«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?


бұ қараның қамын ойласа, күнкөріс се  бетін қай та қарау қажет»жүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет2/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

бұ қараның қамын ойласа, күнкөріс се  бетін қай та қарау қажет» 

десті.  Жалпы, күн кө ріс себетіне қатысты еліміздің Тағамтану 

академиясының мама

а

а

а

а

а

нд

нд

нд

нд

нд

нд

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ы

ы

ы

ы

ы

ы

тұ

тұ

тұ

тұ

ұ

тұ

ты

ты

т

ты

ты

ну

ну

ну

сс

с

сс

с

еб

еб

еб

еб

еб

б

ет

ет

ет

ет

ін

ін

ін

ін

н

н

де

де

де

де

де

де

гі

гі

а

а

а

зық-түлік 

түрлерін 15-тен 43-ке 

е

е

е

е

де

де

де

де

де

йі

йі

йі

йі

йі

н

н 

кө

кө

кө

к те

е

те

т

теру

у

ру қ

қ

қ

қ

қ

аж

а

аж

аж

жет

е

е

ет

е

ті

ті

ті

ті

ті

ігі

гі

гі

гі

гі

і

н

н

н

ба

ба

ба

ба

б

б

са айтуда. Бұған 

қоса қайсыбір сарап шы ларымыз да «күнкөріс себетін қайта қарап,

оның ішіне коммуналдық төлемдер, телефон қыз ме ті, дәрігерлік 

көмек, киім-ке шек шығыны, қо ғам дық көліктерге кететін шы ғын

тағы басқа әлеу мет тің  қажетін  өтеуі тиіс қызметтер енгізілуі тиіс» 

де

д

д

д

де

д

п

п

п

п

п

п

от

от

от

т

ыр

ыр

ыр

ыр

ыр

ыр

.. Ен

Ен

Е

Е

де

де

де

де

де

д

ше

ше

ше

ш

ш

ше 

са

са

са

са

са

са

ра

ра

р

ра

р

р

пт

пт

п

ап көрелік...

Бү

ү

ү

гінде еліміз алып құрылыс алаңына 

ай

ай

ай

ай

ай

ай

 н

н

н

н

н

н

ал

ал

ал

а

ал

ал

 ғ

 ғ

 ғ

 ғ

ғ

ан

ан

ан

ан

ан

ан

ш

ш

ш

ш

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

та

та

та

та

т

е

е

е

е

е

те

те

те

те

те

те

кт

к

кт

кт

кт

кт

ен

ен

ен

ен

ен

е

 тартар екінші 

мәселе

іі

ні

і

ң 

б

б

ба сы  қылтияды.  Құрылыс 

индустриясын  қар қын  ды  жүргізіп жатқан 

қожайындар отандық құрылыс ма -

териалдарына мұрнын шүйіре қарайды. 

Са   пасына  сын  тағады б

б

б

б

б

б

ол

ол

о

ол

ол

о

ма

м

м

м

м

м

са қ

құн

ұ

ұ

ын

нан

а

а

а

а

 

мін із дейді. Әйт песе е

е

е

е

е

лі

лі

лі

лі

лі

лім

м

мі

мі

м

м

зд

зд

зд

зд

зд

зд

е

е

е

е

е

құ

құ

құ

құ

құ

құ

ры

ры

ры

ры

ы

лы

лы

ы

лы

лы

лы

сс

сс

с

с

мате риал  дары өндірілмей жат қан жоқ. 

Барына қа нағат дегізерліктей. Алайда 

шетелден жар ты  бағасына жеткізілетін 

арзан дүниелер жер гі лікті өнімнің

ба

ба

ба

ба

б

ба

ғы

ғы

ы

ы

ы

ы

н 

н

н

н 

ба

ба

ба

ба

ба

йл

йл

йл

л

йл

ап

ап

ап

п

п

о

о

о

о

о

ты

ты

ты

ы

ты

р.

р.

р.

р.

р.

р

Б

Б

Б

Б

Б

Б

үг

үг

үг

үг

ін

і

іі

де ба сыбайлы 

ба

ба

ба

ба

ба

ба

сп

сп

сп

сп

п

с

ан

ан

ан

ан

ан

а

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

а

а

а

а

а

зә

зә

зә

зә

ру

ру

ру

ру

р

ру

б

б

б

б

ол

ол

ол

ол

ол

ып

ып

ып

ып

ып

ы

ж

ж

ж

ж

ж

үр гендер

жетерлік. Оларды пәтермен қамту ал-

дағы онжылдық түгіл, 50 жылдықта да 

мүм кін болмайтын түрі бар. Өйткені баға 

шарықтап тұр.

К

ӨКЕ

Е

ЕЕЕ

Е

ЙЙЙЙ

Й

ЙКЕС

Т

ІЖа

Жа

Жа

Жа

Жа

а

лғ

лғ

лғ

л

лғ

лғ

ас

ас

ас

ы

ы

ы

3-бетте

Жыл сайын республикалық статистика агент тігі 

баспана бағасының қымбаттағанын айтып сү йін-

ші  сұраудан танған емес. Құры

ылы

л

с мам

м

м те риал дар

р

рр

ы

қықы

қы

қықы

м бат болса, баспана бағас

с

с

ссы

ы

ыы

ы

ыөс

өс

өсөс

өс

ө п

п

пп

п

е е

е

ее

ге

геге

ге

генд

нд

нднд

нд

де

е

ее

е

қақ

қ

қаа

йт

тттт

т

 сс

 с

 сс

с

інн

н

н?

?

??

М

Мәселен, былтырғы жылдың жел тоқсан й

айымен 


салыстырғанда, құры лыс-мон таж жұмыстарының 

бағасы – 3,1 пайызға, құ рылысқа қажетті маши-

на  лар  мен  жабдықтар  3,7 пайызға өскен. Құры-

лыс  қа  қажетті  кон струк циялардың  бағасы жарты 

жы

жы

жыжы

жы

жылдлд

лд

лдлд

лд

аа

а 

аа

а

0,0

0,

0,0

0

88

8

8па

па

папа

па

пй

й

йй

й

ызы

ы

ыы

ға

ғаға

ға

ғаға

қ

ққ

қ

ққ

ым

ымым

ым

ымым

ба

баба

ба

баба

тт

тттт

тт

тттт

ағ

аға

ағ

аған

а

аа

. Болат кон струк-

ци

ци

цци

и

яла

ла

лла

ла

рр

р

– 6,6

6

66

2

22

2

2 папайы

йы

ыы

ы

ызғ

зғ

зғзғ

а,

аа

п

пп

ор

орор

ор

тт 

т

тла

ла

лаа

н

нн

д

д це мент – 2,2 па-йыз ға,  құ рылыс құмы – 1,8 па йызға, ағаш-тал-

шық  ты  тақ талар  –  1,7  пайызға, гип сокартон – 1,5

па  й ыз ға,  олиф  бағасы 1,4 па йызға өскен. Осы 

са  ладан  нанын  айырып жүрген мамандардың пі-

кі рінше, бағаның шарықтап кетуіне себеп, бі рін-

ші  де


е

е

ен,

н,

н,н,

н,

ққ

қ

ққ

қ

ұ ұ

ұ

ұұ

ұ

рыры

ры

рыры

ры

лылы

лы

ыы

с 

с с 

с

с с 

қы

қықы

зм

змзм

зм

мм

ет

етет

ет

еет

ін

інін

ін

іің

ің

іңң

ң

ңқ

қ

ққ

қ

қым

ым

ыым

ы

ымба

ба

баб

б

ат

т

ттауы, екін ші-ден, қ

құ р


р

ыл

ыс  м

атериал дары

б

б

бағасының өсуі, үшін     шіден,  құрылыста жұмыс істейтін жергілікті 

ма   ман  дардың  тапшылығы,  төртіншіден, құ ры-

лыс  қа  қажетті өнімдердің шетелдерден тасы мал-

да нуы.


М

М

МЕРДІГЕРЛЕР ОТАНДЫҚ 

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ӨН

ӨН

ӨН

ӨН

ӨН

ӨН

ІМ

ІМ

ІМ

ІМ

М

ІМ

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

Н

Ң 

Ң

Ң

Ң

Ң

САПАСЫНА ҚАПА...

Жамбыл өңірінде құрылысқа қажетті ма те-

риал дар шығаратын 50-ден астам компания бар.

Бірі кірпіш, бірі цемент, енді бірі қиыршық тас, 

армату

ту

туту

у

ура

ра

рара

ра

раө

ө

өө

ө

өнд

нд

нднд

н

ірір

ір

ірр

р

едед

ед

де

і.

і.і

і

Соғоғ

оғ

оғо

о

анан

ан

анан

қ

ққ

қ

арар

ар

арар

р

амам

ам

ма

ас

сс

та

ттт

н ішкі сұ ра-

ныст

т

тт

т

ты

ы 

ыы

ы қа


қа

қа

қақ

қа

нана

на

аа

на

ғаға

ға

ғағ

ға

тттт

тт

тттт

ан

аан

ан

анды

ды

дыы

ды

рара

ра

рара

ра

аа

а

алм

лм

лмлм

ай

айай

ай

айай

ды

дыды

ды

дды.

.

ҚҚ

Қа

Қрқын ал ған 

құрылыс аз өнімді комбайнша  жұтады. Был тыр

құрылыс  индустриясымен  айна лы са тын дар  19,5 

миллиард теңгенің өнімін өндірген.

Алматы

+32 +34


о

+27.. +29

о

+18 ..+20о

+14.. 16


о

Астана


АҢДАТП

П

П

П

П

А

ЭКОНОМ

ОМ

М

М

М

ИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

ИƏ

ЖОҚ

–  Қайсыбір елдер елінде есірт кі-

мен айналысқан аза 

мат т


тт

тт

аа

а

аа

а

рыры

ры

рыры

р

нн 

н

нн

н

өлөл

өл

өлл

ім

імім

м

 жа засына дейін кесіп жат 

т 

т т

тқа


қа

қа

қаа

қа

нн

н

нн

н

дада

да

дада

аб

бі

біб

б

здзд

зд

дд

д

іңің

ің

іңң

ің

 оларды әлеуметтік аз қам 

тылған, 


мүм кіндігі  шек телген  аза маттардың 

қа тарына қосуымыз тіп тен ақылға сы-

йымсыз. Сон дықтан мен бұ ған қарсы-

мын, қол да маймын. Егер біз наша-

қо

о

оо

о

ор

р

рр

р

л л

 л

арар

ар

рар

ды

дыды

д

дыа

а

аа

да

дада

д

дд

м

мм

м

мка

к

кк

 п

пп

италының 

са

са

саа

а

а  

на

нана

на

аты

ты

тыы

ы

нана

на

ана

на

ққ

қ

қо 

осы


с

сы

сысы

сы

пп,

п,

п«

«

«олол

ол

олол

о

арар

ар

арр

ар

 дд

д

ды

ы

ыы

ы

қолдау ке-рек»,  «на ша қор лар  мүмкіндігі  шек теу-

лі» деп ой ласақ, қателесеміз. Олар – 

өз де  ріне-өздері  қастық  істеп,  өз  ден -

сау лықтарына кері ықпал етіп жүрген 

адамдар. Қоғамға да пайда кел тіріп 

жат қаны  ша ма лы.  Тағы  бі

бі

бі

ібі

р

рр

р

рр

ба

баба

ба

баба

с

сс

с

сс

ы

ымым

ым

ымым

  ды


ды

ды

дыд

ды

қ қ

қ

беріп айта кетер жайт, бб

б

бб

із

ізіз

із

ізіз

о

оо

о

осы

сы

сысы

сы

ыд

д

 дан

ан

анан

а үү


ү

ү

үш

ш

шш

ш

жыл бұрын нашаны ал мас тыруға тиісті метадон дәрісін те 

гін қол 


дануға 

мүмкіндік бердік. 

– Меніңше, бұл  мәселені  қол  -

дау керек. Халықты әлеу

у

у

уме

ме

меме

ме

ет т 

т

т т 

т

 т т т

 т

 тт

ік

кк

к

кк

қ

ққ

қ

ққ

ор

орор

ор

--

-

--

 ғау  сала сында  бүкіл  бұ

бұ

б

бұбұ

бұ

ққ

қ

ққа

а

аа

а

ара

ра

раны

ны

нны

н

ңң

ң 

ңң

ң

тұр ға нын  ескерсек, бұл – қол дай-тын дү ние.  Қазір біз 

де ха 


лыққа 

әлеу меттік  қыз  мет  көр сету  қыз ме-

тінің арнайы стан дарты бар. Сол 

стт


т

т

ан дартқа  саа

й

й тұрақты  ал ко го -ли

ли

лили

ли

змзм

зм

м  ге

ге

геге

ге

шш

ш

алал

ал

лл

  ды


ды

ды

дыды

дыққ


қ

ққ

ққққ

ққ

анан

ан

анн

н

нн

н

не 

е

ееме

ме

меме

м

м се  наша-

қор   лық тың  асқынған  түрі болса, 

әлеу меттік  қыз мет керлер  мүге дек 

адамдар тәрізді оларды да үйі не 

барып оқытуы, қызмет көр 

 

 сетуі 

керек. Бұл, бір  жа ғы нан,  на ша қор-

ларды  қоғамнан  оқ   шау ла

а

ау 

у 

у у

у 

у үш

үш

үшүш

үш

үін

ін

ініін

і

дд

д

дд

е 

е е 

е

еайтылып отыр  ған  дүние.

е.

..

.

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

анан

ан

анан

ан

дада

да

дад

д

йй

й

йй

й

дада

да

аа

да

 бір  қо  ғамдық  орында  ма ңын дағы 

қа  рапайым  қа уымға  қауіп  ту  дыр -мауы үшін бұл – қажет дүние.  

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет