«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?жүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет8/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Айдар АХМЕТБЕКОВ,

заңгер:

Қазір қаншама жылдан бері 

коммуналдық төлемдер бағасы өсім 

беру

ру

де

е

.

.

Зейнеткерлерге тіптен қиын. 

Бі

Бі

зд

здің

ің

қ

қоғ

оғ

ам

ам

да

да

2

20 

0 мы

мы

ң

ң

те

те

ңг

ңг

ег

ег

е 

е 

жетер-

жетпес зейнетақы алатын зе

йн

еткерлер 

де баршылық. Олардың қайсыбірі осы 

қаражатқа ас-ауқат ала ма, болмаса 

дәрі-дәрмегін ала ма, шарықтап кеткен 

коммуналдық төлемді төлей ме, бол-

ма

ма

 са  басқа қажетін өтей ме?

е?

А

Айт

йт

ал

ал

ық

ық

,

,

алысқа бармай-ақ көрші Ресей

й

ді

і

 мы-

сал етсек, Ресейде күнкөріс қоржынына 

телефон қызметі (тіпті ұялы телефонға 

бірлік салуға кететін қаржы мөлшері), 

коммуналдық төлем мөлшері, дәрі-

дә

дә

рм

рм

ек

ек

,

,

ки

ки

ім

ім

еш

еш

ек

ек

ш

ш

ығ

ығ

ын

ын

ы 

ы 

барлы-

ғы қар

ар

ас

ас

ты

р

рылған

а

.  Не

Н

і

гізі

і

нде,  тұтыну 

себеті жайлы сөз еткенде елдегі тауар 

бағасын да бағамдау керек. Мысалы, 

бізде бір лимонның бағасы – 100 тең-

ге, ал Қытай елінде тура сол лимон біз-

дің теңгеге шаққанда 15-ақ теңге тұра-

ды

ды

. Тауарлары арзан болған

н

ым

ымен

ен, Қы

Қы

-

-

та

та

й

й дың күнкөріс себетіне ен

ет

ет

ін

ін тау

ауар

ар-

лар  түрі біздің елмен салыстырғанда 

төрт есе көп. Оларда күнкөріс себетіне 

енетін қызмет түрі 45-тен асады. Ал 

бізде бұл қызмет түрі санаулы ғана. 

Со

Со

нд

нд

ық

ық

та

та

н 

н 

бі

бі

з 

з 

үш

үш

ін

ін

к

к

үн

үн

кө

кө

рі

рі

с 

с 

се

се

бе

б

ті тізі-

мі

мін

н 

қа

қайт

йта

а қа

қа

ра

ра

п

п, о

о

нд

нд

ағ

ағ

ы 

ы

қы

қы

зм

зм

ет

ет түр ле-

рін көбейткен жөн. Бұған қоса азық-тү-

лік тізімінің де ұлғайып, соған орай 

ха 

лық 

қа жалақы да төленуі керек. 

Шын дығында, біздегі күнкөріс себетіне 

ай

й

 сайын 100-200 теңге к

өл

өлем

емін

ін

де

де

 

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Мамандардың мәліметінше, тұрғын үй 

комиссиясының инспекторы А.Байқұ

ұ

то

тв 

Ат

Атырырау

ау

ққ

ал

аласы прокуратурасы ғима

ра

раты

ты

н-н-

да прокурордың көмекшісіне 2 млн т

ең

ге

 пара беру үстінде қолға түсті. Шенеунік сол 

арқылы прокуратура анықтаған заңсыз-

дықтарды жасырмақ болған. Қаржы поли-

циясы Байқұтовқа және бірнеше мердігер 

компания

я

ныны

ң 

ң басшысына қа

қа

тысты ірр

і кө-


лемде 

па

пара

ра

бб

ер

еру 

у

фафа

кт

ктіс

іс

і бо

бойы


йы

нш

нша

а

қықы

лм

лмыс-

тық іс қозғады. Бұған дейін жергілікті про-

куратура 2011-2012 жылдар аралығында 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты 

модернизациялауға  бөлінген  бюджет 

қаражатының мақсатты жұмсалуын тек-

се

сер 


р 

ге

ген.

н.

СС

он

оың нәтижесінде құрылыс м

мат


ат

е-

ери

ри

алал

д

 дарар

ын

ының сметалық құжаттамағ

ға

асә

сә

й-й-

кес келмегені әшкерленді. Осыдан кейін 

Атырау  қал

ал

алық тұрғын комиссиясының ин

ин

с с

пе

пект

кт

орор

ы 

ыте

терг


рг

еу

еуге

ге дейінгі тексерісті өзі-

ні

і

ң және «

Е

ЕвроА

Аз

ияҚ

Құрылыс», «ӨмірСерік-

Құрылыс», «КаспийЛифт» және «Верцхли» 

кәсіпорындарының пайдасына шешу үшін 

Атырау қаласы прокурорының көмекшісіне 

бірнеше рет пара ұсынған. Ақыры ол қыл-

мысы үстінде ұсталды

ды

..

Ба

Байқ

қ

ұтұ

овтың


ң

па

пара

р

-ны «ЕвроАзияҚұры

ры

лылыс»

с»

ЖЖ

ШС

ШСд

д

ирир

ек

ектото

ры

ры  

Хайруллин, «ӨмірСерікҚұрылыс» ЖШС 

директоры Сәрсешов, «КаспийЛифт» 

ЖШС директоры Мұратбаев және «Верцх-

ли» ЖШС директоры Эпиташвилимен өз-

ара бірігіп ұсынғаны белгілі болды.Бо

Болатбек МҰХТАРОВ

Атырау қалалық тұрғын үй комиссиясының инспекторы

пр

р

ок

ок

ур

урат

ат

ур

ур

а 

а

қы

қы

зм

змет

етке

ке

рі

рі

не

не

 ірі көлемде пара бері

рі

п 

п жа

жатқ

тқ

ан

ан

 

же

е

рі

рінд

нде 

е

ұс

ұста

та

лд

лды.

ы

Б

Бұл

ұл т

тур

ур

ал

алы ҚР Экономикалық қы

қылм

лмыс

ысқа

қа 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз 

қызметі хабарлады.

П

Па

ара берген ш

ше

е

н

н

е

еу

у

н

н

і

к

кт

т

і

ің

ң 

ү

үс

с

тінен 

қылмыстық іс қозғалды

қаржы қосылып отырады. Бірақ қашан-

ғы халықты

ы

е

е

ме

ме

кс

ксіт

ітем

ем

із

із

?!

?!

 

САУДА-САТТЫҚТЫҢ

50 ПАЙЫЗЫН МЕМЛЕКЕТТІК ЕТУ КЕРЕК

Бұдан соң тұтыну себетіне қатысты 

маман дардың тағы бір айтары, елде 

са

сауд

уд

а-а-

са

сатт

тт

ықық

с

сал

ал

асында мемлекеттік дү-ке

кен


нде

дер 


р

аш

ашуд

уд

ыы қо

қолға алған жөн. «Мұндай

й

 

мемлекеттік сауда нүктелерін ашу, халық-тық дүкендер желісін құру – инфляцияны 

тежеудің алғышарттарының бірі. Егер әр 

қалада кемінде бес-алты ірі көлемде мем-

лекеттік сауда н

н

үк

үктете

ле

лері

рі

аа

шы

шылы

л

п,п,

с

сол

ол

сс

ау

ау-

да нүктелерінд

ндег

ег

іі  ба

ба

ғаға

м

мөл

өлше


шер

рі

ққ

ат

атаң

аң 


бақылауға алынатын болса, халықтың 

қал тасындағы  қаржысы  үнемді жұмса-

латын болады» деседі мамандар. Бұған 

қоса сарапшыларымыздың пайымдауын-

ша

ша,


, кү

кү

нкнк

өр

өріс

с

сс

еб

бетін өсіру үшін елдегі ке-

дей шілік  мәселесін  де жіті бақылап, тал-

дап таразылауға алған 

жө

жөн н 

ек

екененін

ін

аа

лғ

лға 

тартуда. Жалған статисти

а

ка

бб

ер

еріп, е

кедей-


й

шілік мәселесін азайтып көрсеткеннен 

күрделі мәселелер шешілмейді. 

«Жалпы, мәселенің арғы төркініне 

үңіл сек,  тығырықтан шығаратын мынадай 

тетіктер бар: ол үшін, біріншіден, елде 

да

дайы


йы

н 

н өн

өн

імм

ө

өңд

ңд

еуеу

с

сал

ал

асас

ын

ына жан бітіруміз 

ке

кере

ре

кк.

Б

Бұдұд

ан

ан сс

оң

оңк

к

езез

ін

інде

де

гідей халықты 

азық-түлік өнімдерімен және тұтыну та-

уар ларымен қамтамасыз ететін мемлекет-

тік дүкендер болуы тиіс. Міне, осы алғы-

шарттарды сауатты орындауға кіріскен 

кез де халықтың күнкөріс

қ

қ

амам

ы

ы дада ж

ж

еңең

іл

іл-

дейді. Елде делдалдарсыз

з

о

ота

та

нднд

ық

ықт

т

ауауар

ар-


лар саудаға шығарыла бастайды. Бастысы 

– күнкөріс себетіне енетін тауарлар бағасы 

арзандайды. Бұдан соң халықтың да тұр-

мысы жеңілдей бастайды»  дейді ма-

ма

ма

нднд

ар

ар.

.

ЖОЖОБА

БА

Бір  АлАла

акөл


өл

а

ауд

уд

анан

ын

ының

ың

өө

зі

зіне

не

н осы бағытт

ағ

ағыы бе

бес


с жо

жо

баба

м

мем

мле


ле

ке

кет

т 

тата

ра

рапы

пы

нан қолдауға ие болып отыр. Осы бесеудің бірі 

– кәсіпкер  Еркебұлан Қанатайдың отба-

сылық демалысты ұйымдастыру жобасы.

Ол қазақстандықтармен қатар, шетелдік 

туристер үшін де «Демал» отбасылық де-

ма

малу

лу

жж

ән

әне

е

туризм базасын жүзеге асыр

ыруд


уд

ы

ыжо

жо

спсп

ар

арлалаған. Бағдарлама шеңбер

ерін


ін

де

де Назарбаев университетінде оқу курсынан 

өткен кәсіпкер білімін тәжірибемен ұштас-

тырып, бастаған ісінен тындырымды нәти-

же болатынына сенімді. Сөйтіп, мемлекет-

тің қаржыл

ыл

ай ққ

олдауы арқ

қ

ас

аында биылғы 

маусым


мда

да А


А

ла

лакөкө

л 

л кө

кө

ліл

ні

нің 

ң жа


жа

ға

ғала

ла

уыуынд

нд

а бір кезеңде екі мыңнан астам демалушы 

қабылдай алатын демалыс базасы пайда 

болып, жоғары сапалы қызмет көрсет пек-

ші. Жалпы, Алакөл аумағында бүгінгі күні 

30-ға жуық туристік нысан тіркелген. 

Ал

АлҚ

Қ

апп

шағай суқоймасының солтү

ү

ст

стік

к

 жа

жа

ғаға

ла

лауы

уы

ндн

а 100-ден астам баланы

ың 

ң де


ден-

н-

саулықтарын сауықт

қт

ырыр

ат

атын

ын

лл

аг

агер

е

ьь

са

салылы-

нуда. «Жобаның н

ег

ег

ізіз

гі

гім

мақ


ақ

са

саты

ты –


ж

жет

еті


і ме

ме

н н

14 жастағы қазақстандық және ТМД ба ла-

ларының қауіпсіз демалысын қамтамасыз

ету және денсаулықтарын сауықтыру», – 

дейді жобаны қолға алған жеке кәсіпкер 

Алла Овсейко.

«Д

«Д

амам

у»

у»қ

қ

орор

ын

ының

ың

 аймақтық филиалы-ны

ның


ң 

ди

дирере

кт

ктороры 

ы

РиРи

на

нат 

т

Талтүсовтің айтуын-ша, қор туристік жобаларға субсидиялау-

дан басқа 195 млн теңгеге кепілдік бөлді. 

Оған қоса, жобалар арқылы 250-ден ас-

там жоғары жалақылы жұмыс орны ашы-

луы мүмкін.

«Бизнестің жол

л к

к

арар

та

тасысы

– 22

0

02бб

ағ

ағ-

-

дар ламасы  бұданб

басқа да көптеген 

туристік база мен кемпинг орындарының, 

Ұйғыр және Қарасай аудандарында дема-

лыс ай мақтарының  салынуына жол ашуда. 

Са

Са

ғы

ғы

ны

ны

ш

ш

НАМАЗШАМОВА,

Алматы облысы

«Б

«Б

изнестің жол картасы

ы

 – 2

2

02

020»б

б

ағ

ағда

дарл

рлам

ам

ас

асы

ы арқылы жаңа 

11 жоба қолдау тауып, облыстың туристік саласына 662 млн теңге 

бөлінді. Туризмнен нәсібін табуды көздеген кәсіпкерлер негізгі 

күштерін Алакөл көлі мен Қапшағайға бағыттамақ.

«Бизнестің жол картасы» 

ту

у

р

р

измге де тіре

е

к

к

 б

б

олма

а

қ

қ

ОЙ-КӨКПАРБас

ы 1-

б

етте

Тоғжан ША

ША

ЯХМ

ЯХ

ЕТОВА

ВА, 

экономика ғылым

ым

ыны

ыны

ң к

ң к

анд

анд

ида

ида

ы

да

а

ты

т

Айм

Айм

ара

ара

ТІ

ТІ

ЛЕУ

ЛЕУ

КЕҚ

КЕҚ

ЫЗЫ

ЫЗЫ

,

,

әле

әле

уме

ум

ттанушы: 

– Қ

– Қ

анд

анд

ай

ай 

ша

шарала

аларды

рды

қо

қо

лға

лға

ал

а

сақ та, бізге елдегі нашақо

о

рла

рларды

рдың к

ң көрс

өрс

етк

еткіші

іші

н

н 

төмендетуге күш салғанымыз абзал. Елде жыл сайын 1 500 адамның нашаның 

құрбанына айналуы – үрей туғызатын жайт. Есірткі саудасын қыздырып отырған 

Ауғанстан біздің ел үшін де үлкен қатер екені даусыз. Мұның зардабын көбінесе 

қарапайым халық тартуда. Бұл жерде әлемдік тұрғыда Ауғанстанда жүйелі түрде 

есірткі саудасымен күресетін арнайы ұйым құру қажеттігі туралы мәселе қазірде 

көтеріліп жүр. Ықпалды мемл

л

еке

ек

тте

тт

р, ықпалды т

ы т

ұлғалар келешекте осы жағын 

ойл

о

аса жөн болар еді. Ал іш

ш

іна

інара

ра мем

мемлек

лек

етт

етт

ік 

к 

тұр

тұрғыд

ғыда ж

а ж

аңа

аңа

ғыдай ұсыныстар 

й

айтылып жатса, оны да қолда

ау к

у кере

е

к. 

Жал

Жал

пы,

ес

ес

і

ірткіг

і

е е

е

ніп

ніп еліккендерді бұғаулайтын 

кез келген шараны қауым болып қолдағанымыз абзал. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет