М.Ө. Зияханов 2016 жжүктеу 350.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі350.41 Kb.

 

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі «Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылуэнергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

 

         «БЕКІТЕМІН» 

 

ЖЭФ  деканы                                  ___________ М.Ө. Зияханов 

                       «__» _____________2016 ж.   

 

 

 

ЕД 2215 - ЭЛЕКТРДИНАМИКА. ТЕРБЕЛІСТЕР МЕН 

ТОЛҚЫНДАР 

пәнінің 


Sillabus - ы 

  

5В071800 – Электрэнергетика мамандығы үшін 

 

 

  

 

 Курс                                                               2 

Семестр                                                         3 

Кредит саны                                                  3 

ESTS бойынша кредит саны                       5 

Жалпы сағат саны                                    135 

Соның ішінде: 

Дәрістер                                                       22 

Машықтану сабақтары                              15 

Зертханалық сабақтар                                15 

СӨЖ                                                            83 

ОСӨЖ                                                         30 

ЕСЖ                                                               3 

Емтихан 

 

 

  

Алматы 2013   

Syllabus – ты 5В071800 – Электрэнергетика мамандығының жұмыс оқу жоспары және электрдинамика, толқындар мен тербелістер пәнінің жұмыстық 

бағдарламасы негізінде техника ғылымдарының кандидаты, доцент Искаков Ж. 

құрастырды.  

 

Syllabus  физика  кафедрасының  мәжілісінде  қаралып  мақұлданды,  20.  06 2016 ж., № 9 хаттама. 

 

Кафедра меңгерушісі____________АЭжБУ профессоры Қарсыбаев М.Ш.  

Syllabus  жылуэнергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясы 

мәжілісінде қаралып бекітілді, 22 06 2016 ж, хаттама № 4. 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушылар: 

Искаков Жарылқасын, доцент, техника ғылымдарының кандидаты, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Қалықпаева Раушан Серікқызы, ассистент, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Сарсенбаева Сұлуқас Низаматдинқызы, ассистент, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz.  

2  Курстың  аудиториялық  сабақтарының  өту  орны  мен  уақыты  оқу 

сабақтарының  кестесінде,  ООӨЖ  кеңес  беру  сызбасы  физика  кафедрасының 

(А  309)  және  электрэнергетика  факультетінің  (С  209)  деканатының 

хабарландыру тақтасында көрсетіледі.   

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1  Пәннің  мақсаты  -  студенттерді  электрмагниттік  өріс,  электрмагниттік 

толқындар  мен  тербелістер  теориясының  негізгі  теоремалары  мен  заңдарын, 

теңдеулерін,  сондай-ақ  теориялық  және  тәжірибелік  -  машықтану  есептерін 

шешудің  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен  біліктерін  қалыптастыру,  өзіндік 

танымдық іс-әрекетінің дағдыларын қалыптастыру; олардың болашақта кәсіптік 

іс-әрекеттеріндегі 

нақты 

есептерді шешуге 

көмектесетін 

физикалық 

құбылыстарды  ғылыми  -  тәжірибелік  зерттеудегі  әдістерді  меңгеріп,  қолдана 

білуін қамтамасыз ету. 

3.2 Пәннің міндеттері – электрдинамиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, 

теорияларының  олардың  ішкі  өзара  байланыстарындағы  мағынасын  ашып 

көрсету;  студенттердің  кәсіби  міндеттерін  шешу  және  одан  әрі  өз  білімін 

жетілдірудің  өзіндік  тәсілдерін  табу  біліктілігі  ретінде  пәннің  типтік  есептерін 

шешу  біліктері  мен  дағдыларын  қалыптастыру;  студенттердің  шығармашылық 

ойлауының, 

өзіндік 

танымдық 

іс-әрекет 

дағдыларының, 

физикалық 

құбылыстарды моделдеу біліктілігінің дамуына қолдау жасау. 3.3 Пәннің сипаты 

«Электрдинамика. 

Тербелістер 

мен 


толқындар» 

пәні 


5В071800 

– 

Электрэнергетика  мамандығының  бакалаврларын  даярлауда  электрэнергетика саласындағы бакалаврлардың ғылыми көзқарасы мен кәсіби іс-әрекетінің негізін 

қалыптастыратын  курс  болып  табылады.  «Электрдинамика.  Тербелістер  мен 

толқындар»  курсында  оның  негізгі  бөлімдері:  электрмагниттік  өрістің  жалпы 

сипаттамалары,  электрстатикалық  өріс,  тұрақты  токтың  магнит  өрісі, 

электрмагниттік  өріс,  заттағы  электрмагниттік  толқындар  және  тербелістер 

оқытылады.  

Электрдинамика. Тербелістер мен толқындар курсын оқу нәтижесінде сту-

дент:  


•  негізгі  физикалық  теориялар  мен  принциптерін,  зерттеудің  теориялық 

және  эксперименттік  әдістерін,  негізгі  заңдары  мен  олардың  қолданылуының 

шектерін білуі;  


 

•  теориялық  білімдерді  нақты  физикалық  есептер  мен  жағдайларды  шешу үшін  қолдана білуі,  физикалық  эксперимент  нәтижелерін талдауды,  физикалық 

жағдайларды моделдеуді білуі

•физикалық эксперимент жүргізу, өлшеуіш аспаптармен жұмыс істеу және 

алынған нәтижелерді есептеу мен өңдеу дағдылары болуы қажет. 3.4  Пәннің  қайта  деректемелері  –  математика  1,  математика  2,  физика, 

ақпараттану. 3.5 Пәннің кейінгі деректемелері - электртехниканың теориялық негіздері (II), 

өндірістік  электроника,  электрмагниттік  және  электрмеханикалық  үрдістер 

(модуль),  жалпы  кәсіптік  пәндер  (модуль),  электртехникалық  құралдар, 

автоматты  басқару  теориясы  /жүйелері  ,  электр  стансалары  мен  қосалқы 

стансалар  (модуль),  электр  тораптары  мен  жүйелері  (модуль),  ЭЭЖ  релейлік 

қорғанысы  мен  автоматикасы  (модуль),    электрмен  жабдықтау  (модуль), 

технологиялық  кешендердің  электр  жетегі  және  автоматтандырылуы  (модуль), 

қайта жаңғыртылатын энергия көздері (модуль). 

 

4 Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық (22 сағат) 

Тақыр


ып 

№ 

Тақырып (модульдер, бөлімдер) Әдебиет 

нөмірі 


 

 Электрмагниттік  өріс  жайлы  түсінік  және  оның жалпы сипаттамалары  

Кіріспе. 

Электр 

заряды 

және 

вакуумдағы 

электрмагниттік өріс  

Электрмагниттік  әрекеттесу,  оның  сипаттамалары. 

Классикалық  электрдинамиканың  пәні  және  әдістері, 

басқа физика пәндері арасындағы орны. 

 Электр  заряды.  Заряд  және  ток  тығыздығы.  Зарядтың 

сақталу  заңы.  Вакуумдағы  электрмагниттік  өріс,  оның 

зарядталған  бөлшектерге  әсері,  өріс  көздері.  Электр  және 

магнит өрістері. Электр өрісінің кернеулігі, магнит өрісінің 

индукциясы,  суперпозиция  принципі.  Лоренц  күші. 

Электрмагниттік  өрістің  электр  және  магнит  өрістеріне 

жіктелуінің  салыстырмалылығы.  Е  және  В  векторларын 

электрмагниттік  өріс  күйінің  айнымалы  сипаттамалары 

ретінде қарастыру. (2 сағат) 

 

 Ә.1-7 Электрдинамиканың эксперименттік негіздері 

 Кулон 

заңы 


және 

вакуумдағы 

электрстатиканың 

теңдеулері.  Био  –  Савар  –  Лаплас  заңы  және  вакуумдағы 

стационарлық 

өрістің 


теңдеулері. 

Электрмагниттік 

индукция  және  Фарадей  заңы.  Электр  зарядының  сақталу 

заңы  және  Максвелдің  ығысу  тогы  туралы  гипотезасы.  (2 

сағат)  

Ә.1-7 


 

 

Электрстатикалық өріс 

Вакуумдағы электрстатикалық өрістің теңдеулері 

Вакуумдағы 

электрстатикалық 

өрістің 


теңдеулері. 

Электрстатикалық потенциал, оның қасиеттері, нормалау 

шарты.  Нүктелік  зарядтың  потенциалы.  Пуассон  теңдеуі 

және  оның  жалпы  шешімі.  Электрстатикалық  өрістегі 

өткізгіш.  Шекаралық  шарттар.  Өткізгіш  сыйымдылығы. 

Өткізгіштер жүйесі. (2 сағат) 

 

Ә.1-7 

 

Электр өрісіндегі диэлектрик 

Диэлектриктің  үйектелуі.  Еркін  және  байланысқан 

зарядтар. 

Үйектелу 

векторы. 

Сегнетоэлектриктер. 

Диэлектриктегі  скаляр  потенциал.  Электрстатикалық 

өрістің  және  зарядтардың  өзараәрекеттесу  энергиясы. 

Сыртқы өрістегі дипольдің энергиясы. Электрстатикалық 

өрістегі  механикалық  күштер.  Заттағы  Максвелл 

теңдеулерінің  формальді  жүйесі,  шекаралық  шарттар.  (2 

сағат) 

Ә.1-7 

  

 

Магнитстатикалық өріс 

Вакуумдағы стационарлық магнит өрісінің теңдеулері 

Вакуумдағы  магнитстатиканың  теңдеулері,  олардың 

түсіндірмесі. 

Векторлық 

потенциал. 

Векторлық 

потенциалға  арналған  Пуассон  теңдеуі,  оның  толық 

шешімі.  Стационарлық  магнит  өрісінің  магниттік 

дипольді  жуықтаумен  қарастырылуы.  Магниттік  момент. 

(2 сағат) 

 

Ә.1-7 

 

Заттағы магниттік өріс 

Магнетиктер.  Магниттелу  векторы.  Магнетиктегі  магнит 

өрісінің  векторлық  потенциалы.  Магнит  өрісінің 

энергиясы.  Магнитстатикалық  өрістің  энергиясын  токтар 

шамасы,  өздік  және  өзара  индукция  коэффициенттері 

арқылы  өрнектеу.  Магнитстатикалық  өрістегі  күштер. 

Шекаралық шарттар. (2 сағат) 

Ә.1-7 

 

 Электрмагниттік өріс. Электрмагниттік толқындар 

Электрмагниттік өрістің жалпы қасиеттері 

Электрмагниттік  өріске  арналған  Максвелл  теңдеулері 

жүйесінің  интегралдық  және  дифференциалдық  түрлері. 

Максвелл  теңдеулерінің  физикалық  мағынасы.  Максвелл 

теңдеулері  жүйесі  қасиеттері.  Электрмагниттік  өрістің 

потенциалдары.  Лоренц  шарттары.  Потенциалдарға 

арналған  теңдеулер.  Электрмагниттік  өрістің  энергия 

ағынының тығыздығы және энергиясының тығыздығы. (2 

сағат) 

 

Ә.1-7 

Заттағы электрмагниттік толқындар 

Идеал 


біртекті 

диэлектриктегі 

электрмагниттік 

толқындық  теңдеу.  Жазық  монохромат  толқындар, 

Ә.1-7 


 

олардың сипаттамалары. 

Өткізгіш 

ортадағы 

электрмагниттік толқындар. (2 сағат) 

   

 

  

Тербелістер 

Өшетін еркін тербелістер. 

Өшетін  тербелістердің  дифференциалдық  теңдеуі,  оның 

шешмдері.  Тербелістің  амплитудасы,  жиілігі.  Өшу 

коффициенті,  өшу  дектементі,  өшудің  логарифмдік 

декременті.  Сындық  кедергі.  Жүйенің    сапалылығы.  (2 

сағат) 


 

Ә.1, 4 

10 

 

Мәжбүр тербелістер Мәжбүр  тербелістердің  дифференциалдық  теңдеуі  және 

оның  шешімі.  R,  L  және  C  тізбегі.  Контур 

элементтеріндегі кернеулер және тізбектегі ток күші үшін 

резонанстық 

қисықтар 

және 


олардың 

талдамы. 

Контурдың сапалылығы. (2 сағат) 

Ә.1, 4 


11 

Сыйымдылық,  индуктивтік  және  активті  кедергісі  бар 

айнымалы ток тізбегі 

Реактивті және толық кедергі. Айнымалы ток тізбегі үшін 

Ом  заңы.  Кернеу  резонансы.  Резонанстық  жиілік. 

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. Қуат коэффициенті. Ток 

күшінің және кернеудің әсерлік мәндері. Символдық әдіс. 

Комплекстік  кедергі.  Комплекстік  түрдегі  Ом  заңы. 

Токтардың резонансы. (2 сағат) 

Ә.1, 4 


 

4.2 Машықтану дайындықтары 

4.2.1 Машықтану сабақтары (15 сағат) 

Тақыр


ып 

№ 

Тақырып Әдебиет 

нөмірі 


 

Вакуумдағы электрмагниттік 

өріс. 

Электрдинамиканың  эксперименттік  негіздері  (2 

сағат) 


Ә.8,9 

  

Вакуумдағы  және  заттағы  электрстатикалық 

өріс  (2 сағат) 

Ә.8,9  

 Вакуумдағы  және  заттағы  магнитстатикалық 

өріс (2 сағат) 

Ә.8,9  

 Электрмагниттік 

өріс 

үшін 

Максвелл 

теңдеулерінің жүйесі (2 сағат) 

Ә.8,9 
Заттағы электрмагниттік толқындар (2 сағат) 

Ә.8,9 
Еркін өшетінжәне мәжбүр тербелістер. (2 сағат) 

Ә.8,9 Айнымалы  электр  тогы.  R,  L,  C  элементтерінің 

тібектей жалғануы. (2 сағат) 

Ә.8,9 Электр  тізбектерін  есептеудің  символдық  әдісі. 

(1 сағат) 

Ә.8,9 


 

 4.2.2 Зертханалық жұмыстар тізімі (15 сағат) 

Тақырып 


 

Тақырып Әдебиет 

нөмірі 


 

  Электрстатикалық өріс 

ЭМК - 2 Модельдеу әдісі бойынша электр өрісін зерттеу (2 

сағат). 


ЭМК – 3 Конденсатордың сыйымдылығын анықтау 

(2 


сағат).

 

Ә.10  Тұрақты токтың өрісі 

ЭМК – 6 Жалпылама Ом заңын оқып үйрену (2 сағат) 

ЭМК – 7 Тұрақты ток тізбегінде қуаттың берілуі.

 (1 сағат)

 

Ә.10 


 

  

Магнитстатикалық өріс 

ЭМК-11  Жердің  магнит  индукциясының  горизонталь 

құраушысын өлшеу (2 сағат).

 

 

ЭМК-14 Темірдің магниттік қасиеттерін оқып үйрену. (2 

сағат)


 

Ә.11 


 

 

Айнымалы электр тогы 

ЭМК – 19 Айнымалы ток тізбегіндегі еріксіз тербелістерді 

оқып үйрену (2 сағат). 

ЭМК-20 Айнымалы ток қуатын өлшеу және қуат 

коэффициентін анықтау. 

(2 сағат). 

Ә.12 


 

4.3 Есептеу-сызба жұмысы 

      Тақырыптары: 

 

«Электрстатикалық өрісті және тұрақты токтың өрісін 

есептеу»

, «

Магнитстатикалық өрісті есептеу

» 

және «

Электрмагниттік өрісті 

есептеу

». 


[13] әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес орындалады. 

 

4.4 ОӨЖ мазмұны (83 сағат) 

4.4.1 Электрмагниттік өрісте зарядталған бөлшектің қозғалысы 

4.4.2 Электрмагниттік өрістің энергиясы 

4.4.3 Векторлық анализдің ұғымдары 

4.4.4  Сыртқы  өрістегі  дипольдің  энергиясы.  Электрстатикалық  өрістегі 

механикалық күштер. Пьезоэлектриктер 

4.4.5 Магнитстатикалық өрістегі күштер 

4.4.6 Екі сымды желінің сыйымдылығы, индуктивтігі. 

4.4.7  Электрмагниттік  өріс  үшін  комплекстік  түрдегі  Максвелл  теңдеулерінің 

жүйесі 


4.4.8 Символдық әдісті пайдаланып электр тізбектерін есептеу әдістері 

 

5. Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары: 

Электрмагниттік өріс жайлы түсінік және оның жалпы сипаттамалары 

1. 


Электрмагниттік  әрекеттесу,  оның  сипаттамалары.  Электрмагниттік 

толқындар пәні және әдістері, басқа физика пәндері арасындағы орны.  

2.  Электр  заряды.  Заряд  және  ток  тығыздығы.  Зарядтың  сақталу  заңы. Вакуумдағы  электрмагниттік  өріс,  оның  зарядталған  бөлшектерге  әсері,  өріс 

көздері.  

3.  Электр  және  магнит  өрістері.  Электр  өрісінің  кернеулігі,  магнит  өрісінің 

индукциясы,  суперпозиция  принципі.  Лоренц  күші.  Электрмагниттік  өрістің 

электр  және  магнит  өрістеріне  жіктелуінің  салыстырмалылығы.  Е  және  В 

векторларын  электрмагниттік  өріс  күйінің  айнымалы  сипаттамалары  ретінде 

қарастыру.  

4. Кулон заңы және вакуумдағы электрстатиканың теңдеулері.  

5. Био – Савар – Лаплас заңы және вакуумдағы стационарлық өрістің теңдеулері. 

Электрмагниттік индукция және Фарадей заңы.  

6.  Электр  зарядының  сақталу  заңы  және  Максвеллдің  ығысу  тогы  туралы 

гипотезасы. Электрстатикалық өріс 

7.  Вакуумдағы  электрстатикалық  өрістің  теңдеулері.  Электрстатикалық 

потенциал,  оның  қасиеттері,  нормалау  шарты.  Нүктелік  және  көлем  бойынша 

үлестірілген зарядтың потенциалы. 

8. Пуассон теңдеуі және оның жалпы шешімі.  

9.  Электрстатикалық  өрістегі  өткізгіш.  Шекаралық  шарттар.  Өткізгіш 

сыйымдылығы. Өткізгіштер жүйесі.  

10.  Диэлектриктің  үйектелуі.  Еркін  және  байланысқан  зарядтар.  Үйектелу 

векторы. Сегнетоэлектриктер.  

11. Диэлектриктегі скаляр потенциал.  

12. Электрстатикалық өрістің және зарядтардың өзараәрекеттесу энергиясы.  

13. Сыртқы өрістегі дипольдің энергиясы.  

14. Электрстатикалық өрістегі механикалық күштер.  

15. Заттағы Максвелл теңдеулерінің формальді жүйесі, шекаралық шарттар. Тұрақты электр тогының өрісі 

16. Өрісті сипаттайтын шамалар және олардың арасындағы байланыс.  

17.  Ом  заңының  дифференциалдық  түрі  (қорыту),  электр  өткізгіштік 

коэффициент. Электр қозғаушы күш.  

18. Джоуль-Ленц заңының дифференциалдық түрі (қорыту).  

19.  Дифференциалдық  түрдегі  Кирхгофтың  бірінші  және  екінші  заңдары 

(қорыту).  

20.  Сызықты  өткізгіштер.  Ом  және  Джоуль-Ленц  заңдарының  интегралдық 

түрлері (қорыту). 

Магнитстатикалық өріс 

21. Вакуумдағы магнитстатиканың теңдеулері, олардың түсіндірмесі. Векторлық 

потенциал.  

22. Векторлық потенциалға арналған Пуассон теңдеуі, оның толық шешімі. 

23.  Стационарлық  магнит  өрісінің  магниттік  дипольді  жуықтаумен 

қарастырылуы. Магниттік момент.  

24. Магнетиктер. Магниттелу векторы. Магнетиктегі магнит өрісінің векторлық 

потенциалы.   

25.  Магнит  өрісінің  энергиясы.  Магнитстатикалық  өрістің  энергиясын  токтар шамасы, өздік және өзара индукция коэффициенттері арқылы өрнектеу. 

26. Магнитстатикалық өрістегі күштер. Шекаралық шарттар. Электрмагниттік өріс. Электрмагниттік толқындар 

27.Электрмагниттік 

өріске 

арналған Максвелл 

теңдеулері 

жүйесінің 

интегралдық  және  дифференциалдық  түрлері.  Максвелл  теңдеулерінің 

физикалық мағынасы. Максвелл теңдеулері жүйесі қасиеттері. 

28. Электрмагниттік өрістің потенциалдары.  

29. Лоренц шарттары. Потенциалдарға арналған теңдеулер.  

30. Электрмагниттік өрістің энергия ағынының тығыздығы және энергиясының 

тығыздығы.  

31.  Толқындық  теңдеу.  Электрмагниттік  толқындар,  олардың  таралу 

жылдамдығы. Жазық толқындар, олардың сипаттамалары.  

32. Электрмагниттік толқынның үйектелуі. Допплер эффектісі. 

33.  Идеал  біртекті  диэлектриктегі  электрмагниттік  толқындық  теңдеу.  Жазық 

монохромат толқындар, олардың сипаттамалары.  

34. Электрмагниттік толқындардың шағылуы және сынуы.  

35.  Өткізгіш  ортадағы  электрмагниттік  толқындар.  Диэлектрлік  өтімділіктің 

дисперсиясы. 

Электрмагниттік тербелістер 

36. Реактивті және толық кедергі. Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы.  

37. Кернеу резонансы. Резонанстық жиілік.  

38. Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. Қуат коэффициенті. Ток күшінің және 

кернеудің әсерлік мәндері.  

39. Символдық әдіс. Комплекстік кедергі. Комплекстік түрдегі Ом заңы.   

6 Студенттердің жетістіктерін бағалау туралы ақпарат  

 6.1 Бағалау жүйесі 

          Сіздің  жетістіктеріңіз оқытудың кредиттік  технологиясында  қабылданған, 

қорытынды  бағалар  шкаласы  бойынша    курстық  бағдарлама  бойынша 

бағаланады (кесте 1). 

 

Кесте 1 Баға 

Балдың 


сандық 

баламасы 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі  

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


 

В 

3,0 


80-84 

В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

 

С 

2,0 


65-59 

С- 

1,67 


60-64 

Д+ 

1,33 


55-59 

10 

 

Д- 

1,0 

50-54 


0-49 Қанағаттанарлық 

емес 


 

Жіберілу ретингі (ЖР) сіз семестр бойы жинайсыз. Әрбір оқу жұмысы 100 

баллдық  шкала  бойынша  бағаланады  және  2  -  кестедегідей    салмақтық 

коэффициенті ескеріле отырып жіберілу рейтингісіне  енеді. 

 

        2 кесте. Жіберілу рейтингі. Параметр 

Салмақ коэффициенті 

Дәрістік сабақтарға қатысу  

0,05  


СӨЖ 

0,10  


Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

0,25 


ЕСЖ қорғау 

0,35 


Зертханалық жұмыстар 

0,25  


Жіберілу рейтингінің қорытындысы (Орт) 

1,00 


 

Аралық бақылау (АБ) семестрде екі рет өткізіледі (Б1 және Б2) және әр қайсысы 

оқытушымен 

100-баллдық 

шкаласымен 

бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

БР=(Б


1

2)/2*0,2+Ор*0,8 

Қорытынды баға келесідей шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Балл қою саясаты: 

 

Бағалау баллдары ең жоғарғы болып саналады. Олар жұмыстың орындалу сапасына  қойылады.  Тестілеу  және  дәріске  қатысуды  бағалау  баллдары  дұрыс 

жауаптар санына және  дәріске қатысу күндерімен есептелінеді.  6.3 

Университетте 

оқитындардың 

академиялық 

икемділігін 

уйымдастырудағы бағаны ауыстыру 

       ECTS  (Трансферттің  (ауыстырудың)  Еуропалық  жүйесі  және  кредиттерді 

жинақтау)  бойынша  бағаларды  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  балдық-

рейтингтік,  әріптік  бағалау  жүйесіне    ауыстыру  немесе  керісінше  4  және  5  – 

кестелерге сәйкес жүргізіледі. 

                                                                                                        

Кесте  3  -  ECTS  бойынша  бағаларды  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін 

балдық-рейтингтік, әріптік бағалау жүйесіне  ауыстыру 

 ECTS 

бойынша  

бағалалар 

 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

11 

 

С 

2,0 


65 

  Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық емес 

 

 Кесте  4  -  ҚР  -  ндағы  балдық-рейтингтік,  әріптік    жүйесіненен    бағаларды ауыстыру ECTS бойынша бағаларға ауыстыру 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

ECTS 

бойынша  

бағалау 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

  Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

  Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

  Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу графикалық жұмыстарды орындау және тапсыру; 

- зертханалық жұмыстарды орындау, сабақты тек себепті жіберу

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

  

8 Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

Қайшылық  туған  жағдайларда  оқу  тобында  оқытушымен  немесе  эдвайзермен, 

күрделі жағдайда деканат қызметкерлері ашық талқылану қажет.  

9 Әдебиеттер тізімі:  

 

Негізгі:         1.

 

Бәйімбетов Ф.Б. Электр және магнетизм: оқу құралы / Ф.Б. Бәйімбетов, Т.С. Рамазанов; Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 

2011.- 280б. 

 


12 

 

        2. Иванов А.Е. Электродинамика: учебник / А.Е. Иванов, С.А. Иванов. - М.: КноРус, 2012. - 576с.  

        3. Пеннер Д.И., Угаров В.А. Электродинамика и специальная теория 

относительности.-М.: Просвещение, 1980 

4.

 Савельев И.В. Курс общей физики: в 4-х т.:учеб. пособие для вузов. Т. 2: 

Электричество  и  магнетизм,  оптика:  учеб.  пособие.  /  И.В.  Савельев;  под  ред. 

В.И.Савельева. - 2-е изд. стереотип. - М.: КноРус, 2012.- 576с. 

 

5. 

Митрохин  В.Н.  Электродинамика  и  распространение  радиоволн:  учеб. 

пособие / В.Н. Митрохин; МИПК МГТУ им. Н.Э.Баумана.- М.: Рудомино, 2010. 

- 208с. 


 

6.  Иродов  И.Е.,  Электромагнетизм.  Негізгі  заңдар:  оқулық  /  И.Е.  Иродов.- 

Алматы, 2013. - 332б. - (ҚР ЖОО қауымдастығы). 

7. Трофимова Т.И. Физика курсы. М.: Академия, 2006 

8.

 

Чертов А.Г., Задачник по физике: учеб. пособие / А.Г. Чертов А.А., Воро-бьев. - 8-е изд. перераб. и доп.- М.: Физматлит, 2009. - 640с.  

9. Иродов И.Е., Задачи по общей физике: учеб. пособие / И.Е. Иродов. - 9-е 

изд. - М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. - 431с.  

Қосымша: 

        10. Электростатика және тұрақты ток. Зертханалық жұмыстарды орындауға 

арналған  әдістемелік  нұсқаулар  (Барлық  мамандық  пен  барлық  оқу  түріне 

арналған)  Т.С.  Байпақбаев,  Л.В.  Завадская,  Л.Х.  Мажитова,  Л.А.  Тонконогая.  - 

Алматы: АЭЖБИ, 2007. - 35 б. 

11. Электр  және  магнетизм.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқаулар (Барлық мамандық пен барлық оқу түріне арналған)  Т.С. 

Байпақбаев,  Л.В.  Завадская,  Л.Х.  Мажитова,  Л.А.  Тонконогая.  -  Алматы: 

АЭЖБИ, 2008. - 36 б. 

        12.Тербелістер. 

Барлық  мамандық  студенттері  үшін  зертханалық 

жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқаулықтар.  Сыздықова  Р.Н., 

Кенжебекова А.И. - Алматы: АЭжБИ, 2015. -32 б.  

         13. 

Искаков  Ж.  Электрдинамика.Толқындар  мен  тербелістер.  5В071800  – 

Электрэнергетика  мамандығының  күндізгі  оқу  бөлімінде  оқитын  студенттер 

үшін есептеу  -  сызба жұмыстарды орындауға  әдістемелік  нұсқаулар.  -  Алматы: 

АЭжБУ, 2014. - 26 б. 

 

  

Каталог: student -> sillabus -> fizika kz
fizika kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
fizika kz ->  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
fizika kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
fizika kz -> М.Ө. Зияханов 2016 ж
fizika kz -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
fizika kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2015 ж
fizika kz -> Т.ғ. к, доцент Байпақбаев Т. С құрастырды
fizika kz -> Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
fizika kz -> Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
fizika kz -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды

жүктеу 350.41 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет