Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Құгтықадам Қүтгыкздамнан  -  Қүрман,  Өтебай,  Бабаназар. Құрманжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет7/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48

Құгтықадам
Қүтгыкздамнан  -  Қүрман,  Өтебай,  Бабаназар.
Құрман
Қүрманнан  -  Айдарбек,  Райым,  Қожамсүгір,  Өмір,  Қүдайкүл.
Айдарбек
Айдарбектен  -  Қосболат,  Шынболат,  Итемген.
Қосболатган  -  Хамидолла,  Жайғали.
Шынболатган  -  Ибескі,  Бірмен,  Қоңыз,  Тоңай.  Ибескіден  -  Темірғали,  Үлыкдан,  Мамбетқали.
Бірменнен  -  Байторы,  Жанторы,  Тойғүл.  Байторыдан  -Отарбай,  Кдсым,  Мырзабай,  Иғали,  Ырысбай. 
Отарбайдан  -  Куан.  Жанторыдан  -  Еншібай,  Тулкібай,  Жантас.  Жантастан  -  Сүлтанғали,  Маден. 
Сүлтанғалидан - Ғабдрахим,  Мухвден.  Мухвденнен -  Зайлағи.  Зайлағидан -  Мақсот,  Марат.
Тойғүлдан - Таскынбай,  Қүлтабар,  Байғонақ,  Есқазы.  Тасқынбайдан -  Көптілеу.  Көпжас.  Күлтабардан - 
ИманкүлДманбек.  Иманбекген  -  Әнғожа,  Абат,  Абатган  -  Батырғали,  Темірбай.
Итемгеннен  - Дөнен.  Дөненнен  -  Бақгияр,  Хамит,  Рақым,  Суйеу,  Демеу,  Медеу,  Өксікбай.
Райым
Райымнан - Төтібай,  Меңдібай,  Текебай.
r J   БӨРІПЭЙ'  БөрІІ аЙДЭН  '  Ә^ ’ 
Т в ж
і к ’
  ш откдра.  Әбілден-Абдрахман.  Абдрахманнан  -  Жөкі.
Р 

-  Та« Р » .   Сөлім.Бердікұл,  Кригаш,
Оравдан  ■ Аяш с.  Арш стан  -  Серу,  С яош ,  КіШат,  Сшат.  К(шаттан  -  Саясзг.  Әжігерейден  -  Кдаым,
36

Ғаббас,  Хамза,  Ғаббастан  - Хамидолла,  Хамидолладан -  Сатан, Аман,  Саржан.  Тасқарадан - Үмбет,  Сундет, 
Хамит.  Үмбеттен  -  Мақсот,  Мағау.  Сундеттен  -  Талғат.  Кзнагган  -  Хабиболла,  Төле,  Қабдол,  Нәсиболла. 
Қабдолдан  -  Бақытжан,  Байжан,  Нүржан,  Ержан,  Сержан.  Нәсиболладан  -  Кддіржан,  Сайлау,  Небижан. 
Салменнен  -  Нығымет.  Қүмардан  -  Аскар,  Махмет.  Махметтен  -  Нағым.  Ш отқарадан  -  Ермек.  Ермектен  - 
Базарбай,  Байканат.  Байқанаттан  -  Жайықбай,  Еділбай,  Теңізбай.
Мендібайдан  -  Нүржан,  Байжан,  Дауім.  Байжаннан  -  Шуақбай.  Шуакбайдап  -  Ш ымыр,  Дүйсенғали, 
Ислямғали. Дүйсснғалидан - Аскар,  Ерболат,  Марат,  Самат, Ақкднат, Жолдас,  Шынтас. Дауімнен -  Мерғазы,
Мерали.  Мсрғазыдаи 
Сырәлі,  Нуралы
Тскебайдан  -  Ізбасар.  Ізбасардан  -  Меңей.  Меңейден  -  Елемес,  Жумабай,  Қүрман.
Өтебай үрпағы  Боштайдан  -  Қарап,  одан  -  Серік,  Берік.  Серіктен  -  М әлік,  Садық,  Нариман.  Беріктен  - 
Аманжан.
Қожамсүгір
Қожамсүгірден  -  Зинеке,  Қорған,  Оңай.
...  Қорғаннан  -  Аяпберген
Оцайдан  -  Ж ексембай,  Жаңай,  Есқали,  Серікбай,  Бисалі.  Жаңайдан  -  Габдолла,  Лүқпан,  Аяп.  Аяптан  - 
Сатыбалды.  Сатыбалдыдан  -  Талғат.  Лүқпаннан  -  Жанжекеш,  Жалғас.Төлеуова  Ж анжекеш  Ж ыпмиты 
аудандық партия комитетінің хатшысы болып қызмет аткдрған.  Ғабдолладан -  Суықбай,  Еділбай,  Базарбай. 
Суықбайдан  -  Сағымбай,  Орымбай,  Нүртай.  Сағымбайдан  -  Арман.  Еділбайдан  -  Өтеу,  Медек,  Өтеулі. 
Базарбайдан  -  Сарсембай,  Әділбек,  Асылбек,  Мендібек,  Нүрбек,  Жақсыбек,  Кджыбек,  Темірбек,  Балтабек, 
Нүрлыболат.  Серікбайдан  -  Тоқтар.  Бисәліден  -  Төлеу,  Төлеуіш.  Телеуден-Жанжекеш.
Омір
Өмірден  -  ...Қосыл,  Нәзік,  Жомарт,  Сәди,  Өтен,  Тоғайбай,  Март,  Жасым,  Қүрман,  Естекбай,  Қүсеп. 
Естекбайдан  -  Кдоа,  Қайырғали,  Хайраден.  К^ійырғалидан  -  Хамит.  Хамиттен  -  Ш амшсден,  Махмет. 
Қүсептен  -  Нүрғали.  Нүрғалидан  -  Еңсеп.  Еңсептен  -  Серіккали,  Берікқали.
Тоғайбайдан  -  Жолбарыс  одан  -  Шаугерей,  Қүлақ.  Қүлақган  -  Баянғали,  Дыбысқали,  Ж еціс,  Сабыр. 
Дыбысқалидан  -  Артур.  Артурдан  -  Алтай,  Нүрсай.  Жеңістен  -  Асхат,  Асылхан,  Қуан.  Сабырдан  -  Қанат.
Н эзікген  -  Қожабек,  Жоламаи.  Қожабектен  -  Тыным,  Шөке,  Ажайып.  Ажайыптан  -  Қазғүл,  Кдзбск, 
Бүлан,  Баянас,  Аспанбет,  Көзей.  Бүлашіан  -  Нурсултан.  Нүрсүлтаннан  -  Еділбай.  Көзейден  ...  Кәрім, 
Ж оламаннан  -  Батырбек.  Батырбектен  - Добай,  Қойшуғул.  Добайдан  - Аүім,  Түймслі.  Түймеліден  -  Алман, 
Алмас, Алмүқан,  Маман,  Темірхан. Алманнан  -  Қайролла (Стай)  - Аққәрім (1894).  Қайролладан -  Базарбай, 
Үақит.  Базарбайдан  -  Амангелді,  Тасболат.  Үақиттан  -  Қүбай,  Ғариполла,  Аскар.  Ақкәрімнен  -  Аивар, 
Париж,  Асылбек,  Абдулхаи,  Әділбек,  Сержан,  Серік.  Әділбектен  -  Руслан.  Серіктен  -  Жанболат,  Әділжан, 
Сержан.  Жанболаттан  -  Бекназар.  Әділжаннан  -  Ш ақназар.  Алмуханнан  -  Мадарик,  Окас.  М адариктен  - 
Абат,  Мүрат.  Окдстан  -  Болат,  Марат.
М аманнан  -  Зинелхабден  (Зинеш)  одан  Бекболсын,  Аскар,  Сапдібек.
Темірханнан  -  Ш ынғали,  Қажғали.  Ш ынғалидан  -  Мақсот,  Жүсіп.
Қойшығулдан  -  Кенжеғали.
Өтебай
Өтебайдан  -  Сақау,  Қожамберлі,  Қошқарымбет,  Мамай,  Қабак.
Сакду
Сақаудан  -  Қонысбай,  Жодцыбай,  Томан  (Тауыш).
Қонысбайдан  -  Батыр.  Батырдан  -  К^ли.  Кдлидан  -  Баймен.  Байменнен  -  Муса,  Ш оқал,  Ығылман. 
Мусадан -  Қосмағамбет, Аймағамбет,  Иден.  Қосмағамбеттен - Ш адияр, Ж анеке, Рақым,  Ислям.  Ш адиярдан
-  Гиният.  Рақымнан  -  Жадігер.  Ығылманнан  -  Қарақойш ы,  Қалдскес.  Қаракойшыдан  -  Түрсын,  Қүспан. 
Қүспаннан  -  Кадірхан,  Закария.  Қалдекестен  -  Бекей.
Жолдыбайдан ...  Тауке,  Таукеден  -  Қажым  одан  Рамазан,  Арон, Амангелді,  Мендібай,  Мурат,  Нариман.
Қожамберлі
Қожамберліден  -  Пүсырман,  Сарман.  Пүсырманнан  -  Қойбағар.  Қойбағардан  -  Сарбөпе  (Сабдаржан). 
Сарбопеден - Көрпе.  Көрпеден - Ораз, Оразалы, Жақып.  Ораздан - Есмадияр.  Есмадиярдын бірінші ейелінен 
К^іра,  Ш ынтемір.  Екінші әйелінен - Айткали, Алғали, Жүмағали,  Кежеғали,  Нүрғали.  Қарадаи  -  Бақгығали, 
Ержан,  Ерғали.  Ерғалидан  - Даурен.  Ш ынтемірден  -  Еркетай,  Марабай.
Ш ыңғырбайдан -  Бәлш ен, Сырымбай.  Бәлш еннен -  Исмағүл, Дошан.  Исмағүлдан -  Молдан,  Кенжебай.

Дошаннан  -  Жүмагелді.  Сырымбайдан  -  Баймүхан,  Ешім.  Баймүканнан  -  Иғали.  Ешімнен  -  Балмүхан, 
Нүрмүхан.
Еркетайдан - Тай. Тайдан - Жампейіс, Нүрпейіс, Елеу. Ж ампейістен -  Қырым.  Қ ырьш нан - Жарас,  Раш, 
Мүкамбет. Жарастан - Махмет. Раштан - Мерген. Мүхамбеттен - Ізни, Ізімберген.  Нүрпейістсн - Жаиык,  аи, 
Елекбай,  Мырза. Жайыкбайдан - Оңайбай, Жүмагелді,  Өтеу.  Елеуден -  Кенен.  Кененнен - Төлеу. Төлеуден
-  Марат.  Марабайдан  -  Акыл,  Нурпейс,  Мыңберген,  Ж алекен.  Ақылдан  -  М ащ ы бай,  Темен,  Ьсмырза  , 
Қдлмырза.  Маңғыбайдан  -  Қойшығұл.  Тэменнен  -  Сәрсен,  Айтжан.
Нурпейістен  -  Сыдиық,  Сыдиықган  -  Телеу.  М ы ңбергеннен  -  Есқайыр.  Есқайырдан  -  Қойбагар. 
Қойбағардан  -  Өтеген.
Қолымызға  тиген  шежіреде  тағы  бір  нүсқада  Сарманнан  Балықбай  туады.  Балықбайдан  -  Сансызбай  . 
Сансызбайдаи  -  Ш ортанбай.  Ш ортанбайдан-Серікбай.  Серікбайдан  -  Ермеккэли.  Ермеккалидан  Ержан. 
Ержаннан  -  Болат.  Ермеккали  кезінде  маскдрлардың  аксакалы  атанған  майдангер,  сөзге  шебер  ,  Батыс 
өлкеге  атағы  мәлім,  көп  жылдар  басшы жүмыста  болды.
Қошкдрымбет
Қошкдрымбетген  -  Қоңырбай,  Жангелді,  Өтеген.
Қоңырбайдан  -  Сейтімбет,  Текебай.
Сейтімбеттен  -  Түман,  Сағыр,  Сасық,  Марабай,  Сақабай.  Түманнан  -  Әзербай,  Кенес  (Қарабақа), 
Даулетбай,  Демес,  Смағүл,  Куанышкерей,  Келбет.
Әзербайдан  -  Есекен,  Елекен,  Ізбас,  Сынасап,  Қүнтай.
Есекеннін  -  I  әйелінен  -  Таңатар,  Байғабыл;  II  әйелден  -  Сәурбай,  Шүйінішкали.  Ш уйінішқалидап  - 
Бекболат,  Дастан.
Елекеннен  -  Кенжеғали.  Кенжеғалидан  -  Омарғали.  Омарғалидан  -  Сабыр.
Ізбастан - Байғали.  Байғалидан -  Мүкамбетжан, Абдірахман, Сиражедден. Мүқамбетжаннан - Файзолла. 
Абдірахманнан  -  Жүмағали.  Жүмағалидан  -  Серікқали.  Сиражедденнен -  Фазыл.  Фазылдан  -  Ғүбайдолла, 
Айтжан,  Бисенғали.
Сынасаптан - М әкке-М адина (Мекемия), Тайғали, Айтмүхамбет (Айтахан), Кдбдолрауат.  М екемедиядан
-  Қайыржан.  Тайғалидан  -  Бакытжап  одан  Қүрманғазы,  Аманғазы.  Аймүхамбетген  -  Қожахмет,  Төлеп. 
Төлептен  -  Нурболат,  Жанболат.  Қожахметтен  -  Мүрат.
Кдбдолрауагган - Есет. Есеттен - Рустам. Есет еліне силы азамат. Аталардың өткен жолын ізденушілердің 
бірі.  Мүнай-газ  саласында көптен  еңбек етеді,  экономика ғылымдарының докторы.  Шежіреге  жүйрік.  Ата 
қонысына  ескерткіш  -  белгі  койды.
Деулетбайдан  -  Бақыш,  Қүнтай,  Оразғали.  Бақыштан  -  Мағзом,  Таукеш.  Оразғалидан  -  Әндеш.
Куанышкерейден  -  Біләл.  Білелдан  -  Төлеуғали.
Келбетген...  Майтым,  Жейтім,  Бисеке.
Қарабакадан (Кеңес) -  Есей, Досай, Қүлтай(Қүтгыбай), Жумаш,  Есенғара. Есейден - ... Баекес. Баекестен
-  Хамвдолла.  Хамидолладан  -  Арыстан,  Максим.  Досайдан  -  Ахметқали.  Ахметқалидан  -  Сәлімгерей. 
Жүмаштан  -  Бекебас.
Қүлтайдан  -  Күшкен.  Күшкеннен  -  Мәметай,  Дербіс,  Сүйінбай,  Күшік.  Маметайден  -  Ғатан,  Ғилаж, 
Ғайлан, Жантимес,  Байтимес, Ж әке,  Шырдай.  Сүйінбайдан -  Бай,  Тайман,  Шегір,  Есей, Тоғызбай.  Байдан
- Бакаи.  Бакдйдан - Бексүлтан. Бексүлтаннан - Бабан. Бабаннан - Имаш.  Имаштан - Темірғали. Темірғалидан
- Нүрлан. Нүрланнан - Сатжан, Мағжан. Нүрлан Астанадағы Евразия университетінде кафедра менгерушісі, 
ғылым докгоры.
Есейден - Мыңжасар.
Текебайдан - Басар, Аралбай, Аязбай, Мырзахмет, Бекбол. Аралбаидан - Қүрмаш, Сарсенғали,  Иманғали 
Аязбайдан  - Аймүраш.  Мырзахметтен -  Нүғман.
Бекболдан -  Сүйінғали.  Сүйінгалидан -  Моддаш, Абат,  Жомарт.  Модцаштан -  Ермеккали.  Ж омартган  - 
Ізімбаи.  Өтебайдаи  - 
Оразғали,  Рахым,  Ораз,  Бекгас  үрпақгары  өрбиді.  Оразғалидан  -  Түрмағамбет, 
Жаңбырбаи,  Қоштан,  Нүртаза.
Мамай 
Мамайдан - Кдрсакдай,  Манақ,  Кдли, Кдзи,  Зияден. 
К^рсаклайдан - Тоғанбай, Кдтпа. Тоғанбайдан - Мүса, Керей, Мүхасыдық, Қүспан.  Мусадан - Нығымет 
Қүбаш,  Жакия,  Нүртаза,  Түлепкали.  Керейден  -  Қажығали,  Рахым,  Сулеймен  Мүстафа  Лүқпан  Тайыо’ 
Лүданяан  -  Ь ш . і^ ш а и и   -  В уш ц   К,меш.  Бүкешкн  -  Смайьш.  К і ш
і    
Сарбвпеден - Опа, Сапа  Түлеу.  Опадан  Жакып. 

к р и в д е ,  ^үлтанғали.
38

Манактан  -  Бает,  Мәлиман,  Кенжөлі,  Ыспан.  Ыспаннан  -  Сейтімбет,  Сейіт.  Сейтімбеттен  -  Дүйсен,
Тұлеу.  Сейттен  -  Орынғали,  Сапар.
Зияденнен  -  Тоғайбай (би).
Бабаназар
Бабаназардан  -  Сырымбет,  Саспақ,  Төлебай,  Донен  (батыр),  Қүл.
Сырымбеттен - Әжбай,  Бөкіш,  Қүдайберген. Әжбайдан -Байғазы. Бөкіштен - Арал,  Сисенғали, Нургожа, 
Дүрғожа,  Рамазан.  Қүдайбергеннен  - Жақсыбай,  Саггық.
Саспақган -  Шыңғырбай, Сыдықкали, Мырзағали.  Шыңғырбайдан - Жанқожа. Жанқожадан - Ақцәулет. 
Мырзағалвдан Хамидолла.  Хамидолладан -  Қагіар.
Төлебайдан  -  Бабас,  Отарәлі,  Әділ.  Бабастан  -  Есқайыр,  Шаңқұл.  Шаңқүлдан  -  Қүрманқожа. 
Қүрманқожадан - Қүлтемір. Әділден - Мүкдн. Дөненнен - Мирман, Көрпе. Мирманнан - Кәрімғали. Көрпеден
-  Иманғазы,  Сүттігенді.  Сүгтігендіден  -  Жүсіп.  Жүсіігген  -  Кдйып.  К^йыптан  -  Сөрсенбі.  Сәрсенбіден  - 
Жақып.  Жақыптан  -  Кдби.  Қабиден  -  Төремүрат.  Кдби  -  Қазақсташа  еңбегі  сіңген  заңгер.  Көп  жылдар 
судья болды..  Иманғазьщан  -  Мәжікен.
Қүлдан  -  Бекжан,  Қүрманәлі,  Көшетер,  Жүмабек,  Ысқақ,  Төлеш,  Жоныс,  Бекмүкдмбет.  Төлештен  - 
Серікбай.  Серікбайдан - Есжан.  Есжаннан - Хайролла. Хайролладан -  Ізбасар.  Ізбасардан -Батыр. Батырдан
- Бекжан, Нүрбек. Жоныстан - Тельман,  Каракесек, Кдбылтай. Бекмүхамбетген - Туран. Тураннан - Тельман.
М асақ
Масақган  - Жәдік,  Атойнақ,  Кдцырқүл,  Қырықсадақ,  Төлеке,  Қанай.
Жәдік
Жәдіктен  -  Өте,  Өтеміс,  Кете,  Игілік,  Естеміс.
Өте
Өтеден  -  Тойған.  Тойғаннан  -Кдоажан,  Сүгір,  Шектібай,  Тілеу,  Жаңқа.
Сүгірден - Доскэра, Ескдра, Қүлыш, Қүбыш, Есенкдра. Доскарадан - Кдсым, Есжан.  Кдсымнан - Тасболат, 
Бекболат.  Есжаннан - Жәшім. Қүлыштан - Аян, Бөгетай. Бөгетайдан - Кдрағайдан - Сыдық,  Берік.  Қүбыштан
- Әтеш.  Ескдрадан -  Қиық.  Қиықтан -  Мағаз.
Шекгібайдан  -  Сатай,  Кенесары,  Бейбітелі, Үркінсати,  Сақып, Үзакбай,  Қоқыш,  Айткүл,  Баймағамбет. 
Сақыптан - Жүбаныш, Асанғали, Куаныш. Асанғалидан - Аманжол. Куаныштан - Жаңбырбай. Үркінсатиден
-  Сатемір,  Мамбетәлі одан  -  Сүлтанәлі.  Сүлтанеліден  -  Есенелі.  Есенөліден  -  Сақып одан  -  Мүхамбетжан, 
Қуанай.  Мүхамбетжаннан  -  Хабиболла(молда)  одан  -  Ерболат,  Ермек.  Ерболаттан  -  Мүрат,  Кдбиден. 
Ермектен  -  Мақсот,  Айдын.  Қүанайдан  -  Мақамбет,  Даулет одан  -  Талгат,  Дамир.
Сатемірден  -  ...Балбай,  ...Төремүхамбет.  Балбайдан  -  Ғабдолла.  Төремүхамбеттен  -  Кенжеғали,  атақгы 
күйші.
Үзақбайдан  -  Рзағали.  Рзағалидан -  Кдсым,  Ербаян.  Кдсымнан  -  Марсель.  Марсельден - Талгат,  Марат. 
Ербаяннан  -  Манарбек,  Жалмүхамбет,  Асылбек,  Әлібек.
Қоқыштан  -  Шолай.  Шолайдан  -  Жылқышы.  Жылқышыдан  -  Мүрат,  Аманжол,  Болат.  Айтқүлдан  - 
Дияр. Диярдан - Телеген.  Баймүхамбетген - Мүханғали, Айтқали. Айтқалидан -  Қаражан.  Мүканғалидан - 
Атшыбай. Арудан - Бақытжан, Еркін. Тілеуден - Муса. Мусадан - Ахмет. Ахметген - Сергей, Кднат, Кенжебай, 
Кемесай.
Жаңқадан  -  Уан.  Уаннан  -  Дінеш,  Бүлқы,  Еркөлі,  Муньян.  Дінөштен  - Жүмаш,  Ідіріс,  Жоныс,  Бисен. 
Жүмаштан - Саржан, Сейпек, Сапа, Шапай. Саржаннан - Муга, Еркін, Асқар.  Сейпектен - Мақат, Бақытжан, 
Серік,  Берік.  Сападан  -  Мақсот,  Өтеш,  Бейбіт,  Болат,  Ғафур.
Щрістен - Ғазез, Смағүл. Ғазезден - Ғатау, Лүқпан,  Ғаббас, Хамвдолла, Болат, Мұрат, Тимур. Смагүлдан
- Айбол.
Жоныстан  -  Крли.  Кдлидан -  Бекет,  Серік.
Бисеннен -  Кдржау.  Кдржаудан -  Кдми.  Кдмидан - Болат.  Болаттан  -  Сергей.
Еркөліден  - Сабыр,  Мағзом,  Оспан.
Мунъяннан - Жүбай, Раш, Саіъшай ,Сдық. Жүбайдан - Қүсни, Арстан, Нығыметден. Қүсниден - Әбілхаш. 
Әбілхаштан  - Аскдр,  Серік.  Окдстан  -  Нариман.
Раштан  -  Бозекен,  Қабдытали.  Бозекеннен  -  Опа,  Сақи,  Жылқыбай,  Түлкібай,  Кенжебай.  Опадш  - 
Сүлеймен, Жайшылық,  Тыныштық, Дамңр.  Сахиден - Наурызбай, Жүмабай,  Сабыр,  Сөкен.

Сағынайдан  -  Есенғали,  Қайырман,  Қайролла,  Кенжес.  Есенғалидан  -  Марат.  К ^йырманнан  -  Мүрат, 
Ж анат,  Нүрлан.  Кенжестен - Нүрқуат, Аскар, Түрлан.  Сыдықган -  Нүрыш.  Нүрыштан  -  Мақсот,  Бисембаи, 
Амангелді.
Өтеміс
Өтемістің  үрпағын  Смағүлов  Тастайдың  шежіресі  бойынша  таратылып  отыр.
Өтемістен  -  Асан,  Мер.  Асаннан  -  Ботақара,  Қ онқас.  Ботақарадан  -  Бекболат,  Алдамжар,  Қожамжар, 
Бірімжар.
Бекболаттан  -  Байдалы.  Байдалыдан  - Төлеп,  одан  -  Әбдір.
Батадан  -  Колбай,  Бөлекбай,  Жарылған.
Тоқтадан  -  Төртқара,  Жабағы.  Жабағыдан  -  Малай,  Отарбай.  М алайдан  -  Қажым.  Қажымнан  -  Әдеп, 
Ғабдысалім,  Бәтес  .  Отарбайдан  -  Ибат.  Ибаттан  -  Көшербай,  Кеңес.
Тоқтамыстан  -  Қабай.  Қабайдан -  Смайыл,  Рамазан.  Смайылдан-  Серік,  Ерген.  Иманғалидан  - Сайлау, 
Жайлау,  Қалымқас.  Сайлаудан  -  Нүрғанат.  Рамазаннан  -  Ақырыс,  Аман.
Оңбайдан  -  Жайыл,  Байтак,,  Бекүлы,  Омар.  Байтақтан  -  Ж ақы ,  Үмбет,  Сүндет,  Ербөлек.  Ж ақыдан  - 
Мешітқали.  М еш ітқалидан  -  Қуан,  Қуаныш.  Қуан  Ж акиев  Сырым  ауданының  әкім нің  орынбасары. 
Ербөлектен  -  Мырзақ.  Омардан  -  Махут,  Ораз.  Махутган  -  Есенғали,  Айтқали.  Есенғалидан  -  Амангелді. 
Бесбайдан  -  Әзберген, Төлеген.  Әзбергеннен  -  Рысқүл.  Рысқүлдан  -  Қажығали,  Әтшібай.  Қажығалидан
-  Сансызбай.  Төлегеннен  -  Аманша.  Аманшадан  -  Қыдырғали,  одан  -  Сахи.
Қосдаулеттен  -  Нәрен.  Нәреннен  -  Нәубөт,  Өтепберген.  Өтепбергеннен  -  Жүбан  (Жырау,  ақын  болған 
адам).  Ж үбаннан  -  Зауха,  Трато.
Қыдырбай,  Темірбай,  Көшкімбай,  Көшербай  -  Бекболат  атамыздың  бүл  4  баласының  үрпағы  біздің 
Қүрсайда жоқ.  (Сырым  ауданы)  Өйткені  біздің  аталарымыздың  Қүрсай жазғы жайлауы еткен де  Қыстағы 
Қаракел  деген  жер  екен.  1860  -  1870  жылдардың  аралығында  бір  жүттан  жүтап  ағайындардың  көпшілігі 
қы сқы   Қ оңы сқа  кейін  оралмапты.  Қүрсайдың  жері  шүрайлы  егіншілікпен  айналысып  отырықш ылыққа 
айналыпты.  Бүл 
төртеуімен  Қ оңқас  атадан  тарайтын  Ш уақ,  Мер  атадан  тарайтын  Байбол  үрпақтары 
Қаракөлде  қалған.  (Атырау  облысында).
Аддамжар
Алдамжардан  -  Ондаған,  Әлдеберген,  Байшеркеш.  Ондағаннан  -  Өмірәлі.  Өмірөліден  -  Ш ыңғали. 
Шыңғалидан  -  Қалқаман,  Бақытжан.  Қалқаманнан -  Қилау,  Қысырау.Қилаудан  -  Амангелді.  Қысыраудан
-  Елдар.  Әлдебергеннен  -  Ерғали,  одан  -  Сайын.
Байшеркештен  - Алғали, Досқали,  Кенжеғали.  Досқалидан  -  М ақсот,  Баттал,  Бекболат.  Кенжеғалидан
-  Ақырыс.  Бірімжардан  -  Ермүқаш,  Зейнолла,  Хайреш.  Бүл  үш  атаның  үрпағы  Бөкейлікте.
Қоцқас
Қоңқастан  -  Көрпебай,  Байжан,  Шуақ.
Көрпебайдан - Ж анқүл,  Шойтас,  Қожамбет,  Бегімбет. Ж анқүлдан  - Есжан, одан -  Өмеш,  Тілеш, Телеш. 
Өмештен - Смағүл, Қүспанғали, Қүрмаш, Мадина,  Молдағали. Қүрмаш ақын, жырау,  елендері осы кезенге 
дейін ел аузында.  Смағүлдан - Тастай, одан - Мүрат, Рамазан, Жанат,  Манар,  Шынар.  Мүратган  - Шапағат, 
Ляззат,  Хасан,  Жайсан.  Рамазаннан  -  Асан,  Аян,  Оспан.
Қүрмаштан  -  Аблай,  Абай,  Абат,  Жөрия.  Аблайдан  -  Самат,  Марат,  Ж әния,  Азамат,  Бауыржан,  Лиза, 
Баян,  Қуан. Абайдан -  Гүлнар,  Қайрат, Талғат.  Қайраттан  - Ербол. Талғатган -  Нарқыз. Абагган - Қарылғаш, 
Армат,  одан  -  Самүрат,  Ернар.
Шойтастан  -  Бердібай,  Түктібай.
Қожамбеттен  -  Жақы,  Балжуас,  Жүндібай.  Жақыдан  -  Қазы,  одан  -  Сайын,  Болат.
Бегімбеттен  -  Қ ыстаубай,  Төлембай,  Қаржаубай.  Төлембайдан  -  Балғы мбай,  Қ ай ы р қ ү л ,  Рәш . 
Қаржаубайдан  -  Қүспан,  Жәрдемғали,  Мырзағали,  одан  -  Айман,  Уакиля,  Тілекқабыл.
Байжан
Байжаннан  -  Байназар,  Есназар.  Байназардан  -  Есмағамбет,  Қосмағамбет.  Есмағамбеттен  -  Мүхат 
Дүйсенбай,  Дүйсенғали.  Мүхагган  -  Балым.  Дүйсенбайдан  -  Қойшыбай,  одан  -  Баян,  Мереке  К аны м’ 
Ермек.  Қосмағамбеттен  -  Дәрібай,  одан  -  Бақтылы. 
’ 

Мер
Мерден  -  Байбол,  Жанбол,  одан  -  Лекер,  одан  -  Ақмолда,  одан  -  Сырымбай.
Қадірқұл
Ж^ а™ Р.Еста» .Жолдыбай,Жаманбай, Тогал, Нашкүрік, С»йесія,
Ь ™
И - * “
" »   -  0 f c  
-  Манлан.  К ш ж е ™ „   -
Крйбастан  -  Мощвш,  Иманбек,  Жцмабек.  Молдашган  -  Хасан.  Иманбекіен  - Айсагали 
rJK vnap™ .  -. . .   Кржамберген,  Кржаадат,  Аж^л.  Кржаиүрагш,  -  Жайлыбай.  ЖайлыбаЛоан  -  М а » « ,
Есенөлі,  Сұлтанғазы,  Нүртайлар осы  атадан өрбвді.

Жұбатырдан  -  Кдйдауыл,  Байғожа,  Мерәлі.  Байғожадан  -  Ш ақай.  Ш акайдан  -  Қалеш,  Тұрсын,  Бағыт, 
Амангелді,  Есенгедді.  Мерәліден  -  Ықсан.  Ы қсаннан  -  Өтеген.  Қайдауылдан  -  Жақсымбет,  Түйғымбет, 
Игімбай,  Қожахмет,  Мухамбет.  Жақсымбетген  -  Жайғали,  Саркен.  Жайғалидан  -  Дөрібай.  Саркеннен  - 
Сағымбай,  Кдрабай.  Түйғымбеттен -  Салжан,  Сисекеш.  Салжаннан -  Ораш. Игімбеттен - Айтқожа,  Есқожа, 
Рахымғали.  Қожахметтен  -  Сұлтанғали.  Сүлтанғалвдан  -  Хасан.  Мүхамбеттен  -  Берғали,  Сағынғали. 
Берғалидан  -  Нәукен,  Қаби.  Сағынғалидан -  Қонақбай.
Тоқадцан  -  ...  Хамза,  Ондаған,  Омар.  Оңцағаннан  -  Рамазан.  Омардан  -  Қүрманқүл.
Нашкүріктен  -  Аққісі.  Аққісіден  -  Кдртмамбет.  Қартмамбеттеи  -  Нияз,  Тағыберлі.  Нияздан  -  Қүсан, 
Ш ымырғали,  Төрес  (Ізторғай).  Қүсаннан  -  Сабай.  Сабайдан  -  Жасүлан,  Түрлан,  Нүрлан,  М ирам,  Кдйрат. 
Сабай  көп  жылдар  Тайпақ,  Жымпиты,  Казталовка  аудандарында  бірінші  басш ылық  жүмыста  болған. 
Майдангер.  Төрестен  -  М әлік,  Әлік.  Шымырғалидан  -  Амангелді,  Есенгелді,  Орынғали,  Асан,  Славик.
Омархан (Игілік,  Орыс)
Біреулер  Орыс біреулер Игілік деп те айтады.  Орыс деп аталуы ол кісінің орысша киініп орыс тәртібімен 
жүруіне  байланысты  болса,  ал  Игілік  лауазымы.  Қартгар  Мамай  Атальщ  улы  мен  Өмірхан  Ж әдікүлы 
Ресей  астанасында Ханның  елшілері  болтан деп  отыратын.  Оған дәл; л  Россияға  қосылуға қол  қойған  42- 
mi  адам  М асқар,  Игілік,  Мамай  аталық  баласы деп  жазылған.
Омарханның  1-ші  әйелінен  -  Ж әнібек,  Әлібек;  2-ші  әйелінен  -  Ш ерім.  Ж әнібектен  -  Айдабол,  Толтан.
Айдабоддан  - Ақылбай, Ақша, Айдабол шаруаға қыры ж оқ сері жігіт болса керек «Қайдабол-ау, Айдабол, 
ас  ішкенде  пайда  бол,  әншиенде  қайда  болсан  онда  бол»  -  деген  әзіл  күні  бүгінге  жетті.
Ақылбайдан  -  ...Қүрманәлі,  одан  -  Шүкірғали,  Сабырғали,  Ш үкірғалидан  -  Нәзекен,  Қазбек.  Нөзекен 
Сырым  Фурманов  аудандарында  комсомол,  партия,  совет  жүмыстарында  көп  жыл  жүмыс  істеген  елге 
сыйлы жан  еді.  Сабырғалидан  -  Жоламан,  одан  -  Болат,  Мүрат,  Нүрсихат.
Ақшадан  -  ...  Теңізбай,  Мамбет,  Бегеш.  Теңізбайдан  -  Башар.  Башардан  -  Шакіл,  одан  -  Сағынай. 
Мамбеттен - Төлеген.  Бегештен - Төжікен. Тотаннан -... Шегірәлі,  Балбай,  Қалбай.  Шегірөліден - Пүсырман, 
Досады,  Қыдырқожа.  Балбайдан  -  Асан,  Үсен,  Қүсайын,  Ы қсан,  Оразбай,  Дәріқожа.  Асаннан  -  Ескендір, 
Сифолла,  Хамидолла.  Ескендірден  -  Ж әміш,  Қатима,  Серік,  Ақболат,  Аққисат.  Сифолладан  -  Қайнолла, 
Ғиният.  Қайнолладан -  Бибігүл. Ғинияттан - Қайырлы, Алтынай, Жаңылсын.  Үсеннен - Қабдеш. Ы қсаннан
-  Әшібек,  Сейфодмәлік,  Мүхамбет.  Қалдыбайдан  -  Айтқожа.
Ш ерімнен  -  Қареке,  Өзденбай,  Сарман.
Қарекеден  -  Байбарақ,  Қүлбарақ,  Байбарақтан  -  Мүханғали,  Мендәли.  Мүханғалидан  -  Хами. Хамиден
-  Мүрат.  Мүраттан  -  Айтбай,  Зәру.  Қүлбарақтан  -  Иманғазы.  Иманғазыдан  -  Қуан.  Қ уаннан  -  Қауан. 
Озденбайдан  -  Сарман,  Алыпқара,  Байқонды.  Сарманнан  -  Қүлбай,  Иманәлі.  Байқондьщ ан  -  Төлебай, 
М үқалбай,  Ш ынай.  Алыпқарадан  -  Елемес,  Тілекалды,  Бақтыгерей.
Өз  алдына,  не  себептен  екені  түсініксіз  Орыстан...  Елемес,  Көнек,  Еламан,  Нүржан,  Ж оламандардың 
үрпақтарын  тудырады  қолдағы шежіреде.
Нүржаннан - Молдағали. Молдағалидан - Ермек. Ж оламаннан - Сүйінбай, Кенебай, Данаш.  Сүйінбайдан
-  Төлеш,  Бақыт.  Бақьптан  -  Орынбасар.  Орынбасардан  -  Мүрат,  Асқат,  Абат.Кенебайдан  -  Бақгығали. 
Бақгығалидан  -  Амангелді,  Жеңіс,  Амантай.  Данаштан  -  Ысқақ.  Ысқақтан  -  Слембек,  Қайыржан. 
Сләмбектен  -  Максім,  Болат,  Горький,  Саламат.  К^йыржаннан  -  Марат,  Самат.
Естемес
Естеместен  -  Кедей,  Тілен,  Таңат,  Түнғат,  Жортан.
Кедейден  -  Мара,  Шора,  Қосақ,  Иман,  Ержігіт,  Үсен,  Нүржігіт.
Марадан  -  Ерман,  Досым.  Ерманнан  -  Есмагүл,  Шөмшік.  Есмағүлдан  -  Қази.  Кдзиден  -  Қабылтай. 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет