Министерство сельского хозяйства республики казахстанжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет34/37
Дата09.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Əдебиеттер 
1. «Қазақстанның қой шаруашылығы» Қайнар баспасы, Алматы – 1969 жыл.
2. «Первый международный ветеринарный конгресс». Алматы – 2002           г. Октябрь. 
3. Ермеков М., Көптілеуов Т.  «Еділбай қойы»  Алматы – 1982 ж.
4. Фарсыханов С. «Гиссарская порода овец» Душанбе – 1981г.
ƏОЖ 597 
САСЫҚКӨЛДЕГІ КӨКСЕРКЕ ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ БИОЛОГИЯСЫ (АЛАКӨЛ 
КӨЛДЕР ЖҮЙЕСІ) 
 Сансызбаев Е.Т., Асылбекова С.Ж., Қайруллаев К.Қ., Нұралиева Ұ.Ə. 
«Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 
Қазақ Ұлттық аграрлық университеті 
          Аннотация 
 В статье представлены биологические показатели популяции судака оз. Сасыкколь 
(Алакольская  система  озер)  по  данным  исследований 2012-2015 гг.  Отмечено,  что 
сокращаются размерно-весовые показатели и возрастной состав популяции судака. 
  Annotation   
The article touches upon the issue of biological indicators of walleye population of 
Sasykkol lake (Alakol lakes system), according to the research of 2012-2015. It is noted that 
nowadays size and weight indices, also age composition of walleye population is decreasing. 
Кілт сөздер:
 популяция, тұқымдылық, уылдырық, жастық қатар. 
Зерттеу  жұмысында  қолданылған  материалдар  ретінде  Сасықкөлден  белгіленген 
станциялардан  əртүрлі  құрма  аулармен  ауланған  балықтар  алынды.  Ауланған  балықтар 
толығымен биологиялық өңдеуден өткізілді. Жастық ерекшеліктері қабыршақтары арқылы 
зертханада  МБС–10  бинокулярында  анықталды.  Барлық  жастарын  анықтауға  жасалған 
препараттар бір оператормен өңделді [1-2]. Материалдарды өңдеу жəне басқа да есептеулер 
«Excel XP» бағдарламасымен жүргізілді. 
Сасықкөл  көлі  Балқаш  көлінен  бастау  алып  Қытай  территориясында  Ебі-Нұрдан 
аяқталатын көлдер тізбегінің бір буыны болып табылатын Алакөл жүйесіндегі көлдің бірі. 
Сасықкөл осы сулар жүйесіндегі көлдердің батысында орналасқан жəне ол өзінің көлемі 
жағынан Алакөлден кейін екінші орын алады. Көпжылдық орташа су деңгейі əдетте 350,5 
БЖм жəне дəл осы деңгейде оның ауданы 736 км
2
 жетеді (ұзындығы - 49,6, ені - 19,8 км, ең 
терең жері - 4,7 м, орташа - 3,32 м). Сасықкөл батыстан шығысқа созылып жатыр. Екі терең 

 
310
сулы  Бөрген  жəне  Жартас  шығанақтарының  ортасында  жартылай  арал  Аралтөбе 
орналасқан жəне ол көлдің оңтүстік-шығысынан орын тепкен. Сасықкөлге үш өзен құяды: 
оңтүстік-шығыста Тентек өзені, солтүстікте – Қарақол, батыста – Ай өзені [3]. 
Көксерке  (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) - Алакөл  көлдер  жүйесіндегі  негізгі 
кəсіптік  құнды  балықтардың  бір  түрі.  Алакөлге 1963 жылы  Жайық  өзенінен  əкелінсе, 
Сасықкөлге  келіп  құятын  Тентек  өзеніне 1968 жылы  Жамбыл  облысында  орналасқан 
Билікөл көлінен əкелініп жерсіндірілген [5]. 
Көксеркенің жыныстық жетілуі Сасықкөл жағдайында созылмалы 3 тен 4 жасқа дейін 
(кесте 1). Аталықтары  аналықтарына  қарағанда  бір  жыл  ерте  жынысқа  жетіледі.  Дене 
ұзындықтары  бірінші  рет  өнім  берушілердің  көп  жағдайда  жасына  қарағанда  өсу 
жылдамдығына байланысты жəне 17-ден 45 см аралығында ауытқиды [5].  
 
Кесте 1 - Көксеркенің жыныстық жетілуі, (%) 
 
Көрсеткіштері 
Жастық тобы 
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 
Жыныстық жетілмеген 
100 100 87,0 22,2  -  - 
Жыныстық жетілген 
- - 
13,0 
77,8 
100 
100 
Саны, дана 
100 51 46 18  5 3 
 
Сасықкөлдегі  көксеркенің  жыныстық  жағынан  жетілу  динамикасы  аталықтарының 
басымдығын  көрсетеді,  тек 2014 жылы  жыныстық  ара-қатынасы 1:1,58 болып  аналықтары 
басым болды. 2015 жылы аталықтарының аздаған басымдылығымен 1:1,29 ара-қатынасына тең 
болды (кесте 2). 
 
Кесте 2 - Көксеркенің жыныстық ара қатынасының динамикасы, (%) 
 
Жыл 
Сасықкөл көлі 
Саны 
дана 
Аналықтар 
Аталықтар 
Жыныстық 
жетілмегендер 
2012 42,5 
51,8 
5,7 
228 
2013 47,8 
49,8 
2,4 
253 
2014 58,7 
37,0 
4,3 
349 
2015 32,7 
42,2 
25,1 
223 
 
Көксеркенің  уылдырық  шашуы  Сасықкөл  көлінде  ерте  көктемде  наурыз  айының 
басында мұз астында жүреді. Уылдырық шашу су температурасы 8
о
С-қа дейін жылынғанда, 
ал  толығымен 9-10 
о
С  температурады  жүреді.  Уылдырық  шашу,  əдетте  сəуір  айының 
ортасында аяқталады. 
 
Кесте 3 – Көксерке балығының тұқымдылығының динамикасы, мың уылдырық 
 
Жыл 
Абсолютті жеке 
тұқымдылық 
Салыстырмалы жеке 
тұқымдылық 
Уылдырық 
диаметрі, 
мм 
4+ 5+ 
уылд./г 
уылд./см 
2014 43,4  105,6  0,302 
3,33 
0,5-0,7 
2015 55,6  140,2  0,301 
4,35 
0,5-0,6 
 

311
Көксеркені  аулау  интенсификациясы  популяциядағы  өсу  процесстеріне  жағдай 
жасайды жəне балық тұқымдылығының көбеюіне себепші болды, Сасықкөлде 2014 жылы 
4+ жастағы аналықтарында абсолютті жеке тұқымдылық 43,4 мың дана уылдырық болған, 
5+ -105,6 мың  дана  уылдырық,  ағымдағы  жылы  осы  топтағы  аналықтарының  абсолютті 
жеке тұқымдылық көрсеткіштері 55,6 жəне сəйкесінше 140,2 мың дана уылдырық болды 
(кесте 3). 
Сасықкөлдегі көксерке популяциясының негізгі биологиялық көрсеткіштері 4 кестеде 
келтірілген. 
Кесте  4 – Көксеркенің негізгі биологиялық көрсеткіштері, 2015 ж.  
Жастық 
қатар 
Орташа 
ұзындығы, см 
Орташа 
салмағы, 
г 
Фультон 
бойынша 
қоңдылығы 
Саны,  
дана 
Үлесі,  

1+
13,4
29
1,19
100 
44,8
2+
20,1
99
1,20
51 
22,9
3+
27,7
259 1,14
46 
20,6
4+
32,0
413 1,13
18 
8,1
5+
37,3
648 1,11

2,2
6+
41,0
901 1,08

1,4
Барлығы 20,3 
149  1,16  223 100,0 
Сасықкөлдегі  көксерке  балығының  жастық  құрылымының  динамикасы  жастық 
қатары небары 1+ - 6+ жас аралығында болғанын көрсетті. Тек 2013 жылы бұл көрсеткіш 
1+ - ден 12+ жас аралығында болған. Жылдар бойынша аулаудың негізін, яғни 80% астам 
бөлігін 3 жасқа  дейінгі  дарақтар  құраған.  Олар  негізінен  жыныстық  жағынан  жетілмеген 
немесе алғаш жетілуші дарақтар болып табылады (кесте 5). 
Кесте 5 – Сасықкөлдегі көксеркенің  жастық құрамының динамикасы,(%) 
Жастық 
қатары 
Жылдар 
2012
2013
2014
2015
1
3,9
17,0
7,7
44,8
2
13,6
42,7
52,1
22,9
3
49,9
26,8
36,7
20,6
4
28,5
4,0
2,6
8,1

3,9
2,0
0,6
2,2

0,9
2,3
0,3
1,4
7
-
2,0
-
-
8
-
0,8
-
-
9
-
0,8
-
-
10
-
0,8
-
-
11
-
0,4
-
-
12
-
0,4
-
-
Саны, 
228
253
349
223
Кестеден  көріп  отырғанымыздай,  көксеркенің  жастық  қатарының  динамикасы 
қысқарған жəне ағымдағы жылдың аулауында көксеркенің шектік жасы 6 жастық дарақтар 

 
312
сирек  кездесті (1,4%). Жалпы  алғанда  кестеден  көріп  отырғанымыздай,  антропогендік 
фактордың (кəсіпшілік) көксерке үйіріне əсерін байқауға болады. 
Соңғы жылдары көксерке ең бағалы кəсіптік балықтардың бірі болғандықтан оның 
қорын дұрыс басқару қажеттілігі туындап отыр. Себебі соңғы жылдары көксеркеге деген 
сұраныстың  артуына  байланысты  балықшылардың  басым  бөлігі  оны  мақсатты  түрде 
аулауға көшкен. Соның салдарынан көксерке кəсіптік қысымға ұшырауда. Кейде көксерке 
популяциясының саны түсініксіз өзгерістерге ұшырайды, сондықтан оның санының артуы 
судағы қоректік базаларының азаюына жəне түрлі ауруларға шалдығуына алып келеді. Осы 
балыққа деген сұраныстың артуына байланысты, оның популяциясының саны мен кəсіптік 
қорын ерекше бақылау мен тиімді игеру қажет. 
 
Əдебиеттер  
 
Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищевая промышленность, 1966.-
376 с.       
Мина М.В. О методике определения возраста рыб при проведении популяционных 
исследований // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их 
ареалов.- Вильнюс, 1976.- Ч.2.- С. 31-37. 
3 Сохранение и устойчивое использование генофонда редких и ценных видов  и пород 
рыб.  Раздел:  Алакольская  система  озер:  Отчет  о  НИР  (промежуточный) /КазНИИРХ. - 
Алматы, 2002. - 54 с. 
4  Оценить  состояние    рыбных  ресурсов  главных  рыбопромысловых  водоемов 
Казахстана, разработать  эффективные  природоохранные мероприятия и рекомендации  по 
рациональному использованию  их  биоресурсов. Раздел: Алакольская система озер: Отчет 
о НИР КазНИИРХ. - Алматы, 2001. - 58 с. 
5 Рыбы Казахстана: В 5 томах. - Алма-Ата: Наука, 1988. - Т. 3 - 312 с. 
 
 
УДК: 637.12.04/07:576.6.006.354  
 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ВИТАМИНА С В 
ВЕРБЛЮЖЬЕМ МОЛОКЕ И ШУБАТЕ 
 
Сулейменова Ж.М., Серикбаева А.Д., Ахмедов А.А. 
 
Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы 
 
 Аннотация
  
 В  работе  изучено  содержание  витамина  С  в  верблюжьем  молоке  крестьянских 
хозяйств Алматинской области. 
 
Abstract 
The paper studied the vitamin C contentin camel  milk farms of Almaty region. 
 
  Кілт сөздер:
 түйе сүті, С витамині, шұбат. 
 
   Верблюжье  молоко – важный  источник  животных  белков  и  жиров  для  жителей 
пустынных регионов. Оно содержит ряд важных микроэлементов – кальций, цинк, кобальт, 
железо, калий, фосфор, а также витамины А, С и группы В. Кальций и фосфор укрепляют 
кости и зубы, железо предупреждает возникновение анемии, цинк и кобальт входят в состав 
жизненно  важных  клеточных  ферментов  организма.  Молоко  от  верблюдов  укрепляет 
иммунитет и здоровье в целом. В верблюжьем молоке по сравнению с коровьим больше 

313
натрия, в 10 раз больше железа и витамина С. Также верблюжье молоко имеет меньшую 
жирность  по  сравнению  с  коровьим,  а  жиры  его  содержат  значительную  долю 
ненасыщенных  жирных  кислот.  Меньшее  количество  молочного  сахара – лактазы – 
позволяет  включать  данный  продукт  в  рацион  людей  с  лактазной  недостаточностью, 
которая довольно часто встречается у взрослого населения[1]. 
В  работе  изучена  концентрация  витамина  С  в  верблюжьем  молоке  Алматинской 
области в зависимости от внешних факторов: географический, сезонный и видовой. 
В  среднем  в  верблюжьем  молоке  содержится 160 мг/л  аскорбиновой  кислоты,  а  в 
шубате 185 мг/л. По нашим данным известно, что концентрация витамина С в верблюжьем 
молоке в 2 раз выше, чем в коровьем. Содержание витамина С было проанализировано в 
пробах  верблюжьего  молока 2- верблюдоводческих  ферм  Алматинской  области, 
значительно удаленных друг от друга (таблица 1). 
Таблица 1 − Содержания витамина С в верблюжьем молоке двух ферм  
Ферма

мг/мл 
ТОО «Алатау» 
16 
104 ± 0,15 
ТОО «Даулет-Бекет» 
18 
219 ± 0,29 
Наибольшее количество витамина С отмечено в пробах верблюжьего молока фермы 
ТОО  «Даулет-Бекет» – 219 мг/мл  (р<0,001).  Обратим  внимание  на  маленькие  значения 
стандартных  отклонений  и  достаточной  выборке  проб,  что  говорит  о  значительной  и 
достоверной  разности  проб  верблюжьего  молока.  Меньшее  количество  аскорбиновой 
кислоты наблюдается вТОО «Алатау» – 104 мг/л (р<0,001).  
Также  нами  определено  содержание  витамина  С  в  зависимости  от  вида  животного 
таблица 2. 
Таблица 2 −  Содержания  витамина  С  в  верблюжьем  молоке  в  зависмости  от  вида 
животных 
Вид

мг/л 
C.bactrianus 
n=6 
136 ± 0,05 
C.dromedarius 
n=18 
176 ± 0,05 
Hybrids 
n=13 
168 ± 0,05 
Максимальное содержание витамина С наблюдается в пробах молока дромедаров – 
176 мг/л (р<0,001), минимальное для бактрианов-136 мг/л Полученные результаты близки 
с имеющимися литературными данными [2,3].  
Пробы верблюжьего молока Алматинской области изучены на содержание витамина 
С зависимости от сезона года. Весной содержание витамина С резко понижается (65 мг/л) 
в пробах молока верблюдиц почти в 3 раза по сравнению с зимой. Затем, к лету отмечено 
повышение  до 261 мг/л  содержания  аскорбиновой  кислоты.  Осенью  наблюдается  спад 
количества витамина С (181 мг/л) и остается на одном уровне с зимой.  
Такое  резкое  весеннее  снижение  концентрации  аскорбиновой  кислоты  в  молоке 
верблюдиц  связано  с  весенним  авитаминозом.  Такой  авитаминоз  объясняется 
истощенными пастбищными угодьями верблюдов, которые находятся на круглогодичном 
выпасе.  Зато  летом,  в  связи  с  обновленным  растительным  покровом,  содержание 
аскорбиновой кислоты достигает максимального значения 261 мг/л.  
Таким  образом,  количество  витамина  С  в  верблюжьем  молоке  сильно  варьирует  и 
зависит от качества кормов дойных верблюдиц. 
Содержание  витамина  С  определено  в  пробах  шубатаАлматинскойи  Атырауской 
областей. Особенность изучения проб шубата заключается в отсутствии видового признака, 
т.к.  шубат  производят  из  сборного  молока,  полученного  от  целого  стада,  разных  доек: 
утренней,  обеденной,  вечерней.  Таким  образом,  представлены  результаты  шубата 
забранного в зависимости от принадлежности к фермам (таблица3). 

 
314
 
Таблица 3 − Содержание витамина С в шубатеАлматинской области двух ферм, мг/л 
Ферма n 
 
мг/л 
ОА «Бірінші мамыр» 

 
136 ± 61 
ТОО «Даулет-Бекет» 

 
200 ± 17 
Наивысшая  концентрация  витамина  С  отмечена  в  пробах  шубата  ТОО  «Даулет-
Бекет», т.е. наблюдается та же картина, что и в верблюжьем молоке (таблица4). 
Далее,  получены  данные  о  содержании  аскорбиновой  кислоты  шубатаАлматинской 
области полученного в течение года (таблица4). 
 
Таблица  4−  Содержание  витамина  С  в  шубате,  произведенном  в    Алматинской 
области по сезонам года, мг/л   
Сезон года n 
мг/л 
Зима 5 
181 
Весна 

68 ± 34 
Лето 

245 ± 91 
Осень 

179 ± 48 
 
Повышенная  концентрация  аскорбиновой кислоты в шубате приходится на летние 
пробы и составляет 245 мг/л. Также как и в пробах верблюжьего молока, малое количество 
витамина С наблюдается в весенних пробах и составляет 68 мг/л. 
В итоге по содержанию витамина С в образцах верблюжьего молока и шубата есть 
общая тенденция уменьшения весной и повышение летом. 
 
                                                         Литература 
 
1
 
Серикбаева  А.Д.  Новые  пробиотические  продукты  из  верблюжьего  молока // 
Вестник Инновационного Евразийского университета. –Алматы, 2009. −С.85− 87. 
2.  Мусаев  З.М.  Продуктивное  верблюдоводство  −    конкурентоспособная  отрасль 
Республики  Казахстан:матер. 7−  й  научно−  практической  конф. «Научное  обеспечение 
устойчивого развития АПК рк, Сибири, Монголии и Киргизтана». −Улан−  Батор, 2004. − 
Алматы: «Бастау». −С.245− 257. 
3. Верблюжье молоко. Источник: 
http://www.neboleem.net/verbljuzhe-moloko.php
 
 
 
УДК 636.088.271.091 
 
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТА «АЙВИЗИМ-1200» НА КАЧЕСТВО  ЯИЦ И ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ У КУР-НЕСУШЕК
   КРОССА «ЛОМАН - БРАУН» 
  
Танатаров А.Б., Ахметжанов Д.К., Танатаров М.А., Аблаева Э.А. 
 
 Казахский национальный аграрный университет г. Алматы 
 
 
Аңдатпа 
Мақалада  əр  түрлі  деңгейдегі  «Айвизим-1200»  ферментінің  мекен  тауықтардың 
жұмыртқа  сапасы  мен  қоректік  заттардың  организмдегі  балансына  тигізетін  əсері 
келтірілген.  
 
Annotation 
The  article supply of positive effect optimal degree «Ayvizim -1200» on content vitamin A 
and caration in yalk egg, balans of nutritite substance and hematological tigure blood.   

315
Ключевые  слова: 
фермент,  куры-несушки,  баланс  вещества,  гемоглобин,  баланс 
азота, кальция. 
Углеводы  зерновых  не  однородны  по  своему  составу,  так  как  сахар,  крахмал, 
целлюлоза  и  лигнин  в  кормах  содержатся  в  различных  количественных  соотношениях. 
Поэтому  основные  зерновые  корма,  имея  почти  одинаковое  суммарное  количество 
углеводов,  но  в  различном  количественном  и  качественном  соотношениях,  имеют  
различную  степень  переваримости  и  использования  в  организме,  а  следовательно  и  по 
содержанию обменной энергии. Остовые углеводы целлюлозно – лигнинового комплекса 
требуют особых ферментов для своего расщепления. Последнее обстоятельство послужило 
основанием  для  внедрения  в  практику  промышленного  птицеводства  экзогенных 
ферментов, расщепляющих трудно гидролизуемые компоненты. 
  Фирма  «Финфидз»  из  Финляндии  предоставила  мультиэнзимный  препарат, 
устойчивого к внешним факторам - «Айвизим -1200». Опыт по определению оптимальной 
дозы  данного  препарата  для  кур – несушек  кросса  «Ломан - Браун»  проводился  на 
птицефабрике  АО «Алель-Агро» по следующей схеме (таблица 1). 
Таблица 1- Схема опыта 
Группы 
п
Характер кормления 
Контрольная
8300
ОР+ основной рацион 
1-опытная
8300
ОР+75 г/т  корма 
2-опытная
8300
ОР+100г/т корма 
3-опытная
8300
ОР+125 г/т корма 
Как  видно  из  схемы  опыта,  контрольная  группа  получала  основной  рацион 
(комбикорм),  а 1-опытная  к  основному  рациону  плюс    допольнительно  фермент - 75 г/т 
корма, II-опытная -100 г/т,  и III-оптыная -125 г/т  корма.  Все  поголовья  находились  в 
одинаковых условиях кормления и содержания (темпреатура, световый режим). 
Опыт проводился в течение 4 месяцев  начиная с 6 месячного возраста.  
  В период  проведения опыта изучались следующие показатели: 
- питательную  ценность комбикорма 
- содержание витамина А и каратиноидов в желтке яиц 
- содержание эритроцитов и гемоглобина в крови у кур –несушек 
- баланс азота, кальция и фосфора, масса внутренных органов 
         Результаты исследовании 
         Кормление
  
         Все  поголовье  кормилось  комбикормом  заводского  пригтовления  по  ниже 
следующему рецепту (таблица 2). 
Таблица 2 - Рецепт комбикорма для кур – несушек  
Ингредиенты
%
100 
г содержиться 
Кукуруза
20 
Сырой протеин
17,0
Ячмень
40 
Обменная энергия, ккал 273,0 
Пшеница
17 
Лизин
0,4
Шрот подсолнечный

Кальций
3,4
Рыбная мука

Фосфор
0,4
Отруби пшеничные
10 
С клетчатка
7,4
Трикальцийфосфат
2
Соль
0,5
Премикс
0,5
Всего:
100

 
316
Для определения эффективности изучаемого фермента основным звеном являлась 
питательная ценность комбикорма. В 100 г. такого корма содержалась 17г сырого протеина, 
273 ккал обменной энергии, 3,4 Са, и 0,4 Р. 
Качества  яиц
.  Известно,  что  уровень  фермента  «Айвизим-1200»  оказывает 
влияние  на  содержание  витамина  и  каротиноидов  в  яйце.  Результаты  содержания 
витаминов А и  каротинойдов в желтке яиц у кур – несушек приведены в таблице-3. 
Таблица 3 - Содержание  витамина  А  и  каротиноидов  в  желтке  яйц  кур  –несушек 
(мкг/г) 
Показатели_Группы_контрольная_1-опытная_2-опытная_3-опытная'>Показатели 
Группы
контрольная
1-опытная
2-опытная 3-опытная
Витамин А в желтке 5,5
5,7
6,2
6,0 
% к контролю 100
103,6
112,7
109,1 
Каротиноиды в 
желтке 
11,1
11,3
12,2
12,6 
% к контролю 100
101,8
109,9
113,5 
 
Введение  в  рацион  добавок  фермента  способствовало  увеличению  концентрации 
витамина А и каротиноидов в желтке на 12,7 % и 9,9 % во II опытной группе - 9,1 % и 13,5 
%, в III –опытной группе по сравнению с контролем. 
Таким  образом  включение  оптимальной  дозы  фермента (125 г/т)  в  рационы  кур 
повышает пищевые качества яиц. 
Баланс веществ. 
Азот, птица получает только с кормом. Поэтому по разнице между 
азотом, поступившим с кормом и выделенным с пометом можно судить об удержании его 
в организме. 
 
Экспериментальные  данные  о  балансе  азота  у  кур  –несушек  в  период  высокой 
яйценоскости представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 - Баланс азота, г 
Показатели
Группа
Контрольная 1-опытная
2-опытная 3-опытная
1 2
3
4

Принято с кормом
3,01
3,01
3,01
3,01 
Выделено  с  пометом  и 
яицом, г 
1,80
1,77
1,70
1,66 
Баланс ± 
1,21
1,24
1,31
1,35 
% усвоения 40,2
41,2
43,5
44,9 
Баланс азота у всех подопытных кур был положительным. Коээфициент усвоения 
азота  по  сравнению  с  контрольной  группой  был  самым  высоким  у  кур  третьей  оптыной 
группы- 44,9%, получавшей в рационе 125 г/т корма фермента. Использование азота на яйцо 
было значительно выше в третьей опытной группе на 4,7 %, чем в контрольной группе. 
Баланс кальция и фосфора. 
В рационе подопытных кур концентрация кальция и 
фосфора  соответствовало  нормам.  В  балансовом  опыте  было  изучено  баланс  кальция, 
фосфора подоптыными курами (таблицы.5, 6). 
 
Таблица  5 -  Баланс кальция (г) 
 
Показатели 
Группы
Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная
1 2
3
4

Принято с кормом
3,31
3,31
3,31
3,31 
Выделено  с  яйцом  и 
пометом 
1,84
1,79
1,55
1,55 
Баланс ± 
1,47
1,52
1,66
1,76 
% усвоения 44,4 
45,9 
50,15 
53,1 
 

317
Как  видно  из  приведенных  данных,  усвояемость  кальция  курами,  получавшими  в 
рационе ферментного препарата, имела тенденцию к повышению. Коэффициент усвоения 
кальция  в  контрольной  группе  курами  составил - 44,4 %. Самый  высокий  коэффициент 
усвоения  кальция  наблюдался  в  третьей  оптыной  группе - 53,1 % и  был  выше,  чем  в 
контрольной на 8,7 %. 
Таблица 6 -  Баланс фосфора (г) 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет