Национальное воспитаниежүктеу 0.81 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата26.02.2017
өлшемі0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

№1 (33) 2016 

1

1

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Үш айда бір рет шығатын

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-КӨПШІЛІК ЖУРНАЛ

2010 ЖЫЛДЫҢ НАУРЫЗ АЙЫНАН БАСТАП ШЫҒАДЫ1 (33) 2016

(қаңтар-наурыз)

               АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ


2

БАС РЕДАКТОР

С.Ж. ПІРӘЛИЕВ

Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,

ҚР ҰҒА академигіРЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Нуриев М.А. - Абай ат. КазҰПУ, Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ҒЗИ директоры, ҚР 

Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор, бас редактордың бірінші орынбаса-

ры;

Сейсенбаева  Ж.А.  Абай  ат.  КазҰПУ,  Интеллектуалды  ұлт  қалыптастыру  ҒЗИ 

директорының орынбасары, ф.ғ.к., жауапты редактор;Айдемір Окай - Ыстамбұл университетінің байланыс факультетінің деканы, профессор;

Әлмұхамбетов Б А. - Абай ат. КазҰПУ, «Өнер, мәдениет  және спорт» институтының 

директоры, пед.ғ.д., профессор;Байсабаев Б.А. - ф.ғ.к., Ж.Баласағұн атындағы Қырғыз Ұлттық университетінің доценті

Бейсенова  Ә.С.  -  Абай  ат.  КазҰПУ-дың  «География  және  экологиядан  ғылыми-

әдістемелік орталығының» жетекшісі, геогр.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА акедемигі;Бөлеев Қ -  Тараз инновациялық – гумманитарлық университетінің «Бастауышта оқыту 

және бейнелеу өнері» кафедрасының  профессоры, пед.ғ.д. Ғаббасов  С.  -  жазушы,  КСРО  Денсаулық  сақтау  iсінің  үздігі,  медицина  және  педаго-

гика  ғылымдарының  докторы,  профессор,  Қазақстанның  Еңбек  сіңірген  қайраткері,  

Халықаралық  Нострадамус атындағы академияның толық мүшесі - академик.

Есполов Т.И. – Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, э.ғ.д., профессор, ҚР 

ҰҒА академигі;Исамидинов  И.Ч.  –  Жүсіп  Баласағұн  ат.  Қырғыз  ұлттық  университетінің  ректоры, 

пед.ғ.д., профессор;Иманбаева С.Т. - Абай ат. КазҰПУ, «Мәңгілік ел және өзін – өзі тану» кафедрасының 

пед.ғ.д., профессоры;Кирабаев С.С. - ф.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі;

Мардахаев Л.В. - Ресей Мемлекеттік әлеуметтік университетінің «Әлеуметтік және от-

басы педагогикасы» кафедрасының меңгерушісі, пед.ғ.д., профессор;Михайлова  Н.Б.  -  пс.ғ.к.,  доцент,  Халықаралық  білім  және  ғылыми  ақпараттандыру 

орталығының директоры (Германия);Молдабеков  Ж.Ж.  -  филос.ғ.д.,  әл-Фараби  ат.  КазҰУ  «Дінтану  және  мәдениеттану» 

кафедрасының профессоры;Мұтанов F.M. - әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ректоры, тех.ғ.д., 

профессор, ҚР ҰҒА академигі;Нәрібаев К.Н. - ҚР ҰҒА қоғамдық және гуманитарлық бөлімше төрағасының орынбаса-

ры, э.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі;Нөкетаева Д.Ж. - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры, 

пед.ғ.к.;Сманов Б.Ө. - Абай ат. ҚазҰПУ– дің аппарат жетекшісі, пед.ғ.д., профессор,  ҚР ҰҒА 

корреспондент-мүшесі, Халықаралық педагогикалық білім беру (Ресей) және Халықаралық 

Айтматов (Қырғызстан) академияларының академигі;

Шаханова  Р.Ә.  -  Абай  ат.  ҚазҰПУ,  Филология    институтының  «Филология  пәндерін 

оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі, пед.ғ.д., профессор;3

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.Ж. ПРАЛИЕВ

Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,

 академик  НАН РК

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

Нуриев М.А. - директор НИИ по Формированию интеллектуальной нации КазНПУ им. 

Абая, Заслуженный работник высшей школы РК, профессор, первый заместитель главного 

редактора;

Сейсенбаева Ж.А. - зам. директора НИИ по Формированию интеллектуальной нации 

КазНПУ им. Абая, к.ф.н., ответственный редактор;Айдемир Окай - декан факультета связи университета Стамбул, профессор;

Альмухамбетов Б.А. - директор института Искусства, культуры и спорта  КазНПУ им. 

Абая, д.пед.н., профессор;Байсабаев  Б.А.  -  к.ф.н.,  доцент  Кыргызского  Национального  университета  им. 

Ж.Баласагуна;Бейсенова А.С. - руководитель научно-методического центра по географии и экологии 

КазНПУ им.Абая, д.пед.н., профессор, академик НАН РК;Болеев К. - д.п.н., профессор кафедры «Начальное образование и изобразительное ис-

кусство» Таразского инновационного гуманитарного  университетаГаббасов С. - писатель, Заслуженный работник здравоохранения КСРО, доктор меди-

цинских и педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель Республики Казахстан, 

действительный член Международной  академии имени Нострадамуса, академик.

Есполов Т.И. - ректор Казахского национального аграрного университета, д.э.н., про-

фессор, академик НАН РК;Исамидинов  И.Ч.  -  ректор  Кыргызского  национального  университета  имени 

Ж.Баласагуна, д.пед.н., профессор;Иманбаева С.Т. - профессор кафедры «Мангилик ел и самопознания» КазНПУ им. Абая, 

д.пед.н.;Кирабаев С.С. - д.ф.н., профессор, академик НАН РК;

Мардахаев Л.В. - заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики Российско-

го государственного социального университета, д.пед.н., профессор;Михайлова Н.Б. - директор центра международного образования и научной информати-

зации (Германия), к.пс.н., доцент;Молдабеков  Ж.Ж.  -  профессор  кафедры  религиоведения  культурологии    КазНУ  им. 

Аль-Фараби, д.филос.н.;Мутанов  Г.М.  -  ректор  Казахского  Национального  университета  имени  аль-Фараби, 

д.тех.н., профессор, академик НАН РК;Нарибаев К.Н. - зам.председателя отделения общественных и гуманитарных наук НАН 

РК, д.э.н., профессор, академик НАН РК;Нукетаева Д.Ж. - ректор Казахского Государственного женского педагогического уни-

верситета, к.пед.н.;Сманов Б.О. - руководитель аппарата Казахского национального педагогического универ-

ситета имени Абая, д.пед.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, академик Междуна-

родной академии наук педагогического образования (Россия), Международной Айтматовской 

академии (Кыргызская Республика);Шаханова Р.А. - д.п.н. профессор., зав кафедрой «Методика преподование филологичеких 

дисциплин» института филологии КазНПУ им. Абая4

EDITOR-IN-CHIEF

S.ZH. PRALIEV

the rector of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor,

academician of the NAS RK

EDITORIAL STAFF:

Nuriev M.A. - the director of scientific research institute of Intellectual Formation nation of 

KazNPU named after Abai, the deserved worker of the higher school of the RK, the professor, first 

deputy chief editor;

Seysenbaeva ZhA.-the deputy director of scientific research institute of Intellectual Formation 

Nation of KazNPU named after Abai, the candidate of philological science, the managing editor;Aydemir Okay - dean of the Faculty of Communications Istanbul University, the professor;

Almukhambetov B.A. - the director of Art, Culture and Sport Institute of the Abai KazNPU,  

the  doctor  of  pedagogical  sciences,  the  professor,  the  academician  of  the Altynsarin  National 

Knowledge Academy;

Baisabaev BA. - the candidate of philological science, the docent Kyrgyz National University 

named by Zh. Balasagyn;Beysenova A.S. - the chair of sud department  «the scientifically-methodical centre on geography 

and ecology» the doctor of pedagogical sciences, the professor, academician of the NAS RK;Boleev K. - doctor of pedagogical sciences, professor chair of Primary education and fine art 

Taraz innovation and – humanitarian universityGabbasov C. - the writer, the deserved worker of public health services KSRO, the doctor of 

medical and pedagogical sciences, the professor, honored doer of the republic of Kazakhsyan, the   

member of the Nostradamus International Academy, academician.

Espolov  T.I.  -  the  rector  of  Kazakh  national  agrarian  university,  the  doctor  of  economical 

sciences, the professor, the academician of the NAS RK;Isamidinov I.Ch. - rektor of Kyrgyz National University named by Zh.Balasagyn, doctor of 

pedagogical sciences;Imanbaeva S.T - Head of the Department of «Mangilik yel and self–cognition» of the Abay  

KazNPU, the doctor of pedagogical sciences, the professor;Kirabaev S.S. - the doctor of philology, the academician of the NAS RK;

Mardahaev L.V. - Head of the Department of Social and Family Pedagogy of the Russian State 

Social University, doctor of pedagogical sciences, professor;Mikhailova N.B. - Ph.D., Associate Professor, Director, Center for International Education and 

Information Science (Germany);Moldabekov  Zh.Zh.  -  the  academician  of  social  academy,  the  academician  of  Academy 

International acmyology, the doctor of philosophic sciences, the professor of the chair «Religious 

and Cultural Studies» of KazNU named after Al-Farabi;

Mutanov G.M. - the rector of the Kazakh National University named after Al-Farabi, the doctor 

of technical science, the professor, academician of the NAS RK;Naribaev K.N. - vice-chairman of separation of social and humanitarian sciences of NAS RK, 

the doctor of economics, the professor, academician of the NAS RK;Nuketaeva D.Zh. - rector of Kazakh State Female Pedagogical University, the candidate of 

pedagogical sciences;Smanov B.U. - head of the office of the Kazakh national pedagogical university of a name of 

Abay, doctor of pedagogical sciences, professor, corresponding member of National Academy of 

sciences of the Republic of Kazakhstan, academician of the International academy of Sciences of 

pedagogical education (Russia), International Aytmatovsky academy (Kyrgyz Republic);Shahanova  R.A-  doctor  of  philological    sciences,  professor.  Chair  of  methods  of  teaching 

philological  disciplines. Head of the clair of KazNPU named after Abay.Меншік иeci: Абай атындағы Қазақ ұлттык педагогикалық университеті

Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2010 жылдың

4-ші ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куәлігі берілді.

© Абай атындағы ҚазҰПУ, 2016


5

 «Бүгінгідей жаһандану жағдайында мемлекет пен адам озық, бәсекеге сай болуы үшін, 

ең бірінші білім мен ғылым өркендеуі қажет»

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан Республикасы Президенті стипендиаттарының иегерлері-

магистранттармен кездесуінде сөйлеген сөздерінен.30.09.2011ж.


6

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

ҚҰТТЫҚТАУ!

Құрметті «Ұлттық тәрбие» журналының оқырмандары Сіздерді Ұлыс–ты ң 

ұлы күні – Нау рыз мей рамы мен шын жү ре к тен құт тықтай мыз! Нау   рыз – жыл -

дың басы, күн мен түн нің теңелер шағы. Тамырын тереңнен тартқан осынау 

мей  рам  –  береке  мен  бірліктің,  тазалық  пен  татулықтың,  ақтың  молаятын, 

жарық тың  ұзара тын,  нұр  дың  молығатын,  тіршіліктің  жаңаратын,  өмірдің 

жаңғыратын, пейілдің түзе летін, кө  ң іл   дің кеңиетін шаттық пен қуанышқа ке-

нелтер ұлы мереке.

Наурыз  табиғат  пен  қоғамның,  адам  мен  адамның,  ел  мен  елдің  ара-

қатынасындағы тепе-тең дік заңын сақтайтын бастау бұлақтар мен таланттардың 

қайнар  көздерінің  ашылуына  мүм кіндік  туғызатын  сән-салтанатты  мәнді  де 

сәнді және мағыналы мереке.

Бұл  күн  тіршіліктің,  дәстүрлі  құндылықтар  аясында  бірігіп,  игілікті  жаңа 

бастауларға ниет білдірудің нышаны. Күннің алғашқы нұры әрбір шаңыраққа 

бақ береке, дендеріне саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, отбасыларыңызға 

амандық, ырыс пен ынтымақ өзара түсіністік пен болашаққа деген сенімділік 

әкелсін!

Құрметпен,

«Ұлттық тәрбие» журналының 

редакция алқасы!


7

ҰЛТТЫҚ ТАҒЫЛЫМ

ӘОЖ 3.37.37.01.

М.А. Нуриев 

Абай атындағы ҚазҰПУ

 Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ҒЗИ директоры

 т.ғ.к., профессор, ҚР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер

 Ы.Алтынсарин атындағы Мемлекеттік сыйлықтың иегері 

Сейсенбаева Ж.А.

 Абай атындағы ҚазҰПУ

 Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ҒЗИ директордың орынбасары

 Филология ғылымдарының кандидаты 

 Ы.Алтынсарин атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері

МӘҢГІЛІК ЕЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ МЕН ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ДАМУЫ 

НЕГІЗІНДЕ

Ғылыми мақалада мәңгілік ел тұғырының қазақ тілі мен ұлттық тәрбиенің дамуы негізінде 

екендігі ғылыми тұрғыда сарапталады. Үш тілдік саясаттың қазақ тілі дамуына тигізер пай-

дасына нақты мысалдар келтірілген. Ұлттық тәрбиелік білімнің дамуындағы бүгінгі білім 

бағдары мен келешегі, ұлттық құндылықтар негізінде екендігі нақтыланған.

Түйін сөздер: ұлттық тәрбие, қазақ тілі, үш тұғырлы тіл саясаты, ұлттық құндылықтар, 

мәңгілік ел, білім, ұлттық идея

В  научной  статье  рассмотрены  внедрения  ценностей  «Мәңгілік  Ел»  путем  изучения 

казахс кого языка и литературы. Представлены примеры по развитию интереса к казахскому 

язы ку  на  фоне  «Трехъязычный»  политики  страны.  Пополняя  ценности  путем  казахского 

языка и лите ратуры развивать патриотизм у школьников.Ключевые слова: национальное образование, казахский язык, Троичными языковая по-

литика, национальные ценности, мангилик ел, образование, национальная идея

Scientific articles eternal stance of the country on the basis of the development of the Kazakh 

language and national education that is scientifically analyzed. Specific examples of the tri-lingual 

policy in favor of the efficiency of the development of the Kazakh language. National educational 

and prospects of the development of education in today’s knowledge-oriented, on the basis of 

national values that have been updated.

Keywords: national education, Kazakh language, the language policy trinity, national values, 

eternal, education, national idea

Ұлттық тәрбиенің бағдары ұлттық тілдің 

ма   ңы  зын терең ұғынып, қастерлегенде ғана 

да   ми ды. Мәңгілік Ел – жалпы қазақстандық 

ор    тақ  шаңыра ғымыздың  ұлттық  идеясы, 

ұлы     лы лығын  ұлықтаған  елдің  ертеңіне  де-

ген  нық  сеніммен  жетуіне  бағытталған.  Ол 

идея      ның  дамуына  әрине,  жан-жақты  ба  ғыт 

– бағ  дарлардың әсері зор. Соның ішінде ең 

ал     ды мен  ұлтымыздың  тәрбиелік  бағдары 

не   гіз ге алынуы түсінікті. Тәр биені білім  нен 

бөліп алуып қарау мүмкін емес. Мәңгілік Ел 

ұлт   тық  идеясының  негізгі  мәні  –  мәңгі   лік 

мақ   сат-мұраттарымыз  бен  мәдени-рухани 

құн   дылықтарымызға  негізделген,  мемлекет 

құ   р   ушы қазақ халқы мен өзге де ұлттар дың 

ұлт  тық идеяларын бір арнаға тоғыстыратын 

иде    ология  ар қылы  қалып тастырылатын  қа -

зақ    тың  ұлттық  мемлекеті.  Сондықтан,  ғы  -

лы  ми  білім  беруде,  «мәңгілік  ел»  ұлт  тық 

иде    я сы негізінде ойға ой қосу ар  қы  лы өт ке-8

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

н і    мізден  сабақ  ала  отырып,  бола  ша  ғы мыз-

ды баян  ды ету жолындағы мұрат  тары  мызға 

жете   міз. 

Ұлттық тәрбиенің даму бағдарында ең ал-

ды  мен, ұлттық тілдің ролі тұрады. Тілдің ма-

ңы  зы артып, қазақ халқы қоғамда өз тілінде 

сөй  легенде ғана мәңгілік ел халықтық идея -

сы  жү зеге  асады.  «Мәңгілік»  сөзі  баба лар-

дан мирас болып келе жатқан мәңгі өл мей тін 

асыл қазы  намыздың бірі - ана тілі  мен тығыз 

бай ла нысты. Олай болса, мәң гі лік елдің бір-

ге дами тын мәңгілік тілі болуы шарт. Біздің 

мәң  гілік еліміздің тілі – мемлекеттік тіліміз 

қазақ тілі. Мәңгілік ел дамуының басты кепі-

лі ұлттық идея ретінде ұлт тілінің даму бағ-

да р ын негізге қойған жағдайда ғана Елбасы 

қой  ып отырған саясат өз деңгейінде іске аса-

ры анық. 

Қазіргі кезде біздің Республикамызда бі-

лім беру  дің жаңа жүйесі жасалып, әлем д ік бі-

лім беру кеңістігіне енуге бағыт ал у  да. Елба-

сы    мыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 

Қазақстан  хал қына  ар нал ған  жол  дауында 

«Біз   дің  жас  мемлекеті міз  өсіп-жеті ліп,  ке-

ме л    денеді,  біздің  балалары мыз  бен  не ме -

ре       леріміз  оны мен  бірге  ер  жетеді.  Олар  өз 

ұр     па ғының  жауапты  да  жігерлі,  бі   лім  өрісі 

биік,  ден  саулықтары  мықты  өкіл  дері  бола-

ды. Олар ба ба  ла рының игі дәс түр ле рін сақ-

тай оты рып, қазір гі заманғы на рық тық эко -

но  мика  жағдайында  жұмыс  істеуге  даяр. 

Олар  қазақ,  орыс,  ағылшын  тілдерін  ер   кін 

мең    гереді,  олар  бейбіт,  жылдам  өр  кен  деу 

үс  тін   дегі күллі әлемге әйгілі, әрі сый лы, өз 

елі    нің патриоттары болады», - деп нақ ты ла-

ған болатын. Ен деше, бүгінгі мемлекет тік 

сая    сатымыз  «Үш  тұғырлы  тіл»  идея сын 

қол   дауымыз қажет. Бұл дегеніміз әлем ке-

ңіс    тігінде техника мен ғылым тілін ер кін 

мең геретін, өз ұлтына қызмет жа сай  тын 

бі лімді азаматтар тәрбиелеудің бас  ты қа -

ғи  дасы екендігі. Бірақ, келешекте үш тұ-

ғыр  лы тіл саясаты арқы лы қазақ тілі  нің 

да му  жағ дайына  кері  әсерін  тигіз беуін 

жіті қада  ғалап, ұлттық тіліміздің тәр бие -

лік  құн   дылығын  арттыра  отырып,  тіл -

ге  деген  сүйіс  пеншілігін  оятуды  мақсат 

тұтуы мыз керек.  

Ұлтжанды  ұрпақ  дайындау  отбасы  тәр-

би е     сімен  қатар  білім  беру  орындарының 

да  басты  жұмысы.  «Бір  жылын  ойлаған  ел 

ас   тық  өсіреді,  он  жылын  ойлаған  ел  ағаш 

егеді,  мәңгілігін    ойлаған  ел  ұрпақ  өсіріп, 

дұ   рыс тәрбие береді», – депті, дана хал қы-

мыз.  Ен  деше,  білім  бере  отырып,  мәңгілік 

ел құн    ды лықтарын білім алу шының бойына 

сі  ңіре  отырып,  тәрбиелеуді  мақсат  тұта тын 

бі лім бағ 

  

дардаламалары бүгінгі үш тұғыр    лы білім  сая сатында  негізге  алар  жайт.  Ел ба-

сы    ның  үздік  отыздыққа  апарар  «100  нақ т ы 

қа    да мы ның»  89-қадамында  «Нұрлы  бола-

шақ»  ұлт тық  жобасын  әзірлеу  және  жүзе-

ге  асыру.  Мектептік  білім  берудің  қол да-

ныс     тағы оқу бағдарламаларына мәңгілік ел 

құн     дылықтарын  енгізу»  деп,  нақтыла ған 

бола    тын.  Ендеше,  Елбасы  қойып  отыр ған 

нақ  ты  мақсатқа  сай  мәңгілік  ел  болу дың 

құн     дылықтарымен  толықтырылған  білім 

беру ба ғдары ел ер теңіне деген сенімді ны-

ғай   та түседі.  Үш тiлдi мектеп моделiнiң не-

гi    з iнде  қазақ  тiлi  мен  әдебиетi,  Қазақстан 

та  ри   хы  пәндерiн  –  қазақ  тiлiнде,  орыс  тiлi 

мен  орыс  әдебиетiн,  дүниежүзi  тарихын  – 

орыс тiлiнде, ал жаратылыстану пәндерiнiң 

бар    лығын  ағылшын  тiлiнде  оқыту  көз делiп 

отыр   ған  бүгінгі  күнде,  қазақ  елі  мен  қазақ 

елі   нің  әрбір  азаматының  өз  еліне,  қазақ  ті-

ліне  деген  сүйіс пеншілігін  оятуды  көздеуі 

шарт.

  Бұл  да  бүгінгі  ғылым  мен  технология дамы  ған заманда өзіндік қажеттілігімен  ке-

рек  болып  тұрған  дүние.  Ендеше,  оның  да 

дұ рыс   тығын  қабылдап,  пайдамызға  жарата 

бі лейік. Жара тылыстану ғылымдарын ағыл-

шын тілінде оқыта отырып, қазақ тілінің даму 

си па   тына ерекше көңіл бөлу қажеттілігі ай-

қын   далуда. Ол дегеніміз, қазақ тілінде, яғни 

мем   лекеттік тілде оқытылатын пәндерге де-

ген білім алушының қызығушылығын оятар 

сая   сатқа  ерекше  көңіл  бөлудің  қажеттілігі. 

Тілді оқыту үшін ұлттық тәрбиемізбен тығыз 

бай   ланыста даму сипатына ерекше көңіл бө-

лу і  міз шарт. Ұлттық руханиятымыздың өзегі 

– мем  лекеттік тіл мәртебесіне ие қазақ тілі 

екен дігін  ұмытпауымыз  тиіс.  Және  мем ле -


9

ҰЛТТЫҚ ТАҒЫЛЫМ

кет  тік  тіл  –  азаматтық  сәйкестіктің  басты 

ны   шандарының бірі. 

Сонымен, ұлттық тәрбие мен ұлттың тілі 

мәңгі лік ел идеясының негізгі даму бағдары.  

Ұлт тық  тәрбиелік  білім  беру  –  болашағы-

мыз  дың  рухани  дамуын  қамтамасыз  ететін 

ұлт  тың  тілі  мен  әдебиетімен  негізделеді. 

(Ұлт  тың тілі қадірленбеген жерде тәрбие 

туралы сөз қозғаудың өзі артықшылық!!!)

Тіл мен әдебиет ұлттық келбет қалып-

тас  тырудың  негізгі  тетігі  ретінде  қарас-

ты  рып,  ұлттық  тәрбиемен  байланыс ты-

ру   дағы жол дарын саралап алуға көңіл бө-

лу іміз  керек.  Ұлттық  тәрбие  –  тұлға ның 

тілін құрметтеуге, дінін қастерлеуге, ді  лін 

қалып тастыруға,  әдет-ғұрып,  салт-дәс -

түр ге  бейімдеуге  ұлттық  құн дылық  қа-

сиет   терін үйренуге, бүгінгі күн тала бын-

дағы  жетістіктерді  нақты  жағдайда  пай-

далануға үйрететін ғылым. Сонда ұлттық 

тәр биеде  білім  алған    жеке  тұлғаның  ана 

тілін, тарихын, төл мәдениетін, ұлттық салт-

дәс түрлерін  меңгеру  арқылы  ұлттық  сана-

се зімінің, намысының, мінез-құлқының, дү-

ние   танымының  дамып,  қалып тасуын  айта-

мыз. Тіл қазақ болуымыз үшін, дін адам бо-

луы  мыз үшін, ал, салт-дәстүр ұлт болуымыз 

үшін,  осылардың  негізінде  ұлттық  діліміз 

қа лып тасары хақ. Каталог: docs -> ins pedagogiki psih
ins pedagogiki psih -> Білім каналы, Ел арна, Детский дом, Сара Алпысқызы Бӛбек туралы
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев а
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Ф ҚазҰпу 604-01-15. Кафедраның тәрбие жұмысының жоспары. Бірінші басылым

жүктеу 0.81 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет