Министерство сельского хозяйства республики казахстанжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/37
Дата09.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«АГРОӨНЕРКƏСІПТІК КЕШЕНДІ ДАМЫТУДАҒЫ  
ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ БАСЫМДЫ БАҒЫТТАРЫНЫҢ  
ЖАҢА СТРАТЕГИЯСЫ» 
«НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ  В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ АПК» 
Алматы  
2015 
ІІІ ТОМ    

ƏОЖ 631.145:378 
КБЖ 40+74.58 
Қ 17 
Жалпы редакциясын басқарған – Есполов Т.И. 
Редакциялық ұжым:  Қалиасқаров М.Қ., Кіркімбаева Ж.С., Сыдыков Ш.К., 
Тұтқабекова С.Ə., Байболов А.Е. 
Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің 85 жылдығына  орай  ұйымдастырылған 
«Агроөнеркəсіптік  кешенді  дамытудағы  ғылым  мен  білімнің  басымды  бағыттарының 
жаңа  стратегиясы»  атты  Халықаралық  ғылыми-тəжірибелік  конференция    материал-
дарының жинағы  (27-28 қараша 2015 жыл). – Алматы: ҚазҰАУ,  - 3
38 бет. 
Ғылыми  еңбектер  жинағында  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университет  ғалымдарының 
2011-2015  жылдары  білім,  ғылым  жəне  өндіріс  интеграциясында,  ғылыми-зерттеу 
университетіне  трансформациялау  бағытында  қол  жеткізген  негізгі  нəтижелері,  сонымен 
қатар шет елдер мен Қазақстанның жоғарғы оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары 
ғалымдарының  ғылыми  ізденістерінің    нəтижелері  келесі  бағыттар  бойынша  берілген: 
агроинновация жəне қоршаған ортаны қорғау, орман шаруашылығындағы инновациялар, 
су мəселелері жəне жер мелиорациясы, экономика жəне агробизнес, аграрлық инженерия 
жəне кəсіптік оқыту, биологиялық қорлар технологиясы, ветеринарлық қауіпсіздік. 
ISBN 978-601-241-589-6 
     © КазНАУ, 2015. 
© «Айтұмар» баспасы, 2015. 
Под общей редакцией – Есполова Т.И. 
Редакционная коллегия: Калиаскаров М.К., Киркимбаева Ж.С.,           
Сыдыков Ш.К., Туткабекова С.А., Байболов А.Е. 
Сборник  материалов  Международной  научно-практической  конференции  «Новая 
стратегия научно-образовательных приоритетов в контексте развития АПК», посвященной 
85-летию  Казахского  национального  аграрного  университета (27-28 ноябрь 2015 год).       
– Алматы: КазНАУ, - 3
38 стр.
В  сборнике  научных  трудов  изложены  основные  достижения  ученых  Казахского 
национального аграрного университета по интеграции образования, науки и производства, 
по  трансформации  университета  в  научно-исследовательском  направлении,  а  также 
результаты  исследовании  ученых  из  зарубежных  стран,  высших  учебных  заведений  и 
научно-исследовательских  институтов  Казахстана  по  следующим  направлениям: 
агроинновация  и  экология,  инновации  в  лесном  хозяйстве,  водные  проблемы  и 
мелиорация  земель,  экономика  и  агробизнес,  аграрная  инженерия  и  пофессиональное 
обучение, технологии биоресурсов, ветеринарная безопастность. 
УДК 631.145:378 
ББК 40+74.58 
С 17 
ISBN 978-601-241-589-6 
        ©КазНАУ, 2015. 
©Издательство «Айтұмар», 2015. 

3
АГРАРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ƏОК 37.016:159.9 
ƏЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАУ МЕН СЕНІМДЕРДІҢ ƏЛЕУМЕТТІК 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРІ 
Абдигапбарова А.И., Самбеткулова Н.Н. 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы  
         Аннотация  
         В  данной  статье  рассмотрены  социально-психологические  понятия  социальных 
установок и уверенности. 
        Annotation  
        This article examines the socio -psychological concept of attitudes and confidence 
         Кілт  сөздер:  əлеуметтік  бағдар,  қажеттiлiк  пен  мотив,  тұлға,  əлеуметтену  процесi, 
қатынас, бағдарлау, қызығушылық, бағыт-бағдар, дайын болу. 
Тұлғаны зерттеу барысында  əлеуметтiк психологияда маңызды орынды əлеуметтiк 
бағдар  проблемасы  алады.  Егер  əлеуметтену  процесi  тұлғаны  əлеуметтiк  дағдыны, 
тəжiрибенi  қалай  игеретiн  жəне  оны  белсендi  түрде  өмiрде  қолданатынын  зерттесе,  ал 
тұлғаның əлеуметтiк бағдарлауының қалыптасуы, мына сұрақтарға жауап бередi: игерiлген 
əлеуметтiк тəжiрибе тұлғаның көзқарасын қалай өзгерттi жəне оның iс-əрекеттерiнен қалай 
көрiнiс тапты? Осы механизмдi толық зерттеу арқылы ғана адамның iс-əрекетi нақты немен 
реттелiнетiнi туралы мəселенi шешуге болады.  
Нақты iс-əрекеттiң пайда болуының алдында қандай процестер бар екендiгiн түсiну 
үшiн,  ең  алдымен,  тұлғаның  iс-əрекет  жасауына  түрткi  болған  қажеттiлiк  пен  мотивтi 
талдау керек. 
Iс-əрекетке итермелейтiн iшкi механизмдi анықтау үшiн тұлғаны жалпы теориясында 
қажеттiлiк пен мотив арақатынасы қарастырылады. Бiрақ, соның өзiнде, мотивтi таңдауды 
анықтау  қазiргi  кезде  қиынға  соғуда.  Бұл  сұрақтың,  мəселенiң  екi  жағы  бар:  не  себептi 
адамдар  белгiлi  бiр  жағдайда  белгiлi  бiр  iс-əрекет  жасайды?  Белгiлi  бiр  мотивтi  таңдау 
барысында ненi басшылыққа алады? Мотивтi таңдауды белгiлi бiр дəрежеде түсiндiретiн 
ұғым əлеуметтiк бағдарлау болып табылады [1].  
Ол тұрмыстық практикада көп қолданылады, əсiресе тұлғаның iс-əрекетiн болжамдау 
кезiнде: «ол  мүмкiн  бұл  концертке  бармайтын  шығар,  себебi  оның  психологиясында 
эстрадалық  музыкаға  қарсы  ой  қалыптасқан»; «маған  ол  адамның  ұнауы  екiталай,  мен 
математиктердi мүлдем ұнатпаймын», т.б.  
Тұрмыстық  деңгейде  əлеуметтiк  бағдарлау  түсiнiгi «қатынас»  түсiнiгiне  жақын 
мағынада қолданылады. Бiрақ психологияда «бағдарлау» терминi өзiнiң жеке мағынасына 
ие,  өзiнiң  дəстүрлi  əдiстерi  бар  жəне  осы    дəстүрдi  əлеуметтiк  бағдарлау  терминiмен 
байланыстыру керек.   
Бағдарлау  проблемасы  Д.Н.Узнадзе  мектебiнiң  арнайы  зерттеу  пəнi  болған. 
«Бағдарлау» жəне «əлеуметтiк бағдарлау» терминдерi сырттай ұқсас жəне кейбiр кезде осы 
терминдердiң мазмұны бiрдей деп қарастырылады. 
Сонымен  қоса,  осы  екi  терминдi  анықтайтын  анықтамалардың  жиынтығы  ұқсас: 
«қызығушылық», «бағыт-бағдар», «дайын болу». 

4
Д.Н.Узнадзенiң түсiнiгi бойынша бағдарлау мен «əлеуметтiк бағдарлаудың» iс-əрекет 
өрiсiн нақты бөлiп қарау керек.  
Д.Н.Узнадзенiң  бағдарлауға  берген  анықтамасын  айтып  кеткен  жөн: «Бағдарлау – 
суьбъектiнiң бiртұтас динамикалық қалпы, белгiлi бiр белсендi iс-əрекетке дайын болуы, 
екi  фактормен:  субъектiнiң  қажеттiлiгi  мен  сəйкес  объективтi  ситуациямен  байланысты 
формасы болып табылады» [2]. 
Қажеттiлiктi  қанағаттандыру  үшiн  iс-əрекетке  бағытталуы,  осы  жағдаяттың 
қайталануы  нəтижесiнде  тұрақтанады,  бекiтiледi.  Сырттай  қарағанда  əңгiме  белгiлi  бiр 
жағдайдағы тұлғаның iс-əрекетiнiң бағытын түсiндiру туралы сияқты. Алайда, проблеманы 
толық  қарау  кезiнде  мəселенiң  бұлай  қойылуы  өзiнен-өзi  əлеуметтiк  психологияда 
қолданылуы мүмкiн еместiгiн аңғартады. 
Бағдарлауға берiлген анықтаманың жоғарыдағы баламасы əлеуметтiк факторлармен 
байланысы  жоқ.  Д.Н.Узнадзенiң  бағдарламаға  берген  анықтамасы  көбiне  адамның 
физиологиялық қажеттiлiктерiн қанағатандырумен байланысты, яғни ол айырмашылықты 
көрсеттi.    
Адамның  шынайы  iс-əрекетiнiң  жүзеге  асуының  алдында  болатын  ерекше  қалпын 
анықтау  идеялалары  көптеген  зерттеушiлердiң  еңбектерiнде  кездеседi.  Бұл  мəселенi 
В.Н.Мясищев адам қарым-қатынасының тұжырымдамасында қарастырады.  
Қарым-қатынас  «адамның  уақытша  байланыстарының  жүйесi»,  ол  жүйе  тұлғаның 
келешектегi iс-əрекетiнiң бағытын түсiндiредi.  
Бұл мəселемен Л.И.Божович айналысқан. Тұлғаның  балалық шағын зерттеу кезiнде 
мынадай қорытындыға келген: адамның өмiрлiк iшкi бағыты тұлғаның əлеуметтiк ортаға, 
əлеуметтiк  ортаның  жекелеген  объектiлерiне, iшкi  позициясы  ретiнде  қалыптасады. 
Алайда,  бұл  позициялар  түрлi  жағдайларда  əртүрлi  болуы  мүмкiн,  сонда  да  ұқсас  ортақ 
тенденциялары  болады.  Осы  арқылы  бұрын  болмаған  белгiсiз  объектiлерге  байланысты 
ситуацияларды болжауға болады. Бұл əлеуметтiк бағдарлаумен тығыз байланысты. 
Əлеуметтiк  бағдарлауды  зерттеу  дəстүрi  батыстық  əлеуметтiк  психология  мен 
əлеуметтануда қалыптасқан. 
Батыстық  əлеуметтiк  психологияда  əлеуметтiк  бағдарлау  деген  сөздiң  орнына 
«аттитюд» терминi қолданылады (ағылшын сөзi). Ал бағдарлау деген сөз ағылшын тiлiнде 
«set» деп аударылады (Д.Н.Узнадзенiң берген анықтамасына мағыналас).  
Батыстық əлеуметтiк психологияда аттитюдтi зерттеудiң төрт кезеңi бар: 
-1918 жылы осы терминнiң еңгiзiлуi жəне Екiншi дүниежүзiлiк соғысқа дейiнгi кезең 
(бұл кезеңге мəселенiң  маңызы мен атағы жəне оны зерттеу процесi өседi); 
-1940-1950 жж. (көптеген тығырықтық жағдайларға байланысты мəселенi зертттеудiң 
төмендеуi); 
-1950-1960  жж. (мəселеге  қызығушылықтың  жандануы,  жаңа  идеялардың  пайда 
болуы, бiрақ мəселенi зерттеудiң кризистiк жағдайда екендiгiн мойындау); 
-1970 ж. (көптеген қарама-қайшылықтар əсерiнен анық тоқырау). 
1918  жылда  У.Томас  жəне  Ф.Знанецкий,  польшалық  шаруалардың    бейiмделуiн 
зерттеп, Европадан Америкаға эмиграцияланған, екi тəуелдiлiктi тапқан, бұл тəуелдiлiксiз 
адаптация  процесiн  сипаттау  мүмкiн  емес:  яғни  индивидтiң  əлеуметтiк  ұйымдастырудан 
тəуелдiлiгi  жəне  əлеуметтiк  ұйымдастырудың  индивидтен  тəуелдiлiгi.  Бұл  тəуелдiлiктер  
бұрыңғы  тұлға  мен  қоғам  байланысының  модификациясы  болған.  Томас  пен  Знанецкий 
сипатталған тəуелдiлiктерге «əлеуметтiк құндылық» (əлеуметтiк ұйымдастыруды сипаттау 
үшiн)  жəне  «əлеуметтiк  бағдарлау»  немесе  «аттитюд» (индивидтi  сипаттау  үшiн) 
түсiнiктерi арқылы сипаттама бергiсi келдi. Осыдан бастап, əлеуметтiк психологияда жаңа 
«аттитюд» терминi пайда болды [3].  
Аттитюд ашылғаннан кейiн оны зерттеу процесi қарқынды өстi. Аттитюдтiң көптеген 
анықтамалары пайда болды, оларда қарама-қайшылықтар кездесетiн.  Оның қызметi мен 
құрылымы зерттелiне бастады. 

5
Аттитюдтiң субъектiнiң белгiлi бiр маңызды қажеттiлiктерiн қанағатттандыру үшiн 
пайдаланылатыны  белгiлi,  бiрақ  қандай  қажеттiлiктер  екендiгiн  анықтау  керек  болды. 
Аттитюдтiң төрт қызметiн көрсетуге болады: 
1) бейiмделушiлiк  (кейбiрде  утилитарлық,  адаптациялық  деп  атайды) – аттитюд
субъектiнi оның мақсатына жеткiзетiн объектiлерге бағыттайды; 
2) бiлiм қызметi – аттитюд белгiлi бiр объектiге байланысты iс-əрекет жасау əдiстерi
туралы жеңiлдетiлген нұсқаулар бередi; 
3) құндылық немесе өзiн-өзi реттеу қызметi - аттитюд iшкi қарама-қайшылықтардан
субъектiнiң  босап  шығуына,  өзiн тұлға  ретiнде  көрсетуiне  ықпал  жасайтын  құрал  болып 
табылады; 
4) қорғаныс қызметi – аттитюд тұлғаның iшкi қарама-қайшылықтарының  шешiлуiне
көмек көрсетедi. 
Осы  қызметтердiң  барлығын  аттитюд  атқаруы  тиiс,  себебi  оның  құрылымы  өте 
күрделi. 1942 жылы М.Смит аттитюдтiң үш компонентi құрылымын анықтады, олар:  
а) когнитивтi компонент (əлеуметтiк бағдарлаудың объектiнi танып- бiлуi);  
ə)  аффективтi  компонентi (объектiге  эмоциялық  баға  беру,  яғни  объектiге 
антипатияны немесе симпатияны анықтау);  
б) мiнез-құлықтық компонент (объектiге қатысты кезек-кезек əрекет жасау). 
Бiрақ  соның  өзiнде,  яғни  осы  зерттеулер  жүргiзiлгенiмен  əлеуметтiк  бағдарлау 
толығымен зерттелген жоқ.  
Əдебиеттер  
1. Əлеуметтік  психология.  Ахтаева  Н.С,  Абдигапбарова  А.И.,  Бекбаева  З.Н.  Оқу
құралы, «Қазақ университеті», Алматы, 2007. 250 бет. 
2. Социальная  психология.  Учебное  пособие  для  студентов  ВУЗ 
/
  Сухов  А.Н.,
Казанцев А.Н., и др.
/
Под ред. А.Н. Сухова, А.А.Деркача. – М.: Изд. «Академия», 2001. – 
600с. 
3. Еникеев  М.И.  Социальная  психология:  Учебник  для  вузов. – М.:  Издательство
«ПРИОР», 2000. -160с.
  
УДК 631.363.2 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ШИРОКОЗАХВАТНОГО ПОДБОРЩИКА-
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СЕНА 
Абилжанулы Т., Абилжанов Д.Т., Альшурина А.С., Нурлыбаев К.К. 
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства» г. Алматы 
       Аңдатпа 
       Шөп əзірлеуде бірлік эксплуатациялық шығындарды ерекше азайту жəне оның сапасын 
жоғарылату үшін жаңа технология ұсынылған жəне шөпті шабындықтан жинап, ұсақтап 
тасымалдағышқа тиеуді қамтамасыз ететін кең алымды жинағышөұсақтағыш жасалған. 
Annotation 
For essential decrease in specific operational expenses, improvement of quality of the 
prepared hay the new technology of preparation of the crushed hay is offered and the broad 
captures sorter grinder of forages providing hay selection directly from a stubble field, crushing 
and loading in vehicles is developed 

 
6
 
Ключевые  слова:    подборщик-измельчитель,  заготовка  измельченного  сена, 
широкозахватный подборщик, приставка-подборщик, подбирающий механизм.  
 
          В последние годы в странах Евразийского союза отрасль животноводства развивается 
высокими темпами. Например, в Казахстане ежегодный рост поголовья крупного рогатого 
скота и овец составляет примерно 3…5%. 
          Учитывая основные климатические условия Казахстана, заготовка грубых кормов для 
зимнего  страхового  запаса  является  проблемным  вопросом  современного  сельского 
хозяйства.  В  настоящее  время  заготовка  грубых  кормов,  в  основном,  осуществляется 
рулонной  технологией  или  в  малогабаритных  тюках.  Однако  эти  технологии 
многооперационные  и  не  способствуют  заготовке  высококачественных  грубых  кормов. 
Например, по рулонной технологии или при заготовке грубых кормов в малогабаритных 
тюках,  после  прессования  рулоны  и  тюки  остаются  на  поле  под  открытым  небом  на 
несколько  дней.  При  этом,  в  верхних  слоях  каждого  рулона  и  малогабаритного  тюка 
происходят  большие  потери  каротина  и  витаминов.  Кроме  того,  в  ранее  проведенных 
исследованиях установлено, что при заготовке грубых кормов по рулонной технологии и 
при заготовке сена в малогабаритных тюках потери листовой части достигают 14%. Исходя 
из  этого  можно  считать,  что  существующие  способы  не  обеспечивают  заготовку 
высококачественных грубых кормов 
1. 
       Для  снижения  удельных  эксплуатационных  затрат  заготовки  сена,  используемого  на 
откормочных  и  молочных  фермах  страны,  нами  предлагается  ресурсосберегающая 
технология заготовки измельченного сена. Суть предлагаемой технологии заключается в 
том, что после скашивания сено подсушивается на прокосе до влажности 18…20%, после 
этого оно подбирается прямо с прокоса, измельчается до требуемого размера, грузится в 
транспортные  средства  и  транспортируется  под  навес  для  хранения.  При  этом  в  зимнее 
время  требуется  только  загрузить  готовое  измельченное  сено  в  раздатчик-смеситель  с 
другими  компонентами  и  раздавать  в  кормушки.  При  заготовке  измельченного  сена  по 
сравнению с рулонной технологией количество операций (скашивание - зимняя раздача) 
снижается в 2,0 раза, а удельные эксплуатационные расходы в 2,0…2,5 раза. 
       Для осуществления предложенной технологии могут быть применены существующие 
зарубежные кормоуборочные комбайны. Однако они снабжены ножевым рабочим органом 
и  сухое  сено  измельчается  крупно,  стебли  не  расщепляются  вдоль  волокон,  т.е. качество 
измельчения  не  соответствует  зоотехническим  требованиям,  что  требует  повторного 
измельчения кормов. Учитывая все эти недостатки, нами разработан универсальный подборщик-
измельчитель  кормов  с  шириной  захвата 1,8 м.  Данная  машина  снабжена  молотковыми  и 
ножевыми рабочими органами, подбирает массу сена как из валка, так и с прокоса. Качество 
измельчения кормов соответствует зоотехническим требованиям. Для более производительной 
работы по предлагаемой технологии необходимо снабдить его широкозахватным подборщиком 
(ширина захвата 3,0 м). 
       Для  технологического  и  экономического  обоснования  предлагаемой  технологии 
приводим  расчеты  по  определению  общих  удельных  эксплуатационных  затрат  при 
заготовке  грубых  кормов  по  рулонной  технологии  и  при  заготовке  грубых  кормов  в 
измельченном  виде  с  использованием  широкозахватного  подборщика-измельчителя 
кормов (таблицы 1 и 2). 
 
 
 
 
 

7
Таблица 1 – Общие удельные эксплуатационные затраты при заготовке кормов по 
рулонной технологии 
Количеств
о 
операций 
Операции при заготовке, приготовлении 
и  раздаче кормов 
Удельные 
эксплуатационны
е затраты, тенге/т 

Скашивание травы (МТЗ-80+ КДС-4)
270

Сгребание в валки (МТЗ-80+ГВР-630)
161

Подбор  валков  с  прессованием  в    рулоны    (МТЗ-
80+ПРФ-145) 
222 

Погрузка рулонов (МТЗ-80+ПС-0,5/0,8)
188

Транспортировка  рулонов  к  местам  скирдования 
(МТЗ-80+2ПТС-4) 
360 

Укладка в скирду (МТЗ-80+ПС-0,5/0,8)
94

Снятие со скирды  МТЗ-80+ ПС-0,5/0,8)
188

Транспортировка  рулонов  к  местам  измельчения 
(МТЗ-80+2ПТС-4) 
245 

Разматывание рулонов
376
10 
Подача сена в  измельчитель
325
11 
Измельчение (ДУ-11)
68
12 
Погрузка измельченного сена в раздатчик-смеситель 
(МТЗ-80+ПС-0,5/0,8) 
144 
Общие удельные эксплуатационные затраты
2641
Таблица 2 – Общие удельные эксплуатационные затраты при заготовке измельченного 
сена с применением широкозахватного подборщика-измельчителя кормов 
Количество 
операций 
Операции при заготовке, приготовлении 
и раздаче кормов 
Удельные 
эксплуатационн
ые затраты,  
тенге/т 

Скашивание травы (МТЗ-80+ КДС-4)
270

Подбор  сена  с  прокоса  с  измельчением  и  погрузка  в 
тележку (МТЗ-80 + Подборщик-измельчитель кормов + 
2ПТС-4). 
177 

Транспортировка  (МТЗ-80+2ПТС-4).
337

Скирдование (МТЗ-80+ПС-0,5/0,8).
60

Погрузка грубых кормов в раздатчик-смеситель (МТЗ-
80+ПС-0,5/0,8). 
144 
Общие удельные эксплуатационные затраты
988
Анализ  данных  таблиц  показывает,  что  при  заготовке  измельченного  сена  с 
применением  широкозахватного  подборщика-измельчителя  кормов,  общие  удельные 
трудозатраты  снижаются  в 2,67 раза  и  экономия  с  одной  тонны  заготовленного  корма 
составляет 1653 тенге. 
Для 
увеличения 
производительности 
подборщика-измельчителя 
нами 
предусматривалось увеличение ширины захвата подборщика до 3м. Выбор данной ширины 
обосновывается  тем,  что  на  полях  средней  и  высокой  урожайности  при  подборе  сена  с 
прокоса 3-х метровым подборщиком, обеспечивается загрузка машины в 1,5…2,0 кг/с. При 
этом,  производительность  машины  достигает  до 5,4…7,2 т/час,  т.е.  довольно  высокая 
производительность при уборке сухой массы для кормоуборочных машин. 
Для увеличения ширины захвата подбирающего механизма было решено 
разработать дополнительную приставку-подборщик, предназначенную для подбора сена с 
прокоса спереди трактора. 

8
В 2015г.  разработаны  конструктивно-технологическая  схема  и  чертежная 
документация  приставки-подборщика  шириной  захвата 1,2 м,  а  также  она  изготовлена  в 
экспериментальном цехе института. 
Для  проверки  работы  приставки  совместно  с  экспериментальным  образцом 
универсального  подборщика-измельчителя  кормов  ПИК-1,8  был  подготовлен  агрегат, 
состоящий из подборщика-измельчителя ПИК-1,8 и приставки (рисунок 1). 
Определение  производительности  и  работоспособности  широкозахватного 
подборщика-измельчителя  кормов,  т.е.  производительности  подборщика-измельчителя 
ПИК-1,8 совместно с приставкой, было осуществлено в крестьянском хозяйстве «Жанико» 
во время второго укоса люцерного поля в период с 8 по 20 августа 2015 г. (рисунок 2). 
Проверка работоспособности данного агрегата показала, что приставка и подборщик 
подбирают массу с прокоса с хорошим результатом, т.е. работа приставки согласована с 
основным  подборщиком  машины.  При  этом  приставка  чисто  подбирала  массу  спереди 
трактора и укладывала сено в зону работы основного подборщика машины. 
Результаты работы широкозахватного подборщика-измельчителя кормов показали, 
что  его  средняя  производительность  равна – 6,76 т/ч,  т.е.  производительность 
широкозахватного  подборщика-измельчителя  кормов  более  чем  в 2 раза  больше 
производительности  рулонного  и  тюкового  пресс-подборщиков  (производительность 
пресс-подборщика около - 3,1 т/ч).  
Рисунок 1 – Общий вид экспериментального образца приставки-подборщика  
с подборщиком-измельчителем ПИК-1,8 (вид спереди) 

9
Рисунок 2 – Подбор люцерны с прокоса с приставкой-подборщиком и экспериментальным 
образцом подборщика-измельчителя кормов ПИК-1,8 (высокоурожайный участок поля) 
Проверка  работы  широкозахватного  подборщика-измельчителя  кормов  показала, 
что качество подбора отличное, т.е. потеря массы за подборщиком не наблюдалась. 
Кроме  того,  данная  ресурсосберегающая  технология  обеспечивает  быструю уборку 
сена после достижения его влажности 18…20% и сохранение питательных веществ в его 
составе, т.е. обеспечивает заготовку высококачественного сена. 
Результаты 
анализа, 
проведенного 
испытательным 
центром 
качества 
сельскохозяйственной продукции Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства, 
показали,  что 1 килограмм  измельченного  сена,  заготовленного  во  втором  укосе,  имел 
следующие основные качественные показатели: кормовая единица – 0,55; перевариваемый 
протеин – 13,43% (134,3 грамма); сухое вещество – 80,85%; клетчатка – 31,36% и каротин 
– 25,27 мг.
Известно,  что  в 1 кг  высококачественного  сена (1 класса)  содержится 0,45…0,55 
корм.ед.; 65…80 г. (6,5…8%) перевариваемого  протеина; 24…30% клетчатки; 81…85% 
сухого вещества и 30 мг каротина [2]. Сравнение качественных показателей измельченного 
сена  даже  во  втором  укосе  показало,  что  они  соответствуют  требуемым  показателям 
первоклассного  сена,  а  по  показателям  кормовой  единицы  и  перевариваемого  протеина 
имеют  очень  высокие  показатели.  Это  показывает  эффективность  предложенной 
технологии не только по эксплуатационным затратам, но и по качественным показателям 
заготовленного сена. 
При  испытаниях  экспериментального  образца  универсального  подборщика-
измельчителя кормов ПИК-1,8 нами установлено, что потери при заготовке измельченного 
сена составляют всего лишь 1,83%, т.е. значение потери до 2%, что допустимо при уборке 
сена. Все это доказывает, что при применении предлагаемой технологии обеспечивается 
высокое качество заготовленного сена. 
Таким  образом,  внедрение  в  хозяйствах  широкозахватного  универсального 
подборщика-измельчителя кормов и новой ресурсосберегающей технологии обеспечивает 
заготовку высококачественного сена без потерь и снижение удельных эксплуатационных 
затрат в 2,0…2,5 раза. 

 
10


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет