«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?


АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ «АЛАШ АЙНАСЫ» АРҚЫЛЫ АЙТАРЫжүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет25/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ «АЛАШ АЙНАСЫ» АРҚЫЛЫ АЙТАРЫ

Ң

Қ

Филармония өкілдерінің хабарлауынша, 

«О

«О

О«О

ты

тыты

ты

рара

ра

рр

са

саса

са

зызы

зы

зы»

»

»»

ор

оро

ор

кеке

ке

кест

ст

сст

рі

рр

р

нің концерті маусым-ны

н

нының

ң

ңң

27

2727

сс

сі

і кү

кү

күкү

ні

нн

ні с


с

с

ағағ

ағ

аат

ат

ата

1

118.

8

88

30-да басталады. Бас 

дирижер – ҚР еңбек сіңірген қайраткері 

Дінзуһра Тілендиева. Бұл күні өзіндік 

вокалымен танымал болған  бір топ әнші –

халықаралық және республикалық байқау-

лардың жүлдегерлер

р

рр

іі

іөн

өн

өнөн

ер

ерер

ер

кк

к

өрөр

өр

өрсе

се

сесе

те

тете

те

діді

ді

діОл

ОлОл

л

арар

ар

р-

-

-дың қатарында Күмі

мі

мімі

с

с с

с

БаБа

Ба

База

за

заз

рб

рбрб

рб

аеае

е

ева

ва

вав

(

((

(

сосо

со

прпр

пр

пран

ан

ано)

о)

о),

Ерлан Рысқали (дәстүрлі ән), СалтанатЖұбаныш (сопрано), Бек Күнтубаевтар 

(тенор) бар. Сонымен бірге көрермендер 

қобыз шы  Балжан  Жүнісова мен домбырашы 

Да

ДД

Д

нин

яр

рр

р

ББ

ай

йй

й

жұжұ

ж

жұма

м но


н

н

втың өнерін де тама-ша

ша

шаша

ла

лала

ла

йдйд

йд

ды.

ы.

ы.ы

Болатбек МҰХТАРОВ

Жамбыл атындағы Қазақ 

мемлекеттік филармониясы 

өзінің 78-інші концерттік 

маусымын аяқтайды. Маусым 

Н.

Н.

Н.

Н.

Ті

Ті

Т

Т

ле

ле

ле

ле

нд

нд

нд

нд

ие

е

ие

ие

в 

в

в

в

ат

ат

ат

ат

ын

ы

ы

ы

дағы «Отырар 

са

са

са

с

зы

зы

ы

ы

»

»

»

»

ак

ак

ак

ак

ад

ад

ад

д

ем

ем

ем

ем

ия

ия

ия

я

лы

қ 

фольклорлық-этнографиялық 

оркестрінің концертімен 

қорытындыланады.

 

   

Маусымның 26-сы

Алаштың атаулы күні

17 жыл бұрын (1996) Тегеранда Иран радиосының Қазақ

редакциясы ресми түрде жұмыс істей бастады.

Халықаралық есірткілік заттарды шектен тыс пайдаланумен 

және олардың заңсыз айналымымен күрес күні.

Халықаралық 

қ 

қ 

азаз

аз

азап

ап

апап

та

тата

та

уу 

у

уқұ

құ

құқұ

рб

рбрб

б

анан

ан

анда

да

дада

ры

рыры

ры

нана

на

нақ

қ

ққ

ол

олол

ол

дада

да

дау

у

уу

көрсету күні.

     

Туған күн иелері

Зұлхайыр Мансұров (1946) – химия ғылымының докторы, 

профессор;Болат Ашықбаев (1948) – полиция генерал-майоры;

Аман

н

н

құ

құ

құ

құ

л Сері

р

р

р

кбаев (1950) – экономика ғы

ы

ыы

лы

лл

л

мым

м

мның 

ң

ңң

до

додо

до

кткт

к ор


ор

ор

ы,ы,

ы,

ы,а

а

ака

ка

кака

де

деде

де

мими

ми

мик;

к;

к;к;

Нұржан Әшімбетов (1969) – Павлодар облысы әкімінің 

орынбасары;Марат Жүндібаев (1974) – Қостанай облыстық білім

басқармасының жетекшісі;Нұрдәулет Сүйі

і

йі

йі

нд

н

ік

к

к

к

ов (1980) – ҚР Бас прокуратураның 

ресми өкілі;Вячеслав Федоров

(

(1983

)

) – «Толғау» ЖШС тарату бөлімініңменеджері.

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

мәртебелер

р

р

р

р

р

іңіз арта берсін!

«А

«А

«А

«А

«А

«А

ла

ла

ла

ла

ла

л

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ай

ай

ай

ай

ай

на

на

на

на

на

а

сы

сы

сы

сы

сы

сы

»

»

»

»

»

»

ЗҰЛХАЙЫР –  таза араби есім. «Зул» ( өмір, ғұмыр), «хаир» 

(қайырымды, мейірімді, кішіпейіл, ақжүрек) деген сөздерінің бірігуінен 

құралған ныспы. Қазақ бұл есімді ұрпағына мейірімді, қайырымды болсын 

деген ниетпен қояды. Ел ішінде сирек кездесетін есімнің бірі.

 

  

 К

е

зекшi  р

ед

аакто

р

 – РР

РР

озаоза

за

озаоза Қ

АР

АЕВА

Респ

уб

ликалық

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

ақпа

р

аттық газет

Ба

Б

Б

Б

Б

с 

р

едакто

р

  – Се

рi

к 

А

ЖА

НБ

НБ

НБНБ

НБ

НБ

ОЛО

АТ 

Мұ

М

М

ратқали ДҮЙСЕНБАЕВ

 

Ба

ББ

ББ

с реда

к

тордың б

iрiншi ор

ын

ын

нынын

ын

баб

бб

бб

са

ры

ДаД

ДД

р

хан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

БаБ


Б

Б

Бс 

р

едак

то

рдың о

р

ынб

ас

ары

ы

ыы

ы

ыА

й

дын ҚАБА

 – ж


а

п

уап

пп

пты

ты

тыты

тыы


ха

тш

ыТалға

т 

КIРШIБА

ЕВ

  ж

ауапты х

а

тшының о

ооо


рын

ры

ыр

ры

бас

ар

ыНұр

лы

бай ИТЕКБ

А

В В 

ЕВ 


В

––тех


ед

акто

р

Күләш НАҚЫП

О

ВА а

ға к

орре


кт

ор

, те

л.: 


388388

388

8888

-80

-7

6

зезе


Га

зе

ее

т 20т 20


т 20

т 20


т 20т 20

08 ж00


0

ылдың 17 қар

ашас

ынд


а

 ҚР Мәдение

т

жән


жәнжәнжән

жән


ж

е ақе 


е 

е 

е е

пар


а

т 

минини

нн

нстрл

iгiнде тiрк

е

лiп, 


б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын е


ынын

сепк


е

 қою 


а

ра

тура

лы №лы №


лы №лы

ы№ы 

9650-Г  к

уәлiгi 

б

ерiлген

.

Ред

а

дадада

да

дакциякц

кц

цц

 авт


орлар мақаласы мен ж

арнама м


азмұ

мұмұ


мұ

мұ

нынаны

ы

ны жа

уа

п берм

рм

рмрм

м

ейдiей

ейей


е

.

тоАвт

о

тото

рлар


рл

рл

ррл

л

 қолж

аз

басы өңде

лмейдi және к

ерi қай

ры

рыта

р

ырыры

лмай


лм

лмлм


ды.

леле


Көле

ле

мi емi

мiмi


кi к

омпью


те

р

лiк бетт

ен (14 к


е

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ма

тма

т

ме

р

иалда

р

 б

б

қабылд

анб


а

йды.


Ала

а

ла«Ала

ла

ш айш 

ш ш 


ш

насынд


а» ж

арияланған ма

териалд

ар

енен

ен

менен

е

сур

сс

сс

е

тте

рдi


шi

шiшi


шi

көш


рiп 

рiп 


рiп 

рiп 


рiп 

р

немесе өңдеп 

б

асу үшiн ред

акцияның ж

ба

ба

азба

ба

баша р

ша 


ша 

шаша


ұқс

а

тыын

ын

алып,

ып

ыпга

зе

тке сiлт

еме ж


а

салуы мiнде

ттi.

Құрылт

айш

йш

айш

й

ысыы

 және мен

шiкшiк

к

иеие

иеие

ие

и

сi

– «Т

О

ЛҒАУ» ЖШ

С

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимоно

ч

вич

ч

АН

АН

АН

Н

А

лматы  қаласы «Дә

уiр» РПБК ЖШС 

Қалд

аяқов көшесi, 17-үй

. Т


ел.: 

8

(7

2

7) 

2

7

12

12

3-12

2

-04,-04,

-04,-04,

-04

-0

 2

7

3

-1

2

-5

4

Тапсырыс – №17

08

А

стана  қаласы «

А

стана-

П

олигр

аф

ия»,Бр

ус

иловский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

(7172

) 3

7-05

-05

7-05

05

-59

Тапсы


р

ыс – №1058

Бағасы  к

е

лiсiмдi

Таралым

ы

 –

1

11

1

0

0

0

0

0

000

0

 дан

а

Га

зет сейсен

б

i, сәрсенб

i, 


бе

ейсен


б

i, 


жұма

жұма


жұма

ұма


, се

, се


с

, с


 с

н

бi күндерi шы

ғ

«Ал

ш

аш айн

айн


айн

асы


» г

аз

етiнн

е ж


аз

ы

лу 

лу

 лу

 

лу 

у

луин

д

инд

ин

дин

д

инд

ин

ексi

: 6


4

2

59Ре

д

акц

иян


ың

 мек


енж

ай

ы: Ал

м

аты

 қ

аласы,0

5

00551

, Бе


л

л

гал

л

лин

 

ин 

ин

 ин

и

көш

ес

і, 14

8/А

e-

mail

info

@

a

la

shain

aas

y.kz

Аймақт

ы

ы

ағы

ы

ы

тi

тi

тi

тiтi

тi

лшi

лш

лшлш

лш

л

лер:

қ

р

А

тыра

у

 – Бақ

қ

қытг

ытг


ытг

ытг


тг

ытг


үл 

үл

үлү

ү

БАБ

АШ

, те

л.: 


8

7

0155

336


5

3

Қар

ағанды – 

Қыз

Қыз


Қыз

Қ

Қғал

ғ

дақ

 А

ЙТЖАНОВ

А,

тел.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


үл

Гүлүл


үл

үл

үлжа

н

жажа

жажа


жа

 КӨШЕРОВ


А

,

тел.: 

8

70

1 7711


6

4

8Қ

ы

зылжар –

Ер

ЕрЕр

Ер

Ерба

қ

бб

б

быт 

АМАНТ


АЙ,

тел


.: 

8

 705

 441


8255

Қызылорд


аӘді

ӘдӘд


Әд

лж

ан ҮМБЕ

Т,

 тел

.: 


8

777 7


05

44

66Ө

ск

емен –АзАз

Аз

АзАз

ама


ама

ама


ама

ам

амт ҚА

С

ЫМ,

тел


.: 

8

777 355

411


4

Ш

ымкент –

НұНұ


Нұ

ұ

ршарш

рш

ршрш

р

т Т

Ө

КЕН

тел.: 

8

775436

5

04

0

Ор

а

л – То

қт

аа

аа

р Кр Кр К

рКр


р

ЕНЖ


Е

ЕҒА


ЛИЕВ, т

е

л.: 8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құ

баш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


с

с

аясс

и б


иб

и б


и б

и б


юрою

юю

ю, т

е

л.: 388

-

80

-7

2

Б

ерi

к ӘШIМОВ – на

р

ық, т


е

л.:


л.:л.:

л

лл

 

38833

-

80

-

69

Қ

алда

р

 КӨ

МЕКБ


А

ЕВ – қо


м

ғам


м

м

, т, тт

, т


, т

,

ел.

е

: 388

-

80

-

65

Алма


т И

СӘ

ДIЛ – өрк

ение


т,

тете


те

тете


л.:

л.

л.л.

 388-

80

-

6

4

Нұр


ғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

сорор

пор


пор

о

т),ттт

 т

ел.: 

388

-

80

-7

4

Б

ол

а

тбек МҰХТАРОВ – ж

аңа


а

аа

лықлылыл

л

тар

, т


е

л.: 


388

-80

-68

Дәурен ҚҰДА

Й

БЕРГЕН – н

мен


н

н

шiкшiк

шiк


шiк

ш

штi 

тiлшiле


р

 қосыны, т

е

л.:


388

-80-80

-80

0

80

-62-6

-6

66

6

Нұр


ғис

а ЕЛЕУБЕК

ОВ – 

ф

ототіл

тіл


тілтіл

л

шіш

шш

Тар

ат

у қызметi

 

(бөлшектеп с

ат

у және жаз

ылуылу


ылу

лу

л))

)

))

ру

тел.:

8

 (7

2

7) 

388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.: 

8

 (727) 388-81-00 8 (727) 3

0-

80-

-41-

41-

41-

4141

78

77

77

7

e-

mai

l: 


alikulova.a@oran

g

epoi

nt.

t.

tt.

kz

kz

kz

kzk

Қабылда

у бөлмесі: 

(

8(

72

72

72

7272

7

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

)3

)3

3

3

88

8

88

-80-6

1

Астана бюрос

ы:

ы:

ы

ы:

ы:

ы

р

Мек


енж

айы: С


ейф

йф

йфйфйф

ф

улл

ул

лул

л

улл

ул

лу

ин көшесi, 31, офис 414«

б»

Тел


.:

 8

 (717

2

)

5

5

5

5

4-2

4-24-2

4-2

4

7-

3

1

E-mai


l: aa_as

ta

na@na@

na@


na@

na@


a

mai


mm

m

l.ru

Ай

бын

ШАҒ


АА

АЛ

АҚОВ

ҚОВ


ҚО

ҚО

ҚО –

 

Астан

а 

бюросының ж

ет

екшiсi Қана

т Т


О

ҚАБ


А

ЕВ 


В

В

ВВ

– т


–т–т–

ілші

А

рман АС

ҚАР


О

ВВ

В – 

тілтіл


тіл

і

тілтіл

ш

і26

Ма

усым

2

22

2

201

01

0101

01

03

1

11

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

144

4

415

1

1515

16

1718

19

2021

22

2324

25

2728

28

2828

29

2929

9

303

30

СнСн

Сн

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Жм

ЖмЖм

Сн

СнСн

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмЖм

Жм

ЖмСн

Сн

СнСн

Жк

  

 

ХАХА

ХА

ХА

ХА

ХА

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ– кк

к

кк

өп

өпөп

өп

өп мм

м

мм

м

аға

ағ

ағағ

ын

ынын

ын

нн

ал

алал

ал

алал

ы

ыы

ы

ыы

сө

сөсө

сө

сөс

з. Оның 


бірінде бір аумақта тұрақты мекендеген 

тұрғындар мен жалпы бүкіл жер бетінде 

өмір сүріп жатқан адамдар жиынтығын 

айтса, ал екінші жағынан этнос пен ұлт 

сө

өзін алмастыра алады екен. ӘрӘ

Ә

ӘӘ

Ә

аа

а

аа

а

дада

д

дм

м

өзөз

өз

өзөз

інің өзге ұлт өкілі бо

бо

бо

бобо

бол


л

л

лл

л

ғаға

ға

ғаға

ға

ныны

ны

ныны

нына


на

на

наа

а

 қарамастан, қайсыбір мем 

лекеттің 

азаматы болған жағдайда, сол елдің 

халқы секілді, сайлауда дауыс беруге, 

заң алдында өз құқын қорғай алуы тиіс. 

Басқ


сқ

сқ

сқсқ

сқ

а – басқа дәл осос

ос

осос

ос

ы сөз жер бетінде қа

қа

қақа

қа

қанш

нш

ншнш

нш

ншш

а

аа

а

аа

ұл

ұлұл

ұл

ұлл

тт

т пе

пе

пепе

пе

пн 

н

нұл

ұұл


ұл

л

ысыс

ыс

ысыс

ы

бб

б

бб

б

олол

ол

олол

о

саса

са

саса

са

а,,,

,

,,

со

сосо

о

сосо

нш

ншнш

нш

нн

а атауы 


ба

б

р сөздер қатарына жатады. Ал бұл сөздің ұғымына келетін болсақ, оның 

атқарар қызметі тіптен көп. Халық сөзі 

дегеніміз – көпшіліктің көкейіндегі 

ойлардың жиындығы. Ол тоқшылықта 

да

да

дада

д

д, жоқшылықта да, ала

ла

лала

ла

аса

са

саса

са

са п

 п

пп

 п

пыр

ыр

ырыр

ыр

ыран

ан

ана

ан

--алмағайыпта да, мамы ра-жа

й

йй

й

йй

күндерде де ел мүддесі үшін екпінмен 

айтылатын сөз. Екінің біріне халықтың 

сөзін сөйлеуге құқық беріле бермейді.

Айтатын адам халық пен қоғамның 

та

тата

та

тата

ра

рара

ра

рара

зы

зызы

зы

зызы

сы

сысы

сы

сыы

на

нана

а

аа

тт

тт

т

тар

ар

арр

р

тыты

ты

тыт

ы

лылы

лы

лылы

ы

пп

п

пп

п

баба

б

баа

а

рыры

ры

рыры

ры

п,п,

п

п,п,

п,

тт

т

тт

т

аңа

а

далып шы

шы

шышы

шы

шығу

ғу

ғуғу

ғу

ғуы 

ы

ыы

ы

тити

ти

тити

іс

ісісс

с

іс.

ҚАУЫМ рулық-туыстық байла-

ныстар негіз

з

зз

зз

ін

інін

ін

інн

де

деде

де

деде

п

пп

п

пай

ай

айй

й

йда

да

дада

да

даб

б

бб

б

бол

ол

олол

олға


ға

ға

ға

н

нн

н

нн

әлеуметтік ұйым, ұжым. Қауым ортақ 

мүдделер, ортақ құқықтар мен 

міндеттері біріктірілген әрі бірыңғай 

заңдарға  бағынатын адамдардан 

құ

ққ

қ

қра

ра

рар

р

рла

ла

лала

ла

лады

ды

дд

.. Ру


Ру

у

уу

лы

лық,қ

қ

қ отбасылық, көршілік 

бо

бобо

бо

обо

лы

лылы

лы

лыл

п

пп

п

пжі

жі

жіжі

жі

жікт

кт

кткт

кт

ктел

ел

елел

ел

елед

ед

едед

ед

еі. Бұл ұғым сондай-ақ

белгілі бір қажеттіліктерді қана 

ғат-

тандыру мақсатымен орындалатын іс-әрекеттер негізінде пайда болады. 

Мәселен, қауым бірнеше түрге бөлінеді. 

Атап айтсақ, алғаш

аш

ашаш

аш

шқы

ы

ыы

ы

ы қауым — ада

а

аа

мз

мм

м

мм

ат 


тарихындағы  ал

ал

алал

ал

алға

ға

ғаға

ға

ғашқ

шқ

шқшқ

шқ

шқы

ы

ыы

ы

қоқо

қоға


а

а

аа

мд

мдмд

мд

мдмд

ық

ықық

ық

ықық

-

--

экономикалық бірлестіктердің 

әлеуметтік ғылыми атауы. Алғашқы 

қауымды жер  шарын мекендеген 

барлық халық өз дамуының бастау 

сатысында басынан кешкен. Екінші, 

зи

з

зял

ял

ялял

ял

ялы

ы

ыы

ы

ықа

қа

қақа

қа

қуы

уы

уыуы

уы

ум.

м

м.м

м

мӘ

Ә

ӘӘ

Ә

р ұлттың әр кезеңде өз зиялы қауымы

б

бб

б

болған және бола береді 

де. Мәселен, қазақ зиялылары бұрын 

да, қазір де «Мемлекет мүддесі», 

«Ұрпақ тәрбиесі», «Ел болашағы» және 

«Ұлт руханияты» тақырыптары

төңірегінде  қы

қы

қы

қықы

қы

зузу

зу

зузу

зу

сс

с

сс

с

ұхұх

ұх

ұұх

ба

баба

ба

баба

тт

тт

т

жүжү

жү

жүжү

ү

ргрг

рг

ргрг

г

ізіз

ііз


із

із

іпіп

п

іпп

,,

,,

,

мәселе  көтерумум

ум

умм

ум

енен

ен

енн

н

кк

к

кк

к

елел

ел

лел

ел

сесе

се

ее

сеал

ал

алал ө

ө

өө

ө

өзг

зг

згзг

зг

зге

е

ее

ұл

ұлұл

ұл

лұл

т

тт

т

т зиялыларының көксегені, күйттегені 

мүлде бөлек тақырып болуы да мүмкін.Құ

Қ

Қ

Қ

Қ

рм

рм

р

р

р

етті оқырман!

Газетіміздің келесі 

са

са

са

са

са

са

ны

ны

ны

ны

ны

нынд

нд

нд

нд

нд

д

а 

а

а

а

а

«ж

«ж

«ж

«ж

«ж

«ж

ан

ан

ан

ан

ан

ан

аз

аз

аз

аз

з

аза»

а»

а»

а»

а»

а»«ш

«ш

«ш

ш

«ш

ш

ей

ей

ей

ей

ей

й

іт

іт

іт

іт

іт

іт

»

»

»

»

»

с

с

с

сөздерінің 

мағынасын ашып беруге тырысамыз.

Өзге


ғаламшарлық

тіршілік иесі

Асықтың 

түсуі


Шөнжік

Суық қару

Еуропадағы 

ең батыс 

мүйіс

Сүй


Сүй

й

ретрет

рет


т

пел


пел

пел


п

і

і көлік

Ұлттық 


сусын,

іші


іші

мді


мді

мді


д

к

кМом

Мом


Мом

Мом


ыш

ыш

ыы

Кемедегі


зәкір

тастайтын

тесік

Ұран


Тур 

Хейердалдың

қайығы

Наннан 


жасалатын 

сусын


Нигерия

қаласы


Еур

Еу

ЕЕу

опа 


ақс

ақс


ақ

үйе


йе

үйе


үйе

гі

ігі

гі

Ө іӨсі

і

мдіі

і

к шырыны

Бейшара,


мүсәпір

Тіс етінің 

аур

ау

ауу

уы

ыы

ы

АтмосфераӘскери 

шалбардағы

бұлық

Сегіз жасарбүркіт

Депозиттік

қолхат

Орта 


ғасырлардағы 

өлең өлшемі

Қор

Қор


Қор

р

ымым

ым

Жоғарғысұрыпты

фаянс


Ока

Ока


Ока

Ока


саласы

Қайрақ


түрі

С.Америка 

жеңіл

аяқкиімі


Ертедегі

түркілік


хандық 

лауазым


...

Твен


Тау арыстаны

Ласло


...

(боксшы)


Жарияланған сөздерге қатысты айтар ой, қосар пікірлеріңіз бен 

ұсыныстарыңыз болса, хабарласа жүріңіздер!

Байланыс телефоны: 8 /

/

727/ 3 888 062

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Ы

Ы

Ы

Ы

ҒЫ – ОСЫ

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

«Алаш айнасы» газеті ел ішінде жиі айтылып, жиі жазылса 

да, көп адам мән-мағынасын біле бермейтін кейбір сөздерге 

талдау жасайтын болады. «Анығы – осы» айдары арқылы 

газетіміздің әр санында мән-мағынасы беймәлім сөздердің

тү

т

бірі неден шыққаны

ы

,

,

,

,

,

,

х

ха

х

ха

х

х

лы

лы

лы

лы

л

л

қ 

қ 

қ 

қ

қ

қ

ар

ар

ар

а

а

а

ас

ас

ас

ын

ын

ын

ын

ын

ында

да

да

да

т

т

т

т

т

т

ез

ез

ез

ез

ез

ез

 тар

а

а

ап кетуіне не 

с

себеп деген сұрақтар

р

р

р

ға

ға

ға

а

ға

ға

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ау

ау

ау

ау

ау

уап

ап

ап

а

ап

і

і

і

зд

зд

здей

ей

й

ей

ей

е

мі

мі

мі

м

з

з

з.

М

М

М

М

М

М

әс

әс

әс

әс

әс

ә

ел

ел

ел

ел

ен, қазіргі 

уақытта қазақ тілінде кірме (парсы және араб тілінен енген)

сөзден көп нәрсе жоқ. Бүгінгі санда біз «халық» және «қауым» 

сөзін алып отырмыз.

Газетіміздің  №107 (1018) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:  Таға. Амал. «Ника». Шарж. Трап. Ависта. Қияр. Апанақ. Ата. Иса. Генуя. Квас. Азат. Күй. Да. Елті. Трал.

ТІГІНЕН: Баталист. Вэл. Ага. Панжара. Ескі. Пән. Тактика. «Уайт». Марс. Нияз. Атлас. Ада. Алапа. Қаптал.

Белгілі есімнің белгісіз сыры

 

   

ОЙДЫ

Ы

Ы

 

О

О

О

О

О

О

Й

Й

Й

Й

Й

Й

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

О

О

О

О

О

З

З

З

З

З

З

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

А

А

А

А

А

А

Й

Й

Й

Й

Й

Й

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

...

Төменде тағы бір суретті назарларыңызға ұсынып отырмыз. 

Астына берілген жолдарды ары қарай жалғастырып, үш-төрт 

шумақ өлең жазып жолдасаңыздар, ұтымды дүниелерді газетке 

жари

ри

ри

ри

ри

ри

ял

ял

л

л

ял

л

ап отыра

р

р

мы

м

м

м

м

м

з. Cонымен бiрге кәсіби және

е

е

е

ә

ә

ә

ә

ә

ә

уе

уе

е

е

е

е

сқ

сқ

с

ой 

фо

фо

фо

фо

фо

фо

то

то

то

то

то

то

гр

гр

гр

гр

г

г

аф

аф

аф

аф

аф

аф

та

та

та

та

т

т

рд

рд

рд

рд

ан

ан

ан

ан

ан

ан

д

д

д

д

д

д

а

а

а

а

а

а

ха

ха

ха

ха

ха

ха

т

т

т

т

т

кү

кү

кү

кү

кү

кү

теміз. Өздеріңіз түсір

р

р

р

р

ге

ге

ге

ге

е

ге

н

н

н 

н

н

н

әс

әс

әс

әс

әс

әс

ер

ер

ер

ер

ер

ер

лі

лі

лі

л

л

л

ф

ф

ф

ф

от

от

от

т

т

т

ол

ол

ол

ол

ол

ол

ар

ар

ар

р

ар

р

  

болса, бізге жолдаңыздар. 

alashaser@mail.ru

Ме

Ме

Ме

Ме

Ме

М

н се

с

ні күттім қанша күн,

Бә

Б

Бә

Бә

Бә

Б

рі

рі

рі

і

і

д

д

д

е бекер ме екен.

Сағыныштан да шаршадым,

Төзімім жетер ме екен...

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет