«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?жүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет9/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

ИƏ

ЖОҚ

ұрсынбек ӨМ

М

ІРЗАҚОВ,

Тұр

Т

әж

ж

ілі

ілі

с д

с депу

путат

тат

ы

ы

Мәж

Мәж

ер біз болашақта әлеуметтік-экономи-

 Егер

қ қарым-қатынасымыз нығайсын де-калық қ

рделі әлеуметтік жағдайдағы адам-

сек, күрд

оның отбасын қиындықтан араша-

дарды, о

жүйелерді ойл

л

ас

асты

ы

рғрғ

анымыз аб-

б

лайтын жүды, отбас

ын

ын,, жа

жалп


лп

ы,

ы,м

м

емем

ле

лекеке

т 

тзал. Адамд

уметтік қорғаудың бір түрі еке-

хал қын  әлеу

, нашақор адамдар да назар-

нін ескерсек, 

ауы керек. Мұндай жүйе Еу-

дан тыс қалмау

е бар. Өркениетті елдердің 

ропа елдерінде

еттік ауыртпалықтары бар 

денінде әлеумет

д

дек

ек

тете

рд

ді, нашақорларды, 

ад

адамам

да

дард

рд

ы:ы:

м

мүг

үг

едед

ма

маск

ск

үнүн

емдерді өмір сү-

қа

қайы


йырш

рш

ылыл

ар

ардыды, 

м

мдәлелдейді және сол 

ре тіндігіне  сендіре д

діреді. Нақ қазір біздің 

тұр ғыда қолдау білдір

– осы. Егер ол наша-

қоғамға жетіспейтіні –

болса, қоғам оны 

қор немесе қайыршы б

рып тастауы ке рек 

керексіз қылып лақтыры

ларғ

р

а  әлеу мет тік пе? Демек, бұл жерде ол

уі

ік

к

ерер

ек

ек.  Ке

Ке

піпі

л-

л-қызмет жүйесі көрс

с

етет

іл

ілуі

уі

нашашақ

ақор


орл

ла

рр да

да

 дендірілген қызмет т

түр


үрін

ін н


на

қызме


ың да қо ғам ға 

пай далануы қажет. Олардың

қаже

уге тырысуы қа жет екенін, тиісінше түзелу

н, тиіс


п отырғаны-

керектігін біз үнемі насихаттап 

з үнем

н көздейтін мыз жөн. Есірткіні жою мақсатын 

ыз жөн. Есір кіні жою мақсат

рткіні ж

бұл тәжі-

ха

х

лықаралы күштдің біразы б

алықаралық

қ

күштердің бірақ 

қ 

күшСондық-

ри

рип отыр. С

и

и

бб

ен

ені қо

қолд


лд

а

ао

олплп

аш

ашта

т

п отап

апқо

қо

ай бас-тан 

бі

бізді

ің мемлекеті

і

мі

ізге де мұндай

емлек


бебі қа-

тама қажеттілік деп санаймын. Себе

лік де

ында есірткіге зірде жасөспірімдердің арасында

ірімде


белең алып отыр. 

тәуелділік көрсеткіші белең

өрсет

бастап балаларымыз Мек 

теп жасынан баст

сынан

лді болсаа

,

,ұр

ұр

пап

қт

қтың

ың

аа

зғ

зған

ан

ы ы 

есірт кіге тәуелді б

! Егер ұрпақ

қ а


а

зб

збас

асын


ын

д

десес

ек

ек,

мұ

мұн-н-

емес пе?! Еге

шараларды қарастырған жөн. Бо ла-

дай шар


шақ ұрпағымыз салауатты өмір сүріп,

ша

са-Дайынд

ындаған 

Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

ЫЗЫ

тып отырмыз. Осының өзі оларға әлеу

еумет-

тік көмек деп есептелуі қажет. Ендігі кі кезек-

те одан әрі оларды оқытуды, мемл

млекеттік 

жәр демақы қарастыруды қолға ал

алмақпыз 

ба

б?!

?!

ММ

ен

енің

ің

шеш ,

, на


на

ша

шақо

қо

рлрл

ар

арды

д

 кепепілденген 

әл

әлеу

еуме


метт

тт

ікік

қ

қыз

ызме


ме

тт

тті

і

тұтұты

тыну


ну

ш

шылалар қатары-

на қосу ақылға сыйымсыз. Мұ

Мұндай орын-

ды-орынсыз ұсыныстарды сөз еткенше, 

елдегі есірткі бизнесіне тосқ

сқауыл қоя білу 

керек. Сол бизнестің көзін ттауып алғандар-

ды алқымдауда біз мәсел

лені

ні

ң ң 

бе

ерг

р

і жажа

ғын 


ғана қалқып алып жаты

ыр

рмымы

з.

з.А

Ал

лпр

пр

обоб

ле

ле-

маның түп-төркіні сол 

л күйінше аршылмай 

қалып қойып жататы

тыны жасырын емес. 

Әри не,  тиісті  орган

н қызметкерлері түрлі 

ша ралар  өткізу  арқ

қылы есірткі тасыма лы-

мен айналысқанд

дарды ауыздықтап жата-

ды

дыОлар тиісті ж

жа

ж

засын да алады. Бірақ со

со

лл ұс

ұс

тата

лы

лыпп,

т

тұт

ұт

ұттыл

ыл

ыпып ж

жат


ат

ат

атын

дар ең үлкен 

алып қылмысскерлердің атын атап, түсін 

түстеуге келггенде жұмған ауыздарын аш-

пайды. Біз үш

үшін нақ қазір ұсақ қылмыс кер-

лерді емес

ес, сол алып қылмыс иелерінің 

қ

р

ңор дасын б

н бұзатын жобалар

тыру ти-

тын жобалар ойлас

а

тыру ти


ім ді  бол

лмақ. Бұл орайда

ұр

ұр

-ұл орайда

м

мем

емле


леке

кетт


ттік

ік

тт

ұр

ұрғыда и

игі шаралар, бағдарламалар, түр лі 

операци

ациялар жасалынуы керек. Бұған қатысты есірт

есірткіні  ауыздықтайтын халық-

аралық статусы бар

ы бар бір ұйымдар құрылып, 

бақылауды солардың ж

ың жүргізіп отырғаны 

дұ

дұры


ры

с 

с бо

бо

лала

р

ред

еді.


і.

Бұл дәріні пайдалану үшін нашақор нар-

ко

ко

 ддис

ис

папанс

нс

ерерге

ге

бб

арып тіркеуге тұрса бол-

ды, еш қиындықсыз тегін метадонға  қол 

жет кізеді.  Көршілес елдердің барлығы осы 

жүйеден бас тартып, бұған мораторий жа-

риялап жатқан тұста біз мұны кәдеге жара-

на лы азамат болсын десек, бұл өзекті мә-

се

се л

 л

егеге

е

айналған дертке қарсы меме

м

млелеке

кетт


ттік

ік

  

тұрғыда салмақты шешімдер қабы

б

лдануы 


керек. Қоғамдағы адамдар керексіз затқа 

айналмасын десек, мұндай шешімдерді 

қолдаған жөн деп ойлаймын.

Е

БЕ

Й

Й

АРАП ПІКІР

Е

БЕ

ЙТ

Й

АРАП ПІКІР

Алдан 

СМАЙЫЛ, 

Мәжіліс 

депутаты:

Айдос 

САРЫМ,

,

са

саяс

ясат

ат

та

та

ну

нушы

шы

:

:

– Бүгінгі таңда жол-көлік апатынан қаза тауып жатқандар 

санын ескерер болсақ, жол қауіпсіздігі ережесін бұзғандарға 

жазаны қатаңдату негізді деп санаймын. Өйткені біздің 

жүргізушілерде жол жүру мәдениеті қалыптаспаған. Жазаны 

қа

қата

т

ңдңд

ат

ату 

у 

арар

қы

қлы

лы

тт

әр

әрті

ті

пкпк

е 

е ша

ша

қыруға болатынына өзімізд

д

е е

кө

көз 

же

жетктк

із

ізді

ді

к.к. Е

Е

стст

ер

ерің

іңіз


з

де

де ббол

ол

саса

,

,алғашқы кезде ешкім қа

а

уіуіпс

пс

ізіз

ді

дік к 

белбеуін таққысы келмейтін. Айыппұлды арттырған соң қазір 

бәрі тағатын болды. Әрине, бұл мәселенің екінші жағы да бар. 

Бүгінгі күні жол полициясы қызметкерлерінің арасындағы пара 

алу, жемқорлық жайлы үнемі айтылып келеді. Сондықтан Ішкі 

істер министрлігі қызметкерлер сапын жемқорлардан тазартуы 

ке

е

рек. Заңның қатаң болғаныы

дұ

дұры

ы

с.с.

Б

Бір

ір

ақақ

қ

құқ

ұқ

ықық

қ

қор

ор

ғаға

у 

у са

а

ласы ма

ма

мандарының өздері заңдд

ы

ықа

қа

татаң

ң са


сақт

қт

ауауы 

ы ти


ти

іс

ісӘр

Әринин

е,

е егер 

олай  болмаса, айып пұлдың артуы жемқорлыққа жол ашуы 

мүмкін. Бірақ руль де темекі шеккендерге айыппұл салуды 

құптамаймын.

– Мен өзім де көлік жүргіземін. Күнделікті Астана көшелерінде

жас жігіттер мен қыздардың жол ережесін сақтамай, көліктің жыл-

дамдығын асыру, рұқсат етілмеген жерден айнала салу, жаяу жүр -

гіншіге жол бермеу сияқты өрескел әрекеттерге барып жата ты-

нының куәсі болып жүрмін. Жа

Ж

п-п-

жа

жас 

с 

баба

ла

лала

ла

рдрд

ың

ыңм

м

інін

ге

гені

ні

 – қым бат кө лік, ауызда – темекі, құл

л

ағағын

ын

дадат

т

елел

еф

ефонон

.

.Жа

Жан-


н-

жа

жағы

ғына


на

  қа ра мас-

тан темекісін лақтыра салады. Тіпті ішіп алып көлік бас қа ратындар 

да көбейіп барады. Соның салдарынан жол-көлік апаты жиілеп 

кетті. Сондықтан жазаны қатаңдату қажет. Жазаны қатаң дату 

жем қор лық қа жол ашады деп ойламаймын. Әрине, жол полиция 

қызмет кер лерінің арасында қолы сұғанақтар бар шығар. Бірақ 

жо

жол

л

попо

 л

 лиц

иц

ияия

қ

қыз

ызме


метк

тк

ерер

ле

лері

р

нің бәрі парақор дегенмее

н 

н кеке

лі

лісп

сп

ейей-

мі

мін.

н Е


Еге

ге

рр

жо

жол

л 

қақа

уі

уіпспс

із

іздідігі

гі

ее

ре

ржелерін сақтап жүрсең,

е

ешкшкім

м

ссен

ен

іі

тоқ татпайды да. Сонан соң тағы бір айтарым, қазір жүргізуші куә-

лігін сатып ала тын дар көп. Сондай жүргізуші куәлігін сатып жүр ген 

полиция қыз мет керлерін анықтап, қатаң жаза қолдану керек.Дайындаған Қалдар КӨМЕКБАЕВ

Нұрлан 

АПАХ

АХ

АЕВ,

,

 

за

а

ң

ң

ғылымының

кандидаты:

– Егер мақсат жол қатынасшыларының қауіпсіздігін сақтау болса, 

онда жолдарымызды халықаралық стандарттарға сай етіп алуымыз 

керек. Қазіргі жолдар халықаралық стандарттарға сай емес. Айып пұлдан

түсетін ақшаның қайда кетіп жатқаны түсініксіз. Жолдар сапа сыз. Жолау-

шы

шыла

ла

рдрд

ың

ыңқ

қ

ауау

іп

псі

сі

здзд

іг

ігі  үш

ү

ін жерасты не аспалы өтк

тк

елел

де

дер

р

қақа

ра

раст

с

ы ы 

ры

рыл-

л

мама

йд

йды

ы.

АА

лм

лмат

атыд


ыд

а 

а ен

ен

діді

 қолға алынып жатса, өзг

е 

е 

қақа

ла

ла л л

ар

арда

да о


о

л 

л ат

т

ымымен

ен

 жоқ. Тіпті кейбір балабақша мен мектеп жанындағы жол дарда қарапа-

йым «зебра» жоқ. Жол ережесін бұзатын кім дер? Бәріміз білеміз, олар 

қалталылар. Оларға айыппұл деген ештеңе емес. Кез келген мәселені

ақшамен шешіп жүре береді. Жапа шегетін – қарапайым халық. Мысалы, 

жай жүргізуші біреуді қағып кетсе, ол қамалады. Ал қалталылар немесе 

полиция қызметкерлер

ерін

ін

іңің ө

өзд


зд

ер

ері

і

сосо

нд

ндай

ай

жж

ағ

ағда

да

йғғ

а душар болса, не

рақымшылық жасалад

д

ы,ы

н

не 

е

«жж

әб

әбір

ір

л л

е

енушуші

і ке


ке

ші

шірі

рі

мм жа

жа

сады» деп жазаданқұтылып жүре береді. Бұл – 296-баптың кемшілігі. Меніңше, айыппұлды

арттыра бергенше, осын дай баптарды қатаңдату керек.

ЫҚПАЛДАСТЫҚ

ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр Мұтанов:

«Осы меморандумға қол қою және зерт ха-

на

н ашу арқылы университетіміз Елбасы Н

Н

ұрұ

-

сұсұлт

лт

анан

Н

Наз

аз

арбаевтың «Қазақ стан-20

2050


50

»

»стратегиясы: қалыптасқан мем 

лекеттің 

жаңа саяси бағыты» Жолда уында айтыл-

ған бағдарламалық тезистерін басты ба-

ғыт қа алатынын дәлелдеп отыр. Бұл оқу 

бағдарламаларына жаңа оқу тех 

ноло-

гияларын


н

е

енг

г

ізіз

у,

у,ө

ө

нднд

ір

ріс

с

тіті

к 

к тә

тә

жіжі

ри

рибе

б

нін

 бе-


кі ту,  ғыл

ыл

ымым

м

мен

ен

бб

из

изнене

ст

стің

ің

ттол

ол

ықық

қа

қанднд

ы

ыко-

опе рациясы,  жұмыс  берушілерді оқу үде-

рісіне тарту болып табылады», – деді.

«Біз ҚазҰУ-да озық технологиялармен 

жабдықталған зертхана жасаймыз. Онда 

университет студенттері білім алып, тәжі-

ри

ри

бебе

ж

жин

и

ақа

тап, заманауи полиграф

ф

ия

иялылы

қ 

қ жә

жә

нене

І

ІТ Т

са

сала

л

сында өз біліктіліктеріна

а

ртрт

ты

ты-

-

ра алады. Бұл жастардың еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыруда пайдалы 

болады», – деді «Коника Минолта» бизнес 

операциясының бас менеджері Акира 

Фуджита.


.

Жапондық компания өз тарапынан 

лабораторияны жабдықтармен қамтама-

сыз етуге да

да

йын екендіктерін білдірді. Сон-да

дай-


й-

ақ

ақҚ

Қаз


аз

ҰУ

ҰУс

с

туту

де

дент

нт

тері алдыңғы қатар-лы технологияларды лабораторияда өтетін 

тәжірибелік сабақтарда және де Коника

Минолта академиясының онлайн-курс-

тары арқылы оқып-білуге мүмкіндік ал-

мақ. Оқу мерзімі аяқталғанннан кейін үз-

дік студенттер ком

па

па

нииян

яның


ың

е

еур

у

опоп

ал

алық

ық

 бө лімшелерінде 

ма

машышықт

қтан


ан

уд

удаан

ө

өте

те

тіті

н 

н болады.

«Коника Минолта» жапондық холдинг, 

фотоқұралдарын, факс аппараттарын, ла-

зер лі принтер, медициналық және өл ше-

уіш құрал-жабдықтарын, оптикалық ком-

по

поне

не

нтн

те

тері

рін


н

шы

шыға

ға

рара

ты

тн әлемдегі жетекші 

өн

өнді

ді

руру

ші

ші бб

ол

олып

ып

тт

аб

абыл

ыл

ады. Бейнелеу сала-сындағы құрылғылар жасауда көшбасшы

бола тұра, компания толық түрлі түсті бас-

па өнімдерін, кеңсе және ұйымға қажет 

өнім дер  шығаруға да көңіл бөліп келеді.Еңлік АҚЖІГІТ

Ке

Келі

лі

сі

сі

м

м 

«К

«К

он

он

ик

ик

а

а 

Ми

Ми

но

нолт

лт

а» (Еуропа Бизнес Со

о

лю

люше

ше

нс

нс

Б

Бөл

өлім

ім

і)

і)

 

компаниясы делегаттарының университет басшылығымен кездесуі

барысында жасалды.

ОҚИҒА


Ақмола облысындағы Ерназар елді 

ме

мкенінде Укөлшік суқоймасында шом

ом

ы-ы

лы

лып

п

жажа

тқ

тқан

а

 28 жастағы жігіт суғаб

б

ататып

ып

 кетті. Жедел құтқару жасағы марқұмның 

денесін алты сағаттан соң тауып, судан 

шығарып алды. Осындай жағдай Алматы 

облысындағы Көкөзек елді мекенінде  де 

болды. Ауылдың іргесіндегі суқоймада 

шомылы


п

п

жүжү

рг

рген

ен

33

7

7жа

жа

стст

ағ

ағы

ы

ерер

а

адам 

жағаға шықпай  қалған. Оның  денесі екі

сағаттан с

с

оңо

  су 


у

астынан табылды. Өткен 

дү

дүй


й

се

сенб

нб

інін

ің

іңқ

қай


ай

ғы

ғылылы

 статистикасы Шығыс 

Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақ-

стан облысындағы оқиғалармен де то-

лықты. Бір күнде тоғыз адам суға кетіп 

отыр.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет