Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Биі  -  Шомбал,  Өте  - Жүсіп  -  Шомбалдың  баласыжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет46/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Биі  -  Шомбал,  Өте  - Жүсіп  -  Шомбалдың  баласы.
Шомбаддың  ағасы  Бекжан  төрт  әйел  алған,  бірінші  әйелінен  -  Жал,  Елемес  (қажы),  Жаманқара, 
Баубек, Тайпақ (Бүлар Бабай ауылы аталады); екінші өйелінен -  Ильяс, Бали,  Қолжайкдр, Тортшеке (кджы), 
Батыр,  Аппақ;  үшінші  өйелінен  -  Ықылас;  төртінші  әйелі кдлмак, қызы  Зейнептен  -  Кдрағай,  К^шатбай, 
Татай  (қажы).
Бекжанның  бір  өзінен  Ноғай  қазақкд  он  бес  шанырақ  қосылған  Шомболдан  он  түтін  бой  түзеген: 
Батырқайыр,  Мажит,  Түсеке,  Абдолла,  Маштақ,  Таз,  Балқау,  Ахмет,  Тәшет,  Өте  -  Тусіп.
Шомбалдың  балалары  Ахмет  пен  Мажит  Казан  университетің  бітіріп  Бокей  ордасында дорііср  болып 
жүмыс  жасап,  оба  ауруына кдрсы  күресті.
Батырхайыр  Ниязов  1901  жылы  Қазан университетінің заң факультетін бітірген.  „Қос өкімет,,  түсында 
Қүлманов  пен  Әзірбайүлынан  кейін  ішкі  Орданы  халықтык баскару жүйесі  қүрылганда  ішкі  істер  жаи>ні 
карады.  Жүсіп  Ниязов  Неплюев кадет корпусын  1851  жылы  мақгау кағазымен  аяқтады.
Бозайдан  -  Бекжан.  Бекжаннан  -  Илияс,  Були,  Төртшеке,  Аппақ,  Қүлшакдр.  Терти.сксден  -  Айтым, 
Қүрманбай.  Айтымнан  -  Сары,  одан  -  Зоя,  Ақсерік,  Бірганым,  Гүлганым.  Ақсеріктен  -  Дамир.  Аитимова
277 

_
_
_
_
_

Бірғаным  -  елші.
Арыстанбек
Арыстанбектен  -  Сүлтансары.  Сүлтансарьщан  -  Шығай,  Тіленші.  Тіленшіден  -  Шалкшз(14б5-1560), 
Ержақай.  Ержакдйдан  -  Жанғабыл.  Жанғабылдан -  Бекболат.  Бекболаттан  -  Аружан.  Аружаннан  -  Қараша.
Кэрашадан  -  К^лмамбет.  К^лмамбеттен  -  Шығай.
Шығай
Шығайдан - Түят,  Сақ.
Түяттан  -  Өтепберді,  Жадар.
Сақган  -  Самес,  Төңірберді,  Ассамбет.  Саместен  -  Қүдайберді,  Кдз.  Қүдайбердіден  -  Әжікей,  К^ра, 
Бигельды.  Әжікейден  -  Шалқошқар,  одан  -  Тіңақал,  Жанақой,  Бияқай.  Кдеадан  -  Әлдей,  Ақбура,  К^най. 
Әлдейден  -  Архай,  одан  -  Оразакай,  Қазбек,  Нүрбай,  Қоштай,  Жолай,  Агай,  Қосагалы,  Болат,  Жаһауар, 
Ақсирак,  Оразакайдан  -  Нияз,  Жолманбет,  Бозай.  Бозайдан  -  Наурызәлі,  одан  -  Байарыстан,  Кэраш, 
Жанарыстан,  одан  -  Әубакір,  Ихсан,  Кддырғали.
Жолманбеттен - Әжкей.  Әжкейден  - Абдулақмет. Абдулақметтен  -  Кәкім,  Болат.  Кәкімнен -  Ғалымжан. 
Нияз
Нияздан  -  Жаңабай,  Шалабай,  Шомбал,  Бекжан.
Жаңабайдан  -  Крйшы,  Жүпбол,  Хасен,  Нүғман,  Ахат,  Хүбайдолла.  Крйшыдан  -  Әбдірақ,  Кддірүзақ, 
Садыр,  Ишан.  Эбдірактан  -  Ғазез,  Шобан.  Ғазезден  -  Идият.  Идияттан  -  Салауат,  Сүлтан.  Салауаттан  - 
Бекжан. Бекжаннан - Бағдат.  Сүлтаннан - Берік,  Серік,  Қайыржан.  Серікген -  Сержан.  Сержаннан  -  Ислям. 
Қайыржаинан  -  Руслан,  Әлдар.
Шомбалдан  -  Мәнгүр,  Өте,  Мусағали,  Такдн,  Юсуп,  Юнус,  Мүхамбетжан,  Колок,  Түсеке,  Абдолла, 
Маштақ,  Таз. Такапнан -  Сапыш, Жәміш,  Батырқайыр.  Юсуптан  -  Сәлім,  Салық, Ахмет,  Хайдар.  Юнустан
-  Малай,  Кдтай.  Мүхамбетжашган  -  Мажит,  Танатал,  Сапарғали,  Сейіт.
Бекжанның бірінші әйелінен -  Шал,  Елемес, Жаманқара,  Байбек, Тайпақ (Бабайдулы);  екінші өйелінен
-  Иляс,  Балі,  Қолжайған,  Тертеке  (кджы  батыр),  Аппақ;  үшінші  әйелінен  -  Ықылас;  төртінші  өйелінен 
(Қалмаққызы)  - Қарагай,  Қанатбай, Татай(кджы).  Кэрағайдан - Жүмағали. Жүмағалидан -  Ғаббас,  Ғалимолла 
(қызы  Батима Сапарғалиев  Махмудтьщ әйелі).
Мәңгүрден  - Төребек.  Өтеден  -  Әбдікәрім,  Куаныш.  Мусағалидан  -  Закария,  Даңғыл.
Ағай
Ағайдан  -  Биәлі.  Биәліден  - Даулет.  Даулеттен  -  Окаш,  Жүмағали.
Окаштан  -  Бекжан,  Байжан, Айтжан.  Байжаннан  -  Ренат,  Асқат.  Бекжаннан  -  Қайдарбек.  Нүрбайдан  - 
Мүхамбеткдли,  Қүрманғали(1830).Мүхамбе_тқалидан  -  Ғүсман(1988-1949).  Ғүсманнан  -  Хаби,  Нығымет. 
Хабиден  -  Серік,  Бекес,  Хайрат.  Серіктен  -  Самат,  Талғат.  Талғаттан  -  Абылахат.  Бекестен  -  Болат,  Берік. 
Хайраттан  -  Хаби.  Нығыметтен  -  Марат.  Мараттан  -  Сабит.  Нығыметтің  қарындасы  Нүра  Қыпшақ 
Алдажанның Болегенінің Ибрайы алған.  Ибырай Отан соғысында, қан майданда опат болды. Сол  Ибрайдан
-  Еркін.  Еркіннен  -  Қанат.  Қанаттан  -  Тимур,  Асхат.  Еркін  Ибрайүлы  -  Қазақстанға  еңбегі  сіңген  адам 
дерігері.  Көп  жылдар  облыста  денсаулық  сақгау  саласында  басшы  жүмыста  болды.  Қүрманғалидан  -  Уса. 
Усадан - Муса,  одан  -Төлеген. Төлегеннен -  Сина.  Синадан -  Макамбет, Даулен,  Нүрлан.  Бисақган - Төлеу, 
одан  К^нат.
Кдзбектен  -  Өмірзақ.  Өмірзактан  -  Ваиіс.  Ваиістен  -  Есенболат.  Есенболаттан  -  Елемес.  Елеместен  - 
Ғалым,  Әмірхан,  Бауыржан.
Жолайдан  -  Науырзалы.  Наурызалыдан  -  Жаңарстан,  Байарыстан,  Қараш.  Байарыстаннан  -  Әубәкір, 
Ықсан,  Кддірөлі.  ЬІқсаннан  -  Біләл.  Біләліден  -  Мүстахим.  Мүстахим  Білелүлы  (1926-1993)  белгілі партия, 
совет, мемлекет қоғам кайреткері.  Кдзақстан орталық партия Комнтетінің  секретары болып қызмет аткдрды. 
КПСС  Орталық Тексеру  комиссиясының мүшесі,  КПСС  Орталық  Комитеті  мүшелігіне  кандидат,  СССР 
жөне  Кдзақ  ССР  Жоғарғы  Советіне  бірнеше  дүркін  депутат  болып  сайланды.  Қазақ  ССР  -  іне  еңбек 
сіңірген  күрылысшы  (1961ж)  Ленин,  Октябрь  Революциясы,  Еңбек  Қызыл  Ту  ордендері  мен  ондаған 
медальдармен  марапатталды.  Қазақстан  Компартиясы  Қызылорда,  Жамбыл  ж ән е  Орал  облыстық 
комитеттерінің  бірінші  секретары  болып  қызмет  аткдрды.
Қараштан  -  Ғүмар  (1876-1921)  (ақын,  философ,  ағартушы).
Ноғайлы  ел  туыскдн  елім  екен,
Кір  жуып,  кіндік  кескен  жерім  екен.
Суы  бал,  оты  секер  кдйран  Борсы
Ордалық кең орнаған  көлім  екен,  -  деп  акьін  өзінің туған жерін,  ата жүрты  Ноғайлы  екенін  жырлаған.

Ғүмардан  -  Қадір.Кддірден  -  Бигелді,  Әжі.
Қаздан  -  Ақбура.  Ақбурадан  -  Байғазы,  Болек.  Байғазыдан  -  Қүрманғазы,  Жумагазы,  Момбетқазы, 
Абдоллақ.  Қүрманғазыдан - Күлмүхамбет, Жанмырза, Жангелді. Күлмүхамбеттсн - Отолі, Сүлтаполі.  Отолідеп
-  Акбай. Ақбайдан  -  Елеш.  Сүлтанәліден  -  Ғабдолла.  Ғабдолладан  - Әдиет,  Әсст,  Рахмет.  Әдисттсп  -  Серік. 
Жанмырзадан  -  Әжікей,  Мәукей,  Ережеп,  Нетәлі,  Әбуталип.
Кдоанын үшіншші баласы Кднайдан - Абдош, одан -  Мамай.  Мамайдан -  Есбол,  Бекбол,  Мария. Абдошев 
Есбол (1912-1979)  Батыс Кдзақстан, Атырау облыстарыпда басшы жүмыста болды.  Есболдан -  Роза,  Сайын, 
одан  -  Рустем,  Руслан.  Рустемнен  -  Арыслан.  Бекболдан  -  Радик,  Садық,  Асылбек.  Мария  Абдушсна  коп 
жылдар  Орал  каласындағы  казақ орта  мектебінің  директоры  болып  қызмет  атқарды.
Әжіден  -  Қара,  Бигелді.  Қарадап  -  Саламат,  Байғазы,  одан  -  Жүмағазы,  Қүрмангазы,  Ыстамгазы. 
Жүмағазьщан - Момбетғазы, Үмбет,  Кдштай. Момбстғазыдан - Бошай,  Итбай, Айтжан,  Мсндікдра,  Кдрабүзау, 
Есқожа,  одан  -  Айталы.  Қарабүзаудан  -  Есет.  Үмбетген  -  Кдзыбек,  Омірбек.  Қаштайдан  -  Жүбат,  Бсктолі! 
Мерман,  одан  -  Қарагүл,  Ерғали,  Төке,  Келеш.  Меидікдрадан  -  Қаиболі,  Мүратолі,  Кснжолі,  Тижіхан, 
Қьщырәлі, Жүніс,  Өте.  Қүрмағазыдан - Болат, Қосағали,  Нүрбай,  Қошай, Әбілда,  Есенбай,  Корне, Әбілкдли, 
Әубәеір,  Ақпан.  Қошайдан  -  Айтқүл,  Аппас.  Ыстамғазыдан  -  Есенбай.
Ағай үрпақгары  Ерубай, Артық агайынды.  Ерубайдан - Асан,  Бияш,  одан  -  Ғакаш.  Бияшов  Ғакаш  (1906 
-1992) К^зақ ССР ғылым академиясы биология жоне ботаника институтініц директоры болып жүмыс жасады. 
Капан  Мусин (1921-1970)  белгілі  Кеңес  Одағының халықартисі,  сазгср,  Ғакаштың агайындары.  Асаннан  - 
Қожық,  одан  -  Жүмағали,  одан  -  Даулет,  одан  -  Сеуле,  Қалует,  Маржан,  Алма  .  Маржанпің  жолдасы 
Мүташев  Қайдар  үзақ жылдар  бойы  аудандық оку  бөлімініц  менгерушісі  болыгі  қызмет  аткарды.
Артыкган  -  Закария,  Мүстафа,  Қажымүрат,  Қымбат.  Закариядап  -  Ғиидаш,Ғилмаш.  Қажымүрапан  - 
Қанат.  Идаштан  -  Мажит,  одан  -  Наси,  Шәкір  (Шәке),Болат,  Мылқайдар,  Мынайдар,  Жоуда.  Шокірдсн  - 
Берік.  Шәкір  майдангер  үзақ  жылдар  бойы  Жөнібек  аудандық  түтынушылар  одагыныц  торағасы  болып 
қызмет  аткарды.  Аудан  орталығында  Шәкір  Мажитов  атында  коше  бар.
Әжі Қояс
Бошайдан  -  Мәуіт,  Дәуіт.  Мөуіттен  -  Жакып  (қажы),  Зейнолла,  Тышкдн.
Дәуіттен  -  Ыбырай,  Ысқақ,  Ыбырыш.  Ыбырайдан  -  Халел,  Әубокір,  Жалел,  ІІІопіл,  Қойшы.  Ысклктан
-  Бекес,  Дошым.  Ыбыраштан  -  Айтекеш,  Сейтекеш,  Есім.  Халелден  -  Қожантай,  Доуеш.  Әубокірдсн  - 
Шәкібай,  Сансызбай.  Бекестен -  Имаш. Дошымнан -  Кддсш, Айдынғали,  одан  - Толегсн,  Отсгсн,  Ерсайын. 
Толегеннен  -  Талап,  Мейрамбек.  Ерсайыннан  -  Ербол,  Таргын,  Ерік.  Сейтскештен  -  Кокім.  Айтекеііітеп  - 
Шынтай.  Есімнен  -  Достамбай,  Қүндызбай.  Кожантайдан  -  Раш.  Доуіштен  -  Ғабділмап.
Әбжілден  - 
Ниетәлі,  Қүлдырық,  Шүкірік,  Едіге.  Ниетоліден- 
Ноуен,  Жүмагали,  Қүлдырақ. 
Жүмагалиүлы  Бижан  үзақ  жылдар  бойы  Алматы  жоғары  партия  мектсбінде  КПСС  тарихы  кафсдрасын 
менгерді.  Қүлдырақган  -  Рахи,  Мүтаж.  Рахидан  -  Қабди,  Мақсот.
Мендіқарадан  -  Ильяс,  одан  -  Кереш,Ғайса.  Керештен  -  Темір,  Масуат.
Айтбайдан - Жиенбетәлі, одан - Қүсайын, Қасен,  Оспан,  Ғүсман, Теке.  Кейде олар Жиембет Қоястарымыз 
деп атайды.
Қүсайыннан  -  Атау,3акария,  Насиолла,  Нығмет,  Файзолла.  Закариядан  -  Елсу,  Сансызбай.  Елеудсн 
Мүстафа.  Сансызбайдан - Марал, Оралбек,  Нүркен.  Маралдан -  Мирас,  Манас, Алмас.  Оралбектен -  Байжан. 
Файзолладан  -  Кдсқырбай,  Кддер.
К^сеннен  -  Насыр,  Орнзбай,  одан  -  Адильхан,  Аманбай,  Еркебай.  Насырдан  -  Аязбай.  Адильхлннлн 
Сағадат,  Шапағат,  Бегөділ.  Аманбайдан  - Айбек,  Ниязбек,  Эльдар.
Оспаннан  -  Кәрім,  Бакыткерей,  Бижан,  Ижан,  Жүсіпкдли.  Бактыгерейден  -  Бөкенбай,  одан  -  Тайыр. 
Әубәкірден - Тастан, одан -Әбсәләм,  Батырбек. Әбсәләмнан - Данияр.  Батырбектен - Алтымбск, Тастанбск.
Халелден  -  Әубәкір,  Жалел,  Шопіл,  Қойшы.  Әубәкірден  -  Шөкібай,  Сансызбай.  Шокібайдан  -  Клим, 
одан  -  Аділбек  ,  одан  -  Абылай.  Сансызбайдан  -  Бақыт,  Ефрем,  Алдияр.  Ефремнен  -  Ахмсдиар,  Эльдар. 
Алдиярдан  -  Алихан.
Едігеден - Шүпкеде, Ғаббас, одан - Рамазан, Уали,  Ғани.  Рамазаннан -  Ғадшкереи,  Назымгсрси.  Уалидсн
-  Аділгерей,  Шангерей,  Ситкерей,  Салімгерей.  Аділгерейден  -  Елтере, 
анторе.
Нарымбайдан  -  Меуіш,  Кдаырберген.  Моуіштен  -  Отеш,  Даулет,  М ^ а м б ^ ^   Огештсм  -  Имаш, 
Төлеп,  Күшік.  Имаштан  - Аманжол,  Түран.  Төлептен  - Амангелді,  Әмшп.  Даулст ^   - 
L  ; 

Берік,  Малик,  Талап,  Маулеш.  Серіктен  - Айдос.  Беріктен - Аиболат.  Маликіен  -  Армаи.  Талапган
Есқалидан  -  Кджығали,  одан  -  Хамит,  Хабиболла,  одан  -  Кдлсн.
Тауланнан  -  Саумен,  одан  -  Сабит,  Серік.  Тауланов  Сабит  ^закстан  Республикасы  Қорганыс 
министірінің  орынбасары  болып  қызмет  аткдрды,  генерал  -  маиор.
,,  Х„ , . ІТІ  ПГ[ЯН  .  ШапаФетден,  одан  -  Шарапи,  Амірхан,  одан 
Балқаштан  -  Жаркдш,  одан  -  Қүмаш,  Темеш,  одан 
шарафсш  ,
279

Жасүлан. Темеигген  -  Низалы,  Мүхамбет,  Кдйып,  Кдбдол.  Абдолов  Сапщолла,  одан  -  Раішід.  НүрСюлат. 
Жүмайдан - Иманғали,  одан -  Бектас,  Ғайнөш.  Жүмасв  Имаііғали  Социалистік  Ецбек.  Ері.
Сармайдан - Тәипу, одан - Бақгығали, одан - Қолжайхар, Төлеген, Бөкснбаи. Қолжаііхардан -  Етаман. Жүсіптен
-  Беркәлі,  Бегәлі,  Шағыр.  Бегәліден  -  Шотан,  одан  -  Каримолла,  Ғапу,  Жанболат.  Каримолладан  -  Болат, 
Амангелді,  Марат,  Мүрат.  Амангедді Алматы  облысы  әкімінщ  орынбасары.  Болатган  -  Абзал,  Нүркен,  Мирас. 
Амангелдіден -  Аскар. Мараттан - Асхат. Мүратган - Азат, Кднат. Шағырдан - Әбіл, одан - Тсмірбидат,  Ғалымжан. 
Ғапудан -  Аскар,  Мақсот. Жанболатган - Асылбек, Айбек,  Серік.
Батракдй Қояс
Ескдзыдан  -  Есенбай,  одан - Мендібай,  одан  - Иман,  Жүма,  Есенғазы,  Тоян,  Кулыш,  Кэтпа,  Кетік.  Иманнан
-  Қотыр,  Иткара,  Лүкдан.
Жүмадан  -  Тәшен,  Кдбаш,  Маман,  Бапак,  Тәшеннен  -  Елемес,  одан  -  Түрарбек.  Кдбапгган  -  Арон,  одан  - 
Түрарбек.  Багіақган  -  Қожағали,  Аліпкали.  Айткали,  Айдынғали,  одан  -  Ғалнхап  (Жогарғы  соттьщ  мүшесі). 
Аліпкалидан -  Зуриан,  Уалиткэн.  Зурианнан  -  Руслан,  Рустем.
Тояннан - Нығмет, одан - Жүмабай, одан - Мендак, Мүхамбетжан, Кржагелді. Мендакган - Жәдігер, Жаксылык, 
Жөдігерден  -  Нүркедці.  Мүхамбетжаннан  -  Мейрам,  Бекжан,  Бекежан.  Кржагеддіден  -  Арыслан.
Есенғазыдан  -  Қүша,  одан  -  Ғайнолла,  Ғабдолла,  Хамидолла.  Кэтпадан  -  Рахметолла,  одан  -  Мүхтар,  одан  - 
Жасталап, Жасболат.Есенғалидан  - Нариман,  одан  - Жаскайрат,  Жасүлан,  Қүрмангазы,  одан -  Жалғас,  Кднбар.
Балтальщан -  Орынғали,  одан  -  Ардак,  Қоблан,  Болатбек,  Оралбек.
Бөлек Қояс  (нсгізі Әжіге  қосылады)
Маманнан  -  Кдсым,  одан  - Досболат,  Жасталап.
Досболаттан - Мереке,  Медет.  Мерекеден - Ғасырбек. Жасталаптан - Жігер, Жодігер.  Кдпезден - Сүндет, одан
- Аскар, одан - Артур.
Хамзадан - Момбет, Түйақ, Нүрымбет.  Мәмбетген -  Төлеген,  Замир,  Қоблан,  Еркін,  Ержан,  Ерлан, Асылбек, 
Жаіібьгл.  Түйақган -  Нүрлыбай,  Бауыржан.  Нүрлыбайдан  -  Нүркен,  Асылжан.
Қошаннан  - Алипкэли,  одан  -  Әмірғали.
Бүйрадан -  Есмағүл, одан -  Орақ,  Мүрат.
Мәш  пен Тәтіш ағайын адамдар.  Мәштен  -  Куаныш,  одан  -  Шәкір.  Қүбаштан  -  Майлыбай,  Бекмүхамбет, 
Анес,  Сағимолла.  Майлыбайдан -  Есболсын.  Бекмүхамбеттен  - Дәріжан,  Бектемір,  Бекгілеу, Аман,  Шынтемір. 
Бектемірден  -  Сағынғали,  Сағьшәлі,  Еболат,  Нүрболат.  Бектілеуден -  Тілеген, Анарбек,  Заманбек,  Сайлаубек. 
Аманнан  -  Арман,  Есбол.  Аіісстен  -  Кддырболат,  одан  -  Тимур.  Сагимолладан  -  Ғалымжан.  Абдолладан  - 
Ғүсмаи,  одан  -  Ақболат, Темірболат. Абдулин Ғүсман үзақ жылдары қой бағып  ерен еңбегі үшін  Социалистік 
Енбек  Ері  атағын  алган.  Темірболаітан  -  Жұмабек,  Асылбек,  Нүрлыбек,  Манарбек.  Ақболагтан  -  Сағынғали, 
Сайлау.
Сақыптан -  Наурызғали (кажы),  Меіадіғали,  Мүхит.  Наурызғалидан -  Ақыран.  Мендіғалидан -  Ризық, одан
-  Ақылбек,  одан -  Мендібек,  Манарбек.
Жолай Қояс
Айдынөліден  -  Мәмбетөлі,  одан -  Ниетөлі,  одан -  Малай,Мүкат.
Малайдан -  Ыскак, одан -  Муса,  Ишан, Сағетден, Жәмалетден, Төлепкдли.  Ишаішан -  Хайретден, Фазыл. 
Хайретденнен  -  Нүрлан,  ерлан,  Бейбіт,  Талгат.  Фазьщцан - Асылбек,  Нүрлыбек.  Сағитденнен  -  Аскар,  Шиат, 
Мадияр.  Искаков  Жамалетден  Кдратөбе,  Жәнібек  аудавдарында  партия  совет  органдарында  жүмыс  жасады, 
шежіре жинаумен шүғыдцанады. Төлепкалидан - Ақболат, Жанболат.  Мүкдттан -  К^щыр, одан -Қүмар, Жүсіп, 
Елемес.  Қүмардан  -  Нариман,  Ардак
Арыстақган  -  Кдзиолла,  Ғүбайдолла,  Кдбдынасир.  Қүбайдолладан  -  Бауыржан,  Жанылтай.  К^зиолладан  - 
Кдцырболат,  Жасүлан,  Бақыт.  Бауыржаннан  -  Бекжан,  Сержан.  Кддырболатган  -  Кдцыржан,  Біржан,  Ержан, 
Ғалымжан.  Қздыржаннан  -  Жавдос.  Жасүланнан  -  Асхат,  Ғалимат,  Сакен,  Махамбет.  Хайрөпгген  -  Отсген, 
Өтеміс.  Өтегеннен  -  Есболат,  Жанболат,  Ешкәли.
Досмүхамбет,  Мәугәлі, Жалбық ағайынды адамдар. Досмүханбсттен -  Көляу,  Қозы,  Кдйдар.  Көляу аркалы 
сыныкціы  болган  адам,  одан  -  Мүхгар.  Мәутәліден  - 
Рашид.  Жалбықган  -  Абдір,  одан  -  Түрарбек,  Аскдр. 
Ешкдлидан -  Куан,  Кджығали.
Жауар Қояс
Сарсеннен  -  Ғабділман,  одан  -  Ерболат, Айболат.  Ерболттан  -  Сағындық,  Ербол.
Толейден  өрбеген  Мүкдн  баласы  Мүкаш,  одан  -  Нүрғали,  одан  -  Ғаббас.  Ғаббастан  -  Салауат  (Таскала 
ауданының әкімі), Самат, Максим. Әбілүлы  Машан, одан - Амангелді, одан - Аскар, Жасүлан, Руслан, Маргулан, 
Маралбек.

Төлеи  Салык ағайъшды  адамдар.  Төлейден  -  Қоқаман,  одан  -  Әшекен,  одан  -  Биалі,  одан  -  Атбөкеш
ТөлГган  ’ 
Ж ™ ^ Г ? КеТ
Н  жӘУЖк’ 
ТӨЛСП’  КҮЛСС’  ӨТСП'  Сүйігаіен  - 
Ошаргали,  одан  -  Арман!


Жүмабаи  Жоламан,  Аскар,  Авдарбек,  Мерей.  Жүмагеддіден  -  Нүрлыбск,  Алтымбск. 
іүлкібаидан -  Нүргали,  одан -  Зейнетден,  одан - Жүмабай.
Салықган - Берік (кэжы), Акбота, Наурызәлі. Беріктен - Рыскали, одан - Мүсіл, одан - Ғүбавдолла, Ғарифолла.
У'бавдолладан  -  Абрик,  Ақьыбек.  Ғарифлладан  -  Кдбиболла,  Талғат.  Абриктсн  -  Алмабек.  Ақьшбсктсп  - 
Алтымбек.  Талғаттан  -  Аскар.
Ақботадан  -  Шаркобен,  Маиггақ,  Кәкебай.  Шаркөбеннен  -  Әжен,  Жарас.  Әжеітеи  -  Муса  Мүстахим 
Самат,  Насыр.  Маштақган  -  Мевдеш.  Көкебайдан  -  Хайрош.  Машайдап  -  Хамит,  одан  -  Зүлқарнай  одан  - 
Мәнәп,  Кщрат,  Манарбек,  Асылбек.
Наурызәлыдан  -  Елеш,  Кдцеш.  Елеш  ақын,  би  болған  адам.  Қадештен  -  Есім,  Қасым.  Есімнен  - 
Айдабол,Жавдау,  Айсүл.  Кдсымнан -  Таумүрат,  Аскар,  Кдрагай,  Сейтқүл.  Таумүрат  Кецес үкімстініц алғашкы 
жылдарында Орда аудандық ішкі істер бөлшінщ бастығы болған.  Таумүрат Орда мешітініц айын атып түсіріпті, 
мүнымен  өштесш ақ бандылар  оны үстап алып,  агуға  алып  бара жатырғавда  кашып  кеткен,  Кейін  екі  кәзінсн 
айырыльш соқыр калган,  айды  аткдндыктан  оның киесі соғып соқыр  болды дейді атушылар.  Таумүратган  - 
Дүмбиаіг,Айдау,  Пайыз.  Аскзрдан  - Ақболат,  Даулен.  Сейтқүддан  -  Шамиль,  Бақытжамал.
ҚАЗАНҚҮЛАҚ
Қазанқүлақ туралы деректерді Сукиров Хайретден жинақтаған.  Оньщ шежіре нүсқасында Қазанқүлақты 
Оңат атадан жіктейді.  Онаттан  - Танат,  одан  -  Бабат,  Темет, Телсары,  Қүлтай.  Солгы үш атаныц  үрпақтары 
туралы  дерек  жоқ.
Бабат
Бабаттан  -  Смайыл,  Әжібай,  Сақай,  Сүйін,  Кешкіл.  Смайыл  уш  өйел  алып,  олардан  12  бала  болган: 
Телғара,  Байгара,  Наурызбай,  Күлтемір  (Күлметен),  Баймешен,  Сүлеймен,  Кошск,  Асанолі,  Сүлтанолі, 
Иманәлі,  Шамақай,  Кенжеәлі,
Телғара
Телғарадан  -  Акіш,  Ақжігіт,  Байжігіт,  Ертағай.
Акіштен  -  Ниетелі,  Биқаш,  Кәкен,  Баймүхан,  Ермүхан,  Қүрманәлі,  Қойолі.  Биқаштан  -  Есенгали, 
Қүбай,  Қапес,  Шарапедден  (Соқыр)  Шарамаштак,  Қожбан.  Есенғалидан  -  Теміргали,  Отегали,  Сарссн, 
Бисен,  Шәтік.
Көккеннен  -  Нүп,  Баспақ.  Нүптен  -  Бабай,  Ғабдреш,  Мажит.  Ғабдрісштсн  -  Шондір,  Жанак,  Шамақ, 
Жексенбай.  Шамақтан -  Иманбай,  Қүндызбай (Вячеслав),  Сүлеймен, одан  - Алтай.  Имамбайдан  - Асылбск. 
Жексенбайдан  -  Қажен,  Олег.  Бабайдан  -  Нарын,  одан  -  Люляк.  Уалиден  -  Матвей,  одан  -  Хапист,  Серік 
Шарапедденнен  - Хамза,  Хайрадцен.
Хамзадан-  Рамазан,  Қанслу,  Хабира,  Шәріп,  Қадер.  Шоріптен  -  Темірбск, Ақылбск,  Сүлубск,  Айголск, 
Ғаділбек.  Темірбектен -  Сағынбек,  Гульмира. Ақылбсктен - Талгат,  Рүстсм.  Ғаділбектен - Аділбек.  Қадсрдсн
-  Асылбек,  Омірбек.
Хайрадденнен -  Сағедден (Сағат),  Батырбек,  Кенжебек,  Сауытбек.  Сағеддеішен - Талгат,  Раушан,  Мүрат. 
Батырбектен  -  Жанарбек,  Асланбек.  Кенжебектен  -  Жасүланбек,  Түрарбек.
Қ ож баннан  -  Хамидолла,  Нығметолла.  Хамидолладан  - 
Шамурат,  одан  -  Қуандык,  Сабиг. 
Нығметолладан  -  Ғани,  Женіс,  Болат.  Бердекештен  -  Мүрат,  Марат.  Мүраттан  -  Қуаныш,  Әнуар.
Какеннен  -  Нүп,  Отеғали,  Ғизат,  Баспақ.  Нүптан  -  Бабай,  Қабдреш,  Уали,  Мажит.  Бабайдан  -  Әліп, 
Нарын.  Әліптен  -  Қойшыбай,  Қозыбай,  Қүрманбай.  Қабдрештен  -  Шандыр,  Шанақ,  Жексен.  Уалиден  - 
Матвей.  Отеғалидан  -  Малай,  Қауға,  Иманғали,  Орынтай,  Қамал,  Нығметолла,  Райхан.  Орынтайдан  - 
Борис.  Ғизаттан  -  Сансызбай,  Қисмет.
Баймүханнан  -  Қайбәлі,  ИІүйіншәлі,  Мөутәлі,  Сары.  Қайбәліден  -  Шоқыш,  Ыдырыс.  Шокыштан  - 
Дүйсенәлі,  Насер.  Ыдырыстан  -  Смағүл  (Төкес)  .
Шүйіншеліден  -  Фатхолла,  Файзолла, Хабиболла,  Шайхидолла, Хатолла.  Шайхидолладан  -  Үмітханым, 
Наси,  Шамшия, Халиолла, Жаролла. Халиолладан -  Мүрат,  Қанабай.  Хатолладан -  Нуролла.  Моуітолладан
-  Сармалай.  Сарыдан  -  Шегір,  Айтқали.
Ермүханнан  -  Қүрманәлі,  Мәмбетөлі,  Есенәлі  (Есей),  Қадыреш,  Қарасарт.  Қүрманөліден  -  Әжігали, 
Қарақүл,  Шот,  Қали, Сартай.  Қарақүлдан - Рахметолла,  Нүғман.  Сартайдан -  Сабит,  Шокір,  Момбетолідсн
-  Махмет,  Ораз,  Есләм,  Қарабисен,  Дүйсен,  Ғүмар.  Махметтен  -  Майжан,  Ораздан  -  Қабыл.
Есенәліден  (Есей)  -  Сердеш,  Шайхы,  Ахмет.  Ахметтен  -  Шәбдел,  Ғазез.  Қарасарттан  -  Елеусін,  Қабаи. 
Ақжігіттен  -  Түралы,  Ишекен.  Түральщан  -  Зақат,  Моддагали.  Зақаттан  -  Имашали.  Ишексннен  -  Қүбаш.
Байжігіттен  -  Мөке,  Мәнгүр,  Нураш.  Мөкеден  -  Малай,  Ғаббас.  Малайдан  -  Қарақүл,  Голсгсп. 
Қарақүлдан  -  Әйіп,  Бақытжан.  Толегеннен  -  Салімжан.  Ғаббастан  -  Әштайш,  Сабыр  Тайыр.  Монгүрден  - 
Әжікей.  Отеғали,  Қайырәлі,  Абдрахман,  Темен,  Мүхантай,  Сердеш.  Әжікейдсн  -  Ихсан,  одан  -  Рүмар, 
Әубәкір (Әшім). Отеғалидан  -  Садыр, Бектас. Садырдан - Босер,  Шөкір,  Нүшан  Абдрахманпан  -  Хаирош, 
Әбіл,  Мажен.  Әбілден  -  Қүсайын.  Темештен  -  Махмет,  Үсак,  одан  -  Қуан  Мүқатаи  Ссипм,  Малика. 
Нураштан -  Бисенғали (қажы), одан - Сатай,  Қабдолла,  Нығмет,  Насер,  Биссн.  Сатаидан  -  Ғилман, У^ихан, 
Ертағайдан -  Ерөлі,  Көшелі, Төрөлі.  Кошәліден - Дүисенғали, Ашақ,  Отеп, Ташет,  Қыдыргали,  К.арагүл,
---- - 
2gl
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет