«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?жүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет5/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Кеше Елбасы Нұрсұлтан 

На

Наза

за

рб

рб

аев жұмыс

сапарымен Шығыс

Қазақстан облысында

болып, Өскемен мен Семей 

қалаларындағы бірқатар 

нысанд

нд

ар

ар

ды

ды

а

а

ра

ра

ла

ла

п,

п,

 

жұртшы

шылы

лықп

қп

ен

ен ж

ж

үз

үзде

дест

ст

і

і.

Азамат ҚАСЫМ

Қалай десек те, бұл жоғарғы билік дең-

ге

ге

йійінд

ндег


ег

і

іса

са

йлйл

ау

ауе

е

мес. Аудандық, ауылдыққ 

д

деңгңг

ей

ейде

дегі


гі

т

тұр

ұр

ғығыдан алғанда, әкімдерді 

мәслихат арқылы сайлау демократиялық 

талаптардан алшақ емес әрі халықтық 

сай лаумен салыстырғанда, қаржы үнем-

дейді. Айналып келгенде, мәслихатты да 

сайлайтын – же

рг

рг

ілі

ік

кті халық

қ

. Бастст

ысы –


халықтың бірлі

ік 


к 

кө

көрсрс

ет

ете 

е ал


алуы

уы

мен

ен

сс

ай

айла

ла

у-у-

дың барынша әділ өтуін қамтамасыз ету.

Соңғы жылдары мәслихат депутат-

тары ның беделі біршама төмендеп кеткені 

айтылып-ақ жүр. Мәслихат мүшелерінің 

бойынан депутаттық амбиция байқалмай 

жатады. Жергілікті деңгейдегі маңызды 

мә

мсе

се

леле

ле

лерг

рг

е е

қа

қатысты бастама көтеріп, 

бе

блс

лс

ененді

ді

лілі

к

к кө

кө

рсрс

е

етіп, табандылық танытуы сирек жайт. Жергілікті тұрғындар депутат-

тарды әкімге толықтай тәуелді тұлғалар 

деп біледі. Ал сарапшылар  ортасында 

мәслихатты бейресми түрде «өлі орган» 

деп те атап жүрг

г

енен

і ба


ба

р.

р Бүг

ү

інде оо

сы

с «өлі 

органға» жан

б

біт


іт

ір

іріп

п

,, же

же

ргргіл

іл

іккті

ті

өөзі

зі

н-н-

өз

өзі 

і

басқару жүйесіндегі өз беделін арттыруға тамаша мүмкіндік берілді. Әрине, сол 

мүмкіндікті пайдалана алса. Себебі әкім-

дер сайлауын есепке алмаған күннің 

өзінде, заңдық тұрғыдан мәслихатқа бір 

ба

б

сысы

на

наж

ж

етет

ер

ерлі

л

к к 

құзырет берілген. Алайда 

сол құзыретін тиісті дең

ге

гейд

йде


е 

па

пайд

йд

алал

ан

ана 

алмай, жер гілікті атқа рушы биліктің ығына 

жығылып кетіп жүрген жайы бар. Мұны 

аймақтық, аудандық деңгейдегі жарқын 

саяси тұлғалардың жоқтығымен байла-

ныс тыруға болатын шығар. 

Әк

Әк

імім

де

дер 

р

меме

н 

нде

де

пупу

та

татт

тт

арар

дың функ цио-

на

налд


лд

ық

ыққ

қ

ызыз

ме

метіт не

не қ


қат

ат

ысысты

ты

мынадай сауал туындайды. Мәслихат өкілдері әкімнің 

қыз меттік тағдырына саяси науқан кезінде 

ғана әсер ете ме, жоқ сайлаудан кейін де 

өзінің ықпалында ұстай ма? Мәсе лен, әкім

халықтың, депутаттардың кө

кө

ңің

лі

лінен шық-

қ

пай, қызметіне салақ қаррад

ад

ыы 

де

делілі

к.

к.Б

Б

ұғұғ

ан

а 

кім жауапты болады? Оны қызметінен 

босату құқығы кімге берілген? Әзірге 

мәслихат депутаттарының құзыретінде 

мұндай артықшылық жоқ. Тіпті жем-

қорлықпен айыпталса да, оның қызметтен 

босатылуын күштік құрылымдар жүзеге 

а

асырыр

ад

ады.

ы.

ЕЕ

кі

ншнш

і

іжа

жа

ғығы

на

нн,

н

 әкімнің қыз-ме

ме

ттт

ік

ікж

ж

ұмұм

ыс

ысын

ына


а

ен

енді

ді к


кім

ім

 жауап береді. Бұрын ауылдық деңгейдегі әкімнен қателік 

кетсе, оған аудандық деңгейдегі, ал 

аудандық деңгейдегі әкім салақ болса, 

облыстық деңгейдегі әкім жауап беретін. 

Ендігі жолы ауыл әкімі екі

қ

қол

о

ыны

 қалтаға 

салып, жұмысын тиісті де

ңг

ңгей

ей

деде а

а

тқтқ

ар

арма

ма

й жатып алса, аудан әкімі: «осылай боларын 

әу бастан біліп едім, бірақ оны мен таға-

йындаған жоқпын, мәслихат кінәлі» деп, 

бар айыпты жергілікті депутаттарға лақ-

тыр са қайтеміз? Әлде қате таңдалған әкім

үш

үшін

ін

мм

әс

әсли

ли

хах

тт

тты 

ы 

тата

рқ

рқат

ат

ама

ыз

ы ба? 

Биылғы ж

ж

аз елде әкім дер сайлауының өтетінімен есте

е

қала-

ты ны 

сө

сө

зс

зс

із

із. Ән

Әне-

е-

мі

міне

не

д

д

ег

еген

енше

ше

, бұл саяси дода да ба

а

ст

ст

ал

алад

ад

ы.

ы.

 

 

Республика көлеміндегі әкімдердің 91,7%-ы, яғни 2533 әкім, 

соның ішінде селолық округтердің, кенттердің және аудандық 

маңызы бар 50 қаланың әкімі сайланатын болады. Сайлаудың 

жанама түрде өткізілуіне қатысты әртүрлі пікірлер айтылып 

жа

жа

ты

ты

р.

.

 «Жанама сайлау жүйе

е

сі

сі

хал

ал

ық

ық

ар

ар

ал

ал

ық

ық

д

д

ем

ем

ок

о

ра

р

тиялық 

ст

ст

ан

ан

да

да

р

рттарға толықтай сай

й

к

кел

ел

ед

ед

і.

і О

О

л

л

ті

ті

пт

пті

і

же

же

рг

ргіл

іл

ік

ікт

ті

 өзін-

өзі басқару механизмін күшейтеді» деп сенетіндер бар. Енді 

біреулер «тек халықтың сайлауы ғана тікелей демократия құрай 

алады. Себебі ол «вассалымның вассалы менің вассалым емес» 

қағидасына сай келмейді деген уәж айтады.

Сәдуақас КЕБЕКБАЙ

Кеше Астанада аталған кеңестің алғаш-

қы мәжілісі өтті. Оған төрағалық еткен 

агентт ік  басшысы Әлихан Бәйменов атап 

көрсеткендей, қоғамдық

ық

 кеңе

естің қызмет

ет

і 

тиісті заңнама аясында

да ж


ж

үр

үргі

гізі


зі

ле

леді

ді«А

«А

ғығым-

м-

дағы жылы «Мемлекеттік қызметтер тура-лы» Заң өз күшіне енген болатын. Ол өте 

ма ңызды  қатынастарды  реттейді. Аталған 

құжат ҚР Мемлекеттік қызмет істері агент-

ті гіне мемлекеттік қызметтерді қадағалау 

ме

мен


н

ба

баға

ға

лаа

у

умі

мі

нднд

ет

етте

те

ріі

н 

нжүктейді. Заңды 

іс

іске

ке

аа

сы

сыруру

б

бар

арыс


ыс

ын

ында

да

  біз қоғам пікіріне сүйенеміз. Сондықтан агенттік жанынан 

халықтың пікірін жеткізетін арнайы қоғам-

дық кеңес құрылды», – дейді Ә.Бәйменов. 

Оның хабарлауынша, халықтың мемлекет-

тік қызметке деген сенімі бақылаудың бас-

ты шарты болмақ. Ал 

аш

аш

ықық

ты

тық 

қ 

қақа

ғи

ғида

д

тыты

на

на 

келер  болсақ, агентт

тік

ік

ее

лд

лдің

ң

ммем

ем

лелеке

кетт


ттік

к

 қыз мет сапасына қаншалықты қанағат-

тана тынын ғана емес, халықтың мемле-

кеттік мекеме басшылары туралы ойларын 

да ашық айтуды жоспарлап отыр. Осы 

мақ сатта  мемлекеттік  қызметкерлерді 

оқыту курстарына «Бұқаралық ақпарат құ-

ралдарының мемлекеттік қызметке деген 

көзқар


р

асы» және «Бизнестің мем

м

ле

леке

е

ттік қы

қызм


зм

ет

еке деген көзқарасы» сияқ

қты


ты

а

арнрн

ай

айы

ы

бағдарламаларды енгізу көзделген. Айта кетейік, мемлекеттік қызметке 

қатыс ты заңның өз күшіне енгеніне көп 

бол ған жоқ. Сондықтан қазір барлық мем-

лекеттік органдарға өз қызметін реттеп 

алуға 

же

жете

те

тіт

н

нуа

уа

қықы

т 

тбе

бе

рірі

ле

леді

ді

.Ол

Ол

 шама

амен 


үш а

а

й.й. О

О

сысыда

да

нн ке

ке

ййі

н

меме

мл

млекекет

ет

тіті

к 

кқы

змет 


істері агенттігі жанындағы мемлекеттік 

қыз меттерді көрсету мәселелері бойынша 

өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жө-

нін дегі Қоғамдық кеңес өз жұмысына кірі-

сіп, мемлекеттік қызметтердің сапасын 

те

тек

к се


с

ру

рді бастайды. Агенттік төра

ра

ғағасы

сы

ныны

ң 

ң ор

ор

ынынба

б

сары Саян Ахметжановтыты

ң 

ң сөсөзі

з не


не 

қарағанда, тексеріс кезінде қандай да бір 

кемішіліктер анықталса, тәртіптік жазаға 

дейінгі шаралар қолданылады.Арман АСҚАР

Мемлекеттік қызметтердің сапасын ендігі жерде арнайы кеңес тексе-

реді. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі жанынан құрылған оның нақты 

атауы – мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзара іс-

қи

қи

мы

мы

л 

л жә

және

не

ы

ы

нт

н

ым

ы

ақтастық жөніндегі Қ

Қ

оғ

оғ

ам

ам

ды

ды

қ 

қ

ке

ке

ңе

ңе

с.

с.

О

О

ны

ны

ң 

ң 

құ

құ

ра

р

мы

м

на 

ен

ен

ге

ге

н

н

үк

үкім

ім

ет

ет

ті

тік 

к

ем

ем

ес ұйымдар мен бұқар

р

ал

ал

ық

ық

а

ақп

қп

ар

арат

ат

қ

құр

ұр

ал

ал

да

дары

ры

ны

ны

ң 

өкілдері еліміздегі мемлекеттік қызметтердің сапасын қарайды.

Қоғамд

д

ы

ы

қ

қ

 

к

к

е

е

ң

ң

е

е

с

с

 

м

м

е

е

млекеттік 

қызмет

тк

к

е

ерл

л

е

р

рд

і

і ж

ж

азалайды

ӨҢІР


П

П

р

р

е

е

м

м

ь

ь

е

е

р

р

 

Щучье-Бураб

б

а

а

й

й

 

д

д

е

е

м

м

а

а

л

л

ы

ы

с

с

 

аймағын дамыту бойынша кеңес өткізді

Кеше ҚР Премьер-министрі Серік Ахметов Ақмола облысына жұмыс 

сапары аясында Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамыту жоспарын 

жүзеге асыру м

м

әс

әсел

елел

ел

ер

ер

і

і

бо

бо

йы

йы

нш

нш

а 

а

ке

ке

ңе

ңе

с 

с

өт

ө

кізді.

Кеңесті ашқан С.

С

Ах

Аметов 

М

Мемлекет бас шы сының ЩБКА-ны одан әрі дамыту 

туралы бірқатар тапсырма бергеніне тоқ-

талып, бұл үшін мемлекет барлық жағдай-

ларды жасауда, 18 млрд теңге қарас ты-

ры

ры

л ған  20122

-2013 жылдарға арналған 

ти

тиіс


істі

ті

іі

с-

с-ша

ша

рара

ла

ларр

жо

жосп

сп

арар

ы қабылданғанын 

атап көрсетті.

Жоспардың орындалу барысы туралы 

Индустрия және жаңа технологиялар ви-

це-министрі Альберт Рау баяндады, су 

көздерін тазалау мен қалпына келтіру, ҚТҚ 

полигонын пайдалан

у 

у 

мем

н

нЩу

Щу

чичи

нс

нскі

кі

деде

гі

гі 

қоқысты қайта өңде

у 

у 

заза

уы

уытыты

ны

ның

ң жұ


жұ

мы

мысы

сы

 бойынша қабылданған шаралар туралы 

қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан 

Қаппаров айтып берді.

Өңірлік даму вице-министрі Серік Но-

кин сумен жабдықтау және канализа ция-

лы

лық 

қ 

тата

за

зала

ла

у у ны

ны

саса

нд

ндар

ар

ыы

құрылыстарының 

ба

ба

рырысы

сы

тт

ур

рал

ал

ы ы

ха

хабаба

рл

рлад

ад

ы. Сондай-ақ об-лыс әкімі Қосман Айтмұхаметов баяндама 

жасады.


Кеңесті қорытындылай келе, С.Ах-

метов тұтастай алғанда, Щучье-Бурабай 

курорт тық  аймағын дамыту жоспарының 

орын далып жатқанын, дей тұрғанымен, 

жос пар дың  барлық

қ п


п

у

ункткт

те

тері

рі

нн

ме

мерз

рз

і-і-

мі

інде әрі сапалы орындау қажеттігі

і

н атап көрсетті.

Үкімет басшысы Индустрия және жаңа

технологиялар министрлігіне облыс әкім-

дігімен, басқа да мемлекеттік органдармен

бірлес

іп

пБ

Б

урр

абай кур


ур

ор

ртт

т

ықық

 аймағын да мы-

туды

ың

ң жүжү

йе

йелі

лі

к к  жо

жо

спсп

ар

арын

ында


да

к

көр

өр

сес

тілген


ұсыныстарды есепке ала отырып, демалыс

аймағын одан әрі дамыту бойынша бірың-

ғай іс-қимылдар жоспарын әзірлеуді тап-

сыр ды. Қоршаған ортаны қорғау ми нистр лі-

гіне экологиялық проблемалар ды  шешу ге,

со

соны

ны

мем

н қатар су көздерін таза

а

 л

 лау

а

мм

ен

ен 

қа

қалп

лпы


ына келтіру бойынша іс-шар

р

аа

ла

ларғрға

а

айай-

-

рықша назар аудару қажеттігін тапсыр ды. С.Ахметов Көлік және коммуникация-

лар министрлігіне «Астана-Щучинск»

авто банының  тиісті  инфрақұрылымдарын

қамтамасыз ету мәселелерін пысықтауды,

«Аст

ан

ана–

а–

ҚоҚо

рғ

рғал

ал

жыжы

н»

н» аа

вт

втож

ож

олол

ын

ын жаң-

ғырт


т

уд

удыы, К

К

өкөкше

ше

татауғ

уғ

а жа

жа

зғзғ

ы 

ыма

ма

усус

ым

ымда Ақ-

тау, Атырау және Қызылордадан әуе рейс-

терін ашуға өкім етті. Экономика және

бюд жеттік жоспарлау министрлігіне бюд-

жеттік бағдарламалар әкімгерлерімен

бірлесіп облыстағы жобаларды қосымша

қаржыландыру бойынша ұсыныстар енгі-

зі

зіп,

п,

ққ

ар

аауды тапсырды.

Жалпы, «Қасым

м

ха

ханн

н

ыңң

 

қас қа жолы» солз

з

амам

ан

ндадағы

ғы

 қазақ хал 

қының жан-жақты 

жетілген Ата Заңы болып 

есептеледі. Бұл заң дар жинағы 

негізінен бес тарау дан тұрған. 

Бірінші – Мүлік заң дары (осы 

та

та

рара

у 

уар

а

қықылы

лы м


м

ал

ал,,

мү

ү лік, жер

да

дауы

уы

ммәс

әс

елел

ел

елер

ер

іі

ше

шеш

ш

іліл

іп отыр-


ған). Екінші – Қыл мыс заң дары 

(кісі өлтіру, ел шабу, мал талау), 

үшінші – Әске ри заң дар (қосын, 

алам


ам

ан

а,

,

әске ри мін дет, тұлпар ат

ат

,,

қа

қара

ра қ


қ

аз

азан

ан

мм

әсе ле лері), төр-

тінші – Елші жоралары (май-

талмандық, ше шендік, сы па йы-

лық, әдеп тілік), бесінші Жұрт-

шылық заңы (ас, той, ме реке, 

жасауыл және т.б) мәсе лелерін 

қамтыған. Осы

бе

бе

с са

са л


 л

ағ

аға

а

баб

-

ғыт талған  заңаң

да

дарр 

то

топ

пта


та

ма

масысы 

сол кезеңдегі Қазақ хан дығы-

ның барлық түйткілді мәсе ле-

лерін шешіп беріп отырған. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет