«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?


Қазақ хандығының құқықтық жүйесінде ерекше орныжүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет6/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Қазақ хандығының құқықтық жүйесінде ерекше орны 

бар «Қасым ханның қасқа жолы» заңдық тұрғыда қандай 

негізгі мәселелерді қамтығанын білгім келеді.

Әлібек, Қостанай қаласы

Алғашқы саяси-құқықтық  ілімдер 

Егип

п

ете

те

е,  Үнді

д

стандада

,

,Қы

Қ

тайдд

а пайда 


бо

о

лдлд

ы.

ы.Е

Еже


же

лг

лгі 

Шы

Шығы

ғы

стст

а

асо

со

лл

саяси 


ойлар ұзақ уақыт бойы діни-мифоло-

гиялық көзқарастар негізінде дамығаны 

рас. Айтылған ойлар мен көзқарастар 

бел гілі  бір күшке, құдайға келіп тірелді 

және олар міндетті құқықтық нормалар 

ре

ре т

 т

інн

де қабылданды. Патша, аб

аб

ыз

ызда

а

р,р, 

со

сотт

тт

ара

 және т.б. билік өкілдер

р

і

іқұ

құ

дада

й-

й-дың  ұрпағы немесе қызметшілері деп 

есеп телініп, олар көптеген «Қасиетті» 

артық шылықтарды иеленді. Мысалы, 

Қытай да – аспан астындағы билеуші 

туралы айтылад

ы,

ы,  Еги

ги

петте – күү

н

нқұ

құ

-дайының  ұлы,

Х

Хам

ам

урур

ап

апии

өз

өзін

ін

жж

ер

ердеде

 

әділдік орнату үшін Шаман құдайы жіберген билеуші ретінде жариялайды, 

Зорас тризм бойынша Мемлекет 

Ормузданың жердегі билігі болып 

саналады. Мем лекет билеушісі монарх 

–  Ор

Ор

муму

зд

здан

ан

ыңың

ә

әмірін  орындаушы 

қы

қызм

змет


ет

ке

кер

р 

деделі

лі

нгнг

ен

ен. Осы секілді мифтік 

әңгімелер саяси-құқықтық ілімдердің 

қалыптасуына ық 

пал етпеді дей ал-

маймыз.

Саяси-құқықтық ілімдердің қалыптасуына мифологияның рөлі зор 

болған деген пікір негізді ме? 

Нұрсадық, Теміртау қаласы

Жалпы, он бес күнн

і

ің і


ш

шінде 87


87 2

2

5252 адам-

ның дауысы жиналды. Оның басым  бө лігі 

«үздік мұғалімға» тиесілі болып шық 

ты. 


Сонымен, «Үздік педагог» атағына Райым-

бек батыр атындығы №50 «Қазға рыш» мек-

те

т

п-лицец

йінің 


ң 

мұ

ұғалімі Рабиға Иманқұлова 

ие

ие бб

ол

олдыды

ОғОған

ан

221

1 56


562

2

ада

ам дауыс берген. 

«Үздік дәрігерге» 3 596 дауыс жиналды. Ол 

– Астана әкімдігінің №1 қалалық ауру хана-

сының қызметкері Марат Абдулов. Бұдан 

басқа, «Үздік энер гетик» – «Астана-Жылу-

транзит» АҚ-ның Реттеу және тұтынушы лар-

ды есепке алу қызмет

т

ін

інің

і

бб

ас

асты

ты

ғығы

Р

Рау

ауза


за

 

ККә

і

кімова, «Үздік қоғамдық көлік жүргг

із

ізуші

ісі» 


– №1 Автобус паркінің көлік жүргізушісі 

Қанат Құлтаев, «Үздік жолшы» – «Қазақ-

Автожол» компа ниясы Ақмола филиалы-

ның қызметкері Вячеслав Шевченко, ал 

«Үздік

қ

құр

ұр

ылы

ыс шы»  ата

а

ғы

ғн «Алтын ХХI» 

ЖШ

С С 

қы

қызм

зм

ететке

ке

рірі

С

Сүн

үнде


дет 

т 

ҮмҮм

бе

бетото

в

в ие

ие

ленді.  Айта кеткен жөн, «Астана таңдауы» 

бай қауының жеңімпаздары шілденің 6-сы 

– Астана күніне арналған Конгресс-холл 

сарайындағы салтанатты жиында мара-

патталады.

Арман

н

АС

АС

ҚА

ҚА

Р

Р

Астаналықтар өз таңдауын жасады. Екі аптаға созылған «Астана 

Таңдауы» байқауы барысында қала тұрғындары astana.kz сайты арқылы 

дауыс беріп, үздік мұғалім, дәрігер, инспектор, құрылысшы, жолшы, 

қоғамдық көлік

к

ж

ж

үр

үрг

гі

зу

зу

ші

ші

сі

сі

ж

ж

ән

ән

е

е

эн

эн

ер

ер

ге

ге

ти

ти

кті анықтады.

Астаналықтар үздіктерді таңдады

ЖИЫН


БА

БА

ЙҚЙҚ

АУ

АУМемлекет басшысы Нұрсұлтан Назар-

баев тың тапсырмасына сәйкес, мемлекет-

тік қызметтің «А» корпусына кадрлық ре-

зерв жасақтау жұмысы

ы

ж

жүр

үр

гіг

зі

зілд

лд

і..

Ұлттық комисси

ян

н

ыңың

о

отытыры

рысы


сы

нд

нда 

а ос


ос

ы 

ыжұмыстың қорытындысы шыға рылды. 

2013 жылғы 4 – 21 маусым ара лығында ко-

миссияның 14-отырысы өтті, оның бары-

сын да  тестілеу кезеңінен өт кен 1121 үміт-

кердің әрқайсысымен әң гімелесу жүр гізіл-

д

ді.

.

НәНә

ти

тиже

же

сісі

нд

нде

е

коко

м

мис

ис

сии

я 940 канди датты 

«А

«А» 


» ко

ко

рпрпус

с

ыыны

ның 


ң ка

ка

дрдр

лы

лық резервіне алуды ұсынды. Бұл ретте тестілеу қорытын ды ла-

ры, қа лалар мен аудан дар дың  даму рей тин-

гілері, мемлекеттік ор гандар тиім ді лігін ба-

ғалау, сондай-ақ құ қық қорғау ор ган дары-

ны

ны

ң ң

мә

мліметтері ескерілді. Ірік теу 

у

геге

қ

қат

т

ысыс

у 

у үш

үш

інін

б

барлығы 2024 адам өтініш

ш бе


берд

рді.


і.

Осы орайда, Мемлекет басшысының 

«Қазақстан – 2050 стратегиясы – қалып-

тас қан  мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты» 

Жол дауына  сәйкес, қатаң іріктеу негізінде 

мем ле кеттік  саясаттың  нақты  бағыттарын 

іске а

а

сысыру

руға


ға

ж

жау

ау

апап

ты

тык

к

әсәс

іб

іби

и

баба

сқ

сқар

а

ушы-лард

дың


ың п

п

рири

нц

нципипті

ті ж


жаң

аң

аа то

то

быбы –

– «


«

А

А» кор-пусы жасақ талды.  

Ке

Ке

ше

ше

А

А

қо

қо

рд

рд

ад

ад

а Президент Әкімшілігіні

ні

ң 

ң ба

ба

сш

сш

ыс

ыс

ы

ы

Кә

Кә

рі

рі

м 

м 

Мә

Мә

сі

сі

мо

мо

вт

вт

ің 

тө

тө

ра

раға

ға

лы

лы

ғы

ғыме

мен

н

Қ

Қазақстан Республикасы

ы

П

П

ре

ре

зи

зиде

дент

нті

і

жа

жа

ны

нынд

ндағ

ағы

ы

Ка

Ка

д

др 

саясаты жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы өтті.

940 үміткер «А» корпусына ұсынылды

КОМИССИЯ


С

С

А

А

Р

РА

АП

П

ШЫЛАР П К Р

С

С

А

АР

РА

АП

П

ШЫЛАР ПІКІРІ

Замир ҚАРАЖАНОВ, саяси шолушы: 

– Қалай десек те, бұл сайлау мәслихаттың беделіне әсер етеді. Жергілікті деңгейде 

бұл органның ықпалы күшейеді деп толық айтуға болады. Дегенмен тағы бір мәселе бар,

мәслихат өкілдері облыс әкімі ұсынған үміткерлердің ғана арасынан таңдау жасайды. Бұл 

– маңызды мәселе. Яғни облыс әкімінің де р

р

өлі сол деңгейде арта түспек. Екіншіден, менің 

бі

бі

лу

лу

ім

ім

ше

ше

, халықтың көңілінен шықпа

па

ға

ға

н 

н

әк

әк

ім

ім

ді

ді

м

м

әс

әс

ли

ли

ха

ха

т 

т де

де

пу

пу

та

та

тт

тт

ар

ар

ы қызметінен босата 

ал

ал

ма

ма

йд

йд

ы.

ы

 Соған қарамастан, мәс

ли

ли

ха

хат

т 

мү

мү

ше

ше

ле

ле

рі

рі

ө

ө

зі

зі

не

не

з

заң

аң м

м

үм

үм

к

кі

ндік беріп отырған 

құзыретті пайдалана алса, жергілікті басқару жүйесін күшейтуге болар еді. Тәуелсіздіктен 

бергі жиырма жылдың ішінде біздің аймақтарда кішігірім саяси модель қалыптасып 

үлгерді. Аймақтардағы саяси үрдістер туралы көп біле бермейміз. Ол республикалық 

деңгейдегі биліктің жүйесіне ұқсай бермейді. Мәселен, аймақтарда мынадай бір құбылыс 

бар, бір жарқын саяси тұлға болса оны қызметінен көтерген болып орталыққа қарай 

лақтырып жібереді, Сенатқа сайлап жібереді. Сол арқылы аймақтағы жағдай белгілі бір 

топтарды

ды

ң  ға

ғ

на ықпалын

н

да

д

 қала береді. Осының барлығын ретт

т

еу

еу

  үші

ш

н мәслихатты

ты

ң 

ықпа

а

лы

лы

к

күш

үш

ей

ей

ге

ге

ні

ні а

а

бз

б

ал

ал

.Әзімбай ҒАЛИ, саясаттанушы:

– Логикаға салсақ, осы маусымнан бастап мәслихаттың ықпалы артуы керек. 

Дегенмен менің бір айтарым, мәслихаттағылардың көпшілігі – жуас жігіттер. Бірақ бұл 

көрініс мәңгі жалғаса бермейді. Қазіргі қоғамда адамдардың санасында бір көзге 

көрінбейтін тенденция жүріп жатыр.  Адамдардың  жү

ү

рі

р

с-тұрысы, іс-қимылы тәуелсіз 

ад

ад

ам

ам

ны

ның

ң  тұлға сын  көрсетіп жатыр

р. Қа

Қай

й 

са

сала

ла

ны

ны

а

а

лс

лс

ақ

ақ

т

т

а,

а,

ө

ө

зі

зі

ні

ні

ң 

ң 

ой

о

ын ашық айтатын, 

ба

ба

ст

стық

ық

қа

қа

 жалтақтай бермейтін маман

ан

да

дар

р 

па

пайд

йда

а 

бо

бо

лы

лып 

п жа

жа

ты

ты

р.

р

Б

Б

ұл

ұл

м

м

ә

әслихат пен мәжілісті 

айналып өтетін нәрсе емес. Көп ұзамай депутаттар арасында өз ойын еркін жеткізіп, талап 

қоя алатын адамдар пайда болады. Мәселен, бір аудандағы мәслихатта бастамашыл 

бір-екі адам пайда болса, соның өзі жетіп жатыр. Сол бір-екі адам көп нәрсені өрге 

бастыра алады. Ал әкімдер сайлауына келсек, бұл жергілікті депутаттарға беріліп жатқан 

артықшылық. Оны қалай пайдаланарын уақыт көрсетеді.

Абай ОМАРОВ (коллаж

)


№108 (1019) 

26.06.2013 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


КӨКЕЙКЕСТІ

43 түрлі тағамға 30 мың теңге керек

Мейрам ҚАБДРАХМАНҰЛЫ, 

сарапшы-маман:

– Біздің халыққа 43 түрлі тағам 

жеу қазір арман болып тұр. Өрке-

ниетті елдердегі тәрізді бізде әр отбасы 

толыққанды тамақтану жүйесін қалып-

тастыра алды десек, біз қатты қателе-

семіз. Себебі біздің елде тапқан табысы 

мен күнкөріс деңгейі қабыспайтындар-

дың қарасы көбейген. Мысалы, 17 

мың теңгеге қалай жан бағуға болады? 

Бір айға азық-түлік ең жоқ дегенде 50-

60 мың теңгеге шығатынын біз білеміз. 

Халықтың ең көп тұтынатын тауары: 

нан, сүт, еттің бағасы күн сайын өсім 

беруде. Болашақта халық тұтынатын 

тауар бағасының төмен түсетініне еш-

кім кепілдік бере алмайды. Керісінше, 

баға әлі де өседі. Осыны ескеретін бол-

сақ, бізге күнкөріс себетін қайта қарау 

керек. Себебі қазір біз әлеуметтік аз 

қам тылған топқа салмақ түсіріп отыр-

мыз. Сол әлеуметтік аз қамтылған топ-

тың қолында тіпті 17 мың теңгені де 

таба алмай жұмыссыз жүргендері де 

бар. Күнкөріс деңгейі елдің орташа 

жалақысына қарап есептелетіндіктен, 

бізге нақ қазір орташа жалақы көлемін 

120-150 мың теңгенің көлеміне дейін 

өсіріп, күнкөріс себетін 30 мың теңгенің 

айналасында қайта жіктеу қажет. Сон-

да орташа шаруаға азық-түлігін түген-

деу жеңіл болады. Ал әлеуметтік аз 

қам 

тылған, мемлекеттен әлеуметтік 

көмек алатындарға қатысты айтарым, 

олардың да мемлекеттік төлемдеріне 

үстеме косылуы керек. Сонда ғана ха-

лықтың күнкөрісі жеңілдеп, иығындағы 

жүк түседі.

ӘКІМДЕР ҚЫЗЫҚТЫ 

МЕХАНИЗМДЕР ҰСЫНУЫ КЕРЕК

Абзалында, күнкөріс себетін сөз ет кен-

де қазіргі баға жыл өткен сайын жылдам-

дығын асырып отырғанын тілге тиек еткен 

мамандарымыз болашақта бұл ретте 

жергілікті әкімдер арнайы шаралар ұсынса 

дейді. Мәселен, тауар бағасының анағұр-

лым шарықтап кетпеуі үшін жергі лікті жер-

лерде тауар бағасы арзандатылған жәр-

мең 


келер жиі өткізілуі керек. Әкімдер 

жер гілікті кәсіпкерлерге тауар бағаларын 

өсірмеуі үшін қызықты механизмдер 

ұсыну лары керек. Бұған қатысты мамандар 

«әкімдер тауар өндірушілерге тауарыңның 

бағасын сәл арзандатсаң, жергілікті бюд-

жетке салық төлеуде сәл жеңілдіктер 

болады деген тәрізді қызықты ұсыныстар 

айтулары керек» деседі.

Айдар АХМЕТБЕКОВ,

заңгер:

– Қазір қаншама жылдан бері 

коммуналдық төлемдер бағасы өсім 

беруде. Зейнеткерлерге тіптен қиын. 

Біздің қоғамда 20 мың теңгеге жетер-

жетпес зейнетақы алатын зейнеткерлер 

де баршылық. Олардың қайсыбірі осы 

қаражатқа ас-ауқат ала ма, болмаса 

дәрі-дәрмегін ала ма, шарықтап кеткен 

коммуналдық төлемді төлей ме, бол-

ма са басқа қажетін өтей ме? Айталық, 

алысқа бармай-ақ көрші Ресейді мы-

сал етсек, Ресейде күнкөріс қоржынына 

телефон қызметі (тіпті ұялы телефонға 

бірлік салуға кететін қаржы мөлшері), 

коммуналдық төлем мөлшері, дәрі-

дәрмек, киім-кешек шығыны – барлы-

ғы қарастырылған. Негізінде, тұтыну 

себеті жайлы сөз еткенде елдегі тауар 

бағасын да бағамдау керек. Мысалы, 

бізде бір лимонның бағасы – 100 тең-

ге, ал Қытай елінде тура сол лимон біз-

дің теңгеге шаққанда 15-ақ теңге тұра-

ды. Тауарлары арзан болғанымен, Қы-

тай дың күнкөріс себетіне енетін тауар-

лар түрі біздің елмен салыстырғанда 

төрт есе көп. Оларда күнкөріс себетіне 

енетін қызмет түрі 45-тен асады. Ал 

бізде бұл қызмет түрі санаулы ғана. 

Сондықтан біз үшін күнкөріс себеті тізі-

мін қайта қарап, ондағы қызмет түр ле-

рін көбейткен жөн. Бұған қоса азық-тү-

лік тізімінің де ұлғайып, соған орай 

ха 

лық 

қа жалақы да төленуі керек. 

Шын дығында, біздегі күнкөріс себетіне 

ай сайын 100-200 теңге көлемінде 

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Мамандардың мәліметінше, тұрғын үй 

комиссиясының инспекторы А.Байқұтов 

Атырау қаласы прокуратурасы ғимаратын-

да прокурордың көмекшісіне 2 млн теңге 

пара беру үстінде қолға түсті. Шенеунік сол 

арқылы прокуратура анықтаған заңсыз-

дықтарды жасырмақ болған. Қаржы поли-

циясы Байқұтовқа және бірнеше мердігер 

компанияның басшысына қатысты ірі кө-

лемде пара беру фактісі бойынша қылмыс-

тық іс қозғады. Бұған дейін жергілікті про-

куратура 2011-2012 жылдар аралығында 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты 

модернизациялауға бөлінген бюджет 

қаражатының мақсатты жұмсалуын тек-

сер ген. Соның нәтижесінде құрылыс мате-

риал дарының  сметалық  құжаттамаға  сәй-

кес келмегені әшкерленді. Осыдан кейін 

Атырау қалалық тұрғын комиссиясының 

инс пекторы  тергеуге  дейінгі  тексерісті  өзі-

нің және «ЕвроАзияҚұрылыс», «ӨмірСерік-

Құрылыс», «КаспийЛифт» және «Верцхли» 

кәсіпорындарының пайдасына шешу үшін 

Атырау қаласы прокурорының көмекшісіне 

бірнеше рет пара ұсынған. Ақыры ол қыл-

мысы үстінде ұсталды. Байқұтовтың пара-

ны «ЕвроАзияҚұрылыс» ЖШС директоры  

Хайруллин, «ӨмірСерікҚұрылыс» ЖШС 

директоры Сәрсешов, «КаспийЛифт» 

ЖШС директоры Мұратбаев және «Верцх-

ли» ЖШС директоры Эпиташвилимен өз-

ара бірігіп ұсынғаны белгілі болды.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет