Модульдер каталогы



жүктеу 0.59 Mb.

бет5/7
Дата09.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):   

-      


әлеуметтік педагогиканың мәні мен мазмұны жайлы; 

-      


әлеуметтік педагогиканың пәні, міндеттері, қызметтері, басты принциптері

-      


әлеуметтік-педагогикалық принциптерінің мәні жайлы; 

-      


адамды қалыптастыруда әлеуметтік-педагогикалық аспекті жайлы; 

-      


тұлғаны әлеуметтік басталуының ерекшеліктері; 

-      


әлеуметтену процесі және мәні жайлы. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   



Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, 



электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. 



Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 



Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. М., 2006 

2.

 



Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: учебник. М., 2005 

3.

 



Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. М., 2006 

4.

 



Мардахаев Л.В. Методика и технология работы социального педагога. М., 2003 

5.

 



Чередниченко В.И. Трудные дети и трудные взрослые. М., 1991 

6.

 



Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект деятельности учителя. А., 1986   

 

 

 

 

 

 

5 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

ZhP 1202 

Жалпы психология 

Модуль пәні/ пәндері: 

ZhP 1202 

Жалпы психология 

Семестр: 

2-3 


Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 



Оқытушы/оқытушылар: 

Нұрғалиева Г. – магистр, аға оқытушы 



Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс 



Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15/30  сағат,  практикалық  сабақ-15/15 

сағат,   

СӨЖ-30/45 сағат, СОӨЖ-30/45 сағат. 



Пререквизиттер: 

Философия,  Психологиялық  мамандыққа 

кіріспе, Педагогика. 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  Психология  пәні  психологияның  барлық  салаларына 

лайықты  оқу  пәндерін  адамның  әлеуметтік  қажеттілігңмен  жеке  басын  қалыптастыруда 

жаңа  бағдарлама  бойынша  жұмыс  жүргізуді  негізге  алып,  алыс-жақын  шет  ел 

психологтарының тәжірибелерін оқытудың психологиялық мәселелерін оқытып үйрету. 



Модульдің  мазмұны:  Психологияның  негізгі  мәселелеріне  қысқаша  шолу,  психиканың 

рефлекторлық  сипаты,  психиканы  бейнелеу  теориясы  тұрғысынан  түсіндіру,  адам 

санасының  пайда  болуы  мен  алғы  шарттары,  қарым-қатынас  пен  іс-әрекеттің  ара 

қатынасы, тұлға-личность, жеке және дара ұғымдарын талдау, темпераменттің түрлеріне 

сипаттама, мінез, қабілет теориялары, танымдық процесстер. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  психологияның барлық салаларына лайықты 

оқу  пәндерін  адамның  әлеуметтік  қажеттілігімен  жеке  басын  қалыптастыруда  жаңа 

бағдарлама бойынша жұмыс жүргізуді негіге алып, алыс-жақын шет ел психологтарының 

тәжірибелерін  оқытудың  психологиялық  мәселелерін  кредиттік  технология  бойынша 

жүргізуді студенттерге меңгерту. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   



Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, 



электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. 



Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 



С.Л.Рубинштейн. Проблемы общей психологии. Из.1976г. 

2.

 



М.М.Муканов Жандүниесінің сыры. 1959 ж. 

3.

 



А.Н.Леонтьев Проблемы развития психики. Общая характеристика психики животных. 

МГУ, 1972 г. 

4.

 

Хрестоматия по психологии. 1977г. 



5.

 

К.А.Абульханова-Славская. Деятельность и психология личности. 1980г. 



6.

 

П.М.Якобсон. Психология чувств. 1958г. 



 

 

 



 

 

 

 


5 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

PP 3211 

Практикалық психология 



Модуль пәні/ пәндері: 

PP 3211 


Практикалық психология 

Семестр: 



Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 



Оқытушы/оқытушылар: 

Досығұлова М.Д. – аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс 



Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, зертханалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Психологиялық 

мамандыққа 

кіріспе, 

Жалпы  психология,  Даму  психологиясы», 

Әлеуметтік  психология,  Жеке  адам 

психологиясы 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  Белгілі  бір  психологиялық  мәселені  шешуге  ниеттенген 

клиент  немесе  нақты  топ  туралы  мәлімет  алу,  психологиялық  талдауды  қажет  етіп 

отырған мәселені қарастыру, жеке тұлғаның өмірінде, еңбек барысында және әлеуметтік 

іс-әрекеттерінде психологиялық септілік жасау 



Модульдің  мазмұны:  Практикалық  психология  кәсіби  іс-әрекет  және  психология 

ғылымының  саласы  ретінде.  Психологтың  кәсіби  іс-әрекетінің  моделі.  Практикалық 

психолог ережесі мен этикалық принципі. Практикалық психологтың кәсіби іс-әрекетінің 

негізгі  бағыты.  Психопрофилактика  және  психологиялық  білім  беру. Психодиагностика 

практикалық психолог іс-әрекетінің бір бағыты ретінде. Психологиялық информация алу 

және  психодиагностикалық  мәліметті  психодиагнастикалық  көмекте  қолдану. 

Психодиагностика және консультация. Шеберліктің мазмұны және оның құрылымы. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  

-

 



практикалық  психолог  жұмысының  негізгі  бағыттары,  сфералары,  ғылыми 

парадигмалары туралы; 

-

 

психологиялық  қызметтің  мазмұны  мен  маңызын,  қазіргі  әдістерін,  қызметі  және 



тәсілдерін,  жаңа  психотехнологияларды,  сонымен  қатар  психолог  жұмысының  жеке 

тұлғалық, мазмұндық, технологиялық компоненттері туралы; 

-

 

практикалық  психологиялық  білімдерді  студенттің  жеке  басына  қатысты  шешімдер 



қабылдау барысында тәжірибеде қолдану дағдысын меңгеруі тиіс. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   



Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, 



электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. 



Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 



Абрамова Г.С. Психологическая служба школы. М., 1994 

2.

 



Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию – Брест, 1993 

3.

 



Качунвс Р. Основы психологического консультирования. М., 1999 

4.

 



Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. М., ВЛАДОС, 1998 

5.

 



Рудестам К. Групповая психотерапия. Спб., 1998 

 

 



 

5 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

TZhTA 3212 

Қазіргі инновациялық 

технологиялар 

Модуль пәні/ пәндері: 

TZhTA 3212

Қазіргі инновациялық 

технологиялар 



Семестр: 



Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 



Оқытушы/оқытушылар: 

Аккутанова М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс 



Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика, педагогиканы оқыту әдістемесі, 

психологияны оқыту әдістемесі. 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  болашақ  мамандардың  қазіргі  заманғы  педагогикалық 

технологиялары жөнінде білім беру. 



Модульдің  мазмұны:  Қазіргі  заманғы  педагогикалық  технологиялар  оқу  пәні  ретінде, 

педагогикалық технологиялар, оқу пәндері негізінде оқыту технологияларына сипаттама, 

дамыта оқыту технологиялары. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  курстың  объектісі,  пәні,  міндеттері  мен 

зерттеу  әдістері  жайлы  түсініктері  болуы,  қазіргі  заманғы  педагогикалық 

технологиялардың түрлерін біліп, оларға сипаттама жасап, талдай жасай алулары, қазіргі 

заманғы  инновациялық  технологиялар  мен  идеялар  жөнінде  бағыт  бағдар,  белгілі  бір 

педагогикалық  технологиялар  бойынша  педагогикалық  процесті  таңдай  және  құра 

алулары тиіс. 



Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   



Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, 



электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. 



Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 



Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. М., 2001 

2.

 



Ситаров В.А. Дидактика. М., 2002 

3.

 



Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2002 

4.

 



Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологии. СПб, 2002 

5.

 



Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. М., 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 семестр 

Мамандық бойынша міндетті модуль 

 

 



Модульдің атауы 

KBBP 3309 

Кәсіптік білім беру 

педагогикасы 



Модуль пәні/ пәндері: 

KBBP 3309 

Кәсіптік білім беру 

педагогикасы 



Семестр: 



Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 



Оқытушы/оқытушылар: 

Аккутанова М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс 



Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Жалпы 

педагогика, Жоғарғы мектеп педагогикасы. 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  Қоғамның  даму  деңгейінің  шарты  ретінде  қазіргі  кезде 

білім  беру  жүйесінің  рөлі  мен  мәні,  адам  факторы  өсе  түсуде.  Жоғары  білім  берудің 

мақсаты қоғам мен мемлекеттің стратегиялық мүддесін қанағаттандыратын, халықаралық 

еңбек рыногында бәсекелес бола алатын адамды қалыптастыру. 



Модульдің мазмұны: Оқушылардың жеке қабілеттері мен қажеттеліктеріне сәйкес ерте 

кәсіби  бағдар  беруді  қамтамасыз  ету  негізінде  жоғары  сыныптағы  оқушыларға  кәсіби 

бағдар  беру  жүйесін  жасауды  қажет  етеді.  Оқушыларды  ңтерең  кәсіпалды  даярлығын 

жүзеге асыру үшін, орта мектептің жоғары басқыштарының іс-әрекеті қызметіндегі басым 

бағыты кәсіптік білім беруді ендіру болып табылады. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  курс  студенттердің  әдіснамалық-теориялық 

даярлығына  бағдарланған  кәсіптік  білім  алудағы  ғылыми  педагогикалық  процесті 

ұйымдастыру мен басқаруды игеру. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   



Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, 



электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. 



Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 



Акулова О.В. Информационная работа в  условиях профильного обучения СПб, Каро 

2005 


2.

 

Аймагамбетов З., Сарсекеев М. Мектеп және мамандық таңдау. Алматы, 1983 



3.

 

Климов  Е.А.  Психолого-педагогические  проблемы  профессиональной  ориентации  и 



профессиональной консультации. М., Знание, 1983 

4.

 



Мүсілімов Ә., Сиымова А. Кәсіптік бадар беруде мектептен тыс жұмыстардың түрлері. 

2002 


 

 

 

 

 

 

 

6 семестр 

Мамандық бойынша міндетті  модуль 

 

Модульдің атауы 

KBShT 3208 

Кәсіби тілдер 



Модуль пәні/ пәндері: 

KBShT 3208 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Семестр: 



Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Сыдыкова А. – аға оқытушы 



Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс 



Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Практикалық сабақ-30 сағат,   

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: 

Базалық шетел тілі 



Модульдің  оқу  мақсаттары:  Мамандықты  кәсіби  бағытталған  шетел  тілінде  кірістіру. 

Кәсіби  бағытталған  шетел  тілін  пән  ретінде  адам  өмірінің  анықтамасы  ретінде  қолдану. 

Оқытылған  білім  жазбаша  жұмыстарда,  тестілеуде,  эссе  жазуда,мамандардың 

болашақтағы іскери және жеке басына көмек болады. 



Модульдің  мазмұны:  Мамандықты  кәсіби  бағытталған  шетел  тілінде  кірістіру.  Кәсіби 

бағытталған  шетел  тілін  пән  ретінде  адам  өмірінің  анықтамасы  ретінде  қолдану.Тілдік 

материалдардың  негізін  меңгеру.  Кәсіби  шет  тілінің  терминологиясы.  Арнайы  кәсіби 

бағытталған  материалдарды  берілген  кәсіби  әрекетттерде  қолдану.  Іскери  тақырптарға 

байланысты әңгіме жүргізу. Кәсіби бағытталған шетел тілінің пәнмен байланысы. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):    

өз ара қарым- қатынаста лексико грамматикалық ережелерді; 



мәтіндегі көп мағыналы сөздерді, терминдерді, сөз жасау модельдерін, лексикалық 

айналымдар; 

грамматиканың спецификалық құбылыстарын; 



Курсты аяқтағанда студент келесілерді істей алады: 

іскери тақырыптарға байланысты әңгіме жүргізу; 



әдебиетті қолдану; 

топтық проектілерде жұмыс істей алу; 



Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   



Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, 



электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. 



Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1. Агабекян И.П. «Новые рефераты на английском языке». Ростов-на-Дону, 2002 г 

2.  К.Н.Качалова,  Е.Е.Израилевич  «Практическая  грамматика  английского  языка  с 

упражнениями», Москва 1997 г. 

3. В.С. Шах-Назарова «Практический курс английского языка». Москва, 1991 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 




семестр 

Мамандық  бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

POA 3209 

Педагогиканы оқыту әдістемесі 



Модуль пәні/ пәндері: 

POA 3209 

Педагогиканы оқыту әдістемесі 

Семестр: 



Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

3/5 


Оқытушы/оқытушылар: 

Нұрланқызы Г. – магистр, аға оқытушы 



Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс 



Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-30 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика 



Модульдің  оқу  мақсаттары:  педагогиканы  колледждерде  оқытудың  әдіснамалық  және 

жалпытеориялық  мәселелерімен  студенттерді  қаруландыру,  орта  оқу  орындарында 

педагогикалық  пәндерді  оқытуды  ұйымдастыру  және  басқару  үшін  қажетті  тәжірибелік 

біліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 



Модульдің  мазмұны:  теория  мен  тәжірибенің,  оқытушы  және  оқытылатындардың  іс-

әрекеті,  оқыту  мазмұнының,  формаларының,  әдістерінің  бірлігі  ретіндегі  педагогиканы 

оқыту барысын зерттейді. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):    педагогика  принциптерін  құру  оқу  пәні 

ретінде  және  педагогикалық  пәндердің  мазмұнын  игеруді  ұйымдастырудың  тәсілдері 

ретінде  елестете  білуі,  педагогиканы  оқу  пәні  ретінде  құрудың  және  қазіргі  оқыту 

технологияларының  ғылыми  негіздерін  білуі,  педагогиканы  оқытудың  тәжірибесінде 

теориялық білімдерді жүзеге асыра білу біліктілігі болуы керек. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   



Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, 



электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. 



Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 



Савин И.В. Методика преподования педагогики. М., 1987 

2.

 



Учебно-исследовательские задания по курсу педагогики. М., 1980 

3.

 



Бұзаубақова  Қ.Ж.  Педагогикалық  тренинг  жеке  тұлғаны  дамыту  құралы  ретінде.  А., 

2006 


4.

 

Құлшанова С. Мектеп педагогикасы. Алматы, 2005 



5.

 

Хмель  Н.Д.  Біртұтас  педагогикалық  процесті  жүзеге  асырудың  теориясы  мен 



технологиясы. А., 2005 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


6 семестр 

Мамандық  бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

TZhTMA 3301 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 



Модуль пәні/ пәндері: 

TZhTMA 3301 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 



Семестр: 



Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Даужанова Л.М. – магистр, аға оқытушы 



Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс 



Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе, 

педагогика,  этнопедагогика,  педагогика 

тарихы. 


Модульдің  оқу  мақсаттары:  тәрбиелік  іс-әрекетті  ұйымдастыру  мен  жүзеге  асыру 

техгологиясын, тәрбие үдерісінің негіздерін танып білуде болашақ мұғалімдердің кәсіби-

педагогикалық құзыреттіліктігін қалыптастыру болып табылады.  

Модульдің  мазмұны:  Тәрбие  үдерісі  –  тұтас  педагогикалық  үдерістің  құрамды  бөлігі. 

Мектеп  пен  сыныптың  тәрбиелік  жүйесі.  Қазіргі  мектептің  тәрбие  жұмысы  үдерісіндегі 

педагогикалық қолдау. Тәрбие технологиясы – тәрбие жұмысындағы кәсіптік шеберліктің 

элементі.  Мектепте,  сыныпта  тәрбие  жұмыстарын  жоспарлау.  Сынып  жетекшісінің 

тәрбиелік  іс-әрекетінің  жүйесі.  Оқушылар  ұжымын  қалыптастырудағы  тәрбие 

жұмысының  ерекшеліктері.  Сынып  жетекшісінің  қиын  балалармен  жұмыстарының 

жүйесі. Дарынды балалармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының жүйесі. Оқушылардың 

денсаулық  пен  салауатты  өмір  салтына  құндылық  қатынасын  қалыптастырудағы  сынып 

жетекшісінің іс-әрекеті.  

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):    тәрбие  жұмысының  мәні,  мақсаты 

менміндеттері,  мектеп  пен  социумның  тәрбиелік  жүйесі,  сынып  жетекшісі  іс-әрекетінің 

жүйесі мен бағыттары, педагогикалық ынтымақтастық әдістері, оқушылардың тәрбиелілік 

деңгейлерінің және тәрбие жұмысының диагностикасы туралы білімдерді меңгеруі қажет.  




1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал