Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


-  Нүргали,  Наурызғали,  Капош.  К^лдыбайдан  -  Рахымғали,  одан  -  Әсия,  Сатыбай,  Ескайыр,  Қоскайыржүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет14/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48

-  Нүргали,  Наурызғали,  Капош.  К^лдыбайдан  -  Рахымғали,  одан  -  Әсия,  Сатыбай,  Ескайыр,  Қоскайыр, 
одан - Майра,  Серік.  Бөлекбайдан - Мүхамбетқали,  одан  -  Есқали.
Тасмүханнан  -  Карім.  Карімнен  -  Амангелді,  Ерболат.  Женібектен  -  Өтеғали,  Қодар.  Өтеғалидан  - 
Қонысбай.  Крдардан - Әнуарбек.  Бисенғалидан - Жүмабай, Жүмағали.
Қожан
Қожаннан  -  Қоман,  Саугабай, Арстангали,  Смағүл,  Мырзабай,  Мырзөлі,  Нүржан,  Төлеугали,  Бөкен. 
Қоманнан - Бөкен. Бөкеннен - Сал. Салдан - Жүмағали. Жүмағалидан - Нүрпейіс. Нүрпейістен - Смагүл,

Скдк, Скжган -  Хамидолла. Хамидолладан - Енсап. 

Есеоден. ддай. Адайдан - Бавдеу. Байдеуден
Сауғабайдан - Ерсары, Тастанбек, Таилақ.  рс  Р 
у   я 
_ Баянбек  Ғаділбек, Әділбек. Баянбектен
- Сарбөпе. Сарбөпеден - Ғүмарғали. Ғүмарғалидан - Жұма. Жұмадан  ьаяноск, гддшис 
^
- Әділет.  Әділеттен  - Дауренбек  Т ^ а к д а н   - 
.   Иқсан,  Куанышкдли.  Ихсаннан  -  Гафур.
- Мақсот, Марат* Марлен  Азамат.  М а к с о ^ н  - Армат, Сембай.  Мараттан
- Азат, Артур.  Марленнен  - Алмат,  Нурлан.  Азаматтан  - Дулат.
S

H Сам^одан^-Жүмағали, одан - Нүрпейіс, одан -  Скдқ, Смағұл. Скзқган  - Хамидолла,  одан - 
Қисан, одан - Аягүл, Аягуз, Жансая. Смагүлдан - Уали, одан - Болат, Мәнәура. Болагган  - Азамат,  Ғанима  ,
М^ і р м б і ^ И1^тамбек,  одан  - Есмүхан,  Есмырза.  Есмүханнан  - Төлеу,  одан  -  Талап.  Есмүрзадан  - 
Телеуғали,  Байғали. Төлеуғалидан - Жүсіпкзли. Айғалидан -  Кднат, одан -  Бауыржан.
Қожанны” бір атасынан -  Бекгүрган (Шүрегей), Мәсәлім,  Өтей.  Бектүрғаннан -  Сабыр,  одан  -  Мақсот.
Өтейден - Жолдығали. 

„ 
.
Қожанның  тағы  бір  атасынан  -  Нуржан,  Тасмүхан,  Өтеулі,  Тілеулі,  Балтан,  Лүқпан.  Өтеуліден  -
Жолдығали.  Тасмүханнан -  Керім,  одан -  Ерболат, Амангелді.
Қоманнан  -  Есқазы,  Өтеп.  Есқазыдан  -  Жалес,  Жалмүкдн,  Айтжан,  Сәуле.  Жәлестен  -  Бекет,  Ьеркі  , 
Бекболат, одан - Енсан.  Арыстанғалвдан - Тайлақ, Ерсары, Ихсан, Рамазан. Тайлақган - Жақсығали, одан
- Талап. Ихсаннан - Ғафур. Ерсарыдан - Қуанышкдли, одан - Есен, одан - Мақсот, Марат, Азамат,  Марлен. 
Рамазаннан  - Сүлтанғали,  одан  - Елеу,  Изімғали.
Кржагелді
Қожағелдіден  - Дошай, Дошым,  Назар,  Итемген.
Дошайдан -  Ниязғали, Әжғали.  Ниязғалидан -  Кдбыл,  Кддір. Әжғалидан - Сатен.
Дошымнан  - Даулеткдли.
Жүбандықган -  Рақымғали.
Назардан - Жайлау.
Итемгеннен  -  Сүтемген.  Сүтемгеннен  -  Елубай.  Елубайдан  -  Шыма.  Шымадан  -  Бисенғали  (шегірей) 
Тасмүхан,  Бисен.  Бисенгалидан -  Орақбай.  Орақбайдан -  Сдық,  Есен,  Райым.  Есеннен  -  Бекжан,  Ержан, 
Амандық.  Бекжаннан - Елжан.  Орақбаев Есен Кеңес одағының батыры.  Көп жыл шаруашылық баскдрған.
Қарақұдас
Кдрақұдастан  -  Жарлығас,  Артықбай,  Кеншібай.
Жарылғастан - Алтыбай, одан -  ...  Мырзалы.
Мырзалыден - Хайрөш, Бекен,  Гиншгг. Хайрөштен - Зауреш.  Гинияттан -  Кддір,  атақгы ақын.  Қазақ 
тарихында өзіндік  ерекше  орыны бар дарыңды  түлға.
Жарылғастан - Жүмыр, Балғожа, Ниетқали, Малай, Шынғали, Шекей, Баймүхан, Сапарғали, Карімғали, 
Каримолла. Жүмырдан -  Ғалиаскдр.  Ғалиасқардан  -  Ерғара.  Ерғарадан -  Сапар,  Иқсан.  Сапардан  -  Тілек, 
Серік,  Берік.  Балғожадан  -  Зинолла.  Ниетқалидан  - Кдйыржан.  Малайдан  -  Ғиният.  Ғиниияттан  -  Күбай, 
Жүбандық.
Шынғалидан -  асырап алған балалары Тажмүханның үрпагы -  Халиакмет,  Мырзақмет,  (негізі Жанақ - 
Сүйіндік).  Мырзақмегген -  Марат.  Халиахметген -  Сдық.  Баймұханнан  -  Зөкір.
...  Кэлидан -  Балқожа, Ахмет. Балқожадан - Зейнолла,  Сабиля. Ахметген -  Елеу, Жүмаш. 
Ө р к е ш б а й д а н
-  Нүрғали,  Маулекен.  Нүрғалидан  - Ғанижамал,  Жамиғолла.  Маулекеннен -  Жамал. Үмбетген  -  Хайрөш, 
Жүсіпкэли.  Хайрөштен  -  Төлеген,  Ғафура,  Дина.  Нығметолладан  -  Ғабдысал,  одан  -  Владимир,  одан  - 
Кдйрат,  Армат,  Жөңгір,  Баймүхан.  Жеңгірден  -  Ниеткдли,  одан  -  Кдйыржан,  одан  -  Наурызбай,  Тарас, 
Жарас, Жомар.
Артыкбайдан  -  Сдық,  Махмет,  Жолдығүл,  Нүрпейіс,  Хамза,  Мирман.  Сдықган  -  Өтеш.  Өтештен  - 
Мырзахмет.  Мырзахметтен  -  Окдс.  Жолдығүлдан  -  Өтеғали.  Нүрпейістен  -  Рахметолла.  Рахметолладан  - 
Таскдли. Таскдяидан - Аманша. Хамзадан -  Көкібай, Абат.  Мирманнан - Сабит.
Әліқүлмен кіндіктес Кржагелді ұрпағы Бөкейліктер.... Ағатай -  одан 0 ”ғар, Оралтай, Ораш,  Байдө”ке, 
Дүйсембай, Талпақ. Дүйсембайдан - Бекбау, Мақсот.
...  Кдли - одан Өтебай, Алдаш. Өтебайдан - Отызбай, Мақсот.
... Тілепберген - одан Молдағали.
... Тасболат - одан Қүспан. 
... Ғиззат - одан Әділ.
Кеншібай  (Кешубай)
Даргаж^Ертожа " 
Дамбосын,  Жамболсын,  Нүрмүхан,  Қазым,  Хамит,  Хамал,  Жүмағожа,
Нүржаннан  -  Демеш.  Жамболсыннан  -  Даулетияр,  Бақгияр,  Үмбетияр,  Мүхамбетияр,  Алдияр.
Даулетиярдан  -  Куанышкали.  Бақгаярдан  -  Қүсайын.  Мүхамбетиярдан  -  Куаныш,  Жүбаныш  (атақгы
' А£ыстан’ ОД™  MaKpV -
 Үмбетиярдан - Амангелді, Аман, Шөкен, Молдахан, Жүмахан.
^ ' Шы 
бойынша  кдзақша  күрестің жеңімпазы  атанған жаурыны  жерге  тимеген
рғожадан  ‘ ЖайлаУ °Дан  Мақсот.  Кдзымнан  -  Көбенғали.  Көбенғалвдан - 
Жүмаш. Жүмаш - облыста,  ауданда басшы жүмысга болды.

...  Хамитген - Меңціқүл.
...  Хамалдан  -  Куаныш.  Куаныштан - Амантай,Есентай 
Нұрмұханнан  -  Мүсір,  Ғабдіреш.
Жөлке
Жөлкеден -  Болат,  Темір, Жасыбай,  Шекіібай,  Себіл,  Пүсырман,  Сарт,  Бекбай, Үмбет,  Тасбау,  Барем.
Болаттан - Сисекен,  Мерғали. Сисекеннен - Сармолда. Мерғалидан - Дошекен,  Зимүхан. Зимүханнан - 
Орымбай, Тыныш. Орымбайдан - Есенгелді, Жасүлан, Нүрлан, Әлібек, Ерен. Тыныштан - Меирам, Ғалым, 
Ғазез.
Темірден -  Мүхамбет,  Сатбай,  Байбура.  Сатбайдан -  Нүрғали,  Хамза.  Байбурадан  -  Мыңтенге,  одан  - 
Түнғатар, одан - Тілеужан, Бөртебай, Нүрман, Ерман. Тілеужаннан -  Сүлтанғали,  Кенжеғали.  Бөртебайдан
- Нүрбай. Нүрманнан -  Абдрахман, Ғабдол, Мүхамбетрахим, Мажит. Ғабдолдан - Каримолла, Шариполла. 
Каримолладан  -  Зейнолла,  одан  -  Ерболат,  Нүрбек,  Дархан.  Шариполладан  -  Мутиғолла,  Набиболла, 
Тарғын,  Самат,  Талғат,  Нурболат.  Мутиғолладан  -  Ералхан.  Набиболладан  -  Ернар,  Ербол.  Тарғыннан  - 
Дамир. Мүхамбетрахимнан - Рыскали, одан - Кдйрат, Крзбек. Мажиттен - Бақытжан, Нығметжан, Набиболла. 
Ерманнан  -  Хамит,  Сақгаған.
Жасыбайдан -  Шохан, Аман.  Шоханнан -  Охас, Уалиахмет -  атақгы жолшы,  Социалистік Еңбек Ері.
Окэстан -  Бақытжан,  Болат,  Бауыржан. Бауыржаннан -  Еркебүлан, Саяхмет,  Сапар.  Сапардан -  Самат. 
Аманнан -  Халел.  Халелден -  Серік.
Шектібайдан -  Мүрадым, Сейіт. Мүрадымнан - Шакен, Халел, Зайдеш. Шакеннен - Мөлік.  Халелден - 
Бейбіт.  Сейіттен -  Кдцір.
Сартган  -  Мүхамбетжан,  Меңцәлі.  Мүхамбетжаннан  -  Орымбай.  Меңдөліден  -  Жөдем,  Кенжебек. 
Меңцалиев Кенжебек Еңбек Ері,  баскдру жүмысында болды.
Меңцәлінің  кенжесі,
Оралда жоқ оның теңдесі -  атанған  азамат,  бір туар еді.
Кенжебектен  -  Қазыбек,  К^йырбек.  Кдзібектен  -  Кддірбек.
Пусырманнан  -  Карім.  Карімнен  -  Куаныш.
Жанбақгы
Жанбақгыдан  - Адцаберген  -  Әлдеке дегеннен  Әлтеке  болып  кеткен.  Әлтеке  би  хан түқымына  өсіресе 
Бокейдін  өзіне  жақын  түрған,  совдықган  жер  бөлуде  Байбақгылар  қонысты  найзадай  өткір тілімен  алды 
деген өзіл содан кдлған.
Әлтеке
Әлтекеден  -  Жабағы,  Андас,  Назарымбет,  Мамат,  Копірікті,  Қалскен.
Жабағы
Жабағыдан  -  Қүлбай,  Қожамсүгір,  Қүлбаба,  Үмбет,  Мамбет.
Қожамсүгірден - Елсейіт, Жамекен, Үрпек, Марғүл, Оразғүл, Саржүмақ. Жамекеден - Жүмық. Жүмықган
-  Кдналы,  Ырзағали,  Рақ.  Крналыдан -  Сағынғали.  Сағынғалидан -  Мүрат,  К^йрат,  Талғат,  Марат,  К^нат. 
Үрпектен  -  Алғайдар,  Бегайдар,  К^іймақ.  Алғайдардан  -  Балапан,  Байда.  Балапаннан  -  Елбай,  Темірбай, 
Крнакбай. Темірбайдан - Дембақ. Дембақган - Кэжыгали, Куаныщкзли. Кджығалидан - Әлімбай. Әлімбайдан
- Закария, Жақия, Муса, Қайрат. Жақиядан - Абат, Рамазан.  Қуанышкдлидан - Мырзағали.  Қонақбайдан - 
Отарбай.  Отарбайдан - Мерғали, Амантай. Мерғалидан - Салық, Кдмен. Салықган -  Бақытжан, Хабиболла, 
Самиғолла,  Аманжол.  Аманжолдан  -  Асхат,  Ескендер.  Байдадан  -  Бердөлі.  Бердөліден  -  Иген,  Мүхамбет. 
Игеннен  - Хүсайын,  Хасан,  Серғазы,  Рахмет,  Қали.  Хүсайыннан -  Қүбаш.  Қүбаштан  -  Хамит.  Хасаннан  - 
Нағым.  Серғазыдан  -  Ибат,  Набен,  Сагын.  Ибаттан  - Абат.  Оразгалидан  - Үскімбай,  Төлепқали,  Байсары. 
Үскімбайдан  -  Бақгыгерей.  Байсарыдан  -  Ізім.  Үскімбаев  Бақгыгерей  -  облыстың  баскару  органдарында 
көп жылдар жүмыс аткэрып келеді.
Маргүлдан - Дөуіт. Дөуітген - Төлеп.  Төлеігген  - Үкі. Үкіден - Данияр. Даниярдан  -  Шора.  Шорадан  - 
Есқали. Есқкдлидан - Наурзғали.
Рызағали,  Рамазан,  Рақгарым,
Әр қайсың бір-бір  қойлық шырақгарым,
Үкі ағаң биыл сотым соя алмады
Барына риза бол қарақгарым,  - дегенде,  қрнақ інілері:
Біз  келдік  Қожамсүгір үкіеіне,

Үкінің  күлмейміз  ғой  мүкісіне,
Бір таңға шыдайды ғой кдрақгары,
Ант үрып,  сүрінбесе  шүысіне,  - деген екен.
Үкібвдің  моласы,  Жайықгаң  жағасында  К^зылжарда  түр.  Сүлтансиыкқа  әйгілі  болған  Үю  би.  Оның 
сөзіне  тоқгамаған йсі жоқ еді дейді  оны  көрген естігевдермен  тывдагандар.
Қүлбайдан  - Досқүлы,  Шақман, Ақбалық,  Қүтсейіт, Дайра,  Бөретай.
Доскүлдан - Әмиімғали. Шақыманнан - Әбділда. Акбалықган - Опа. Опадан - Хашадолла.  Боретаіадан - 
Байтілес,  Жантілле,  Тілеймен,  Сүлеймен,  Жалмүхамбет,  Абдол,  Өтәлі.  Сүлеименнен  -  Ғиният,  Сабыр, 
Жүмай  Ғиниятган  -  Байғали.  Сабырдан  -  Ғапар,  Шора,  Карім.  Ғапардан  -  Арман^  Шорадан  -  Әлібек, 
Аслан.  Карімнен  - Асан.  Жүмайдан  -  Ғапур.  Ахметген  - Талғат.  Өтемістен  - Алмас. Үмбеттен  -  І^м атаи^ 
Мамбегген - Нурым одан - Қүлтемір, Тастемір,  Өсер. Қүлтемірден - Искдқ одан - Ахмеджан. Ахмеджан  ан
- Макрот, Асан.  Мақсотган - Берік, Омар. Асаннан-Біржан. Мақсот коп жылдар боны Жымпиты, Казталовка 
ауыдандарының  партия  комитеттерінің  бірінші хатшысы  болған.
Абдолдан - Бекгібай. Бектібавдан - Ибат, Серік. Ибатган - Аскар, Берік. Өтәліден - Мерғали.  Мерғалидан
-  Батыр,  Рулан.  Руланнан  -  Серік.
Андас
Аңцастан - Сатым, Кдрақожа, Алаукен.  Қарақожадан - Жүмық. Жүмықган - Бесім.  Бесімнен - Даукара. 
Байбақгының  үраны.  Ол  туралы  әр  түрлі  аңыз кдлған.  Дәуқараның  батырлығына  бір  дәлел:  Кдбаған  екі 
төбет  итті  артқы  сирағынан  үстап  алып  біріне-бірін  соғыстырып  өлтірген.  Дауқараның  мәйіті 
Сазбалшықган  қүйып  жасаған.  Кдратөбенің  иіығысындағы  Кдлдығайтыға  күятын  Жарлы  өзенінің  күяр 
сағасынан жоғары осы кезге дейін түр.
Даукдра  ірі денелі,  бір  аяғын  сылти  басатын,  жүзі  айбарлы,  үлкен  күш  иесі  болған  адам  еді  дейді  ол 
туралы  айтушылар.  Саусақгары айырдың  сабындай  салалы.  Жекпе-жекте  айлакерлігімен  атағы  шықкдн, 
батыр.  Ол  өз  замында  ел  намысын  қорғауда,  бірлікті  сақгап,  жерді  жаудан  қорғауда  көрсеткен  ерлгімен 
аты үранға айналған. Ол заманда барымта, үрлау, айдап кету деген күшті болған. Осындай бір барымталауды 
өмірінід соңғы  күндерінде Дауқара жасайды,  ол  езіне  ажал  әкеледі.  Әлімнің  Демеу  деген  байының  кеп 
жылқысын барымталап алып кетеді. Бір күніжылқының айдалып кеткені байға естіледі. Демеу мүны жасаған 
тек қана Даукдра деп есептейді.  Өйткені Демеуге Даукдрадан басқаның тісі батпайды. Олай болса Даукдраға 
барымташылыққа  анау-мынауды  жіберуге  болмайтыны  өзінен-өзі  белгілі.  Осындай  Демеу  байдың 
жылқысының барымталанғаны елге хабар болады.  Бүл хабарды  естіген  Бармақ батыр Демеуге  келіп өзінің 
барымташылыққа  баратын  айтады.  Демеудің  іздеген  кісісі  осы  Бармақ  болатын.  Сонымен  Бармақ 
барымташыға бару үшін  мынайдай шарт қояды.
Біріншіден - мен үшін қүн сүрамайсың. Даукдрамен жекпе-жекті армандап жүргенін айтады.  Екіншіден
-  менің жалгаз  тілегім,  маған  Баянас  батырды кос  дейді.  Келісім осылай шешіледі.
Даукарада қарап жатпайды. Жылқыға ертеме-кешпе  барымташы келетінін біледі.  Сондықган ел шетіне 
карауылшы қояды.  Олар  куғыншы келе  жатырса соны хабарлау тиіс.  Бір  күні куғыншы  келе жаткднынан 
хабар  алады.  Дауқара  өзі  карсы  шығады.  Екі  батыр  кездесіп,  қалың  қолды  кағыстырмай  жекпе-жекке 
шығатынын хабарлайды.  Бірақ,  Бармақ өзі шықпай жекпе-жекке Баянасты шығарады. Даукдра, Баянаспен 
бір  түс  айкдсады.  Күшінің  артыкріылығы  әдісқорлығымен  Баянасты  тамақган  шаншып,  атган  қүлатады. 
Сол Баянас қүлаған жерде,  Баянастың моласы елі күнге дейін түр.  Аққүмда ол жер Баянас деп аталады.
Жекпе-жекке Бармақ өзі шығады.  Екуі арстандай айкасады. Бүрқан-саркдн. Ат түяғынан шаң борайды. 
Ерсілі-кдрсылы  шабыс.  Кдлың  қол  атой  салады.  Үран шақырады.  Найзаны  қағып,  біріне  -бірі дарытпай, 
аңдасып  алысумен Ақкұмнан Жарлыға дейін  келеді.  Жарлының  сағысына жете  бере  екеуі бір-біріяе,  бір 
мезгілде  найза  салады.  Бармақ  сол  жерде  ат  жалын  қүшақгап,  жерге  кұлап  түседі.  Дауқара  сол  сағатта 
күламай,  кан  қызумен жүріп  барып көрінім жерге  барғанда  ол  да  аттан  қүлайды.  Даукдра  күлап  жатып, 
басын көтеріп - Бармақшң күлауы керек еді, - деп жан тапсырады. Осылайша Даукдра мен 
Б а р м а қ  
дүниеден 
өтеді.  Екуінің моласы Жарлы бойында өлі күнге дейін түр.
Даукдра
Даукдрадан -  Мырзаболат, Жомарт,  Кдшр,  Қыдыр, Текет,  Ескдра,  Кдрағай,  Таңатар.
Мырзаболатган - Торман. Торманнан - Бөйнеке, Байғабып,  Көбен,  Есназар,  Кдзангап, Алтай, Жүлдыз, 
Мамбетөлі,  Ожан, Атағазы.  Бәйнекеден  - Үмбет,  Өте,  Нүрлыбай,  Сырлыбай.
Байғабылдан - Қүлым. Қүльшнан - Мүхан,  Кджу, Зорбай, Нүртаза. Мүханнан - Хамза. Хамзадан - Бакд, 
Тельман. Бақиден -  Сақып. Көбеннен - Білөл.
* шм«ммбстіен  -  Әмірғали,  Хүснедцен.  Әмірғалидан  -  Сағит,  Кдпақ.
'  Төлебай-  Төлебайдан  -  Темір,  Отарәлі,  Темірөлі,  Өмірбай. 
Темірөлідең  -  Шаймардан.  Отарөліден  -  Исламғапи.  Өмірбайдан  -  Елтүзер  Ооаз  Алтайдан  -  Даулетәлі 
Даулетеліден  -  Зүлкарнай,  Темен,  Спан,  Төлепберген. 
° Ра3' 
ДауЛе  Ә
Зүлкарнайдан 
-  Мөс&лім.  Месөлімнен -  Ермек,  Абзал, Абай,  Роман.  Романнан  -  Нүрболат.  Абайдан  -
78

Батырлан.  Спаннан -  Сабеш одан Кенжетай.  Төлепбергеннен - Тайбағар,  Шайдолла.  Тайбағардан  - Болат, 
Елеутай,  Серік.  Шайдолладан  -  Қайрат, Аскар,  Өтелік,  Ерлан,  Нурлан.
Жүдцыздан  -  Ахметше,  Мақым,  Таиыр,  Сүлеймен.  Мақымнан  -  Тапай.  Сүлейменнен  -  Зәкіржан, 
Сағитжан, Кдбылхай. Зәкіржаннан - К^зихан, Қүбайыс, Мейірман, Кджым. К^зиханнан - Айдын. Айдыннан
-  Арман,  Тельман,  Темір.  Қүбайыстан  -  Төлеуғали,  Уали,  Эли, Абунағым, Азамат.  Сағитжаннан  -  Ондаш, 
Жасұлан. Ондаштан - Қайыржан, К^мел, Байыржан. К^йыржаннан - Нуржан, Нұрбол. Жасұланнан - Данияр
Жандос,  Ерлан.
Мамбетөліден  -  Есенбай,  Ожан.  Ожаннан  -  Кдли,  Жумағали,  Кенжеғали.  Жүмағалидан  -  Құрылыс, 
Муса.  Кенжеғалидан  - Сейітжан, Айіжан.
Атақозьщан  -  Құдайберген,  Бапыш.
Жомартган -  Құрманбай,  Қудан, Кдражан.  Қаражаннан - Айтқожа, Жылгелді. Жылгелдіден - Байболат. 
Байболатган -  Куат.  Куаттан  - Жумағали.
Қыдырдан  -  Нүрғали,  Есентай,  Куантай,  Айдарәлі,  Жүбанәлі.  Есентайдан  -  Жубанғали,  Мейзамғали. 
Айдарәліден  -  Қоңырата.
Есқарадан  -  Қондыкер,  Шәкір,  Мамбетәлі.  Мамбетәліден  -  Жарбол,  Баймағамбет,  Аймағамбет, 
Қазмағамбет.
Есқара  Сырымның  хан-көйлек,  ең  қымбат  сырласы.  Ку  тобылғыдан  су  (сығып)  шығаратын  атақгы 
палуан,  батыр.  Сырымның  басынан  өткен  оқиғалардың  бірден-бір  куәгері.  Сырымның  өлімі  жейлі  әр 
түрлі аңыз бар.  Жоғарыда Сырымның күнын сурауға барғанын жаздық.  Сонда бастап барған Есқара дейді. 
Оның ішінде Әлтекеден Қожасүгірдің Үкісі, Алаша Ошыртыби, Ысық, Кдратау батыр, Сырымның кеңесшісі 
болған табын Бөдене,  Байбақгы-күшпен Тайлақ батыр барлығы 7-8  адам барған дейді аңыз айтушылар.
Кдрағайдан  -  Тоған,  Куас.  Тоғаннан  -  Қулмыш,  Қосым,  Бегәлі,  Досым.  Куастан -  Сейітқали,  Туқыш. 
Қосымнан  -  Селбай,  Мұхамбетәлі.  Сембайдан  -  Бисенғали,  Оразғали,  Қали.  Мүхамбетәліден  -  Сауан, 
Муханәлі,  Қабдығали,  Сүлтанғали.
Таңатардан  -  Шынтемір,  Сырлыбай.  Шынтемірден  -  Шалқар,  Мал кар,  Жолтабар.  Сырлыбайдан  - 
Сисембай.  Сисенбайдан -  Қүспан. Құспаннан -  Серік.
Даукара батырдың үрпағы - Сәлімгерей Ғайнедцен үлының ертерекге жеті атаны білу кджеттігі жайында, 
ел  аузында қалған мынадай аталық сөз  бар екен:
Бір  атасын білмеген  -  кдпсыздықгың салдары 
Екі  атасын  білмеген  -  елеусіздіктіің  салдары 
Үш  атасын  білмеген  -  өткендікгің  салдары 
Терт атасын  білмеген  -  тозғандықгың салдары 
Бес  атасын  білмеген  -  білімсіздіктің  салдары 
Алты  атасын  білмеген  -  аламандықгың  салдары 
Жеті  атасын  білмеген  -  жетімдікгің  салдары.
Осы күнге дейін маңызын жоймаған,  нақыл сөз.
Назарымбет
Назарымбет  аталығын  Беркалиев  Бақытжан  Отейүлы деректері бойынша таратылып  отыр. 
Назарымбеттен  -  Байгелді,  Кебек,  Кдракүл,  Мамыр,  Байнияз,  Қайнар,  Көшек.
Байгелді
Байгелдіден - Акбай. Ақбайдан  - Әубөкір. Әубәкірден - Тілеқабыл.
Көбектен  -  Омар.  Омардан  -  Сүлеймен.  Сүлейменнен  -  Ерболат,  Ермүхан.  Ерболатган  -  Мұратжан, 
Асылбек.  Ермұханнан -  Нүржан,  Кдбылжан,  Ерік,  Ғумар.  Ғүмардан  -  Мердана,  Мерхат.
Кэрақүдцан - Жәнібек, Жоддыбай. Жолдыбайдан - Бөдене, Нүрбай,Жанғожа.Бөденеден- Мастек, Куанбай. 
Жөнібекген - Бүхар,  Шерубай,  Қожас.  Бүхардан -  Маулекей,  Молда.  Маулекейден - Сармодда,  Жаниман, 
Макдй,  Оразалы,  одан  -  Нуғман,  Шаяман.  Макдйдан  -  Хайрош.  Сармолдадан  -  Жолдай,  Мүхамбетқали. 
Жаниманнан - Мірсалім, Кдлес. Мірсалімнен - Кджимағзом. Жанғожадан - Ғабселім. Ғабсәлімнен - Исағали. 
Исағалңцан - Бағдат.
Мамырдан  -  Сырымбет,  Кдраменде,  одан  -  Есенғүл,  Мендіғұл,  Байсүгір,  Қүрманөлі,  одан  -  Малбай. 
Байсүгірден  -  Сулеймен,  одан  -  Әлібек.  Есенғүлдан  -  Крсай,  Токыш,  одан  -  Аят,  Әжбен.  Крсайдан  - 
Аймырза, Жағатай,  Амандық. Аймырзадан -  Шаукен, одан -  Әлмухан,  Жалмүхан,  Жакия,  Жакаш.
Сырымбетген -  Рай, Ташан, Әмір, Кдржау, Даулбай, Жүзжасар. Райдан - Қүтшбай, Женгір, Жанкушті, 
Кенжөлі. Даулбайдан - Баймырза, Тілеп, Туйакбай, одан - Әбілқата. Жүзжасардан - Елберген, Аясьш, одан
- Жарылғап, Сүйербай. Жарылғаптан - Табыады, Кдйыр, Байыр. Табыддьщан - Құспан, Михан. Қайырдан - 
Омар,  Ескэли.  Қүтгыбайдан  -  Қүятан,  Шобан,  одан  -  Рамазан,  Қинаш,  одан  - Тасмағамбет.Жөнгірден  -

Мүстафа. 
It
Жанкүштен - Бердібек, Шаяшй. Бердібекш. -Жашберген. Ш ш тШ ш  - Жангаэы. Жүмагазы, Ниязлрі, 
одан - Қажығали. Жанғазыдан - Ерғали,  одан - Әмірғали,  К^би.
_  
. ,  
м „   к-ялыі1  Мятган - Тасым  Мөмбет, Сары, Байсек, Шалабай. Тасымнан - Үмбеталі,
Күнтүтан,  Иманғали.  Ырзағалидан  - Босша, Үибас.
Исадан - Байшшр, Байбазар, Жанаэар, Аманжол. Кабшиаи - Жамыг,
-  Огеуіш,  &іегсіі, одан  -  Хамза,  Кизэт, Төлес, Жакып, одан  -  Күлмаш,  Кэлаш,  Кирыкбаи.  Құлмаигган
Байзола.  Кдлаштан  - Кдзыбек. Түрікбайдан  - Сарсенғали.
Өмірден -  Кдлкаман,  Берсейіт,  Байбол, одан -  Кейятоқ,  Барақ,  Жапар,  одан  -  Қоскөл  HVPKl>r,  Ержан. 
Кдлкдманнан  -  Байтуды,  Өткелбай,  Оралбай.  Кдеашолдан  -  Датжан,  Жалтоқ,  одан  -  Шыман,  Серғали,
Талап.
Каржаудан  -  Қокэн,  Баңдонғар,  Қорүнгар,  Қарт,  Науша  батыр,  одан  -  Қобланды,  Жүсіп  Қожахмет, 
Жанарыстан,  Шора,  Сүйтан.  Қокдннан  -  Нүрман.  Қартган  -  Алдаберген,  Қүдаиберген.  Алдабергеннен  - 
Жүмабек, одан - Ақмырза.  Қүдайбергеннен  - Дүйәлі,  Кдбыш.
Байдонғардан - Игісәт, Жақсылық, Ниет, одан - Теміреш. Игісәгген - Жаскілек, К^лаш, Жакңя, Қожағали. 
Жаскілекген - Иманғали,  Искак. К^лаштан - Наурызбай. Жакңядан - Рахмет, Есмақ. Қожағалидан - ЬІбыраи. 
Жүсіптен  -  Елеулі,  Қожа,  одан  - Абыл,  Кддыр.  Абылдан  - Темірбек,  Кәрім.
Жанарыстан - Жанғазы, одан - Хасан.
Байнияздан -  Боран,  Кенірбай,  Кдлматай, Сыбантай.
Боран
Бораннан - Жабага,  Кдбылаш,  Жиеш,  Жолбарыс,  Ырысбай.
Жабағыдан - Бүланай. Бүланайдан - Шалатай. Шалатайдан - Жүмагали. Жүмағалидан - Гиззат. Гиззатган
- Ғабдысаттар. Ғабдысаттардан - Елеусін. Рысбайдан - Байшағыр, Атембек, Тілеміс, Борабек. Байшағырдан
- Атабай,  Атанай,  Қонай,  Бүланай,  Сегізбай.  Мендәлідең  -  Кендөлі одан  Сисен.  Сисеннен  -  Кэйырғали. 
Кдйырғалидан - Үағап, Ғабдолла, Танатар. Сисеннен - Кдйырғали, Орын. Кдйырғалидан - Уаһап, Кдбдолла, 
Тауасар.  Кдбдолладан  -  Әділхан,  Авдархан,  Аян.  Тауасардан  -  Алихан.  Бекмырзадан  -  Жарман  одан  - 
Ермеккали  одан - АмангеДці,  одан - Дархан, Дамир,  Замир.
Кдбылаштан  -  Байтемір,  Байтерек,  одан  -  Өтеп,  Тәніберген,  Алдаберген.  Өтептен  -  Қүрманбай. 
Тенібергеннен  - Лүқпан.  Алдабергеннен -  Қабыланбай, одан -  Нүгман,  одан  - Айтжан.
Байтерекген - Есенаман, Сарман, одан - Исат, Ескуат, Дінкуат, одан - Ишантали,  Мендігали. Есенаманнан
-  Байсегіз, Жансегіз, одан  -  Шүкірелі, Жиенелі,  Есенәлі.
Жиештен  -  Итемген,  Сүтемген,  Шора,  Арыстамбай.  Итемгеннен  -  Оспан,  Мүхамбет,  одан  -  Сыдык, 
Оспаннан - Әбдіреш, Кдли, Кдзи. Әбдіреыгген - Омар, Ашытали, одан - Есмүқан, Қүбаш. Омардан - Қабош, 
Кдбыкеш.  Сүемтеннен  -  Елжан,  Елтоқ,  одан  -  Марат,  Шалат.  Елжаннан  -  Жантоқ,  Есжан.  Жантоқган  - 
Кдражан,  Нүржан.
Шорадан  -  Елшібек,  одан  -  Ақболат,  Сухан,  Асан,  одан  -  Есеналі,  Кенжөлі.  Ақболатган  -  Төлеген, 
Мүкэн,  Ерғали,  Бегалі,  одан -  Тілеуғали,  Есжан.  Кенжәліден  -  Кдбиболла,  Самиголла,  Нағимолла.
Суханнан  -  Айбас,  Таймас,  Ағыс,  одан  -  Қожағали.  Айбастан  -  Көшек,  Кдйыр.  Таймастан  -  Үкіш, 
Куангали, Шеріп.
Арыстамбайдан  -  Шөмке,  Елеубай,  Жүзбай,  одан  -  Бисен,  Дүйсен,  Күзембай,  Бекембай.  Бисеннен  - 
Мырзағапи, Ескэли, Есмырза, Досберген. Мырзағалидан - Жақбан, одан - Қдраш. Есқалидан - К^смагамбет, 
Жүмаш.  Есмырзадан  -  Есбол.  Дүйсеннен  -  Мақаш,  Қойшыбай.  Бекембайдан  -  Ермек,  Ермағамбет, 
Есмағамбет,  Кдзмағамбет.
Шамыстан - Әубөкір, одан - Мендіғали, Омарғали, одан - Ишанғали, Есенгали, Мизамғали. Мендігалидан
-  Сүндеткдли, одан - Алғали, Төбір, Кржап. Алғалидан -  Закария, Тілекқабыл.
Жсшбарыстан - Кдмысбай<Бокай>, одан - Ырзабек, Қожабек, Кдцырбек, Жүманалы, Мүсіралы, Досалы, 
Айдарбек, Тікше, Теміралы, Есалы.  Тікшеден  -  Ихлас. Теміраліден  - Даулет,  одан -  Тайғара.
Қожабектен  -  Кдйболда,  Кдйбалы,  Жүніс,  одан  -  Едірес,  Махмүд,  одан  -  Қүспан,  Анес,  Демеуғали.
Кэйбалыдан - Ержан, одан - Ишанғали, Мүкдмбеткдли, Мысағали, Әбдігали, Ғабдісиық. Досалыдан - Мағзом, 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет