Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет5/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

БАҚЫТСИЫҚ
Ысық
Елеу
Тоғыншы
Үраны - Байтерек 
Таңбасы
у
у
о
Бақытсиықтыц  үрпақтары  да  ертсден  келе  жатқан  тарихы  бай,  талай  таукыметті  бастарынан  өткізген, 
кошпслі  сл.
Нсгізгі  ата  қоиыстары  Каспий  теңізінің  терістік  Ш ығыс  беті  Ойыл,  Қиьгл,  Ж ем,  Сағыз  өзендері 
төцірегі  Қарой,  Сарой,  Қызыл  Қоға,  К^ратой,  Кэламкдс,  Кдракөлдің  теріс  бетіндегі  Ж ақсыбай  өзеніне 
дейінгі  жерлері  болған.
Бүл  жерлерге  кдй  жерден,  қай  мезгілде  келіп  қоныс  тебуін  анык,  айтатын  деректер  болмағанмен 
Байтерек,  Каратау,  Кдпдыбай  батырлардың  Кдлмактармсн  соғысып,  ел  қорғаудағы  аңыздарға  кдрағанда 
сол дәуірлерде  осы  ата  қоныстарында  олардың аталары  болғанға үқсайды.
Байтерек Ысықгың үранына айналған ұлы түлға даңқгы адам.  Көшпелі жүртгың басында нендей бір 
белгі болды десек,  соньщ бәрін осы Бақытсиық балаларында сақгалғанын табасыздар.  Олар жәйлі қоны ска 
кзрай көше бергеннен  Батыс  өңірдің кдй жерінен болсада ойдым-ойдым  ауылдардың болғанын білесіздер. 
Талай  ғылым-өнер  иелерін,  еңбек  сүйгіш  карапайым  үрпақгарды  тәрбиелеп  өсірген  жөне  өсіре  беретін 
мінез-күлықгарға бай  аяқ-жеңі мол,  табиғатына  мырза  осы  Ысықгар деуге  толық сияды.
Бақытсиық
Бақытсиыктан - Ысық, Мысық,  Кдсык,  Бексік,  С асы қдеген балалар туған дейді ел арасындағы аңызда. 
Бақытсиық  қыздан  туған  балаларды  ыстық  көріп  Мысық,  С асы қ  т.б  жиендерін  атаған  дейді.  Ы сыктан 
басқаларының үрпақгарынывда дағдьшары  беймәлім.  Бір  аңызда Ж аппас  М ысықга дегенде  естіледі.

ысық
Ысыктан  -  Ақсары,  Сарыбай.
Ақсары
Ақсарыдан  -  Келім,  Кедейбас,Кқдірберді,  Кдйып,  Елеу.
Келім
Келімнен - Сары Ы сы қ (Сарыбай).  Сары Ы сықган - Әйіімбет, Әкімбет, Әлімбст, Ділмәмбет. Әйтімбеттен
-  Сейфіл.  Сейфідден  -  Мәлік.  Мөліктен  - Алакөз(К^рақұрсақ атайды).  Алакөзден  -  Бекбенбай,  Золмәмбет, 
Жүмаш,  Қатайдар.  Бекбенбайдан  -  Кенже,  Әбдін, Айімбет, Доскали. Айімбеттен  - Дүйсенғали,  Мырзағали, 
Аманғали,  Жақсығали,  Жылқыбай.  Жақсығалидан  -  Сағидолла.  Сағидолладан  - Азамат.  Азаматтан  -  Болат. 
Досқалидан  -  Еңсеп,  Баттал,  Хамит.  Еңсеп  атақгы  түйе  балуан.  Еңсептен  -  Сакен.  Сакеннен  -  Айдар. 
Батталдан - Сағит.  Зілмәмбеттен - Жүсіпқали, Халық,  Мүхас.  Мүхастан - Өтеулі,  Өтеғали, Тілеулі, Тілеуғали. 
Өтеуліден  -  Мүхамбеткэли,  Үмбет,  Кенжеғали.  Мүхамбеткэлидан  -  Павел,  Берік.  Әкімбеттен  -  Кдратау 
батыр (моласы Өзекте).  Қаратаудан -  Сарқүл.  Саркүлдан - Түйебай.  Түйебайдан - Сарысетек. Сарысетектен
- Жүмалы, Жүмабай(1863-1951).
Ділмәмбеттен  -  Толысбек.  Толысбекген  -  Бүркітбай.  Бүркітбайдан  -  Ескали.  Ескдлидан  -  Тілеуғали 
одан - Ермүхаш.  Ермүхаигган - Темірғали. Темірғалидан - Мухтар, Мүраткэли, Темірбек, К^йырбек. Мүхтардан
-  Мерей.  Темірбектен  -  Сүлтан.
Елеу
Елеуден  -  Демеу,  Ақсары.  Демеуден  -  Демей,  Досақ,  Мырзабек.  Асаннан  -  М әмбетелі,  Ж әйліміс, 
Кедейбас.  Мөмбетөліден - Байтерек, Сүйініш. Сүйініштен - Бақгыгелді, Жақсыгелді.  Бақгыгелдіден - Өтебай, 
Өмірбай, Кджкелді, Темірбай, Тока. Өтебайдан - Байтока,  Ескене, Кдражан,  Кдражігіт. Ескенеден - Бекмырза, 
Сатай.  Кдражігігген -  Күшман, Сауыт.  Күшманнан - Азбан.  Сауыттан - М әт.  М әтген - Тана, Ербол,  Байбол, 
Ж әкеш .  Ж әкеш тен  -  Ж анқожа,  Мырзақожа,  Амантай.  Жанқожадан  -  Мінсізбай.  Амантайдан  -  Келдебай, 
Күлшабай.  Ерболдан - Даулен. Дауленнен - Төжіқайыр.  Байбоддан - Отар. Отардан - Әбілкдйыр.  Өмірбайдан
-  Көбек,  Есен,  Баубек.  Баубектен  -  Сағындық,  Бекқожа.  Сағындықган  -  Ерғали.  Бекқожадан  -  Демеш. 
Демештен  -  Өтеп,  Куаныш.  Өтептен  -  Гульнүр,  Гульнас,  Гульжан,  Тлеужан.  Куанышган  -  Ерлан.
Сатайдан - Куан,  Базар.  Куаннан - Әлібек, Асылбек. Жақсыкелдіден -  К^зыбай.  Кдзыбайдан - Мендекеш. 
М ендекештен -  Өтеген.  Өтегеннен - Хасанғали.  Хасанғалидан -  М ырзагерей,  Скендір (жиені).  Хасанғалиев 
Скендір  -  халық  өртісі,  сазгер  әнші.
Асан
Асаннан  -  Мамбетөлі,  Кедейбас,  Кддірберді,  Темей,  К^йыгі.
Мамбетәлідан  -  Сүйінші,  одан  Бақгыгелді,  Жақсыгелді,  Нүрзаш,  Ж айлышыс,  Кеденбас.  Бақгыгелдіден
-  Өтебай,  Хангелді,  Темірбай,  Тоқа.  Өтебайдан  -  Байтоқа,  Ескене,  Кдражігіт.  Кеденбастан  -  Сейдалы, 
Қаракемпір.  Сейдалыдан  -  Байдалы,  Айдабол,  Байдабол,  Өтеп,  Тілеп.
Кедейбастан  -  Есқожа,  Назар,  Рабай,  Рамазан,  Ғүсман,  Қүтгыбай.  Есқожадан  -  Ш ектібай.  Ш ектібайдан
-  Сайын,  Сапар.  Сайыннан  -  Темірғали,  Амантай.  Назардан  -  Мүхан.  Мүханнан  -  Нүртас.  Рабайдан  - 
Қазмағамбет.  Кдзмағамбеттен  -  Себеб,  Ілес.  Себебтен  -  Төлеген,  Демеу,  Берік,  Амантай.  Төлегеннен  - 
Ринат, Әлібек. Демеуден - Талғат, К^нат, Жасүлан.  Ілестен - Жоламан. Рамазаннан - Ғазез,  Ғалым.  Ғазезден
-  Болат.
Кдцірбердіден  -  Баубек,  Телеке,  Досақ.
Қадірберді
Кдцірбердіден - Жүмағали, Дауым,  Сағын.  Жүмағалидан -М ыңсейт.  Дауымнан  -  Түяқбай. Түяқбайдан  - 
Өтес, Ташай,  Рақым. Сағыннан - Біркүлақ одан - Бекен. Бекеннен - Бекқүлы одан -  Райымқүл. Райымқүлдан
-  Әкім.  Әкімнен  -  Серік.  Райымқүлов Әкім көп жылдар  партия  қызметіңце  болды.
Сарыбай
Сарыбайдан- Тоғыншы.
Тоғыншы
Тоғыншыдан  -  Кддірберген,  Төңірберген,  Кддырқүл.

Кддірберген
р пігоІч  
Р р й т е ь г   Г
с й т с к т с і і
  -  І і л с ү о е р д ы ,   Ж
л і і к ю ь і г қ
Кдцірбергеннен  -  Кдоірқүл.  К^шіркүлдап  -  Самаи,  Жиен,  Сеитск.
Ырыс,  Мәлік.  Үлықбектен  -  Тоғызбай,  Жәдікбай.
Самай
Самайдан -  Үлыкбек,  Мырзабек,  Қурманкул,  Қоскедді,  Жолдыбай,  одан  Байтерек.  Кобек.  Есен.
Мырзабектен  -  Мырзагүл,  Ш ага,  одан  - Қүрмысы,  одан -
Зинеш  Байқонақ.  Зинештен  -  Бисенғазы,  Дүйсен.  Бисенғазыдан  -  Мүкаш,  Зүлқаш^ Бисенғазиев  М\к*  ^ 
Батыс  Кдзақстан Мемлекетгік Университетінің профессоры.  Мүгаштан-  Бакытжан 
еріх.  aKb^ J ^
 
Әсст.  Серіктен  -  Берік.  Зүлкдштан  -  Мынжасар,  одан  -  Бекжан.  Баиконакдтан  -  Ыскдк,  одан  -  Б акты ға  і,
Серікқазы.  Бақгығалидан  -  Бақгыбай.
Үлықбек
Үлықбектен  -  Тоғызбай,  Жөдікбай.
Тоғызбай
Тоғызбай көп  ойел  алған,  солардан -  Түкі,  Сайын,  Базар,  Назар,  Есназар.
Түкіден  -  Арық,  Манаш  (батыр),  Ожырай,  Кдзеке,  Сапақ.
Арықган  -  Сарт,  Сэңкібай,  Бөйті,  Таймас,  Елшібек,  Жантілеу.  Бәйтіден  -  Ж үмабай,  Ш сркешбай, 
Байтанат,  Жонібек,  Бүркітбай,  Бигелді,  Қүлгелді,  Жанабай,  Жиенбай.  Жүмабайдан  -  Смайыл,  Жүбат. 
Смайылдан - Алданғар,  Байдыоңғар, Жавдыонғар. Жүбаттан  - Досқали.  Алдонғардан  -  Салық.  Доскалидан
-  Айткдли,  Жексенғали,  Сисенғали,  К^ібср,  Кэбдыр.  Айткалидан  -  Мүхамбеткдли,  Кәрім,  Бисекен,  Кддер, 
Ғабдолжәлел, Сисен. Жексешгалидан - Төкеіи.  Ғабдолжалелден -  Боранбай.  Салықган  -  Ғүмар,  Айткдлидан 
асырап  алған,  Зинелғабиден.  Салихов  Ғүмар  -  республикаға  еңбегі  сіңген  оқытушы,  Ленин  орденімен 
марапатталған.  Ғүмардан  -  Мария,  Болат,  Ербол  одан  -  Досқан.
Манаштын  бірінші  өйелінен  -  Сәнкібай,  Тапай;  екінші  әйелінен  -  Үркінбай,  Кдрқынбай,  Текеатар, 
Маса;  үшінші  өйелінен  -  Сандыбай,  Шокай;  төртінші  әйелінен  -  Ж ексенбіДүйсенбі,  Бисенбі;  кдлмак 
ойелінен  -  Кілер,  Шабар,  Жаншар;  тағы  бір  өйелінен  -  Сқақ,  Ғабдол.  Сқақган  -  Жүмағали.  Жүмағалидан
-  Таншан,  Жасүлан,  Есжан.  Ғабдолдан  -  Зинолла  (белгілі жазушы).  Ожырайдан  -  Нүғман.  Нүғыманнан  - 
Смағүл.  Смағүлдан - Хаби,  Кдпа,  Кджығали.  Кдпадан  -  Максим.
Таймастан  -  Айжарық,  одан  -  Ақмырза,  Шөкей,  Нұғман.
Байтідің  бірінші  ойелінен  -  Жүмабай,  Шеркешбай,  Байтанат,  Жөнібек;  екінші  әйелінен  -  Бүркітбай, 
Бигелді,  Қүлгелді;  үшінші  өйелінен  -  Танбай,  Жиенбай.  Жүмабайдан  -  Смайыл,  Жүбат.  Смайылдан  - 
Алдонғар,  Жаіщонғар,  Байдонғар.  Жүбаттан  - Досқали,  одан  -  Кдбср,  Жексенғали.
Шеркешбайдан  -  Махмуд,  Хамит.
Жопібсктен  -  Мүстафа,  Бекей,  Қарабала.  Мүстафадан  -  Ғабдреш,  Сейткерей.  Бекейден  -  Алапай, 
Дауымгсрсй.
Бүркітбайдан  -  Елемес,  Оспан,  Абдреш,  Шаумен.  Елеместен  -  Қүрмат,  Үмбет,  Діләш.  Оспаннан  - 
Имаш, Қатсп, Айтқали. Имаштан - Ғүмар,  Мүрат.  Кдтептеіг - Зейнолла, Хайролла. Айткдлидан - Абдрахман. 
Абдірештен  -  Шетей,  Жиенғали.  Шауменнен -  Мағыз.
Бигелдіден  -  Жаманқүл,  Аубөкір,  Айтжан,  одан  -  Молдығали,  Ишанғали,  одан  -  Қапсиық.
Қүлкелдіден - Айдаралы, Хайреналы, Бисен. Айдаралыдан - Арыстанғали, Даулеткдли, Алғали,  Нүрғали. 
Арыстанғалидан  -  Ешімгали,  Ерғали,  Қүбаш,  Хайролла,  Мырзағали.  Ешімғалидан  -  Салхаден,  Зейнетден. 
Ерғалидан - Хисмет, Мендіхан,  Кджиолла. Хайролладан - Бақытжан, Серікжан, одан - Тілекжан,  Мақсотжан, 
Ермекжан,  одан  -  Бақытжан,  Қайрат.  Мырзағалидан  -  Мүкаіг.
Жиенбайдан  -  Кджіғали,  Батырғали,  Ғабдығали.  Кджіғалидан  -  Ақмай,  Ғазез.  Ақмайдан  -  Нариман. 
Ғазезден  -  Ахметжан.
Базардан - Байторы. Байторыдан - Қыстаубай, Дүйсенбай,  Балбай, Үркімбай, Бөлекбай, Өтеген,  Байқара, 
Сүлтанбек, Кенжеғара. Кдзтағақ, Алшынбай. Балбайдан - Мүғалбай, Тобыш, Тобалы. Мүғалбайдан - Досқана. 
Тобыштан  -  Кдрабас.  Кдрабастан  -  Ибраш,  Қүбаш,  Нығымет.  Ибраштан  -  Қынаш.  Қүбыштан  -  Наурыз. 
Нығыметтен  -  Таспағанбет.  Дүйсенбайдан  -  Жақсылық,  Мастек.  Жақсылықган  -  Мамбетияз,  Қүрманияз, 
Ибраш, Ьекжан, Уали,  Есенгелді, Манаш. Мамбетияздан - Әбіл. Бекжаннан - Елеубай.  Мастектен - Ажнияз, 
Талта,  Шөлке  Бәди,  Кдрабала,  Жүсіп,  Мевдіғали,  Сарымсақ.  Бәбиден  -  Өтетілеу,  Әмірғали,  Нүғман. 
Қараоаладан - Молдагали, Моншанай, Айсағали. Мендіғалидан - Смағүл, Жексенғали.  Смағүлдан - Аманғали, 
Рамазан.  Мырзабектен -  Мырзағұл,  Шакд,  Шақадан  -  Нүрғали,  Есқали, Досқали,  Мендәлі.
»„пЕ,С!!!3аРДаг   Байтақ.  Байтактан -  Нүрғали, Жантемір, Бектемір. Нүрғалидан - Нүркдт,  Нүрғазы,  Балғазы.
а  
,ЫрҒаЗҺІ;  Бакдажан’  Е? мек-  Нүртазыдан  -  Әділғазы,  одан  -  Жігер.  Жігерден  -  Саңжар. 
Ь  үр  алиев  Әділғазы  -  Жанакдла  ауданын  көп  жылдар  баскдрған.  Балғазьщан  -  Марат,  Еркін,  Батырбек.
~ ~ ~ ............  
26

/Каптемірден  -  M epreu,  Қадыролі,  Сарсенғали,  одан  -  Сағынғали,  Сабырғали.  Бектемірден  -  Бисенғали, 
Кснжеғали.  Бисснғалидан -  Есқали,  Ораз.  Есқалидан -  Сәуір.  Сәуірден -  Мұрат,  Талғат.  Нүғманнан - Ахмет, 
Макмет,  Заян.  Ахмстген  -  Бақгығали  одан  Жәдікбай.
Жәдікбай
Ж әдікбайдан  -  Андағұл,  Тыныбек,  Бақай,  Қанай,  Өтебай,  Сарыбай.
Андағүлдан  -  Дүйсе,  Кенжегүл,  Сердәлі,  Төкеш,  Иманғали,  Төлеген.
Сердәліден  -  Корім,  Нығымет.  Кәрімнен  -  Сабит.  Сабиттен  - Хайрат.  Нығыметтен  -  Исатай.  Исатайдан
- Асылбек,  Тимур.  Хасаннан -  Төлеген,  Әсет.  Төлегеннен  -  Қайыржап,  Ибрай,  Сүлтан.  Қайыржан  Хасанов
-  белгілі журналист.  Кдйыржаннан  -  Ғабит,  Сабит,  Сатай.  Иманбайдан  -  Керей,  Ахмет.  Ахметтен  -  Қабен, 
Кдбдекен,  Фазыл.  Қабеннен  -  Зайдолла,  Сағидолла,  Зинолла.  Зайдолладан  -  Барқат,  Жарас.  Барқаттан  - 
Дидар.  Зинолладан  -  Нүрқат,  Асқат,  Жомарт.  Қабдекеннен  -  Өтеш,  Өтекен.  Иманқүлдан  -  Абдірахман, 
Ғаббас.  Абдірахман  -  Кдли,  Саксн.  Қалидан  -  Бағдат,  Талғат.
Бақайдан  -  Елеусін,  Байболған.  Елеусінен  -  М ақан,  Жеңіс.  Байболғаннан  -  Наурызбай  одан  -  Нияз. 
Нияздан  -  Тумағали,  Манабай,  Мақсот,  Рахметолла,  Нығыметтола,  Хабиболла  одан  -  Ж анаңабай  одан  - 
Мүрат.  М үраттан  -  Серікқали,  Ғалиасқар,  Арыстанғали,  Амангелді,  Берікқали.  М ақсоттан  -  Арман. 
Рахметтоладан  -  Ғалиолла,  Сағидолла.
Қанайдан  -  Фазыл,  Нүрмүхамед.  Фазылдан  -  Баки,  Сайлау.  Сайлаудан  -  Талғат,  Рашид,  Ж аркын. 
Нурмүхамедтен  -  Базар.  Базардан  -  Серік,  Берік,  Ғабит.
Тыныбектен  - Досқазы,  Досболай.  Досқазыдан  -  Мажит.  Досболайдан  -  Мүрат.
Өтебайдан  -  Оспан,  Жаңғали,  Орынбасар.  Оспаннан  -  Хаби.  Орынбасардан  -  Қосаман  (майдангер, 
журналист).  Қосаманнан  -  Қосым,  Қуаныш.  Қосымнан-  Еділжан,  Ғалымжан.  Қуаныштан  -  Ерлан.
Ж олды байдан  -  О тарэліби,  Қ аж бан,  Н ы сан.  Н ы санн ан   -  Сейілхан.  С ейілханнан  -  Абділмалік. 
Абділмаліктен  -  Марат,  Абдулабдірахман.
Төлеке
Төлекеден  -  Ақбала,  Тыңқозы,  Қожамсейт.  Ақбаладан  -  Иманғазы,  Сатан.  Иманғазыдан  -  Қайырқожа. 
Қайыркожадап  -  Ыбыраш.  Сатаннан  -  Фатколла,  Бүланбек.  Тыңқозыдан  -  Оңкелді.  Оңкелдіден  -  Иса, 
Сиса,  Мамен, Түржігіт.  Исадан - Керей.  Керейден - Сүлеймен,  Қанафия,  Қүсайын.  Сүлейменнен -  Куаныш 
(1933 2001). Куаныштан - Жасүлан. Жасүланнан - Даурен.  Қанафиядан -  Қуанышолі. Сисадан - Айтмагамбет, 
Есқали.  Маменнен  -  Жарман.  Жарманнан  -  Қүжжат.  Түржігіттен  -  Ертілеу.  Ертілеуден  -  Қабексш,  Мүрат.
Қожамсейіттен  -  Қожан,  Бекжан,  Айтжан.  Қожаннан  -  Төттіғали,  Жақсығали.  Төттіғали  Қожанов  - 
Кдзақстан  елке  болып,  өз алдына отау тіккендегі алғашқы жер-су М инистрі болған  адам.  Көшпелі қазақгы 
алғашқы жерге  қоныстандырудың қазыгын  кадаған  адам  осы  кісі.  Кдзақ мемлекетінің  шекарасын анықтап 
белуге  қатынаскан.  Тәтгіғалидан  -  Жаңғали,  Марат.  Ж аңғалидан  -  Серік,  Марат.  Серіктен  -  Сағынғали. 
Мараттан  -  Азат.  Айтжаннан  -  Сүлеймен,  Дінекеш,  Амантай,  Берік.
Жиен  (Жиес)
Ж иеннен  -  Баймүрат,  Самүрат,  Абызмүрат.
Баймүрат
Баймүрагган  -  Барлыбай,  Ж арқын,  Байназар.  Барлыбайдан  -  Жантай,  Төлеген,  Шүрембай.
Төлегеннен  - Айдапсал,  Борамбай,  Жүмай,  Байтақ,  Алкүл,  Үлғай. 
А й д а п с а л д а н  

С ә б е н , 
Басыбек.  С әбеннен - Ж оныс,  одан - Сартай,  Қази,  Қоңарбай. Басыбектен - Мақамбет,  Исатай. Мақамбеттен
- Байжан, одан -  Ерғали, Әйтіш.  Исатайдан - Үркінбай, Ш аукар, Айтбай. Үркінбайдан -  Берген одан -  Өтеп, 
Аманжол.  Айтбайдан  -  Жексенгали  одан  -  Мүрат.
Боранбайдан  -  Дүйсе  одан  -  Жарылғас,  Өстемір,  Берекет,  Бүйрекбай,  Беркін,  Есет.  Ж арылғастан  - 
Есенғүл,  одан - Жүбанғали.  Өстемірден -  Нүрғожа, Аманғали одан -  Сабыр.  Берекетген - Уақып, Тажығали, 
Мүхит. Тажығалвдан - Мүхтар, Жасталап. Мүхитган - Ғалым, Сәкен. Есетген - Кдбдығали, Әйба.  Кдбдығалидан
-  Сергей, Жүмабай.  Әйбеден  -  Ермек.
Жүмабайдан - Доспай, одан - Қүспан, Мирамғали. Қүспаннан - Ерсайын, Ионыс. Ерсайынан - К^йрат, 
Мүрат,  Айбол.  Мүраттан  -  Махамбет,  Исатай.  Айболдан  -  Алтынбек.  Ионыстан  -  Азамат.  Бітімғалидан  - 
Нүрбол,  Нүрлан,  Нүржау,  Нүртай.
Байтактан  -  Есембай,  Ағатай,  Ш онай.  Есембайдан  -  Есқали,  Ақкзли,  Қорған,  Тасқали.  Ақкэлидан  - 
Биғали,  Нүрыш.  Таскалидан  -Иғали,  Тасқадір.
Алкүлдан  -  Жабай.  Ж абайдан  -  Тілеубай,  одан  -  Қүрмаш,  Нысанғали.  Қүрмаштан  -  Өтеп. 
Нысанғалидан  -  Аманғали,  Қаламғали.  Аманғалидан  -  Бақгығали.  Қаламғалидан  -  Әли,  Әлібек.

Үлғайдан  -Ж азық одан  -  Кдоатай,  Жаңата.  Қаратайдан  -  Төлеу.  Жаңатадан  -  Тәжібаи,  Тою.
Жантайдан - Әділ  Кармыс, Асаубай, Наурызбай. Әдідден - Санғазы, Сергазы. Саішізыдап -■ Ш окснбаи,
Байвдш пан - 
С
Ц
к
ш
х
.
 Сершыдан - Шерншз, Тда.ияз- Шершиша,,
- Бахтығали. Түрнияздан -  Сүйтің.
Асаубайдан  -  Жексембай,  Тоқсанбай,  Сәрсенбай,  Сары.  Жексембайдан  -  Майдан  Даулет  Болат, 
Шыодай,  Меңкеш.  Майданнан  -  Топы,  Бекетай,  К^ржаубай,  Қонқыш.  Топыдан  -  Қисықбас,  Қ осбарлақ 
Есенғали. Крсықбастан - Мендіғали, Ақсұлтан. Меңціғалидан - Қыдыр. Ақсүлтаннан -  Қүлжан. Қосбармакг.
-  Ерғали,  Сүйін.  Есенғалидан  -  Сәлімгерей,  Кдмехан,  Мырзагерей.  Сәлімгерейден  -  Ерке,  Аскар.
Бекетайдан  -  Кдзмағамбет,  Әбуғали.  Кдзмағамбсттсн  -  Кджығали,  Батыр.
Қаржаубайдан  -  Мүқаш,  Қабдолла,  Рахметолла,  Қабдырахман,  Рахымқүл.  М үкаштан  -  Рысқүл. 
Кдбдолладан  -  Ниязқул,  Азбан.  Рахметолладан  -  Илияс.
Крнқыштан  -  Сарман,  Бердіғали.  Сарманнан  -  Көбен,  Сакң.  Бердіғалидан  -  Елтай,  Тілек.
Т о қ с а м б а й д а н   -  Ж а н д ы р   од ан   -  М ө м б е т и я р ,  О ң д ы ға л и .  М ә м б е т и я р д а н   -Т ө р е ғ а л и , 
Окушіи.Сарсембайдан  -  Ысмадияр,  Таутеке.  Қүрманияздан  -  Түсіпкдли.  Таутекеден  -  Жазүғали,  Кдлам. 
Сарыдан -  Кенебай,
Кдрмыстан - Кэлдыбск, Әлібек, Айдабек. Қалдыбектен - Омар,  Оңғар, Сатыпалды, Томар,  Орымбай, 
Кдрсақбай,  Түлкібай.  Омардан  -  Жөрдем.  Сатыпалдьщан  -  Иманбай  одан  -  Наурыз.  Томардан  -  Ескдли, 
Доскдли.  Орымбайдан - Ескдли.  Әлібектен - Бисембай,  Сағи,  Бағи. Айдабектен -  Елеусін,  Елемес, Демесін, 
Сүйесін.  Демесіннен  -  Өтеғали.  Сүйесіннен  -  Мырзағали.
Абызмүрат
Абызмүраттан - Бабалы,  Балпан, Қорлыбай, Текелі, Түмен. Бабалыдан - Ақгайлақ, Нартайлақ, Сүтгайлақ. 
Ақгайлақган  -  Тоғыз,  Сегіз,  Смайыл,  Сары.
Тоғыздан  -  Көшек,  Қара,  Қойман,  Самарбай,  Есенбай.  Кешектен  -  Аламан,  Әлисан,  Есембай,  Жукер, 
Шапи,  Тайбағар,  Тауша.  Есенбайдан  -  Нағым.  Кдрадан  -  Бақман,  Қодар,  Үрімбет.  Бақманнан  -  Сапар. 
Қодардан - Мана. Үрімбетген - Биеш. Қойманнан - Әбен. Самарбайдан - Әділбай, Тасмағамбет, Жармағамбет.
Сегізден  -  Жүмағазы,  Ибрай,  Ораз,  Мырзалы,  Мырзағали,  Есәлі.  Жүмағазыдан  -  Меңдібай,  Бөгдебай, 
Шакай.  Ибрайдан - Даулет, Ташан. Ораздан - Есембай одан - Қойбағар. Мырзағалидан - Сайхадан, Уахатан.
Смайылдан  -  Дүйсенбі,  Дүйсәлі,  Жүмалы,  Өтөлі,  Кенжеәлі,  Өтеш,  Жалмүхат,  Иракат.  Дүйсенбіден  - 
Сисекеш.  Сисекештен  -  Ыдырыс,  Бисен,  Ахмет.  Дүйсәліден  -  Өтеш.  Өтештен  -  Жалмүхат,  Ирахат. 
Жалмүхаттан  -  Кдрес,  Ержан.  Ирахатган  -  Мүқаш.  Жүмалыдан  -  Әкімбай,  Есенелі.  Есенәліден  -  Есіркеп, 
Шалабай,  Ғабдолла.  Өтөліден  -  Нүғман, Лүкдан,  Айтжан.  Нүғыманнан  -  Хаби,  Қүбаш.  Лүқпаннан  -  Әйіп, 
Айсахат,  Атекеш,  Хами.  Әйіптен  -  Жанүзақ.  Жанүзақган  - Талғат.  Нығыметген  -  Мүбарак,  Ғабдолла.
Сарыдан  -  Ораз,  Ормамбет,  Байіт.  Ормамбетген  -Мүхан,  Қали.  Мүкдннан  -  Ізбасар,  Ажхан.  Ізбасардан
-  Жердем,  Дармен.
Байіттен  - Таңатар,  Сыдық,  Әубекір. Таңатардан  -  Қыдырыш.  Қыдырыштан -Қүрманғазы,  Дүйсенғали. 
Қүрманғазыдан - Тілеуғали. Тілеуғалидан  -Бақгығали,  Сайхан. Дүйсенғалидан - Асқар. Аскардан -  Мақсот, 
Серік,  Әлібек,  Өнербек.  Сыдықган  -  Салтаңбай.  Салтаңбайдан  -  Жүбанғали,  Зайғали.  Ж үбанғалидан  - 
Сарсенғали.  Әубекірден  -  Қүлкэй.  Зайғалвдан  -  Бисенғали,  Қорлыбай.  Қорлыбайдан -  Алтынелі,  Қойтан, 
Жақсығали,  Кенжеғали.  Алтынәліден  -  Ақгал.  Түменнен  -  Атағүл,  Түрке,  Баспан,  Жылгелді.  Атағүлдан  - 
Дербісәлі,  Дарбай,  Мақыбай,  Күлсатай,  Темірбай,  Алшын,  Келімсек.  Түркеден  -Сарыболат,  Кдсыболат. 
Баспаннан  -  Тілеке,  Маует,  Куат.  Тілекеден  -Елеусін.  Меуетген  -  Сегізбай.
Абызмүратүлы  Түменнен - Атағүл,  Түрке,  Баспан. Атағүлдан  - Азамат,  Саламат,  Сапыболат,Хасаболат. 
Азаматтан - Дербесалі, Дарбай, Манқыбай. Саламаттан - Тасемен, Жылкелді, Қүлетай, Темірболат, Алшын. 
Баспаннан  -  Тілеке,  Медет,  Қуат.  Тілекеден  -  Елеусін.  Медетген  -  Сегізбай.  Тасеменнен  -  Алик,  одан  - 
Алибек, Айталы. Желгелдіден - Қүрман, Сүлтан, Арыстан,  Кенжеғүл, Пендеғүл, Қүлетай, Теміртай, Алшын, 
Елеусін.  Қүрманнан  -  Утәлі,  Нетәлі,  Қүтәлі,  Сүйінәлі,  Сүйінғара.  Нетәліден  -  Есенғали,  Жүмағали. 
Есенғалидан -Бисекен, Айткдли, Жетпіс. Қүлетайдан - Төлеген. Төлегеннен - Ғүмар. Сүйінәліден - Аманғали, 
К^бдеш,  Байзолла.  Аманғалидан  -  Бақыт.  Сүйінғарадан  -  Хайролла,  Ғабдолла.  Хайролладан  -  Рамазан. 
Ғабдолладан  -  Кдзикан.  Сүлтаннан  -  Көкіш,  Бадім.  Кәкіпгген  -  Нығымет.  Бадімнен  -  Халимулла,  Бай. 
Арыстаннан -Түрелі.  Түрөліден  -  Байғали.
Кенжегүлдан -  Бекіш,  Баймүкдш.
Певдеғүлдан -  Мүкдш,  Еселі.
Күлетайдан - Жүмық.  Жүмықган - Ахметвлі, Абыкзй. Ахметөліден - Даулет,  Мұхамбеткдли. Даулеттен 
Төлеу,  Жүбан,  Серік.  Абықайдан  (Абдірахман)  -  Куанышқали,  Сүңдет.  Куанышқалидан  -  Нүрым. 
Темірбайдан - Балга. Балтадан - Еркінбай. Еркінбайдан - Серіккэли. Алшыннан - Төжік,  Маужік. Тежікген
- Кдцірөлі, Саздыбай, Мүхаш. Кддірөліден - Лүқпан.  Маужіктен - Рахмат, Жанғали, Әйіп, Суеп. Елеусіннен

-  Ш оқым,  одан  -  Айіп,Сүйіп.
Самурат
Самураттан  -  Жақсыбай,  Ж апалақ,  Өте.
Ж ақсыбай
Ж ақсыбайдан  -  Киікбай,  Мендібай,  Есенбай,  Қодаш,  Нүралы,  Шағай,  Пүсырман,  Көшербай,  Самбет, 
Ақылсатқан.
Киікбайдан  -Бердэлі,  Куанышәлі,  Мүхамбетәлі.  Бердөліден  -  Есқожа,  Қуанышқали.  Куанышкалидан  - 
Ерсүлтан.  Ерсүлтаннан - Байжан.  Маратган - Серікқали, Айтқали.  Меңдібайдан - Тілеубай, Бестау, Айдархан, 
Дастархан.  Тілеубайдан  -  Ақыл,  Қабыл,  Амандық,  Саткэн.  Кдбылдап  -  Байімбет,  Самбет  бүлардан  үрпақ 
квп.
Дастарханнан  -  Ес  > мес,  Есім.  Есімнен  -  Қанат,  Жанат,  Манат,  Байгазы.  Ж анаттан  -Бермаш,  Төлеген. 
Толегеннен - Өтеш,  Иманғали,  Қүрмаш. Иманғалидан - Сатқан.  Манаттан - Тәжібай,  Рахметолла. Тэжібайдан
-  Ермүхан,  Сисенғали.  Ермүханнан  -  Нсткдли.  Рахметолладан  -  Бораш,  Бақгығали.  Хабиден  -  Нәсіпқали, 
Тілеш, Тоқссйіт. Бораштан - Серікқкали.  Бақгығалидан - Мүрат, Қайырғали.  Нүральщан - Кдрасын,  Отарбай, 
Рауатар.  Мендібайдан  -  Тілебай,Бестау,  Айдархан,  Дастархан.
Пүсырманнан  -  Қонақбай,  Жылгелді,  Аралдық,  Бигедді.  Қонақбайдан  -  Ізтелеу.  Жылгелдіден  -  Бірөлі, 
Тінәлі, Дастан,  Ерәлі, Жаналы.Біраліден -  Қисым.  Ераліден - Аліш,  Қү рмаш. Аліштен - Жармаш, Пішенбай. 
Тінәліден  -  Бермаш,  Аймағамбет.  Бермаш тан  -  Қүдайберген.  Аймағамбеттен  -  Рахметтола,  Ж үмаш. 
Рахметолладан  -  Самалық,  Ғүбайдолла,  Файзолла,  Нәсіпкдли.  Самалықтан  -  Ізғали,  Қыдыр.  Нәсіпқалидан
-  Қажмүрат,  Ғайса.  Бигелдіден  -  Айшуақ.  Айшуақган  -  Тілеубай,  Тілеген,  Төлеуіш,  Ш амшен.  Тілегеннен  - 
Салахи  одан  -  Ихсан,  Хамит,  Темір.  Төлеуіштен  -  Ш арапи.  Ш амш еннен  -  Молдағали,  Куаныш,  Уахит, 
Хамит.
Аралықган  -  Ескэзы,  Ерғазы,  Жүмағазы,  Серғазы,  Ғүмар,  Оспан,  Дүйсе,  Нүрғазы,  Балғазы,  Беркәлі, 
Жаншуақ,  Жүсіпқали.
Есқазыдан  -  Мүхан.  Мүханнан  -  Хабдреш,  Бақытсиық,  Кенжеғали,  Дүйсенғали,  Ешімғали.
Ерғазыдан  -  Ш үкірзада  одан  -  Хамидолла,  Халимолла,  Ғайса,  Әсет,  Ғарифолла,  Нүрлан.
Ж үмағазыдан  -  Өтебай,  Төлебай,  Ажмүкаи.  Өтебайдан  -  Мүрат,  Бисехан,  Ғабдығали,  Ғабдысалық, 
Ғабдысиық.  Бисеханнан  -  Мүрат,  Тимур.  Ғабдысалықган  -  Куат,  Талғат,  Бақыт.  Ғабдысиықган  -  Мирас, 
Қалау, Мүкшын.  Мирастан - Дархан,  Нүрхан.  Кдлаудап - Олжас, Алмат, Дарын, Дастан,  Еламан. Төлебайдан
-  Оразғали,  Мүхтар,  Мүрат.  Ажмүханнан  -  Нүртан,  Бимен,  Бекес.
Серғазыдан  -  Толешқали,  Төлеген,  Қажығали.  Телешқалидан  -  Баянғали.  Баянғалидан  -  Мағаз,  Ғазез. 
Төлегеннен  -  Хайырғали,  Ыдырыс,  Кдуын.  Кджығалидан  -  Ихсанғали,  Ғабдығали,  Мүхамбетқали.
Ғүмардан  -  Өтеуіш,  Сағит.
Оспаннан - Сүйінғали.  Нүрғазыдан - Үмбеткдли. Балғазыдан - Ғабдығали, Кркекен, Ғабдысәлім,  Мусағали, 
Жүмағали,  Мендіғали, Хадум,  Ержақ, Теміржан,  Мажит, Хабдыхамит, Ахметкэли, Ақымқожа,  Ғабдысалық, 
Ф иаз,  Ғабдысейіт,  Ғабдыкдсым.  Беркәліден  -  Бисенғали,  Сисенғали,  Дүйсенғали.  Ж анш уақган  -  Ерғали, 
Қамар.  Ж үсіпкэлидан  -  Батырғали,  Аманғали,  Даулеткали,  Мусерғали,  Сәлімғали,  Сайдағали.  Тілеубайдан
-  Қабып,  Ақыл,  Амалдық,  Саткдп.  Кдбылдан  -  Байімбет,  Самбет.  Байімбегген  -  Бекен,  Ж анан,  Сүтемген, 
Телемген, Аякен.  Самбетген - Түржігіт,  Болекбай,  Коней, Доней, Қүнанқара, Сүйінғара,  Бүйдағара.  Бестаудан
-  Әкім,  Мақыл,  Тәуірберген.
Балғазыдан  -  Ғабдолғазы,  Сапар,Мүса,  Жүмағали,  Ахметқали,  М ендіғали,  Ахметқажы,  Кдбдысиык, 
Кдбдысейіт.  Қабдықасым.  Мусадан  -  Қажскен,  Ғабдіғалым.  Жүмағалидан  -  М ағзом,М ақсот.  Мендіғалидан
- Қадим. Ахметкджыдан - Ғабдыхамит, Мажит. Қабдысиықган - Ф  айыз. Беркалиден - Сисенғали, Бисенғали, 
Дүйсенғали.Мендібайдан -  Төлеубай,  Бестау, Айдархан.
Тілеубайдан  -  Кдбыл,  Ақыл,  Амалдық,  Сатқан.  Қабылдан  -  Байымбет,  Самбет.  Байымбеттен-  Көшен, 
Бекен,  Ж анақ,И темген,  Сүтемген,  Телемген,  Якен.  Самбеттен  -  Түржегіт,  Бөлекбай,  К өней,  Д өней, 
Қүнанғара,  Сүінғара,  Бүйдағара.
Баймүратган  -  Барлыбай,  Байназар,  Жарқын.
Ж ақсыбайдың ұрпағы Усадан -  Бисен,  одан  - Хамза,  Қапен, Асия.  Хамзадан  -  Кдлау,  Сағын,  Сағындық, 
Қалел,  Кенжебай.  Сағыннан  -  Ғимран,  Гүлнар,  М ирлан.  Ғимраннан  - Азамат,  Армат,  Асқар.  М ирланнан  - 
Айнүр, Айна.  Сағындықган  -  Светлана,  Айгүл.  Кенжебайдан  -  Ерлан,  Ержан.
Ж апалақ
Ж апалақган  -  Байғара,  Кедей,  Жамбол.
Кедейден -  Пышай,  Байшуақ,Узақбай.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет