Н. К. Кибатаева педагогика ғылымыныңжүктеу 10.32 Kb.
Pdf просмотр
бет1/22
Дата09.01.2017
өлшемі10.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 

     
 
  
 
№2 (48) 2016 

 
     
 

ӘДІСКЕР ЖАРШЫСЫ 
Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 
Республиканский научно-методический журнал 
№2 (48) 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Редактор 
Н.К.Кибатаева  
педагогика ғылымының 
кандидаты 
 
 
Редакциялық кеңестің 
төрайымы 
Председатель редакционного 
совета 
Ш.И.Кубенова  
физика-математика 
ғылымдарының кандидаты, 
доцент 
 
 
Редакциялық кеңес 
Редакционный совет 
А.К.Қағазбаева  
педагогика ғылымының докторы, 
профессор 
А.К.Каплиева  
педагогика ғылымының 
кандидаты, доцент 
Н.А.Тойбазарова 
педагогика ғылымының 
кандидаты, доцент 
 
 
Редакциялық алқа 
Редакционная коллегия 
А.К.Дүйсенбаев  
педагогика ғылымының 
кандидаты, доцент 
А.Тоқсанбаев  
педагогика ғылымының 
кандидаты 
Е.С.Давлеткалиева  
педагогика ғылымының 
кандидаты 
К.З.Сансызбаева  
психология ғылымының кандидаты  
Г.Ж.Рахатова 
педагогика ғылымдарының 
магистрі 
 
 
 
 
 
 
 
Компьютерде беттеуші 
Компьютерный дизайн  
Г.Г.Джумагазина 
 
Ғылыми-әдістемелік журнал 
Научно-методический журнал 
2005 жылдан бастап шығарылды 
Издается с 2005 года 
Кезеңдік басылым 1 жылда 4 рет 
Выходит 4 раз в год 
 
Меншік иесі: 
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі 
«Өрлеу»  біліктілікті  арттыру  ұлттық  орталығы»  акционерлік 
қоғамының  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» 
Собственник: 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения 
квалификации  «Өрлеу»  «Институт  повышения  квалификации 
педагогических работников по Актюбинской области» 
 
Редакцияның мекен-жайы: 
Адрес редакции: 
Индексі: 030020 
Ақтөбе қаласы, 
город Актобе, 
Тургенев көшесі 86 
улица Тургенева 86 
«Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  ПҚБАИ» 
баспа қызметі және қоғамдық ортамен байланыс бөлімі. 
Отдел по связями с общественностью и издательской 
деятельностью филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПКПР по 
Актюбинской области». 
«Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  ПҚБАИ» 
баспа  қызметі  және  қоғамдық  ортамен  байланыс  бөлімінде 
басылып, шығарылды. 
Изготавливает и выпускает отдел по связями с общественностью и 
издательской  деятельностью  филиала  АО  «НЦПК  «Өрлеу» 
«ИПКПР по Актюбинской области». 
Телефон: 8 (7132) 56 05 37, 56 06 09 
Е-mail: 
IPK_UMK@MAIL.RU
 
 
Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінде 
тіркелген  
Журнал  зарегистрирован  в  Министерстве  по  инвестициям  и 
развитию Республики Казахстан 
Куәлік № 15636-Ж, 22.10.2015 жыл. 
Свидетельство № 15636-Ж, 22.10.2015 год. 
 
Қолжазбалар қайтарылмайды. 
Рукописи не возвращаются. 
Теруге 02.02.16ж. жіберілді. 
Сдано в набор 02.11.16г.  
Баспаға 28.02.16ж. қол қойылды. 
Подписано в печать 02.02.16 г.  
Журналды шығару мерзімі .24.03.2016 ж. 
Выход журнала 24.03.2016г. 
Тапсырыс №343. 
Заказ №343. 
Таралымы 500 дана. (электронды түрде)  
Тираж 500 экз. (в электронном виде) 

 

     
 
МАЗМҰНЫ 
 
Білім сапасын жақсарту жолдары 
Кибатаева Н.К. 
Профессиональная компетентность педагога как условие повышения качества 
образования................................................................................................................................. 
Байтохина Ж.Т. 
Оқушылардың сөйлеу тілін дамыту жолдары.......................................................................... 
Даулеталин К.С., Жабаева Ш.Қ. 
Құзыреттілік – оқушылар жетістігін бағалау........................................................................... 
Досмагамбетова Г.Б. 
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа технологияларды қолдану................................ 
Евдокимова Н.В. 
Мини – курсы по физике............................................................................................................ 
Жақсыбаева Г.Н. 
Математикалық тілді меңгеру................................................................................................... 
Жакупова Н.А., Нурсултанова Ж. 
Бала құқықтарын қорғаудағы әлеуметтік серіктестіктің мәні................................................ 
Ильясова А.Т., Арзықұл Ж.Н. 
Қазіргі заманғы сабаққа қойылатын әдістемелік талаптар..................................................... 
Каплиева Р.А. 
Оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру............................................................................................ 
Колганатова Р. 
Деңгейлік әдіс-тәсілдер – жаңа білім жүйесі............................................................................ 
Кумарова Г.Е. 
Жаңа оқытудың ақпараттық технологиялар............................................................................. 
Макитова М.Ж., Рахатова К.Ж. 
Инновационная деятельность в системе повышения квалификации педагогических  
работников................................................................................................................................... 
Сельбаева Ж.Е. 
Бастауыш класс оқушыларына мазмұндама мен шығарма жаздыру жолдары..................... 
Харенко И.В. 
Технология личностно-ориентированного обучения на уроках математики........................ 
Шаштыгарина С.М., Асанбай Б.З. 
Біліктілік арттыру жүйесінде педагогтардың рефлексивтік дағдыларын  
анықтау және дамыту.................................................................................................................. 
 
Педагогикалық зерттеу: ізденіс пен тәжірибе 
Байшағанова Ш.Н., Нуркожаева К.Е. 
Мультимедиалық технологияларды пайдалану...................................................................... 
Бутаева С.Т. 
Қазақ тілі сабақтарында интерактивті оқыту әдістерін қолдану............................................ 
Ергазина А.У. 
Ағылшын тілін оқытудың тиімді жолдары............................................................................... 
Жуканова Н.К. 
Технология пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
қолдану......................................................................................................................................... 
Камбарова Б.К. 
Развитие творческих способностей детей через нетрадиционную технику рисования....... 
Клютова Г.Ж. 
Мемлекеттік тілді интерактивті әдістер арқылы оқушылардың шығармашылығын  
дамыта оқыту.............................................................................................................................. 
 
 
 

 
12 
 
15 
 
17 
 
20 
 
22 
 
24 
 
26 
 
30 
 
32 
 
34 
 
 
36 
 
37 
 
40 
 
 
42 
 
 
 
44 
 
47 
 
50 
 
 
51 
 
54 
 
 
57 

 
     
 

 
Ковригина Л.М. 
Веселимся от души (Авторская программа)............................................................................ 
Мадетхан Х., Назаров С. 
Технология сабағында ақпараттық технологияны қолдану.................................................... 
Мухаева С.Г. 
Жеке тұлғаны қалыптастыруда жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану.......... 
Набиева А.М. 
Технология сабағында жобалау әдісін қолдану....................................................................... 
Нуржаубаева Р.Б., Тлесова Б.Н. 
Применение сетевых сервисов в образовательном процессе................................................ 
Нұрмұханбетова М.Ш. 
Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану.............................. 
Сансызбаева А.Г. 
Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында инновациялық технологияларды қолданудың  
тиімді жолдары............................................................................................................................ 
 
Мектептегі тәрбие 
Базарғалиев Ғ., Муханова А. 
Профессор С.Қалиев – ұлттық этнопедагогика ғылымының негізін  
салушылардың бірі...................................................................................................................... 
Василиева А.М. 
Халық дәстүрі – асыл қазына..................................................................................................... 
Жайылғанова Г.Қ. 
Дарынды оқушы – ұлтымыздың болашағы.............................................................................. 
Жакешева Г. 
Ойын ойға жетелер...................................................................................................................... 
Искайрова У.К. 
Бастауыш класс оқушыларының тұлғалық қасиеттерін қалыптастырудағы  
отбасы мен мектептің ролі.......................................................................................................... 
 
Ұстаз тәжірибесінен 
Абдрахманова Ж.К. 
Оқу құралдары. Сөмкеңде не бар?............................................................................................. 
Абдуллина А.Н. 
Қойнауы тарих, киелі мекен – Кемершиім............................................................................... 
Абдуллина А.Н. 
Бердібек Соқпақбаев «менің атым-қожа» повестіндегі Қожаның бейнесі........................... 
Айтжанова Л.Ж. 
«Миллионды кім алады?» интеллектуалдық ойыны............................................................... 
Аманғожина Х.Ә. 
Біздің колымыздың таңбалары................................................................................................... 
Аманьязова М.И. 
Не? Қайда? Қашан?..................................................................................................................... 
Байбулова А.А. 
Біздің отанымыз – Қазақстан..................................................................................................... 
Балмагамбетова Б.А. 
«Ақсақ киік» С.Сейфуллин........................................................................................................ 
Балсанова Н.Ж. 
Тhis is my friend............................................................................................................................ 
Бекенова Б.Ж. 
Бейімбет Майлин – қазақ тұрмысының шебер суреткері........................................................ 
 
 
59 
 
63 
 
66 
 
68 
 
69 
 
71 
 
 
73 
 
 
 
 
75 
 
77 
 
80 
 
83 
 
 
84 
 
 
 
86 
 
89 
 
92 
 
94 
 
97 
 
98 
 
99 
 
101 
 
102 
 
103 

 

     
 
 
Бекет Г.С. 
Ерлікке тағзым............................................................................................................................. 
Бисембаева Д.Т. 
Ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы.................................................. 
Бисингалиева А.Б. 
Чтение и запись многозначных чисел. решение задач............................................................ 
Бурибаева Л.Ж. 
«Сүйемін туған тілді – анам тілін» атты сыныптан тысшара жоспары................................. 
Василиева А.М. 
Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері................................................................................................. 
Глушко Н.В. 
Путешествие в страну супов...................................................................................................... 
Дүйсебаева А.С. 
«Қабанбай» Қ.Жұмаділов........................................................................................................... 
Дүйсенбаева Г.С. 
Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар................................................................................................. 
Есалы А.Е. 
Өсімдік мүшелері. Сабақ............................................................................................................ 
Жайлганова Г.Б. 
Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ................................................................................................ 
Жайлханова А.Ж. 
Тіл талапкері................................................................................................................................ 
Жанаманов Н.Т. 
Көз-оптикалық жүйе.көздің көру кемістігі және оларды түзету әдістері.оптикалық 
аспаптар........................................................................................................................................ 
Жаримова Б.Т. 
Атмосфера.................................................................................................................................... 
Жаримова Б.Т. 
Америка құрамаштаттары. АҚШ-тың экономикалық-географиялық жағдайы  
мемлекет тарихы.......................................................................................................................... 
Калиева Г.О. 
Ілияс Жансүгіров «Жазғытұрым»............................................................................................. 
Кесекбаева А.И. 
Жизнь домашних животных зимой........................................................................................... 
Қожабекова Ж.Қ. 
Айтыс өнері. TBL командалы-бағдарланған оқыту әдісі бойынша өткізілген сабақ........ 
Коршикова В.В. 
Наш дом – Казахстан.................................................................................................................. 
Мәуленбергенова Ш.М. 
С.Торайғыров «Шығамын тірі болсам адам болып»............................................................... 
Муханбеталина А.А. 
Сөз мерген.................................................................................................................................... 
Мұханова А.Қ. 
Практикалық жұмыс................................................................................................................... 
Нагишева Г.Б. 
Тортайдың мұңы («Алпамыс батыр» жырынан үзінді)........................................................... 
Нагметова Ш.А. 
Электрондық кестелер................................................................................................................ 
Нургалиева М.К. 
6-ға көбейту және бөлу кестесі.................................................................................................. 
 
 
 
105 
 
107 
 
109 
 
113 
 
115 
 
116 
 
118 
 
119 
 
121 
 
122 
 
124 
 
 
127 
 
129 
 
 
132 
 
135 
 
137 
 
139 
 
146 
 
148 
 
149 
 
151 
 
153 
 
155 
 
156 
 

 
     
 

 
Сарсенова М.А. 
Дыбыстық ақпаратты өңдеу. фонограф. Ойнатқыш................................................................ 
Сафиева Г.З. 
Сырнай үйретудің алғашқы сатысы.......................................................................................... 
Сейтенова С.Е. 
Ұлылар елі. Сөйлем мүшелерін қайталау................................................................................. 
Тайтенова А.А. 
Көп таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тәсілдері................................................... 
Тайтенова А.А. 
Жиын және оның элементтері.................................................................................................... 
Умарова А.М. 
Келді көктем құлпырып!............................................................................................................. 
Хисамеденова А.Ү. 
Азот қышқылы және оның тұздары, нитраттар....................................................................... 
Шотикова А.А. 
Квадрат теңдеулерге есептер шығару....................................................................................... 
Назарбаева Р.К. 
Библиографиялық дайджест...................................................................................................... 
 
 
158 
 
161 
 
162 
 
163 
 
164 
 
167 
 
168 
 
171 
 
172 
 
 

 

     
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЕСТИ 
 
Уважаемые  педагоги!  Вашему  вниманию  предлагаются  основные  мероприятия  научно  – 
методического  характера  филиала  АО  «НЦПК  «Өрлеу»  -  института  повышения  квалификации 
педагогических  работников  по  Актюбинской  области,  вызвавшие  положительный  резонанс 
педагогической  общественности.  В  втором  квартале  2016  года  сотрудниками  филиала  был 
проведен ряд важных мероприятий. 
1.
 
Согласно  Операционного  плана  АО  «НЦПК  «Өрлеу»  27  апреля  2016  года    на  базе 
института  повышения  квалификации  педагогических  работников  по  Актюбинской  области 
состоялась  областная  научно-практическая  конференция  «Методы 
критериального 
оценивания учащихся: международные исследования, отечественный опыт». 
В  работе  конференции  участвовали  ученые  и  преподаватели  кафедр,  тренеры  Центра 
уровневых  программ,  тренеры  ЦПМ,  учителя  НИШ,  среди  них  учителя-экспериментаторы 
областных школ, сертифицированные учителя.  Всего 97 участников. 
Программа  конференции  состояла  из  теоретической  и  практической  частей:  пленарное 
заседание,  демонстрация  Мастер-классов  и  секционная  работа.  Библиотекой  института  была 
организована книжная выставка на тему: «Критериалды бағалау-оқушы білімін нақты бағалау». 
Пленарное  заседание  охватило  круг  проблемных  ключевых  вопросов,  касающихся 
международных  исследований  и  отечественного  опыта  по  теме  внедрнеия  критериального 
оценивания. Доктор педагогических наук, профессор А.К.Кагазбаева акцентировала внимание на 
необходимость  и  результативность  проведения  PISA,  ТІМSS  и  PIRLS  в  Казахстане,  а  также 
результатов рейтинга по Актюбинской области. 
Научный руководитель областного эксперимента по теме: «Критериальное оценивание как 
модель  достижения  качества  образования»  Е.С.Давлеткалиева  продемонстрировала  результаты 
деятельности экспериментальных площадок.  
Практикой  внедрения  и  использования  системы  критериального  оценивания  из  опыта 
Центра  педагогического  мастерства  и  «Назарбаев  Интеллектуальной  Школы» 
и 
результативными 
отличиями 
от 
традиционного 
оценивания 
поделились 
тренер-Т. 
М.Копжасарова и учитель физики-Т.В. Юрман
О  необходимости  повышении  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  через 
освоение  научно-методических  и  психологических  принципов  организации  контрольно-
оценочной  деятельности  поделилась  Е.Г.Макарова,  учитель  физики  средней  школы-гимназии 
№17 г.Актобе. 
Участники конференции обменялись практическим опытом в ходе  демонстрации Мастер-
классов: 

 
Э.К.Айшуаковой,  учителя  русского  языка  и  литературы  СШ  №23  г.Актобе.  Тема: 
«Оценивание для обучения, оценивание обучения»; 

 
Т.П.Емельяновой,  учителя  информатики  и  математики  ШГ  №9  г.Актобе.Тема: 
«Критериальное  оценивание  как  процесс  формирования  предметных  компетенций 
учащихся»; 

 
Г.О.Мукановой, старшего преподавателя кафедры филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по 
Актюбинской  области.  Тема:  «Педагогтардың  оқу  жетістіктерін  критериалды  бағалау-
заман талабы». 
Работа трех секций проходила в различных форматах: дискуссия, тренинги, методический 
вернисаж, на которых  учителя области активно обсуждали вопросы практического применения 
методов критериального оценивания. 
По  итогам  конференции  участниками  были  приняты  соответствующие  рекомендации, 
адресованные  руководителям  организаций  образования,  работникам  организаций  образования, 
ППС филиала АО «АО «НЦПК «Өрлеу» и вручены сертификаты об участии. 


жүктеу 10.32 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет