На келедi. «Қызыл кiтапқа» баяғыда енген сирек құсты «тұқымымен тұздай құрып, жойылып кеттi ге» санап жүредi екен. Сөйтсе, қара ләйлек жойылмаптыжүктеу 76.72 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.02.2017
өлшемі76.72 Kb.

№ 1 (92) 2013

393


на келедi. «Қызыл кiтапқа» баяғыда енген сирек құсты «тұқымымен тұздай құрып, жойылып кеттi-

ге» санап жүредi екен. Сөйтсе, қара ләйлек жойылмапты. Аман екен: Бақанастың бойындағы қиын 

жартастың қуысына ұя салып, балапанын өргiзiп жүрiптi. Қара ләйлектi де, оның балапандарын да 

бас кейiпкер өз көзiмен көредi.

Туынды  табиғатына  үңілсек,  «Қара  ләйлектiң  қамын  айтып  отырсың-ау,  қалың  қазақтың  жөнi 

не болмақ?» деп бiр сауал тастап алады да, құстың бiр нәсiлi ретiнде жойылудан аман қалған қара 

ләйлектiң тағдыры мен ұлт ретiнде жойылуға бет алып бара жатқан қазақтың тағдыры салыстыры-

лады: «Киелi қара ләйлек мәңгiлiкпен бiрге жасап келедi екен. Ендi жоғалса, обалы адамға ғана. Ал 

қайран қазақ... Обалы кiмге деймiз? Әрi ойлап, берi ойлап, ақыры таптым. Қатерден сақтанып, ұясын 

алыс аймақ, онда да қол жетпес тас қияға салатын қара ләйлек құрлы түйсiгi болмаса... бұл қазақтың 

бар обалы өзiне. Аңдап тұрсаңыз, қалауы да, тiлеуi де өзiне қарсы. Бүгiнгi бар iсi – ертеңгi тiрлiгiне 

қайшы».


Ендi  Мұхтар  Мағауинге  параллель  жасай  отырып,  бiз  де  жазушымен  бiрге  жарыса  ойланып 

көрелiкшi: шынында да, неге бұлай? Неге құс екеш құс құрлы (қара ләйлек құрлы) түйсiгiмiз жоқ? Құс 

екеш құс та өзiн-өзi сақтай, қорғай алады екен ғой? Бiзге не болды? Бiздi неге соншама қара басты? 

Жер-жаһанның жүзiнде өзiнiң тiлеуi өзiне қарсы, өзiнiң қалауы өзiне қайшы келетiн қазақтан басқа 

ұлт  бар  ма  екен,  сiрә?  Бүгiнгi  пәтуасыз,  парықсыз  iсiмiздiң  (жаппай  ұлтсызданып  жатуымыздың) 

ертеңгi тiрлiгiмiздiң ойран-ботқасын шығаратынын неге ойланбаймыз?.. [4, 182-189].

«Қос ағашта» дала философиясымен қазақтың тағдыры сөз етіледі. Мұнда лирика да, сыншыл сезім 

де, емеурін де бар. Кешегі даланың көркі болған Бәйтеректер қайда? Қос ағаштар қайда? Марқаска 

Мағауиялар  қайда?  Олардың  басына  жай  ойнатқан  кімдер?  О,  Қос  Ағаш!  Бұл  әңгімеде  аспан  мен 

дала, ата мен бала, арман мен өмір арасын байланыстырған ұлы аңсар бар. Ол аңсар жазушының ішкі 

аңсарымен астасқанда мәңгілік ел туралы сарынға айналып кетеді. Қос ағаш – қос өмір, қос тағдыр, 

қос әлем, қос қоғам. Қос ағаш – фәни мен бақидың арасындағы ұлы сарынды тамыр. Ол – өмір ағашы, 

көне түркіше - Мықан ағашы. Ол – тамыры көкке, жапырағы жерге қараған жазмыш ағашы. Әңгімені 

оқығанда осындай ассоциациялық коллизиялар ойынды қармап алады.

М.Мағауин  кейіпкерлері  –  бүгінгі  замандастар.  Жазушы  солардың  іс-әрекеті,  мінез-құлқы, 

көзқарасы арқылы бүгінгі өмір шындығын суреттейді. Тарихымызға  да ой тоқтатып қарайды.

Әдебиет – әсемдік әлемі. Көркемдік қайнары мол. Терең иірімдері көп. Қаламгер М.Мағауиннің 

шығармашылық  мұрасының  да  қадір-қасиеті  уақыт  озған  сайын  арта  бермек.  Жазушы 

шығармашылығының маңызы да осында.

ӘДЕБИЕТТЕР 

 1. Мағауин М. Шығармалар жинағы: Он үш томдық. 1960-2002.- Алматы: Қағанат ҒМО баспасы, 2002.-7-

том. -330 б.

 2. Елшібек Ж. Сұңғыла (эссе-хикаят). - Алтын тамыр әдеби-мәдени, қоғамдық журнал. -2009. -№6,-37-51б.

 3. Тұрсын Ж. Мұхтардың «Қос ағашы». - Алтын тамыр әдеби-мәдени, қоғамдық журнал. -2009. -№6. -4-20 б.

 4. Тойшанұлы А.  М.Мағауин - жаңа прозаның алтын өзегі. - Жұлдыз журналы. –2010.- №8, -182-192 б.Редакцияға 18.10.2012 қабылданды.

А.А. СЫЗДЫКОВА 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 В ОБЛАСТИ НЕФТИ И ГАЗА

This article is devoted to the study and analysis of bilateral and multilateral co-operation of the Republic 

of Kazakhstan with other countries in the development of the oil and gas industry on the basis of existing and 

future export routes for hydrocarbons.

Thus, the Caspian region is a place of variety of national interests of states. Today, Kazakhstan is a major 

oil and gas and power in 21 years of independence has become known and trusted partner for the global 

energy and investment communities. So, for the last year the Кazakhstan oil was delivered to 33 states of the 

world, including to the largest consumers - China, Italy and France.

За  годы  независимости  Казахстана  анализ  двустороннего  и  многостороннего  сотрудничества  с 

зарубежными странами и иностранными организациями по развитию нефтегазовой отрасли страны 

проводится на основе существующих и перспективных экспортных маршрутов углеводородов.Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

394


Увеличение объемов добычи нефти и газа, освоение перспективных месторождений шельфа Кас-

пия требует динамичного развития нефтегазотранспортной инфраструктуры. В связи с этим актуаль-

ной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем.  

Обращает на себя внимание наличие у Казахстана значительного числа торговых партнеров, с ко-

торыми осуществляются операции по поставкам нефти и газового конденсата.

В частности, за последний год казахстанская нефть поставлялась в 33 государства мира, а круп-

нейшими потребителями стали Италия – 15,94 млн т, Китай – 9,73 млн т, Франция – 7,32 млн т и 

Нидерланды – 6,99 млн т. Это свидетельствует о том, что Казахстану удалось за годы независимости 

успешно обеспечить диверсификацию нефтяных поставок, при сохранении лидирующей роли евро-

пейских потребителей в общем объеме экспортируемой нефти.

Существенное  влияние  на  процессы,  идущие  в  акватории  Каспийского  моря,  оказывают  такие 

крупные державы, как Россия, Китай, Иран, США, а также страны Европы. Регион является местом 

сосредоточения национальных интересов целого ряда государств [2], что обусловливает особое место 

Прикаспия  в глобальных геополитических отношениях. 

Сотрудничество с США. Как считают ведущие американские эксперты в области энергетики, Ка-

захстан – одна из немногих стран в мире, не входящих в Организацию государств – экспортеров нефти 

ОПЕК, которая в ближайшие десять лет сможет существенно наращивать мощности добычи «чер-

ного золота». Особые надежды в этой связи американский нефтяной бизнес возлагает на проект по 

добыче нефти на месторождении Кашаган в казахстанском секторе Каспия. Несмотря на имеющиеся 

трудности по развитию и наращиванию добычи на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган,  

Соединенные Штаты именно этим проектам будут на ближайшую перспективу уделять повышенное 

внимание, и всячески проталкивать в работу на этих проектах свои энергетические компании. 

 Именно американские компании составляют большинство из 48 компаний и 20 совместных пред-

приятий, работающих в энергетическом секторе Казахстана. Уже успешно функционируют совмест-

ные  предприятия  «Тенгизшевронойл»  с      участием      американских      компаний  Шеврон-Тексако  и 

Эксон-Мобил. Эксон-Мобил, помимо этого, участвует в разработке месторождения Кашаган. Активно 

присутствует на казахстанском энергетическом рынке и компания Халлибартон.

Американские инвестиции в энергетический сектор Республики Казахстан на протяжении более 

20 лет ее независимого развития не только приносят существенные доходы в бюджет Казахстана, но 

и способствуют внедрению передовых технологий бурения и переработки нефти, подготовке местных 

кадров, которые в дальнейшем будут играть все более важную роль в развитии национального энер-

гетического потенциала [3]. 

Важна для Соединенных Штатов будет и позиция Казахстана по проекту «Набукко», который дол-

жен по расчетам его авторов помочь оперативной доставке природного газа из Центральной Азии и 

Азербайджана на европейские рынки [4].

Основным документом по углублению сотрудничества в области энергетики между РК и США 

является Декларация об энергетическом партнерстве между Республикой Казахстан и США, подпи-

санная в ходе официального визита Президента РК Н.А. Назарбаева в США 20-23 декабря 2001 года.

Целями данной Декларации является сотрудничество в области энергетической безопасности, не-

фти и газа, электроэнергетики, атомной энергетики и обеспечения защиты окружающей среды.

Для реализации Декларации создана Специальная комиссия по партнерству в области энергетики 

(СКП), которая ежегодно проводится на паритетной основе с итоговым подписанием Совместного за-

явления двух Сопредседателей сторон. В период с 2001 по 2012 год было проведено 8 заседаний СКП, 

в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества в сфере нефти и газа, ядерной безопасности, 

атомной промышленности, развития возобновляемых источников энергии, электроэнергетики. Также 

государственными органами РК и США (в том числе между министерствами энергетики) поддержи-

вается постоянный диалог.

Сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС). За 21 год независимости Казахстан стал известным 

и надежным партнером для мирового энергетического и инвестиционного сообщества. Производство 

нефти и газового конденсата в республике выросло втрое, с 25 млн. тонн в 1991 году до 80,6 млн. тонн 

в 2011 год. Было добыто порядка 900 млн. тонн нефти. Следует отметить, что европейские компании 

сыграли важную роль в том, что энергетический сектор стал одним из главных источников экономи-

ческого роста Казахстана.

Уровень экспорта углеводородов за последний год из Казахстана в страны Европы достиг более 

10 млрд. долл. США. Общий объем экспорта казахстанской нефти составил более 71,1 млн. тонн, из 

которых в Европу поступило порядка 80%. Казахстан является третьим крупнейшим поставщиком № 1 (92) 2013

395


энергоносителей в Европу из стран–не членов ОПЕК, после России и Норвегии. Например, в Ав-

стрию доля поставок казахстанской нефти составляет 20%, а в Румынию - 30%.

В нефтегазовой сфере Республика Казахстан сотрудничает с такими крупными европейскими ком-

паниями, как: Шелл, Эни, Бритиш Газ, Аджип, Тоталь, Статойл,  Репсол,  Ромпетрол, ОМV и другие.

В связи с планируемым ростом добычи казахстанской нефти на шельфе Каспия, огромное значение 

придается развитию инфраструктуры для транспортировки казахстанского углеводородного сырья на 

мировые рынки, включая Европу.

Особую роль играет проект расширения трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума 

(КТК), предусматривающий увеличение пропускной способности более чем в 2 раза, до 67 млн.тонн 

в год к 2015 году, в том числе казахстанской нефти – 52,5 млн.тонн в год. 

Другим крупнейшим проектом является создание Казахстанской Каспийской Системы Транспор-

тировки (ККСТ), который предназначен для экспорта казахстанской нефти с месторождений Кашаган 

и Тенгиз через Каспийское море на международные рынки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, 

а также нефтетранспортным системам, расположенным на территориях других транзитных стран.

Также, Правительством Республики Казахстан была реализована программа «Путь в Европу» на 

2009-2011 годы, цель которой - изучение европейского опыта по совершенствованию основных ры-

ночных принципов и нормативно-правового регулирования в энергетическом секторе. Данная про-

грамма была успешно объединена и реализована с другим документом  «Стратегия нового партнерст-

ва» между ЕС и странами  Центральной Азии, принятым в 2007 году.

Положительная динамика развития партнерства между Республикой Казахстан и Европейским Со-

юзом  была  отмечена  в  ходе  мероприятий  на  самом  высоком  уровне,  включая  визит  Главы  нашего 

Государства в Брюссель в октябре 2010 года и юбилейное заседание Комитета парламентского сотруд-

ничества «Республика  Казахстан - Европейский Союз» в июне 2011 года.

Казахстан продолжает активно участвовать в проектах ЕС в области энергетики, включая Иногейт, 

Европейскую Энергетическую Хартию, Бакинскую инициативу.

В конце июня 2011 года стартовали переговоры по новому Соглашению о партнерстве и сотруд-

ничестве между Казахстаном и Европейским Союзом. Новое соглашение станет широкой исчерпы-

вающей юридической базой,  которая будет определять двустороннее надежное, взаимовыгодное и 

эффективное партнерство на долгосрочную перспективу, содействовать торговле, инвестированию и 

гармоничным экономическим отношениям, включая энергетическую сферу. Казахстан  готов и в даль-

нейшем расширять стратегическое партнерство с Европейским Союзом в деле экспортных поставок 

углеводородного сырья, что в конечном итоге будет способствовать укреплению энергетической без-

опасности [5].

Сотрудничество с Россией. Казахстан и Россия взаимодействуют в вопросах транспортировки ка-

захстанского углеводородного сырья на мировые рынки с использованием магистральных трубопро-

водов России, совместно модернизируют нефтегазодобывающие производства. 

На сегодняшний день основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти 

являются трубопровод Атырау-Самара, трубопровод КТК, трубопровод Атасу– Алашанькоу, порт Ак-

тау.

Нефтепровод «Атырау-Самара» является одним из крупнейших существующих экспортных мар-шрутов, по которому казахстанская нефть транспортируется далее по системе «Транснефть» в порты 

Одесса, Приморск, Новороссийск и по системе «Дружба»  на рынки Северо-Западной, Центральной 

и Восточной Европы.

Введенный в эксплуатацию в 2001 году нефтепровод Каспийский Трубопроводный Консорциум 

(КТК) является крупнейшим инвестиционным проектом с участием иностранного капитала на терри-

тории СНГ и одним из приоритетных направлений экспортных поставок казахстанской нефти. КТК 

владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью 1511 км, который соединяет 

месторождения западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.

В условиях увеличения объемов добычи нефти на Тенгизском и Карачаганакском месторождениях 

и планируемым вводом в эксплуатацию месторождения Кашаган одним из актуальных вопросов про-

екта КТК является увеличение пропускной способности нефтепровода [1].

7 сентября 2010 года в Усть-Каменогорске было подписано Соглашение между Правительством Ре-

спублики Казахстан и Правительством Российской Федерации  о совместной деятельности по геоло-

гическому изучению и разведке трансграничного газоконденсатного месторождения «Имашевское». 

Реализация проектов по месторождениям Хвалынское и Центральное будет способствовать укрепле-

нию взаимодействия сторон в области ТЭК, улучшению социально-экономической ситуации в регио-

нах, а также увеличению объемов экспорта углеводородов на зарубежные рынки.


Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

396


Казахстан и Россия являются основными акционерами Каспийского трубопроводного консорци-

ума. Уже сегодня Казахстан является третьим (после России и Норвегии) по величине экспортером 

нефти из числа стран - не членов ОПЕК на рынок ЕС.  Кроме того, действует Подкомиссии по сотруд-

ничеству в области ТЭК между РК и РФ.

Сотрудничество рамках ЕврАзЭС (ЕЭП). С 1 января 2012 года Казахстан, Россия и Беларусь, взаи-

модействовавшие в рамках Таможенного союза (ТС), образовали Единое экономическое пространство 

(ЕЭП). Это, прежде всего, означает свободное движение товаров, денег и рабочей силы, одинаковые 

правила поддержки промышленности и сельского хозяйства. Создание ЕЭП, ключевой интеграцион-

ной инициативы Казахстана, России и Беларуси, является одним из тех критически важных шагов, 

которые позволят обеспечить устойчивый экономический рост и сформировать скоординированные 

модели сдерживания вызовов, прослеживающихся в глобальной экономике. 

На долю ЕЭП приходится 9% мировых запасов нефти, 25% – природного газа, 11% мирового эк-

спорта сырья и 14% – экспорта энергоносителей.

Для казахстанского бизнеса, особенно крупного, наиболее интересными направлениями сотрудни-

чества с компаниями России и Беларуси станут добыча и транспортировка углеводородов.

17 соглашений по ЕЭП, регулирующих практически все экономические и миграционные вопросы 

взаимоотношений стран-участниц объединения, были подписаны еще в 2010 году, в том числе Согла-

шение «О порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и 

нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

Целью настоящего Соглашения является определение основных принципов и мероприятий, на-

правленных на формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов  государств-участников ЕЭП, а 

также развитие конкуренции на этих рынках.

В этот же период, в рамках трехстороннего Соглашения было подписано двустороннее Соглашение 

между Правительством Российской Федерацией и Правительством Республики Казахстан «О торго-

во-экономическом  сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казах-

стан».


Основной целью двустороннего Соглашения  между РК и РФ является урегулирование торгово-

экономического сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК [6].

Сотрудничество с Китаем. Строительство нефтепровода Казахстан-Китай ведется в два этапа. В 

настоящий момент мощность нефтепровода Казахстан-Китай уже составляет 10 млн. тонн в год. Под-

писано соглашение о расширении до 20 млн. тонн. В 2011 году пропускная способность нефтепровода 

достигла  12 млн. тонн нефти в год.

В рамках первого этапа был построен и введен в эксплуатацию нефтепровод Атасу-Алашанькоу. 

При использовании противотурбулентных присадок по данному участку может быть транспортирова-

но нефти  до 11,5 млн. тонн в год.

На  втором этапе в первой очереди в декабре 2010 года полностью завершена реализация проекта 

строительства нефтепровода Кенкияк-Кумколь. Протяженность нефтепровода - 794 км, пропускная 

способность   - 10 млн. т/год, объем инвестиций  – $ 1 млрд. В   рамках реализации  второй очереди 

предполагается достижение полной проектной мощности – 20 млн.т/год в точке Алашанькоу. В соот-

ветствии с имеющимися договоренностями и при наличии достаточно обоснованной ресурсной базы 

и соответствующей инфраструктуры на территории КНР, стороны приложат усилия   по соответству-

ющему увеличению технической возможности для транспортировки нефти на участках: Атырау-Кен-

кияк, Кенкияк – Кумколь – Атасу - Алашанькоу. 

Сотрудничество  с Ближним Востоком и ОПЕК. Держащиеся на высоком уровне мировые цены на 

нефть вкупе с сохраняющейся политической нестабильностью в целом ряде стран Ближнего Востока 

и Северной Африки делает еще более актуальной необходимость тесного взаимодействия стран-эк-

спортеров «черного золота», которые глобальным кризисным явлениям остаются неподверженными.

Их кооперация в области энергетики могла бы не только принести им самим неплохие дивиденды, 

но и сыграть немаловажную роль в деле стабилизации мировых нефтегазовых рынков, и позволить 

избежать кризиса тем, кто энергоресурсы по-прежнему в значительных объемах импортирует.

К таким взаимовыгодным перспективам относится расширение энергетического сотрудничества 

между странами Центральной Азии, и особенно Казахстана с государствами Арабского (Персидского) 

Залива, которые будучи весьма близко расположены друг от друга географически, тем не менее, до 

сравнительно недавнего времени лишь опосредованно проявляли взаимный интерес [7].

Итак, на современном этапе следует выделить следующие основные положения международной 

политики, ведущейся на Каспии ключевыми игроками:№ 1 (92) 2013

397


 США – стремятся сохранить за собой возможность контролировать пути транспортировки угле-

водородов на мировые рынки, однако в перспективе могут снизить свою вовлеченность в региональ-

ные процессы;

• 

Китай – рассчитывает на дальнейшее развитие своих транзитно-транспортных проектов на Юж-ном Кавказе и в Центральной Азии, обеспечивающих ему доступ к ресурсам Каспия;

• 

ЕС – продолжает работу над выработкой единой стратегии в Каспийском регионе; Россия – усиливает свое политическое и экономическое присутствие в регионе – посредством 

расширения сотрудничества с прикаспийскими государствами.

В свою очередь, реализуя курс на диверсификацию маршрутов поставок нефти и газа, Казахстан 

стремится сохранить независимость внешнеполитического курса при заключении договоренностей 

о продаже энергетического сырья основным странам-импортерам, а также обеспечить выполнение 

обязательств по доставке энергоносителей согласно заключенным контрактам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Назарбаев Н.А. Глобальные инициативы. // Журнал «Kazenergy».- 2011. -№ 6 (50) - С. 20-23.

2. Абишев А.Е. Каспий. Нефть и политика. Второе издание.-Астана, 2004.- С.269.

3. Нефтегазовый гигант мирового значения // Журнал «Kazenergy».- 2011.-№ 6 (50) - С. 30-33. 

4. Лаумулин М.Т.  Стратегия США в Центральной Азии на современном этапе. ANALYTIC. 2011.- № 2 //

http://www.kisi.kz.

5. Есдаулетова А.М. Энергетическая безопасность: Европейский Союз, Россия и Казахстан //Журнал ПОЛИ-

ТЭКС.- 2008.- № 3.

6. Интеграция в условиях новой реальности. // Журнал «Kazenergy».- 2012.-№ 1 (51) - С. 36-38.

7. Сигов Ю.В. Казахстанские мотивы арабского залива. // Журнал «Kazenergy». - 2011.-№ 5 (49) - С. 86-89.Поступила вредакцию 06.10.2012.

И. ТАПИЕВА

ҚАЗІРГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ЛАҢКЕСТІКПЕН ЖӘНЕ 

ЭКСТРЕМИЗММЕН КҮРЕС МӘСЕЛЕЛЕРІ

In this article terrorism and extremism problems within the international relations are considered. The 

author referring on opinions of scientists analyzed problems of fight against terrorism and extremism in the 

countries of Central Asia.

Лаңкестік  пен  экстремизм  ХХІ  ғасырдағы  бүкіл  әлемнің  саяси,  әлеуметтік,  экономикалық, 

мәдени және рухани жағдайына ықпал етіп отырған ең бір өзекті мәселеге айналды. 2001 жылдың 11 

қыркүйегінде АҚШ-та болған лаңкестік акт жаңаша сипат алып, лаңкестікпен күрестің бұрын тарихта 

болмаған халықаралық жаңа кезеңіне негіз болды. 

Лаңкестік  пен  экстремизм  қазіргі  халықаралық  қатынастар  ғылымында  зерделеуді  қажет  ететін 

маңызды мәселе болып табылады. Себебі, аталған екі құбылыс та белгілі бір мемлекет аумағында 

орын  алғанымен,  бұл  оқиғалар  дүниежүзілік  қауымдастықтың  мүдделеріне  қайшы  келіп,  олардың 

бейбіт және жарасымды өмір сүруіне қауіп туғызуда. Осы орайда, көптеген ғалымдар бұл мәселелерді 

әлемдік қатынастардың жаһандануымен байланыстырады. 

Өкінішке  орай,  қазіргі  заман  өзінің  күрделі  қатынастарының  қиындай  түсуімен  және  адам 

баласының бойындағы рухани құндылықтардың құлдырауы нәтижесінде адам және қоғам, қоғам және 

мемлекет, мемлекет және әлемдік қауымдастық арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісуі орын 

алуда. Өз  кезегінде осындай  антогонизмдер және ішкі қоғамдық қайшылықтар жекелеген  адамдар 

мен топтардың лаңкестік  актілерге тәуекел етуіне түрткі болуда. Ең өкініштісі, лаңкестік және экс-

тремистік топтар өздерінің қылмыстық мақсаттарын орындау үшін барлық объектілерді пайдаланып, 

адам өмірі мен оның денсаулығын, жалпы қоғамдық тәртіпті жойып, мемлекеттік, аймақтық, тіпті 

халықаралық қауіпсіздікке нұқсан келтіруде. 

Қазіргі  кезде  діни  фундементализм  мен  лаңкестік  бір  ғана  аймаққа,  бір  ғана  мемлекетке  тән 

құбылыс емес. Әлемдік дәрежеде лаңкестікке апаратын діни экстремизм жалғаса түсуде. Түрлі топ-тар  осыны  пайдалану  арқылы  саяси-экономикалық  мәселелерді  шешуге  тырысуда.  Орталық  Азия 

Каталог: repository -> repository2014
repository2014 -> Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры имани гүЛ ҚАйрат жолдыбайҰЛЫ
repository2014 -> Гендерлік зерттеулер методологиясының ерекшеліктері қиқымбаев М. Ж
repository2014 -> Жыраулар поэзиясы – хандық дәуір айнасы А. Д.Әлтай
repository2014 -> Қазақ әдебиетіндегі шәкәрімтану немесе ақын шығармашылығының зерделенуі А. К. Жундибаева
repository2014 -> Бейнелілік құрылымдағы өлең және шешендік өлең Б. Жылқыбекұлы
repository2014 -> ҚАйымның МҰрасы қалай жинақталды?
repository2014 -> Әлем әдебиетінің таңдаулы драматургиялық туындылары – М.Әуезов аудармаларында
repository2014 -> Айтулы алаштанушы
repository2014 -> С. бегалин мұрасын жариялаудағы тұрсын жұртбай
repository2014 -> Мұратбек тоқТАҒазин әзілхан нұршайықов және қазақ журналистикасы

жүктеу 76.72 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет