«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?жүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет1/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 4-бетте 

А

УА Р

АЙЫ


А

ЛАШ-АҚПАР

А

Т

«Қазгидромет» кәсіпорны мамандарының мә лі-метінше, алдағы тәулікте Ақмола, Маңғыстау, Атырау, 

Ба тыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Алматы, Жам-

был, Қызылорда облыстарында 15-20 м/с жел со ға-

ды. Оңтүстіктегі облыстар аумағында топырақ бо рай-

ды. Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Пав  лодар, 

Қа рағанды, Шығыс Қазақстан об лыстарында бұршақ 

жаууы мүмкін. Алматы мен Жам был облыстарында 

қатты ыстық сақталады. Айта ке тейік, маусымның 16-

сы күні Жамбыл облысының Шу ауданында ірі бұршақ 

жауып, 200-ге жуық мал қы рылып, 500-ден астам 

баспана зақымданған болатын. Егіс алқаптары да 

бүлінді. Мамандардың есебінше, бұр шақ өңірге 260 

млн теңге көлемінде шығын кел тірді.

Жедел құтқару жасағы баспасөз қызметкерлерінің 

хабарлауынша, Шымкенттегі үйлердің бірінде шойын 

батареялардың арасына кірпі қыстырылып қалыпты. 

Қожайындар үй жануарын кептелген жерінен шығара 

алмаған. Кірпі де әрекеттенудің орнына бүрісіп алып 

шықпай қойған. Жануарға жаны ашыған тұрғындар 

құтқарушыларды шақыруға мәжбүр болды. Құтқару 

жасағы гидравликалық жабдықпен бес минуттың 

ішінде шойын батареяның арасын ашып, кірпіні еркіне 

жіберді.

Болатбек МҰХТАРОВ

Бірнеше аймақта 

бұршақ жауады

Құтқарушылар 

кірпіні құтқарды

ОЙ-КӨКПАР«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?

Күні кеше статистика агенттігі қазірде елдегі күн көріс себеті 

17 353 теңгені құрағанын, өт кен жылдың мамыр айымен 

салыстырғанда, бұл көрсеткіш 7,7 пайызға өскенін мәлім етті. 

Сол-ақ екен, нақ осы күнкөріс себетіне қа тыс ты мәселелер көкейін 

тесіп жүрген біраз қа уым өзіндік пікірлерін айтып, «тиісті орындар 

бұ қараның қамын ойласа, күнкөріс се  бетін қай та қарау қажет» 

десті.  Жалпы, күн кө ріс себетіне қатысты еліміздің Тағамтану 

академиясының мамандары тұтыну себетіндегі азық-түлік 

түрлерін 15-тен 43-ке дейін көтеру қажеттігін баса айтуда. Бұған 

қоса қайсыбір сарап шы ларымыз да «күнкөріс себетін қайта қарап, 

оның ішіне коммуналдық төлемдер, телефон қыз ме ті, дәрігерлік 

көмек, киім-ке шек шығыны, қо ғам дық көліктерге кететін шы ғын 

тағы басқа әлеу мет тің қажетін өтеуі тиіс қызметтер енгізілуі тиіс» 

деп отыр. Ендеше, сараптап көрелік...

Бүгінде еліміз алып құрылыс алаңына 

ай нал ған шақта етектен тартар екінші 

мәселенің ба сы қылтияды. Құрылыс 

индустриясын  қар қын  ды  жүргізіп  жатқан 

қожайындар отандық құрылыс ма -

териалдарына мұрнын шүйіре қарайды. 

Са   пасына сын тағады болмаса құнынан 

мін із дейді. Әйт песе елімізде құрылыс 

мате риал  дары  өндірілмей  жат қан  жоқ. 

Барына қа нағат дегізерліктей. Алайда 

шетелден жар ты бағасына жеткізілетін 

арзан дүниелер жер гі лікті өнімнің 

бағын байлап отыр. Бүгінде ба сыбайлы 

баспанаға зәру болып жүр гендер 

жетерлік. Оларды пәтермен қамту ал-

дағы онжылдық түгіл, 50 жылдықта да 

мүм кін болмайтын түрі бар. Өйткені баға 

шарықтап тұр.

КӨКЕЙКЕС


ТІ

Жалғасы 3-бетте 

Жыл сайын республикалық статистика агент тігі 

баспана бағасының қымбаттағанын айтып сү йін-

ші  сұраудан танған емес. Құрылыс ма те риал дары 

қым бат болса, баспана бағасы өс пе генде қайт сін? 

Мәселен, былтырғы жылдың жел тоқсан айымен 

салыстырғанда,  құры лыс-мон таж  жұмыстарының 

бағасы – 3,1 пайызға, құ рылысқа қажетті маши-

на  лар мен жабдықтар  3,7 пайызға өскен. Құры-

лыс  қа  қажетті  кон струк циялардың  бағасы  жарты 

жылда 0,8 па йызға қымбаттаған. Болат кон струк-

ция лар – 6,2 пайызға, порт лан д це мент – 2,2 па-

йыз ға, құ рылыс құмы – 1,8 па йызға, ағаш-тал-

шық  ты тақ талар – 1,7 пайызға, гип сокартон – 1,5 

па  й ыз ға, олиф бағасы 1,4 па йызға өскен. Осы 

са  ладан нанын айырып жүрген мамандардың пі-

кі рінше, бағаның шарықтап кетуіне себеп, бі рін-

ші  ден, құ рылыс қызметінің қымбаттауы, екін ші-

ден, құ  рылыс материал дары бағасының өсуі, 

үшін     шіден,  құрылыста  жұмыс  істейтін  жергілікті 

ма   ман  дардың  тапшылығы,  төртіншіден,  құ ры-

лыс  қа қажетті өнімдердің шетелдерден тасы мал-

да нуы.

 

МЕРДІГЕРЛЕР ОТАНДЫҚ ӨНІМНІҢ САПАСЫНА ҚАПА...

Жамбыл өңірінде құрылысқа қажетті ма те-

риал дар шығаратын 50-ден астам компания бар. 

Бірі кірпіш, бірі цемент, енді бірі қиыршық тас, 

арматура өндіреді. Соған қарамастан ішкі сұ ра-

нысты қанағаттандыра алмайды. Қарқын ал ған 

құрылыс аз өнімді комбайнша жұтады. Был тыр 

құрылыс  индустриясымен  айна лы са тын дар  19,5 

миллиард теңгенің өнімін өндірген.

Алматы


+32 +34

о

+27.. +29о

+18 ..+20

о

+14.. 16


о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

–  Қайсыбір елдер елінде есірт кі-

мен  айналысқан  аза мат та рын  өлім 

жа засына дейін кесіп жат қан да, біздің 

оларды әлеу 

меттік аз қам 

тылған, 

мүм кіндігі  шек телген  аза маттардың 

қа тарына қосуымыз тіп тен ақылға сы-

йымсыз. Сон дықтан мен бұ ған қар сы-

мын, қол да маймын. Егер біз наша-

қор  ларды 

адам 

ка питалының са  натына  қо сып,  «олар ды  қолдау  ке-

рек»,  «на ша қор лар  мүмкіндігі  шек теу-

лі» деп ой ласақ, қателесеміз. Олар – 

өз де  ріне-өздері  қастық  істеп,  өз  ден -

сау лықтарына кері ықпал етіп жүрген 

адамдар. Қоғамға да пайда кел тіріп 

жат қаны  ша ма лы.  Тағы  бір  ба сым  дық 

беріп айта кетер жайт, біз осы дан үш 

жыл бұрын нашаны ал мас тыруға тиісті 

метадон дәрісін те 

гін қол 

дануға 


мүмкіндік бердік. 

– Меніңше, бұл мәселені қол  -

дау керек. Халықты әлеу мет  тік қор-

 ғау  сала сында  бүкіл  бұ қа раның 

тұр ға нын ескерсек, бұл – қол дай-

тын дү 


ние. Қазір біз 

де ха 


лыққа 

әлеу меттік  қыз  мет  көр сету  қыз ме-

тінің арнайы стан дарты бар. Сол 

стан дартқа  сай  тұрақты  ал ко го -

лизм  ге  шал  дыққан  не ме се  наша-

қор   лық тың  асқынған  түрі  болса, 

әлеу меттік  қыз мет керлер  мүге дек 

адамдар тәрізді оларды да үйі не 

барып оқытуы, қызмет көр 

 

 сетуі 

керек. Бұл, бір жа ғы нан, на ша қор-

ларды  қоғамнан  оқ   шау лау  үшін  де 

айтылып отыр  ған дүние. Қандай да 

бір  қо  ғамдық  орында  ма ңын дағы 

қа  рапайым  қа уымға  қауіп  ту  дыр -

мауы үшін бұл – қажет дүние.  

Еліміздегі есірткі тұтынатындардың жалпы саны бүгінде 70 мыңнан 

асып жығылғанын біз бұған дейін де сөз еттік. Ең сорақысы, қазір 

Қазақ елінде жыл сайын 1,5 мыңнан астам адам нашақорлықтың 

құрбаны болып ажал құшады екен. Бұған қоса елiмiздегi ВИЧ 

жұқ тыр ған дардың 50 пайыздан астамы – осы ине мен есiрткi 

қабылдаушылар. Тағы да сол деректерге сүйен сек, орын алған 

аса ауыр қыл мыстардың шамамен 35-40 пайызы есiрткiге 

елiткендердің үлесінде екен. Міне, осы көрсеткіштерді 

төмендету үшін біздің мемлекетіміз осы уақытқа дейін 

біраз шараны қолға алып келді. Елдегі есірткімен күрес 

басқармаларының бақылауы, қадағалауы күшейіп, бұл 

дертпен қоғам болып күресудің насихаты да артты. 

Тиісті орган өкілдерінің пайымдауынша, бізге ендігі 

кезекте нашақорларды кепілденген арнайы 

әлеуметтік қызметті тұтынушылар тобына енгізу 

керек. Сонда әлеуметтік қызмет түрімен 

қамтылған олардың қоғамға пайда тигізуге 

талпынысы артып, өзін қоғамның толыққанды 

мүшесі ретінде сезінбек. Ал бұл дұрыс па, 

әлде бұрыс па? Мұны мамандар талқысына 

салдық.

Әкімдер сайлауы 

мәслихаттың 

маңызын көтере ме?

Қасқырдың «некелесу 

мезетін» көргіңіз келсе, 

Бурабайға барыңыз!

Футболшыларымыз 

Еурододада 

ерлей ала ма?-бетте

-бетте

-бетте

2

57

Сапарбек ТҰЯҚБАЕВ:

ДАТ!

Мәселенің анық-қанығына 

көз жеткізбейінше, 

қара аспанды төндірудің 

қажеті жоқ

151,47

198,86

24,65

14659,56

867,17

1277,10

4,63

1,31

1252,94

101,46

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Асқар НАЙМАНТАЕВ, актер, режиссер:

– Біздің Нарынқолда қазақтың 

«шанаға» келетін «Ш» әрпі оқы тыл-

майды. Бізде бәрі «Ч-дан» келеді. 

«Чын айтам», «Чеге», «Чәйнек», «Чо-

мы лып жатырмын», «Чақ-чұқ»... Ал 

сол Нарынқолдың кез келген қа за-

ғына орысша «человек» деп айт де-

сең: «Шелобек» дейді.

(facebook-тегі жеке 

парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Шегені де шетелден аламыз

Тұрсынбек ӨМІРЗАҚОВ, 

Мәжіліс депутаты:

Тоғжан ШАЯХМЕТОВА, 

экономика ғылымының кандидаты:бетте

6

Мамандар еліміздің алты облысында бұршақ жауатынын ескертеді. Сонымен бірге 

республиканың көп бөлігінде жаңбыр жауып, 

дауыл тұрады.

Оңтүстік Қазақстан облысының жедел құтқару 

жасағы қызықты шақыру алды. Бұл жолы адамға 

емес, кірпіге көмек қажет болған.

№108 (1019) 

26 маусым, сәрсенбі

2013 жыл


Қарлығаш 

ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

Гүлжан КӨШЕРОВА

43 түрлі тағамға 30 мың теңге керек

 43 ТҮРЛІ ТАҒАМ ЖЕУ ДЕ – БІР АРМАН 

Бағамдасақ, мамандардың «күн-

кө ріс себетіне 43 түрлі тағам енгізу 

керек» деп тақымдауында өзіндік 

астар бар. Мысалы, біздегі күнкөріс 

себе 


тінің 60 пайызы азық-түлік 

өнімдері болса, қалған 40 па йызы – 

халыққа қажетті тұрмыстық күн де лікті 

тұ ты ну тауарлары. Бұдан шығатын 

қо ры тын ды:  күн көріс  себеті  17  353 

теңгеге есептелсе, ха лық со ның 11 

мың теңгесін азық-түлікке жұм   сайды, 

ал қал ған 6 мың теңгесіне кіржуғыш 

зат тарын және де тұр мысқа қа жетті 

дүниесін тү гендейді. Мұны  ескерген 

ма ман дар «ай сайын 11 мың теңгенің 

кө лемінде  ғана  та мақ танып  са лауатты 

өмір сүру мүм кін емес, сон дық тан қа-

ра пайым халықтың жа йын ойласақ, 

күн 

көріс се бетін тез арада қайта 

қараған жөн» дейді. 

Абай ОМАРОВ (коллаж)

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

e

ee

-

--

--

m

m

m

m

m

m

a

a

a

a

ii

i

i

l::

::

:

:

 

 

ii

i

ii

n

n

n

n

n

n

ff

f

f

o

o

o

oo

o

@

@

@

@

@

@

а

а

а

а

аа

lll

ll

a

a

a

a

a

s

s

s

s

s

hainasy.kz

Жалғасы 4-бетте 

АУ

А Р

А

ЫЙЫЙЫ

Ы

ЫЫ

АЛ

АШШШ

Ш

А

ҚПАРА

Т

«Қ«Қ

Қ

ҚҚ

Қ

аза

ги

ггг

г

гдромет»  кә

ә

әә

сі

сс

с порны мамандарының мә лі-

ме

е

ее

ті

тіті

ті

ншнш

нш

ншнш

н

е,е,

,

е,е,

е

аа

а

аа

лд

лдлд

лд

длд

ағ

аағ

ағ

а ыы

ы тә


тә

тә

тәул

ул

улул

ул

улікк

к

кк

те

тете

е

еА

А

АА

А

Ақм

қм

қмқм

қм

қол

ол

олол

ол

а,а

а

а Маңғыстау, Атырау, 

Ба тыс  Қазақстан,  Оңтүстік Қазақстан, Алматы, Жам-

был, Қызылорда облыстарында 15-20 м/с жел со ға-

ды. Оңтүстіктегі облыстар аумағында топырақ бо рай-

ды. Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Пав  лодар, 

Қарағанды, Шығыс Қазақстан об лыстарында бұрш

р

р ақ 


жа

жа

жажа

жа

жауу

уу

ууу

ы мүмкін. Алматы мен Ж

Ж

Ж

ЖЖ

Ж

амам

ам

амам

ам

ббыл

ыл

ылыл

ыл

ыло

о

оо

бл

блбл

бл

блбл

ыс

ысыс

ыс

таа

а

аа

ры

рыры

ры

рыры

нд

ндд

д

дд

а 

а а 

а 

аа

а

қатты ыстық сақталады. Айта кее

 т

ейй

й

йей

і

іік,  а

ма

сусымның

16

1616

6

-сы күні Жамбыл облысының Шу ауданында ірі бұршақ 

жауып, 200-ге жуық мал қы рылып, 500-ден астам 

баспана зақымданған болатын. Егіс алқаптары да 

бүлінді. Мамандардың есебінше, бұр шақ  өңірге 260 

мл

л

лн 

н 

нн

н

тете

те

тете

те

ңгңг

ңг

ңгңг

г

ее

е 

ее

е

көкө

кө

көкө

ле

леле

ле

леле

мі

мм

нд

нднд

нд

дд

е

ее

е

ее

шы

шышы

ш

шыш

ғы

ғыы

ғы

ыы

н

нн

н

нке

ке

кек

е

л тітт

рді.


Жедел құтқару жасағы баспасөз қызметкерлерінің 

хабарлауынша, Шымкенттегі үйлердің бірінде шойын 

батареялардың арасына кірпі қыстырылып қалыпты. 

Қожайындар үй жануарын кептелген жерінен шығара

ал

ал

ала

алма


м

ған. Кірпі де әрекеттенудің 

ң 

ң 

ңң

ң

оро

о

оо

ны

нын

ны

нна

на

аа

б

бб

б

үрүр

үр

үүр

іс

ііп

п

па

а

аа

а

лылы

лы

ллы

п 

пп

п 

шышы

шы

шышы

ш

қпқ

қ

ай қойған. Жануарға жажа

жа

жажа

жа

ныны

ны

ныны

ны

аа

а

аа

шы

шышы

шы

шышы

ға

ғаға

а

аа

н

нн 

н 

нн

тұ

тұтұ

тұ

тұрғ

ғ

ғғғ

ғ

ынын

ын

ынын

да

дада

а

дар 

р 

р р

р

құтқарушыларды шақыруға мәжбүр болды. Құтқару жасағы гидравликалық жабдықпен бес минуттың 

ішінде шойын батареяның арасын ашып, кірпіні еркіне

жіберді.

Болатбек МҰХТАРОВ

ОЙ-КӨКПАРКү

Кү

Кү

Кү

Кү

К

ні

ні

ні

ні

і

і

к

к

к

к

к

к

еш

еш

еш

ш

е 

е 

е 

е

е

е

ст

ст

ст

ст

с

т

ат

ат

ат

ат

т

ис

ис

ис

ис

ис

ис

ти

ти

ти

ти

ти

т

ка

ка

ка

ка

а

ка

 агенттігі қазірде елдеггі 

і 

і 

і 

і

і

кү

кү

кү

кү

кү

кү

н

н

н

н

н

н

кө

кө

кө

кө

кө

кө

рі

рі

рі

р

с 

с 

с 

с

с

с

се

се

се

се

с

с

бе

бе

бе

бе

ті

тіі

ті

ті

ті

  

17

1

17

17

17

1

3

3

3

3

53

5

53

53

53

5

 теңге

і

і

ні

і

 құрағанын, өт кен жылдың мамыр 

р

ай

ай

й

й

й

й

ымен 

салыстырғанда, бұл көрсеткіш 7,7 пайызға өскенін мәлім етті. 

Сол-ақ екен, нақ осы күнкөріс себетіне қа тыс ты мәселелер көкейін 

тесіп жүрген біраз қа уым өзіндік пікірлерін айтып, «тиісті орындар 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет