Министерство сельского хозяйства республики казахстанжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет42/42
Дата12.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Выводы 
При исследовании комбикормов признаков порчи и изменений в цвете, запахе и во 
внешнем  виде  не  обнаружено.  Влажность  комбикорма  не  превышал 15%, по  размеру  и 
крошимости  гранул  также  соответствует  требованиям  ГОСТ.  Микологическими 
исследованиями  установлено,  что 9 проб  комбикормов  из 30 поражены 

327 
микроскопическими  грибами.  Корма  в  основном  поражались  грибами  родов Fusarium, 
Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus, Cladosporium, Helminthosporium, Alternaria.  
Литература 
1.
СерегинИ.Г.,  Боровков  М.Ф.,  Карелина  Е.А.  Ветеринарно-санитарная  экспертиза
кормов  - Москва: ЛИБРОКОМ, 2013. - 453 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 448-453. 
2.
Фаритов Т. Корма и кормовые добавки для животных. – Спб: Лань, 2010. 304 с.
3.
Мотовилов К., Булатов А., Позняковский В., Кармацких Ю., Ланцева Н.
Экспертиза кормов и кормовых добавок. – Спб: Лань, 2013. 560 с. 
4.
Хазиахметов Ф. Рациональное кормление животных.  – Спб: Лань, 2011. 368 с.
5.
Бишоп  Р.  Кормление  лошадей  и  пони.  Полное  руководство. – Спб:  Аквариум
Принт, 2014. 168 с. 
6.
Кузнецов А.Ф. Ветеринарная микология. – Спб: Лань, 2001. 120 с.
Чомова А., Сагиндыков К.А., Паритова А.Е., Усенбаев А.Е., Бабалиев С.У. 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ФЕРМАЛАРЫНАН АЛЫНҒАН ҚҰРАМА ЖЕМДЕРДІҢ 
САНИТАРИЯЛЫҚ БАҒАСЫ ЖƏНЕ САПАСЫН ТАЛДАУ 
Мақалада  Алматы  облысындағы  мал  шаруашылықтарынан  таңдап  алынған  құрама 
азықтардың  сынамаларын  зерттеу  кезіндегі  органолептикалық,  физикалық  химиялық, 
микологиялық көрсеткіштерінің нəтижелері келтірілген. Бұл мəліметтерді зерттеу кезінде 
азық сынамалары санитариялық тұрғыдан қауіпсіз екендігі расталды.  
Кілт  сөздер:санитариялық  баға,  құрама  жем,  саңырауқұлақтар,  микологиялық 
зерттеулер. 
Chomova A., Sagindykov K.A., Paritova A.Y., Ussenbaev A.Y., Babaliev S.U. 
ANALYSIS OF QUALITY AND SANITARY ASSESSMENT OF MIXED FODDERS 
RECEIVED FROM FARMS OF THE ALMATY REGION 
The article contains resultsofthe organoleptic, physical, chemicalandmycologicalstudyof 
feedproducedfrom the farmsof Almaty region. In the study these indicatorsrevealed 
thatsamplesof feedare benigninrespect to sanitary, organoleptic and physico-chemical 
characteristics of all samplesmeet the requirements ofGOSTof feed. 
Keywords: sanitary assessment, fodder, mushrooms, mycological research. 

328 
 
ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
 
Абдрахманов  Қ.,  Узбеков  Б.М.  Жүгері  дақылының  танабының  арамшөптермен 
ластануына қатараралық культивациялау əдестерінің əсері
 
3
Абибуллаев  Д  С.,Узбеков  Б.М.  Алматы  облысы  тау  бөктері  аймағында  тұқым 
себер  алдындағы  топырақты  өңдеу  əдістерінің  арпа  егістігінің  арамшөптермен 
ластануына əсері 
 
 
9
Абилдаева  Д.,  Ержанова  К.  Алматы облысы жағдайында тамшылатып суғарудың 
күздік бидайдың өнімділігіне əсері 
 
14
Амиркулова  А.Ж.,  Утарбаева  А.Ш.,  Чебоненко  О.В.  Роль    каталазы  и  перокси-
дазы в растительном организме 
 
16
Асылбек А., Рахимова Е., Сулейменова С., Красавин В., Ертаева Б.,
 
Мошняков 
А., Койбагаров Е. К идентификации возбудителя альтернариоза картофеля на Юго-
востоке Казахстана 
 
 
21
Бакирова  К.Ш.,  Сейлхан  А.С.  Экологиялық  пəндерді  оқытудың  дидактикалық 
негіздері 
 
26
Бейсен Г., Ысқақ С. Агрометерологиялық факторлардың азиялық жəне италиялық 
шегірткелердің фенологиялық фазаларының ұзақтығына əсері 
 
29
Берсембаева  А.Е.,  Анарбекова  Г.Д. Влияние  антропогенного  фактора  на  загряз-
нение  рек большой и малой Алматинки 
 
33
Дуйсенова Г., Жоламанов Қ. Қазақстанның тау бөктерінің оңтүстік – шығысының 
суармалы  жерінде  егіс  алдындағы  агротехникалық  шаралардың  судан  шөбінің 
арамшөптермен ластануы мен топырақтың агрофизикалық көрсеткіштеріне əсері 
 
 
38
Елтай  М.Б.,  Əубакіров  Қ.Ə.  Қазақстанның  оңтүстік – шығыс  аймағының  тау 
бөктерінде бұршақты – астықты шөп қоспаларының ұзақжылдық өнімділігін зерттеу 
 
41
Жайнарбай Қ., Баядилова Г.О. Алматы облысы Қарасай ауданы жағдайында күз-
дік бидайдың  өнімі жоғары,  қоңыр тат ауруна төзімді сорт үлгілерін cұрыптап алу   
 
45
Жанбырбаев  Е.А.,  Рысбекова  А.Б.,  Усенбеков  Б.Н.,  Казкеев  Д.Т., 
Беркимбай Х.А.,  Сарсенбаев  Б.А.  Влияние положительно низкой температуры на 
физиолого-биохимические показатели у сортов риса 
 
 
50
Жарменов A.A., Аймбетова  Э.О., Махамедова  Б.Я.
Экологические  аспекты 
утилизации  отходов  металлургических  производств  с  получением  химически 
стойких композиционных материалов различного функционального назначения 
 
 
54
Жарылқасынова  Г.Ш.,  Махамедова  Б.Я.  Ауыр  металдармен  ластанған  судың су 
өсімдіктеріне əсері 
 
59
Жинсанова С.Ж., Жаңабаев Қ.Ш. Алматы облысы жағдайында ратник гербицидін 
қолдану мөлшерінің қант қызылшасы егісінің арамшөптенуіне əсері 
 
63
Жуматаева Ж., Тоқтамысов Ə.,
  
Елеуова Э., Календерова Ж., Бимағанбетов Б., 
Назаров  Е.  Түйежоңышқа  дақылын  күріш  ауыспалы  егісінде  жасыл  тыңайтқышқа 
пайдалану – таза экологиялық өнім алудың кепілі  
 
 
67
Ибаш  Н.,  Уразымбетова  Қ.  Майбұршақ  егісінде  жаңа  гербицидтерді  қолданудың 
тиімділігі 
 
69
Исабекова  Ж.О.,  Есенбаева  Г.Л.  Алматы  облысының  тау  бөктері  суармалы 
жағдайда майбұршақ сорттарының сорттық агротехникасы 
 
73
Исмагулова  Э.С.,  Альжанова  Л.А. Экологический мониторинг качества питьевой 
воды города Алматы 
 
78
Казкеев  Д.Т.,  Рысбекова  А.Б.,  Усенбеков  Б.Н.,  Жанбырбаев  Е.А., 
Сартбаева И.А., Беркимбай Х.А. Применение гаплоидной биотехнологии в селек-
ции риса с окрашенным перикарпом
 
 
 
82
Капанова  Р.И.,  Жоламанов  К.К. Влияние  минимализации  обработки  почвы  на 
урожайность  ярового ячменя в условиях Западно-Казахстанской области 
 
88

329 
Кенебаев  А.Т.,  Токтарбекова  С.Т., Ержанова  С.Т. Поликомпонентные  бобово-
злаковые смеси при  сенокосном  режиме использования травостоя для Юго-востока 
Республики 
92
Кененбаев  С.Б.,  Бастаубаева  Ш.О.,  Оспанбаев  Ж.О. «Зеленая  экономика» - 
главный двигатель устойчивого развития сельского хозяйства Республики Казахстан 
 
98 
Ким Хун, Сырлыбаев Г.О. Влияние капельного орошения на продуктивность сои 101
Қабденов  Ж.М.,  Идрисова  А.Б,  Мырзабаева  Г.А.  Жұмсақ  бидай  сорттарының 
иммунологиялық қасиеттерін негізгі агроэкологиялық аймақтарда сынау 
 
105
Қопар  Б.,  Күбенқұлов  Қ.К.,  Наушабаев  А.Х. Элементарлы  күкірттің  содалы-
тұзданған топырақтарға мелиоративтік тиімділігі 
111 
Мукушева  Г.М,  Сыбанбаева  М.А.,  Ултанбекова  Г.Д,  Райымбекова  И.К. 
Выделение  конкурентоспособных  и  эффективных  местных  штаммов (rhizobium 
galegae) козлятника восточного в условиях Алматинской области 
114
Нуралиев С.К., Тоқтарбекова С.Т., Кенебаев А.Т. Табиғи жағдайда өсетін бұршақ 
тұқымдас шөптердің табиғи түрлерін жинау арқылы ген қорын қалыптастыру
118 
Нұрбаева  М.Б.,  Атақұлов  Т.А.  Қазақстанның  оңтүстік  өңірінде  сортаңдалған 
топырақта жүгерінің өнімділігіне фосфогипстің тиімділігі 
122
Оңлабекова  А.М.,  Жаңабаев  Қ.Ш.  Алматы  облысы  жағдайында  алғы  егістердің 
қант қызылшасының  сапасына жəне өніміне əсері 
125
Отарбаева Б.Т., Исаев С.И. Қазақстан Республикасы тектік қорындағы аққауданды 
қырыққабаттың  топтамасы жəне жаңа сорттары 
128 
Райымбеков  Б.А.,  Сеиткаримов  А.,  Оразбаев  С.А.  Оңтүстік  Қазақстанның 
қуаңшылық аймағының жайылым экологиясын жақсартуда жусан өсімдігінің рөлі 
131
Райымбекова  И.К.,  Сыбанбаева  М.А. Роль  абиотического  экологического 
фактора в формировании агроэкосистемы сои 
134
Сайкенов Б.Р., Аубакиров Н.П., Ерекеева С.Ж., Үсенова Г.А. Орман ресурстарын 
пайдалану критерийлері 
139
Салыкова  А.С.,  Кайрат  Ш.,  Алдабергенова  Р.  Содержание  подвижных  форм 
основных элементов питания в лугово-каштановой почве 
144
Сейлхан А.С., Оразова А.Е., Куандыкова Э.М. Оңтүстік Қазақстандағы Сырдария 
өзенінің тасқынсуы бар аймақтарына  баға беру 
147 
Сейтбаев Қ.Ж., Абдибеков Б.Т. Жылыжайда цитрус дақылын өсіру
151
Сейтбаев Қ.Ж., Абдибеков Б.Т. Қозықұйрықты өсірудің технологиясы 
157
Сұлтан  Ə.,  Атақұлов  Т.  Алматы  облысы  тау  бөктері  жағдайында  тамшылатып 
суғарудың майбұршақтың өнімділігіне əсері 
161
Табынбаева  Л.К.,  Бекбатыров  М.Б.,  Оспанова  С.О. Основные  элементы 
биологизации для орошаемого земледелия на светло-каштановых почвах 
163
Таджибаев  Д.Г.  Перспективные  линии  озимой  пшеницы  Казахстанских 
агроэкотипов 
166
Таженова  А.,  Ержанова  К.  Алматы  облысы  жағдайында  тамшылатып  суғарудың 
күріштің өнімділігіне əсері 
170 
Таскинбаева Р. Ж., Абдрахманов К.А. Селекционная ценность коллекций нута из 
икарда 
172
Тоқтамысов  Ə.М.,
   
Елеуова  Э.Ш.,  Жуматаева  Ж.Б.,  Календерова  Ж., 
Баймаганбетов  Б.,  Назаров  Е.
 
Түйежоңышқа  дақылын  күріш  ауыспалы  егісінде 
жасыл тыңайтқышқа пайдалану – таза экологиялық өнім алудың кепілі 
177
Төреева  АА,  Мырзабаева  Г.А.  Қызылорда облысында кең таралған пирикуляриоз 
жəне фузариоз  ауруларының  күріш дақылының өніміне əсері 
179
Тултебаева  Д.,  Умбетаев  И.,  Тагаев  А.  Сегіз  танапты  мақта-жоңышқа  ауыспалы 
егісіндегі  мақтаның  «мақтаарал-3044»  сортының  өнімділігі  мен  топырақ 
құнарлылығына органо-минералдық тыңайтқыштардың əсері 
183

330 
 
Уразбакова  У.А.,  Кан  В.М.,  Асимжанов  Н.С.  Влияние  жидких  гуминовых 
удобрений на режим питания бобов сои в опу-2015 
 
186 
Шаухарова  Д.Е.,  Жоламанов  Қ.К.  Алматы облысының тау бөктерінің бұршақты-
астықты шөп қоспаларының топырақтың агрофизикалық көрсеткіштеріне əсері 
 
190 
 
 
 
ЛЕСНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
 
 
АбжановТ.С.  Астана  қаласын  көгалдандыруда  сəндік  ағаш  жəне  бұталы 
интродуцент өсімдіктерін қолдану 
 
194 
Амангелді  А.Ж.,  Шонбаева  Г.А.  К  вопросу    рационального    использования    и 
эффективного управление водными ресурсами бассейна реки сырдарьи 
 
198 
Матенов  Е.,  Абаева  К.Т.,  Байбатшанов  М.К.,  Кеулимжаев  Н.О.  Алматы 
мемлекеттік табиғи қорығы аумағындағы маралдардың санын молайту жолдары 
 
201 
Нұрмахамбетов  О.Қ.  Жеке gps – навигатор  пайдалану  арқылы  жер  учаскесін 
межелеу ерекшеліктерін зерттеу 
 
205 
Олжабаева  А.О.,  Шомантаев  А.А.  Водосберегающая  технология  возделывание 
риса в Кызылординском массиве орошения 
 
209 
Татубаева  А.Н.,  Бектанов  Б.К.  Аэроғарыштық  түсіріс  материалдарын  ауыл 
шаруашылығында пайдалану ерекшеліктері 
 
213 
 
 
 
АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 
 
 
Алиев М.А. Тенденции и реалии развития органического рынка молока 
220
Атабекова  Ж.К.,  Сулейменов  Ж.Ж.  Методические  подходы  оценки 
управленческой деятельности 
 
225
Ашимбек  М.К.,  Байболтаева  Н.А.  Проблемы  организации  учета  в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах Казахстана 
 
228 
Кунтубаева А.Д., Сулейменов Ж.Ж. Малозатратные механизмы управления АПК
232
Мизанбекова  С.К.  Размещение  и  функционирование  специализированных  зон  в 
зерновом производстве
 
235
Тогжигитова  К.Б.  Основные  направления  государственной  поддержки  сельскохозяйствен-
ного производства 
 
240 
Юнусов  М. Б. Қазақстан мақта кешені өнімдері экспортын дамыту мəселелері 
244
 
 
 
АГРОИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
Жақсылықова  Н.Е.,  Сағидолла  Н.  Болашақ  кəсіптік  оқыту  педагогының  өзіндік 
жұмыс процесі 
 
249
Зұлхарова  Д.Ш.,  Сейдалиева  Г.О.  Банктің  несие  бөлімінің  ақпараттық  жүйесін 
құру 
 
252
Мырзеке  Д.Е.,  Ержигитов  Е.С.  Снижение  несимметрии  напряжения  в  сельских 
низковольтных электрических сетях 
 
256 
 
 
ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
 
Асылбаева  Е.Ж.,  Төлемісова  Ж.К.,  Қожахметова  З.Ə.  Бифидобактериялардың  
белсенділігіне сақтау əдістерінің əсері 
 
261

331 
Ергешов С.Ж., Заманбеков Н.А., Туржигитова Ш.Б., Жыльгелдиева А.А. Қызыл 
мия  жəне  кəдімгі  өгейшөп  өсімдіктерінен  дайындалған  тұнбаның  бұзаулардың  қан 
сарысуы құрамындағы белоктық көрсеткіштердің динамикасына əсері 
264 
Карабаева  Ж.З.,  Джакупов  И.Т.  Изменение  топографии  половых  органов  на 
ранних сроках беременности  коров 
268
Мамашева  Р.Т.,  Бияшев  К.Б.,  Ермагамбетова  С.Е.Подбор штаммов pasteurella 
для изготовления гипериммунной сыворотки
272
Санбаев  Б.Ж.,  Ермагамбетова  С.Е.,  Киркимбаева  Ж.С.  Биологические свойства 
клостридий выделенных от животных в хозяйствах Алматинской области 
276 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 
Аппиев Қ., Мұқашев А., Бердалина А., Исхан Қ. Төл сусынымыз – қымыз
 
280 
Ахметова  Ғ.М., Аманжолов Қ.Ж. Қазақтың ақбас жəне əулиекөл етті ірі қара мал 
тұқымдары бұқашықтарының сойыс салмағының желінетін бөлігінің энергетикалық 
қуаттылығы 
284 
Жазылбеков  Н.Ə.,  Қалмағамбетов  М.Б.,  Алматова  Г.С.  ЖШС  «Байсерке-Агро» 
азықтарының химиялық құрамы жəне құнарлылық құндылығы 
286 
Қайрат  Ə.Ж.,  Асанов  Ш.Ш.  Ауыл  шаруашылығындағы  жайылым  жерлердің 
қазіргі кездегі жай-күйі  
291 
Мұхаметкерім  Е.,  Қалиханов  С.,  Исхан  Қ.,  Мұхантайқызы  Г.  Қазақстанда 
өсірілетін ағылшын жылқыларының құрамы 
294 
Оспанов  А.А.,  Муслимов  Н.Ж.  Динамика  отечественного  рынка  коэкструдиро-
ванных продуктов питания
 
297 
Сергазина С., Мəнкебаев А., Исхан К.Ж.,  Білəлов Е., Онғаркұлова А. Жылқы-
ның миоглобулинуриялық салдануы 
301 
Сисенгалиев М. Методика выполнения измерений 
305 
Темрешев  И.И.,  Есенбекова  П.А.,  Кенжегалиев  А.М.
Перепончатокрылые 
(insecta, hymenoptera) - энтомофагивредителей кормовых культур на опытных полях 
УНЦП «ТОО Байсерке Агро» Алматинской области
312 
Темрешев  И.И.,  Есенбекова  П.А.,  Кенжегалиев  А.М. Энтомофаги  вредителей 
кормовых  культур,  заселяющиеся  в  искусственные  гнездилища  на  опытных  полях 
УНЦП «ТОО Байсерке Агро» Алматинской области
316 
Турсынбаева  Г.Б.,  Сакенова  Б.А.,  Шаймерденов  Ж.Н.  Қорғалған  май  өндіру 
кезінде майды қолдану 
319 
Тұрысбекова Ə.Е. Энергетикалық сусындардың адам ағзасына əсері 
322 
Чомова  А.,  Сагиндыков  К.А.,.  Паритова  А.Е,  Усенбаев  А.Е.,  Бабалиев  С.У. 
Анализ  качества  и  санитарная  оценка  комбикормов,  полученных  с  ферм 
Алматинской области 
324 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
Теруге 25.10.2015 ж. берілді. Басуға 20.12.2015 ж. қол қойылды. 
Қалпы 70х100 
1
/
16
. Көлемі 20,5 есепті баспа табақ. Таралымы 100 дана. 
Тапсырысы № 421. Бағасы келісім бойынша 
___________________________________________________________ 
Сдано в печать 25.10.2015 г. Подписано в печать 20.12.2015 г. 
Формат 70х100 
1
/
16
. Объем 20,5 п. л. Тираж 100 экз. Заказ №. 421 
Цена договорная 
________________________________________________________ 
Жарияланған мақала авторларының пікірі редакция көзқарасын білдірмейді. Мақала 
мазмұнына автор жауап береді. 
Қолжазбалар өңделеді жəне авторға қайтарылмайды. 
Вып. редактор            
– Талдыбаев М.Б.
 – Тлепбергенова С.Н.
Компьютерная обработка   –  Ноғайбаева А.. 
«XXI  ҒАСЫРДЫҢ  ЗИЯЛЫЛЫҚ  ƏЛУЕТІ: АГРАРЛЫҚ 
ҒЫЛЫМНЫҢ  ДАМУЫНА  ЖАС  ҒАЛЫМДАРДЫҢ  ҮЛЕСІ» 
ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ 
МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет