Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет9/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48

Жангедці
Жангелдіден  -  Шүмағүл,  Қосағүл,  Ақбалық,  Эти.
Шүмағүлдан  -  Тоқпан,  одан  -  Наурызғали,  Уали,  одан  -  Қараш,  одан  -  Темірғали,  Тоқпаіь  Тоқпан 
Исатай  бастаған  көтеріліске  қатынасқан,  оның  үш  аршын  сабы  бар  найзасы   (2  м  40  см)  О рданың 
мүражайында.
Қосағүлдан  -  Ырсалы,  одан  -  Өтәлі,  одан  -  Оразғали,  одан  -  Өтеғүл.  Сапақган  -  Қонаж ан<би>,  одан  - 
Тастенбек,  одан  - Даулетияр,  одан -  Жүмағазы.
Ақбалыктан  -  Топай, Айтбай.
Топайдан  -  Әбужамет,  одан  -  Қажиятден,  одан  -  Ғалымжан.
Айтпайдан  -  Сүлтанғали,  Ахмет,  Нүғман,  Бектен.  Сүлтанғалвдан  -  К^жығали.  Ахметтен  -  Айсағали, 
одан -  Қайыржан.
Бекгеннен  -  Сейітқали,  одан -  Кенжеғали.
Әтиден -  Түмен,  Тоқгабай,  Қондыбай,  одан -  Баубек,  Шот.  Баубектген  -  Елқонды,  одан  - Тасмухамбет, 
одан  -  Еспентай,  одан  -  Қүмарғали,  Өтеғали.  Шоттан  -  Арен  (батыр,  оның  қылышы  Орда  мүражайында), 
одан - Жалел,  одан  -  Иманғали,  одан -  Шайхиден.
Буғанайлар  ауыл-ауыл  болып  қонысын  көп  өзгерткен.  Онын  Жәнгелді  үрпағы  Ж ақсы байды н  баласы 
Шеркеш  -  қызыл  тілдің  шешені  патшадан алтын  медаль  алған  Жәнгірге  карсы  ш ы кқан  деушелер  бар.
Саназардан  -  Сәттібай,  Тәттібай,  одан  -  Имналы,  Досалы,  Кдйып,  Алдаберген.
Иманалылан - Деулеткдли,  Қыдырғали. Дәулеткалидан -  Қайырғали,  одан -  Куат,  Куаныш керей,  Оғаз, 
Нүрхат.  Қуаттан  -  Бейболат.  Қыдырғалидан  -  Темірғали,  одан  -  Тастан,  Қапан,  Төлеген.
Досалыдан  -  Қүрманбай,  одан  -  Нүрсапа.
Кдйыптан  -  Молдабек,  Сүлтаналы,  Көшен.  Молдабектен  -  Өтепберген.  Өтепбергеннен  -  Кдбдырахим, 
одан  -  Асхат.  Сүлтаналыдан  -  Айтқали,  Әжігерей.  Көш еннен  -  Рахметолла,  Хамидолла,  Ғарифолла. 
Рахметолладан  -  Едіге.  Хамидолладан  -  Нүрлан.  Ғарифолладан  -  Ербол.
Күшпен
Күшпеннен  -  Маметай,  Дербіс,  Байсары,  Жанай,  Сүйіншәлі  (Сүйінішбай),  Кдрқап.
Батыс  өлкеде  -  Бүғанай  балаларына  „Бүғанайым  боқ  болды,  батыр  Күшпен  ж оқ  болды,,-  деген  әзіл- 
аңыз бар. Мүның аитылуы тегін емес. Күшпен батыр болған оның баласы Тайлақ батыр кезінде ел қорғаған, 
кзлмақ-жоңғарларды талай кирата жеңген.  Моласы  -  Шідерті  өзені жағасы  Бүлан  аулында.
Мәметай
М әметайдан  -  Байтайлақ(Байтөке),  Ж антайлақ(Ж өке),  Талпақ,  Б отатай лақ(Б оты м ),  К дратайлак 
(Батыртаилак),  Таилақ. 
'
'   С а д "  Са№ШІа“  '  Д0СХа"'  Досж™
  - 
Ж*6™
  - 

Т ош “
<б»¥= » ) ■  Ө * . Е с е г г е н - Мьижасар.Толыбайдан
Хамза ояан ҒабКас  КяҒішміля  р  ^кс^;п^ и' 
;ін'  Бексултаннан  -  Хусаин,  Мурат.  Хамидолла.  Хүсаиннан -
S
I  
" '  0рал6“ ' Алшнбек.  Кэбдолдадаи - Данвяр.  Райханяан
Аскар. Хамидолладан - Мырзагереи,  Мендагереи.  Өғізден - Таймас одан Кдсықбас.
Дербіс 
/
Дербістен -  Қозыбақ,  Назар,  Базар,  Ізкей.
Байкалдан  -   С арьйай,  Ш
  Қ үгш м бет,  С * » *

Қозыбақган  -  Әтібек,  Шеркешбай.
Әтібекген  -   Жиес,  Бейіс,  Сейтек,  Кенжебай,  Китішбай.  Китішбайдан  -  Кулмаш.  Тамат.  Кулмаштан  — 
Шөріп.
Шеркешбайдан  —  Сырлыбай,  Нүрлыбай,  Бесті.  Сырлыбайдан  —Еш.  Ештен  -  Кдйырғали,  Мерғали. 
Кдйырғалидан  —  Есенғали.  Мерғалидан  —  Арон.  Бәстіден  —  Шман,  Тімән,  Оқдасын,  Куандық,  Суйін. 
Шманнан  -   Келібек,  Даулет.  Келібекген  —  Кдбдолла,  Шадыр.  Қабдолладан  -   Турар,  Ғинур.  Даулетген  — 
Хайролла,  Сиполла.  Суйінен  -   Берсугір,  Дәрібай,  Құрман,  Есен,  Бисекеш.  Берсугірден  -   Байғазы,  одан  - 
Әнес, Уалиахмет, Зияхмет. Әнестен — Батыржан,  Серік. Уалиахметтен — Есен. Зияхметтен — Дамир,  Бейбіт, 
Дархан. Дерібайдан — Ыбырай,  Кдбес, Темірбай, Өмірбай. Бисекештен — Исламғали,  одан - Кдсым, Бейбіт.
Назардан  — Жақсымбет,  Жаманқара,  Бозай.
Жақсымбеттен  -   Дәулетияр,  одан  -  Қайролла,  Мутиғолла.  Самиғолла,  Шариполла.  Қайролладан  — 
Балтабек,  одан  -  Болат.  Мутиғолладан  — Амангелді.  Шариполладан  -   Алтынбек,  Манарбек,  Мурат.
Жаманқарадан  -   Сәрсенғали,  одан  -  Хамидолла,  одан  —Муқамбет,  Мөди.
Бозайдан  — Абдрахман,  Алгазы.  Абдрахманнан,  Бисембай,  Салық.  Салықган  -Әди,  одан  Болат,  Марат, 
Мурат.  Алғазыдан  -Құрманғали,  Ибат.  Курманғалидан  —  Мырзагерей.  Мырзагерейден  —  Серік,  Мақсот. 
Серікген  —  Ербол.  Мақсоттан  —Ерген,  Ернар.
Базардан — Байдәулет, Шыңцаулет, Бөкенбай. Байдәулеттен -  Мыңбай, Жүзбай.  Шындәулетген — Бейті, 
Кулбай, Қүрмантай. Бәйтіден - Кумуқан, Лепес, Смағул, Дерібай. Лепестен -Кдцыр. Кулбайдан - Әбілкалық. 
Курмантайдан — Сагынғали,  Қумар.  Бөкенбайдан — Сапа,  Батырғали.  Батырғалидан -   Оразғали.
Ізкейден  —  Майдан,  одан  -  Сагындық,  Қасан.  Сағындықган  -   Сайын,  Науан,  Шернияз.  Сайыннан  — 
Виктор,  Николай.  Николай  Майданов  Аүғанда  Кеңес  Одағынын  Батыры  атағын  алды,  ал  Шешенстанда 
ерлік  көрсетіп  кдйтыс  болды.  Науаннан  -  Серік,  Мұрат.
Жақсымбетген - Дәулетияр одан - Қайролла, Мүгағолла, Самиғолла, Шариполла.  Кдйролладан - Балтабек 
одан  -  Болат.  Мүгиғолладан  - Амангелді.  Шариполладан  -  Алтынбек  ,  Манарбек,  Мүрат.
Жанай
Жанайдан  -  Байжүма,  Сабыр,  Қүбай,  Тастемір,  Нүрпеиіс,  Байтақ.
Байжүмадан - Мүхаш.
Тастемірден  -  Елекбай.  Елекбайдан - Жүндібай одан  -  Байтөбет.  Байтөбеттен  - Жантоғай.  Жантоғайдан
-  Сарбөпе.  Сарбөпеден  -  Әубек,  Қаматай,  Самарбай.  Қаматайдан  -  Серіккалі,  Қайырғали.  Серіккдлиден  - 
Әйбек.  Қайырғалидан - Түтарбек.
Кдматайдан санағанда Қүшпен тоғызыншы ата болады. Ғылыми түрғыдан кдрағанда Қүшпен 1600 жылдын 
аяғы  1700 жыддардың басында тарихта болғандығы көрінеді.
Нүрпеиістен - Садық,  Салмен.  Садықган -  Санбек,  Нығымет.  Нығыметтен - Жетпіс одан -  Роза, Хамит, 
Марат,  Болат.
Байтақган-  Байжүма,  одан  -  Мүхат.  Мүхаттан  -  Өтеп,  Ғабдылхан.  Өтептен  -  Рашит,  одан  -  Руслан. 
Ғабдылханнан  -  Ғарифолла,  Жолдыбай,  Сүнғатолла,  Серік.  Жолдыбайдан  -  Елдар.  Сүнғатолладан  - 
Тілепберген,  Руслан.  Серіктен  -  Аскер.
Сүйіншәлі  (Сүінішбай)
Сүйіншөліден  -  Күшік.  Күшіктен  -  Едіге,  Көптілеу.  Едігеден  -  Хайрош.  Көпгілеуден - Абу.
Кдркдп
Кдрқаптан  -  Қүтқожа,  Жүмағали.  Қүтқожадан  - Ақшолақ.  Жүмағалидан  -  Мөжит.  Мөжитген  -  Ерген, 
Елеген,  Мөлік.
Қүлшық
Батакүлы  Қүлшықган  - Атақозы,  Марал,  Қүлжа,  Аралық,  Торғай.
Маралдан  ...  Төлеген.  Төлегеннен  -  Жүсіпқали,  Мүсағали,  Кенжеғали.  Мүсағалидан  -  Сапи,  Елеу. 
Кенжеғалидан -  Шамғон одан - Абай.
Атақозыдан - Ізбас. Ізбасган - Айтжан, Мүга. Қүлжадан - Қосан, Даулет. Крсаннан - Басыкдра, Мырзагүл. 
Басыкэрадан - Есен, Кдцырғали, Бүқарбай, Әли, Төртқара. Қыдырғалидан - Тайман, Ақган, Ахзбай, Тоқбай. 
Ақганнан  -  Кеңес.  Тоқбайдан  -  Тоқмырза,  Ғабдел,  Тажғұл.  Есеннен  -  Ақболат,  Шөңгіл.  Торғайдан  - 
Байсалбай. Тажғүлдан - Данагүл. Данагүлден - Смағұл.  Смағүлдан - Абай,  Мирамғали,  Ыбырай,  Сисенбай, 
Бисембай, Жүмахмет, Мырзахмет. Абайдан - Айхан, Әділхан. Мирамғалидан -Халиахмет, Зияхмет. Ибрайдан
-  Нүрболат.  Ақбайдан  -  Оралбек,  Бисен,  Халеш,  К^лиақмет,  Хамидолла.
49

Сасай
Батакұлы Сасайдан - Асау,  Күгтық.
Молда  ауылы  атанган көп  сасайлар  күні  бүгінге дейін  бар.  Көпш шп  Қонақ балалары.
Конактан  -  Акыш  Досмагамбет.  Ақыштан  -  Әжгедді.  Әжігелдіден  -  Нүрғали.  Нүрғалидан  -  Ескзли, 
Мүхамбет  Ескалидан - Молдагали, Икранғали. Мүхамбетген - Кднаткали, одан - Нүркен, Нүрбек. Нүркеннен 
А ^ з а т : ”
2 а м б е ™ н   -  Ө^еген.  Өтегеннен-  Әбдікдл.  Әбдікалдан  -  Межит.  Межигген  -  Зваида.
Әйтемен
Әйтеменнен  -  Әйтімбет,  Кдра.
Әйтімбетген  -  Дауымшар,  Сүгір,  Ақберлі,  Шолан,  Олжа-Орыс,  Құл.
Кдрадан - Жарас, Қожагелді, Көней,  Қүдайназар,  Кдоымбай,  Қүтай,  Медет,  Куат, Дәуіт.  Әркэйсысы өз 
алдына бөлек  таратылады.
Дауымшар
Дауымшарлардың  атақонысы  Жаңақала  ауданының  Айдархан  жағында  Жалпақгалға  карай  Көктерек 
жақга орналаскан.Дауымшар  аталық шежіресін жинақгаған ауыл  шаруашылық ғылымдарының  кандидаты 
Кдрасаев  Әмірхан.
Дауымшардан  -  Ақжігіт,  Көрпе,  Жанжігіт,  Байжігіт,  Кенже,  Али,  Дамбы,  Жаймырза туған.
Ақжігіт
Ақжігітген  -  Алдан,  Қалан,  Өтес,  Есіркеп.  Алданнан  -  Тоғызак,  Төремүрат.  Тоғызақган  -  Төлеміс. 
Төлемістен  -  Нақыш,  Әліш.  Нақыигган  -  Еламан.  Әліштен  -  Абат.
Төремұраттан  -  Кдрақүл.  Қаракүддан  -  Жұмағали,  Хусайын,  Кенже.  Жұмағалидан  -  Қүбаш,  Боташ, 
Мұрат,  Базарбай,  Мақүлбай.  Кенжеден  -  Сатым.  Көп  жылдар  ел  басқаруда  болған.  Елдің  силы  азаматы, 
ақсақалы.
Макүлбайдан - Мүхтар,  Кджиет, Кдмал, Мубарак, Шафхат.  Мүхтардан - Максим, Ерболат, Сөбит, Мүхит. 
Ерболатган - Самат, Ержан. К^жиеттен - Ермек, Рабхат. Кенжеден - Сатым (көп жылдар бойы ел баскдрған).
Сатымнан  -  Аяпберген.  Аяпбергеннен  -  Марс,  Лазар,  Фазыл,  Нүрлан,  Бауыржан.  Лазардан  -  Кдзбек, 
Нұрдаулет, Жания.  Фазылдан  - Асылбек,  Еркебұлан.  Нұрланнан -Нұржан,  Дамир,  Рустем.  Бауыржаннан - 
Асылбек.
Мүсағалқдан  - Үбіш,  Мустахсай,  Өтеулі,  Самиюлла,  Сағидола.
Кдланнан - Мүнесіп.  Мүнөсіптен -  Боғай, Болай, Мәребай, Мөделі.  Боғайдан - Омар,  Оспан.  Оспаннан
-  Мыңбай,  Дүзбай.  Мыңбайдан  -  Еслям.  Өтештен  -  Сет.  Сәттен  -  Ташкен.  Ташкеннен  -  Қойшыекен, 
Кдзыбай, Түлкі, Кдрсақ. Қойшекеннен - Сәлім, Нығымет.  Нығыметтен - Төкен, Серік. Төкеннен - Аманжол, 
Темір, Асылбек.  Кэрсақган - Қонақбай, Шохай. Қонақбайдан  - Жүмабай. Жүмабайдан -  Рахым.  Шокайдан
- Былшыкбай.
Көрпе
Көрпеден - Жарылған, Ақкиіз,  Қүлтас, Жанғабыл. Жарылғаннан  -  Жолболды.  Жолболдыдан  -  Ізбасар, 
Түкі,  Бекгас,  Жантас,  Мендәлі.  Ізбасардан  -  Түркменбай.  Түркіменбайдан  -  Кдеасай,  Кдзы,  Мырзағали, 
Жүмағали,  Жүсіл.  Кдрасайдан  -  Әтен,  Байтүрған,  Шәпен,  Арош.  Әтеннен  -  Әмірхан.  Кдрасаев  Әмірхан 
ғалым,  үстаз  өрі  өлен  шығарады.  Әмірханнан  -  Люда,  Света,  Ардақ.  Байтүрғаннан  -  Кдсмүқан,  Ақзия. 
Шөпеннен - Жүмағаным.
Кдзидан -  Кэлима.  Мырзагалидан -  Шілмүкдн.  ІПілмүкдннан  - Асылбек, Асылхан.  Асылбекген  - Абай, 
Ақылбек. Асылханнан  - Гүлсара, Лунара. Жүмағалидан - Ақпан. Акданнан -  Сөлімгерей, Жүмат,  Кдршыға. 
Жүматган  -  Арман,  Бактияр,  Дина.  Кдршығадан  -  Төрегелді,  Бекет,  Нәси,  Асылбек,  Әділбек,  Ғадылбек. 
Жүсіптен  -  Өгеғали.  Өтеғалидан -  Кңсмет.  Сәлімгерейден -  Куаныш.
Түкіден  -  Есқопар,  Бәймен.  Есқопардан  -  Балғалы,  Биғали.  Биғалидан  -  Мақсот.  Мақсоттан  -  Алдар. 
Бектастан  -  Ермек,  Қүдайберген,  Алдаберген.  Ермектен  -  Еділбай,  Таңатар,  Сүлеймен,  Сақыпкерей. 
Еділбайдан -Тшеп, Күсеп, Бисен, Мүхамбетжан, Жүмаш, Ізмүкдн Еділбаев - көп жылдар бойы облыстардың 
біршші  басшысы,  Үкімет  мүшесі  болған.
Тілептен  -  Негаметолла,  Ғүбайдолла.  Күсептен -  Ғазиз,  Әдюгг.  Бисеннен  -  Болат.  Жүмаштан  -  Болат. 
Болатган  -  Ирина,  Акмарал,  Самат,  Бекет.

Ізмұханнан  -  Болат.  Табылдыдан  -  Рахым  (Дауымшарлар  шежіресін  таратушы).
Рахымнан  -  Кондрат,  Гамлет,  Әлмүрат.  Кондраттан  -  Тимур.  Гамлетген  - Артур,  Нұрлан.  Әлмүраттан  - 
Әсет.  Иманғалидан  -  Кәрім.  Сәрсенғалидан  -  Қаржау,  Қабдығали.  Түменбайдан  -  Балуан,  Сөрсен. 
Алдабергеннен  -  Мүса,  Түяқ.
Ақкізден - Мүса. Мүсадан - Бактыгерей,  Өтеу,  Зинен,  Иманғали. Бақгыгереңден - Шайхы.  Иманғалидан
-  Бердіғали.  Брдіғалидан  -  Абай,  Мендібай,  Ғажайып,  Қүрмет.  Түяқган  -  Кдйыр.  Ақкізден  -  Батырбек, 
Дөкей,  Ғайнеш.  Батырбектен - Модцағали,  Малай,  Сапарғали,  Оразғали.  Молдағалидан - Базарбай,  Қүбаш, 
Бейсембі,  Рамазан,  Қабаш.  Базарбайдан -  Темеш,  Уахит.  Темештен -  Серік,  Самат,  Ғарифолла.  Уақиттан - 
Абай. Абайдан -  Тілек,  Мүхит, Асхад.
Бисембіден  -  Қүрманғали,  Ізғали,  Жардемғали,  Жәннәтқали.  Қүрманғалидан  -  Данияр.  Ізғалидан  - 
Жасқали,  Ғаділғали,  Бекқали.  Жардемғалидан  -  Бекболат.  Жәннетқалидан  -  Нүрәділ,  Нүркен.
Жанғабылдан - Ақмамбет, Қүлманбет, Жангелді. Ақмамбеттен - Нүрышбек,  Батырбек, Садырбек, Дөкей. 
Нүрышбектен  -  Әлім.  Әлімнен  -  Айтмүқан.  Айтмүкдннан  -  Әшім.  Әшімнен  -  Болат.
Болаттан  -  Нариман,  Ғалиман,  Дарын,  Дархан.
Дөкейден  -  Кдбиет.  Кдбиеттен  -  Марс,  Оразғали.  Оразғалидан  -  Ізмагамбет.  Ізмағамбеттен  -  Жәдігер. 
Жәдігерден  - Жігер.
Қүлтастан  -  Мәкіш.
Жанжігіт
Дауымшардың  үшінші  баласы  Жанжігітген  -  Бурабай,  Бурабайдан  -  Атабай,  Талтабай,  Қожанбай. 
Байжігіт
Дауімшардың төртінші баласы  Байжігіттен -  Байтен,  Байсеу,  Балдан, Тіле, Жайық,  Өтетілеу.  Байтеннен
-  Байтока,  Кдпан.  Байтоқадан -  Науйет, Дәрімсал.  Бармақган  -  Шоқай,  Таңат.  Таңаттан - Хамза.  Хамзадан
-  Әдиет.  Байсеуден  -  Барғана.  Барғанадан  -  Шотан,  Жақсылық.  Жақсылықган  -  Хаби.  Хабидан  -  Есқак, 
Науйеттен -  Қылыш,  Кдра, Сатан.  Сатаннан - Ақай,  Байту.  Байіудан -  Бақгыбай,  Қүлшыман.  Бақгыбайдан
-  Ғүбайдолла.  Қүлшыманнан  -  Қуанышкзли.
Балданнан - Жүпан, Түшыбай. Жүпаннан - Игісін, Ақгау, Бектау, Шегіршек, Айболат, Тошабай. Игісіннен
-  Бүқат,  Баяр,  Науша,  Өтеген.  Бүқатган  -  Жүбаналы,  Бейсенәлі.  Жүбаналыдан  -  Ізбасар.  Бейсенөліден  - 
Ізмүқан.  Баярдан  - Хайролла,  Шаңбай.  Наушадан  -  Өтебәлі.  Өтегеннен  -  Әкімәлі,  Бижан,  Әлжан,  Түржан. 
Әлжаннан -  Наурыз,  Сергей,  Борис.  Бижаннан-  Батыр, Әтәлміш.  Батырдан -Амангелді,  Максім,  Есенгелді. 
Түржаннан - Оразғали.  Оразғалидан - Руслан. Наурыздан - Қүрманғазы, Әділғазы, одан - Нурлан. Түшыбайдан
-  Бөкембай,  Батпан,  Бітіке.  Батпаннан  - Жумекей.  Жүмекейден -  Табылды,  Мевдіғали.
Тошабайдан - Жүмағали, Теміржан, Жүмағазы. Жүмағалидан - Табылды, Мендығали, Тайғара, Тайыпкэли, 
Мағзом.  Табылдыдан  -  Ғубайдолла.  Мендығалидан  -  Бақгығали,  Бахыт,  Бахтығүл.  Тайгарадан  -  Мүғалім, 
Несімолла.  Мағзомнан  -  Жақсылық.  Теміржаннан  -  Жанғазы,  Қонар,  Байжүмаш,  Қүбаш.  Жанғазыдан  - 
Қажиақбар,  Рақмет,  Ғалиолла,  Есімғали,  Ғазез,  Хами,  Қажиахмет,  Уалиахмет,  Ибраим,  Кенжебай. 
Қажиахметген -  Ерболат,  Нүрболат.  Кенжебайдан  -  Вадим.  Қонардан -  Еслям,  Хамит.  Бажүмаштан -  Кдли, 
Жаскайрат.  Қүбаштан  -  Ғілым.
Жайықган -  Байбура,  Қылыш.  Байбурадан  - Жаман,  Теке.  Текеден  -  Мүсірәлі.  Мүсірөліден - Ашыгали, 
Кенжеғали.  Қылыштан  -Әлікеш,  Нүрмүхамбет.  Әлікештен  -  Енғали.  Өтетілеуден  -  Естай,  Достай,  Кобек, 
Жайнақ,  Қүрақ,  Жанкісі,  Мыңкісі,  Жанбаскдн,  Мейірман.  Естайдан  -  Бектау,  Ақгау,  Досым.  Достайдан  - 
Төлеу. Төлеуден -  Қабай,  Шолбай,  Меңцібай.  Қабайдан - Сабыр.  Ибраштан - Қоңырбай. Көбектен -  Бекей, 
Ахмет.  Бекейден  -  Сақымбет.  Сақымбетген  -  Салық,  Көшөлі.  Көшөліден  -  Ибат,  Болат.  Жайнақган  - 
Лекер,  Қонысбай.  Лекерден  -  Жаңай,  Кдрабала,  Қарасай.  Жаңайдан  -  Жансары,  Кдба.  Қарабаладан  - 
Қойшығүл.  Қойшығүлдан  -  Елеусін,  Балмолла,  Кдлмолда,  Ғазез,  Кдпез.  Елеусіннен  -  Мүқаш,  Нәбиқүл. 
Қалмолладан -  Бердеш.  Кдрасайдан -  Ишанғали,  Нүрыш,  Кдраш.  Ишанғалидан -  Есет,  Ермеқкдли,  Серік, 
Нәсіпқали.  Қоныспайдан  -  Нүрғали.  Нүрғалидан  -  Ғабдолла,  Тажи,  Рахметкэли.
Қүнақган  -  Қарекен,  Тәкен,  Жаңбыршы,  Бөршекен,  Бекбенбет.  Бекбенбеттен  -  Ешпат,  Досмағамбет. 
Ешпаттан -  Кддір.  Кдцірден  -  Сартай. Досмағамбеттен -  Көрім.  Кдрекеннен  -  Манен,  Шокэй.  Маненнен  - 
Есіркеп,  Иіс.  Шокдйдан -  Жүмаш,  Қүсан. Жанкісіден  -Сисен,  Қожа.
Тіледен -  Қүлбас, Амандық, Жанғүтгы, Теке,  Ғильман,  Зүлкдш. Жанбасқаннан - Даулет,  Шокдй, Үмбет. 
Даулеттен  -  Айташ,  Бәтен,  Сапар.  Бөтеннен  -  Бабай,  Қален,  Тілеп.  Сапардан  -  Хами.  Хамиден  -  Әдиет, 
Ғарифолла,  Хабиболла,  Рухолла.  Тілептен  -  Амангедді,  Айтуған,  Абылай,  Абзал.  Шокдйдан  -  Меңдіғали, 
Сухаш,  Әжен.
Мендіғалидан - Кдлау (Кэрағойшы),  Кдумыш. Сухаштан - Жагыпар, Жақия, Зариф .. Әженнен - Сарсен. 
Миірманнан  -  Есболай,  Кдмырлап.  Есполайдан  -  Есенғали.  Кдмырлаптан  -  Сашнтай.  Шегіршектен  - 
Аманғали, Өтеғали. Аманғалидан - Ереш, Тілепберген.  Ерештен -  Рақым. Тілепбергеннен - Сатқан, Талапкали. 
Өтеғалидан  -  Айсағали.  Айсағалвдан  -  Хисым,  Талап.  Текеден  -  Қалмақ  (Әділгерей),  Жамбыл,  Әрекей, 
Сөбиғали.  Кдлмақган  -   Елекен.  Елекеннен  -  Халел.  Жамбылдан  -  Жүмағали.  Әрекейден  -  Түрсынбай.

Сабиғалидан - Сары,  Кэры.
Акгаүдан  -  Жакыпкдли  Жак^пәлі.  Бекгаудан  -  Сейіткали,  Мүхамбеткали.  Сейітрлвдан  -  Мусағали, 
Ишанбек,  Акэшай.  Ишанбекген  -  Қойшыбай,  Зубайдолла,  Кдоем,  Шаихы,  Шөрш,  Kfrren,  Күнсүлу.
Шайхыдан - Күлжиян, Әділгерей, Болған, Байжан,  Біржан, Дина, Анар,  Самал. Шәрштен -  Гулбаршын, 
ә ™   Гулфайруз. Кдашген - Рашид, Ринат. Рашкгш, - Венера, Анда.  Ринацтан
- Арман.
Мүхамбеттен  (Кэли)  -  Ниетқали,  Сүндет, Дияр,  Төлеген.  Диярдан  -  Клим.  Климнен  -  Наргуль  Марат, 
Бақытжан,  Айнахуль,  Айіуль.  Төлегеннен  -  Жеңіс.  Жеңістен  -  Ғани,  Шынаріуль,  Нурсултан,  Акмарал. 
Ғаниден -  Темірлан.
Мусағалвдан  -  Әжібай.  Әжібайдан  -  Әлібек,  Мендібай,  Елшібай.  Мүхамбеткалидан  -  Сүндет,  Дияр, 
Ниетқали,  Тәлеген.  Ишанбектен  -  Шаихы,  Шәріп,  К^теп,  Қойшыбай.
Жанмырзадан  -  Кдбыл,  Жанғабыл,  Жанболат,  Тігіжік.  Кдбылдан  -  Айгас,  Шонай,  К^збек,  Кэлкэман. 
Жанболатган - Айткүл,  Сиык,  Сиықган -  Өтеғали, Жүмағали, Айдар,  Батырғали,  Сатан.  Жанмырза қаитыс 
болғаннан  кейін  әйелін  Көрпе  алып  одан Ақкиіз,  Қүлтас туған.
Кенже
Дауымшардың  бесінші  баласы  Кенжеден  -  Бостан  немесе Ашан,  Есей,  Қосым  туған.
Бостаннан -  Елғон,  Байғон, Лай,  Смайыл,  Кррмыс бірінші  әйелден туған десе, екінші әйелінен  -  Есен, 
Қодар,  Тумекен туды дейді шежіреде.
Елғоннан  -  Достан,  Аймағамбет,  Есет,  Бекет,  Мыңбай,  Жазық,  Маймақ,  Тоққожа,  Еламан,  Сыралы, 
Жүмалы. Аймағамбетген - Шамешкс, Салык, Бекетген - Нүрғали. Нүрғалидан - Бидалы, Мерәлі.  Бидалыдан
-  Абдірахман,  Ғатау,  Нығыметолла.  Еламаннан  -  Сармолда.  Сармолдадан  -  Қонақбай,  Кдцір.  Қадірден  - 
Қүрмаш. Сыралыдан - Молдаш, Өтеш. Өтештен - Бақыт. Бақытган - Жанүзақ,  Үзақ. Молдаштан - Мүхамбет, 
Ораш,  Оразөлі, Далден.  Ораштан  - Жарбол.  Далдан  - Жардемғали.  Жазықган  -  Батыр.  Батырдан  -  Байгүл, 
Байдідцө.
Байғоннан - Қожан, Төребек. Қожаннан - Байгөпшек, Сүйеш, Ещан. Байгепшектен - Қошпан, Тастелеу 
(Тәкей),  Меңдіғара,  Төлеу.  Тастелеуден  -  Қүрманғали,  Сейтім,  Еламан.  Сейтімнен  -Әнуар,  Серікбай. 
Сүйештен -  Ізтелеу,  Түяқ,  Байдаулет.  Ізтелеуден  -  Ерғара,  Ақшабай,  Илан.  Төлегеннен  -  үрпақ жоқ.
Лайдан  -  Сердөлі,  Мырзағали,  Көкей,  Жақсымбет,  Бекмембет,  К^з,  Айтмамбет.  Кекейден  -  Нүрым. 
Нүрымнан -  Ғайса.  Смайылдан - Сүйрікбай,  Сарбай, Жакдй,  Еркетан.  Сүйрікбайдан  -  Жылқыбай,  Әлжак, 
Жылқыбайдан - Қойбас.  Қойбастан - Күміскдли,  К^лжанбай, Беккдли. Қалжанбайдан - Таңатар, Түнкдтар, 
Мәселім,  Оразбай.  Сарбайдан  -  Тоқжан.  Еркетаңнан  -  Бекіш.  Бекіигген  -  Мырзақай.  Мырзақайдан  - 
Көшен,  Бақан.
Кдрмыстан  -  Сүйінғара,  Жоламан,  Жолан  (Шәртік).
Сүйінғараның  бірінші  өйелінен  -  Жанбауыр,  Жатық.  Жанбауырдан  -  Жүмаш,  Ержан.  Ержаннан  - 
Мағзом, К^былтай. Жатықган - Қойшыбек, Ескзқ. Жүмаштан - Сағындық, Даулетияр,  Мендіғали,  Көшкін.
Сүйінғараның екінші ейелінен - Қүрманөлі,  Бекбау,  Елтау туады.  Қүрманәліден -  Есенғали,  Қойшығүл, 
Жүка,  Муберақ.  Жүкадан  -  Баян,  Қүсайын,  Өтеген.  Бекбаудан  -  Мүхтар,  Барақ.
Жоламаннан - Артык, Крнай, Шегір. Артықган - Кдйырғали, Бекенәлі. Кдйырғалидан - Өтеген. Крнайдан
-  Икемөлі,  Мүхамбет,  Өтеміс.
Жоламаннан  -  Қондарау,  Донай,  Домбай  (Шәртік),  Төреғали(Модца).  Тереғалидан  -  Хатыш,  Тасжан. 
Донайдан -  Қүмар,  Кджым.
Бостанның екінші әйелінен туған Есеннен - Тайпыл, Кержік, Өтебай.  Кержіктен - Отызбай, Дауленбай. 
Отызбайдан - Әбу. Дауленбайдан - Кдеабала.  Кдрабаладан - Жақия. Тайпылдан - Үмбетқали. Үмбетқалидан
-  Нысанбай, Әмірхан, Үкібай.  Нысанбайдан  -  Оразақай.
Қодардың біршші әйелінен - Некен, Мақүл. Қодардың екінші әйелінен - Әріш, Қүсеп, Кдзбен. Нөкеннен
- Досжан. Досжаннан - Бикен. Бикеннен - Ғүбайдолла, Ғиззат, Зинолла. Макұлдан - Муса, Матай. Матайдан
-  Әжен.  Әршгген  -  Қожа,  Қазбен.  Кдзбеннен  -  Иманғали.
Қостаннан  (Ашан)  -  Маян,  Бибас,  Баиіс,  Жайсаң.  Маяннан  -  Бекен,  Шөкен,  Мошан,  Әкен,  Қаракен, 
Р а х м е т ^ ^ а ш  
арЫҚГан ‘  Түнғаш-  Бибастан  -  Тілеміс,  Оразалы,  Сүгбай.  Тілемістен  - Ахмет,  Қожақ,
^Іакдш,^ к,долак»  Жетпіс.  Боргган  -  Сағынай.  Макдштан  -  Қален,  Үмбет, 
Жүмағали,  Кдцырғали. Жүмағалидан - Жүмасекіт, Жүмагерей,  Әжен. Жетпістен -  Есеғали.
Есейден  -  Иман,  Түгел,  Хатыш,  Бірөлі.
Н и ^ ш е ^ е у бІғХ б Г т Йүш ?т  :   Б„отабай’ 
^гкелбай,  Кеубай,  Балга  (Бөліке).  Екінші  өйелінен  -
.=
^
. ,-Т и? Г,Ғаумбег- Үшшші эйелщен  -  Тэпман,  Бекіман,  Нүғман,  Еркетан,  Ғали.  Төртінші  өйеяінен
52

- Ақпамбет,  Жаспамбет.
Есейдің  екінші  баласы  Түгелінен  -  Түзелбай,  Шектібай,  Түктібай,  Қара.  Үшінші  баласы  Кдтыштан  - 
Бөлекбай,  Боздақ бірінші  өйелінен.  Екінші  әйелінен  -  Кдлмақ,  Бөзше,  Шәпірік,  Түяқ,  Тоқжан.  Түяқган  - 
Қиланбек,  Нықантай, Бекіш. Қиланбектен - Тоқыш, Әлмырза. Шөпіріктен - Беккэли, Аманғали. Бекқалидан
-  Шамел,  Рақмет,  Әбеш.
Есейдің төртінші баласы Бірәліден - Достан,  Исатай,  Исаберген, Оспан, Темірәлі, Айдархан, Алмағамбет. 
Исатайдан - Бажақ, Жетпіс, Жүбаныш.  Бажақган - Қүбаш, Ғиззат. Жетпістен - Мүхан, Кджмүрат, Әжімүрат. 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет