Модульдер каталогыжүктеу 0.59 Mb.

бет4/7
Дата09.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет: 

1. 


Баймаханов  М.Т. Правовое государство. Основы государства и права Республики 

Казахстан.- Алматы: Жеті- жаргы, 2001. 

2. 

Дулатбеков  И.О.,  Амандыкова  С.А.,  Турлаев  А.В.  Основы  государства  и  права современного Казахстана: Учебное пособие.- Астана: ИКФ «Фолиант», 2000. 

3. 


Дулатбеков  Н.О.  Дополнительные  материалы  по  курсу  «Основы  государства  и 

права». -Караганда: КарГУ, 1995. 

4. 

Дулатбеков  И.О., Койсоймасова Л.Ж. Методические указания по изучению темы уголовного права по курсу «Основы государства и права». - Караганда: КарГУ, 1995. 

5. 


Дулатбеков  Н.  О.,  Полева  И.  А.  Методические  указания  к  изучению  раздела 

«Семейное  право»  дисциплины  «Основы  государства  и  права»  (для  неюридических 

факультетов) - Караганда: КарГУ, 1995. 

6.Основы государства и права./Под ред. Сапаргалиева Г.С. Алматы: ЖетіЖаргы, 1999. 

7. 

Сапаргалиев Г.С. Основы государства и права: Хрестоматия. - Алматы, 1996.                     

 

  

 

 

 


4 семестр 

Мамандық бойынша міндетті  модуль 

 

Модульдің атауы 

Etn 2203 

Жалпы педагогика Модуль пәні/ пәндері: 

Etn 2203 

Этнопедагогика 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Ақышова Н.М. – магистр, аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика, Педагогика тарихы Модульдің  оқу  мақсаттары:  Білімгерлерді  этнопедагогиканың  мәні  мен 

спецификасымен,  өскелең  ұрпақты  тәрбиелеуде  халықтардың    ұлттық  ерекшеліктерін 

ескере  отырып,  салт-дәстүрлері  мен  әдет-ғұрыптарын  оқу-тәрбие  үрдісіне  енгізу.

 

Берілген  пән  білімгерлерді    халықтық  педагогиканың  теориялық-әдіснамалық негізімен 

қаруландыру, 

Қазақстан 

Республикасындағы 

этномәдени 

білім 


тұжырымдамасының  оның көп ұлттылығын, түрін, ұлттық тәрбие ерекшеліктерін ескере 

отырып, негізгі идеяларымен, ережелерімен таныстыру. Модульдің  мазмұны:  Этнопедагогиканың  әдіснамалық  негіздері.  Адамзат  дамуы 

тарихындағы  этнопедагогикалық  идеялардың  генезисі  .  Этнопедагогикадағы  тәрбие 

мақсаттары.  Этнопедагогикадағы  тәрбие  әдістері  мен  құралдары.  ҚР  халықтарының 

ұлттық әдет-ғұрыптары мен  салт-дәстүрлері халықтық тәрбие негізі ретінде.  Халықтық 

педагогикадағы  рухани  мінез-құлықтық  және  азаматтық  ,патриоттық  тәрбие.  Халық 

педагогикасындағы  еңбек  және  дене  тәрбиесі.  Халық  педагогикасындағы    эстетикалық  

және зиялылық тәрбиесі. Халықтық педагогиканың қазіргі қызметі. Жалпы білім беретін 

мекеменің оқу процесінде халық педагогикасының прогрессивтік элементтерін пайдалану. Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  Болашақ  мұғалімдердің  бойында  кәсіби 

сапалар (гуманизм, педагогикалық ойлау, компетенттілік, толеранттық, көпмәденилік т.б.) 

қалыптастыру;    Болашақ  мұғалімдердің  өзінің  кәсіби  қызметіне  жүйелі  көзқарасын 

қалыптастыру.  Болашақ  мұғалімдердің  кәсіби  маңызды  жеке  тұлғалық  сапасын 

қалыптастыру  (гуманизм,  адамгершілік,  жүйелі  көре  білу,  педагогикалық  ойлау, 

ұжымшылдық,  педагогикалық  әдеп,  толеранттық  және  т.б.).  Білімгерлердің 

шығармашылық  ғылыми-ізденіс  жұмыстарға,  өздігінен  білім  алуына  дайындығын 

қалыптастыру. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан  Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар карточкалары, карталар Әдебиет:  

1. 


 

Конституция Республики Казахстан. Алматы, 2003г., 40с. 

2. 

 

Антология педагогической мысли Казахстана. Сост.К.Жарикбаев, С.Калиев. –Алматы: Рауан, 1995. 512с. 

3. 


 

Казахская этнопедагогика \ Сост. С.Калиев.- Алматы, 1996. -22с. 

4. 

 

Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. Алматы: Ғылым, 1998. -316б. 

 

 4 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

Psi 2207 

Жас ерекшелік психологиясы 

Модуль пәні/ пәндері: 

Psi 2207 

Жас ерекшелік психологиясы 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Нұрғалиева Г. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Мамандыққа  кіріспе,  Жалпы  психология, 

Психология тарихы 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  Онтогенездің  әр  түрлі  сатыларындағы  психикалық  даму 

мәселелері  бойынша  негізгі  теорияларын  және  тұжырымдамаларын,  практикалық  

білімдерімен  қаруландыру,  олардың  кәсіби  психологиялық  дайындықтарын  күшейту, 

студенттерге жүйелі түсініктерді қалыптастыру. Модульдің  мазмұны:    Жас  ерекшелік  психологиясы  пәні  –  психикалық  дамудың  әрбір 

кезеңінде  адамдар  арасындағы  даралық  ерекшеліктерді  зерттейді.  Жас  ерекшелік 

психологиясындағы  жалпы  психологиялық  мәселелерді  шешудегі  эксперименттік 

зерттеулердің  мәнін  ашу,  жас  дамуының  іргелі  және  қолданбалы  зерттеулерімен 

таныстыру. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  

-

 онтогенез бен филогенездегі адамның тұлғалық психологиялық ерекшеліктері туралы 

көзқарастары болуы керек; 

-

 

шет  ел  және  кеңес  психологиясының  даму  психологиясының  даму  пәнін,  даму психологиясының  ғылым  ретінде  сипаттамасы,  әдістері  мен  міндеттері,  адамның  іс-

әрекеті мен тұлғалық құрылымы, даму динамикасын; 

-

 

алған  білімдерін  практикада  қолдана  алуы;  баланың  психикалық  дамуының жағдайлары толықтай мазмұнын жүруін бақылау үшін әдістемелік негізін құру. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Асеев В.Г. Возрастная психология. Иркутск, 1989 

2.

 Божович Л.И. Личность и ее формирование детском возрасте. М., 1968 

3.

 Возрастная и педагогическая психология //Под ред. А.В.Петровкого М., 1986 

4.

 Возрастная психология // Под ред. М.В.Гамезо, М.В.Матюхиной, Т.С.Михальник М., 

1984 


5.

 

Мухина В.С. Возрастная психология М., 1998  

 

  

 

 4 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

PP 2205 

Педагогикалық психология Модуль пәні/ пәндері: 

PP 2205 


Педагогикалық психология 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Нұрғалиева Г. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Психология негіздері, Педагогика Модульдің  оқу  мақсаттары:  студенттерді  оқыту  процесімен  байланысты  оқыту 

мазмұнының  барысын  бағалау  жолдарының  ішкі  және  сыртқы  заңдылықтарын  анықтау; 

педагогикалық  психологияның  негізгі  үш  әдіснамалық  принциптеріне  мән  бере  отыра 

психиканы іс-әрекет тұрғысынан оқып қарастыру, сыртқы материалды іс-әрекет пен ішкі 

психиканың  әрекет  бірлестігі,  адамдардың  психикалық  даму  жолдарының 

заңдылықтарының әлеуметтік мәнінің бар екені, мұнымен бірге оқыту мен дамудың өзара 

қатынасын есте сақтау. 

Модульдің  мазмұны:    Педагогикалық  психологияның  пәні,  міндеттері  және  зерттеу 

әдістері,  білім  беру  іс-әрекетінің  психологиясы,  оқу  іс-әрекетінің  психологиясы, 

оқушылар  психологиясы,  тәлім-тәрбие  психологиясының  ғылыми  негіздері,  тәрбие  мен 

дамудың негіздері, тәрбие мен дамудың байланысы, оқыту әрекеті және сананың дамуы 

туралы түсінік, оларды психологиялық тұрғыдан талдау, ұстаз мамандығының қоғамдағы 

орны, оған қойылатын негізгі талаптар, тәрбие психологиясы, мұғалім психологиясы. Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  студенттердің  педагогикалық  психология 

пәнін оқыту мен  меңгеруі негізінде ғылыми білімін дамыту, семинар және практикалық 

сабақтар  процесінде  педагогикалық  психология  бөлімі  бойынша  психологиялық 

құбылыстарды жүйелі талдау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Алдамұратов Ә. Оқушылардың грамматикалық ұғымдарын меңгеру психологиясы. 

«Мектеп», 1983 

2.

 

Жарықбаев  Қ.,  Әбдірахманов  Ә.  «Психология  терминдерінің  орысша-қазақша сөздігі». «Мектеп», 1976 

3.

 Мұқанов М. Педагогикалық психология очерктері. Алматы, 1962 

4.

 Мұқанов М. Жас және педагогикалық психология. Алматы, 1982 

5.

 Мухина В.С. Балалар психологиясы. «Мектеп», Алматы, 1987 

 

  

 

 

 

4 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

ZhMP 2209 

Жоғарғы мектеп педагогикасы Модуль пәні/ пәндері: 

ZhMP 2209 

Жоғарғы мектеп педагогикасы 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Аккутанова М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Қазақстандағы    педагогика  ғылымы, 

Педагогика, Педогогикалық шеберлік 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  жоғарғы  мектеп  педагогикасының  негізгі  категорияларын 

ұғындыру,  ҚР-дағы  жоғарғы  білім  беру  негіздерімен  таныстыру,  жоғарғы  мектепте 

оқытуды ұйымдастыру формалары туралы ақпарат беру. 

Модульдің  мазмұны:  Жоғары  мектепте  оқыту,  білім  беру  мен  тәрбие  жұмыстарының 

қыры мен сырын ұғыну; Жоғары мектепте оқытуды ұйымдастырудың формаларын, оларға 

қойылылатын  талаптарды;  Жоғары  мектеп  оқушысының  жеке  тұлғасына  қойылатын 

талаптарымен қажетті кәсіби сапалы қасиеттері жайлы. Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  қазіргі  кезеңгі  жоғары  білім  беру  жүйесі 

жөнінде  теориялық  білімді  меңгеруі  тиіс,  үздіксіз  білім  беру  жүйесінің  ролін,  оның 

өркендеу  стратегиясы,  жоғарғы  мектептегі  тәрбие  жұмысының  ерекшеліктерін  меңгеруі 

тиіс. 


Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Әбілқасымова А.Е. Қазіргі заманғы сабақ. А., 2004 

2.

 Тілеуова С. Жоғарғы мектеп педагогикасы. Ш., 2004 

3.

 Шестак Н.В. Высшая школа: технология обучения. М., 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 семестр 

Мамандық бойынша міндетті  модуль 

 

Модульдің атауы 

KK(O)T 3207 

Кәсіби тілдер Модуль пәні/ пәндері: 

KK(O)T 3207 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Абдукаримова Г. – аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Практикалық сабақ-30 сағат,   

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: 

ЖОО-дағы   қазақ тілі Модульдің  оқу  мақсаттары:  Мемлекеттік  тілдің  атқаратын  қызметі  сан-салалы,  соның 

бірі — мамандыққа қатысты тілді жеткілікті   деңгейде    меңгеру.    

Бүгінгі  күні  «кәсіби  қазақ  тілін»  жетілдіру  мақсаты  уақыт  талабына  айналып  отыр. 

Сондықтан  аталған  пән    заман  талабына  сай,  көздеген  мақсаты  —  тіл  үйренушіні    өз 

саласына бейімдеу.       

Модульдің  мазмұны:  «Грамматикаға  тым  бейімделе  бермей»,  коммуникативтік  арнаға 

бағыттау,  сөйлеу  машығын  қалыптастыру;  функционалдық  үлгілерді  пайдаланудағы 

мақсат — мәтін мазмұнын тереңірек меңгерту;  сөйлеу дағдысын қалыптастыру; әр түрлі 

коммуникативтік жағдайларда  кәсіби терминдерді  қолдана білуге  машықтандыру. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):   

• Қазақ тілі грамматикасының негізгі заңдылықтарын меңгеріп, оны кәсіби жағдаяттарда 

қолдана алу қабілеттілігі. 

• Оқыту үдерісі кезінде алған білімін, білігі   мен  дағдысын кәсіби қызметте қолдана алу 

қабілеттілігі. 

•  Өз  мамандығына  қатысты    кәсіби  жағдаяттарда      ойын  қазақ  тілінде  дәлелді,  жүйелі  

жеткізе білу қабілеттілігі. 

• Кәсіби бағдарлы мәтіндердегі  негізгі ойды, БАҚ -тағы күнделікті жаңалықтан  кәсібіне 

қатысты ақпараттарды   түсіну қабілеттілігі.    

Қазақ тілінде  өз мамандығы, болашақ қызметі туралы баяндай алу  қабілеттілігі. 

•  Кәсіби  терминдермен  жұмыс  істеу  барысында    оқығаны  туралы  өзінің  бағасын    бере 

отырып, пікірін, ойын қазақ тілінде дұрыс айта білу қабілеті. 

• Өзінің кәсібі туралы әңгіме құра білу, сипаттау  қабілеті. 

• Сыни талдау әдістерін түсініп,  қазақ тілінде пайдалана алу  қабілеттілігі.  Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1. Әміренова  Р.С. Кәсіби қазақ тілі. - Көкшетау, 2009 ж. 

2.  Әміренова    Р.С.  Кәсіби  қазақ  тілін  оқытуға  арналған    электронды  оқулық.  -     

 

Көкшетау, 2009 ж. 3. Букаева А.А., Мағзұмова А.Т. «Кәсіби қазақ тілі»  

4. Амренова Кәсіби мәтіндер жинағы  

 

5 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

K 3208 

Конфликтология Модуль пәні/ пәндері: 

K 3208  


Конфликтология 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Берденова С.Ә. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-30 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Жалпы психология, Әлеуметтік психология, 

Практикалық психология, Психотерапия 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  ХХ  ғасырда  түрлі  дағдарыс  кезеңдері,  күтпеген  оқиғалар, 

яғни әлеуметтік жағдайда болатын  психикалық қысым, психологиялық кезеңдер жайлы 

түсінік қалыптастыру. Психологиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктерінің теориясы мен 

әдістемесін  қарастыру. Дағдарысты жағдайдан шығудың тиімді жолдарын көрсету. Модульдің  мазмұны:    Қақтығыс  деген  қоғамның  бар  саласында  болады  және  ол  теріс 

әлеуметтік  өзгерістерге  әкеліп  соқтырады.  Бірақ,  кейбір  жағдайда  қақтығыс  қоғамдық 

қатынастардың дамуына әсерін тигізеді. Демек, қақтығыс ұғымы, оны ескерту шешу білім 

беру үрдісінде қарастыру, әлеуметтік ғылымдағы болашақ мамандар үшін өте қажет білім 

болып табылады. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері): жаңа ұғымдар мен категорияларды қабылдау, 

әр  түрлі  деңгейдегі  қақтығыстарды  өз  еркімен  сараптай  алуды,  қақтығыс  кезінде  ,  оны 

шешуде дағдыларды өңдеуді үйрену. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. 

М., 1990 

2.

 

Анцупова А.Я., Прошанов С.Л. Конфликтология: междисциплинарный подход. М., 1996 

3.

 Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт. Новосибирск, 1989 

4.

 Конфликтология: наука о гармонии. Екатеринбург, М., 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

Ped 1201 

Әлеуметтік педагогика 

Модуль пәні/ пәндері: 

Ped 1201 

Әлеуметтік педагогика 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Нұрланқызы Г. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ- 15сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе, 

Педагогика 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  студенттердің  өзінің  кәсіби  іс-әрекетінің  әлеуметтік-

педагогикалық  құрамасын  жүзеге  асыру  үшін  қоғамның  әлеуметтік  проблемаларының 

педагогикалық аспектісін игеру. 

Модульдің мазмұны: Әлеуметтік педагогика – білім саласы,  әлеуметтік педагогиканың 

тұжырымдамалық  идеялары  мен  принциптері,  әлеуметтік  педагогикалық  процесс  және 

оны  жетілдірудің  жолдары,  адамның  әлеуметтік  дамуының  ерекшеліктері,  әлеуметтік 

тәрбие:  мәні  мен  мазмұны,  отбасы  –  тұлғаны  тәрбиелеу  мен  дамытудың  әлеуметтік 

мәдени  ортасы,  оқу-тәрбие  мекемелері  –  өскелең  ұрпақты  әлеуметтендіру  инситуттары, 

баланың  және  жасөспірімнің  балалық  кіші  мәдениеті  және  әлеуметтік  мәдени  әлемі, 

әлеуметтік ауытқулар, олардың себептері мен түзетудің жолдары.  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал