Қмму еңбек (ішкі) тәртібініңжүктеу 266.54 Kb.

бет2/3
Дата22.04.2017
өлшемі266.54 Kb.
1   2   3

 

128 бабында

 кӛрсетілгендей тӛлем жүргізіледі. 

4.4.19.

 

Ауысымдық  жұмыс  жатақханалардың  күзетші-вахтерлары,  қоғамдық тамақтану  комбинатының  (наубайшы,  №6  буфеттің  асхана 

қызметшісі, 

асхана 

қызметкерлері) қызметкерлері 

үшін 


тағайындалады. 

Ауысымдық 

жұмыс 

күнделікті жұмыс 

ұзақтылығының  нормасы  жұмыс  берушінің  ӛндірістік  қызметінің 

режимін  немесе  ӛндірістік  процесс  ұзақтылығы  үздіксіз  процеске 

ұласатын болса қарастырылады. 

4.4.20.

 

Жатақханалардың күзетші-вахтерлары, 

қоғамдық 

тамақтану 

комбинатының  (наубайшы,  №6  буфеттің  асхана  қызметшісі,  асхана 

қызметкерлері) қызметкерлері үшін жұмыс ауысымының ұзақтылығы, 

бір  ауысымнан  екіншісіне  ауысу  бекітілген  тәртіпте  бекітілген 

ауысымдық кестелерімен қарастырылады. 

4.4.21.


 

ТЖД  қызмет  кӛрсетуші  персоналы  үшін  ауысымдық  кестесін 

қызметтердің  жетекшілері  қалыптастырады,  ол  ТЖД  бастығымен 

бекітіледі  және  ұйымдастыру-экономикалық  жұмыстар  жӛніндегі 

проректормен бекітіледі. 

4.4.22.


 

Жұмыс  уақытын  соммалап  есепке  алу  күзетші-вахтерлар,  қоғамдық 

тамақтану  комбинатының  қызметкерлері  (наубайшы,  №6  буфеттің 

асхана  қызметшісі,  асхана  қызметкерлері),  үздіксіз  қызмет  ететін 

ӛндірістер, цехтар, аумақтар мен жұмыстың кейбір түрлерінде, ӛндіріс 

(жұмыс)  жағдайлары  бойынша  жұмыскерлердің  осы  санаты  үшін 

күндізгі  және  апта  сайынғы  жұмыс  уақытының  ұзақтылығы 

бекітілмейтін болса қолданылады. 

4.4.23.

 

Жұмыс  уақытының  соммаланған  есепке  алынатын  уақыты  кезінде есепке  алу  мерзімі  ай  болып  табылады,  оның  шегінде  жұмыс 

уақытының күнделікті және (немесе) апта сайынғы жұмыс уақытының 

(алты  күндік  немесе  бес  күндік  жұмыс  аптасында  қырық  сағат) 

нормасы  осы  санат  үшін  орташа  бекітілгендей  сақталуы  керек,  артып 

кетуі (үстеме сағат) үшін бір жарым рет тӛленеді. 

4.4.24.


 

Жұмыс  уақытының  соммалап  есепке  алу  кезіндегі  жұмыс  тәртібі 

кезіндегі  жұмыскерлер  үшін  жұмыс  уақытының  соммалап  есепке 

алынуы  еңбек  немесе  ұжымдық  шартпен  анықталады,  немесе 

жұмыскерлердің  пікірін  есепке  ала  отырып  ұжымдық  шартпен 

анықталады. 

4.4.25.

 

Қызметкер  еңбек  шартына  сәйкес  толық  емес  жұмыс күнінен  немесе толық емес жұмыс аптасына қабылдануы мүмкін. 

4.4.26.


 

Қоса    атқару    тәртібіндегі    жұмыс    негізгі    лауазым  бойынша  

жұмыстан тыс уақытта  орындалуы  тиіс. 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 10 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

4.4.27.

 

Қоса атқару бойынша жұмыс тәртібі еңбек шартында айтылады.  Осы кезде қоса атқару бойынша жұмыс күнделікті жұмыс ұзақтылығының 

бекітілген нормасын 4 сағаттан артық нормадан асып кетпеуі тиіс. 

4.4.28.

 

Қоса  атқару  бойынша  еңбек  шартын  жасау  үшін  қызметкерден қосымша  негізгі  жұмыс  орны  бойынша  сипаты  мен  жағдайлары 

туралы қосымша анықтама (жұмыс орны, қызметі, еңбек жағдайлары) 

сұратылады. 

4.4.29.


 

Университетте 

жүргізілетін 

сағаттық 

тӛлем 

жағдайындағы педагогикалық  жұмыс  негізгі  қызметі  бойынша  жұмыс  уақытынан 

артық  орындалады.  Негізгі  жұмыс  орны  және  қоса  атқару  бойынша 

күнделікті  жұмыс  ұзақтылығы  Еңбек  кодексінің  82,  198  баптарына 

сәйкес бекітіледі. 

 

5.

 

Еңбек тәртібін бұзғаны үшін жазалаулар 

5.4.


 

Еңбек  тәртібін бұзу, атап айтқанда,  қызметкердің  кінәсы  бойынша 

оған жүктелген еңбек  міндеттерін  орындамау  не  тиісті  орындамау   

қызметкердің  тәртіпсіздік  жасағаны  үшін  тәртіптік  жаза  қолдануға  

әкеледі. 

5.5.


 

Қызметкердің  теріс  қылық  жасаған  кезінде  әкімшілік  тәртіптік 

сӛгістің келесі түрлерін ұстануға құқығы бар: 

 ескерту; 

 сӛгіс; 

 қатаң сӛгіс. 

5.6.


 

Жұмыс берушінің тарапынан еңбек шартын бұзу Еңбек кодексінің 54 

бабына сәйкес жүзеге асырылады. 

5.7.


 

Тәртіптік  сӛгістер  акт  жасау  жолымен  Университет  ректорымен 

тағайындалады.  Тәртіптік  сӛгіс  тағайындау  туралы  акт  тәртіптік 

сӛгіске  тартылған  жұмыскерге  қол  қою  арқылы  тағайындалған 

күнінен  үш  жұмыс  күні  ішінде  айтылады.  Қызметкердің  ӛз  қолымен 

жұмыс берушінің актімен танысқаны туралы қол қоюдан бас тартқан 

жағдайында  бұл  туралы  тәртіптік  сӛгіс  тағайындау  актісінде  сәйкес 

жазба  жазылады.  Жұмыскерді  тәртіптік  сӛгіс  жариялағаны  туралы 

актімен  жеке  таныстыру  мүмкін  болмаған  жағдайда  жеткені  туралы 

қағазы  бар  хат  түрінде  актіні  бағыттауға  міндетті.  Тәртіптік  сӛгіс 

тәртіптік  сӛгіс  қызметкермен  еңбек  кодексінде  бекітілген  тәртіпте 

шағымдала алады. 

5.8.

 

Университет  әкімшілігі      тәртіптік    жаза    қолданғанға    дейін  қызметкерден  жазбаша    түсініктемені    талап  етуі    міндетті. 

Қызметкердің  айтылған  түсініктемені  беруден  бас  тартқан 

жағдайында сәйкес акт жасалады. 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 11 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

5.9.

 

Қызметкерге    тәртіптік    жаза  тікелей      тәртіпсіздік    анықталғанда, бірақ    Еңбек    кодексінің  73-бабының  5-тармағымен  ескерілген 

жағдайларды  есепке  алмағанда анықталған күнінен бастап бір айдан 

кешіктірмей   қолданылады. 

5.10.


 

Тәртіптік    жаза    тәртіпсіздік    жасағаннан  кейін  алты    айдан  кеш,  ал  

Қазақстан  Республикасының  заңымен  белгіленген  жағдайларда 

немесе  ҚММУ    қаржы-шаруашылық  қызметі    немесе    ревизия  

нәтижелері    бойынша    тәртіпсіздік  анықталғанда  –  қызметкердің  

тәртіпсіздік  жасаған күнінен бастап 1 жылдан кеш   қолданылмайды.  

Қылмыстық  іс  бойынша  ӛндіріс  уақытына    кӛрсетілген  мерзім 

кірмейді. 

5.11.

 

Тәртіптік  жазаны    қолдану    мерзімі  уақытша    еңбекке  жарамсыздығына,    мемлекеттік    немесе  қоғамдық  міндеттерді  

орындауы    үшін    жұмыстан  босатылғанына,  еңбек    демалысында, 

іссапарда  болуына байланысты   тоқтатылады. 

5.12.


 

Тәртіптік    жазаның    қолданылу    мерзімі,    Еңбек    кодексінің  72-

бабының  1-тармағының  4-тармақшасымен  ескерілген  жағдайды  

есепке    алмағанда,    оның    қолдана    бастаған  күннен  бастап    алты  

айдан аспауы  керек.  Осы  мерзім ішінде  қызметкерге жаңа  тәртіптік  

жаза қолданылмаса,  ол тәртіптік  жазаланбаған болып есептеледі. 

5.13.

 

Тәртіптік   жазаны   қолданған әкімшілік  оны   ӛз  тілегі,  қызметкердің не    оның    тікелей      басшысының    ӛтініші,  қызметкерлер  ӛкілінің 

ӛтініші   бойынша алып тастауға  құқылы. 

 

6.

 

Оқу тәртібі 

6.1.


 

Оқу  жылы  университеттің  оқу  кеңесімен  бекітілген  академиялық 

күнтізбеге  сәйкес  басталады.  Бекітілген  мерзімге  сәйкес  оқуға 

келмеген студенттер  ЖОО-дан шығарылады. 

6.2.

 

Университеттегі  оқу  сабақтары  белгіленген  тәртіпте  бекітілген  оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес кесте бойынша жүргізіледі. 

6.3.


 

Оқу кестесі бір жылға құрылады және сайтқа орналастырылады. 

6.4.

 

Дәрісханалық  сабақтардың  барлық  түрлері  үшін  50  минутқа  тең  бір академиялық сағат белгіленеді. 

6.5.


 

Әр оқу дәрістерінің басталуына дейін (сабақ арасындағы үзілістерде) 

дәрісханаларда, зертханаларда, оқу шеберханалары мен кабинеттерде 

зертханашылар  мен  ассистенттер  қажетті  оқу  құралдары  мен 

аппаратураны даярлайды. 

6.6.


 

Дәрісханаларда,  зертханаларда,  клиникаларда  (шеберханаларда) 

тәжірибелік  сабақтарды  ӛткізу  үшін  әр  курс  топтарына  бӛлінеді. 

Студенттік  топтардың  құрамы  факультет  деканының  ӛкімімен 

белгіленеді. 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 12 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

6.7.

 

Факультет деканының 

ӛкімімен 

әр 

топта 


топ 

басшысы 


тағайындалады.  Топ  басшысы  тікелей  факультет  деканына    және 

деканның сол курс бойынша орынбасарына бағынады. 

6.8.

 

Топ басшысының міндетіне кіреді: 6.8.1.

 

Топ білім алушылардың үлгерімі мен қатысуына дербес есеп6.8.2.

 

Босату  себебін  кӛрсетумен  білім  алушылардың  сабаққа  келмеуі туралы факультет деканын ақпараттандыру; 

6.8.3.


 

Аралық  бақылау  және  қорытынды  бақылау  уақытында,  дәрістерде 

және  тәжірибелік  сабақтарда  топтардың  оқу  тәртібін,  сондай-ақ  оқу 

жабдықтары мен құралдарының сақталуын қамсыздандыру; 

6.8.4.

 

Оқу  кестесіне  енгізілген  ӛзгерістер  туралы  білім  алушыларға хабарлау;  деканаттың  ӛкімдерін,  нұсқаулықтарын,  ақпараттарын 

барлық  білім  алушылардың  назарына  жеткізу;  Топ  басшысының 

тапсырмалары жоғарыда кӛрсетілген функциялар шеңберінде барлық 

топ  білім  алушылары  үшін  міндетті.    Әр  топта  белгіленген  үлгідегі 

оқу журналы жүргізіледі. 

6.9.


 

Әр топта белгіленген үлгідегі оқу журналы жүргізіледі. 

6.10.

 

Университет білім алушылары міндетті: 6.10.1.

 

ҚММУ  ОК  құзіретіне  сәйкес  бекітілген  таңдау  мамандығы  бойынша теориялық  білімдер  мен  тәжірибелік  дағдыларды  жүйелі  және  терең 

игеру; 


6.10.2.

 

оқу  тәртібін  ұстану,  Еңбек  (ішкі)  тәртіп  ережелерін  орындау, жатақхана  туралы  ережені,  басқа  да  Университет  әкімшілігінің 

жергілікті актлері мен  ӛкімдерін ұстану; 

6.10.3.

 

оқу  жоспарлары  мен  бағдарламаларында  қарастырылған  белгіленген уақытта  тапсырмалардың  барлық  түрлері  орындау  және  дәрістерді, 

тәжірибелік сабақтарға қатысу

6.10.4.

 

дәріс уақытында университетте белгіленген киім формасын сақтау6.10.5.

 

дәріс,  тәжірибелік  сабақтар,  аралық  және  қорытынды  бақылау уақытында олардың ӛтуіне кедергі жасамау үшін ұялы телефондарды 

ӛшіру; 


6.10.6.

 

сыбайлас жемқорлық әрекеті жағдайларына қарсы әрекет ету6.10.7.

 

Студенттің  арождан  кодексін  (Қазақстан  Республикасының  жоғары оқу  орындарының  студенттері  мен  оқытушыларының  қоғамымен 

дайындалды  және  2010  ж.  Білім  және  ғылым  министрлігімен 

мақұлданды), ҚММУ Этикалық нормаларының кодексін ұстану. 

6.11.


 

Дәлелді  себеп  бойынша  сабаққа  келмеген  жағдайда  білім  алушы 

келесі  күннен  кешікпей  факультет  деканына  білдіруге  және  келген 

күні  оқу  орнына  сабақты  босату  себептері  туралы  ақпарат  ұсынуға 

міндетті.  Ауырған  жағдайда  білім  алушы    ЖОО    емханасымен 

расталған  емдеу  мекемесінің  белгіленген  үлгідегі  анықтамасын ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 13 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

факультет 

деканына 

ұсынады. 

Босатылған 

сабақтар 

білім 


алушылардың үлгерімін бағалау рейтингтік жүйесіне сәйкес ӛтеледі. 

6.12.


 

Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатқан  және  белгіленген  мерзімге  дейін  9 

сағат  сабақтар  мен  дәрістерді  ӛтемеген  білім  алушыларға  сәйкес 

деканатпен ескерту, ЖОО ректор бүйрығымен 18 сағатқа – сӛгіс және 

27  сағатқа  –  қатаң  сӛгіс  жарияланады.  Дәлелді  себепсіз  36  және 

оданда кӛп сабақтар мен дәрістерді босатқан және белгіленген мерзім 

ішінде  ӛтемеген  білім  алушылар  оқу  тәртібін  бұзғаны  үшін  ҚММУ 

Еңбек (ішкі) тәртіп ережелеріне сәйкес шығарылады. 

6.13.

 

Студенттердің  сабақты  босатқан  және  дәлелді  себепті  растайтын құжат  болмаған  жағдайда  декан  факультеттің  СӚБК  және  деканның 

орынбасарынан тұратын комиссия құрады және себептің дәлелділігін 

анықтайды. 

6.14.


 

Аралық аттестаттау уақытына дейін пән бойынша академиялық қарыз 

240 сағаттан кӛп болған жағдайда жазғы семестрге ӛткізілмейді және 

қайта оқу курсына қалдырылады. 

6.15.

 

Университет  бітірушілері  жасалған  шартқа  сәйкес  міндетті  бӛлініске және еңбекке орналастыруға жатады. 

6.16.


 

Медициналық  кӛрсеиілімдері  бойынша  академиялық  демалыс  білім 

алушыға келесілердің негізінде ұсынылады: 

 ауыруы  бойынша  6  айдан  12  айға  дейінгі  ұзақтылығы  бар 

амбулаторлық-емханалық  ұйым  жанындағы  дәрігерлік-кеңес 

берушілік комиссия (ДКК) қорытындысы

 туберкулезбен ауыру жағдайында туберкулезге қарсы медициналық 

ұйым жанындағы Орталық дәрігерлік-кеңес берушілік комиссияның 

қорытындысы. 

Академиялық  демалыс  білі  алушыға  сонымен  қатар  келесілердің 

негізінде ұсынылуы мүмкін: 

 заңнамамен  бекітілген  жағдайларда  әскери  қызметке  шақырту 

уақытында  Қазақстан  Республикасының  Әскери  Күштерінің 

қатарына шақырту туралы парақша

 заңнамамен  бекітілген  жағдайларда  3  жылға  дейін  ұзақтылықта 

баланың тууы, асырап алу; 

 

заңнамамен қарастырылған басқа да жағдайларда. 6.17.

 

Дәрігерлермен  медициналық  кӛрсеткіштер  бойынша    академиялық демалыс  беру  мүмкіндігі  туралы  қорытындыны  шығару  үшін  білім 

алушы 


білім 

беру 


ұйымына 

қызмет 


кӛрсететін 

емдеу-


профилактикалық ұйымға бақылауда болған медициналық мекемеден 

ауру тарихы жӛнінде толық үзінді кӛшірме ұсыну. 

6.18.

 

ДКК  науқастар  мен  жүктілерге  академиялық  демалыс  ұсыну қажеттілігі  туралы  қорытындыны  немесе  денсаулық  жағдайы 

ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 14 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

бойынша  басқа  факультетке  (мамандыққа)  оқуға  ауысуы  туралы 

ұсынымдарды шығарады. 

6.19.

 

ДКК  қорытындысы  бойынша  бактерия  шығарушы  туберкулезбен науқас  білім  алушыларға  1  жылдан  2  жылға  дейінгі  мерзімде 

академиялық демалыс беріледі. 

6.20.

 

Академиялық демалыс сондай-ақ үш жылға дейін балаға қарау үшінде беріледі. 

6.21.


 

Білім  алушылар  ӛту  рейтингімен  кафедрада  таныса  алады. 

Кафедралар деканатқа рейтинг тізімдемесін тапсырады. 

6.22.


 

Жоғарылату  мақсатында  қорытынды  бақылау  бойынша  оң  нәтижелі 

бағаларды қайта тапсыру рұқсат етілмейді. 

6.23.


 

Аралық аттестаттауға ӛту рұқсаты ағымдағы оқу жылына ҚММУ Оқу 

кеңесінің шешімінде белгіленген ӛту рейтингіне сәйкес жүргізіледі.  

6.24.


 

Емтихандық сессияға жіберу екі кезеңде жүзеге асырылады:  

 

бірінші  кезеңде  факультет  деканының  жалпы  ӛкімімен  оқу  үшін тӛлемінде,  пререквизиттері  бойынша  академиялық  қарызы, 

академиялық  демалысы  жоқ  немесе  ұзақ  уақыттық  емделудегілер 

емтихандық сессияға факультет деканының жалпы ӛкімімен бірінші 

кезеңде жіберіледі;  

 

екінші  кезеңде  үлгерімнің  ағымдық  және  аралық  бақылау нәтижелері  бойынша  анықталатын  жіберу  рейтингісін  бағалау 

негізінде  пән  бойынша  емтиханға  автоматты  жіберу  жүзеге 

асырылады.  Осы  жіберу  тіркеу  бӛлімімен  GPA  есептеу  кезінде 

қанағаттанарлық бағалауға теңестірілетін әр білім алушының тегіне 

қарсы  сәйкес  белгісімен  емтихандық  ведомость  бойынша 

орындалады. 

6.25.

 

Қорытынды  бақылауға  және  емтихан  тапсыруға  келмеген  жағдайда білім  алушы  түсініктеме  жазуы  тиіс.  Дәлелді  себепсіз  емтиханға, 

қорытынды  бақылауға  келмеген  жағдайда  академиялық  қарызбен 

теңеседі.  Оқудың  келесі  курсына  ауыстырылған  білім  алушыда 

академиялық қарыз бар болған жағдайда академиялық кезең ішінде 2 

реттен кӛп емес ақылы негізде сәйкес пәндерді қайта оқиды. 

6.26.


 

Қорытынды  бақылау  уәкілетті  тұлғаның  (кезекші  қызметкер, 

оқытушы) қатысуымен емтиханның жасалған кестесіне сәйкес арнайы 

бӛлінген  және  техникалық  дайындалған  аудиторияларда  ӛткізіледі. 

Емтихан уақытында білім алушыларға тыйым салынады: 

 

 емтихан тапсыру орнын ӛз еркімен ауыстыру

 

 компьютерді  сӛндіру  немесе  қосу,  тестілеу  бағдарламасынан  басқа 

компьютерлік бағдарламаларды ашу; 

 

 

оқулықтарды,  анықтамалықтарды,  «шпаргалкаларды»,  ұялы  телефонды, қалта  компьютерін,  коммуникаторды  және  басқа  да  электронды 

құралдарды пайдалану;  ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 15 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

 

 

компьютерге қандай да бір электронды құрылғыларды қосу, оның ішінде флэш-карталар,  CD,  DVD,  қатты  дисктер  және  басқа  да  ақпарат  сақтау 

құрылғылары; 

 

 

компьютердің қалыпқа келтірулерін ӛзгерту;  

 

интернетті  пайдалану,  басқа  да  жергілікті  немесе  жаһандық  желілік ресурстарды пайдалану, жойылған жұмыс столын пайдалану;  

 

 хабарламалармен алмасу; 

 

 қағаз жазбаларымен алмасу; 

 

 ұялы телефонмен сӛйлесу;  

 

 айналасындағыларды емтиханнан бӛгеу, қатты сӛйлеу, ӛзін дӛрекі ұстау, 

этикалық нормаларды бұзу. 

Білім алушылардың міндеттері: 

 

 бекітілген кестеде нұсқалған уақыт аясында емтиханға келу

 

 жеке  тұлғасын  куәландыратын  бекітілген  тәртіптегі  құжаты  болуы 

(студенттік билет, сынақ кітапшасы, жеке куәлігі); 

 

 

аудитория кезекшісінің нұсқауларын орындау. Нұсқалған 

пункттерді 

орындамаған 

жағдайда, 

сонымен 

қатар 


аудиториядан, компьютерлік тестілеу залынан кетіп қалған немесе еркімен 

кеткен,  кестеде  кӛрсетілген  орыннан  тыс  жерлерде,  кестемен  кӛрсетілген 

уақыттан  басқа  уақытта  емтиханды  ӛз  еркімен  тапсырған  жағдайда  

қорытынды  бақылау  қорытындысы  жоққа  шығарылады.  Ведомостте  «0» 

бағасы қойылады, ол академиялық қарызбен теңеледі. 

6.27.


 

Білім  алушылар  мемлекеттік  меншікке  ұқыпты  және  мұқият  қарауға 

міндетті (құрал-саймандар, оқу құралы, кітаптар, аспаптар және т.б.). Білім 

алушыға  университет  әкімшілігінің  рұқсатынсыз  зертханадан,  оқу  және 

басқа  да  бӛлмелерден  заттар  мен  әртүрлі  жабдықтарды  шығаруға  тыйым 

салынады. 

6.28.

 

Білім  алушылар  тек  оқу  орнында  ғана  емес  клиникалық  базада  және қоғамдық орындарда ӛз-ӛзін ұстай  білуі, сыпайы болуы міндетті. 

6.29.


 

Барлық оқу және оқу-ӛндірістік бӛлмелеріндегі тиісті тазалық пен тәртіпті 

оқу  орнында  белгіленген  ережелерге  сәйкес  ӛз-ӛзіне  қызмет  кӛрсету 

бастамасында техникалық персонал мен білім алушылар қамтамасыз етеді. 

6.30.

 

Оқуда  жоғары  кӛрсеткіштері,  жақсы  үлгерімі  және  қоғамдық,  ғылыми жұмысқа  белсенді  қатысқаны  үшін  білім  алушыларға  келесі  марапаттау 

шаралары белгіленеді: 

 

алғыс хаттар;  

құрмет мадақтамалары. 6.31.

 

Оқу  тәртібін  бұзғаны,  еңбек  (ішкі)  тәртібі  ережелерін,  жатақханада  тұру ережесін,  шарт  талаптарын,  Университет  жарғысын  орындамағаны  үшін 

білім алушыға тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін: 

 

ескерту;  

сӛгіс;  

қатаң сӛгіс;  

оқу орнынан шығару. ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 16 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

6.32.

 

Жазалау туралы мәселе факультет СӚБК талқылаған соң деканатта шешілуі мүмкін. 

6.33.


 

Білім алушы университеттен келесі негіздер бойынша шығарылуы мүмкін: 

 

ӛз қалауымен;  

ӛліміне  байланысты,  сондай-ақ  соттың  хабарсыз  жоғалғаны  немесе ӛлгені туралы шешімі бойынша мойындалған жағдайда

 басқа  білім  беру  ұйымына  оқуын  жалғастыруы  үшін  ауысуына 

байланысты; 

 

дәлелді себепсіз белгіленген мерзімде оқу жоспарын орындамағаны (бір академиялық мерзім ағымында академиялық қарызды жоя алмау) немесе 

мемлекеттік  қорытынды  аттестаттауда  қанағаттандырмайтын  баға 

алғаны үшін; 

 бекітілген мерзімдерге сәйкес сабақтарға кіріспеген ретінде; 

 университет  жарғысында,  еңбек  (ішкі)  тәртіп  ережесі  мен  университет 

жатақханасында  тұру  ережесінде  қарастырылған  білім  алушының 

міндеттерін бір рет дӛрекі орындамағаны үшін; 

 тәртіптік  әрекет  ету  шаралары  тәртіп  бұзушыға  бұрын  қолданылған 

жағдайда  Университет  жарғысында,  еңбек  (ішкі)  тәртіп  ережесі  мен 

университет 

жатақханасында 

тұру 

ережесінде қарастырылған 

міндеттерді жүйелі бұзғаны үшін; 

 

білім  алушы  бостандығынан  айыратын  немесе  басқа  да  оқуды жалғастыру  мүмкіншілігінен  айыратын  жазаларға  сот  шешімі  заңды 

күшіне енген жағдайда

 

білім беру шартында қарастырылған талаптарды бұзғаны үшін;  

білім  алушының  жалған  құжаттарды  немесе  университетке  түсуі  және (немесе)  оқуына  байланысты  әдейі  жалған  мәліметтерді  ұсынған 

жағдайда; 

 

білім  алушының  университет  абыройы  мен  іскерлік  беделіне  зиян тигізетін әрекет жасаған жағдайда

 академиялық демалыстан шықпағанына байланысты

 университеттен  оқудан  шығару  Қазақстан  Республикасының  қызметтегі 

заңнамасында  қарастырылған  басқа  да  негіздер  бойынша  жүзеге 

асырылады. 

6.34.


 

Тәртіптік жаза қолдануға дейін білім алушыдан жазбаша түрде түсініктеме 

талап етілуі керек. Білім алушының кӛрсетілген түсініктемені ұсынудан бас 

тартуы  актпен  ресімделеді.  Бас  тарту  тәртіптік  жаза  қолдану  үшін  кедергі 

бола алмайды. 

 1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал