Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Шөмшіктен - Жасауи. Досымнан -  Мақамбет,  Қожақбай,  Гуждуани.  Макдмбетген - Садиқүл.  Садикүлдан -жүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет8/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48

Шөмшіктен - Жасауи. Досымнан -  Мақамбет,  Қожақбай,  Гуждуани.  Макдмбетген - Садиқүл.  Садикүлдан - 
Қүбаш.  Қожақайдан  -  Мақмет.  Гуждуаниден  -  Кәрім.  Кәрімнен  -  Кадим,  Айдар.  Кдцимнен  -  Ізбасар, 
Қажығали.  Кджығалидан - Чапай.
Шорадан  -  Саржігіт,  Тілеу,  Тастанбек,  Нүрлан.  Саржігіттен  -  Қүлпыш,  Шарапи,  Азамат,  Бакду. 
Шарапиден  -  Қабир.  Қабирден  -Қабыш.  Бақаудан  -  Сейтім,  Ғабвдеш,  Халел,  Хафиз.  Хафизден  -Рашит. 
Бакауов  Хафиз  үзақ  жыдцар  бойы  Қазақстан  Компартиясы  Орталық  Комитетінің  тексеру  комиссиясын 
баскдрды.  Тілеуден  -  Теміреш.  Темірештен  -  Қүсайьш,  Шайқым,  Атау,  Уақит,  Крйролла.  Қүсайыннан  - 
Лүқпан,  Кдбден.  Шайқымнан -  Мүғи,  Ғалім,  Ибат,  Ғали.  Ғалиден -  Ерсайын,  Исатай.  Исатайдан -  Ізбасар. 
Нүрханнан  -  Қамеш,  Муса.  Мусадан  -  Қисмет,  Абдрахман,  Серке.  Қоспақган  -  Әубөкір,  Омар,  Оспан, 
Іскендір,  Кенжөлі. Әубәкірден -  Купи.  Купиден - Жүсіпкали.  Омардан - Батыр,  Кдйыр,  Шолатай,  Махмет, 
Хафиз, Мүғаллем,  Кдбдеш,  Кдцеш,  Галлем,  Маштақ.  Маштақган -  Салық.  Оспаннан - Жүмағали, Әбілхата.
Іскендірден  -  Сапар.  Кенжөліден  -  Кдрабас.  ...  Дөріден  -  Қүлман.  Қүлманнан  -  Ғабдрахман,  Ғазез. 
Ғазезден  - Түран,  одан  - Бахыт,  Бөтес,  Сөбит,  Ғабит,  Ғалия.  Сәбитген  -  Руслан, Дамир.  Бетес көп жылдар

партия,  совет,  комсомол  органдарында  басқару жүмыстар  аткдрды.
Иман
Иманнан  -  Сакып  (1829  ж.туған),  Мевдіғазы,  Жацғазы.  Сақыптан  -  Хайролла,  Нығымет,  Сейфолла, 
Зүлкэрнай,  Әлібек,  Рахметолла.  Сейфолладан  -  Нұрғаш,  Ерғали,  Бақыт,  Тәжкен.  Нүрғалидан  -  Шапхат, 
ІПаухат,  Аухат.  Ерғалидан  -  Бәлшен,  Нариман,  Нәдірлан,  Бакьггжан,  Ерен.  Ереннен  -  Ерұлан.  Сақипов 
Ерен  -  бір  кезде  Гурьев  мұғалімдер институтының ректоры  болды.
Тәжкеннен  -  Мэлс,  Мақсот.
Зүлкдрнайдан  -  Ғалым,  Ғалымжан,  Сатыбалды.  Әлібектен  -Захар.  Захардан  -  Серік.  Рахметолладан 
Рашит.  Рашитген  -  Ізгі,  Есет,  Елтай.  Ізгіден  -  Нұрлан,  Аяжан.  Есетген  -  Мүрат.  Елтайдан  -  Ерлан.
Мендіғазыдан  - Жүсіп,  Әйіп. Жүсіптен -  К^лакдш,  Болат,  Әйіптен  -  Мамай.  Мамайдан -  Муса.
Жаңгазыдан -  Баксиық,  Насимолла,  Харес,  Есламғали.  Бақсиықган -  0ди ,  Хамза. Харестен -  Нүрмүхан. 
Нүрмұханнан  -  Серік.
Ержігіттен  -  Қобыш.  Қобыигган  -  Кджғали,  Мырзағали.  Қажғалидаіг  -  Мұрат.  Мүратган  -  Нәсіпкали. 
Мырзағалидан - Сайын,  Еркінғали. Үсеннен - Телеп, Айса,  Сарсенбай.  Нүржігіттен -  Біләл, Акет.  Біләлден
- Айткдли,  Даулет. Айтқалидан  -  Ораз.  Даулеттен  -  Бисекеш.
Тілеуден  -  Қүлман,  Досалы,  Байбол.  Қүлманнан  -  Мағзомгерей,  Ғазез,  Абдрахман,  Аймағамбет. 
Аймағамбетген - Нүрыш. Досалыдан - Досмағамбет, Рақымберді. Байбоддан - Бірімжар.  Таңаттан - Мамбет, 
Сейтімбет,  Ш екенай,  Қалдеш,  Дөрі.  Мамбетген  -  Қалдеш,  Сары,  Д әрі,  Шыбын,  Есқана,  Досқана. 
Сейтімбетген - Жетіқара, Өмірзақ,  Кенжебай, Кенжекдра, Жарылғас, Жәкеш, Байжан.  Шекенайдан - Ерәлі, 
Жанәлі,  Бекет.  Ерәліден  -  Нысанғали,  Кдйрош.  Жанәліден  -  Есламғали,  Жаман,  К^рақойшы.  Бекеттен  - 
Нөси, Имаш, Мүхтар. Кдлдештен - Байғүл, Досай,  Байғүлдан - Ғатауолла.  Ғатауолладан - Фарид.  Фаридден
-  Нариман.  Досбайдан  -  Арыстанғали.  Арыстанғалидан -  Крзбак,  Деріден  - Үмбеткзли,  Шүйішкдли.
Түнғатган  -  Сейітқүл,  Жақсыбай,  Отарбай.  Сейіткүлдан  -Саңқай,  Шошақ,  Байеш.  Жақсыбайдан  - 
Бөпеғали, Кдпаш, Жүмабек. Кдпаштан - Төлеген, Ғалмаш. Ғалмаштан - Сүлтангерей, Жүмакүл. Жортаннан
-  Қосым.  Қосымнан  -  Баймүкдш,  Уали,  Жайлаубай,  Кдйретден.
Арғы  атасының қайсысына қосылатыны  белгісіз...  Артықган  -  Жасен одан  - Жүманбет.  Жүманбеттен  - 
Дүйсенбай.  Дуйсенбайдан  -  Ғайнедцен,  Ғабдулмажит,  Рақым.  Ғайнедценен  -  Ахрам,  Уазипа,  Бақберген, 
Ахрамнан - Парух, Мақсот, Шаток, Мушрат,  Масғүг.  Бақбергеннен - Болат,  Серік,  Кднат.  Ғабдулмажиттен
-  Шөріп,  Рашид,  Еркін.  Рақымнан -  Идият.  Идиятган  -  Әлімбай,  Жанібек.
....Зәліден  - Даулетқали, Жүмағали,  Нүғман.  Даулетқалидан  -  Қүбаш.  Қүбаштан -  Серік,  Талғат,  Мүрат. 
Хайролладан  -  Мақсот.  Мақсоттан - Асқар.  Бұлар  Нүғман  Залиевтің туыстары.  Ол  кісі Республика  ағарту 
комиссары болған. Жөнібектен - Балабай. Балабайдан - Хүсайын, Асан, Үсен. Үсеннен - Ғабдеш.  Ғабдештен
-  Куан.  Куаннан  -  Саян,  Рауан,  Заман.
Қырықсадақ
Қырықсадақгың  1  - ші айелінен - Абыз,  Қүлбай;  2 - ші айелінен - Мак,  Көбей;  3 -  ші айелінен - Жаныс, 
Сүйіңдік.
Маттан  -Кэрашектібай,  Сары,  Боранқүл,  одан  -  Крзыбақ,  одан  -  Сағынбай,  Есенғали,  одан  -  Базар, 
Қонкдр, Талайлы.  Базардан - Жанбыл, Аманжол. Жанбылдан - Амантай,  Илес, Аскдр,  Мүрадым ,  Максим. 
Аманжолдан  -  Алмаз.  Кррашектібайдан  -  Қүспан.
Жаныстан -  Ержан,  одан -  Өскінбай,  Келдібай,  Кененбай, Төленбай.  Өскенбайдан  -  Төркенбай  одан  - 
Қүаныінкэли  одан  -  Төреғали,  одан  -  Қүмарғали,  одан  -  Аділ.  Келдібайдан  -  Адай,  одан  -  Жаулыбай, 
Жаилыбаи.  Жаулыбаңдан  -  Төленбай,  одан -  Қүрманғали,  Изтілеу,  Кенжіғали,  Шағатай,  одан  -  Байғали 
Жанғали,  Ерманғали,  Байсары (Ергали),  одан -  Темен,  одан  -  Мүрат,  Абай, Абылай,  Талғат,  Малик.
Б
а
^
^
^
Г
^
а
^
Г
’  БаЙМРаН'  БйЙаКТаН '  НаУХЗН’  ° ДаН -  Б*
  БаУРЖаН’
Кебейден - Кдржау, одан - Карателен, одан - Шекгібай, одан -  Айсагали, Сисенбай, Дүйсенбай  Сенбай 
Меңщғаяи. Айсагалидан -  Кдрағоишы, Амангелді,  Башба,  Нығайша,  Төлеуғали,  одан -  Батыржан  Сайын’ 
Жешс,  Нүрлан,  Нариман, Жоламан.  Сисенбайдан -  Қалам  Кыдыо  Тол™’т
- C tfe p ™ , Кңцырғали (1928 ж.т>, с в н  - Б а д а іа н , 
ғ Х
Түрсынгали, Макеш. Мендіғалидш -  Зщюг, Бекзат,
Азат,  Марат. 
’  1ШІҒат’  самат,  К^йрат, Абат, Асхат,  Салтанат,
Югсаудын үрпаіы Нүргалвдан -  Бисен,  Ж№
  Бисеннен  - Берес,  одан  - Б е ™ ,  Н үрис,  Берікгас. 
Қонакбай
Крнакбайдан  - Жиембет,  Мамбет.  Жиембегген  - Атойнак,

Атойнақ
Атойнақган  -  Мыңбай,  Сырлыбай,  Абыз,  Қарағойшы,  Тәтен,  Мәтен.
М ыңбайдан  -  Бағыс,  Жүмағазы,  Макэмбет.
Абыздан...Аманша,  Ш атыр,  Нүрыш.  Нұрыштан  -  Жауымбай  одан  Кендебай.
Сырлыбайдан  -  Дынмүхамбет.
Қарағойшыдан...  Мүстафа,  Токгар,  Қами,  Нығалбай.  Нығалбайдан  -  Хасан.  Тоқгардан  -  Сәлімгерей. 
Сәлімгерейден  -  Ануар.
М әтеннеи  -  Өмірбай,  Смағүл.  Смағүддан  -  Игілік.  Басар,  Ораз,  Әкімбай,  Оңбай,  Сапы  ұрпақгары  осы 
Атойнақтак  дейлі  айтушылар.
Баелрднн  -  Мэулімберді.  Мәудімбердіден  -  Нұрмүхамбст.  Нүрмүхамбеттен  -  Махмуд.
Таыаш  қартыц  шежіресі  бойынша  Атойнақган  -Елші,  Кдлқаман,  Сырлыбай.
Сырлыбайдан - Едіге,  Сарбас,  Нүралы,  Мүқбай.  Сарбастан  -  Шүкірғали. Ақын Набиуллин Ж ангалвдың
аталары.
Нүралыдан  -  Отар,  Жидебай,  Түлкібай.  Отардап  -  Есімбет,  Мендіғали,  Сәрсен,  Қүпи.  Мендіғалвдан  
Қалаш,  Шэкеи,  Қасиет.  Сөрсеннен  -  Зұлпықар,  Естағыпар,  Шакирам.
Ж идебайдан  -  Баймырза,  Балтабай,  Жидебай.  Баймырзадан  -  Барит,  Мақсот.  Балтабайдан  -  Қыльіш, 
Жүніс,  Ракымқүл,  Қабдолла,  Қартқожақ.  Қылыштан - Төлеу одан - Нүрқайыр - көпжылдар Ақгөбе облыстық 
газетінің редакторы болып кызмет істеген.  Ракымқүлдан - Ш әпен,  Нәсен.  Қабдолладан -  Кддиолла. Жүністен
-  Әнден,  Салык,  Қамаш,  Жүмаш,  Томаш.  Томаш  -  молда,  емші,  шежірешіл.
Ж идебайдың үшінші баласы Қосбармақтан (батыр) - Тасмүқан одан Нүрмүқан,  Байбала,  Қүбыш, Тайып, 
й хсан ,  Қапай, Жамал.  Нүрмүканнан Кдбділэди,Қалим, Тілеш.  Тасмүқаннан  - К^пай көп жылдар Жаңғала 
ауданының колхоздарында баскару қызметінде болған.  Қапайдан -  Рашид, Талап,  Ғабдіреш, Дат,  Ш арафат, 
Оразбай.  Рашидтен  - Айдар,  Аскар,  Аслан.
Мәмбет
Мөмбеттен  -  Саркүшік,  Қаракүшік.  Саркүшіктен  -  Есен,  Марал, Арал,  Қүланбай,  Бүланбай,  Қойлыбай, 
Қозыбақ,  Шағырай.  Соңғы  үшеуі  Түркпен тоқалдан  туған дейді.
Есеннен  -  Ж арқынбай,  Қарқынбай.  Жарқьшбайдан  -  Қүдайберген.  Қүдайбергеннен  -  Кепжебай,  Бәйті. 
Кенжебайдан  -  Өтеш,  З әй   ,  Сапи,  Молдағали,  Хибатолла.
Бэйіш тен  -  Төтен,  Ноғай.  Тәтеннен  - Жүмағүл,  Ықсан,  Мөтен. Жүмағүлдан  -  Мевдіхан,  Марат,  Сабит, 
Хамит.  ЬІқсаннан  -  Кдламат.  Ноғайдан  - Жағыпар. Ж ағыпардан -  Горький.  Горькиден  -  Сансызбай.
Маралдан  -  Сүлтанбек.  Сүлтанбектен  -  Тасболат,  Әжу,  Баймагамбет,  Бозтайлақ,  Жанболат,  Байболат, 
Төлеп.
Тасболаттан -  Шайдөкен,  Ғилман,  Хаби,  Шаймардан  (Ақбаспак).  Ғилманнан  -  Едрес,  Кдден.  Едрестен
-  Төлеген,  Әлімбет.  Хабиден  -  Балмолда,  Қалман,  Кдбдылмажит,  Көрім,  Ермек,  Қапантай.  Кдлманнан  - 
Сағынғали,  одан  -  Беріккзли,  Куанышқали,  Қүлжамал.  Қабдылмажигген  -  Қабдығали,  одан  -  Бақгығали, 
Орынғали. Ермектен - Мүсір. Кдпантайдан - Табылтай, одан - Орынбек, Әзімбек. Шайдөкеннен - Кдлмолда. 
Шаймарданнан  -  Қажым,  Жүқа,  Наурызғали,  Ерғали.  Кджымнан  -  Қүбаш,  одан  Ерлан,  Ержан,  одан  - 
Мадияр.  Ерғалидан - Жайкөн.
Балмағамбеттен  (Әжу)  -  Рахметолла,  Қүрманғали,  Бөти.  Рахметолладан  (Тауман)  -  Қалық,  одан  - 
Сансызбай,  Берікбай.  Берікбайдан -  Бердаулет.  Қүрманғалидан - Кдрес,  одан -  Сансызбай, Абай.  Бөтиден - 
Мүкдмбет  Қадыбергенов  Орал  пединститутында үзақ жылдары үстаз  болды.
Бозтайлақган  -  Байғали,  Шалау,  Қүсан.  Бағалидан  -  Ораз.  Шалаудан  -  Әубакир.  Қүсаннан  -  Садық, 
Тілекқабыл.
Жанболаттан  -  Нығымет,  Қүрман,  Муса.  Нығметген  -  Мүканғали,  одан  -  Темірғали.
Байболаттан  -  Маштақ,  Ескали,  одан  Бисекеш,  Сети,  одан  Ғабдрахим.  Маштақган  -  Набиолла,  одан  - 
Жанғали.  Жанғалидан  -  Нүрлан.  Набиуллин Жанғали  -  белгілі  ақын.
Төлептен  -  Ғайнолла,  Кдлиолла,  Қүбай,  Әдиет,  Қожантай,  Мантес.  Ғайнолладан  -  Нүрқат,  одан  - 
Сағинғали,  Бахтығали.  Әдиетген -  Орынғали.
Метеннен  -  Өмірбай.  Өмірбайдан  -  Оспан,  Смағүл.  Оспаннан  -  Ізгілік.
Қүланбайдың Шалкдр деген баласынан - Мүрын, Түралы, Бүлкэй, Сөм. Мүрыннан - Жүсіп,  Қажимолла. 
Жүсіптен  -  Рахым.  Кджимолладан  -  Жансит.  Түралыдан - Жақыбалы,  одан  -  Рашит,  Қуаныш.  Бүлкдйдан  - 
Иманғали,  одан -  Сүндеткали,  одан  - Дидар.  Семнен -  Бегали,  одан  - Дөрмен,  Иманөлі, Жанөлі,  Жүмалы, 
Нөсіп,  Егізелі.  Дөрменнен  -   Төлепберген,  Еллем,  Әшім,  Әбу,  Қабдеш,  одан  -  Қалиолла,  Талап.

Саркүшікгің  қай  баласынан  шығатынын  біле  алмаған  үрпақгарды  сол  өздерінің  айтулары  бойынша 
шежіреге  еңді.
...Қүгтыбай.  Қүтгыбайдан  -  Шыныкұл.  Шыныкұлдан  -  Крби. 
Қабиден  -  Хамидолла,  Мухамедъяр. 
Хамидолладан  -  Шайдолла,  Алтай.  Мухамедьярдан  -  Марат,  Мәлік,  Мақсот.  Хабиев  Мухамедъяр  Тайпақ 
ауданын көп жылдар  баскэрған  ардақгы азамат.
...Есім,Ерәлі, Мүстафа,  Саркүл,Файзолла,  Кдйролла, Сүйімбай, Даулеткэли,  Қүрманәлі, Мәмеш.  Ерәліден
-  Ахметкіали.  Мүстафадан -  Рахмет,  Әдиет.  Файзолладан -  Ибат.
Сүйімбайдан  -  Өтепкэли.  Өтепқалидан  -  Ғазреткали.  Ғазреткалидан  -  Қалкеш.  Кдлкештен  -  Хайдар, 
Серік  .  Серіктен  -  Ержан.  Даулеткалидан  -  Хамза.  Қүрманәліден  -  Ғабдолла.  Майдангер.  Үзақ  жылдар 
басшы жұмыста жасады.
Мәмештен  -  Өтешкэли.
Кднайдан - Айтөре,  Әйтім, Алабайтал,  Қүлеке. Айтөреден  -  Ырза.  Ырзадан  - Даулет.  Даулеттен -  Серік.
Қүлекеден - Түрдалы. Түрдаліден - Сүлтанберлі.  Сүлтанберліден - Елеусін.  Елеусіннен -  Мақсот,  Нүрлан, 
Аяпберген,  Марат.  Мақсотган  -  Бауыржан.  Маратган  -  Оралбек.
Төлеке
Телекеден  -  Тасым,  Танат,  Ақбота,  Тайлақ,  Тектібай,  Тоғызақ,  Қүрманбай.
Тасымнан  -  Әлден,  Сатқан,  Бегімбет,  Төрәлі.  Әлденнен  -  Танат.  Таңаттан  -  Есөлі,  Нүрғали,  Тоғызбай, 
Жауынбай,  Бисенбай.  Есәліден  -  Сағын,  Сағынғали.
Нүрғалидан  -  Әубөкір.  Бисембайдан  -  Сағын.
Ақботадан...  Аймағамбет.
Тайлақган... Мусағали.
Тектібайдан...  Тілек.
Тоғызақган... Даулетбай,  Сисенбай,  Сағыпдық.
Қүрманбайдан - Досай, Қосай, Дүйсен. Қосайдан - Сатыбадцы. Сатыбалдыдан - Бақыт, Нәсіп, Тәттіғали. 
Дүйсенбайдан  -  Ізтілеу,  Ескдли.  Ізтілеуден -  Хайролла,  Нүрлан.  Нүрланнан  -  Мереке,  Ержан.  Есқалидан  - 
Сағынғали.
Досайдан  -  Қоңыр, Үмбет. Үмбеттен -  Таңай. Таңайдан -  Шоқай.  Шоқайдан  -  Шәкібала.  Шәкібаладан
-  Сары.  Сарыдан  -Мырзабай, Хайролла, Куанғали.  Мырзабайдан -  Куан.  Куаннан -Мақсот.  Куанғалидан  - 
Абрек.  Тағы  бір  бөлек  нүскдда Үмбетген  -Хабиболла,  Хабиболладан  -  Болат деген.
Абыз
Абыздан  -  ...  Аманбаи,  одан  -  Туманбай,  одан  -  Төкен  (Төлепқали),  одан  -  Ораз,  Төреғали,  Бөпеғали, 
Биғали, Молдығали, Амірғали,  Кенжігали.  Ораздан -  Рақым, Бақытжан, Кдйыржан.  Рақымнан - Бауыржан! 
Төреғалвдан  -  Амангелді,  Есенгедді,  Телман, Аскдр, Акдн.  Амангелдіден  -  Жақан.  Есенгелдіден  -  Алмат 
Телманнан  -  Айхан.
Бөпеғалидан  -  К^йырлы.  Биғалвдан  -  Самал,  Салауат,  Аслан.  Самалдан  -  Қ   айсар.  Молдығалидан  - 
Ерлан.  Кенжеғалидан -  Даурен.

АСКДР
Байбақты
Жанбақты
Тінбақгы
Үраны - Дауқара 
Таңбасы - Әліп
у,о±

Байбакгы
Байбакгыдан  өрбіген  аталардың  жолдары  тарих  беттерінде  үрпактарының  естерінде  саирап  түр. 
Сондықган,  Байбақгыға тірелетін  шежіре-әңгімелерія  аңызбен  айтып  әуреге  түсу  бексршшік  олады.
Тарихи  деректердің  талдауы  бойынша  және  қазіргі  өмір  шегіп  отырған  үрпақтарынан  саиағаида 
Байбақгының  1600 жылдарда өмірде  болгандығы ешбір  күмөн тудырмайды.
Сүлтансиыққа жататын тайпалардьщ іяііндегі  ен қомақты  кдлың  ел,  жайлаған жері Сары  бел.  Оцтүстігі 
Кдратөбенің Байғүггы-Шолан (Телен) көліне тірелсе,  батысы  Тайпақ, Жыланды,  К црмызы,  Күигси  көлді 
басып  өтіп,  Раптан  тауы  мен  Қүрлайлыны  айналып  Ж айықгың  сол  ж аган   жағалай  жаткан  М аскар.Тана, 
Алаша  ауылдарымен  араласып  кетеді.
Шығысы  Бүлдырты  өзенінің  аяғынан  басталып,  Өлеңті,  Ш ідерті,Аңкаты  езендерінің  төцірегіндегі 
жалпақ даланы  түгедцей  алып  Алаша,  Табын,  Таманың  жерлерімен  шекгеседі.  Терістік  батысы  Ақосрлі  , 
Алжан Соры, Шалкар көліне дейін созылып Жайықтыц сол ж ақбетін кдмтиды. Одан әрі калыц Кердерімен 
іргелері  осы  кезге дейін  айырылмай  келе жаткдны  баршамызға  аян.
Сонау  ертеден  жалғасып  келе  жатқан  күдандалы,  нағашы-жиен  болған  туыскандыкгаръш  үрпақтары 
мақганыш  түтады.
Өткен  ғасырдың  аяғында  кіші  жүз  шаруалар  көтерілісіиің  жетекшісі  Сырым  Датүлы  Байбақты ны ң 
кейбір  аталарын  Байүлының  басқа  аталарымен  бірге  Ж айықгың  арғы  бетіне  көшіргені  өткен  тарихтан 
белгілі.
Кейінгі  жылдарда  елдегі  түрлі  саяси  -  экономикалык,  өзгерістерге  байланысты.  бірқатар  аталарыпың 
балалары  қоныстарын  өзгертті.  Сонда  да  негізгі  ел  табаны  жер  атаулары  сакталған.  Сыр  бойьшда  Арал 
теңізінің  шығысында  сол  ертеден  қоныс  тепкен  Байбақты  үрпакгарының  балалары  бар.  Білем  деушілср 
оны  Сырым  мен  байланыстырады.
Сүлтансиыктың  бес  баласы  болғаны  белгілі.  Соның  екінші  баласы  -  Аскар.  Аскардан  -Жабу  (Жоцгір), 
Сеңгір  деген  екі  бала  туады.  Сеңгірі  жастайында  қайтыс  болады.  Жабудан  -Байбакгы  туады.  Байбакты 
жасында әкесі Жабу дүниеден озып,  карт әкесі Аскэрдың төрбиесівде өседі.  Байбақты  сссйіп,  ср жстіп  ксле 
жаткднда карт әкесі Аскар да дүниеден  озады.  Байбақгыньщ  шешесі, Жабудың әйелі  К^нымбикс  кайпысы 
Танаға әйел үстіне тиеді. Ол кезде өмеңгершілік заңы бойынша,  “аға өлсе, жеңге мүра”  саналып шаңырақгы 
сақгау  күшті  болған.
Кднымбике  Танадан  -  Жанбақгы,  Тінбақгы деген  бала туады.  Олар  Байбақгымен  катар  осіп,  Байбакгы 
аталып,  Тананы мойындамайды.
Шежірешілдердің  көбін  қинап  жүрген  осы  мөселе  және  Асқардың  атағы  шықпай  Байбакты  атағының 
неге  шығатыны.  Оның  себебі:  біріншіден,  Аскардың  неше  жасында  өлгені  белгісіз.  Жабу  тіпті  Байбакгы 
жаңа  есін  біліп  келе  жатқанда  кэйтыс  болды  дедік.  Осы  ш аңырақ  жоғалмасын  деп  шешесі  Қапымбике 
Байбақтыны  өзінен  үлкен  акьшды  қыз  Тотанга  қосады.  Танадан туғаи  балалармен  кдтар  осіп  келе  жаткан 
бүлардыц  арасы  тату  болсың  деп,әркдйсысына  енші  береді.  Енші  болек  үй  болған  соң  ол  Байбақгы  үйі 
атанады.  Асқардың  кара шаңырагын  үстаған  Байбақгының  атағы  шыгады.
Екіншіден,  Байбақгының батыр атағы ерте жас  кезінен-ақ естіледі. Аруақгы қолбасшы ретіндс,  ру басы 
деп  танылған.  Байбақгының  үш  әйелінен  17  үл-қызы  болган.  Байбақгы  жас  бала  кезінде  үйықгап  жатып 
үйқы  сүрағанда:  Әлгілерді  кудық па,  кдлай  карай  қашты?  деп  оянып  кетеді  екен.  Күндізгі  топ-топ  болып 
карсыласып  ойнаған жәңістері  оны төсектен  бас  көтеріп  жібереді  екен  дейтін  аңыздар  айытылып  кеткен. 
1630-35  жылдары  кдлмақтарға  карсы  күрестерде  талай  ерліктер  жасайды.  Ж айықгың  С арайш ы қ  қаласы 
түсынан  қалмақтарды  куып,  Еділ  сагасына  асырып  тастайды.  Ш ешесі  бір  болган  соң,  Танадан  туғанмен 
Жанбақгы,  Тінбақгыларда  Байбақгы  аталып  кеткен.
Ерте  ер  жетіп,  шаңырак  иесі  болуынан  карт  атасы  Асқардың  аты  аталмай  және  жоғарыдағылардың 
себебінен Байбақгының атағы аталған. Жанбақгы,  Тінбақгыларды төменде таратамыз.  Казір  Байбақгы ның 
шежіресіне  сөз  беріледі.
...  Кдзыбек деген  байбақгының  білгір  астрономы  болыпты.  Ол  наурыз  мейрамы  күнін  наурыздың  8-9 
жүлдызынан  өз  есебі  бойынша  12-13  күнге  жылжытыпты.  Бүл  дерек  Алекторовтың  Казанда  басылған 
кітабының  149-бетівде айтьиады. Алекторов  XXI ғасырдың  2-жартысындағы  оку инспекторы.
Байбақгыдан -  Батақ, Байжиен туады.
Батақ
ӘЙІем“
<Кейдс  Итеиген  дейді)’ қ?лш ык'  ^
 
Атантай

Бүғанай
Бүғанайдан  -  Жаманке,  Жангелді.  Бұғанай  аталығы  Қозыбақов  Б.  жазған  шежіре  нүскдсынан  беріліп 
отыр.
Жаманке
Жаманкеден -  Олжа,  Баба,  Саназар,  Мыхи.  Бұларды тоғызыншы  Бүғанай дейді.
Олжадан  -  Жиенәлі,  Ақсақал.
Жиенәліден  -  Қасаболат,  Бекболат,  Ақболат,  Айболат,  Жанболат,  Елубек.  Елубектен  -  Сарсенғали, 
Сапарғали,  Байғуат.  Байғуаттан -  Болат.  Болатган - Ибрай,  Нәсіпкерей,  Рамазан.  Нәсіпкерейден - Базарбек.
Ақсақалдын  бәйбишесінен  -  Қошқарбай,  Серкебай,  Текебай,  табыдды,  Табылған,  Жайылған;  Ендіғой 
деген  тоқалынан  - Айтқожа,  Есқали,  Алдаберген,  Айтас,  Қүдайберген,  Сәткен.
Қошқарбайдан  -  Адырбай,  Тұгелбай,  Сары.  Адырбайдан  -  Бекмырза,  одан  -  Абсатыр,  одан  -  Ғүсман, 
Жүмабай.  Ғұсманнан -  Надежда,  Марат,  Маншук,  Мақсот,  Света.  Маратган - Максим,  Нұрлан.  Мақсотган
-  Азамат.  Жұмабайдан  -  Мүрат,Мәлік,  Бауыржан,  Нүржан.  Мүр^ гтан  -  Сержан,  Кдйрат.  Мәліктен  - 
Ержан,  Бекжан,  Миржан.  Нұржаннан  -  Даурен,  Дархан.
Түгелбайдан  -  Мынайдар,  одан  -  Мусахай,  Алімбек,  Изімбек,  Көшен,  Кдлеш.
Сарыдан  -  Хатолла,  Қобыланды.  Хатолладан  - Жәрдем.  Қобыландыдан  -  Ораз,  Қүбаш.
Текебайдан  -  Естекбай,  одан  -  Қойшығүл, Жексенғүл,  Халиеден.  Қойшығұлдан  -  Мақсот.
Табылдыдан -  Шойтас,  Сыпыра,  Неубет.  Шойтастан - Жәнбет,  одан  -  Шан, Ақжүрек,  Нүрғали, Анқақ. 
Ақын Ауан  Акжүрекүлы.
Сыпырадан  -  Бүрбі,  одан  -  Молдығали,  одан  -  Иманғали,  Қошай.  Иманғалидан  -  Қыдыр,  одан  -  Алім. 
Қошайдан  - Жігіт, Аман.  Нәубеттен  -  Мурстілеу,  Бәшен,  Көшен.  Бө шеннен  -  Ескали,  одан -  Сапарғали, 
Әбдір.  Көшеннен  -  Шайкөз,  Төлебай.  Мурстілеуден  -  Есқабыл.
Табылғаннан - Тімыші, Жүрын, Жақия. Тымықшыдан -  Шабдар,  Көбей. Жүрыннан - Амандық,  Қолдан. 
Амандықган -  Мәрден,  одан  - Абзал.  Қолданнан  -  Ықсан,  Төлеп,  одан  -  Шөнгерей.  Жақиядан  -  Ермек, 
одан  -  Мүсылманғали.
Жайылғаннан  -  Алданғар,  Байлекен,  Лепес.  Алданғардан  -  Молдаш,  Тілес,  Әлмен,  Шарап,  Ғүсман. 
Байлекеннен -  Иман, Төлтек, Жанмүрза.  Иманнан - Қүбаш.  Тәлтектен -  Ө мірзақ,  Байзақ, Жанүзақ,  Базар. 
Лепестен  -  Кдбыл.
Айтқожадан  -  К^мысбай ,Жанторе.
К^мысбайдан  -  Ырсалы,  одан  -  Тайша,  Нүрмүхан.  Тайшадан  -  Жоя.  Нүрмүханнан  -  Жүмахмет, 
Уалиахмет.
Жантореден  - Жүматай,Кдзи.
Жүматайдан -  Жанғали, одан -  Мизамғали.
Кдзиден -  Есқазы,  одан -  Рамазан,  одан  -  Кішібек,  Есенбек, Жөнібек.  Кішібектен -  Серік,  Ерік,  Чапай, 
Жәдігер,  Болат,  Мурат,  Мақсот.  Серікген  -  Мақамбет.  Еріктен  -  Амантай.  Есқазьщан  -  Намаз.
Есқалидан - Есболат,  Намаз, Мерғали, Қүрманқожа.  Есболатган - Әнуарбек, Тотай, Алтай.  Мерғалидан
-  Бақгығали,  одан -  Мендіғали,  Нүрғали,  одан -  Ишан.  Қүрманқожадан  -  Сейіт,  одан - Дөулетөлі,  одан  - 
Мүқат,  одан  - Ахметқкдли,  одан  -  Сапен.
Сөтікеннен  -  Нияз,  одан  -  Өтеген,  одан  -  Түрар.  Ақсакдлдын  үрпағы  Батыс  Кдзақстан  облысынын 
Сырым,  Кдратөбе, Жанғала, Ақжайық, Таскдла аудандарында және Ресейде тараған. Ақсакалдын шанырағы 
Сеткенде  кдпулы,  сондықган  бүл  түқым  бүкіл  Ақсақал  үрпағына  үлкен үй  болып  есептеледі.
Бабадан  -  Санмырза,  одан  -  Барақ,  Кішкелдік,  Артықбай.
Барақган  -  Қожамберлі,  Тілеуберлі,  Қонысбай,  Шежімбай,  Байсалбай,  Терекбай.
Қожамберліден -  Шынбай,  Шынкүлақ, Жармағанбет т.б. бүлардын үрпақгары Бөкей орда мен  Астрахан 
облысында.
Тілеубердіден  -  Байқонақ,  Баймен.  Байқонақган  -  Төреш,  одан  -  Әбіш.  Байменнен  -  Көшкенбай,  одан
-  К^йырлы,  одан  - Шайат.
Шежімбайдан  -  Ерәңдейіт,  одан  -  Мүратқали,  Едеш,  Ихсан.
Байсалбайдан -  Мүкднақ,  одан  -  Қүлбай.  Терекбайдан  -  Өтеген,  одан  -  Көрім.
Кішкелдіктен  -  Байкал,  Төлес.

Қьідыр, Аюп, Даулет. Аюггган  -  Едцес.  Бакгыгүлдан  -  Нағым.  Сабырдан  -  Куан.
Сүтәліден -  Сапаш,  Қозыбақ,  Зәйіт,  Әліп.  Сапаштан  -  Балажан,  Ғалым,  Миырхан  Ғ и н у а н Ь и ы м ш ш
-  Әбухан, Жасталап.  Қозыбақган  -  Батыр,  одан  -  Валериян,  Валентин,  Нүрсүиои,  М акса г.  Т^р.
Телестен -  Крсым, Хамит,  Бекгемір,  Бабай,  Тапал.  Кдсымнан  - Түйіші,  Ахмет,  Сарыбала,  одан  -  \1үч:а 
Түйішіден - Ғайса, Түйшін.  Бектемірдеп -  Кздырәлі,  од ан -  Сакеш,  Орынғали.  Сакештен  -  Сціік.  .  <  д.
- Жүбанғали,  одан  -  Асхат. Тапалдан  - Долла,  одан  - Лайық.
Артыкбайдан  -  Егізбай,  Ыбыш.  Егізбайдан  -  Уәли,  Әмірғали.  Әмірғалидан  -  Рахметолла,  Ғибатолла. 
Уәлиден  -  Мүқаш.  Ыбыштан -  Хамза,  одан  - Мисал,  Мақсот,  одан  -  Әділ.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет