Модульдік білім беру бағдарламасыныңжүктеу 295.9 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата22.04.2017
өлшемі295.9 Kb.
  1   2   3

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ф-УК-01/065 

 АЙМАҚТЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК – ИННОВАЦИЯЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

Физика-математика және кәсіби білім факультеті 

Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері кафедрасы 

 

                                      

БЕКІТЕМІН 

                                            Оқу-әдістемелік және қашықтықтан 

                                                                     оқыту істері жөніндегі проректор,  

                                                                        п.ғ.к,  ___________  А.З.Тұрсынбаев 

                                                       «_____»  ____________  2016 ж. 

5В012000 – Кәсіптік оқыту 

                                                                                 мамандығы бойынша 

 (мамандық шифры, атауы)  

МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

 

Оқыту мерзімі: 2016-2020жж. 

 

 

                                                                                                                      Шымкент, 2016 ж 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ф-УК-01/065 

     

Элективті пәндер каталогы.-Шымкент, 2016. -____ б.  

 

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің Әдістемелік кеңесінде қаралып, бекітілген.   

 

Хаттама  

  

№___ «__» _______ 20___ж. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ф-УК-01/065 

 Элективті пәндер каталогының мазмұны

 

№ 

Модуль 

номері 

Модульдің атауы   

Цикл 

Пәндердің аталуы 

 

Беті 

 

1.    Түсіндірме жазба

  Мамандық бойынша міндетті модульдерге кіретін таңдау пәндері 2.   

М ММ1.1 


Педагогика және психология 

БП 


 

Кәсіби психология.  

Қолданбалы психология. Өзін – өзі тану 

11 


 

М ММ1.1 


Білім беру технологиялары және 

менеджмент 

БП 

Кәсіби білім берудегі ғылыми зерттеулердің негіздері 14 

 

Қазіргі заман өндіріс пен кәсіпкелік негіздері Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет 

19-20 


Педагогикалық шеберлік 

3.   


МММ3.1 

Салалық 


материалтану 

және 


конструкциялық 

материалдардың 

технологиясы (сала бойынша)  

БП 


Салалық материалтану және конструкциялық 

материалдардың технологиясы (сала бойынша) 

10 

 

Материалдар технологиясы Костюм тарихы 

Техника тарихы 

4.   

МММ3.2 


Оқитындарды кәсіпке дайындау жүйесіндегі 

қазіргі  оқыту  технологиялары және  еңбекке 

баулу 

БП 


Оқитындарды кәсіпке дайындау жүйесіндегі қазіргі 

оқыту технологиялары және еңбекке баулу 

12 

 

Кәсіби бағдар берудің теориясы мен әдістемесі 12 

Еңбекке баулу,   

15 

Кәсіби бағдар беру 5.   

М ММ3.3 


Материалдарды өңдеу және машинатану   

БП 


Сызу және сызба геометриясы 

11 


 

Сызу негіздері 

Материалдарды өңдеу технологиялары(сала бойынша) 

13-14 


 

 

 Автомобиль қозғалтқыштары 

Қол және машина тігістерінің технологиясы 

Машинатанудың теориялық негіздері 

 

Электротехника,электроника                                                                                                                                                                                                                                                                         Ф-УК-01/065 

 6.   

МММ3.5 


Сәндік  қолданбалы  өнер  және  дуалді 

оқытудың негіздері  

БП 

Сәндік қолданбалы өнер 20 

 

Қазақ қолөнер негіздері Дуальді оқытудың негіздер 

21 


Кәсіптік оқытудың инновациялық технологиялары 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдау бойынша модульдер 

7.    БШШТМ1 

«Діни сауаттылық және жемқорлыққа қарсы 

курес негіздері» 

 

Дінтану 15-16 

Исламтану 

Теология 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №1 «Тігін бұйымдарын конструкциялау және модельдеу бағыты» 

 

 8.   

АМТМ 1.1 

Қазақтың  ұлттық  киімдері  мен  костюм 

композициясы   

КП 

Костюм композициясы 16 

 

 Қазақтың ұлттық киімдері 17 

 

9.   АМТМ 1.2 

Киімді  конструкциялау  және  автоматты 

жобалау 

КП

 Киімді конструкциялау және модельдеу 

10.  


Киімді автоматты жобалау жүйесі 

11.  


АМТМ 1.3 

Тоқыма материалдарын көркемдеп өңдеу    

КП

 

Тоқыма материалдарын көркемдеп өңдеу    12.  

Кілем тоқу және гобелен негіздері 

21 

 

13.  АМТМ 1.4 

Тігін бұйымдарының технологиясы   

КП

 

Тігін бұйымдарының технологиясы 22 

Материалмен жұмыс 

Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №2 «Автокөлік құралдарын тұтыну және жөндеу»

 

14.  АМТМ 2.1 

Автомобильді модельдеу, макеттеу жобалау   КП

 

Жол қозғалысының ережесі 18 

 

Автомобильді модельдеу, макеттеу жобалау                                                                                                                                                                                                                                                                         Ф-УК-01/065 

 15.  

АМТМ2.2 


Ағаш және металл өңдеу технологиясы    

КП

 Металл өңдеу технологиясы 

16.  


Ағаш өңдеу технологиясы 

19 


17.  

АМТМ 2.3 

Автомобильді тасымалдауды ұйымдастыру  

КП

 Автомобильді тасымалдауды ұйымдастыру 

18.  


КП

 

Автомобильді пайдалану 23 

19.  


АМТМ2.4 

Ауылшаруашылық машиналары   

КП

 

Ауылшаруашылық машиналары  Шрифт 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ф-УК-01/065 

 ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

       Құрметті  студенттер!  Кредиттік  оқыту  жүйесінде    таңдау  компонентіне  кіретін  пәндердің  тізімінен  тұратын  элективті  пәндер  каталогы 

мамандықтың  оқу-әдістемелік  кешенінің  міндетті  элементі  болып  табылады.  ҚР  МЖМББС сәйкес  элективті  пәндерге  бөлінетін  кредиттер  саны 

ұлғайған, соған орай студенттердің өзінің оқу траекторияларын таңдауда ЭПК-нің мәні де жоғарылайды. 

        Студенттің  жеке  қабілеттерін,  оның  өсу  келешегін,  еңбек  нарығына  сәйкес  маман  қажеттілігін  ескере  отырып,  эдвайзердің  басшылығымен 

студенттің өзі әзірлейтін жеке оқу жоспарын құруда студенттер элективті пәндер каталогын қолданады.  

Каталогта студенттерге қажетті білім беру бағдарламаларын игеруге мүмкіндік туғызатын пәндер ұсынылған.  

      Студент  өзінің  оқу траекториясын жасау  үшін типтік оқу жоспарына сәйкес міндетті  компоненттегі  барлық пәндерді игеру  қажет, сондай-ақ 

меңгеру үшін каталогтан ұсынылған оқу бағдарламаларының бірін таңдау қажет. Ал белгілі  бағдарламаға сәйкес болуы үшін элективті пәндерді 

таңдауы  керек.  Каталогтағы  таңдау  пәндері  жалпы  білім  беру  пәнінен,  базалық    және  кәсіптендіру  пәндерінен  тұратын  модульдердің  құрамына 

кіреді.  

      Білім беру бағдарламасы бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда адами әрекеттердің теориялық және тәжірибелік амалдарын, тәсілдері мен 

әдістерін оқытуға  бағытталған. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ф-УК-01/065 

 Білім  беру  бағдарламасының  мақсаттары  мен  міндеттерінің  жетістігі  келесі  құзыреттіліктерді  қалыптастыруға 

ықпал етеді: 

- Әмбебап; 

- Кәсіби. 

1.1 Пәндерді оқыту барысында студенттерде калыптастырылатын құзіреттіліктер: 

Әмбебап құзіреттіліктер 

ӘҚ 1 -  Кәсіби қызметіндегі мәселелерді  саралау және жинақтау негізінде шеше білуге  қабілетті  

ӘҚ 2 - Ұжыммен  жұмыс істей білу 

ӘҚ 3 -  Шығармашылық қабілетті 

ӘҚ 4-  Кәсіби салада маңызды ғылыми мәселелерді анықтай алуы. 

ӘҚ 6 -  Тәжірибеде кәсіби білімі мен дағдыларын қолдана білуге  қабілеттілі 

ӘҚ 7 -  Шетел тілінде сауатты қарым-қатынас жасауға қабілетті 

ӘҚ 8 -  Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалануға  қабілетті 

ӘҚ 9 -  Өз бетінше білім алуға қабілетті 

ӘҚ 11 - Өз бетінше жұмыс жасай алуға қабілетті 

ӘҚ 12 - Сараланған ойлы шешім қабылдауға қабілетті 

ӘҚ 13 - Сыни тұрғыдан ойлауға қабілетті 

ӘҚ 14 - Қоғамның түрлі ұлттық мәдени құндылықтарына деген  түсіністігі мен  

ӘҚ 15- Азаматтық түсінік пен әлеуметтік жауапкершілік қағидаларына  сай әрекет ете білуге қабілетті 

ӘҚ 17- Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану мүмкіндігі 

ӘҚ 18 - Өз кәсіби саласы бойынша маман еместерге кәсіби  тақырыптарда қарым-қатынас жасауға қабілетті 

ӘҚ 20 - Орындайтын жұмысының сапасын бағалау және қолдау қабілеттілігі 

ӘҚ 22 - Түрлі дерек көздерінен ақпарат табу, өңдеу және талдау қабілеттілігі 

ӘҚ 26 - Кәсібін және кәсіби саласын білуі және түсінуі  

ӘҚ 39 - Нәтижеге қол жеткізудегі мақсаттылығы

 

ӘҚ 30 - Инновацияларды пайдалануға қабілетті 1.2 Кәсіби құзіреттіліктер 

 

КҚ 2- педагогикалық қызметте ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдана білуге қабілетті 

 

КҚ 4- білім алушының тәрбиелік және тұлғалық рухани-адами міндеттерін дамытуға қабілетті;                                                                                                                                                                                                                                                                         Ф-УК-01/065 

 КҚ  5  -  оқу-тәрбие  үдерісінің  сапасын  қамтамасыз  ету  үшін  заманауи  әдістемелер  мен  технологияларды  қолдана  білуге 

қабілетті; 

 

КҚ  6  -  білім  алушыларды  әлеуметтендіру  мен  кәсіби  өзін-өзі  анықтау  үдерісінде  педагогикалық  сүйемелдеуді  іске  асыра білуге қабілетті 

КҚ 8 - оқушылармен, ата-аналармен, әріптестермен, әлеуметтік серіктестермен өзара әрекетке дайын бола білуі;  

  

КҚ  9  -  білім  алушылардың  серіктестігін  ұйымдастыру,  олардың  белсенділігі  мен  инициативтігін,  өз  бетіншелігін, шығармашылық  қабілетін  қолдау  қабілетінің  болуы;  оқушылармен,  әріптестермен  (оқытушылар)  жұмыс  жасай  білу,  жаңа 

оқыту әдістерін пайдалану;

 

 

КҚ11  -  тиімді  коммуникацияларды  жасау;  тұлғааралыққарым-қатынастарды  құру,  шет  тілде  диалог  құрастыру  біліктілігі; көпшілік алдында сөйлеу ережелерін сақтауға қабілетті 

КҚ13 - оқу-тәрбие үдерісінде, сабақтан тыс іс-әрекеттерде оқушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге 

дайын болуға қабілетті 

КҚ14- білім беру үдерісінің ерекшелігін, тәрбие міндеттерін және тұлғаның дамуын ескере отырып заманауи педагогикалық 

технологиялар құрастыра білуге қабілетті; 

КҚ15 – білімдерді практикада қолдану дағдылары, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау, мектептерде, техникалық және 

кәсіптік оқу орындарында сабақ жүргізуге қабілетті; 

КҚ16 – психологиялық, педагогикалық, пәндік және әдістемелік білімдер мен қолданбалы біліктерді нақты жағдайда жүзеге 

асыру дағдыларына қабілетті 

КҚ 17 – педагогикалық бірлесіп жұмыс істеуді ұйымдастыру дағдылары; 

КҚ 18 – кәсіби-педагогикалық және тұлғалық мәселелерді шешу дағдылары; 

КҚ 19  – өз пәндік саласында инновациялық қызметті ұйымдастыру дағдылары; 

КҚ 20 – кәсіби міндеттерді шешуде мамандардың пәнаралық және салааралық өзара әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті. 

КҚ  21  -  еңбекті    ұйымдастырудың    ғылыми    негіздерін,    ақпараттарды    жинау  және    өңдеу;  педагогикалық,  психологиялық 

және  әдістемелік  нормалар  мен  оқыту    және    тәрбие    берудің    тәсілдерін,    жоғары    және    орта    мектеп  бағдарламаларының  

барлық  мәселелері  бойынша  қазіргі  ғылыми  және  оқу материалдарын білуі; 

КҚ 22 -  Кәсіптік оқыту мамандығының пәндері бойынша өзінің көркем педагогикалық шеберлік деңгейін жетілдіру, көркем 

шығарма  жасауда  нұсқадан,  жадынан  және  елестету  арқылы  қолөнермен  шұғылдану  барысында  теориялық  білімін 

пайдалану. 

КҚ 23 - Кәсіптік оқыту саладағы көркемдік тәжірибенің казіргі даму қағидасын тиімді пайдалану; 

КҚ 24 - көркем стильдердің тарихы мен теориясын мамандық пәндеріне байланыстыру; 

КҚ 26 - Кәсіптік оқыту

 

мамандығының пәндеріне сәйкес жаңашыл әдістерін қолдану қабілеті;                                                                                                                                                                                                                                                                         Ф-УК-01/065 

 5В01

2000-Кәсіптік оқыту   мамандығы бойынша 

 

білім бакалавры   

М

од

ул

ь

 к

од

ы

 м

ен

  

ат

ауы

 

П

ән

н

ің

  

к

од

ы

 

 

П

ән

н

ің

 а

т

ауы

  

 

К

р

ед

и

т

 

С

ем

ес

т

р

 

П

р

ер

ек

ви

зи

т

т

ер

 

 

П

ос

т

р

ек

ви

зи

т

т

ер

 

П

ән

н

ің

 қ

ы

сқ

аш

ам

аз

м

ұ

н

ы

 ег

із

г

і 

б

ө

л

ім

д

ер 

Қ

ал

ы

п

т

ас

ат

ы

н

 

қ

ұ

зі

р

ет

т

іл

ік

т

ер

 

 

1 курс     

Мамандық бойынша міндетті модульдерге кіретін таңдау пәндері 

Педагогика 

және 

психология МММ 1.1 

KP 2211 


 Кәсіби 

психология 

  Орта мектеп 

пәндері, 

Психология 

және адам 

дамуы 


Өзін-өзі тану, 

Кәсіптік оқыту 

жүйесіндегі 

педагогикалық 

менеджмент 

Тұлғаның қалыптасуындағы жас 

ерекшеліктері; тұлғаның 

қалыптасуы мен болашақ 

қызметіндегі әлеуметтік кезеңінің 

ролі; жұмысшы тұлғасының кәсіби 

қалыптасуы 

ӘҚ -2,ӘҚ-12, 

ӘҚ-13, ӘҚ -

30,ҚҚ-2,КҚ-

16,КҚ-17 

КР2211 


Қолданбалы 

психология 

 

 

Қолданбалы психология 

пәнінің 


Зерттеу  мақсаты,  міндеті.  Қол-

данбалы  психология  пәнінің  басқа 

пәндермен 

байланысы. 

Зерттеу 

әдісі. 


                                                                                                                                                                                                                                                                        Ф-УК-01/065 

10 


 

 

Салалық  материалтану 

және 


конструкциялық  

материалдардың  

технологиясы 

 (сала бойынша) 

МММ 3.1 

SMKMT 


1217 

Салалық 


материалтану 

және 


констр.материалд

.тех-нологиясы 

(сала бойынша) Кәсіби 

педагогикалық 

мамандықтарға 

кіріспе.   Материалды 

өңдеу 


технологиясы, 

тігін 


бұйымдарының 

технологиясы,  

 

Заттар  құрылысы,  материалдардың технологиялық 

қасиеттері 

және 

олардың  мақсатты  өзгерісі,  металл, металл  емес  конструкциялық  – 

технологиялық  материалдар  және 

олардан 

жасалған 

бұйымдардың 

негізгі  түрлері;  тоқыма  материл-

дарының  технологиялық  өңдеудің 

түрлері;материалдардың  кесу  негіз-

дері;  материалдарды  өңдеудің  оқу 

үрдісі  және  кабинетін  жабдықтау. 

Саланың  ерекшелігін  айқындайтын 

ғылыми кәсіптік оқытуға  басшылық 

етуге  үшін  қажетті  оқытушының 

дайындық 

мазмұнына 

арнайы 


пәндерді дайындау. 

ӘҚ- 1, Ә -6 , 

ӘҚ -18, Ә-26, 

КҚ-6, KҚ -7, 

КҚ -14 

KT 2218 


 Костюм тарихы Орта мектеп 

пәндері


 

Еңбекке баулу, 

материалдарды 

өңдеу 


технологиясы. 

 

Грек костюмі, италия ксотюмі. Костюм және мода. Костюм стилі 

туралы түсінік. ХХ ғасыр костюмі. 

Классикалық, спорттық, 

фольклорлық стиль туралы түсінік. 

Модернизм, классицизм, прета 

порте және т.б. туралы түсінік беру. 

ӘҚ- 1, ӘҚ -2 , 

ӘҚ-3,ӘҚ-


6,ӘҚ-12,ӘҚ -

18, ӘҚ-20, KҚ 

-7, КҚ -10, КҚ 

-14 


ТT 2218 

Техника тарихы 

 

 

Орта мектеп пәндері

 

 Еңбекке баулу, материалдарды 

өңдеу 


технологиясы 

 

Алғашқы пайдаланған механизмдері. Механизмдер 

қозғалысының ғылыми түрде 

зерттелуі. Бу машиналарының пайда 

болуы. Іштен жану                                                                                                                                                                                                                                                                         Ф-УК-01/065 

11 


 

қозғалтқыштарының қолданысқа 

енуі 

Материалдарды өндеу және 

машинатану 

МММ 3.3 

SSG 


1217 

 Сызу және сызба 

геометриясы Орта мектеп 

пәндері. 

Оқитындарды 

кәсіпке 


дайындау 

жүйесіндегі 

қазіргі оқыту 

технологиялары.  

 

Машина  құрылысы,  және  құрылыс сызбалары;  техникалық  сурет  және 

бөлшектің эскизін тұрғызу. 

ӘҚ- 1, ӘҚ -6 , 

ӘҚ -18, ӘҚ -

26, КҚ-6, KҚ -

7, КҚ -10, КҚ -

14 

SN 


1217 

Сызу негіздері 

 

 

Сызудың құрал 

жабдықтары. 

Оларды  пайдаланудың  ұсыныстары. 

Сызбаны 


безендіру:сызбаның 

форматты,  не-гізгі  жазба,  сызбаның 

сызықтары,  масштабтары,  өлшем 

қию.  Сызба  шрифтң.  Геометриялық 

тұрғызулар. 

Түйіндесу.Аксонометриялық  проек-

цияық 

проекциялары. Сызбаны 

орындаудың негізгі тәртіптері.  Каталог: files -> ЭЛЕКТИВТІ%20ПӘНДЕР%20КАТАЛОГЫ
files -> Сборник текстов на казахском, русском, английском
files -> №4(76)/2014 Серия экономика
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
ЭЛЕКТИВТІ%20ПӘНДЕР%20КАТАЛОГЫ -> Физика-математика және кәсіби білім факультеті Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері кафедрасы

жүктеу 295.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет