Модульдер каталогыжүктеу 0.59 Mb.

бет2/7
Дата09.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет: 

1. Alice Savage, Patricia Mayer (2005) Effective Academic Writing 2. The short Essays. Oxford 

University Press. 

 

2. Teaching reading and viewing. Comprehension strategies and activities for years 1-9. 

Queensland Studies Authority. 

3. 

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig (1997). Upper-intermediate Students book. Oxford University Press. 

4. 


Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig with Jane Hudson (1997). Upper-intermediate 

Workbook. Oxford University Press. 

5. 

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig (1997). Students book. Oxford University Press. 

6. 


Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig with Tracy Byrne (1997). Workbook. Oxford 

University Press. 

7. 

Stuart Redman (1997) English Vocabulary in Use. Cambridge University Press 8. 

Raymond Murphy (2010). English Grammar in Use. Third edition. Cambridge University 

Press 

9. 


Philip Kerr. (2009) Straightforward. Student’s book. Macmillan 

 

 1, 2 

семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

K(O)T 1104 

Тілдердің практикалық курсы Модуль пәні/ пәндері: 

K(O)T 1104 

Қазақ (орыс) тілі 

Семестр: 

1-2 


Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

6/9 

Оқытушы/оқытушылар: 

Бактыбаева К. - аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Практикалық сабақ-90 сағат, СӨЖ-90 сағат, 

СОӨЖ-90 сағат. 

Пререквизиттер: Модульдің  оқу  мақсаттары:сформировать  у  будущих  специалистов  коммуникативную 

компетенцию  –  способность  решать  лингвистическими  средствами  реальные 

коммуникативные  задачи  в  конкретных  речевых  ситуациях  из  научной  сферы  и 

представление  об  особенностях  функционирования  системы  языка  в  научном  дискурсе; 

научить использовать систему предметных и языковых знаний для решения задач учебно-

профессионального общения. 

Модульдің мазмұны: Курс  состоит из введения и основной части. 

Изучение курсапредусматривает  сформировать  у  студентов  навыки  и  развить  умения 

использования  научной  литературы  по  специальности  с  целью   получения  информации, 

способствующей формированию профессиональной компетенции; научить понимать, как 

развивается  информация  текста,  видеть  и  строить  его  логико-композиционную  основу, 

выработать  соответствующую  систему  коммуникативных  умений;сформировать 

представление у студентов об особенностях функционирования системы языка в научном 

дискурсе;обучить  методам  и  приемам  структурно-семантического  и  смысло-

лингвистического анализа научного текста. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері): 

самостоятельная работа с учебной, специальной литературой, проведение смысло-лингвистического анализа текста, 

использование в обиходе всего богатства языковых средствнаписание научных текстов, их перевода на русский язык Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар карточкалары, карталар  Әдебиет: 

1.

 Р.Сыздық. Қазақ тілінің анықтағышы. - Астана, 2000. 

2.

 Г.Камешева., Г.Мүканова. Қазақ тілі. Іскери карым-катынас үшін. - Астана, 2004. 

3.

 Күзекова З.С.. Қазақ тілі: Жоғары оқу орындарына арналған. Таным Астана: 2003 ж. 

4.

 4. Күзекова 3. Қазак тілі.  Тілді  оқып-үйренудің бастапқы кезеңіне  арналған  оқу 

кұралы. Алматы: «Раритет». - 2005. 

5.

 

Қ.С.Қүлманов, Ә.Қ.Құлманова. Қазақ тілі.Оқу қүралы.Астана: 2009 ж. 6.

 

Б.Әбдуова. Қазақ тілі (оқу құралы) ЕҮУ, 2006 ж. 7.

 

Мұсабекова А., Қазақ тілі Алматы, 2009 ж. 8.

 

Бектүров III., Бектұрова А. Казахский язык для всех. Алматы, 2004. 9.

 

Күзекова 3. Қазак тілінің практикалық курсы. Алматы, «Ғылым», 2001.  

2 семестр 

Мамандық бойынша міндетті  модуль 

 

Модульдің атауы 

PAD 

1204 


Мамандыққа 

баулудың 

педагогикалық-психологиялық негіздері 

Модуль пәні/ пәндері: 

PAD 1204 

Психология және адам дамуы 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

3/5 


Оқытушы/оқытушылар: 

Досығұлова М.Д. – аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Мектептегі тәнтану, әдеп және психология Модульдің  оқу  мақсаттары:  студенттерінің  ғылыми  дүниетанымын  қалыптастыру; 

психология  ғылымының  теориялық  негіздері  жайлы  біліммен  қаруландыру; 

психологиялық  зерттеу  әдістерін  пайдалана  отырып,  тұлғаның   психикалық 

ерекшеліктерін  анықтай  білуді;  оқушылар  арасындағы  қатынас  жүйесін  қалыптастыра 

білуді; психикалық құбылыстарды саралау; оқу-тәрбие процесінде бақылау жасай білуді 

меңгерту. Модульдің  мазмұны:  Лекцияның  мазмұны  психологияның  негізгі  ұғымдары. 

Психологияның пәні мен объектісі. Психологияның әдістері. Психологияның практикалық 

маңыздылығы.  Психология  ғылымдар  жүйесінде.  Психологиялық  білімдердің  даму 

тарихы.  ХХ  ғасырдағы  психологиялық  тұжырымдамалар.  Психологияның  негізгі 

бағыттары. Психика мен сананың дамуы. Ми және психика адамның қоғамдық еңбек іс-

әрекеті.  Сана  мен  ми.  Сеченовтың  және  Павловтың  рефлекторлық  теориясы.  Түйсік 

психикалық  процесс  ретінде  түйсіктің  түрлері.  Қабылдау   психикалық  процесс  ретінде. 

Қабылдаудың түрлері. Зейіннің, естің, қиялдың түрлері. Ойлау туралы ұғым. Сөйлеу және 

оның функциялары. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  

-          

Жалпы  психологияның  және  психологиялық  заңдылықтардың  негізгі 

категориялыран білу; 

-          

меншікті  психикалық  кейіпті  интерпритациялауға;  психикалық  өзін-өзі  реттеудің 

қарапайы тәсілдерін меңгеру; 

-          

тұрмыста  және  ұйымдасқан  ұжымдағы  тұлға  аралық  қарым-қатынастардың 

заңдылықтарын сана мен пайымдау 

-          

психикалық  құбылыстардың  мәні  жөніндегі  теориялық  ұғым-түсініктерін  кәсіби 

педагогикалық іс-әрекеттің практикалық аспектілерімен барабар салыстыру 

-          

адамның санасы және өзіндік санасының рөлін санамен пайымдау. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан  Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар карточкалары, карталар. Әдебиет:  

1.

 С.Л.Рубинштейн. Проблемы общей психологии. Из.1976г. 

2.

 М.М.Муканов Жандүниесінің сыры. 1959 ж. 

3.

 А.Н.Леонтьев Проблемы развития психики. Общая характеристика психики животных. 

МГУ, 1972 г. 

 


2 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

PT 1203 

Педагогика тарихы Модуль пәні/ пәндері: 

PT 1203 


Педагогика тарихы 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Ақышова Н.М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика, 

Ғылыми 

педагогикалық  зерттеу  әдістемесі,  Тәрбие  жұмысының 

әдістемесі, Педагогикалық шеберлік. Модульдің оқу мақсаттары:  

-

 Болашақ мамандарды терең де жан-жақты біліммен, біліктілікпен қаруландыру; 

-

 Кәсіби педагогикалық білімнің ғылыми негіздерін қалыптастыру; 

-

 Болашақ педагогтың педагогикалық ойлауы мен көзқарасын қалыптастыру; 

-

 Болашақ  педагог-психологтардың  тұлғалық-кәсіби  тұрғыда  өзін-өзі  жетілдіру 

қажеттілігін қалыптастыру. Модульдің  мазмұны:  Педагогика  тарихы  педагогика  теориясын  талдауды  және  тарихи 

құбылыстарға  диалектикалық  тұрғыдан  қарауды  меңгеру,  тәрбие  процесінің  сондай-ақ 

педагогика теориясының даму процесінің ішкі заңдылықтарын танып білуге жол ашады. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  курс  студенттердің  теориялық-әдіснамалық 

даярлығына  бағдарланған,  мектептің  педагогикалық  процесін  ұйымдастырудың  ғылыми 

негіздерін  және  басқаруды  игеруін  көздейді.  Сонымен  қатар  жалпы  педагогикалық  ой-

өрісін  кеңейтуге  ықпал  жасап,  өткеннің  педагогикалық  тәжірибесіне  дұрыс  қатынасты 

жасап шығарады. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Бержанов Қ., Мусин С. Педагогика тарихы. Алматы, 1984 

2.

 Әбиев Ж. Педагогика тарихы. Алматы, 2006 

3.

 Әлсатов Т. Орта ғасыр ойшылдарының педагогикалық ой-пікірлері. Тараз, 1999 

4.

 Дербісәлиев Ә. Қазақ даласының жұлдыздары. Алматы, 1995 

5.

 Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. Москва, 1999 

 

  

 

  

 

  

2 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

PT 2204 

Психология тарихы Модуль пәні/ пәндері: 

PT 2204 


Психология тарихы 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Досығұлова М.Д. – аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Жалпы  педагогика,  Кәсіптік  педагогика, 

Жалпы психология 

Модульдің оқу мақсаттары: студенттерді психология тарихының өзекті мәселелері мен 

және зерттеу әдістері мен әдіснамалық мәселелерімен таныстыру. Психология тарихы әр 

түрлі  дәуірдегі  әр  тараптағы  халықтардың  ойшылдары  мен  ғалымдарының  үздіксіз 

сұқбаты ретінде көрінеді және онда әр қайсысы психология ғылымына көптеген үлестерін 

қосқан. 

Модульдің  мазмұны:  «Психология  тарихы»  пәнінің  мақсаты  мен  міндеттерін  оқып 

үйрену.  Ғылым  тарихын  оқып  білудің  адамгершіліктік  мән-мағынасы.  Тарихи 

психологиялық  зерттеулердің  әдіснамалық  мәселелері.  Төлтумалық  өзіндік  ерекшелік 

принципінің  мәні.  Отан,  патриотизм,  эндогендік  даму  идеяларының  тарихи 

психологиялық  зерттеулерінде  көрінуі.  Психология  дамуының  факторлары  мен 

заңдылықтары.  Ғылым  дамуының  қоғам  тарихымен  материалдық  және  рухани 

мәдениеттермен, іргелес ғылымдармен байланысы. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  психология  тарихы  ғылымының  даму 

логикасын  меңгеру.  Тарихи  психологиялық  материалдарды  білу  тарихилық  пен 

логикалық,  объективтілік,  детерминизм  мен  тарихилық  принциптерін,  жалпы 

тұжырымдамаларға әлемдік классиктерін оқып салыстырмалы түрде талдау жасау, өткен 

дәуірдің  тұжырымдамалары  мен  теорияларының  қазіргі  ғылыми  көзқарастармен 

сабақтастық байланысын бақылау, зерттеу, ғылымның көрнекті үздік өкілдерінің рөлі мен 

мәнін меңгеру. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психология. М., 1994ж. 

2.

 А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История и теория психология, 1996ж. 

3.

 В.А.Якунин История психология. 1998ж. 

4.

 Қ.Б.Жарықбаев Қазақ психологиясының тарихы. 1996ж. 

5.

 А.Н.Ждан История психология, 1997ж. 

6.

 В.А.Якунин История психология. 1997ж. 

7.

 М.Г.Ярошевский История психология. 3-ое изд. 1995ж. 

 

 

 семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

ETN 2109 

Экономикалық білімі Модуль пәні/ пәндері: 

ETN 2109 

Экономикалық теория негіздері 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Сулейменова З.К. – аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: Модульдің оқу мақсаттары:болашақ мамандарды қазiргi қоғам өмiрiнiң экономикалық 

проблемалары мен таныстыру, олардың мемлекетiмiздiң экономикалық саясатын жасауға 

және  оны  жүзеге  асыруға  белсене  қатынасу  қабiлеттiгiн  дамыту.  Нәтижесінде 

студенттерге  нақты  бiлiм  беру  және  экономикалық  заңдар  мен  категориялардың  iс-

әрекетiн  нарықтық  проблемаларын  шешуге  пайдалана  алатын,  болашақтағы  және 

ағымдағы  экономикалық  ситуацияларды  бағалай  бiлетiн  өз  еркiмен  шешiмдер  қабылдай 

алатын жоғары квалификациялы фундаменталды мамандар дайындауМодульдің  мазмұны:  Экономикалық  теорияның  пәні    және  әдіс-тәсілдері.  Қоғамдық 

өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық 

өндірістің  нышандары.  Экономикалық  құбылыстарды  зерттеудегі  жүйелік  көзқарас. 

Тауарлы  өндірісті  ұйымдастыру.  Нарықтық  шаруашылықтың  жалпы  сипаттамасы. 

Сұраныс  және  ұсыныс  теориясының  негіздері.  Бәсеке  және  монополия.  Кәсіпорын 

капиталының  айналымы.  Кәсіпкерлік  қызмет,  оның  негізгі  түрлері  мен  нысандары 

Кәсіпорынның  (фирманың)  шығындары  мен  табысы.  Өндіріс  факторларының  нарығы 

және  факторлық  табыстардың  қалыптасуы.  Ұлттық  экономика  жүйе  ретінде.  Негізгі 

макроэкономикалық  көрсеткіштер  Макроэкономикалық  тепе-теңдік.  Экономикалық 

дамудың  циклдылығы.      Жұмыссыздық  пен  инфляция  экономикалық  тұрақсыздықтың 

көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу..  

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):Нарық  жағдайында  еркiн  iс-әрекет  етуге 

баулу;нарықтық  экономиканың  механизмiмен  таныстыру,  студенттердi  экономикалық 

талдау жасауға үйрету. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар карточкалары, карталар  Әдебиет: 

1.

 Радаев  В.В.  Экономическая  социология.  -  М.,  1998;  Ядов  В.А.  Методология  и 

методика социологического исследования. - М., 2002. 

2.

 

Дулатбеков И.О., Койсоймасова Л.Ж. Методические указания по изучению темы 

уголовного права по курсу «Основы государства и права». - Караганда: КарГУ, 1995. 

3.

 

Дулатбеков Н.  О.,  Полева  И.  А.  Методические  указания  к  изучению  раздела 

«Семейное право» дисциплины  «Основы государства и права» (для неюридических 

факультетов) - Караганда: КарГУ, 1995. 

4.

 Основы государства и права./Под ред. Сапаргалиева Г.С. Алматы: Жеті Жаргы, 1999. 

5.

 Сапаргалиев Г.С. Основы государства и права: Хрестоматия. - Алматы, 1996. 

 
семестр 

Мамандық бойынша міндетті  модуль 

 

Модульдің атауы 

Ped 2202 

Жалпы педагогика Модуль пәні/ пәндері: 

Ped 2202 

Педагогика 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

3/5 


Оқытушы/оқытушылар: 

Ақышова Н.М. – магистр, аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Психологиялық-педагогикалық мамандыққа 

кіріспе 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  Адамдардың  өмір  іс-әрекетінің  педагогикалық 

аспектілеріне  студенттердің  зейінін  аудару,  педагогикалық  процесті  тұлғаның  өзінің 

тиімді  дами  алуын  мүмкін  ететіндей  ұйымдастыруда  педагогикалық  білімдер  мен 

біліктердің жүйесімен қаруландыру. Модульдің  мазмұны:  Педагогиканың  ғылыми  әдіснамалық  негіздері,  категориялары, 

түсініктері, заңдары, заңдылықтары, принциптері, мазмұны, мәні, мектептегі тәрбие мен 

оқытудың  әдістері  және  формалары,  тұлғаны  қалыптастыру,  мектептегі  педагогикалық 

процестің диагностикасы.  Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  

-      


педагогикадан алған білімдерін тәжірибеде өз бетімен қолдануды; 

-      


мектептегі педагогикалық процесті жобалауды және жүзеге асыруды; 

-      


оқушыларды тәрбиелеу және оқыту мақсаттары мен міндеттерін анықтауды; 

-      


оқушылардың ойлау іс-әрекетін белсендіретін тәсілдерді; 

оқыту  мен  тәрбиелеудің  жаңа  педагогикалық  технологияларын  тәжірибеде пайдалануды.     

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік 

тестілеу 

нысанында 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   

Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. Алматы, 2000 

2.

 Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. Дарын-2004 

3.

 Педагогика.  Оқулық.  Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық  педагогикалық  университетінің 

педагогика кафедрасының авторлар ұжымы. Алматы, 2005 

4.

 

Бегалиев Т. Педагогика. Тараз, 2001 5.

 

Бұзаубақова Қ.Ж. Жаңа педагогикалық технология. Алматы, 2004 6.

 

Сабыров Ғ.С. Оқыту теориясы. Алматы, 2000  

 

  

 

 3 семестр 

Мамандық бойынша міндетті  модуль 

 1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал