Microsoft PowerPoint Ppt0000102 [только чтение]жүктеу 120 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.04.2017
өлшемі120 Kb.
Microsoft PowerPoint - Ppt0000102 [только чтение]

Курстың (пəннің) мақсаты:

Студенттерді халықтық тəрбиенің негізгі

идеялары жəне тəжірибелерімен таныстыру жəне

қазіргі оқу‐тəрбие үдерісінде шығармашылықпен

қолдана алу мен дағдыларын қалыптастыру. 

Студенттердің ұлттық сана‐сезімі мен халық

тарихына, мəдениеті мен дəстүрлеріне, дəстүрлі

халықтық педагогикалық мəдениетке деген

біртұтас көзқарасын қалыптастырып, оларды

этнопедагогика, қазақ этнопедагогикасының

ғылыми негіздері туралы білімдер жүйесімен

қаруландыру.Курстың (пəннің) міндеті:

болашақ мамандарды халықтық педагогика,  халықтық

тəрбие жүйесімен

ғылыми негізде

таныстыру;

‐ этнопедагогикалық білім, іскерлік дағдыларын

жетілдіру;

‐ ғылыми тақырыптар бойынша педагогикалық

тəжірибе жұмыстарын жүргізуге практикалық

көмектер ұйымдастыру;

‐ қазақ этнопедагогикасы материалдарын мектеп

талабына сай тұтас педагогикалық процесте кешенді

пайдалану іскерліктерін қалыптастыру;

‐ қазақ этнопедагогикасы саласындағы ғылыми

зерттеулермен, озық тəжірибелермен таныстыру


Курстың саясаты

1. Оқу үрдісіне белсене қатысу.

2. Себепсіз сабақтан қалмау.

3.Сабаққа кешікпей келу.

4. Берілген тапсырмаларды уақытында орындау.


Дəріс сабақтарының мазмұны:

І Тарау.  Этнопедагогиканың теориялық –

əдіснамалық негіздері.

1‐тақырып. Этнопедагогика жəне Қазақ

этнопедагогикасының əдіснамалық негіздері2‐тақырып. Халықтық педагогикалық көзқарас жəне

этнопедагогика3‐тақырып. Этнопедагогика жəне қазақ

этнопедагогикасы саласындағы ойлардың қалыптасып, 

дамуы /VI‐XXIғ./

4‐тақырып. Халықтық педагогикадағы жетілген тұлға

идеалы


5 ‐тақырып. Қазақ этнопедагогикасындағы тəрбие

құралдары жəне оның факторлары6 ‐тақырып. Педагогтардың ғылыми

еңбектеріндегі халықтық тəрбиеІІ Тарау. Халық педагогикасының мəні мен

мазмұны

7‐тақырып.  Еңбек халықтық тəрбие негізі

8‐тақырып. Қазақ этнопедагогикасындағы тəрбие

түрлері, бағыттары. Отбасы тəрбиесі .9‐тақырып.  Қазақ этнопедагогикасындағы

адамгершілік жəне эстетикалық тəрбие. 10‐тақырып. Қазақ этнопедагогикасындағы ақыл‐

ой, патриоттық тəрбие.11‐тақырып. Этнопедагогика бойынша

зерттеулерді талдау.12‐тақырып. Қазақстан Республикасы

халықтарының ұлттық салт –дəстүрлері –

халықтық тəрбиенің негізі.

ІІІ Тарау. Қазақстан Республикасының білім

беру жүйесіндегі этнопедагогика бағыты.

13‐тақырып. Этномəдениет этнопедагогика негізі

ретінде.


14 ‐тақырып. Этнопедагогикалық тəрбие

бағытындағы əрекеттің мазмұныПрактикалық сабақтарының

мазмұны:

Этнопедагогика пəні, оның əдістері мен міндеттері

Этнопедагогикалық ой—пікірлердің шығу тарихы

жəне дамуы

Жетілдірілген адам – халықтық педагогиканың

мақсаты


Халық педагогикасындағы тəрбиенің əдістері, 

тəсілдері жəне құралдары

Мақал жəне мəтелдер – халық педагогикасының

шағын көріністері

Халық ертегілері – өмір оқулықтары


Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық

салттары мен дəстүлері

Халық педагогикасындағы рухани мінез‐құлықтық

тəрбие


Халық педагогикасындағы азаматтық, патриоттық

тəрбие


Халық педагогикасындағы еңбек тəрбиесі

Халық педагогикасындағыдене тəрбиесі

Халық педагогикасындағы эстетикалық тəрбиесі

Халық педагогикасындағы зиялылық тəрбиесі

Халық педагогикасындағы қазіргі қызметі

Жас ұрпақты тəрбиелеу жəне оқытуда халық

педагогикасын пайдалану


Пəн бойынша СӨЖ

Этнопедагогика пəні,  мақсаты, міндеттері. Басқа

пəндермен байланысы. Қазақстан

Республикасында этнопедагогикалық білім беруде

нормативтік құжаттар.

Этнопедагогика ғылымының тарихи қалыптасып,  

дамуы.

Халық педагоги‐касындағы тəрбие қағидаларыХалық педагоги‐касындағы иман‐дылық тəрбиесі.

Қазақ этнопедагогикасындағы дене тəрбиеінің

мақсат жəне міндеттері. 

Қазақ халқының баланы еңбекке тəрбиелеудегі

тəжірибесі. 


Адамгершілік қасиеттер туралы халықтық

қағидалар. 

Халықтық педагогикадағы эстетикалық тəрбиенің

мəні мен мазмұны.

Ақыл‐ой тəрбиесі туралы халық түсінігі, тəжіибесі.

Қазақ этнопедагогикасындағы патриоттық тəрбие

берудің мақсаты мен міндеттері. 

Бала тəрбиесіндегі ата‐ананың ролі.

Халықтық дəстүрлер мен əдет‐ғұрыптардың бала

тəрбиесіндегі педагогикалық мүмкіндіктер.

Көп ұлтты Қазақстан Республикасындағы өзге

ұлттардың бала тəрбиесінің негізгі ерекшеліктері. Қазақстандағы түркі тілдес халықтардың бала

тəрбиесінің негізгі ерекшеліктері.

Азия халықтарындағы бала тəрбиесінің негізгі

ерекшеліктері. Негізгі əдебиеттер тізімі:

1. Антология педагогической мысли Казахстана // Сост. К.Б.Жарықбаев, 

С.К. Калиев. – Алматы, 1995. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Москва: 

Академия, 1999.

2. Арғымбаев Х. Қазақ отбасы. – Алматы: Қайнар, 1996.

3. Əбілова З.Ə. Этнопедагогика. – Алматы: Қазақ Əлем Тілдер

Университеті,          1997.

4. Балтабаев М. Х. Педагогическая культурология. – Алматы: РИК Каз. 

Акад. 

Образ. им. И. Алтынсарина, 2000.  5. Бахтиярова Г. Р. Халық тағылымы – тəрбие қайнары. – Алматы: Ғылым, 

2002.


6. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тəлім‐тəрбиесі: оқу құралы. – Алматы: 

Санат, 1995.

7. Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері. – Алматы: Əл‐Фараби, 

1995.


8. Измайлов А.Е. Народная педагогика: педагогические воззрения

народов Средней Азии и Казахстана. – Москва: Педагогика, 1991.

9. Калыбекова А. Теоретические и прикладные основы народной

педагогики казахов. – Алматы: БАУР, 2005.10. Кожахметова К. Ж. Казахская этнопедагогика: 

методология, теория, практика. – Алматы: Ғылым, 1998.  

11. Қалиев С.Қ. Қазақ этнопедагогикасының теориялық

негіздері мен тарихы. – Алматы: Рауан, 1998.

12. Қазақтың тəлімдік ой‐пікір антологиясы: Бірінші том. / 

Құраст. Қ. Жарықбаев, С. Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994.  

13.  Оршыбеков Ы. Қазақ халық творчествосындағы

азаматтық тəрбие. – Алматы: Қазақстан, 1997. 

14. Табылдиев Ə. Қазақ этнопедагогикасы. – Алматы: Санат, 

2001.


15. Табылдиев Ə. Этнопедагогикалық оқылымдар. – Алматы: 

Білім, 2005. 

16. Ұзақбаева С.А. Тамыры терең тəрбие. – Алматы: Білім, 

1995. 


17.Ұзақбаева С.А. «Өміршең өнер өрісі». – Алматы:Мектеп, 

1988


Қосымша əдебиеттер:

1. Ата салтың – халықтық қалпың /Құрастырған А.Қ.Зəкірианов. 

Алматы: Рауан, 1995.

2. Ақпанбек Ғ. Қазақтардың дүниетанымы. – Алматы: Рауан, 1998.

3. Əл‐Фараби. Философиялық трактаттар. –Алматы.:Ғылым, 1973.

4. Əлімбаев М. «Халық‐ғажап тəлімгер». – Алматы: Рауан, 1994.

5. Əуезов М. Шығарм. Жинағы 20 томдық. – Алматы:Жазушы.

6. Бес ғасыр жырлайды. Екі томдық /Құраст: М.Мағауин, 

М.Байділдаев 1‐П. т. – Алматы: Жазушы, 1989.

7. Ғаббасов С. «Ізгілік əліппесі». 1‐кітап. – Алматы, 1991. 

8. Ғаббасов С. «Ізгілік əліппесі». 1‐кітап. – Алматы, 1991. 

9. Жұмабаев М. Педагогика. – Алматы:Ана тілі, 1992. 

10.  Іслəмжанұлы К. Рухани уыз. – Алматы: Ана тілі, 1995. 


11. Жарықбаев Қ.Б. Аталар сөзі – ақылдың көзі. –

Алматы: Мектеп, 1980.

12. Кенжеахметұлы С. Қазақтың салт‐дəстүрлері мен

əдет‐ғұрыптары. – Алматы: Ана тілі, 1994.

13. Күйеу келтір, қыз ұзат, тойыңды қыл. /Құраст. Б. 

Əлімқұлов, Е.Əбдіраманов Алматы: Санат, 1994/.

14. Қалиев С.Қ. «XV‐XIX ғ. Ақын жыраулардың

поэзиясындағы педагогикалық ой‐пікірлер» ‐

Алматы: Рауан, 1990.

15. Қазақ халық творчествосындағы азаматтық тəрбие». 

– Алматы:Қазақстан, 1997.

16. Қазақтың қысқаша тарихы. /Дайын. М. Қани. –

Алматы: Жалын, 1994. 

17.Қазақ халқының салт‐дəстүрлері /Құрастырған

С.Қалиев, М.Оразаев. Алматы: Рауан, 1994.

18. Қоңыратбаев Ə. «Қазақ фольклорының тарихы» ‐

Алматы: Ана тілі, 1991.


19.«Мұхаммед пайғамбарымыздың хадистері». 

/Ауд.:Н.Қазыбеков – Алматы: Жазушы, 1993.

20.Оразбекова К. Иман жəне инабат. – Алматы: Ана

тілі, 1993.

21. Өмірəлиев Қ. Абай афоризмі. – Алматы: Қазақстан, 

1993.


22. Төтенаев Б. Қазақтың ұлттық ойындары. – Алматы: 

Қайнар, 1994.

23. Узакбаева С.А., Кожахметова К.Ж. «Использование

материалов казахской этнопедагогики при изучении

педагогических дисциплин». – Алматы:Өнер, 1998.

24. Ұзақбаева С.А., Бахтиярова Г.Р.«Халық ойындарын

бастауыш сыныптарда пайдалану». – Алматы, 1997. 

25.Ұзақбаева С.А., Қожахметова К.Ж. Жоғарғы мектеп

студенттеріне этнопедагогикалық білім беру

тұжырымдамасы – Алматы, 1998.Курс мақсаттары:

Студенттерге кəсіби педагогикадағы ғылыми

зерттеу негіздерін игерту, əдістемесі саласындағы

білім, дағдыларын кеңейту, пысықтау; нақты

кəсіптік педагогикада ғылыми зерттеулерді

ұйымдастыру мен жоспарлау міндеттерді

шығармашылық тұрғыдан шешу, дағдыларын

қалыптастыру. Курс міндеттері:

1. 050120 ‐ Кəсіптік оқыту мамандығы бойынша

студенттердің кешенді кəсіптік педагогикада ғылыми

зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау əдістерді

пайдалану арқылы шығармашылықтарын дамыту;

2. Кəсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздерде

дəлелді, нақты мəселелерді ұсыну; 

3. Зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлай былу, 

жоспарлай алу;

4. Зерттеу əдістері мен тəсілдерін пайдалана алу;

5. Зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлап іс‐

жүзінде мектепте оқу‐тəрбиелік іс‐шараларды

жүргізуді, теориялық тұрғыдан меңгеру тəрбиелік

жұмыстар əдістемесі негіздерін игеру.Курстың саясаты:

1. Оқу үрдісіне белсене қатысу.

2. Себепсіз сабақтан қалмау.

3.Сабаққа кешікпей келу.

4. Берілген тапсырмаларды уақытында орындау.


Дəріс сабақтарының мазмұны:

Кіріспе. Ғылыми таным мен шығармашылықтың əдістемелік

негіздері 1.Ғылыми проблеманың пайда болуы.2. Жаңа білімнің

қажеттілігі.3. Ғылыми шығармашылық əдістемесі. 

Қазіргі қоғамда ғылымның əлеуметтік ролі.1.Мұғалімнің кəсіптік іс

əрекетінде ғылыми шығармалық маңызы.2. Ғылым жəне ғылыми

зерттеулер туралы түсінік.3.Педагогикалық ғылымдар

жетістіктері мен жетекші педагогикалық тəжіриебелерді енгізу

мұғалім кəсіптік іс əрекетін жаңарту жағдайы ретінде.

Ғылыми – педагогикалық зерттеулер жəне əдістемелік іс‐əрекет1. 

Ғылыми жəне əдістемелік іс‐əрекет мазмұны.2. Əдістемелік

мəдениет – интелектуалдық мəдениет бөлігі.Ғылыми‐педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру 1. 

Педагогикалық зерттеулердің логикалық құрылымы. 2. 

Педагогикалық зерттеу бағдарламасы.3. Ғылыми зерттеу

жұмыстарының əдеби көркемделу мазмұны.

Педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру əдістемесі 1. Ғылыми‐

педагогикалық зерттеу аппаратының мазмұны.2. Тəжірибелік –

экспериментальдық жұмыстар жəне оны ұйымдастыру мазмұны.

Педагогикалық əдістердің негіздері.1.Педагогикалық зерттеулерге

қойылатын əдістемелік талаптар.2. Жалпы ғылыми əдістемелер

мен педагогиканың арнайы əдістемелерінің өзара байланысы, 

педагогикалық зерттеудің мəні мен құрылымы.

Педагогикалық зерттеулердің теориялық жəне

эмпирикалық деңгейлеріндегі əдістері 1. Теория жəне

əдіс.2. Педагогикалық зерттеулердің теориялық

əдістері.3. Педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық

əдістері. Студенттердің ғылыми‐зерттеу жұмыстарының мазмұны 1.Студенттердің

ғылыми‐зерттеу жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. 2. 

Студенттердің ғылыми‐зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру əдістері мен

формалары.

Зерттеу тақырыбын таңдау.1. Ғылыми педагогикалық зерттеуді

ұйымдастыру мен жоспарлау.2. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау

əдістері мен тəсілдері.

Ғылыми əдебиеттермен жұмыс жасау ерекшеліктері.1. Ғылыми

əдебиеттермен жұмыс жасау тиімді əдістері мен тəсілдері.2. Ғылыми

педагогикалық ақпараттың басқа көздерін пайдалану.

Педагогикалық тəжірибе жəне тəжірибиелік педагогикалық іс əрекетті

меңгеру мен жалпылау əдістері.1.Педагогикалық тəжірибе туралы түсінік

жəне оның ғылыми танымда алатын орны.2. Ғылыми зерттеуде

педагогикалық əдістерді өңдеу жəне жалпылау.

Педагогикалық экспериментті ұйымдастыру мен өткізу

əдістемесі.1.Педагогикалық эксперимент туралы түсінік.2. 

Эксперимент өткізудің негізгі кезеңдері.3. Эксперимент дайындау

жəне жəне өткізу.Жоғары мектепте студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысы

үрдісіндегі танымдық қызметінің мəні, маңызы, құрылымы1. 

Студенттерге дидактикалық білім берудің мүмкіндіктері.2. 

Студенттердің шығармашылық дербестігін қалыптастырудың

негізгі мəселелері.

Студенттердің ғылыми‐зерттеу жұмысында танымдық

ізденімпаздығы тұжырымдамасын қалыптастыру негіздері.2. 

Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысын ұйымдастыруда

кəсіптік бағдар беру жұмысының ерекшеліктері.


Тəжірибелік сабақтарының мазмұны:

Қағида мен практика арасындағы қарама‐қайшылықты анықтау

Ғылыми – педагогикалық зерттеулер жəне əдістемелік іс‐əрекет

Ғылыми‐педагогикалық зерттеу аппаратының мазмұны.

Тəжірибелік – экспериментальдық жұмыстар жəне оны ұйымдастыру

мазмұны.


Педагогикалық зерттеулерге қойылатын əдістемелік талаптар.

Жалпы ғылыми əдістемелер мен педагогиканың арнайы əдістемелерінің

өзара байланысы, педагогикалық зерттеудің мəні мен құрылымы.

Педагогикалық зерттеулердің теориялық жəне эмпирикалық

деңгейлеріндегі əдістері. Теория жəне əдіс. 


Педагогикалық зерттеулердің теориялық əдістері.

Педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық əдістері.

Студенттердің ғылыми‐зерттеу жұмыстарының

мазмұны


Педагогикалық зерттеудің əдістемелік негіздері.

Зерттеу жоспарларын түзу.

Зерттеу логикасы. Зерттеу аппаратын түзу.

Аннотация, пікір жазу. Əдебиеттермен жұмыс жасау

Педагогикалық зерттеудің анкеталарын түзу жəне

қолдану əдістеріПəн бойынша СӨЖ тапсырмалары:

Қазіргі қоғамда ғылымның əлеуметтік ролі.

Педагогикалық əдістердің негіздері. 

Зерттеу тақырыбын таңдау.

Ғылыми əдебиеттермен жұмыс жасау ерекшеліктері.

Педагогикалық тəжірибе жəне тəжірибиелік

педагогикалық іс əрекетті меңгеру мен жалпылау

əдістері.

Педагогикалық экспериментті ұйымдастыру мен өткізу

əдістемесіҚолданылған əдебиеттер тізімі:

1.Өстеміров К. Кəсіптік оқыту əдістемесі. Алматы: “РАДиАЛ”, 2006ж.

2.Педагогика. Дəріс курсы. Алматы, 2003ж.

3.Педагогика. Оқу құралы.Жалпы ред.Құдиярова А.М.Алматы, 2004ж.

4.Б.К.Момынбаев «Кəсіптік педагогика»., Алматы,2006 ж.

5.Хмель Н.Д.Біртұтас педагогикалық процесті жұзеге асырудың теориясы мен

технологиясы.Алматы,2005

6.Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Жалпыға міндетті білім беру

стандарты. Жалпы Орта Білім ,Астана,2006.

7. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 

1979. 

8. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск, 1993. 9.Гамезо М.В.. Курс общей, возрастной и педагогической психологии. М., 1982. 

Вып.3.


10.Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную

психологию личности. М., 1985. 

11.Петровский А.В. Основы педагогики и психологии высшей школы. М., 1995

12.Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от

деятельности к личности. М., 1995. 

13.Талызина Н.ФПедагогическая психология. М., 1998.

14.Якунин В.А. Педагогическая психология. М., 1998.  

15.Егоров Л. Методологические проблемы современного научного познания.‐

М.: «МИЭТ»,1993


16.Кедров Б.М. Проблемы логики и методологии науки. 

Избранные труды.‐М.:Наука, 1988

17.Кун Т. Структура научных революций. ‐ М., 1975

18.Майданов А.С. Искусство открытия. Методология и логика

научного творчества.‐ М.:Репро,1993

19.Микулинский С.Р. Очерки развития историко‐научной мысли.‐

М.:Наука,1988 

20.Микешина Л.А. Методология научного познания в контексте

культуры.‐

М.,1992 


21.Основы научных исследований/ под ред. В.И.Крутова, 

В.В.Попова.‐ М.:Высшая школа, 1989

22.Рузавин Г.И. Научная теория : логико‐методологический

анализ. ‐ М., 1978 

23. Степин В.С.Теоретическое знание. Структура, историческая

эволюция.  ‐ М.«Прогресс‐Традиция»,2000 

24.Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной

педагогике.‐Таллин, 198025.Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. ‐ М., 

1982.


26.Блауберг И. В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. ‐ М., 1973.

27.Грабарь М.И., Краснянская К. А. Применение математической статистики в

педагогических исследованиях. ‐ М., 1977.

28.Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования. ‐ М., 1982.

29.Ильин В. В., Калинкин А. Г. Природа науки. ‐ М., 1985.

30.Краевский В. В. Методология педагогического исследования. ‐ Самара, 1994.

31.Садовский В. Я. Обоснование обшей теории систем. ‐ М., 1974.

32.Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1979. 

33.Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск, 1993. 

34.Гамезо М.В.. Курс общей, возрастной и педагогической психологии. М., 1982. Вып.3.

35.Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. 

М., 1985. 

36.Петровский А.В. Основы педагогики и психологии высшей школы. М., 1995

37.Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к

личности. М., 1995. 

38.Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 1998.

39.Якунин В.А. Педагогическая психология. М., 1998. 


Курстың (пəннің) мақсаты:

Магистрантарға кəсіби педагогикадағы ғылыми

зерттеу негіздерін игерту, əдістемесі саласындағы

білім, дағдыларын кеңейту, пысықтау; нақты

кəсіптік педагогикада ғылыми зерттеулерді

ұйымдастыру мен жоспарлау міндеттерді

шығармашылық тұрғыдан шешу, дағдыларын

қалыптастыру. Курстың (пəннің) міндеті:

1.  6М012000  ‐

Кəсіптік

оқыту


мамандығы

бойынша


магисттрантардың кешенді кəсіптік педагогикада ғылыми

зерттеулерді

ұйымдастыру

мен


жоспарлау

əдістерді

пайдалану арқылы шығармашылықтарын дамыту;

2.  Кəсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздерде

дəлелді, нақты мəселелерді ұсыну; 

3.  Зерттеулерді

ұйымдастыру мен жоспарлай былу, 

жоспарлай алу;

4. Зерттеу əдістері мен тəсілдерін пайдалана алу;

5.  Зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлап іс‐жүзінде

мектепте оқу‐тəрбиелік іс‐шараларды жүргізуді,  теориялық

тұрғыдан меңгеру тəрбиелік жұмыстар əдістемесі негіздерін

игеру.


Курстың саясаты

1. Оқу үрдісіне белсене қатысу.

2. Себепсіз сабақтан қалмау.

3.Сабаққа кешікпей келу.

4. Берілген тапсырмаларды уақытында орындау.


Дəріс сабақтарының мазмұны:

1‐тақырып. Ғылыми таным мен шығармашылықтың əдістемелік негіздері

1.Ғылыми проблеманың пайда болуы.

2. Жаңа білімнің қажеттілігі.

3. Ғылыми шығармашылық əдістемесі. 2‐тақырып. Қазіргі қоғамда ғылымның əлеуметтік ролі.

1.Мұғалімнің кəсіптік іс əрекетінде ғылыми шығармалық маңызы.

2. Ғылым жəне ғылыми зерттеулер туралы түсінік.

3.Педагогикалық

ғылымдар

жетістіктері

мен

жетекші


педагогикалық

тəжірибелерді енгізу мұғалім кəсіптік іс əрекетін жаңарту жағдайы ретінде.3‐тақырып. Ғылыми – педагогикалық зерттеулер жəне əдістемелік іс‐əрекет

1. Ғылыми жəне əдістемелік іс‐əрекет мазмұны.

2. Əдістемелік мəдениет – интелектуалдық мəдениет бөлігі.

4‐тақырып. Ғылыми‐педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру

1. Педагогикалық зерттеулердің логикалық құрылымы. 

2. Педагогикалық зерттеу бағдарламасы.

3. Ғылыми зерттеу жұмыстарының əдеби көркемделу мазмұны.5 ‐тақырып. Педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру əдістемесі

1. Ғылыми‐педагогикалық зерттеу аппаратының мазмұны.

2. Тəжірибелік – эксперименталдық жұмыстар жəне оны ұйымдастыру мазмұны.


6 ‐тақырып. Педагогикалық əдістердің негіздері.

1.Педагогикалық зерттеулерге қойылатын əдістемелік талаптар.

2. Жалпы ғылыми əдістемелер мен педагогиканың арнайы

əдістемелерінің өзара байланысы, педагогикалық зерттеудің мəні мен

құрылымы.

7‐тақырып. Педагогикалық зерттеулердің теориялық жəне эмпирикалық

деңгейлеріндегі əдістері

1. Теория жəне əдіс.

2. Педагогикалық зерттеулердің теориялық əдістері.

3. Педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық əдістері. 

8‐тақырып. Магистранттардың ғылыми‐зерттеу жұмыстарының

мазмұны


1.Магистранттардың ғылыми‐зерттеу жұмыстарының мақсаты мен

міндеттері. 

2.Магистранттардың ғылыми‐зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру əдістері

мен формалары.9‐тақырып. Студенттердің өзіндік жұмыстары жəне оны

ұйымдастырудағы негізгі бағдар.

1. Ғылыми педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау.

2. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау əдістері мен тəсілдері.10‐тақырып. Педагогикалық жоғары оқу орнында педагогикалық практиканы

ұйымдастыруды жетілдіру жолдары

1. Ғылыми əдебиеттермен жұмыс жасау тиімді əдістері мен тəсілдері.

2. Ғылыми педагогикалық ақпараттың басқа көздерін пайдалану.11‐тақырып. Студенттердің шығармашылық дербестігін қалыптастырудың негізгі

мəселелері 1.Педагогикалық тəжірибе туралы түсінік жəне оның ғылыми танымда

алатын орны.

2. Ғылыми зерттеуде педагогикалық əдістерді өңдеу жəне жалпылау.12‐тақырып. 

Студенттердің

ғылыми‐зерттеу

жұмысында

танымдық

ізденімпаздығы тұжырымдамасын қалыптастыру негіздері

1.Педагогикалық эксперимент туралы түсінік.

2. Эксперимент өткізудің негізгі кезеңдері.

3. Эксперимент дайындау жəне жəне өткізу.

13‐тақырып. Жоғары мектепте студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысы

үрдісіндегі танымдық қызметінің мəні, маңызы, құрылымы

1. Студенттерге дидактикалық білім берудің мүмкіндіктері.

2. Студенттердің шығармашылық дербестігін қалыптастырудың негізгі мəселелері.14 ‐тақырып. Тəжірбиелік – экспериментальдық жұмыстар жəне оны

ұйымдастыру мазмұны.

1. Студенттердің ғылыми‐зерттеу жұмысында танымдық ізденімпаздығы

тұжырымдамасын қалыптастыру негіздері.

2. Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысын ұйымдастыруда кəсіптік бағдар беру

жұмысының ерекшеліктері.Практикалық сабақтарының

мазмұны:

Қағида мен практика арасындағы қарама‐қайшылықты анықтау

Ғылыми – педагогикалық зерттеулер жəне əдістемелік іс‐əрекет

Ғылыми‐педагогикалық зерттеу аппаратының мазмұны.

Тəжірибелік – эксперименталдық жұмыстар жəне оны ұйымдастыру мазмұны.

Педагогикалық зерттеулерге қойылатын əдістемелік талаптар.

Жалпы ғылыми əдістемелер мен педагогиканың арнайы əдістемелерінің өзара

байланысы, педагогикалық зерттеудің мəні мен құрылымы.

Педагогикалық зерттеулердің теориялық жəне эмпирикалық деңгейлеріндегі

əдістері. Теория жəне əдіс. 

Педагогикалық зерттеулердің теориялық əдістері.

Педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық əдістері.

Студенттердің ғылыми‐зерттеу жұмыстарының мазмұны

Педагогикалық зерттеудің əдістемелік негіздері.

Зерттеу жоспарларын түзу.

Зерттеу логикасы. Зерттеу аппаратын түзу.

Аннотация, пікір жазу. Əдебиеттермен жұмыс жасау

Педагогикалық зерттеудің анкеталарын түзу жəне қолдану əдістеріПəн бойынша СӨЖ

Қазіргі қоғамда ғылымның əлеуметтік ролі.

Педагогикалық əдістердің негіздері.

Зерттеу тақырыбын таңдау.

Ғылыми əдебиеттермен жұмыс жасау

ерекшеліктері.

Педагогикалық тəжірибе жəне тəжірибиелік

педагогикалық іс əрекетті меңгеру мен жалпылау

əдістері.

Педагогикалық экспериментті ұйымдастыру мен

өткізу əдістемесі


Негізгі əдебиеттер тізімі:

1 Өстеміров К. Кəсіптік оқыту əдістемесі. Алматы: “РАДиАЛ”, 2006ж.

Педагогика. Дəріс курсы. Алматы, 2003ж.

Педагогика. Оқу құралы.Жалпы ред.Құдиярова А.М.Алматы, 2004ж.

Б.К.Момынбаев «Кəсіптік педагогика»., Алматы,2006 ж.

Хмель Н.Д.Біртұтас педагогикалық процесті жұзеге асырудың теориясы мен технологиясы.Алматы,2005

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жалпы Орта Білім

,Астана,2006.

Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1979. 

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск, 1993. 

Гамезо М.В.. Курс общей, возрастной и педагогической психологии. М., 1982. Вып.3.

Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. М., 1985. 

Петровский А.В. Основы педагогики и психологии высшей школы. М., 1995

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. М., 1995. 

Талызина Н.ФПедагогическая психология. М., 1998.

Егоров Л. Методологические проблемы современного научного познания.‐

М.: «МИЭТ»,1993

Кедров Б.М. Проблемы логики и методологии науки. Избранные труды.‐М.:Наука, 1988 

Кун Т. Структура научных революций. ‐ М., 1975

Майданов А.С. Искусство открытия. Методология и логика научного творчества.‐ М.:Репро,1993

Микулинский С.Р. Очерки развития историко‐научной мысли.‐М.:Наука,1988 

Микешина Л.А. Методология научного познания в контексте культуры.‐М.,1992 

Основы научных исследований/ под ред. В.И.Крутова, В.В.Попова.‐ М.:Высшая школа, 1989

Рузавин Г.И. Научная теория : логико‐методологический анализ. ‐ М., 1978 Степин В.С.Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция.  ‐ М.«Прогресс‐Традиция»,2000 

Каталог: ked
ked -> Элективті пәндер каталогы.Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016
ked -> Султангазина Г. Ж. б.ғ. к
ked -> Кəсіптік білім беру жүйесінде заманауи оқыту технологиялары
ked -> Сыртқы экономикалық басқару 5В050700 «менеджмент»
ked -> Сабақтарды өткізетін: Техника ғылымдарының кандидаты, доцент оразалиев берикбай тлеукабылович
ked -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
ked -> Экология кафедрасы
ked -> Мамандық: 5В072400 – Технологиялық машиналар жəне жабдықтар Факультет: Техникалық Кафедра: «Технологиялық машиналар жəне жабдықтар»
ked -> Курстың (пəннің) мақсаты


жүктеу 120 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет