Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт



жүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет45/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

шсжіресііаде 
аталатын  аталар  мен  аралас  тарихы  бар  Ноғайлы  аяқгап,  Ноғай-қазақ үлыныц  шсжіресіне  тоқгаламыз.
Ноғай-қазақ
Ноғай-казақгардың  шығу  тарихына  байсалды,  ақьілмен  асықпай  гаддау  жасау  керек  Ойланыңқырап 
арғы-берп  жағына  тарихы  түрғыдан  карасақ Ноғай-кэзақгың  арғы  түбі  Ноғай  деугс  нсгіз  боларлық түстар
ар.  Бүл  арада  бір  мәселенің  басын  ашып  айтуымыз тиіс.  Ол  Ногай-қазақ пен  Ноғайды  шатастырмау.
Ноғай-казақ  туралы  әр  түрлі  пікір  қалыптасуда.  Мөселен-Патша  әкімшілі  Самардан  жер  аударған
оғаилардың  бір  тобы  қашып,  қазақ  арасына  қоныс  етеді.  Содан  олар  Ноғай-кдзақ атанған деген  еңгіме 
барын  барлықгарымыз  білеміз.  Ол  туралы  аңызда  бар.  Оңдай  аңыздыц  үзын  ырғагы  баспа  беттерінде 
жазылдьща.
Онда қазақ ханы (кім екені айтылмайды)  Беріштің Себек атасынан туған Жанбайдың немерссі Саржалақ 
батырды шақырып:
-Бүлар  бөтен  емес,  кавдас  бауырларың.  Жер  бер,  үстіне  үй  тік.  Алдына  мал  сал.  Бүрын  Ноғай  еді  евді 
қазақ болды.  Руының  а ты  Ноғай-казақ болсын.  Беріш жетірыс  едің,  жаңа туыстарыңмен  сегізарыс  болдың
- депті.
Сөйтіп,  Саржалақ батырдың бастауымен 71  жаны бар 25 үй  1750 жылы Ақтөбе облысьшың Темір ауданы 
Айдархан  қолтығына  келіп,  жаңа  қоныс  тебеді.  Осылай  арғы  шығу  тегін  Сахмармең  байланыстырушылар, 
сендер  Самардан  кдшып  келген  Ноғайдың  түқымы  екенсіңдер  ғой деген  әзілмен  аяқгайды.
Мүнысына  Ығылман  Шөрековтың:
Беріш  Шомбал  Ноғайды,
Хан  касында  бақ қонған,
Беріш  болып,  сіңісті,
Атасы  келіп  Сахмардан 
Жалған  емес,  бүл  сөзім,
Қарттардан  алып,  жатталған  -  дегенімен  анықгайды.(Ю)
Ноғай-кдзақ  жайындағы  осы  айтылған  әңгімелерді  жоққа  шығармай,  оиыц  торкіні  1800  жылдары 
Жәңгірханның  әкесі  Бөкейдің  төңірегіненсн  келгендердіц  ішінде  Ноғай-кдзақтар  болудан  шыккдн  екеиі 
түсінікті.
Ал,  баска  жерлердегі  (Қазақстаішыц  әр  жеріндегі)  Ноғай-қазақ  деп  аталуы  кэйдан  шықкан.  25  үй  ол 
жерге  негіз  болама?  Қолда  бар  Ноғай-қазақ  шежіресінің  айтуынша  бүған  сшкдндай  нсгіз  жоқ,  жой, 
зерттелмей,  әзілден  шықкзн  әңгімелер  екеніне  көзіміз  жетті.
Тарихтан  мо^ьм  Едігеүлы  Нүриден  билік  еткен  Ноғай  мемлекеті  400  жылдай  Қырым  мен  Еділдіц 
арасындағы  кең далада өмір  сүреді.
Патша үкіметінің зорлығы мен Қалмак-Жоңғар шапқыншылығьшыц нәтижесінде ХУ1  ғасырда ьщырап, 
қоныстарын  аударды.  Кейіннен  екіге  бөлінді.  Үлкен  Ноғай  Ресейге  тәуелді болды.  Кіші  Ногайды  Едігенің 
үлкен  баласы  Нүриденнің  Бакдсынан  туған  бесінші  үрпағы  Сарының Жүсібі бастап  1557  жылы  Жайықтан 
өтіп  Арал  теңізіне  дейінгі  жерде  бір  неше  Ноғай  үлысын  қүрды.  Осы  үлыстың  феодалдары-саудагерлері 
кдзақ хандықгарымен  араласып  сауда-басқа қатынастарды күшейтеді.  Бірақ,  бүл бетке  келгендердің бірлігі 
болмай Әмір би- Мырзалар өз ара қырқысуын тоқгатпайды. Орманбеттің бастауымен он сегіз жылға созылган 
Шах-мамаймен  оның  баласына  қарсы  Өлеңті,  Шідерті,  Аңкдты,Жайык,  Тарған  жақга  болған  кырғын 
соғыстар  болды.  Сол  согыстардың  кезівде  Ормамбет  өледі.  Ормамбет  өлген  соң,  өзара  үзақ қакхыгыстан 
Ноғайлар  үсті-үстіне  бөлініп  қазақ арасына  ауады.
Ноғай-қазақгың  тарихына  үңілушінің  біреуі  Мүхамбетжан  Тынышбайүлы  Ноғайлардың  осындай  ауа 
көшуі,  Ноғай-кдзақ  деген  атауды  анықгай  түсуді  аяқгады  деп  жазды.  Кдзақ  жерінде  Ноғай-кдзақ  деген 
этникалық қүрамның қалыптасуын дәйекші зерттеушінің біреуі Шохан Уалиханов болатын.  Оның айтуынша 
Ноғай  мемлекеті  ыдырағаннан  кейін  Ноғайлар  казақ  жеріне  қоныс  аударып,  қазақтармен  туыстық 
қатынастар жиілеп,  жақындай түсті.  Осыдан Ноғай-қазақгы  ’’Бауырлас  ордасы  - деп атаған дейді.(7)
Бүл  атау Ж әнібек ханньщ түсында  басталып Қасымхан мойындаған.  Кдкназар ханнан  түсындагы  орлеу 
дәуірлерінде  Ногай-казак  деген  атау  оның  көбірек  естілген  өңірі  Кіші  Жүз  даласы  десек  кдтелеспсйміз. 
Оған атакты  Ноғайлы  шайырлары Асан,  Қазтуған,  Шалкиіз, Досмамбет,  Тіленші жырларының осы олксдс 
мол тарауы және  сақталуы дөлел  болады.  Көңідцен  шықпайтын бір жағдай сол  замавдарда  „  огаи-  кдзақ,, 
Деген  атау  болмағаны  анық  екені.  Ноғай-кдзақ үлысының  кдлыптасуы  үзак мерзімді  кдмтиды.  Оныц  кдн 
араласудан  болған  қүбылыс  екені даусыз.
Ең бастысы осы халықгардың рухани, діні,  экономикалық, сауда-саттықгары, шаруа жүргізулері, көшіп

қону,  ’’Өрісте  малдары,  жастықга  бастары  бірге”  -  болған  дегендей  жарастық-сыйластықтары  үзілмей 
келген.  Бір-біріне  деген  сенімдері  жогалмай,  адалдықтарына  күмэні  болмаған.  Қыз  алып,  қыз  беріп 
қүдандалы,  нағашы-жиенді  дегендей  тамырлары  тереңге  кеткен.  Олар  Кдзақ  иемесе  Ноғай  деп  атауға 
келмейтіпдей  дәрежеге  жетіп,  өзара  сіңіп  кеткені  сопша,  өйткені  қозіргі  олардан  тараган  үрпақтар  ондай 
аралықгы  сезбейді,  білмейді.  Қазақ,  Өзбек,  Қырғыз т.б  үлттар  сиякты,  төрт  таңбалы деп  аталатын  Ноғай- 
қазақгардың  бастарынан  талай  кезендер  өткен  -  этникалык атау.
Қашудан,  көшуден,  біреулердің  атауынан  емес  өзінің  осындай тарихымен  қүбылысынан  өзіндік орыны 
бар  халық.  Осы  кезге дейін  кззақгың  қазақ деп  аталуы талай  ғалымдар  зерттеп  әлі  күнге  дейін толык жан- 
жакты  мәлімет болмаганы  сияқгы,  тек жоғарыда  айткдн  болжаумен  кзнағат  етуіміз  керек.  Ноғай-кдзақ деп 
аталғанмен таза казақтың баласы,  казакгың барлық әдет-ғүрпын үстанады.  Салт-санасын сактайды.  Жалғыз 
айырмашылығы жүзге  кірмейді.  Ноғай-қазақ деген  үлыс  болып  калды.
Жоғарыда  Ноғайдың  кдла  берді  Ноғай-казақтың  өзіндік,  үлкен  тарихы  бар  дедік.  Соның  бір  дәлелі  - 
абыз-жыраулар атасы Ноғайлы философы -  Шайыр-Асан.
Асан  шежіресі
Асан шежіресі аңыздан,  ығылым заманнан келе жатқан,  әлі толык зертгелмеген дүние.  Соған карамастан 
айтушылар  өздерінше  бір  неше  нүскд  да  баяндайды.  Солардың  бірінде:  Анестен  -  Мадат,  Оқас,Ғажжат, 
Сыбайды  туғызады.  Ғажжагган  -  Ногай-Татар,  Баиел,  Қүрт  т.б.  Ноғайлар  бірнеше  атаға  бөлінеді.  Соның 
біреуі Үйсін,  осы Үйсіннен  Асан  атаны тудырады.  Ал,  аңызда Асанды  бірде  Ноғай,  бірде  Кдзақ дейді.  Сол 
кезде  екеуінің  арасы  ашылмағандықган  талас  тудырмайды.
Ә.Дербісәли “XV-XVIII ғасырлардағың Қазақ поэзиясы”  -  деген еңбегінде Асан Үлы жүздің шежіресінде 
аталатын  Шыңғыс  ханның  замандасы  Майхы  бидің  алтыншы  немересі  деген  пікірді  колдайтын  біркатар 
тарихы  деректер  келтірген.  “Қазактыц  бір  сыпыра  рулары  бүл  кезде  әлі  Ноғайлы  деген  атпен  өмір  сүрді. 
Олардың қазақхалқына қосылуы ХУ1  ғасырлардың орта,  тіпте  аяқ шеніне дейін  созылды”  - делінген.  Асан 
шежіресі  Ногай  тарихымен  байланысты  екені  тарихтан  мәлім.  Қолдағы  ел  аузынан  алынған  деректер  мен 
Шайырдың сөз саптауына сүйенгенде  тәрт таңбалы  Ноғай-кдзақгың Үйсінінен  -  Бабыл(Биакд).  Бабылдан
-  Шімген,  Бозторғай.  Шімгеннен  -  Орыс.  Орыстан  -  Сүйін,  Айса.  Сүйіннен  -  Тәліп.  Тәліптен  -  Сабит, 
Мақсот.  Сабиттен  -  Хасан  (Асанқайгы),  Кдзтуған,  Шерхат.
Кдзтуған  1460-1480  жылдарда  тарихта  бар.  XV ғасырдыд  аяғында  өз  қарауындағы  руларды  өзімен  бірге 
Еділден  қазақ  ортасына  өткені  өз  алдына  бөлек  әңгіме.
Асаннан  -  Абат  (Моласы  Ақтөбе  өңірінде).  Асанқайғьщан  қалған  бірден-бір  қүнды  ескерткіш,  оның 
“Алты  атанға  қос  артып,  алты жыл қоныс қарадым”  - деп әр жерлердегі жайлы  қоныстарды  мактап айтқан 
философиялық толғаулары  еді.
Ноғай-қазақгардың  атаулары  әріден  Ноғайлардың  түпкі  аталары  аты  мен  аталуына  осы  Асан  жәйлі 
айтылған  жәйітгерденде  хабар  алуға  болады.
Ноғай-қазақ
Ноғай  қазактар  Батыс  Қазақстанның  казіргі  Жөнібек,  Казталовка,  Бокейорда  аудандарында  түрып 
сақгалып келген ел ішінде  „  Төрт таңбалы  Ноғай қазақ,, дейді.  Олар: Үйсін,  Қояс, Қазанкүлақ, Қостаңбалы 
төрт арыс дегсні  осылар. Әрине,  Ноғай кдзақтың тәрт арысынан да көп рулардан қүралғаны анық.  Мысалы 
Иманбай  Иманғазиевтың  қол  жазба  шежіресінде  Ноғай  кдзақты  Шәйзада,  Шәймардан,  Кдзбек,  Даулат, 
Қояс,  Қияс,  Кдзанқүлак,  Қабыкдй,  Тама,  Дулат деп  он  атага  таратады.
Кенжалиев  И.  деректері  бойынша  Ноғай  казақ  билері  Бәкей  сүлтанмен  іргелес  жүріп,  1802  жылы  ол 
Нарын  жағына  кешкенде  бірге  келеді.  Ең  сенімді  қолдаушысы  болғасын  болар,  Бөкей  Алаша  руымен 
Ноғай казақкд Сары өзен бойынан ең тәуір жерді береді.  Нияз Орақаев бастаған Ноғай  қазақгар Жақсыбай, 
Қараоба,  Кішей өңірінен  қырлықкз  караған жерді Жасқүс  күмын жайлаған.  Жәнгір хан  болған  соң  Ноғай 
қазактың баскдрушысы  Шомбал  Ниязов болып  ханның сенімін ақгайды.  Ханга қарсы көтерілістер кезінде 
Жәнгірді  қолдап  отырады.  1828  жылы  хан жанынан  Кеңес  қүрылганда  Шомбал  12  санаттың  бірі  болған. 
(20)
Ноғай  кдзақгар  арасында  сауатты  адамдары  көп  болған.  Халықган  жиналған  „Оку  қоры,,  есебінен 
Батырқайыр  Ниязов  Орынбор  гимназиясын,  сосын  Санкт  Петербург  университетін  бітірген  алғаш  кдзақ 
болды.  Ол правитель заң қызметін атқарды,  халқының байсалды адал азаматы атанды.  Мажит Шомбалов та 
Орынбор  гимназиясын  үздік  бітіріп,  ел  қаржысымен  Қазан  университетін  аяқгап  елде  дәрігер  болды. 
Облобкомда  бөлім  менгерушісі,  денсаулық халқомы  болып,  көп  еңбек  етті.  Ногай  кэзақ  Ғүмар  Кдрашүлы
-  қазақгың үлы  перзенті,  тарихи түлға.

ҮЙСІН
Р 
Әи£с 
Сараитын  деРекгеРІ  бойынша  орта Жүздің  Үйсін  кауымы  1219  жылдан  1428  жылдар  аралыгында 
Едш-Жаиық  төнерепвде  ғүмыр  кешкен.  Ал  Жайыктан  кеткен  кезде  Ноғайлыда  қалған  Үйсіндер  кейін 
казақ  қа^імына  енщ  Үйсш  атын жоғалтпай  Бөкей  Орда  Жәнібек  аудавдарыпда  орналасып  калган  дсгсн 
адыздар  бар  (  Кдзақстан  өйелдер журналы”  12,  2001  жыл,  13-16  бет).
Үйсіннен  -  Бабыл.  Бабылдан  -  Шімген,  Бозторғай.  Шімгеннен  -  Орыс.  Орыстан  -  Сүйін,  Айса. 
Бозторғайдан  - Дойнаш,  Ақгорғай,  Ақгүби.
Дойнаш
Дойнаш  өзіне  туа  біткен  кдйрат  күші,  батылдығы  мен  ақылдылығы  аркдсыіща  батыр  атанған.  Хан 
сарайында  өзінің  ықпалы  мен  беделі  болған  адам.
Дойнаштан  -  Биякай,  Мүстафа.  Бияқайдан  -  Түменбай,  Бөрібай,  Түрікпенбай,  Келімбет.  Келімбетгсн  - 
Көзей,  Жанакай,  Қартмамбет,  одан  -  Есекей,  Бекей,  одан  -  Әжібай,  Аралбай,  Бэйдеу,  Жөндей,  Ертай, 
Көрпебай.  Ертайдан  -  Оразалы,  Сарқүл,  Түрдәлі,  Қыдырәлі,  Жүсіпәлі.
Оразәліден  -  Қоржық,  одан -  Уали, Ахмет,  Шөтек,  Мүхамбет.  Уалиден -  Мырзағали,  Минаж,  Қазиолла. 
Мырзағалидан - Жеміс, Амангелді.  Уалиев Амангелді Жөнібек ауданында  комсомол, партия органдарында, 
Свердлов  совхозының  директоры,  аудандық  кеңестің  атқару  комитетінің  төрағасы  қызметтерін  аткзрды. 
Ноғай  қазақ  руынің  Үйсін  және  Қояс  бөлімдер  шежіресін  қүрастырушы.  Амангелдіден  -  Елдос,  Ержап, 
Жандос.
Мүқашқалиев  Өмірзақган  -  Рашид,  Ақылбек,  одан  -  Темірлан.
Ахметтен  -  Қияс,  Шамғон,  одан  -  Маркс.
Шәтектен  -  Кдлен,  Есентай.  Кдленнен  -  Ақболат.  Есентайдан  -  Нүрболат.
Саркүлдан  -  Биташ,  Қүлжаман,  Есмағүл,  Мырзалі.  Биташтан  - 
Рахметолла,  одан  -  Уасиля,  Мақым, 
Ильяс,  Қойбак,  Тайыр.  Уасиляның жолдасы Бақауов Хафез  Кдзақстан  Компартиясы  Орталық Комитетіпіц 
аппаратында  үзақ  жылдар  партия  комиссиясының  председателі  болды.  Мақымнан  -  Телман.  Ильястап  - 
Ғабит,  Қүзайыр.  Қойбақган  -  Қабылқайыр,  Қабыл.  Қабылдан  -  Нуржан,  Нүрбек.
Есмағүлдан  -  Табылтай.
Қүлжаманнан -  Искдқоның үш әйелінен 25 үл мен қыз болған.  Олар -  Сыдиық,  Мүхамбстэлі,  Мүхапалі, 
Сақыш,  Мәстура,  Қүспан,  Ғүмар,  Мария,  Мақпал,  Қасен,  Ажар,  Асия,  Үлбөбек,  Саркыт,  Сансызбай, 
Жамелетден< Шапет>, Кдзиза, Козина, Уахит, Зәкей, Заки, К^пеза, Жамиля, Кдсым,  Рыстай. 
Мүханолиідсн
-  Мусабек.  Қүспаннан  -  Қымбат,  Тоташ,  Марфуға,  Ғилман,Өтебай,  одан  -  Ғалым,  Эльмира,  Азамат. 
Қүспанов  Өтебай  Оралдағы  педагогика  кадрлар  біліктілігін  арттыру  институтыныц  ректоры.  Ғүмардан  - 
Гүлжиян,  Сабит,  Малік.  Сабитген - Кднат, Лаура,  Кдйрат.  К^наттан - Малика,  Рината.  Кдйраітан -  Камиля. 
Искаков  Сабит  Алматы,  Атырау,  Мангыстау,  Орал  облыстарында  Облыстық  түтынушылар  одагыныц 
төрағасы  болып  үзақуақыт  қызмет  еткен.  Мақпалдан  -  Мүстахим,  Қашия.  Мүстахим  Билялүлы  Ыхсанов 
қоғам  кзйраткері,  ол  туралы  кейін  өнгіме  болады.
Кдсеннен  -  Еркін,  одан  -  Арман.  Жәмелетденнен  -  Салауат,  Жүмағүл.  Салауатган  -  Жайхат,  Есболат. 
Жүмағүлдан  -  Темірболат,  Есенгедці,  Жанболат.  Қасымнан  -  Талгат,  Сырым.
Шарімбет  сайын  жайлаған  Үйсін  аталарының  бірі  -  К^релүйсін  Егізбай,  Бадаш,  Дише,  одан  -  Ахмет, 
Сабыр,  Рахымғали,  Шүкір,  Әуес.  Ахметтен  -  Мақот,  Ғүбайдолла.  Сабырдан  -  Наурызбай.  Рахымғалидан  - 
Ерсайын,  Қүсайын.  Наурызбайдан -  Жанбыл,  Манарбек.  Егізбайдан -  Сүйіндік,  одан -  Рахметолла, Татан. 
Егізбаев  Рахметолла  (1924  -1983)  Жәнібек,  Бөкейорда  аудандық  партия  комитетініц  бірінші  хатшысы, 
облыстық  көсіподақгар  советінің  төрағасы  қызметін  аткдрды,  акын.  Татаннан  -  Әубәкір,  одан  -  Қазбек, 
Арман.
Үйсін  үрпағы 
Түменбайдан  -  Бөрібай,  одан  -  Түрікпенбай,  одан -  Дінкуат. Дінкуаттан  -  Сүйінішэлі, 
одан - Жүніс, одан - Сүлтанғали, одан - Лүқпан (модца). Лүкпаннан - Ғалимат, Ғиниат,  Нүрболат.  Ғалиматтан
- Айқын,  Талғат.
...Зүлаттан  -  Қәнай,  одан  -  Абухан.  Абуханнан  -  Ғабдірахим.  Абуханов  Ғабдірахим  -  ғалым,  үстаз  коп 
жылдары  Орал  педагогикдлық  институтының  оқу  жөніндегі  проректоры  болып  кьізмет  аткдрды  Копай 
Жәнгір хан түсында аты  шықкан сері бай адам болган.  Оның ағайындары  Есекен,  Сисемолі.  Сисемолщен
-  Ғүсман,  Хамит,  Төлеген,  Үлмекен,  Кдлес.  Сисемәлиев  Ғүсман  майдангер  үзақ жылдар  боиы  денсаулык 
сақгау саласында үздік жүмыс  аткарды.  Ғүсманнан  -  Гүлнар,  Шафхат,  одан  - Адик. 
өлегеинсн 
арал, 
Кдйырболат,  Ерболат,  Рая.  Сисемәлі  қызының  жолдасы  Бисен  Жүмағалиев  Орал,  Кекшетау  облыстык. 
партия  комитетінің  секретеры 
болып  жүмыс  жасады,  ғалым,  Республиканың  тарихын  жақсы  білсин 
адам.
Есекеннен  -Әубөкір,  одан  -  Арысинпии,  Сүлтаигали,  Сеіггкаяи, 
А в дй іс. 
Сүм а„н.я  -  Мепдшаи.
275

Өтеғали қажыдан  - Айтқали,  одан -  Ғарифолла,  одан  - Абай,  Болат,  Малік,  Бауыржан.  Абайдан  -  Тілек. 
Бауржаннан -  Ержан. Малік тен -  Арман,  Ильяс.  Болагган -  Кднат.  Көшектен -  Нүркдиат,  одан - Самиғолла, 
Қазиолла,  Қдиат,  Қдйрат,  одан  -  Жомарт,  Жүмағүл.
Көрпебайдан  -  Абдолла,  Сапыш,  Ғизат,  Малай.  Абдолладан  -  Нығмет,  одан  -  Төкес,  одан  -  Хамит, 
Мейрам,  Нуржан.  Сапыштан - Закария, Болат,  Сары.  Закариядан - Жәудә,  Бисенғали.  Сарыдан -  К^шиолла, 
Зейнолла,  Самиғолла.Ғизагган  -  Қойшыбай.  Малайдан  -  Берік,  одан  -  Мәди,  Сәди.  Сәдиден  -  Мүрат, 
Қобылан,  Ерлан,  Миржан,  Кенжебек.  Қобыланнан  -  Алмас.
Сейтәліден  (Сейіт)  - Жақыпөлі,Халел. Жақыпәліден - Татен,  одан  -  Максот,  одан  -  Ғимран, Аманжол, 
Мереке,  Мирбол,  Нурбол.  Халелден  -  Тастанбек,одан  -  Хаби.
Сары  Үйсін
Бәйдеу  Сары  Үйсін  атанып  кеткен,  одан  -  Ташкен,  Султан,  Түман,  Қали,  Сакен.
Ташкеннен  - Төке,  одан - Ермүхан,  Нүрмүхан,  Әлмүхан. Жүністен  -  Ақбала,  одан  -  Бисентай,  Төлеген. 
Сүлтаннан  -  Қоныр,  одан  -  Чапай.  Түманнан  -  Қынаш,  Кднатбай,  Отарбай.  Кднатбайдан  -  Бауыржан. 
Туманов  Бауыржан  Жымпиты  ауданын  баскзрып,  кейін  Батыс  Кдзақстан  облысы  әкімінің  орынбасары 
қызметің  атқарды.  Бауыржаннан  - Арай.
Кдлиден  -  Төлеген,  Сансызбай,  Сабыр.  Төлегеннен  -  Керей,  Аскар,  Ерлан.  Керейден  -  Тілеужан, 
К^былжан. Аскдрдан -  Ғалымжан,  Кднатжан, Әлімжан,  Руслан.  Ерланнан  -  Бауыржан,  Байжан,  Жуматай. 
Сансызбайдан  -  Сайын,  одан  -  Алтымбек.  Сабырдан  -  Тілек.
Сакеннен  - 
Кенжіғали,  Көбентай.  Кенжіғалидан  -  Махот,  Мақсот,  Жібек,  Шмит,  одан  -  Мақсат, 
Миршат.
Көбентайдан  -  Яху.  Қаратайдан  -  Бахыт,  одан  -  Салауат,  Сағыдат,  Нүрбек,  Жақсыбек,  Айбек,  Самат, 
Абзал.  Салауагган  -  Үлан.
Жанақай
Келімбетүлы  Жанакдйдан  -  Шәрімбет,  Қазақ.
Шәрімбеттен  -  Нүрақай,  Шабан,  Қүлет,  Қодар,  Орат.
Шабаннан  -  Ахет,  Баімбет,  Бижан,  Қүрманәлі,  Асахай,  Жанәлі,  Арыстанғали.  Ахеттен  -  Мүхамбетәлі, 
Ақыш,  Қыдыш,  Сейтәлі,  Шыналы,  Жақия.  Мүхамбетөліден  -  Муса,  Исатай,  Ишатай,  Сүлтан.  Мусадан  - 
Шахот.  Исатайдан -  Елемес,  одан  - Мәди.
Ақыштан  -  Төлеп,  одан  -  Хамидолла,  Мути,  Әшу  (Ильяс),  Елеукен,  Башек,  Башма.  Хамидолладан  - 
Салық.  Мутиден -  Насер. Әшуден - Қозет, Аскар. Қозеттен - Берік,  Кдзбек, Ғалия, Туғанбек, Әлия, Асылбек, 
Нүрлан,  Нүрия.  Асқардан  -  Ерлан.
Қыдыштан  -  Ерғали,  одан -  Хасен, одан -  Ғаппар,  Хозедиас.
Сейтәліден  -  Хамидолла,  Рахым,  Жүмағали.  Хамидолладан  -  Сағиден.  Жүмағалидан  -  Нүрекеш,  Батыр.
Шінәліден  -  Темеш,  Өтеп,  Қүбайт,  Абдош,  Уали.  Темештен  -  Нығмет,  К^битай,  Ғабдолла.  Нығметтен
-  Сираж.  Кдбитайдан  -  Садыр.  К^бдолладан  -  К^ійыр,  Мүхит.  Өтептен  -  Қибеке,  Қүрманғали,  Асанғали, 
Шәріп,  Ғизат.  Қибекеден  -  Болат.  Шәріптен  -  Мүрат.  Қүбайттан -  Ғарифолла.  Уалиден -  Ғали,  Әуес,  одан
- Мардан.
Орат  аты  шықкдн  әулие  адам  болған,  К^мысты  елді  мекенінде жерленген,  ауырған  адамдар тәуіп  етіп, 
зират басына тунеп жүрді.  Ораттан - Әжікей,  Патан, Шандаттар, Серғай. Әжікей Жәнібек ауданы Жақсыбай 
өңірінде  отряд  қүрып  (ЧОН)  ақ  бандалармен  күрескен.  Әжікейден  -  Абдуллахат,  одан  -  Хаким,  Аскар. 
Олар  аудандық  облыстық  бірінші  басшы  денгейіне  дейін  көтерілген.  Орал  өңірі  газетінің  1991  жылы  21 
маусымдағы  номерінде  бүлар  туралы  мақала  жарияланған.
Қабетеннен  - Ғазез, Ғиниат, Шамүрат, Таумүрат.  Ғазезден - Шайзада, Темірболат. Шайзададан - Естияр. 
Ғинияттан  -  Бақьіткелді,Ерлан,  Мирлан.  Шамүратган  -  Төремүрат,  Мырзаболат,  Кенжеболат.
Кураторы Үйсін
Кураторы  атанып  кеткен  Үйсіндерден  -  Өтеу,  одан  -  Теміреш  (батыр),  одан  -  Өргешбай,  Танатар.
Өргешбайдан  -  Мауыш,  Мүкдш,  Қадырғали,  Сапарәлі,  Куанышәлі,  Байрамәлі.  Мауыштан  -  Ерғали, 
Хасен,  одан  -  Ғаббас,  Төлеміс,  Уалихан,  Темірхан,  Әбілсейіт.  Уалиханнан  -  Аслан,  Қайнар.
Танатардан -  Сатыбалды, Ахмет,  Махмет.  Сатыбалдьщан - Түқ,  Шақым,  Сисен.  Ахметген -  Күміс,  одан
-  Саумен.
Мүқаштан  -  Мүрат,  одан  -  Есентай,  одан  -  Серік,  Асылбек.
Қыдырғалидан  -  Нүрғали,  одан  -  Мүханбеткдли,  одан  -  Төлентай.
Темірхан,  Зылиха.

Сапарәліден  -  Бисен  Куанышэліден  -  Өтеп,  одан  -  Менеш,  Шақым.  Ержаннан  -  Батырғали,  одан  - 
Әиш,  одан  -  Мереке.  Мырзағалвдан  -  Ажғали,  одан  -  Куанышкзли,  Жақьш.  Куанышкалидан  -  Сабыр 
Жақыптан  -  Ғазез,  одан  - Жаслан,  Руслан.
Теренқүдық Үйсіндері
Олар Дойнаштан  өрбеген  Мүстафа  балдары  :  Айтуған,  Жантуған,  Ыдырыс,  Ильяс,  Күнтуган,  Елсмес.
Айтуғаннан  -  Иса,  Ғайса,  Абдрахман,  Жақия,  Қапар,  Шынакэй.  Кдпардан  -  Искдқ,  одан  -  Томпи, 
Садық,  Сағия.  Тәмпиден  -  Серік,  Берік.  Серіктен  -  Әлмен,  Ардан,  Алдан,  Аслан,  Айсара.  Садықган  - 
Сағиден,  Аблахат.  Сағиденнен  -  Алибек,  Женіс,  Назымбек,  Нүрлан.  Аблахатган  -  Бауыржан  одаті  - 
Ғалымжан.
Ғайсадан  -  Қүлши,  Жолмүханбет.  Қолшидан  -  Ғабдылғани,  одан  -  Куаныш,  одан  -  Сағыныш 
Жолмүханбеттен  -  Хамит.
Абдрахманнан  -  Мүхамбетжан,  одан  -  Қүспан,  одан  -  Ғайнолла,  Амангелді,  Аманша.  Ғайнолладан  - 
Түрарбек,  Ақылбек,  Тілек.  Амангелдіден  -  Қүрманғазы.  Аманшадан  -  Өтеғали.
Жақиядан  -  Қүлдыбай,  Хасен,  одан  -  Нүрболат,  Кддырболат.
Шынақайдан  -  Саламат,  Қамал,  Шапет.  Қамаддан  -  Нариман,  Төлеген.  Нариманнан  -  Жаслан,  Руслан, 
Тарас,  Жарас.  Сапардан  -  Жаманқүл,  одан  -  Қарасай,  Қанат,  Жүмат.  Қарасайдан  -  Нүрлан,  Нүрлыбай, 
Нүрбек.  Нүрлыбайдан  -  Нүрхан.  Қанаттан  -  Арман.Абай,  Асқар,  Мейрамбек.  Жүматтан  -  Абзал,  Аслан. ’
Әйештен  -  Бисет,  одан  -  Есім,  одан  -  Зүлқар,  Сатай,  Молдаш.  Зулқардан  -  Хамидолла.  Сатайдан  - 
Сисенбай,  одан  -  Нүрбек,  Нүрлыбек.  Молдаштан  -  Тастан,  одан  -  Талғат,  Таргын,  Темірлан.  Талғаттан
- Азамат.
Есләмнан  -  Махамбет,  Ихсан.
Ғайнолладан  -  Жасүлан,  Кдбылан.  Жасүланнан  -  Еркебүлан,  Даулет.
Ақгауби
Ақгаубиден  -  Боршы,  Орман,  Айдарлы.
Боршыдан  -  Мүхамбетөлі,  Көзей,  Қармамбет.  Мүхамбетөліден  -  Муса,  Жэкей.  Жокейден  -  Әжкей.
Козейден  -  Зілмүхамбет,  Байдеу,  Аралбай,  Бірөлі,  Темірғазы,  Есмүхамбет.  Есмүхамбеттен  -  Сагынтай, 
Жәңіртай,  Жекентай,  Ормантай,  Хабиболла.  Аралбайдан  -  Шаңкіл,  Ғазез,  Шайхы,  Рахат.  Шаңкілдсн  - 
Молдағали.
қояс
Қоястан  -  Оразакай,  Ағай,  Жолай.Әжі,  Батрақай,  Болек,  Жауар.
Оразакдй
Оразакайдан  -  Нияз,  Жылмамбет,  Бозай.  Нияздың  баласы  Шомбал  Жонгір  хан түсында  12  биініц  бірі 
болған.  Ол  туралы  Бөкей  ханның  немересі  Шангерейдің  бір  ауыз  өленінде  былай деген:
Хан  үшін  бидің  жауға  шапкдиы  рас,
Жер жерде  ақыл,  айла тапкдн рас.
Белгілі биден туған  Өте  -  Жүсіп
Айнымай  өкеге  үқсап  тартқаны рас.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет