Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Нүрғали,  Сейітқали.  Нүрғалидан  -  Тілеуғали,  Жақия,  Сагынтай.  Сағынтайдан  -  Ислый.  Сейпкалиданжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет48/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Нүрғали,  Сейітқали.  Нүрғалидан  -  Тілеуғали,  Жақия,  Сагынтай.  Сағынтайдан  -  Ислый.  Сейпкалидан 
Ғайса,  Жанша.  Ғайсадан  -  Қуат,  Самиғолла,  Хамидолла,  Амангелді.  Хамидолладаи  -  Аманжол,  Артур. 
Асқар,  Абай.  Амангелдіден  -  Нүрлан,  Ержан,  Сержаи.  Жаншадан  -  Биболаг,  Бақтыбай,  Жақсыбай. 
Биболаттан  -  Біржан,  Ерлан.  Бақтыбайдан -  Нүржан.  Кенжембеттен  -  Бсгәлі.  Бсголіден  -  Мүрат.  Жоныстаи
-  Темірболат  (шежіреші).  Жарастан  -  Хайдар.

ҚОРТЫҢДЫ
Жер  бетіндегі  халықгардың  әр  қайсысының  өзіндік  тарихы-  шсжіресі  бар.  Тарих  зсрттеушілердін 
пікіріншеде,  жәй  көңілмен  қарағанда  да  әлем  халықгарыныц  ішіиде  казак  халқы  өз  орныида  болуы  мен 
өзіндік  тарихы-шежіресі  жөнінен,  жазбалы  тарихы  жоқ болса  да,  әріден  аңызбен  тараған  мол  мүрасы  бар 
деуге  толык  сеніммен  айтуға  болады.
Оны осы Он екі ата Байүлы, Жетіру бірлестігі баска да үлыстардың шежіресін оқығаіша  кореміз.  Атадан- 
балаға  мирас  болып  келе  жаткдн  тарихымыздың  бір  таралымы  шежірені  үмытуга.  кейбір  сана  сезіміміздің 
төмеіщігінен теріс пікірмен бағалауға - түсінуге ешбір келісім болмайды.  Туыстық кдтынасты,  адамгершілік 
қасиеттерді,  кан тазалығын  сақгау,  бірлікке  жол үстайтын қүжат  -  Жеті атаны  білу.  Бүған  абай  карау үлкен 
парыз.
Соіідықган,  қоғамымыздағы  болып  жаткан  түрліше  өзгерістермен  бірге  әрбір  саналы  жанүя,  азамат, 
азаматшалар  кәзіргі  келешек  үрпақгарының  қанат  жаюында  шежіре  білуден  ешбір  зиян  жоқ  екенін  кәміл 
біледі.
Талай  ғасырлардан  аңыз  болып  айтылып  келе  жатқан  осы  бай  мүраның  негізгі  авторы  Халық.
Олай  болса,  оны  үрпақгары  үмыт  калдырмайды.  Әр  кезеңге  сай  өз  жалғасын  табады,  жаңарта  береді 
деген  сенім  мол.
Оқырман  қауымнан  үсыныс-пікірлер  болса,  төмендегі  мекен-жайға  салып  жіберуді  өтінеміз.
Орал  каласы,
Дзержинский  атындағы  көшесі,
105 үй, 4 пәтер.
Мүхамбеткдлиев  Сырлыбай 
тел.: 3-86-79
Орал  каласы,
Ауыл  шаруашылық  институт қалашығы,
Ғалымдар  ауылы,  3.
Ахметов  Ким  Ғүсманүлы тел.: 50-22-69

Авторлар  осы  кітаптың  жарық  коруіне 
биік  парасаттылық  танытып, 
царжылай  көмек  корсеткен:
Үлттық  банк  филиалының  директоры 
Гумаров  Қанат  Сәбитулына;
«Орал  облгаз»  АҚ-ның  президенті 
Мутаигев  Сагынбек  Хайдарулына;
«Ареал»  АҚ-ның  президента 
Еспаев  Қурман  Әділханулына;
«Жайықгеология»  АҚ-ның  президенті 
Дәуімов  Бисен  Ғайнешулына;
Батыс  Қазақстан  орман  және  биоресурс  территориялық 
басқармасының  бастыгы 
Оразгалиев  Марат  Нуржанулына;
«Оралэнерго»  АҚ-ның  президенті 
Отарбаев  Жетібай  Жолдасулына;
Орал  мунай  қубыр  басқармасының  бастыгы 
Мурінов  Сәрсенбай  Игалиулына;
Мемлекеттік  коммуналдық  кәсіпорыны  «Диагностикалық 
орталыгы»  директоры 
Ахметов  Бахтыгалига;
«Темірбанк»  филиалының  директоры 
Есқалиев  Ғали  Нәжмеденулына;
«Туран  Элем»  банк  филиалынық  директоры 
Ахметов  Миргат  Сисенгалиулына;
Алматы  қаласындагы  «Котек»  ЖШС-тің  президенті 
Нупов  Қупдыз  Шамақулына;
Ақсай  қаласындагы  «Ариадна»  ЖШС  директоры 
Ермолович  Татьяна  Николаевнага;
Батыс  Қазақстан  Ғалымдар  Одагының  төрагасы 
Исмагулов  Валерий  Дәулетулына;
«Андас»  оқу  орталыгының  директоры 
Әйтимов  Ақсерік  Сарыулына
шыңайы  көңілден рахмет  айтып, 
алгыс  сезімін  білдіреді!

ПАЙДАЛАНҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР
1.Абд-аз Закир,  Бейбарыс,  Каир,  1908.
2.Атшыбаев  Ә.  Кіші жүз.  Алматы.  “Өркен баспасы".  1996  ж.
3.Атшыбай Ә.  Шеркеш  шежіресі.  ’’Жоддас  және  К”  баспасы.  Алматы,  2000.
4.Аян,  Бибарыс:  (1223-1277 ж.ж.) / /  Егемен  Кдзақстан.  -  1994-  21  кантар.
5.Бичурин Н.Ф.  (Иакинф).  Собрание  сведений о  народах,  обитавших  в  Средней Азии  в древние  времена:  в
З.Т. -  М.-Л.,  1950 -  1953.
6.Бірімжаров  Б.  Кіші жүз жөніндегі бірер  сөз / /   Қазақ тарихы.  2000.  -  #5.  -  14  -  16  б.
7.Валиханов Ч.Ч.  Собрание сочинений в  5-т.  - Алма-Ата.  1984-1985.
8
.Востров  В.В.,  Муканов  М.С.  Родоплеменной  состав  и  расселение  казахов  (конец  XIX  начало  XX  вв.). 
Алма-Ата,  “Наука”,  1986.  -  256 с.
9.Гумилев Л.Н. Древние тюрки.  -  М.:  Клышников-Комаров и  К.  1993.  -  501  с.
Ю.Ә.  Ғабдуллин.  Саржала. Атырау қаласы.  1995  .  -  50 б.
11.Ж.  Дауренбекүлы,  С.  Қүттыбайүлы. Алты ата  Әлім.  Алматы  .  1992ж.-  32  б.
12.Жайсан Ақбай.  Алшын  -  От - Ана.  Орал  каласы.  „Полиграфсервис„баспасы.  163  б.
ІЗ.Зиманов С.З.  Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX в.  - Алма-Ата:  Изд-во 
АН  Каз ССР -  1960.  -  296 с.
14.F. Жүмашев.  К,  Ғабдуллин.  Шежіре<Берііц руының Себек, Жайықжане Есен аталары>. Атырау.  1999ж.- 
107 б.
15.Қ.  Жүмашев.  Пүсырман үрпақіары.  / /  Атамекен.  2000ж.  -  #28
16.Қазақ шежересі.Атамүра  -  К^ізақстаіі. Алматы, 1994.
17.Кдзақ Совет энциклопедиясы XI  - XII.  Алматы.
18.Қазақгың ру-тайпаларының күрылымы.  Алматы.  “Рауан”  баспасы.  1991.
19.  Б.  Кджымүратүлы.  Арка жеріндегі кіші жүз  рулары.  / /  Сарыарка,  1998  -  #
3
.  #4.  - 
88
  -  95  б.
20.Кенжалиев  И.  -  Ноғай қазақ// Орал Өңірі.  1996  -  10  қыркүйек.
21.Кудайбердиев  Ш.  Родословная тюрков, киргизов,  казахов и ханских династий.  - Алма-Ата: Жазушы;  СП 
“Дастан”;  1990 -  177 с.
22.Кюнер  Н.  Өнтүстік  Сібір  Орталық  Азия  және  Қиыр  Шығыс  халықгары  түралы  Қытай  мәліметтері.М 
1961.
23.Лившин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей /  Под. ред. М.К.Козыбаева.  - 
Алматы:  Санат,  1996.  -  656 с.
24.Маданов  X.  Кіші  жүздің  шежіресі.  -  Алматы: Атамүра  -  Казақстан.  1994  -  168  бет.
25.  Мамутов Н. Адай тарихы: аңыз шежіре// Жүлдыз.  -  1997.  -  #10 -129 -  132 б.
26.Манғыстау энциклопедиясы.  - Алматы,  1997ж -  387 б.
27.Мүканов С.  Халық мүрасы (Тарихтықжене  этнографиялық шолу). Алматы,  “Қазақстан”,  1974.  -  235 бет.
28.  Мүхамбеткалиев  С.  , Ахметов  K.F.,  Ғабдуллин X. А.  Сүлтансиық шежіресі.  Орал  қаласы.  2000 ж.  191  б.
29.Назарбаев Н.Э. Тарих толқынында - А.: Атамүра,  1999.  -  296 бет.
30.Неталиев  М.  Он екі ата Байүлы. Ж .// Кдзақстан әйелдері,  -ғ 2.  -  8,9 бет,ғ 
6
  -  10-11  бет,  ғ 
8
-  10,11  бет,  ғ 9

10-11
  бет,  ғ 
10
 - 
10,11
  бет,  ғ 
11
  - 
10,11
  бет,  ғ 
12
 -  12,13  бет.
31.А.  Рязанов.  Исатай Тайманүлы. Алматы.  Казахстан.  1996г.  -  176  б.
32.Сағынов  Т.  Каратобелік  “Алаша  шежіресі”.  Орал  каласы.  2000
33.  Салгарин  К,  Казакта жүз қайдан  шыққан? / /  Кдзақстан коммунисі,  1990  - 
# 6
  маусым  -  78,  83  б.
34.Табылдиев  X., Калмүратов А. Кіші жүз рүлары/шежіресі мен тарихы/. - Алматы Ер - Дәулет Казақстан, 1994,
-  108 бет.
35.Тынышбаев М.  Материалы к истории киргаз-казахского народа.  - Ташкент,  1925.  -  75 с.
36.Тынышбаев М.  Великие бедствия... Алматы,  1992.
37.Толыбеков  С.  Казак шежіресі.  - Алматы:  Кдзакртан,  1992.  -  144 бет.
38.Толыбеков С.  Общественно-экономический строй казахов в XVII -  XIX вв.  -Алма-Ата,  1959.  - 488  с.

АЛҒЫ  СӨЗ
МАЗМҮНЫ
к і р і с п е ..............................................................................................." \ \ Z Z " Z \
І-тарау. 
Он  ею ата  -  Байүлы......................
ҚЫДЫ РСИЫҚ.......................
ШЕРКЕШ..............................
БАҚЫТСИЫҚ..........................
Ы СЫ Қ....................................
СҮЛТАНСИЫҚ..............................
М АСҚАР.......................................
АСҚАР...........................................  
4
ТА Н А ....................................................  
9
АЛАШ А.....................................................  
I
ӘЛ КЕ.................................................................. 
16
ЕСЕНТЕМІР......................................................... 
17
ТАҒЫБЕРЛІ................................................................... 
17
ТОҚСҮЛЫ..................................................................................  
17
Т А З ....................................................................................................................17
А Д А Й ...............................................................................................................   18
ҚҮДАЙКЕ................................................................................................... 18
КЕЛІМБЕРДІ............................................................................................. 18
БЕРІШ.............................................................................................................. 18
СЕБЕК..........................................................................................................18
ЖАҢБЫРШЫ............................................................................................ 19
БЕСҚАСҚА (Жүсіп)................................................................................. 19
Ж АЙЫ Қ...................................................................................................... 20
ЕСЕНҒҮЛ.................................................................................................... 20
ҚАРАТОҚАЙ............................................................................................. 20:
ЖАППАС.........................................................................................................2 К
ЖАНСАРЫ.................................................................................................. 21
ҚИЯҚЫ ........................................................................................................21
ШАЛТАҚ..................................................................................................... 21
АЛТЫН............................................................................................................ 221
ІІ-тарау  Жетіру.................................................................................................22
ТЕЛЕУ...............................................................................................................22:
ГАМАДАН.......................................................................................................22:
ТАМ А................................................................................................................22'
ТАБЫ Н............................................................................................................ 22'
АҒЫ М........................................................................................................... 22!
БОЗЫМ.........................................................................................................22!
ТОҒЫМ(Тарақгы).....................................................................................23(
КЕРДЕРІ.......................................................................................................... 23<
ЖАМБАС......................................................................................................23:
ЖАБАҒЫ......................................................................................................23<
ҚҮТСИЫҚ.................................................................................................. 24<
ҚҮЛТАЙ.......................................................................................................242
КӨТЕРМЕН................................................................................................ 242
КЕРЕЙТ........................................................................................................... 244
ЖАҒАЛБАЙЛЫ..............................................................................................245
III  -  тарау 
Төре,  Төленгіт,  ІІоғай-қазақ шежіресі................................. 247
Хаңдар  шежіресі.............................................................................................248
Т Ө РЕ ................................................................................................................. 255
ТӨЛЕНҒІТ.......................................................................................................259
ТӨРЕ..............................................................................................................260
ҚАЛМАҚ......................................................................................................270
ҚЫ ТАЙ ........................................................................................................ 270
НОҒАЙ- ҚАЗ А Қ .............................................................................................271
ҮЙ С ІН .......................................................................................................... 27S
ҚОЯС............................................................................................................
277
ҚАЗАНҚҮЛАҚ...........................................................................................2X1
ҚОСТАҢБАЛЫ  ......................................................................................... 284
ҚОРТЫНДЫ..................................................................................................... 
286
ПАЙДАЛАНҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР  .................................................................288
Ш
 
289

Мүхамбеткалиев  С.,  Ахметов  К.Ғ., 
Ғабдуллин  Х.А.
Байұлы  мен  Жетіру 
және  Төре,  Төлеңгіт,  Ноғай-қазақ 
шежірелері
Орал қаласы 
2002  жыл
Басуға 01.03.2002 қол қойылды.
Қалпы  200x290.  Қағазы -  офсет.  Гарнитурасы - Таймс. 
Таралымы  1000 дана.
“Полиграфсервис”  баспаханасы.
Орал қаласы,  ХЛурин  көшесі,  121.
Тел.  50-51-46

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет