Модульдер каталогыжүктеу 0.59 Mb.

бет7/7
Дата09.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  болашақ  педагог-психологтарды 

халқымыздың  ғасырлық  тәлім-тәрбиелік  мұраларымен  танысып,  қазақ  халқының 

педагогикалық  ой  пікірлерінің  күні  бүгінгі  дейінгі  созылған  даму,  қалыптасу  жолы, 

сондай-ақ  кеңес  үкіметі  жылдарындағы  ағарту,  мектеп  ісі,  педагогика  ғылымының  даму 

жолдарын меңгеру. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 2003г., 40с. 

2. 

 

Антология педагогической мысли Казахстана. Сост.К.Жарикбаев, С.Калиев. –Алматы: Рауан, 1995. 512с. 

3. 


 

Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974.-376 с. 

4. 

 

Казахская этнопедагогика \ Сост. С.Калиев.- Алматы, 1996. -22с. 5. 

 

Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. Алматы: Ғылым, 1998. -316б. 

 

 

 

 

 

 

 

7 семестр 

Мамандық бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

KPG 4303 

Қазақстандағы психология 

ғылымы 


Модуль пәні/ пәндері: 

KPG 4303 

Қазақстандағы психология 

ғылымы 


Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Уразалиева Р.М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Психология,  Эксперименттік  психология, 

Еңбек 

психологиясы, Мамандану 

практикумы Модульдің  оқу  мақсаттары:  Отандық  психология  ғылымындағы  көрнекті  психолог-

педагогтардың  психологиялық-педагогикалық  ойларын  және  олардың  психологиялық 

қызметі туралы білімдермен қаруландыру. 

Модульдің  мазмұны:  Психологиялық  қызмет  Қазақстан  Республикасының  білім 

мекемелерінде өткен ғасырдың соңғы он жылдығында  ғана өз дәрежесінде қажет екенін 

дәлеледей  білді.  Осыған  байланысты  білім  беру  мекемелеріндегі  практикалық 

психологтар қажетті құжаттарды жүргізіп, оларды қолдану барысында жиі қиындықтарды 

кездестіруде. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері): Қазақстандағы ұлттық  

психологияның ерекшеліктерін білуі, мамандық бойынена қажетті ептілікпен  

дағдыларды, психологиялық білімдерді меңгеруі, Қазақстандағы психологиялық  

ғылым пәнінің теоретикалық негіздерін меңгеруі, Қазақстандағы психологиялық  

ғылым мәселелеріне қызығушылығы пайда болуы керек.   

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 2003г., 40с. 

2. 

 

Антология педагогической мысли Казахстана. Сост.К.Жарикбаев, С.Калиев. –Алматы: Рауан, 1995. 512с. 

3. 


 

Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974.-376 с. 

4. 

 

Казахская этнопедагогика \ Сост. С.Калиев.- Алматы, 1996. -22с. 5. 

 

Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. Алматы: Ғылым, 1998. -316б. 

 

  

 

  

7 семестр 

Мамандық бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

PSh 4307 

Педагогикалық шеберлік Модуль пәні/ пәндері: 

PSh 4307 

Педагогикалық шеберлік 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Даужанова Л.М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика 

мамандығына 

кіріспе, 

Педагогиканың  жалпы  негіздері,  Тәрбие 

теориясы, 

Дидактика, 

Педагогикалық 

процесс  мұғалім  іс-әрекетінің  объектісі 

ретінде,  Жоғарғы  мектептегі  тәрбие 

жұмысының методикасы 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  Пән  іс-әрекеттің  барлық  түрін  тұлғаның  әлеуметтік  іс-

әрекетіндегі  қажеттілікке,  дүниетанымы  мен  қабілеттерін  қалыптастыруға,  жан-жақты 

дамуы мен жетілуіне бағыттау мен белсенділігін арттырудағы мамандық шеберлік. Қазіргі 

педагогикалық  білім  беру  концепциясы  болашақ  мамандардың  шығармашылық 

қабілеттерін дамыту терең ғылыми кәсіптік-педагогикалық дайындыққа қол жеткізу үшін 

алғышарт жасауды ұсынады. Модульдің  мазмұны:  Педагогикалық  шеберлік  педагогикалық  мәдениеттің  компоненті 

ретінде  мәні  мен  мазмұны,  педагогикалық  шеберлікті  қалыптастырудың  негізгі  кәсіби-

педагогикалық  іс-әрекет,  педагогикалық  шеберліктің  басты  шарты  педагогикалық 

эридиция мен құзыреттілік, педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде, 

педагогтың  сөзі  тәрбиелік  ықпал  ету  мен  мағлұмат  беру  құралы  ретінде,  кәсіптік 

шеберліктің  құрамдас  бөлігі  педагогикалық  қарым-қатынас,  педагогикалық  қарым-

қатынастың қажетті элементі педагогикалық этика мен такт. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  педагогикалық  процесс  тұтастығымен  және 

жүйелілігімен сипатталып, барлық педагогикалық құралдар өзара байланыста болса ғана 

тәрбие  мен  оқыту  шындыққа  айналады.  Тәрбие,  оқыту  мен  даму  біртұтас  болып 

біріккенде ғана шығармашылық, гармониялық жағынан дамыған тұлға қалыптасады. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Асқарбаева А. Ұстаз ізденістері. Алматы, 1987 

2.

 Елеусізова С. Қарым-қатынас психологиясы. Алматы, 1995 

3.

 Синица И.Е. Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік. Алматы, 1987 

4.

 Гребнев В.С. Культура педагогического общения. М., 1990 

5.

 Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность. Ростов, 2002 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫ 

 

 

5В010300 – «ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ»  

 

(БАКАЛАВРИАТ) МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША  

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Формат 60х84/1 Офсеттік қағаз 

 

Тираж 100 дана. Тапсырыс №233 

 

Қызылорда «Болашақ» университеті 

 

Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 31 


1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал