanuzakova K .T., Panzabek B.

Genre features novel in prose of the period independence  ������������������������������80Zholshayeva M. S. 

Problems of Functional Morphology in A� Baytursynuly’s Scientific Works  �������88Zhumsakbaeyv А. 

Folklore and avant-garde in Esenin’s creation  ��������������������������������������������������95Zhussupov N. K., Baratova M. N.

Features of the concept of «night», «dark», «road» in the poems 

S�Toraigyrov �����������������������������������������������������������������������������������������������������101

Ibrayeva A. B., Urazbayeva S. A.

Models of distance learning of a foreign language in modern educational 

paradigm� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������106

Kadyrov Zh. T., Talaspaeva Zh. S., Zhambek S. N.

Aesthetic categories of cognition of artistic workmanship  �������������������������������113Kazkenova A. K. 

On grammatical indicators of borrowed words in the 

modern russian language  ��������������������������������������������������������������������������������128

Kapanova D. Y., Rakhimbekova G. O.

Theory of speech acts and its place in modern linguistics  ������������������������������135Вестник ПГУ, ISSN: 1811-1823.                                                  Серия филологическая. №2. 2016 

ПМУ Хабаршысы                                                      

8

9

Karsybaeva G. T., Rysbergen K. K.Linguocultural characteristics of the cosmonyms «MOON», «SUN»  ��������������142

Kulbayeva B. T. 

Somatisms “eye”, “waist” and “liver” as markers of representation of background 

knowledge  �������������������������������������������������������������������������������������������������������149

Kulbayeva B. T.

Connotations as co-meaning in the transfer of cultural information  ����������������157Kurmanbayeva S. K.

Methodological foundations of Dictionary and the strengthening of the country’s 

tourist image  ����������������������������������������������������������������������������������������������������164

Madyeva G. B., Kondybaeva R. Zh.

Instrumental analysis: movement of the main tone in the isolated words of the 

Kazakh language  ���������������������������������������������������������������������������������������������171

Mambetov К. S., Mambetova М. К., Iskakova G. N.

Great heritage of akyn-zhyrau in the era of Kazakh Khanate ��������������������������180Nurshaikhova Zh. A., Ikhsangalieva G. K., Ekshembeyeva L. V.

Website content: their impact on Kazakhstan society  �������������������������������������190Orazkhanova M. I. 

The nature of the genre of song dedication in Kazakh literature  ���������������������195Ospanova B. R., Baimamyrov S. А.

Features of technical students’ professional orientation in russian language 

classes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������200

Pyiyazbaeva A. B., Fazylzhanova A. M.

Understanding of the advertising text and the process inference  �������������������209Sagitova Zh., Mirzambetova Zh., Ainabayeva Z.

Teaching intercultural communication competence THROUGH speaking  ������216Сатемирова Д. А. 

Сыр бойы ақындарының әдеби-шығармашылық орта дәстүрі  ������������������222Seyitova Sh. B.

Manifestation of the national spirit in certain etnic set phrases  �����������������������229Tuite Y., Kenzhebekov А. К.

Research of nonverbal means �������������������������������������������������������������������������237Umarova G. S., Ibraeva R.

Concept image of a mother in the poetry of S�Yesenin and M�Zhumabayev  ��244Iskakova B. D.

The language of D� Isabekov ’s novel «Dermene»  ������������������������������������������253

Rules for authors ����������������������������������������������������������������������������������������������260

ОӘЖ 82.09(574)А. Д. Амренов

ф.ғ.к, доцент, Павлодар мелекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ. 

e-mail: adilbek.61@mail.ru

АҚЫТ ҮЛІМЖІҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ДІНИ 

АҒАРТУШЫЛЫҚ АҢСАР

Мақалада шетелелдегі қазақ әдебиетінің негізін салушы ақын 

Ақыт  Үлімжіұлы  Қарымсақовтың  ағартушылық  бағыттағы 

туындылары сарапталып, діни ағартушылық ұстанымы зерделенеді.

Кілт сөздер: «Айқап» журналы, діни қиссалар, ұлт-азаттық 

қозғалыс,  діни  ағартушылық,  дидактикалық  толғау,  имандылық, 

діни фәлсафа, кәміл адам 

КІРІСПЕ


Мақаланың мақсаты қазақ әдебиетінің шетелдік өкілі (Қытай, Моңғол) 

Ақыт  Үлімжіұлының  әдеби  мұраларына  саралай  отырып  ағартушылық 

ұстанымын зерттеу. Осы мақсатта ақынның діни танымдық шығармаларының 

тарихи-әдеби негізін айқындап, ағартушылық идеясын ашып көрсету, діни 

бағыттағы туындыларын жанрлық тұрғыдан байыптау міндеті қойылды.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

ХІХ ғасырдың соңында ХХ ғасырдың бас кезінде өмір сүріп, Алтай, 

Қобда  қазақтарына  ғұлама  діндарлығымен  танымал  болған,  артына 

өзінің  шығармалары  арқылы  өшпестей  із  қалдырған  көрнекті  ақын  - 

Ақыт Үлімжіұлы Қарымсақов. Ақыт туындылары өзі туып өскен өлкеде 

жарияланып, шығармашылығы жайында біраз сөз болғанымен де, оның 

шығармашылық өмірбаяны Қазақ елінде күні бүгінге дейін зерттеу нысанына 

ілінбеді.

Ақыт  есімі  өзі  туып  өскен  өлкесінде  ғана  емес,  қоңсылас  жатқан 

қазақ жеріне де танымал болды. Оның шығармалары «А.Алтайский» деген 

бүркеншік атпен «Айқап» журналына жарияланып тұрды. «Айқап» қазақтың 

тұңғыш  журналы  болғандықтан  сол  кезде  халық  арасына  кең  тараған 

басылым еді. Осында Ақыттың «Заман сөйлесін», «Заман келді қырланып», 

«Адамның жасы», «Асан ата» сияқты т.б. туындылары жарияланды [1].

Ақынның Қазан қаласындағы баспаханаларында бірнеше кітабы жарық 

көреді. Қазан қаласына өзі бармаса да, шығармаларын Алтай, Қобда өлкесіне 

келген қазақ, татар саудагерлерінен баспаға жіберіп отырған. Ол жайында 

өзі былай дейді:


Вестник ПГУ, ISSN: 1811-1823.                                                  Серия филологическая. №2. 2016 

ПМУ Хабаршысы                                                      

112

113


5  Информационно-обучающая  среда  как  средство  развития 

познавательной самостоятельности студентов педвузов: Дис.канд.пед.наук. 

Челябинск, 2000.

Буланкина, Н. Е. Полиязыковое информационно-образовательное 

пространство личности. Методология. Проблемы. Технология. Новосибирск, 

2000. 61 с.

Тихонов, А. Н, Абрамешин, А. Е, Воронина, Т. П., Иванников, А.   1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал