Министерство здравоохранения республики казахстанжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/40
Дата09.06.2017
өлшемі5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ 
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
KARAGANDA STATE MEDICAL UNIVERSITY 
 
 
 
 
 
 
«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ:  
ЖАҢА КӨЗҚАРАСТАР МЕН ШЕШІМДЕР» 
Республикалық студенттік ғылыми-практикалық  
конференциясының материалдары 
2014 ж. 11 сәуір  
 
 
 
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА:  
НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕШЕНИЯ» 
Материалы республиканской студенческой  
научно-практической конференции 
11 апреля 2014 г. 
 
 
 
« YOUTH AND SCIENCE:  
NEW VIEWS AND DECISIONS» 
Materials of republican Student`s  
Scientific Practical Conference  
11
th
 of April, 2014 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Караганда 2014 

 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕШЕНИЯ 
 
 

УДК 61(063) 
ББК 51 
Ж 33 
 
 
 
Под общей редакцией ректора КГМУ 
профессора Р.С. Досмагамбетовой 
 
Редакционная коллегия: 
А.А. Турмухамбетова, Т.Т. Едильбаева, С.М. Кабиева,  
Ж.К. Тухметова, К. Югай  
 
 
 
Ж33 Жастар және ғылым: жаңа көзқарастар мен шешімдер: Респ. студенттік 
ғыл.-прктикалық  конф.  матер.  Молодежь  и  наука:  новые  взгляды  и 
решения:  Матер.  респуб.  студенческой  научн.-практ.  конф.  Youth  and 
science: new views and decisions: Materials of republican Student`s Scientific 
Practical Conference. - Караганда: изд-во КГМУ, 2014. - 216с. 
 
 
 
 
Жинақта клиникалық медицинаның заманауи аспектілеріне, ана мен баланы 
қорғаудың өзекті мәселелеріне және профилактикалық медицина мен денсаулық 
сақтауды ұйымдастыруға арналған жұмыстар қарастырылады.  
 
В  сборнике  рассматриваются  работы  студентов,  посвященные  современ-
ным  аспектам  клинической  медицины,  актуальным  проблемам  охраны 
материнства  и  детства,  вопросам  профилактической  медицины  и  организации 
здравоохранения.  
 
Scientific  papers  of  students  dedicated  to  the  clinical  medicine  modern  aspects, 
actual  problems  of  motherhood  and  childhood  protection,  questions  related  to 
preventive medicine and health care organization are considered in the collection.   
 
 
 
УДК61(063) 
ББК51 
 
ISBN 978-601-202-162-2 
 
 
 
 
© Карагандинский государственный медицинский университет, 2014 

 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕШЕНИЯ 
 
 

 
Н. С. Әзім, С. С. Райсова 
ӨКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ОБСТРУКТИВТІ АУРУЛАРЫМЕН  
НАУҚАСТАРДАҒЫ КОГНИТИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ БАҒАЛАУ 
Ғылыми жетекшісі м.ғ.к., доцент м.а. Ж.А. Бейсенбекова 
ҚММУ, №1 ішкі аурулар кафедрасы, Қарағанды қаласы 
 
Кіріспе.  Өкпенің  созылмалы  обструктивті  ауруы  (ӨСОА)  қазіргі  кезде  кеңінен  таралуына 
байланысты өзекті мәселе болып табылады. Сонымен қатар, ӨСОА-мен ауратындар саны жер шарында 
экологиялық жағдайлардың бұзылыстарының адам ағзасына кері әсерінен және  темекі шегудің кеңінен 
таралуына  байланысты  жылдан  жылға  қарқынды  дамып  келеді.  ӨСОА  кезіндегі  өкпелік  патология 
церебральды  қанайналым  бұзылыстарына  әкелетіні  дәлелденген  (Бердичевский  М.Я.,  1989,  Куц  Н.В., 
2006).  
Зерттеудің  мақсаты.  ӨСОА-мен  науқастардағы  орталық  жүйке  жүйесіндегі  гемодинамикалық 
өзгерістер аясында дамитын когнитивті бұзылыстарды бағалау.     
Материалдар мен әдістер. Зерттеуге ӨСОА-мен 52-68 жас аралығындағы 17 науқас (І топ) және 
бронхылық демікпемен (БД) ауратын 11 науқас (ІІ топ) алынды. Барлық науқастарға стандартты зерттеу 
әдістермен қатар, когнитивті бұзылыстарды бағалауға Монреальдік шкала (МоСА) жүргізілді және көру-
кеңістіктік  бұзылыстарды  бағалау  үшін  «Сағат  суретін  салу»  (Sunderland  Т.  et  al,  1989)  шкаласы 
қолданылды.  
Зерттеу  көрсеткіштері  және  оларды  талдау.  Науқастардың  23%  әйелдер  және  87%  еркектер 
құрады. Монреальдік шкала бойынша зерттеу жүргізгенде науқастардағы әртүрлі  когнитивті сфералар: 
зейінділік  және  концентрация,  орындау  қызметі,  есте  сақтау,  сөйлеу,  көру-конструктивті  дағдылар, 
абстракты  ойлану,  санау  және  ориентация  бағаланды.  Зерттеу  қорытындысы  бойынша  жалпы 
қорытынды  балдары  24-27    құрайтын  болса  науқастардағы  аздаған  когнитивті  бұзылыстар  бар  екенін 
көрсетеді, ал 24 төмен болған жағдайда айқын когнитивті бұзылыстар бар екені анықталады. Зерттеуге 
анамнезінде  созылмалы  өкпелік  жүрек,  басынан  өткерген  ишемиялық  инсультпен,  ауыр  дәрежедегі 
артериалық  гипертензиямен  науқастар  алынған  жоқ.  Зерттеу  қорытындысы  бойынша  барлық 
науқастарда  әртүрлі  дәрежедегі  (І-ІІ  топтағы)  когнитивті  бұзылыстар  анықталды.  Жалпы  әрбір  бөлім 
бойынша  қорытынды  жасағанда  І  топта  71%  және  ІІ  топтағы  82%  науқастарда  аздаған  когнитивті 
бұзылыстар, ал І топта 29% және ІІ 18% топтағы науқастарда айқын когнитивті бұзылыстар анықталды. І   
топтағы науқастарда есте сақтау, сөйлеу  мен абстракты ойлау қаблетіндегі айқын өзгерістер анықталды, 
ал  ІІ  топтағы  науқастарда  зейінділіктің  төмендеуі  айқын  байқалды.  Монреальдік  шкала  қорытындысы 
бойынша  І топтағы науқастарда  23,1±1,8 бал, ал ІІ топтағы науқастарда 25,3±1,5 балды құрады. Сағат 
суретін  салу  тесті  бойынша  жасы  ұлғайған  14%  науқастарда  (65-68  аралығындағы)  ми  сынарларының 
қызметінің төмендеуі анықталды.   
Қорытынды.  Сонымен,  зерттеу  қорытындысы  бойынша  жалпы  60  жастан  асқан  барлық 
науқастарда жалпы когнитивті бұзылыстар анықталғанына қарамастан ӨСОА-мен науқастарда аурудың 
дәрежесіне және  ұзақтығына  байланысты  когнитивті өзгерістер айқын  түрде дамиды. ӨСОА  мен БД (І 
және ІІ топтағы) науқастарда когнитивті бұзылыстардың дамуы гипоксия және гиперкапния салдарынан 
орталық  жүйке  жүйесіндегі  гемодинамикалық  бұзылыстар  салдарынан  пайда  болады.  Сонымен  қатар, 
когнитивті  бұзылыстар  аурудың  ауырлық  дәрежесіне  және  ұзақтығына  айқын  түрде  тәуелді  болады. 
Науқастардың  жасы  ұлғайған  сайын  бұл  бұзылыстардың  айқын  болуы  сонымен  қатар,  церебральды 
атеросклероздық өзгерістердің қосарланып дамуына байланысты тереңдей түседі.  
 
 
С. С. Әлмұрат, Н. К. Сейльханова 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В Г. КАРАГАНДА 
Научные руководители: заведующая кафедры стоматологии детского возраста, доцент  
Тулеутаева Светлана Толеуовна, 
 
доцент кафедры 
педиатрии, неонатологии с курсом урологии, андрологии и детской хирургии  
Еремичева Галина Георгиевна 
КГМУ, кафедра стоматологии детского возраста, г. Караганда 
 
Введение. В Карагандинском регионе Республики Казахстан число детей с проблемами здоровья 
велико. Доказано наличие тесной взаимосвязи между стоматологическим здоровьем и общим состоянием 
организма.  Хронические  соматические  заболевания  изменяют  течение  физиологических  и 
патофизиологических процессов в организме в целом и в полости рта в частности. При этом изменяется 
физиологический,  психологический  и  социальный  статус  ребенка.  Лечение  и  реабилитация  детей  с 
соматическими  заболеваниями  требует  участия  ряда  специалистов,  в  том  числе  и  стоматологов,  т.к.  

 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕШЕНИЯ 
 
 

различные  соматические  заболевания  являются  кариесогенным  фактором.  Среди  заболеваний  полости 
рта  детского  населения  кариес  остается  одной  из  актуальных  проблем  отечественного  здравохранения. 
По  данным  литературы    среди  детей  распространенность  кариеса  составляет  около  80%.  Кариесом 
поражено  практически  все  население  планеты,  что  определяет  не  только  его  клиническое,  но  и 
социальное значение. Стоматолог, зная особенности клинических проявлений соматических заболеваний 
у  этих  детей  может  способствовать  ранней  диагностике  и  своевременному  лечению  данной  категории 
детей. Известно, что состояние полости рта зависит от кровоснабжения. Гематологические заболевания 
сопровождаются  дефицитом  витаминов,  минеральных  веществ,  белков  и  углеводов  в  организме,  что 
приводит к функциональным и органическим нарушениям в слизистой оболочке полости рта, развитию 
воспалительных и дистрофических нарушений в тканях полости рта, нарушению функций жевательного 
аппарата, что способствует развитию кариеса.   
Цель  исследования:  определить  распространенность  и  интенсивность  кариеса  у  детей  с 
гематологическими заболеваниями.  
Материалы  и  методы:  исследование  проводилось  на  кафедре  стоматологии  детского  возраста 
КГМУ  на  базе  стоматологической  клиники  и  на  кафедре  педиатрии,  неонатологии  с  курсом  урологии, 
андрологии  и  детской  хирургии  КГМУ  на  базе  Областной  детской  клинической  больницы.  Было 
проведено  стоматологическое  обследование  92  детей.  Из  них:  59%  девочек,  41%  мальчиков;  из 
г.Караганды – 32%, г.Жезказган – 7%, Абайский район – 27%, Бухар-Жырауйский район – 15%, Шетский 
район  –  6%,  Жанааркинский  район  –  13%.  Среди  гематологических  заболевании  были  выявлены: 
железодефицитная  анемия  –  37%,  белково-железодефицитная  анемия  –  8%,  парциальная 
красноклеточная  анемия  –  14%,  тромбоцитопения  –  13%,  приобретенная  коагулопатия  –  9%, 
идиопатическая  тромбоцитопеническая  пурпура  –  11%,  с  геморрагический  васкулит  –  8%. 
Стоматологическое  исследование  включало  опрос  и  осмотр  полости  рта  с  применением 
инструментальных  методов  исследования.  Распространенность  кариеса  зубов  выражалась  в  процентах, 
интенсивность заболевания оценивалась по индексу КПУ, КПУ+кп и кп.  
Результаты: в результате иследования были определены показатели распространенности кариеса: 
средняя  распространенность  кариеса  –  90%,  у  детей  с  железодефицитной  анемией  –  91%,  с  белково-
железодефицитной  анемией  –  100%,  с  парциальной  красноклеточной  анемией  –  92%,  с 
тромбоцитопенией  –  83%  с  приобретенной  коагулопатией  –  100%,  с  идиопатической 
тромбоцитопенической  пурпурой  –  70%,  с  геморрагическим  васкулитом  –  100%.  Показатели 
интенсивности кариеса: средняя интенсивность кариеса – 5±0,5, у детей с железодефицитной анемией – 
5,7±0,4,  с  белково-железодефицитной  анемией  –  5,6±0,2,  с  парциальной  красноклеточной  анемией  – 
4,3±0,1,  с  тромбоцитопенией  –  4,5±0,3,  с  приобретенной  коагулопатией  –  4,4±0,2,  с  идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой – 5,5±0,1, с геморрагическим васкулитом – 5,1±0,5.  
Выводы:  результаты  исследования  показали,  что  распространненность    кариеса  у  детей  с 
гематологическими  заболеваниями  в  Карагандинском  регионе  очень  высокая  и  составляет  90%, 
интенсивность  кариеса  у  детей  с  гематологическими  заболеваниями  высокая  и  составляет  5±0,5,    что 
требует пересмотра мер по профилактике и санации полости рта у данной категории населения.  
 
Литература 
1.
 
Бажанов Н. Н. Стоматология. — Москва, 1990 
2.
 
Боровский  Е.В.,  Леус  П.А.,  Лебедева  Г.К.  «Некариозные  поражения  зубов,  клиника  и  лечение», 
(методические рекомендации). — М., 1978.— 16 с.  
3.
 
Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста. — Москва, 2001. 
4.
 
Чурилов Л.П., Дубова М.А., Каспина А.И., Строев Ю.И., Сурдина Э.Д., Утехин В.И., Чурилова Н.И. 
«Механизмы  развития  стоматологических  заболеваний».  Учебное  пособие  /  под  ред.  Л.П.Чурилова. 
— СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2006. —534 с. 
 
 
Д. Г. Абдрахманова 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Научный руководитель ассистент Ж.Б. Нуртазина 
КГМУ, кафедра фтизиатрия, г. Караганда 
 
Мультирезистентный  туберкулез  является  самым  грозным  и  тяжелым  осложнением  этого 
заболевания,  в  это  время  микобактерии  туберкулеза  в  результате  мутации,  селекции  и  адаптации 
становится  устойчивыми  противотуберкулезным  препаратам,  и  не  погибают  под  воздействием 
изониазида,  рифампицина  и  других  препаратов  основного  ряда  [1,2].  В  связи  с  этим,  нами  целью 
изучение  характеристики  и  эффективности  лечения  туберкулеза  множественной  лекарственной 

 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕШЕНИЯ 
 
 

устойчивости  у  детей  и  подростков,  исследовано  38  больных  пролечившихся  в  Карагандинском 
областном противотуберкулезном диспансере.  
В половой структуре больных преобладали девочки – 28 (73,7%), мальчиков соответственно – 10 
(23,6%).  
В  возрастной  структуре  преобладали  больные  подросткового  возраста  (15-17  лет)  –  29  (76,3%), 
детей соответственно – 9 (23,7%). 
При  оценке  социальных  особенностей  больных,  подтвердилась  прямая  зависимость  туберкулеза 
от социальных факторов, об этом свидетельствует преобладание среди исследуемых детей и подростков 
из малоимущей, асоциальной  и неполной семьи – 25 (65,8%), 4 (10,5%) детей были сиротами и только 9  
(23,7%) больных были из благополучной семьи. 
У  33  (86,8%)  детей  и  подростков  имелись  поствакцинальные  рубчики  БЦЖ.  До  заболевания 
туберкулезом химиопрофилактику как группа повышенного риска получили 22 (57,9%) больных. 
Среди  типов  заболевания  рекомендованных  ВОЗ  часто  встречался  «новый  случай»  -  29  (76,3%), 
«неудача лечения» диагностировался у 5 (13,2%) больных, «рецидив» у 3 (7,9%) больных и «другие» у 1 
(2,6%) больного.  
Таблица 1 
Структура клинических форм туберкулеза 
Клинические формы 
абс 

Первичный туберкулезный комплекс 

2,6 
Милиарный туберкулез 

2,6 
Инфильтративный туберкулез легких 
34 
89,6 
Казеозная пневмония 

2,6 
Туберкулезный плеврит 

2,6 
Всего 
38 
100 
 
В  клинической  структуре  туберкулеза  значительно  преобладал  инфильтративный  туберкулез 
легких – 89,6% (таблица 1). 
Различные  сопутствующие  заболевания  диагностированы  у  23  (60,5%)  больных,  осложнения 
туберкулеза у 12 (31,6%) больных. 
Бактериовыделение установлено у 30 (78,9%) больных.   
В  100%  случаях,  была  обнаружена  множественная  устойчивость  микобактерий  туберкулеза  к 
противотуберкулезным  препаратам.  У  37  (97,4%)  пациентов  диагноз  подтвержден  лабораторно  – 
наличием  лекарственной  устойчивости  к  препаратам  основного  ряда.  У  1  (2,6%)  больного 
множественная  лекарственная  устойчивость  выставлена  на  основании  клинико-рентгенологических 
данных.  
Основным  источником  заражения  и  причиной  заболевания  устойчивыми  формами  туберкулеза 
детей  и  подростков    были  больные  родственники,  выделяющие  устойчивые  штаммы  микобактерии 
туберкулеза – 17 (44,7%).  
Деструкция легочной ткани установлено у 31 (81,6%)  больных. 
Таблица 1 
Продолжительность интенсивной фазы 
Всего 
больных 
Сроки конверсии мазка мокроты, мес. 10 
абс 

абс 

абс 

абс 

38 
27 
71,1 

10,5 

10,5 

7,9 
 
Все  больные  получали  лечение  по  4-й  категории.    Больные  интенсивной  фазе  ежедневно 
принимали  5-6  противотуберкулезных  препарата  –  Этионамид  (Eto),  Протионамид  (Pto),  Циклосерин 
(Cs),  Канамицин  (Km),  ПАСК  (PAS),  Амикацин  (Am),  Капреомицин  (Cm),  Офлоксацин  (Ofx), 
Левофлоксацин  (Lfx)  на  протяжении  6-8  месяцев.  Срок  лечения  зависел  от  прекращения 
бактериовыделения.  При    прекращении  бактериовыделения    после  получения  2  последовательных 
отрицательных  результатов  посевов  мокроты,  взятых  с  месячным  интервалом  переходили  на 
поддерживающую фазу. 
Побочные действия противотуберкулезных препаратов зарегистрированы у 32 (84,2%) больных. 
Результаты лечения больных оценивались по срокам и частоте конверсии мазка мокроты методом 
микроскопии и по заживлению деструктивных изменении в легких. 
У больных получивших препараты резервного ряда прекращение бактериовыделение наступило в 
93,3%  случаях  и  в  ранние  сроки  лечения,  так,  после  6  месяцев  лечения  конверсия  мазка  мокроты 
зафиксировано  в 76,7% случаях (таблица 2). 

 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕШЕНИЯ 
 
 

В  результате  лечения  закрытие  полостей  распада  достигнуто  у  23  (74,2%)  из  31  больных. 
Причиной  не  закрытие  полостей  распада  были  –  широкая  лекарственная  устойчивость  (1  случай),  
перевод  во  взрослое  отделение  (1  случай),  фиброзно-кавернозный  туберкулез  легких  (1  случай), 
формирование туберкуломы с распадом (2 случая) и 3 случая имеют  тенденцию к заживлению.  
Таблица 2 
Частота и сроки конверсии мазка мокроты 
Всего 
больных 
Сроки конверсии мазка мокроты, мес. 


Всего  Нет конверсии 
30 

(13,3%) 

(6,7%) 
17 
(56,7%) 

(10,0%) 

(3,3%) 

(3,3%) 
28 
(93,3%) 

(6,7%) 
 
Таким образом, результаты исследования показали, что, туберкулез множественной лекарственной 
устойчивости  часто  встречается  у  девочек  в  подростковом  возрасте  из  социально  неблагополучных 
семей, преобладает в клинической структуре впервые выявленный инфильтративный туберкулез легких 
с  бактериовыделением  и  полостями  распада,  эффективность  их  лечения  противотуберкулезными 
препаратами второго ряда высокая.  
 
Литература 
1.
 
Фармер П., Ким Дж. Й., Митник К. Программа по инфекционным болезням и социальным переменам. 
– Бостон, 1999. 
2.
 
Guidelines  for  Establishing  DOTS-PLUS  Pilot  Projects  for  the  Management  of    Multidrug-Resistant 
Tuberculosis (MDR-TB). – Geneva. 2000. – P. 96.  
 
 
Ж. Абишева, 631 группа специальность «Общая медицина»,  
А. Кожашова, группа 4-072, специальность «Общая медицина» 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
ВАСКУЛИТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
Научный руководитель: ассистент Г.Б. Серикова  
КГМУ, кафедра детские болезни №2, г. Караганда 
 
Введение: геморагический васкулит (ГВ) занимает особое место в детской клинической практике, 
в  связи  с  высокой  частотой  заболевания,  ростом  заболеваемости  и  утяжелением  течения  в  последние 
годы.  
Цель:  проанализировать  особенности  клинического  течения  ГВ  у  детей  в  условиях  детского 
стационара. 
Задача:  выявить  факторы  риска  заболеваемости,  определить  клинические  формы  ГВ  в 
соответствии с тяжестью заболевания.  
Материалы  и  методы:  Нами  был  проведен  анализ  историй  болезней  детей,  геморрагическим 
васкулитом за три года, находившихся на лечении в ОДКБ. За отчетный период на лечении находилось 
126  детей.  Из  них  мальчиков  –  67  (53%),  девочек  –  59  (47%).  Обследование  детей  включало 
общеклинические  методы  (сбор  данных  анамнеза,  клиническое  обследование,  лабораторные 
исследования крови, параметры  коагуляционного гемостаза, общий анализ мочи,  исследование  кала на 
скрытую кровь), инструментальное исследование: ФГДС, УЗИ органов брюшной полости.  
Результаты  и  обсуждение:  Распределение  по  возрасту:  детей  до  года  -2  (1,4%),  1-3  года  –  15 
(11,9%),  дети  3-5  лет  –  37  (29,4%),  детей  от  5  до  9  лет  -37  (29,4%),  от  9  до  16  лет  –  35  (27,8%);  
распределение  по  форме:  кожная-суставная  форма  заболевания  диагностирована  в  57%  (72)  случаев, 
кожно-абдоминальная  в  5,5%  (7)  случаев,  смешанная  в  37,5%  (47)  случаев;  распределение  по  степени 
тяжести заболевания: легкая форма -55 % (69), среднетяжелая - 27% (34), тяжелая - 18% (23).  В 89,6% 
(113  случаев)  -  заболевание  было  острым,  в  1,6%  (2  случая)  -  затяжным,  в    8,8%  (11  случаев)  - 
рецедивирующим. Пик заболеваемости приходился на холодное время года. Более чем у половины детей 
заболевание  началось  под  влиянием  провоцирующих  факторов:  инфекции,  переохлаждение,  лечение 
антибиотиками и сульфаниламидами, прививки, глистная инвазия. В  анамнезе у 1/3 больных – наличие 
пищевой  и  лекарственной  аллергии.  Из  сопутствующих  заболеваний  нередко  выявлялись:  хроническая 
патология  лор-органов,  желудочно-кишечного  тракта.  Поражение  почек  отмечалось  в  25  случаях:  16  – 
изолированный  мочевой  синдром  (увеличение  количества  эритроцитов  и  умеренная  протеинурия  в 
острую фазу болезни), 9 – капиляротоксический нефрит (макрогематурия, гипертония, отеки, нарушения 
реабсорбции и фильтрации). Рецидивирующее течение  ГВ наблюдалось  у 11 больных: 4  –  кожной, 4  – 
кожно-суставной и 3 – смешанной формой.  

 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕШЕНИЯ 
 
 

Лечение  больных  проводилось  комплексно  и  строго  индивидуально.  На  период  кожных 
высыпаний,  при  абдоминальном,  суставном  и  почечном  синдромах  был  показан  постельный  режим. 
Всем  больным  рекомендована  гипоаллергенная  диета.  При  абдоминальном  синдроме  назначался 
индивидуальный  стол,  при  поражении  почек  –  бессолевая  диета.  Базисная  терапия  включала 
использование  дезагрегантов  (курантил,  трентал),  гепарина    200-300  ЕД/кг  массы  подкожно, 
антигистаминных  препаратов,  в  тяжелых  случаях  использовалась  инфузионная  терапия  и 
кортикостероиды. 
Выводы: Течение 
геморрагического 
васкулита 
у 
детей 
отличается 
цикличностью, 
вариабельностью,  склонностью  к  рецидивам.  Благоприятному  исходу  заболевания  способствует 
своевременная  госпитализация  и  раннее  применение  базисной  терапии  гепарином  и  дезагрегантами. 
Дети,  перенесшие  геморрагический  васкулит,  нуждаются  в  тщательном  диспансерном  наблюдении  с 
лабораторным контролем анализов крови и мочи. 
 

Каталог: media -> kgmudoc
media -> Ілияс есенберлин
kgmudoc -> Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан
kgmudoc -> Issn 2305-6045 медицина жəне экология medicine and ecology
kgmudoc -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
kgmudoc -> Қмму еңбек (ішкі) тәртібінің
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан
kgmudoc -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
kgmudoc -> Қмму ректоры м.ғ. д., профессор Досмағамбетова Раушан Сұлтанқызы
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан карагандинский государственный медицинский
kgmudoc -> Қазақстан Республикасы 010000, Астана қ. Бейбітшілік к., 54 үй

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет