Музыкалық өнер теориясы мен технологиясыжүктеу 0.58 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.04.2017
өлшемі0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                «Бекітемін» 

                                                                      Педагогикалық факультет  

                                      деканы 

                                                                               ________ А.С.Қыдыршаев 

                                                                      «__»__________ 2012ж. 

 

  

                                                                                                      

 

Педагогика факультеті 

«Педагогика жəне психология» кафедрасы   

 

 

Музыкалық өнер теориясы мен технологиясы  (пəннің атауы) 

 

Пəннің оқу-əдістемелік кешені 

 

050102 «Бастауышта оқыту педагогикасы жəне əдістемесі» мамандығының студенттері үшін қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша 

 

  

Курс – 2 

Семестр – 4 

Кредит саны -  2 

Практикалық сабақ – 30 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен 

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ)  -  15 сағат 

СӨЖ – 30сағат 

Емтихан –  4 ші семестрде 

Барлығы –90 сағат 

 

 

Орал, 2012ж  

 

 «Музыкалық  өнер  теориясы  мен  технологиясы»    міндетті  пəнінен  кредиттік  оқыту 

технологиясы  бойынша  оқу-əдістемелік  кешен  5В010200  мамандығы  бойынша  титік  оқу  

бағдарламасы  негізінде  құрастырылды.    Пəннің  оқу  əдістемелік  кешені  Педагогика  жəне 

психология  кафедрасының  отырысы  шешімімен  бекітілген.  Педагогикалық  жоғары  оқу 

орындарының 

студенттеріне 

арналған. 

Орал, 


2011. 

оқу 


бағдарлама 

негізінде 

құрастырылған. 

Құрастырған(дар): Мусагалиева Г.Б. 

 

Педагогика жəне психология кафедрасының отырысында бекітілді.   

“____”  ________________2012 ж. № ___хаттама. 

Кафедра меңгерушісі: ___________  Адельбаева Н.А. 

                                                 

(қолы)                                      

 

Факультеттің    №  __    хаттама  “___”  ____________    2012  ж.  оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 

Факультеттің  оқу-əдістемелік кеңесінің төрағасы ________ 

                                                                                                                      (қолы) 

 

  

Факультеттің оқу-əдістемелік 

кеңесінің төрағасы          ______________      Н.А.Адельбаева 

 

  

 

 (қолы)  

 

       (аты-жөні)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2

 Қолданушыға нұсқау  

Комплектация  

         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Саз  құралдары»  пəнін    қашықтан  оқытудың  оқу- 

əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 

     1.«Саз құралдары» курсының жұмыс бағдарламасы 

     2. Саз құралдары пəнінен дəріс материалдары 

     3.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне  емтиханға 

дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар 

      4. 

Балтабаев М., Өтемұратова Б «Елім-ай» бағдарламасы бойынша методикалық құрал. 

Алматы, «Атамекен», 1993. электрондық оқу құралы  

 

 

  Жүйелік талаптар 

Оқу-  əдістемелік  кешенмен  тиімді  жұмыс  жасу  үшін  компьютер  келесі  минималь 

талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор 

166 МГц; 128 Мб оперативті жады; DVD-дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» 

құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 

Құжат тілі: HTML. 

 

1. Оқытушы туралы мəлімет 

Мусагалиева Гульнур Бактыгалиена- Педагогика жəне психология 

кафедрасының оқытушысы  

 

  

 

  

 

Офис: жəне Педагогика психология кафедрасы  Толық мекен-жайы: корпус № 7 – Студенттер көшесі  2 (2- қабат), 212-каб. 

Жұмыс телефоны: 505346 

Үй телефоны:    253358 

Электрондық адрес:  gulnur_muz@ mail.ru  

2. Пəн туралы мəлімет 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  

БМ  музыка  үйрету  тəрбиесінің  теориясы  мен  технологиясы  пəні  IIІ  курс  студенттеріне  оқылады.  Ол  екі 

бөлімнен тұрады:  

1) «БМ музыка үйрету тəрбиесінің теориясы негіздері» курсы 

2) «БМ музыка үйрету тəрбиесінің технологиясы негіздері» курсы 

Курс мақсаты: 

-  Студенттердің  бойында  музыкалық-педагогикалық  мəдениетінің  негізін  қалыптастыру  жəне  болашақ 

бастауыш мектеп мұғалімдерін оқушыларға музыкалық тəрбие беру жұмысына даярлау. 

Курс міндеті: 

1.  Бастауыш  мектептің  болашақ  ұстаздарына  музыкаға  жəне  мектептегі  музыка-педагогикалық 

жұмысына сүйіспеншілігін қалыптастыру. 

2.  Студенттерге  музыканың  мəні  мен  ерекшеліктерін,  оның  адам  өмірінде  əлеуметтік  ролін  ашып 

көрсету,  олардың  бойында  музыка  өнері  туралы  білім  жүйесін,  музыканы  дұрыс  қабылдау 

дағдыларын, музыкадағы өмір мазмұнын білу қабілеттерін қалыптастыру жолдарын көрсету. 3.  Бастауыш  білімнің  мемлекеттік  стандартқа  сəйкестігі  бағдарламасының  мазмұны  жəне  онымен 

өткізілетін жұмыстың негізгі принциптері мен əдістерін толық игерту. 

4.  Сыныптан тыс музыкалық жиындарды өткізудегі өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын тəрбиелеу. 

Курс мазмұны: 

    I Кіріспе.   Музыка-өнердің түрі жəне тəрбие құралы. Өнер – қоғамдық сананың формасы. Музыка-өнер 

құралы.  Баланың  жеке  басын  дамытуда  музыкалық  тəрбиенің  атқаратын  ролі.  Жалпы  білім  беретін 

мектептегі  музыкалық  тəрбие  мəселесінің  қысқаша  тарихы.  Қазақстандағы  музыкалық  тəрбиенің  тарихы 

жəне  оның  қазіргі  кезеңдегі  дамуы.  Ресейдегі  музыкалық  тəрбие.  Шет  елдегі  музыкалық  тəрбие  беру 

мəселелері. 

II Бастауыш сыныптарда музыкаға үйрету жəне тəрбие беру мазмұны. 

Мектеп  бағдарламасындағы  музыка  материалдары,  оны  таңдау.  Д.Б.  Кабалевский,  М.Х.Балтабаев, 

А.Райымбергенов  т.б.  бағдарламалары.  Музыка-мұғалім-музыкант.  Музыка  сабағындағы  іс-əрекет  түрлері: 

əн салу, музыка тыңдау, аспапта ойнау.т.б. Музыкалық тəрбие əдістері. 

III Музыкалық қабылдау-оқушыларды музыкалық мəдениетке тəрбиелеу негізі. 

Музыканы  қабалдау  жəне  тыңдау.  Музыканы  тыңдауды  ұйымдастыру  əдістемесі.  Халық  жəне 

композиторлық жанр жүйесі. Қазақ жəне балалар аспаптары. 

IV Музыка сабақтарында хормен əн айту.    

Хор  туралы  түсінік.  Хор  партиялары.    Əн  айту  дағдыларын  қалыптастырудағы  вокалды  жаттығулардың 

ролі.  Балалар  дауысы  жəне  оларды  сақтау.  Дикция.  Дирежерлық  сетка.  Əн  үйрету  жолдары.  Музыка 

сабағында оқушылардың  дамуы.  

Бастауыш сыныптардағы нота сауаттылығы

Нота əліппесі. Нота ұзақтықтары. Динамикалық белгілер. Өлшем. Альтерация белгілері. 

VI Музыкалық тəрбие жұмыстарын жоспарлау жəне есепке алу. Музыка мұғалімінің жұмысын жоспарлау 

(əр сабақ жоспары, тоқсандық, жылдық жоспарлары) 

VII Сыныптан тыс музыкалық тəрбие жұмыстардың əдістемесі.  

Музыкалық үйірмелер. Балалар мейрамдары мен бос уақыттары. Пререквизит: 

Аталған пəнді жетік меңгеру үшін келесі бөлімдерінің базалық білімдерін меңгеру қажет: 

•  Негізгі музыкалық аспап 

•  Бм музыканы оқыту теориясы мен технологиясы 

•  Музыка теориясы 

Постреквизит: 

Пəнді оқып үйрену нəтижесінде студенттер төмендегілерді білулері керек:  

•  Нота əліппесін білу 

•  Аспапта ойнай білу 

•  Нотамен аспапты меңгеру 

•  Аспаппен əн салу 

 

 1Пəннің  типтік  оқу  бағдарламасы  (егер  пəн  міндетті  компоненттен  болса)  немесе  жұмыс 

оқу  бағдарламасы,  жоғары  оқу  орны  бекіткен  (егер  таңдау  компоненттен  болса).ПОƏК-де 

бағдарлама  туралы  мəлеметтер  (атауы,  авторы,  қай  жерде,  жылы  басылған/  бекітілген); 

орналасқан жері – кітапхана, кафедра, т.б. көрсетіледі.  

  3.  « Саз құралдары» пəнінің жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS) 

 

1 апта 

1 кредит сағат  

№ 1 дəріс 

Дəріс тақырыбы: Кіріспе. БМ музыканы үйрету тəрбиесінің теориясы мен технологиясы.  

Дəріс мазмұны: 1. Пəнге сипаттама.  

                                   2. Музыка  – тəрбие құралы ретінде. 

Əдебиеттер:  

1.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001 / 3 бет/ 

2.  Абдуллин  Э.Б.,  Николаева  Е.В.  Музыкально  –  педагогические  технологии  учителя  музыки:  Учеб. 

пособие.- М.: Прометей, 2005.-232с. /8; 12; 14 


3. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Музыкально – педагогическое образование в России на рубеже XX и XXI 

столетий.-Москва, МПГУ, 2002.-132с. /24-25; 38-41 бет./ 

4.  Абдуллин  Э.Б.,  Николаева  Е.В.  Содержание  и  организация  занятий  в  различных  формах  общего 

музыкального  образования:  учеб.  пособ.  Для  студ.  Высших  педагогических  учебных  заведений.-Липецк: 

ЛГПУ, 2006.-115с. /6—7; 20-23;/ 

5.Апраксина  О.А.  Методика  музыкального  воспитания  в  школе:  учеб.  Пособие  для  студентов  пед.  инст  по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983. 

ОЖСӨЖ    тақырыбы:  XIX  ғасырдағы    қазақ  ағартушыларының  музыкалық  -  эстетикалық 

көзқарастары. 

ОЖСӨЖ-  мазмұны:   1. Ш.Уəлихановтың эстетикалық көзқарасы. 

                                         2. Ы.Алтынсариннің эстетикалық көзқарасы. 

                                         3. А.Құнанбаевтың эстетикалық көзқарасы. СӨЖ-  мазмұны:  

1. Өнертанушы ғалымдардың, педагогтардың өнер, музыка, тəрбие туралы ой-пікірлерін, даналық сөздерін, 

мақал-мəтелдерді жинап, дəптерлеріне түсіру. 

Əдебиеттер:  

1.  А.С.Ұзақбаева Тамыры терең тəрбие. Алматы, 1985. 

2. Абай. Екі томдық шығармалар жинағы. Алматы «Жазушы», 1986 

 

 

2 кредит сағат  

№1 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы:  Жалпы білім беретін мектептегі музыка пəні. 

Дəріс мазмұны:  

1. Музыка сабағы – мектептегі оқу пəні ретінде. 

2. Музыка сабағының спецификалық ерекшелігі. 

3. Мектептегі басқа пəндермен ұқсастығы.  

4. Музыка мұғалімнің педагогикалық-психологиялық даярлығы. 

Əдебиеттер:  

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

2.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001  

3.Меңдіғалиева Музыкалық тəрбие əдістемесі. ОЖСӨЖ тақырыбы: Бастауыш сыныптарда музыка пəнін оқыту принциптері мен əдістері. 

ОЖСӨЖ мазмұны:1. Музыка сабағының принциптері  

                                    2. Музыкалық тəрбие əдістері СӨЖ - мазмұны: Ұстаз, мектеп тақырыптарындағы ақындар өлеңдерін, мақал-мəтелдерді жинау. Ұстаз 

қандай болу керек? /Шығарма/  

 

2 апта 

1 кредит сағат  

№ 2 дəріс 

Дəріс тақырыбы: Жалпы білім беретін қазақ мектептеріндегі музыка бағдарламалары. 

Дəріс мазмұны:  

1.  Жалпы  білім  беретін  мектепте  /1-8  сыныптар/  музыкадан  Д.Б.Кабалевскийдің  басшылығымен  жасалған 

бағдарлама. 

2. Жалпы білім беретін қазақ мектебіндегі музыкадан «Мұрагер» бағдарламасы. Əдебиеттер:  

1. Кабалевский Д.Б. Музыка туралы əңгіме. Алматы, Өнер, 1989. 

2. Ө.Спанов Домбыра үйрену мектебі. Алматы «Əуен» 1992. 

ОЖСӨЖ-    мазмұны:  Жалпы  білім  беретін  қазақ  мектептеріндегі  музыка  бағдарламалары.  Мақсаттары. 

Міндеттері. СӨЖ  –  мазмұны:  Бағдарлама  авторлары  /Д.Б.Кабалевский,  А.Райымбергенов  т.б./  туралы  деректер 

жинастыру.  

2 кредит сағат  

№2 Практикалық сабақ 

Практикалық сабақ тақырыбы: Жалпы білім беретін қазақ мектептеріндегі Музыка бағдарламалары. 

Практикалық сабақ мазмұны:  

1. М.Х.Балтабаев ұсынған «Елім-ай» бағдарламасы. 

2.  Тоқсан тақырыптарына сипаттама. 


Əдебиеттер:  

1. Балтабаев М., Өтемұратова Б «Елім-ай» бағдарламасы бойынша методикалық құрал. Алматы, 

«Атамекен», 1993. 

2.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001 / 13-14 бет/  

3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

ОЖСӨЖ-  мазмұны: М.Балтабаевтың «Елім-ай» бағдарламасының ерекшеліктері 

СӨЖ-  мазмұны

1. Бағдарлама авторлары /М.Х.Балтабаев, С.А.Ұзақбаева, т.б./ туралы деректер жинастыру. 

2. «Жорға -  жылқы жүрісі» атты сабақты аяқтап, конспектілеу. 

3.    Тоқсан  тақырыптарына  байланысты  үнтаспаға  (касета)  халық  күйі  «Қара  жорға»,  Сүгір  «Тел  қоңыр», 

Н.Тілендиев «Аққу» күйлерін түсіру. 

 

3 апта 

1 кредит сағат 

№ 3 дəріс 

Тақырып: Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиевалардың 1-4 сыныптарға арналған бағдарламалары. 

Дəріс мазмұны:1. Бағдарламаға түсінік 

                            2. Бағдарлама мазмұны Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998. 

2. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. Хрестоматия. 2 сыныпқа арналған. Алматы, 

1998. 


ОЖСӨЖ-  мазмұны: Бағдарлама бойынша 1-2-3-4-сыныптардағы тоқсан тақырыптары.  

СӨЖ- мазмұны: Қорқыт күйлерін үнтаспаға түсіру.  

 

2 кредит сағат 

№3 Практикалық сабақ 

Тақырып: Бастауыш сыныптардағы музыкалық тəрбие. 

Дəріс мазмұны: 1. 1-сыныпқа сипаттама  

                             2. Бірінші сыныптағы музыкалық тəрбие. Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 1 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001  ОЖСӨЖ - мазмұны:  1-сыныпқа арналған тоқсан тақырыптары. Əндер мен күйлерге (аңыз, тарихи, арнау) 

тоқталу.  СӨЖ- мазмұны: Əн мен күйлерді үнтаспаға түсіру. «Біз əн айтамыз» көрнекілігін жасау. 

 

4 апта 1 кредит сағат 

Тақырып: Музыкалық сабағындағы іс-əрекет түрлері.  

Дəріс мазмұны: 1. Іс-əрекет түрлері. 

                              2. Əн үйрету кезеңі Əдебиеттер:  

1. Меңдіғалиева Г. Музыкалық тəрбие əдістемесі.Алматы, 1985. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001  ОЖСӨЖ-  мазмұны:  1. Əнді орындап көрсету. Əн туралы əңгіме. Əнді   

                                             үйрету. 

                                        2. И.Нүсіпбаевтың «Қызыл жалау» əнін үйрету жолы. 

СӨЖ- мазмұны: Балалар əндерін жинақтау.  

 

2  кредит сағат  

№4 Практикалық сабақ 

Тақырып: Музыкалық сабағындағы іс-əрекет түрлері. Əн үйрету кезеңі.  

Практикалық сабақ мазмұны:  

1.  Əн авторларына тоқталу.(Қ.Мырзалиев, Д.Ботбаев)  2.  «Етікші» əнін үйрену. 

3.  А.Меңжанова «Болайықшы осындай» əнін үйрену. Əдебиеттер:  

1. Меңдіғалиева Г. Музыкалық тəрбие əдістемесі.Алматы, 1985. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001  ОЖСӨЖ-  мазмұны:  1. Əнді орындап көрсету. Əн туралы əңгіме. Əнді   

                                             үйрету. 

                                        2. И.Нүсіпбаевтың «Қызыл жалау» əнін үйрету жолы. 

СӨЖ- мазмұны: Балалар əндерін жинақтау.  

 

5 апта 

1 кредит сағат 

№5 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырыбы: Музыка тыңдау кезеңі.  

Дəріс мазмұны: 1. Музыка тыңдау ережелері.  

                             2. Бастауыш мектеп оқушыларының музыкалық                  

                                 шығармаларды  қабылдауын дамыту. 

Əдебиеттер:  

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

2.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001  

ОЖСӨЖ - мазмұны: Григтің «Утро» шығармасы. Шығармашылық жұмыс. 

СӨЖ- мазмұны: Əл-Фараби еңбегіндегі музыканы қабылдау психологиясының негізі /Реферат/. 

 

2 кредит сағат 

№5 Практикалық сабақ 

Тақырып: Əн айту дағдыларын қалыптастырудағы вокальдық жаттығулардың ролі 

Дəріс мазмұны: 1. Дауыс жаттығулары. Міндеттері. 

                             2. Əннің сөзін дұрыс айта білуге үйрету 

                             3. Əнді дұрыс айта алмайтын оқушылармен жұмыс жасау жолдары. Əдебиеттер:  

1. Меңдіғалиева Г. Музыкалық тəрбие əдістемесі.Алматы, 1985. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001 ОЖСӨЖ-  мазмұны:  Дауыс жаттығу түрлері 

СӨЖ- мазмұны: «Қандай жақсы гүл!» сөзіне дауыс жаттықтыруға арналған көрнекілік жасау. 

 

6 апта 

1 кредит сағат 

№6 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырыбы: Екінші сыныптағы музыкалық тəрбие. Дəріс мазмұны:1. Екінші сыныптағы музыкалық тəрбие мазмұны.   

                             2.  2-сыныпқа музыкалық сипаттама Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001  ОЖСӨЖ - мазмұны:  2 сыныпқа арналған əн-күйлермен танысу 

СӨЖ -мазмұны: «Ақсақ құлан» аңыз күйін үнтаспаға түсіру 

 

2 кредит сағат 

№6 Практикалық сабақ 

Тақырып Күй жəне оның түрлері 

Практикалық сабақ мазмұны:  

1. Төкпе жəне шертпе күйлер. 

2. Тарихи, арнау, лирикалық, аңыз күйлер. Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по 

спец «музыка и пение».-М.: Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания  младших  школьников:  Учеб. 

Пособие для студ. Фак. Педвузов.-М.: Издательский центр «Академия», 2001  ОЖСӨЖ -мазмұны: Күйлерге сипаттама. Тыңдау. 

СӨЖ -мазмұны: Тарихи, арнау, лирикалық, аңыз күйлерді үнтаспаға түсіру. 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.58 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет