Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиеважүктеу 5.03 Kb.
Pdf просмотр
бет14/46
Дата08.01.2017
өлшемі5.03 Kb.
#33
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   46

Ключевые  слова:  тюркские,  гласные,  сравнение,  пратюркский,  характеристика, cингармонизм,  инде-
ферентный,  дифтонг,  нелабиализованный,  ассимилятивная,  инвариант,  артикуляторная,  вокализм,  долгий, 
краткий, слог, длительность. 
 
А. Н. Байтуова 
Қазақ, түрік және өзбек тілдеріндегі  ï (і), i (и) ), е (э), и (у) 
дауысты дыбыстарының өзара ұқсастықтары мен ерекшеліктері зерттеледі 
 
Бұл  мақалада  қазақ,  түрік  және  өзбек  тілдеріндегі  дыбыс  құрылымындағы  жалпы  және  айырмашылық 
белгілерін  анықтайтын  фонетико-филологиялық  деректер  қарастырылған.  Әдеби  мөлшерлердің  қалыптасу 
ерекшеліктері  анықталған  және  түрлі  фонетикалық  құбылыстар  ашылған,  дауысты  дыбыстардың  қалыпты 
және қалыпсыз фонетикалық ұйқастары  сөз болған, вокализм тарапындағы қалыптасқан заңдылықтар және 
олардың айырмашылық ерекшеліктері түсіндірілген.    
Көріп  тұрғанымыздай,  ежелгі  түркі  вокализм,  дауысты  дыбыстардың  дамуы,  сөз  және  дыбыс  құрылы-
мындағы  түрлі  нұсқаулар  және  фонемалардың  ауысуы – осының  бәрі  түрлі  фонетика-фонологиялық  заң-
дылықтар әсерінің, салыстырмалы тілдердің эволюциялық даму әсерінің нәтижесі. Ал қазіргі қолданыстағы 
түркі  тілдері,  соның  ішінде  салыстырмалы  түрде  қолданыстағы  тілдердің  фонемаларының  жоғалтқан  және 
табылған  ерекшеліктері  туралы  сөз  қозғайтын  болсақ,  олар  келесі  тарихи  дамуының  нәтижесі  болып  сана-
лады.  Олар,  біріншіден,  үш  тілдегі  дауысты  фонемалардың  санына  байланысты.  Бұл  жерде  қызықтыратын 
жайт: неге қазақ тілінде өзбек тіліндегідей дауысты фонемалардың саны алты емес, түрік тіліндегідей сегіз 
емес,  қазақ  тілінде  дауысты  фонемалардың  саны  тоғыз  немесе  сегіз.  Бұл  жерде  бұл  тілдердің  айырмашы-
лықтары және тәжірибедегі қолданыстарын айтпағанда. Тағы қызықтыратыны көп тілдердегі ұзақ айтылатын 
дыбыстардың жоқтығы, бұлар тек кейбір тілдерде кездеседі.  
Соған қарамастан, түркологияда қалыптасқан дәстүрге сәйкес біз үш тілдегі вокализм жүйесін фонема-
ның қысқаша нұсқасына негізделіп, тек қана кейбір тұстарда бөлек фонемалардың сипаттамасының  туралы 
бірінші және кейінгі ұзақтығына қарай қарастырамыз,  
Түйін сөздер: түркілік, дауыстылар, салыстыру, ежелгі түркі, сипаттама, сингармонизм, индеферентный, 
дифтонг, буын, ұзақтық. 
А. Н. Байтуова 

77 
 
 
 
 
ISSN 1563-0223                        Bulletin KazNU. Filology series. № 3(149). 2014
 
А. N. Baituova 
The comparative description of the vowel  sounds ï (і), i (и) ), е (э), и (у)  
in  Kazakh, Turkish and Uzbek languages 
 
The phonetic and philological facts that reveal the most common and characteristic feature in the sound structure 
of the Kazakh, Turkish and Uzbek languages have been considered in this paper. The peculiarities of literary norms 
have been researched and various phonetic phenomena and regular and irregular phonetic accordance of vowels have 
been highlighted, the formed regularity in the sphere of vocalism with the followed explanation of their distinctive 
features оhave been determined. 
The basic phonetic regularities of Kipchak, Karluk and Oghuz groups representatives at their literary norms are 
compared as well.  
As can be seen, Turkic vowel, i.e. proto turkic state of development of the system of vowels , all sorts of 
variations and transitions of phonemes in different positions of syllabic words and structures are all the result of the 
impact of various phonetic and phonological regularities, tendencies and processes of a long evolutionary 
development of compared languages. As for the qualities acquired and deprived living in the structure of phonemes 
Turkic languages , including languages and we study in comparative terms, they are the result of subsequent 
historical development. So, it is primarily concerned with the amount of phonemes in each of the three languages. In 
that case there is a question one can wonder why the number of the Kazakh language phonemes not six as in the 
Uzbek language , not eight , as in the proto-language , and eight or nine, not to mention their qualitative differences 
and techniques into practice. Without interest and the absence in many languages length and its presence is only in 
certain languages. Nevertheless, we consider the system of vocalism in three languages, according to tradition in 
Turkic studies, mainly focusing on the short version of phonemes, stipulating the presence of primary and secondary 
length only in those cases when the need arises in the characteristics of the individual phonemes. 
Key words:  Turkish, vowels, comparison, Turkic, characteristics, synchronism, indeferent,  diphthong, 
delabialisation, assimilative, invariants, long,short,syllableduration. 
____________________________________
 
      
В данной работе мы попытаемся выяснить, 
является ли в самом деле  система с многосту-
пенчатым  противопоставлением  девяти  или 
большего  количества  гласных  по  признаку 
раствора  исконной.  В  связи  с  этим  будут  рас-
смотрены факты, относящиеся к функциониро-
ванию  и  происхождению  гласных  дополни-
тельных ступеней в разных тюркских языках. 
В огузских языках дополнительная (проме-
жуточная)  ступень  состоит  из  полуширокого 
гласного  э,  который  противопоставлен,  с    од-
ной стороны, широкому ä, а с другой – узкому   
ï .            
Фонема   ï   (і) 
В  специальной  литературе  эта  фонема  ха-
рактеризуется  по – разному.  В  большинстве 
тюркских  языков  эта  фонема  i  в  начале  слова 
сохраняет  свой  праязыковой  краткий  вариант. 
Это наблюдается во всех древнетюркских – ор-
хоно – енисейских, древнеуйгурских и  других 
письменных    памятниках  и  во  всех  современ-
ных  языках.  Например:  др. – тюрк  .іč, `вну-
тренность` > др. – уйг. ïč., орх – енис. іr, якут. 
ïs, азерб. ïč., туркм. ïč, и др. 
В  ряде  тюркских  языков,  в  том  числе  и  в 
казахском, праязыковой краткий i превратился 
в  редуцированный  открытый  i,  акустически  
воспринимаемый  как  средний  звук  между  e  и 
y: каз. kïr – `грязь`, bïl – `знать`, bïr – `один` и 
др. 
Долгий  І:,  как  отмечают  специалиты,  со-
хранился,  как  и  другие  гласные,  только  в 
туркменском,  якутском  языках.  Следователь-
но, в изучаемых нами языках долгота гласного 
і  не рассматривается. [1, 22]   
Фонема   ï   ( і ) в казахском языке 
На  основе  полученных  данных  эксперимен-
тального  анализа  гласный  центрального  ряда, 
продвинутый  вперед,  верхнего  подъема,  не-
огубленный  [І]  в  казахском  языке  характери-
зуется  следующим  образом: «он  встречается  во 
всех  позициях  слова».  Например, ([іz] `след`; 
kilit `ключ`, tïršïlïk - `жизнь`). [2, 27-28]   
В большинстве тюркских языках праязыко-
вой  гласный  И  в  начале  слова  сохраняется, 
тогда  как  его  праязыковой  долгий  вариант  И: 
отмечается лишь в двух языках – якутском (ср. 
як.  ki:r – `входить`,  bi:l – `поясница`,  ti:s - 
`зуб`)  и  туркменском  (ср.туркм.  gi:r – bi:l – 
ti:š).  Во  всех  остальных  случаях  современные 
тюркские  языки,  в  том  числе  и  сравниваемые 
нами  три – казахский,  турецкий,  узбекский – 
языка, эту фонему употребляют лишь в первых 
слогах  в  краткой    форме.  Причину  этого  не 
удается установить.  
Однако наблюдаемая в некоторых тюркских 
языках вторичная долгота, другая по своей при-
роде, является  результатом стяжения групп близ-
ле-жащих  звуков.  Например,  в  гагаузском:  И:  
- `хороший`  является  результатом  стяжения 
казахского  igï – izgï,  турец.birli – `его  союз` - 
результат стяжения каз.bïrlïk и др. 
Фонема   ï   ( і )  в турецком языке 
Относительно этой гласной фонемы Э.В.Се-
Сравнительная характеристика гласных фонем ï (і),  i (и) ), е (э), и (у) в казахском… 

78 
 
Вестник КазНУ. Серия филологическая. № 3(149). 2014
 
вортян сообщает, что «гласный ï среди осталь-
ных турецких гласных является наиболее устой-
чивым,  хотя  в  сравнении  с  тем  же  гласным 
многих  тюркских  языков,  в  первую  очередь 
языков кыпчакской группы, он не имеет резко 
выраженной  неустойчивости,  доходящей  в 
других  языках  до  полного  падения.  Произно-
шение турецкого і близко русскому И в слове 
`мир` и в слове `скидка`. Примеры: іkі (произ-
носится  ики) `два`,  keçі  (произносится  кэчи
`коза`, gemі (произносится гэми) `корабль`. [3, 
24] 
Фонема   ï   ( і ) в узбекском языке 
Эта фонема в узбекском литературном языке 
отсутствует. В результате произошедшего сдвига 
в  произношении  в  сторону  переднего  уклада 
она  приобрела  оттенок  между  І  и  y,  то  есть 
стала  передаваться  общим  и  средним  для  них 
индиферентным i. [4, 116-117] 
Выводы к фонеме ï в сравниваемых языках. 
Общность: нет. 
Различие: в казах. яз. имеет мягкую форму  і
Ï – переднего ряда гласный негубной верх-
него подъема. Употребляется во всех позициях 
слова.  В  турецком  языке  имеет  вариант  і.  В 
узбекском языке отсутствует. 
Примеры: каз. яз. is - `дело`, ini - `мл. брат`. 
                  тур. язык isitmak - `нагревать`,   
- `пей`.   
Фонема  i  (и) 
Фонема  i  имеющаяся  в  тюркских  языках, 
не  требует  особой  физиологической  и  акусти-
ческой характеристики. Гласный  встречается 
во  всех  тюркских  языках,  но  этимологически 
имеет различное происхождение. 
В  пратюрском  существовало  противопо-
ставление  долгого  ī  и  краткого  (нормальной 
длительности) i однако уже в средне пратюрк-
ский  период  это  противопоставление  было  ней-
трализовано, и долгий – и краткий i слились в 
одном  звуке i нормальной  длительности.  Тур. 
яз. bir - `один`. Каз. яз. sirek - `редко`.  Узб. яз. 
іgna - `игла`. [1, 22-23] 
Фонема i  (и)  в казахском языке 
В казахском языке  i реализует две фонемы 
–  дифтонги,  которые  не  имеют  вариаций  и 
вариантов. В казахском языке обозначается на 
письме < i> - дифтонги  
ï 
,  у
ï 
, реализуются в 
инвариантах  и  не  имеют  двух  функционально 
значимых разновидностей : у
ï
 - i - у
ï
 инвариант 
задненебный  сингармонизации:  qiyq - `об-
резки`,   tiyn - `монета`. [5, 33] 
Фонема  i  (и)  в турецком языке 
i  - переднего ряда, узкая, негубная фонема, 
имеет  два  оттенка:  узкое i особенно  часто 
встречается  перед  – n – bin - `тысяча`, inci - 
`жемчуг`. 
Широкое  i – наблюдается, в неударных сло-
гах:  Bunun gibi - `подобно  этому`,  asker idi - 
`он был солдатом`. 
В исчезающем теперь «книжном» произно-
шении  арабских  и  персидских  словах  наблю-
дается  долгое    î    иногда  приобретает  смысло-
различительное  значение:  azîm -  `великий`, 
azim - `намерение`. [6, 24]  
Фонема  i  (и)  в узбекском языке 
i  - передний нелабиализованный звук, при-
ближающийся  к  казахскому  и  подобен  кара-
калпакскому небная разновидность i имеет в 
узбекском  языке  два  основных  оттенка:  более 
передний, закрытый, по длительности близкий 
обычному  ударному  русскому  i  в  закрытом 
слоге,  и  более  задний  по  артикуляции  откры-
тый, очень краткий. [4, 161-162] 
Выводы к фонеме i в сравниваемых языках. 
Общность:  встречается  в  абсолютном  на-
чале слова. 
Различие:  в  казах.  яз.  реализуется  также  в 
виде уï . 
В  тур.  и  узб.  яз. – имеет  два  основных 
оттенка:  более    передний.  Закрытый  и  откры-
тый. Производит звук между і-е
Примеры: каз. яз. it - `собака`, inе - `игла`. 
                  тур.  язык    cift   - `пара`,  ihtar - 
`напоминание`.  
узб. яз.  ketti -  `ушел`,    oladi - `берет`. 
Фонема  е  (э) 
Тюркское е (э) генетически восходит к древ-
нетюркскому  ä,  имеется  почти  во  всех  тюрк-
ских языках, за исключением татарского, баш-
кирского  и  чувашского,  и  употребляется  в 
словах тюркского происхождения. Тюркское е 
)  хотя  и  не  имеет  особенно  много  комбина-
торных  вариантов,  но  в  отдельных  тюркских 
языках  оно  произносится  с  некоторой  специ-
фической окраской, так что можно говорить о 
национальных  вариантах  этого  гласного,  ко-
торые  пока  еще  в  широком  масштабе  не  изу-
чены. Следует заметить, что в казахском и ка-
ракалпакском языках этот гласный в абсолют-
ном  начале  слова  произносится  с  небольшим 
призвуком j.  [1, 24] 
Фонема  е  (э) в казахском языке 
В казахском  языке е  употребляется только 
в  заимствованиях  ekran - `экран`,  eksport  
`экспорт`,  element - `элемент`. 
В  казахском  языке  е  имеет  йотированное 
начало, является монофтонгом е – э e. 
El - `народ`,  eŋ - `самый`,  esim - `имя`. [7, 
19] 
А. Н. Байтуова 

79 
 
 
 
 
ISSN 1563-0223                        Bulletin KazNU. Filology series. № 3(149). 2014
Фонема  е  (э)  в турецком языке 
Е – переднего  ряда,  широкая,  негубная 
гласная фонема имеет два оттенка: более узкий 
(закрытый) и более широкий (открытый). Ши-
рокий  вариант  фонемы  е  шире  русского  «е»  в 
словах (цепь, цел). Тур. demek - `говорить`,cep 
- `карман`.  В  открытом  слоге  и  перед  соглас-
ными  n, t, h, широкий вариант фонемы е при-
обретает  особенно  широкий  открытый  харак-
тер: тур. çene - `челюсть`, dehşetli - `ужасный`. 
[6, 23-24] 
Фонема  е  (э)  в узбекском языке 
Е – в  узбекском  литературном  языке  яв-
ляется  гласным  верхне – среднего  подъема. 
Однако узбекское е не является дифтонгоидом. 
Открытые  варианты  фонемы  е,  аналогичные 
звучанию  русского  е.  В  современной  узбек-
ской орфографии передает йотированный звук, 
состоящий  из  j+e: er - `земля`,  elka  - `плечо`, 
engil - `легкий`. [4, 134-135] 
Выводы к фонеме е в сравниваемых языках. 
Общность: широкий негубной гласный перед-
него ряда среднего подъема. 
Различие:  В  тур.  и  узб.  яз. – имеет  от-
крытый и закрытый варианты. 
Примеры:   тур.  язык    sel  - `поток`,  gel  
`приходи`.  
узб. яз.  őkče -  `каблук`,   gűve  - `моль`. 
Фонема  и  (у) 
В  системе  пратюркского  вокализма  были 
представлены  долгий  и  краткий  варианты  уз-
кого  губного  гласного  заднего  ряда    верхнего 
подъема:  и:    и . Противопоставление  гласных 
по  долготе - краткости  было  утрачено  уже  в 
поздне пратюркском, и долгий и краткий было 
утрачено уже поздне пратюркском, и долгий и 
краткий  варианты  этого  гласного  совпали  в 
одном  узком  губном  гласном  заднего  ряда 
нормальной длительности и.   [5, 245-246] 
Фонема  и  (у) в казахском языке 
Казахское и более заднее т.е. звучит  более 
твердо, но менее длительно. В казахском про-
изношении  передается  твердый  дифтонгоид  в 
словах  oqu - `учеба`,  tolu - `наполняться`.  В 
казахском  языке  и – сонант  [и
w
] [ü
w

реализующееся  в  инвариантах  и  варияциях: 

w
]<и>[ü
w
] – инвариант  заднененой  сингар-
монизации выполняет, функции слогообразую-
щего звука tu
w
ra - `прямой`, ulau - `отравлять`, 
[w] – вариация задненебной сингармонизации, 
образующий  звук  waqit - `время`,  aua - `воз-
дух`. 
Этот гласный имеется почти во всех тюрк-
ских  языках.  В  этимологическом  отношении 
фонема,  встречающаяся  в  современных  тюрк-
ских языках, имеет различное происхождение: 
а)  и,  представляющее  собой  древнетюркское 
корневое и: б) сингармонического порядка;  в) 
и, восходящее к древнетюркскому а (в чуваш-
ском);  г)  и,  восходящее  к  древнетюркскому  о 
(в  татарском  и  некоторых  других);  д)  и,  вос-
ходящее к древнетюркскому сочетаниям узких 
гласных заднего ряда с согласными γ.  [5, 245-
246] 
Кроме того, во всех современных тюркских 
языках имется и русское  «и», употреблямое в 
словах, усвоенных из русского и через русский 
язык: muzej - `музей`, žurnal - `журнал`, buffet - 
`буфет`. 
Фонема  и  (у) в турецком языке 
И  –  краткий,  заднего  ряда  узкий,  губной, 
напряженное `и`. В многосложных словах раз-
личаются    два  оттенка  и:  ū – ударное,  и – не-
ударное. kurū - `сухой`, ulu - `великий`. 
Фонема  и  (у) в узбекском языке 
Узбекский и лабиализованный гласный верх-
него  подъема,  имеет  более  заднюю  артикуля-
цию  и  звук  более  краткий.  Качественная  ха-
рактеристика фонемы и не является  абсолют-
но  одинаковой  во  всех  узбекских  говорах – в 
них она имеет разные оттенки. С субъективно 
акустической точки зрения звук и джекающих 
говоров  аналогичен  каракалпакскому,  и,  при-
ближается к казахскому. 
иn - `мука`, ujγun - `соответствующий`, ujqu 
- `сон`. 
Выводы к фонеме и в сравниваемых языках. 
Общность: и  – узкий губной гласный зад-
него  ряда  верхнего  подъема.  По  месту  обра-
зования  гласный  и  в  рассматриваемых  языках 
лежит немного глубже, чем русский и. 
Различие: и  – сингармонического порядка, 
идеален для казахского языка. 
Примеры: каз. uaq  - `мелкий`,  ruqsat - `раз-
решение`. 
                   тур. usta - `мастер`, ummak - `на-
деяться`. 
                   узб. tuzmoq - ` составить ` , buγ - 
`пар`. 
Фонема   и (ў)  в узбекском языке 
и (ў) - звук индифферентный между о и ö. 
Является  статистически  нормальной  фонемой 
в  городских  говорах  и  в  говорах  городского 
типа, утративших сингармонизм. 
Гласный    и  (ў)  гласный  верхне – среднего 
подъема литературного узбекского  языка. Это 
– весьма закрытый гласный звук типа о. В уз-
бекском  языке ö настолько  депалатализован, 
что  он  почти  слился  с  и  (ў).  Однако  в  фоно-
логическом  отношении  узбекское  и  (ў)  яв-
Сравнительная характеристика гласных фонем ï (і),  i (и) ), е (э), и (у) в казахском… 

80 
 
Вестник КазНУ. Серия филологическая. № 3(149). 2014
 
ляется  вполне  самостоятельной  единицей  уз-
бекского вокализма артикуляционно и акусти-
чески  принципиально  отличной  как  от  рус-
ского  о,  так и  от  русского  у.  В  говорах,  поло-
женных в основу современного литературного 
узбекского  языка,  фонема  и  (ў)  в  собственно 
узбекских корневых словах встречается только 
в начале слова, примеры: uz - `сам, свой`, utloq 
- `пастбище`, utoq - `прополка`,  utov - `юрта`. 
[4, 136-137] 
 Таким образом, образование дополнитель-
ных  (промежуточных)  ступеней  гласных  по 
признаку  раствора  и  фонологизация  смешан-
ного признака (дополнительная ступень + сверх-
краткость) в кыпчакских языках (ï   (і), у/ ў/ ö) 
не  были  непосредственно  связаны  с  утратой 
фонологической оппозиции первичных долгих  
и кратких гласных.  
Позднее  возникновение  этой  системы  не 
было  и  не  может  быть  предметом  дискуссии, 
так  как  характер  ее  таков,  что  наиболее  су-
щественное  для  тюркских  языков  и  несом-
ненно общетюркское явление - гармония глас-
ных - оказывается разрушенным. 
На основании всего вышеизложенного выше 
можно сделать вывод, что исходной для тюрк-
ских  языков является система из восьми крат-
ких и восьми долгих фонем с двухступенчатой  
оппозицией  гласных  по  признаку  раствора 
(широкие/узкие). 
 
Литература 
 
1 Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. – М., 1986. – 294 с.  
2 Джунисбеков А., Базарбаева З., Утебаева З. Строй казахского языка. Фонетика. – Алма-Ата: Ғылым, 1991. – 115 с. 
3 Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка. – М., 1955. – 134 c. 
4 Решетов В.В. Узбекский язык. Фонетика. – Ташкент, 1959. – 354 с. 
5 Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. – Ташкент: ФАН, 1991. – С. 33. 
6 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка // Изд. Академии наук СССР. – М.–Л., 1956. 
– 549 с. 
7 Дмитриев Н.К. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. – М., 1955. – С. 44-45. 
 
References 
 
1 Serebrennikov B.A., Gadzhieva N.Z. Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskih yazykov. – M., 1986. – 294 s.  
2 Dzhunisbekov A., Bazarbaeva Z., Utebaeva Z. Stroy kazahskogo yazyka. Fonetika. – Alma-Ata: Ғylym, 1991. – 115 s. 
3 Sevortyan E.V. Fonetika turetskogo literaturnogo yazyka. – M., 1955. – 134 c. 
4 Reshetov V.V. Uzbekskiy yazyk. Fonetika. – Tashkent, 1959. – 354 s. 
5 Dzhusupov M. Zvukovye sistemy russkogo i kazahskogo yazykov. – Tashkent: FAN, 1991. – S. 33. 
6 Kononov A.N. Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazyka // Izd. Akademii nauk SSSR. – M.–L., 1956. – 549 s. 
7 Dmitriev N.K. Issledovaniya po sravnitel'noy grammatike tyurkskih yazykov. – M., 1955. – S. 44-45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. Н. Байтуова 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   46
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет