Н. Э. Пфейфер (қолы)жүктеу 95.9 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.03.2017
өлшемі95.9 Kb.

  Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

                ПМУ ҰС Н 7.18.3/33

Қазақстан Республикасының білім және ғылым  министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология факультеті

Зоотехнология, генетика және селекция кафедрасы

Мал акушерлігі және көбею биотехнологиясы

  

пәнінен 


5В080200

 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 

 мамандық

(тарының) студенттеріне арналған

       

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар


Мамандықтың элективті пәндер

каталогының негізінде әзірленген пәннің

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы

          ПМУ ҰС Н 7.18.3/34                       

 

             БЕКІТЕМІН

                                   

ОІ жөніндегі проректоры

                                          ______________

 Н.Э.Пфейфер

                                                      (қолы)

                              «___»___________2012ж.               

Кұрастырушы:____________ б.ғ.д., профессор Аятхан М. 

                                 

(қолы)


Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мал акушерлігі және көбею биотехнологиясы  пәнінен 5В080200  Мал

шаруашылығы өнімдерін өндірі технологиясы  мамандық

(тарының студенттеріне арналған

Жұмыс   бағдарламасы   жұмыстың   оқу   жоспары   және   мамандықтың

элективті   пәндер   каталогы   негізінде   әзірленген,   С.Торайғыров   атындағы

ПМУ  Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 2012ж. «   »   . №   хаттама 

Кафедра отырысында ұсынылған 2012 ж. «    »     . №   хатттама. 

Кафедра меңгерушісі ______________ Н.Б.Бурамбаева «____»______2012ж.

      


(қолы)

Агротехнология   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған

2012ж. «   »    . №   хаттама

ОӘҚ төрайымы________________К.К. Сейтханова  «____»_______2012ж.

                                                        (қолы)

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы______________Т.К.Бексеитов «____»_______2012ж.

                                                       (қолы)

ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН 

ЖжӘҚБбастығы_______________А.А.Варакута«____»______2012ж

                                                          (қолы) 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

2012ж. «   »    .  №   хаттама

   


1 Пәнінің  мақсаты мен міндеттері, оқу процесінде орны.

Пәнің мақсаты: 

Студенттерге   ауыл   шаруашылығы   жануарларының   өсіп   өну

физиологиясы, патологиясы және қолдан ұрықтандыру тәсілдері туралы білім

беру.


Пәнің міндеті: 

- жыныс циклі туралы ілім;

 

- ұрық тоқтау үрдісі;- малдың буаздығы;

- малды қолдан ұрықтандыру әдістері;

- малдың буаздығын анықтау тәсілдері;

- буаздық, төлдеу және төлдеген соң кездесетін аурулар

- бедеулік, оның алдын алу шаралары.

 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

 

Пәнің оқу барысында студенттер білуі керек:

- ана малды ұрықтандырудың тиімді уақыты мен қайталануы;

- ана малды қолдан ұрықтандыру;

- ана малдың буаздығы мен бедеулігін анықтау.Студенттер игеруі тиіс:

- ана малдың күйітін анықтау;

- ана малды қолдан ұрықтандыру;

- жануарлардың буаздығы  мен бедеулігін анықтау;

- ана мал бедеу болудан сақтау шараларын алу.

2 Пререквизиттер: 

         Жануарлар морфологиясы;

         Жануарлар физиологиясы;

         Жануарлар биохимиясы;

         Биофизика;

         Химия. 

     


3 Постреквизиттері:

- жануарларды өсіру және сұрыптау;

- ірі қара мал шаруашылығы.


Пәннің тақырыптық жоспары

                

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарлары

№ 

р/н Дәрістердің және зертханалық,өздік 

жұмыстардың тақырыптары 

         Сағат түрлері бойынша 

қарам-қатынас сағаттар саны 

Дәріс

 Зерт.

Тәж. 

сем

СӨЖ   

1

Акушерлік   негіздері.   Малдың   көбеюініңнегіздері

3

43

8

2Ұрықтану, буаздық және оны анықтау

2

22

8

3Туу және туғаннан кейінгі  кезең

2

22

8

4Буаздықтың,   туудың   және   туғаннан   кейінгі

кезеңнің патологиялары

1

2

18

5

Жаңа   туған   төлдің   физиологиялықерекшеліктері мен аурулары

2

22

8

6Бедеулік және қысыр қалу туралы ілім

2

22

8

7Көбею   биотехнологиясы.   Аталық   малды

көбею биотехнологиясында пайдалану. 

1

4

19

8

Шәуеттің физиологиясы мен биохимиясы2

6

29

9

Қолдан   ұрықтандыру   және   эмбриондардыкөшіп қондыру

2

62

9

БАРЛЫҒЫ:15

30

1575

 

4.2 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

1 тақырып.  Акушерлік негіздері. Малдың көбеюінің негіздері.

Ұрғашы   мен   еркек   малдың   жыныстық   мүшелерінің   анатомиялық   және

топографиялық   ерекшеліктері.   Жыныстық   және   физиологиялық   жетілуінің

мерзімдері. Күйіттеуші малды дайындау және пайдалану әдістері. Жыныстық

цикл   және  оның   сатылары.   Жыныстық   циклдің   феномендері   және   оларды

анықтау. Жарамды және жарамсыз жыныстық циклдер. Жыныстық циклдің

өтуінің түліктік ерекшеліктері. Жыныстық циклдің көрінуіне сыртқы және

ішкі   факторлардың   әсері.   Жыныстық   жүйенің   сүт   безімен   байланысы.

Жыныстық   қатынас.   Аталық   малдың   жыныстық   рефлекстері.   Жыныстық

рефлекстердің   көрінуіне   әсер   ететін   ішкі   және   сыртқы   факторлар.

Шағылыстыру әдістері. 

2 тақырып. Ұрықтану, буаздық және оны анықтау.

Ұрғашы   малдың   жыныс   жүйесінде   аналық   жыныс   торшасы   мен

спермийлердің қозғалысы және өміршеңдігі. Ұрықтану процесінің мәні және

өтетін   орны.   Эмбрионның,   төлдің   және   төл   қабаттарының   дамуы.   Төл

қабаттарының өзара қатынасы. Плацента және оның жіктелуі. Плацентарлық


тосқауыл.   Шарана   сулары,   олардың   құрамы,   мөлшері,   шығу   тегі   және

биологиялық   маңызы.   Эмбрионның   және   төлдің   дамуындағы   қауіпті

кезеңдер.   Әр   түлік   малдың   буаздық   мерзімінің   ұзақтығы.   Буаз   мал

организіміне   тән   физиологиялық   өзгерістер.   Буаздықты   анықтау   әдістері.

Буаздықты және бедеулікті дер кезінде анықтаудың маңызы. 

3 тақырып. Туу және туғаннан кейінгі кезең.

Туар   алдындағы   белгілер.   Тууды   қалыптастыратын   факторлар.   Туу   және

оның   кезеңдері.   Тууға   көмектесетін   күштер.   Туу   кезіндегі   төл   мен   туу

жолдарының анатомиялық-топографиялық арақатынастары. Әр түлік малдың

туу ерекшеліктері. Туу бөлімшесіндегі жұмысты ұйымдастыру. Төлдеген мал

мен   жаңа   туған   төлдің   күтімі.   Туғаннан   кейінгі   кезең   және   оның   өтуінің

түліктік ерекшеліктері. Туғаннан кейінгі кезеңнің дұрыс өтуін қалыптастыру

шаралары және ұрғашы малды ұрықтандыруға дайындау. Малдың көбеюінің

нейрогуморалді реттеуі. 

4 тақырып. Буаздықтың, туудың және туғаннан кейінгі кезеңнің  

 патологиялары. 

Буаздықтың   патологиялары.   Аборттар,   олардың   жіктелуі   және   ақыры.

Буаздық патологяларын дауалаудың және анықтаудың жалпы қағидалары. Туу

және   туғаннан   кейінгі   кезең   патологиялары.   Туу   патологияларының

себептері. Туу патологиялары кезінде тууға көмектесуді ұйымдастыру және

туу кезінде акушерлік көмек көрсетудің негізгі қағидалары. Акушерлік құрал-

саймандар. Туу және туғаннан кейінгі кезеңдер патологияларын дауалау. 

5 тақырып.  Жаңа туған төлдің физиологиялық ерекшеліктері мен

аурулары 

Дені   сау   төл   алу   негіздері.   Жаңа   туған   төл   аурулары.   Жаңа   туған   төл

ауруларын дауалау. Профилакториядағы жұмысты ұйымдастыру.

6 тақырып. Бедеулік және қысыр қалу туралы ілім 

Бедеулік,   қысыр   қалу   және   төлшеңдік   туралы   түсінік.   Аналық   малдың

бедеулігінің және аталық малдың белсіздігінің түрлерін жіктеу. Бедеуліктің

таралуы   және   одан   келетін   экономиялық   шығын.   Туа   біткен,   кәріліктен

болған,   алиментарлық,   климаттық,   экплуатациялық,   қолдан   жасалған   және

симптомдық бедеулік. Бедеуліктен келетін экономикалық шығынды анықтау.

Бедеулік пен аз төлділіктің алдын алу. Аталық малды андрологиялық зерттеу.

Аталық мал белсіздігінің алдын алу шаралары. 7   тақырып.  Көбею   биотехнологиясы.   Аталық   малды   көбею

биотехнологиясында пайдалану. 

Аталық   мал   ретінде   еркек   малды   сұрыптау   және   дайындау.   Жыныстық

рефлекстердің тежелуі, олардың алдын алу. Аталық малды күтіп-бағуда және

пайдалануда   қойылатын   ветеринариялық-зоотехникалық   талаптар.   Еркек

малдың   жыныстық   қызметін   күшейту.   Шәует   алу   әдістерін   ғылыми   және

теориялық негіздеу. 8 тақырып. Шәуеттің физиологиясы мен биохимиясы.

Әр   түлік   малдың   шәует   мөлшері   және   оның   құрамы.   Спермийлердің

құрылысы мен қасиеттері. Шәуеттің биохимиясы. Спермийлердің анабиозы.

Спермийлердің өміршеңдігіне сыртқы факторлардың әсері. 

9   тақырып.  Қолдан   ұрықтандыру   және   эмбриондарды   көшіп

қондыру.

Шәует   алу   әдістерін   биологиялық   негіздеу.   Шәуеттің   сапасын   бағалау,

сұйылту,   сақтау   және   тасымалдау   негіздері.   Әр   түлік   малды   қолдан

ұрықтандыру және эмбрионды көшіріп-қоңдыру. Қолдан ұрықтандыру және

эмбрионды   көшіріп-қоңдыру   кезіндегі   есепті   жүргізу.   Малды   қолдан

ұрықтандыру   және   эмбрионды   көшіріп-қоңдыру   пунктері   мен

лабораториялары.   Эмбрионды   көшіріп-қоңдыру   жұмысының   кезеңдері.

Ұрғашы малды сұрыптау және қарқынды пайдалануға дайындау.4.3 Зертханалық сабақтар мазмұны және тізімі

Зертханалық   жұмыс   №   1    Ұрғашы   және   еркек   малдың   жыныстық

аппаратының анатомиясы, топографиясы және түліктік ерекшеліктері.

Мазмұны.    Ұрғашы   малдың   жыныс   мүшелерінің   анатомиясы:   ернеу,

қынап, жатыр, жұмыртқа түтігшелері, жұмыртқалықтар. 

Әртүрлі ұрғашы малдың жыныс мүшелерін клиникалық әдістерімен зерттеу.

Ата малдың жыныс мүшелерінің анатомиясы: ұма, ен, ен қосымшасы, шәует

түтікшелері,   шағылысу   мүшесі,   күпек   және   қосымша   жыныс   бездері.

Әртүрлі ата малдың жыныс мүшелерін клиникалық әдістерімен зерттеуЗертханалық   жұмыс   №   2     Жыныстық   циклдің   феномендерін

анықтау. Күйіттеуші малды дайындау. 

Мазмұны. Күйіт, жыныстық қозу, овуляция. Фартукты дайындау, вазэктомия,

шағылысу мүшесін бір жаққа бұру.

Зертханалық жұмыс № 3       Буаздықты және бедеулікті анықтау

әдістері. 

Мазмұны.   Рефлексологиялық   әдіс.   Қынапты   әдіс.   Ректалді   әдіс.   Сыртқы

зерртеу әдісі.

Зертханалық   жұмыс   №   4  Буаздықтың,   туудың   және   туғаннан

кейінгі кезеңнің патологиялары 

Мазмұны.  Қынап шығу, буаз көтерем, буаз ісік, уақытынан бұрын толғату,

жатырдан қан кету, жатыр бұралу сияқты ауруларды емдеу және алдын алу.

Акушерлік құрал, саймандар.  Іштөлінің теріс орналасуы,  теріс жайы және

қалпының салдарынан мал төлдей алмағанда көрсететін акушерлік көмектер.

Фетотомия.   Жатыр   түсу,   айналу,   төлдегеннен   кейіңгі   салдану,   жатыр

субинволюциясы, эндометритті анықтау, емдеу және алдын алу.

 

Зертханалық   жұмыс   №   5   Желін   ауруларын,   жаңа   туған   төлауруларын анықтау және алдын алу.

Мазмұны. Жаңа туған төл ауруларын анықтау. Тұншығу. Тоңғақ қату. Тік ішек

тесіксіз   туу.   Кіндік   ісіну.   Әр   түлік   ұрғашылырында   гипо-агалактиясын

анықтау.   Туа   біткен   гиполактия.   Кәрілік   гиполактия.   Алиментарлыгиполактия.   Климаттық   гиполактия.   Эксплуатация   гиполактиясы.   Жасанды

гиполактия. Симптомдық гиполактия.

 

Зертханалық   жұмыс   №   6     Жасанды   қынаптың   құрылысы,   оны

жинау және дайындау. 

Мазмұны.   Жасанды   қынап:   сырты,   камера,   шәуіт   қабылдағыш,   резеңке

сақиналары. Камераны корпуска қою, сақиналармен бекіту, орналасуы, шәуіт

қабылдағыш,   су құю, ауамен толтыру, температураны өлшеу. Жасанды мал

арқылы шәуетті алу. 

Зертханалық жұмыс № 7 Шәует алу техникасы. 

Мазмұны.   Жасанды   қынап:   сырты,   камера,   шәуіт   қабылдағыш,   резеңке

сақиналары. Камераны корпуска қою, сақиналармен бекіту, орналасуы, шәуіт

қабылдағыш,   су құю, ауамен толтыру, температураны өлшеу. Жасанды мал

арқылы шәуетті алу. 

Зертханалық   жұмыс   №   8       Шәуетті   органолептикалық   және

санитарлық бағалау. 

Мазмұны. Жаңа алынған шәуеттің сапасын бағалау. Шәуетті макроскопиялық

әдістермен   зерттеу:   өң,   иіс,   тығыздық,   көлем.   Шәуетті   микроскопиялық

тәсілдермен   зерттеу:   спермийлердің   қозғалыс   екпінін,   қою   немесе

сұйықтығын және 1 мл санын анықтау. 

Зертханалық   жұмыс   №   9       Спермийлердің   тыныс   алу

коэффицентін,   өлі,   тірісін   және   патологиялық   түрлерін   анықтау.

Спермийлердің   концентрациясын,   шәуеттің   pH   және   абсолюттік

өміршеңдігін анықтау. 

Мазмұны. Боялмаған (тірі) және боялған (өлі) спермийлерді санау. Зертханалық жұмыс № 10  Шәуетті сұйылту. Шәуетті сақтау және

тасымалдау.

Мазмұны.  Әр түлік ата мал шәуетінің сұйылтқышының құрамы. Сұйылтық

дайындау   технологиясы.   Шәуетті   сұйылту.   Бұқа,   қошқардың   шәуеттін   2-5

градус жағдайда  сақтау әдістері. Бұқаның шәуетін қатырып сақтау тәсілдері:

түйіршік бейнесінде, қапталған түйіршік бейнесінде және пайетте.

 Зертханалық жұмыс № 11  Сиырды, қойды, биені және мегежіндіқолдан ұрықтандыру әдістері. 

Мазмұны. Сиыр және құнажынды визоцервикалдық және ректоцервикалдық

тәсілдермен   ұрықтандыру.   Қой   мен   ешкіні   қынап   және   жатыр   мойыны

арқылы   ұрықтандыру.   Мегежінді   фракциялық   және   фракциялық   емсе

тәсілмен ұрықтандыру. Биені ұрықтандыру.

Зертханалық   жұмыс   №   12     Эмбриондарды   шайып   алу   және

көшіріп-қоңдыру әдістері. Донор мен реципиентті дайындау. 

Мазмұны.   Сиырларды   эмбриондарды   көшіріп-қоңдыруға   дайындау   және

сұрыптау әдістері.  

Зертханалық   жұмыс   №   13   Дьюар   ыдыстарының   сипаттамасы.

Сұйық азотпен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы. 


Мазмұны. Дьюар ыдыстарының негізгі құрамдас бөліктері. Сұйық азотпен

жұмыс істегенде қауіпсіздік техника ережелері. 4.4 ЖОБ негізіне арналған СӨЖ мазмұны

СӨЖ-нің түріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалуколлоквиум

Жазбаша және 

ауызша

0,5*15=7.52

Зертханалық сабағына 

дайындалу

коллоквиум

Жазбаша және 

ауызша


0.5*30=15

3

 Тәжірибелік семинарға дайындалу

коллокиум

Жазбаша және 

ауызша


0,5*15=7.5

4

Аудиториялық сабақтар мазмұнына енбеген 

материалдарды оқу

конспект 

Дәптерге 

конспект жазу 

35

5Бақылау шараларына

дайынлалу

Коллоквиум,

тестлер


РК 1,2

10

Барлығы75

4.5 Студенттердің өздері оқып үйренуге арналған тақырыптар тізімі

1 тақырып. Акушерлік негіздері. Малдың көбеюінің негіздері.

Овогенез  және  спермиогенез.  Сары   дененің   түзілуі   мен   дамуы.   Оогенез.

Спермийлердің түзілуі (спермиогенез) Әр түлік малдардың жыныс циклдері.

Әдебиет: [3] 28-40 бет, [4] 20-29 бет, [3] 41-44, 49-50 бет4  тақырып.  Буаздықтың,   туудың   және   туғаннан   кейінгі   кезеңнің

патологиялары.  Буаздықтың,   туудың   және   туғаннан   кейінгі   кезеңнің

патологияларын   дауалау   мақсатында   буаз   малды   азықтандыру,   күтіп-бағу

және пайдалану. Буаз малдың жағдайын бақылау. 

Малдарды   тууға   дайындау.   Толық   баланстандырылған   азықтандыру.   Буаз

малдарды туу цехтарда ұстау және оларды эксплуатациялау. Буаз малдардың

жағдайын тұрақты бақылау (сиырды, қойды, биені және мегежінді)

Әдебиет:  [3] 373-274 бет4 тақырып. Буаздықты және бедеулікті анықтау әдістері.

Ұрықтандыру уақытын және буаздықтың ұзақтығын ескере отырып, туудың

күнтізбелік жоспарын құру (қой, сиыр, бие, мегежінді).

Буаздық күнтізбесін құру. Малдардың туу жоспарын құру (ұрықтандыру күні,

буаздыққа зерттеу нәтижелері, туудың күні).

Әдебиет: [3] 227-235 бет4  тақырып.  Буаздықтың,   туудың   және   туғаннан   кейінгі   кезеңнің

патологиялары.   Буаз   мал   аурулары   мен   аборттардың   алдын   алу   бойынша

жүргізілетін іс шаралардың жоспарын құрастыру. 

Ұйымдастыру іс шаралары. Агрономиялық іс шаралары.  Зоотехникалық іс

шаралары. Ветеринарлық іс шаралары. Қынап шығу, буаз көтерем, буаз ісік,


уақытынан   бұрын   толғату,   жатырдан   қан   кету,   жатыр   бұралу   сияқты

ауруларды емдеу. 

Әдебиет: : [3] 236-246 бет

3 тақырып. Туу және туғаннан кейінгі кезең.  Туу сатыларын анықтау

және дер кезінде акушерлік көмек көрсетуде маңызы. 

Дайындық сатысы. Төлдеу, іштөлі шығу. Төлдегеннен кейінгі саты. 

Әдебиет: : [3] 115-118 бет3   тақырып.  Туу   және   туғаннан   кейінгі   кезең.   Фантомда   тірі   төлді

шығарып алу және фетотомия бойынша акушерлік көмек көрсету тәсілдеріне

машақтану. 

Келу, жайы, қалпы, мүшелер орналасуы. Акушерлік саймандар және оларды

пайдалану. Іштөлді бөлшектеу. 

Әдебиет: [3] 120-135 бет3   тақырып.  Туу   және   туғаннан   кейінгі   кезең.  Акушерлік   жіптерді,

ілмектерді   және   қысқыштарды   пайдалана   отырып,   төлді   бекітіп   байлау

(сойыс малдарда, тұлыпта) тәсілдеріне машықтану. Сойыс материалдарында

және тірі малда шу түсіру тәсілдеріне машықтану. 

Каранкула және котилевоны және олардың байланысы. Плацентом. Қолмен

шу тастау. 

Әдебиет: [2] 146-150 бет

5   тақырып.    Жаңа   туған   төлдің   физиологиялық   ерекшеліктері   мен

аурулары. Жаңа туған төл патологиялары кезінде көмек көрсету тәсілдерін

игеру.   Ауыз   бен   мұрын   қуыстарын   кілегейлітен   тазалау.   Кіндікті

зарасыздандыру. Жаңа туған төлдерді жалау. 

Әдебиет: [2] 117-118 бет

5   тақырып.    Жаңа   туған   төлдің   физиологиялық   ерекшеліктері   мен

аурулары 

Жаңа   туған   төл   ауруларының   алдын   алу   бойынша   жүргізілетін   іс

шараларының   жоспарын   құрастыру.   Бедеуліктен   келетін   экономиялық

шығынды есептеу. 

Буаз   малдарды   күтіп   –бағу.   Буаз   малдарды   азықтандыру.   Ұрғашылырды

жарақаттанудан сақтау. Туу кезінде көмек көрсету. 

5   тақырып.    Жаңа   туған   төлдің   физиологиялық   ерекшеліктері   мен

аурулары.   Малды   қолдан   ұрықтандыру   станциялары   мен   пунктері

аймақтарындағы жұмыс жоспарын құру. 

6 тақырып. Бедеуліктің алдын алу бойынша іс шаралар кешенін құру.

Белсіздіктің алдын алу бойынша іс шаралар кешенін құру. 

Диспанцеризациялау.   Моцион.   Сиырларды   жайылымдарда   бағу.   Суалту.

Рационға   дәрумендер   мен   тұздарды   қосу.   Инструкциялар   бойынша

ұрықтандыру. 

9 тақырып. Қолдан ұрықтандыру және эмбриондарды көшіп қондыру.

Сиыр мен құнажынды, қой мен ешкіні, биені, мегежінді қолдан ұрықтандыру

нұсқауын оқып-үйрену. 


Әдебиеттер:

Негізгі әдебиет 

1. Аятханұлы М. Мал акушерлігі және көбею биотехнологиясы.

Павлодар: «Политрон»,  2006ж. –13бет.

2. М. Аятханұлы. Жануарлардың өсіп-өну биологиясы мен

биотехнологиясы. Павлодар: «Brand Print», 2010ж. –15 – 20 бет.  

3. Аятханұлы М. Санжжавын Г. Жануарлардың ұрығын көшіріп

отырғызу. Павлодар –Улаанбаатар:  «Бембисан»,  2012 ж. –9 –10 бет.

Қосымша әдебиет 

4. Аятханұлы М., Бексеитов Т.К. Жануарлардың ұрығын көшіріп

отырғызу. Павлодар: «Кереку», 2010 ж. –12 – 15 бет. 

 


Мамандық(тардың) жұмыс оқу

жоспарынан көшірме

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В080200 Мал шаруашылы өнімдерін өндіру технологиясы

мамандығының (тарының) оқу жұмыс жоспарынан көшірме Мал

акушерлігі және көбею биотехнологиясы пәнінен  

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр


бойынша

бақылау


нысандары   Сем

естр


Семестр бойынша студенттердің

жұмыс көлемі 

кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)Бар-

лығ


ы

ауд


СӨ

Ж

емт

сы

нК

Ж-

аК

Ж-

сбар-

лығ


ы

дәр тәж. зерт

бар

лығ


ы

ОСӨЖ


Жалпы 

орта күн


дізгі 

база 


сындағы

іштей 


3

135 60 75

5

5

360

15 15


30

75

22,5Кафедра

 

меңгерушісі__________Бурамбаева 

Н.Б.


 «___»

___________2012ж.Document Outline

 • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  • Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы
 • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • Мал акушерлігі және көбею биотехнологиясы пәнінен 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндірі технологиясы мамандық (тарының студенттеріне арналған
  • Кафедра меңгерушісі ______________ Н.Б.Бурамбаева «____»______2012ж.
  • ОӘҚ төрайымы________________К.К. Сейтханова «____»_______2012ж.
  • КЕЛІСІЛДІ
  • Факультет деканы______________Т.К.Бексеитов «____»_______2012ж.
  • Дәрістердің және зертханалық,өздік жұмыстардың тақырыптары
   • 4.4 ЖОБ негізіне арналған СӨЖ мазмұны
 • Павлодар: «Политрон», 2006ж. –13бет.
 • 2. М. Аятханұлы. Жануарлардың өсіп-өну биологиясы мен

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 95.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет