Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Қайқаннан  -  Тілеберген,  Ғумар,  Үмбетқали,  Әбужүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет43/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Қайқаннан  -  Тілеберген,  Ғумар,  Үмбетқали,  Әбу.
Тілеубергеннен  -  Орынғали,  Музен,  Көшербай.  Ғұмардан  -  Зинеткдли.  Орынғалидан  -  Шайдолла, 
Хамидолла,  Сайдолла,  Сағидолла,  Әмітбай.  Шайдолладан  - Амангелді, Жангелді,  Есенгелді.  Сагидолладан
- Артур,  Темірлан.  Әмітбайдан  - Аблай.  Көшербайдан  -  Нуртай,  Сағынтай,  Кдзбек,  Әлібек.
Ғұмардан  -  Зинеткали.
Кдймолдадан  -  Зейнолла,  Пазли,  Таушан,  Сейлхан.
Есеннен  -  Қарасай,  Сагіар,  Кджмүрат.
Өтегеңнен  -  Қабдсш,  Шәкір.
Сасыкган  -  Қүбаш,  Қажен,  Байтош.
Досқана
Доскднадан  -  Әлімөнбет,  Күлманбет,  Бименбет,  Шалманбет.
Әлмөнбеттен  -  Есіркеп,  Бекгеміс,  Жарылғас,  Ыбырай.  Есіркептен  -  С а ^ М а ш р ,   М ^ т ^ б е с .
Сәлімнен  -  Өтеп.  Машырдан  -  Омарғали,  Нәжмедцен,  Амангали.  0мар 
Дулат  Сүлтан  Сөбит.
Бисен,  Щах.  Ғабитгсн  -  Закария,  Сагынғали.  Можигтсн  -  Баижан.  К^женнен  -  Дулат,  Султан,
Бисенңен  -  Мүрат,  Әмір.
Нежмедденнен  -  Ш аймардан,  одан  -  Азамат.  Аманғалидан  -  Ғабді,  Бисулган.  Ғабділел 
А  кар 
Бисултаннан  -  Ғани,  Ғали,  Бақытжан,  Алмас.  Ғаниден  -  Ержан.
Бектемістен  -  Кджым,  Кәрім,  одан  - Жүма,  одан  -  Беқкдли.  Кршмнан -  Есказы,  К^иреден.
Жарылғастан  -  Муса.  Мусадан  - Айдаралы,  одан  - Сүлеймен, Дүйсенбі,  Смақ,  д 
YP 
. т_ 
гт 
ряпауат  Есенгалидан  -  Сздик.,  К^сым,
ЬІбырайдан  -  Асан,  Есенғали.  Асаннан  -  Кджығали,  Нигы 

• 
т   jp
6
eK  Еркінбек, Әділбск,
адыр
5
 Ибат, Фазыл, Әдиет,  Кенжеахмет.  Қисымнан - Әмір,  ^ маг „ . ят  и үғманнаіі -  Кдйыргали,  Магзом, 
Кдиырбеқ.  Темірбеісген - Ақылбек, Талғат, Айдос. Кдйырбектен 
тТтә0;п  Махмет.  Ибатган  -  К^тихан, 
^иырғалвдан  -  Нүрсүлтан.  Мағзомнан  -  Жаксылық.  Садырдан  -  ш   р 
{ . ГүлайШа, Назар,
^ зи ха н , Қадер.  Әдитген  - Темірхан, Темірболат. Темірханнан -  Ербол,  кдаем. 
р
өниба.  Кддемнен -  Хайдар, Азиза.

Құлманбет
Қүлманбеттен  -  Әлсейт,  Нүғман,  Сақыпкэли,  Әкімғали,  Ақгамғали.
Әлсейттен -  Нүрғали,  Сүпығали,  Жүмағали, Арыстанғали, Жүмағазы,  Ережеп, Жүсіпкзли.  Нүрғалидан - 
К^йырғали,  Есенғазы,  одан  -  Ғайнолла.
Сүпығалидан  -  Есказы,  Иманғазы.  ІКүмағалидан  -  Аманғазы,  Тайғара,  Тау,  К^йыршақ,  Кенжеғазы. 
Жүмағазыдан - Файзолла, Жанүзақ, Уөп. Жанүзақган - Уақит. Уәптен - Түяккали, одан -  Бауыржан,  Бораш, 
Бүркітбай.
Жүсіпқалидан  -  К^бділхайыр,  Зейт.  К^бдылхайырдан  -  Мендеш,  Мүхит,  Өңай.
Зейтген - Куанғали,  Өтеген,  Қүсайын,  Маруеден, Утказы.  Қүсайыннан - Мағжан.  Маруедценнен - Медет.
Нүғманнан - Шынғали. Сақыпқалидан - Күрманғали, Рахымғали, Махмет, Рахымғалидан - Кдлем, Кдцем, 
Нағым,  Талым,  Кдданбек.  Қалемнен  -  Қамидолла,  Төлеген,  Асылбек,  Асқар.
Нағымнан  -  Серік.  Қиланбектен  -  Бисенбі,  Бейбіг,  Өтепберген,  Сайлау,  Өтеғүл,  Жумабек.
Әкімғалидан  -  Қабдеш,  Қүспан.
Ақгамғалидан - Кдбдолла,  Кдбдшәкір.  Кдбдолладан - Мақсот, Мағзом, Мақош. Кдбдікөрімнен -  Мерген, 
Болат,  Мендіғали, Айдынғали, Меңдіхан. Болагган - Берік, Біржан. Мендіғалидан - Жуарбек, Тимур,  Роберт. 
Айдынғалидан  -  Ганда.  Мендіханан -  Марлен.
Биманбеттен  -  Ажығали,  Кдбен,  Мүқай.
Ажығалидан - Темірғали,  Тастанбек, Жүмабек,  Мүсіреп.  Темірғалидан - Асреп,  Бисенбай. Тастанбекген
-  Махан,  Таужан,  Қамидолла,  одан  -  Жеңіс.
Кдбеннен -  Рахметолла, Даулетьяр, Ахмедияр, Жасталап, Жасбуын,  Ғабиден, Рысбай, Абылай,  Орынғали. 
Ахмедиярдан  -  Шахан,  одан  - Жасүлан,  Кдйрат,  Жасталап,  Ғабиден,  Рыспай,  Абзал.
Мүқайдан  -  Қуанышқали,  Сүлтанмүрат,  одан  -  Мендіжан,  Тайжан,  Кумыскдли.  Қуанышқалидан  - 
Ғалымжан.
Шалманбеттен  -  Тоқгамыс,  Манекеш,  Мырзалы,  Сүлтанәлі,  Серәлі,  Бердәлі,  Ильяс,  Мөлдағали.
Тоқгамыстан -  Муталіп,  Ерәлі,  Махамбетәлі.  Мүталіптен - Жағыпар,  Сдық,  Ерәлі. Жағыпардан -  Бегәлі, 
Мүрат,  Аліпкэли,  Дәуіт,  Талып.  Бегәліден  -  Кәбілкәрім,  Мүхтар.  Мүраттан  -  Мөжит,  Ержан,  Нүржан. 
Аліпқалидан  -  Қабдреш,  Қабдығали,  Ғарифолла.  Қабдрештен  -  Ғазиз,  Абат,  Сүнғат,  Санат,  Аскар. 
Қабдығалидан  -  Бауыржан,  Бахьггжан,  Бекет.  Ғарифолладан  -  Нүрлан,  Ерлан.
Сдықган  -  Өтеғали,  Ғаббас.  Өтеғалидан  -  Кэламан,  Рамазан,  Жоламан.  Кдламаннан  -  Саясат,  Артур, 
Расул.  Рамазаннан  -  Ғайнибек.
Момбетоліден  -  Кдрағай,  Көшкін.  Кдрағайдан  -  Жүмабай,  Сарыбай.  Жүмабайдан  -  Қүнтуған,  Айтуған. 
Күіпуғаниан  -  Ансар.  Сарыбайдан  -  Лаубай.
Манекештен -  Мырзағали,  Мырзалы, Ізмағамбет, Ахметқали,  Шамшит.  Мырзағалидан -  Сапыш,  Бөкіш. 
Мырзалыдан  -  Әтөлі,  Кдйрес.  Ізмағамбеттен  -  Назар,  одан  -  Ерсаин.  Ахметкзлидан  -  Зинеш,  Жәнібек, 
Кджсн, Досымғали,  Есімғали,  Сабырғали.  Шамшитген  -  Садыр,  Ермек,  Насыр.  Бәкіштен -  Болат,  Мекгеп, 
Бектан,  Шамғон.
Жақсымбет
Жақсымбеттен  -  Ділмағамбет,  Тоқбай,  Ақбай.
Ділмағамбеттен  -  Жүсіп,  Жақып,  Әбдірмомын,  Ғабдылғазез,  Ахмет,  Махмет,  Сәми,  Әмен.
Жүсіптен - Мәт, Сары,  Қара, Кдужан (молда), Рамазан, Аманғали, Жүмағазы,  Кдмал,  Кенжебек,  Мәттен
- Билял, одан - Мәннәп,  Нәбек. Сарыдан - Хален, одан - Ишанғали, одан - Серік, Берік, Мүрадым. Кдужаннан
-  Ныгымет,  одан  -  Кенжебек.  Рамазаннан  -  Ғабды,  одан  -  Бисүлтан.  Қамалдан  -  Абілхайыр,  Нүралы.
Жақыптан  -  Кдбеш,  Замай,  Щаң,  Мадан,  Жүмағали.
Кдбештен -  Палуан,  Кэрақойшы,  Кдбдығали.  Замайдан -  Кдпа.  Шаңнан  -  Қоңысбай,  Зитан.  Маданнан
- Әди,  Бәдайт, Сапи,  Сакиқ,  Хамит,  Жүмағазы.  Хамиттен  - Ғалым.  Маданов Хамит - тарих ғылымдарының 
доқгоры,  профессор.  Әдиден  -  Сағат.  Бәдайттан  -  Халес,  Жайлыхан,  Елеу.  Халестен  -  Мерболат.  Нурик, 
Жайлыханнан  -  Болатбек.  Елеуден  -  Нурлыбек,  Рысбек.
Ғабдылғазезден  -  Ибас,  Ешаман.  Ибастан  -  Кджығали,  Нығымет,  Кенжебай.
Әбділманнан -  Кддырәлі,  Кэйролла.  Кддырәліден - Хүсаин,  Қүспан,  Молдамүрат.  Кдйролладан - Қүмар, 
Башау,  Үлықпан  одан  -Өтеген,  Танатар  одан  -  Ермек,  Куаныш,  Жүбаныш,  Асылбек.
Ахметтен  -  Еслямғали,  Мүсылманғали,  одан -  Мүталім,  Табдысалам.  Еслямғалидан  -  Ғалимеден,  одан - 
Ерсеит,  Нүрсейт,  Талғат,  Сүнғат.  Нүрсейттен  -  Сағадат,  Танат,  Жанат.

Әменнен  -  Елеш,  Сары,  Рахметолла.  Елештен  - Айткали,  Кдйыржан,  Ғафуолла.  Сарьщан -  Ғазез  одан
-  Кдлихан,  Бахтығали,  Меңдіхан.
Акбайдан  -  Уәли,  Кдли,  Кдражүма,  Кдлел,  Жалел.  Уәлиден  -  Сопан,  Түімеш.  Сопаннан  -  Алдаш 
Түімештен  -  Ғайнолла,  Түрақбай,  Зинолла.  Кдлиден  -  Тәйкін,  Майтан,  Нүпті.  Кдажүмажан  -  Шарапи 
Салахвден, Дәулет,  Қисьш,  одан -  Есім,  Кдйролла. Кдлелден - Хафиз, Ғазез. Жалелден - Әліп,  Корім  одан
- Куанғали,  Ғалым.
Маймақ
Маймақган  -  Тиекен,  Байет,  Хамит.
Тиекеннен  -  Жоныс  (домбрашы,  жыршы),  Әбдіжелел,  Сәкен,  Кдракул,  Төжіғүл.
Жоныстан  -  Шакат,  Арыстанбек,  Кенжеғара,  Кенжебол.  Шақаттан -  Қуанышқали,  Қожай,  Сүлтангали. 
Арыстанбектен  -  Қүлмүхан,  Әбу.  Кенжеғарадан - Қасмүхан,  одан - Қүсеным.  Кенжеболдан - Қоқы,  Қоңыр. 
Әбдіжәліден  -  Төлебай.
Сәкеннен  -  Рамазан,  Бокай,  Әлі.
Кдракулдан - Байет, Хамит.  Байетген - Сағаден, Түкбет. Хамиттен - Мәкен. Сағаденнен - Төлеп, Мустафа, 
Кдбсалык,  К^жығали,  одан  -  Шамгон,  одан  -  Тілес.  Шамғон Кджғалиев  - дирижер,  көп жыл  Қүрманғазы 
атындағы  оркестрді  баскарды,  халық артісі.
Төлептен  -  Сойтан.  Мүстафадан  -  Рахмет,  Жүмагүл,  Мүхит,  Хабеб.  Жүмағүддан  -  Көдембай,  Қүлбай. 
Мүхиттан  -  Елемес,  Серік.  Хабебтен  - Аманқос, Амангелді,  Ғали, Аманжол.  Кдпсалықган  -  Әдиет.
Түкбеттен - Жүмағали, Мендіғали. Жүмағалидан - Елемес, Сүлтан,  одан - Мақсот. Максогган - Амантай, 
Амангелді,  Ертай,  Жүмагелді.  Амантайдан  -  Еркебулан.  Амангелдіде  -  Аслан,  Руслан.  Елеместен  -  Садық, 
одан -  Сапарғали,  Серікбай.
Мустафадан - Рахмет, Жүмагүл, Мүхит, Кдбеб, Жүмагүдцан - Көденбай, Қүлбай, одан - Мүрадым, Мүрагер. 
Мүхиттан  -  Елемес,  Серік.  Елеместен  -  Ақылбек,  Асылбек.  Серіктен  -  Түрарбек,  Әмірбек.  Крбебтен 
Аманжан,  Амангелді,  Аманғос,  Аманғали,  Крли.
Беғалидан  -  Кдбир,  Кдцыркорім,  Мүхтар.  Қабирден  -  Кддыржан,  Оралбек,  одан  - Рамель.
Хамит
Хамиттен  -  Мөжікен,  Әбдіжөлел,  Тежіғүл.  Әбдіжеледцен -  Жангелді.
Ақікігіт
Ақжігітген  -  Кетебай,  Майлыбай,  Кдістаубай.
Кетебайдан  -  Абдолла.  Абдолладан  -  Аубэкір,  Оспан,  Абу,  Сейіт,  Есен,  Сүндет.  Аубекірдсн 
Шокі 
Есламғали,  Даулет.  Оспаннан  -  Сабыргали,  Кәкім.
Майлыбайдан  -  Анани,  Ақбалакдн,  К^укен,  Жөкен. 
Акбалаканнан 
-  Бегжан.  Анапидан  -  Кенжегали. 
Кенжеғалидан  -  Қарагойшы.
Қыстаубайдан -  Әжмолда, Саркүл. Әжмолдадан - Бисенғали, Сүлтанғали, Маштақ. С^ к^ даи  0тсгали> 
Сармолда,  Сарсенғали.  Сармолдадан -  Ғайнолла.  Сүлтанғалидан  -  К?иырғали,  идан - ш   ку.
Есен
Есеннен  -  Айболат,  Ш өкен  (Шынеке),  Шынболт,  Нүрболат,  Тауболт,  Рыскали
Шөкеннен  -  Тасболат,  Бекболат,  Ақболат,  Сарбай,  Қүлжан.  ^
б^ ™ ”ғал^ Ршандудан  - Төлеугали. 
одан  -  Ғайнолла.  Бекболаттан  -  Молдағали, Ашбек,  Нүрғали,  Ш“ иу,  Ү 
мендығали.  Рыскдлидан  - 
Ақболатган  -  Ескали,  Сарбай,  Қүлжан.  Шынболатган -  Таштақ,  Қонду, Тырма,  Мендыгал
Мүстажап,  Омірзақ.
Жұмағүл
„   Ж ү м а в д ,  ■  Айдынғара.  Айдьш^рааан  -  Өмірбек,  Тілеуш.  Өмірбекгш  -  Крсаль,,  Бсркш.  Крспа,,
Мамбет,  Сырәлі.
 
'^йянышкдли, Сүйінішкдли. Жордсмгалидан
Қосалыдан - Дәулсткдли, Тәуш, Жәрдемғали,  Сапарғали, 
аоакен
- Айтқүл.  Сапарғалидан -  Шаймардан,  одан  -  Кдйыр,  Біржан, 

f
т- 
„_ІГТЯИ.  Ғазез  Мөді. Аймүхаштаи  -  Нүрбас,  одаи 
Тілеуештен  -  Мүханғазы, Дәуіш ,  Аймүхаш.  Мүханғазыд 
Хаби.
v r v -лпи  одан  -  Қүлғали, одан  -  Кдзикдн.
Беркәліден  -  Жүбанышкали,  Шүйінішқали.  Қыстаубаидан 
Мамбетген  -  К^бдыгали,  Түрғали.
Сөлиден  -  Мевдібай,  одан  -  Зүлкарнай,  одан-  Ғалым.  Ғалымнан  -  Сисенбай,  Идял.

Сырәліден  -  Қүбаш.  Мүханғалидан  -  Мажи,  Ғазез.  Мүханнан  -  Кенжегали.  Кенжегалвдан  -  Теміржан, 
Маіжан,  Телжан. Сидагалидан -  Көкім,  Кдпез.  Шүйінішкдлвдан -  Шарапедден,  Ғаинен, Жамел.
Жанғуат
Жанғуаттан  -  Бекшора,  Жаншора,  Сүлган,  Әбдіреш.
Бекшорадан  -  Саржан,  Дүйсенғали,  Қайрош.  Дүйсенгалидан  -  Қүрмаш,  Хапез,  Сейт,  Арыш,  Иман. 
Арыштан  -  Өтебай,  одан  -  Талғат,  Кдржау,  Абат.  Иманнан  -  Талап,  Кдмал,  Шағуан,  Елдос.  Талаптан 
Сөбит,  Ақжан,  Нүржан.  Шағуаннан- Дарын,  Айбын.
Елдостан  -  Нүрберген.  Кдйропгган  - Уақит.
Жаншорадан  -  Кдсен,  Ихсан.  Кдсеннен  -  Талап  одан  -  Төлембай.
Сүлтаннан  -  Муттан,  К^сым.  Муганнан  -  Абілхайыр,  Хаби,  Лүқпан,  Насыр,  Кәрім.  Абшхайырдан 
Жүмаш,  Наурызбай.  Лүқпаннан  -  Танатар.  Насырдан  -  Жүмағазы,  Жүмасейіт,  Тілепқабыл.
Әбдірештен  -  Зайдаш одан  - Ораз,  Кдцырғали,  Шайғали.
Дінғуат
Дінғуатган  -  Исанқүл,  Исенәлі,  Нөдірәлі,  Меңдәлі,  Мүқамбет.
Исенәліден  -  Оразғали.  Нәдірөліден  -  Андаш,  Боз,  Қабдеш,  Әбдеш.  Боздан  -  Мақыш.  Мүхамбетген  - 
Өмірәлі,  Төлеш.
Жашүгты
Жанғүтгыдан  -  Уели,  Мүхамбет,  Нүрым.
Уәлиден  -  Рысмағамбет,  Айтжан  одан  -  Рахым,  Домбай,  Сүлтан,  Қүреш,  Қойшығүл,  Меңдігерей. 
Қойшығүлдан  -  Серік,  Елтай,  Жүмакелді.  Мендігерейден  -  Куат.
Нүрымнан  -  Мырзаш,  молдахмет.  Мырзаштан  -  Темір  одан  -  Тілеп,  Оразғали.  Тілептен  -  Руслан. 
Оразғалидан  -  Шахат,  Омар,  Сейлхан.  Молдахмегген  -  Кдғда.
Түгел
Түгелден  -  Тәнен,  Жабағы,  Смайыл,  Байбол,  Қоңырбай.
Төненнен  -  Шайқы,  Тақпай,  Мүха,  Жарбол.  Шайқыдан  -  Әбденғали,  одан  -  Жарылқан,  К^бай,  одан  - 
Түраш,  Амантай.
Жабағыдан - Егізбай, одан - Аманғали. Аманғалидан - Ермек, Рысқали. Ермектен - Мырзабай. Рыскэлидан
-  Нүрболат.
Смайылдан - Жүніс. Жүністен - Абдірахман. Абдірахманнан - Сқақ. Скдқтан - Ғүмар.  Ғүмардан - Белаш. 
Белаштан  -  Бақытжан,одан  -  Ерболат.  Ғүмаров  Белаш  -  профессор.
Байбоддан -  Кдшпай,  К^бес.  Қашпайдан -  Жүмағазы,  Ескдзы.
Қоңырбайдан  -  Есмүхан,  Нүрғали.  Есмүханнан  -  Есенғали.  Есенғалидан  -  Шаймардан,  Шаймағзом, 
Мүхтарам,  Серік, Телжан. Шаймарданнан -  Көрім, Қожантай.  Шаймағзомнан -  Раушан,  Рухолла, Сафиолла, 
Куаныш,  Ғарифолла.  Раушаннан  -  Миржан.  Рухолладан  -  Куаныш,  Самат.  Ғарифолладан  -  Фархат. 
Мүхтарамнан -  Кддыр, Еркін,  Нүрлан.  Еркіннен  - Ерлан.  Нүрланнан - Руслан. Телжаннан(Темеш)  - Тимур, 
Марат.  Тимурдан  -  Талғат.  Темеш  -  ауыл  шаруашылығын  өркендетуге  үлес  қоскди  басшының  бірі,  ауыл 
шаруашылық ғылымдарының  кандидаты.
Бабасейт
Бабасейттен  -  Жорға,  одан  -  Мырзалы,  Биселі,  Досалі,  Қүлан,  Жүмаш.
Мырзалыдан -  Елемес, одан -  Оразғали,  Иманғали,  Мырзағали.
Биселіден  -  Мүсілім,  Досмағамбет,  Сейтім,  Иманғали.
Досалыдан  -  Ескдбыл,  Жапғабыл,  Токдш,  Бабас.
Шекті (Кднабай)
Шектіден  -  Бекей,  Сығай,  Көнтек,  Закария,  Кенжеғали,  Қожахмет.
Көнектен  -  Бегжан,  одан  -  Ақыли,  Еслямғали,  Қыдырсиық,  Төреғали,  Керей,  Мерей.  Еслямғалидан  - 
Жолдығали,  одан  - Асқар.  Қыдырсиыктан  -  Нүржан,  Ержан.
Закариядан  -  Өтешкдли,  Сүлтанғали,  Буғали,  одан  -  Едірес,  одан  -  Саламат,  Ғалымжан,  Салауат.
Кенжеғалвдан  -  Сейткали,  Рыскали,  Кдйыргали,  Кджығали,  одан  - Тарас.

Қожахметтен  -  Сөрсен,  Жүмагүл.
Қүрманияз
Қүрманияздан  -  Көрпебай,  Жанабай,  Санабай,  Сансызбай,  Қойшы.
Көрпебайдан  -  Біржан,  одан  -  Сипат,  Талап, Ақкдли,  Нығмет.
Жанабайдан  -  Қожамжар,  одан  -  Әжіғали,  Дыбыскзли,  Шайғали,  Иманғали,  Мырзағали,  Аманғали. 
Әжіғалидан  -  Шарапад,  Рошид.  Мырзағалидан  -  Насыр,  Тауазих.  Мырзағалиев Тауазих көп жыддар  Бөкей 
орда,  Жәнібек аудаңдарында басқару  қызметін аткзрды.  Тауазихтан -  Қосмүраг.
Санабайдан  -  Жаманбай,  одан  -  Ищанғали,  одан -  Махсот.
Қойшьвдан - Мүкдн, Сидеғали, Шүйінішкэли.  Мүканнан - Кенжеғали, одан - Теміргали,  Магжан, Телжан, 
Елдік.  Сидеғалидан -  Кәкім,  Кдпиз.  Шүйініш -  К^лидан - Шарапеден,  Ғайнен, Жөмел.
Жанғақ
Жанғақ  аталардын  үрпақгары  Ащы  өзек  және  Жаңакзла  ауданынын  Кдмыс-Самар  бойына  жайлаған. 
Жанғақ  аталарынын  шежіресін  жинақгаған  Атаев  Асқар.
Жанғақган  -  Айтқүл,  одан  -  Үкібас,  Ерназар.
Үкібас
Үкібастан  -  Өтеулі,  Қүдайберген,  Тағанақ,  Жылкелді,  Жармамбет.
Өтеулі
Өгеуліден  -  Ержан,  Тнали,  Түймебай,  Мүкдн,  Түралы,  Шүйінішалы,  Беркал.
Ержаннан  - Дөулет,  одан  -  Бике,  Мақсүт.  Бикеден -  Кдлау.
Тналиден - Нүрғали, Дармен,  Мамбет. Нүрғалидан - Кддреш, Бөпеғали, Төреғали, Кддрештен - Бақгағали. 
Дарменнен -  Күмар,  Әділ.  Қүмардан -  Тасемен.  Мамбетген -  Алипкдли,  одан  -  Мөди,  Нөби,  Ғани,  Кдзи, 
Крли.
Түйменбайдан  -  Сағындық,  одан  -  Ажығали,  Қайырғали,  Ишанғали,  Жүбанғали.  Кдйыргалидан  - 
Амангелді.  Ишанғалидан  -  Максим,  Уақит.  Максимнен  -  Нүрланбек,  Тимур,  Айбек.  Үакщтан  -  Талант. 
Жүбанғалидан - Усагали, Әбухан, Ғилман, Ғимран, Инган(сүретші). Жүбанғалиев Усағали полковник, Ленин 
орденымен  марапталган.  Усағалидан  -  Марик,  одан  -  Бақыт.  Абуханнан  -  Мейрам.  илманнан 
ар. 
Ғимраннан  -  Бижан.  Инганнан  -  Ерлен.
Мүкдннан - Шалабай, Дүйсен, Джадралы. Дүйсеннен - Ахмет, Әйгекеш, Токен, Алия. Ахметген  Апакзй, 
Болат.  Токеннен  -  Жақсыбай.  Джадралыдан  -  Сейтімбет,  Нигмет,  Сақым  ет.
Түралыдан  -  Беркали, Айдыналы,  Шыналы,  Сығалы.
Беркалиден  -  Тажмахат.  Сығалыдан  -  Есенгали,  Рыскали.Айткдли.Қү^тЕссигалидан 
А х ^ т  
Рысқалидаи  -  Асан,  Жасым,  К^сым.  Асаннан  -  Самат,  Болат.  Аиткзлидан  -  Кдпез,  Сатан,  Сатыбалды. 
Кдпезден  -  Саткдн.  Сатаннан  -  Кднат,  Отарбек.  Куаннан  -  Жанзақ.  Шынальщан  - Абдуғали.
Шүйінішалиден  -  К^натқали,  Абдошқали.
Қүдайберген
Қүдайбергеннен  -  Өтеп,  одан  -  Төпен,  Кдзы,  Кдшкым.
Тепеннен  -  Алдамжар,  Қаймолда,  Қояк, 
ТөлебаШіан -^былай. Толыбайдан
Саржалақ. Куаннан - Жалел, одан - Төлебай, 
л ь ^ 0 ’ 
^ ^ л И.  Тастеннен  -  Исатай.
-  Рауан,  Олжас.  Ерланнан  -  Ержан,  Еркебүлан,  Ж а н ^ К  
Қүрмаштан - Елемес. Кцрлыбайдан 
Увалиден - Рамазан. Шынтемірден - Беккзли, Кдудем, Қүрмаш, Кдрлыоаи. МРма
- Даулет.
Кдзыдан  -  Қосай,  Қүбыш,  Көжек.  Қосайдан  ' р а н г а м А б ь ш г а з ь Г л й ш ы р а к .
Бақгыбай.  Орынғалидан - Тельман,  Георгий, одан - Жанғазы,  Ьалгазы, л
Қ ш ш н а н  - Байырхан, одан - Атолла, Бекгемір. Атолладан - Кддыреш, Саман. Кддырештен - Жубаныш, 
Сайнащ.
Тағанақ
Тағанақган  - Ақеділ,  Муса,  Сүгімген, Байеділ, Жылгелді.
Акеділден -  Майқы,  Кошабай,  Крштшай. 
Г ш т а и   ■  Алтынбек. 
Майкыдан  -  Әбіш,  Аип,  Хишанбай.  Әбишген  -  Kjtfec,  Тал 
'
265

Кабестен - Жылкэйдар, одан - Ерденбек. Мүташтан - Хайдар, Бакгияр, одан - Акылбек, Асьшхан.  К^идардан 
-Саганбек, Мирас. Сағынбектен - Төребек. Мүгашев Хаіщар көпжьищар ағарту кызметаще болтан. Мүгашев 
Сағынбек „Оралоблгаз,, АҚ президенті.  Мирастан  -  Нүрлыбек.  Хишанбайдан - Жалел,  одан  -  Мүхамедияр.
Қошабайдан  -  Қондікер,  Қостайке,  Абьшхата.  Қондікерден  -  Кдбылхан,  Әмірхан.  Қабылханнан  - 
Батырхан.  Әмірханнан  -  Ескіндер.
Қостайкеден  -  Шаубай.  Абылхатадан  -  Шөріп,  Канен,  Тоғай,  Мүхит.  Тоғайдан  -  Амантай,  Шамантай, 
Қалаш.
Қоштанайдан  - Досан,  одан  - Жандос,  Кдндос.  Жандостан  -  Сүндет,  одан  -  Кдйыр,  одан  -  Балыбай. 
Мүсадан  - Достай,  Султан,  Сүлтанбек.  Достанбек  -  Еркеатан,  Шалабай.
Сүлтаннан - Алмүрза,  Есмүрза,  Түяқ, Түрақ. Алмүрзадан - Ислям, Жүмағүл,  одан  - Дойнаш.  Есмүрзадан
-  Абдолла,  Байтолла,  одан  -  Биякдй,  Мыңбай,  Бөкеш,  Бақыткерей,  Насыпкерей.
Түяқган  -  Ижан,  Закар,  Рушан.  Закардан  -  Талғат.  Рушаннан  -  Қүрман,  Нүрман,  Руслан,  Берік,  Серік.
Сүлтанбектен  -  Тореш,  Кржақ,  Күбаш.  Торештен  -  Жүмақазы.  Қожақган  -  Жумабай,  Мақсүт,  Закария. 
Қүбаштан  -  Садық,  Маукен,  одан  -  Мағзом,  Рахметолла.  Мағзомнан  -  Самиғолла,  Хамидолла.
Сүтемгеннен  -  Рақыш,  Бекбау,  Сейтен,  Ибраим.
Рақыштан  -  Қошқар,  одан  -  Нүрмолла.
Бекболдан - Қыдырқожа, Жүсіп, Жүсіпбеккзжы, Кдсым.  Кдаырқожадан - Даулетияр,  Елубай, Тырнабай, 
Кэйролла.  Елубайдан -  Нүфтулла. Тырнабайдан - Муфти, Мүрат. Хайролладан - Лүқпан, Уелихан. Жүсіггген
-  Ыдырыс,  Хамза.  Ыдырыстан  -  Хамит.  Хамзадан  -  Сулеймен.  Жүсіпбекқажыдан  -  Смағүл,  Бисембай. 
Смагүлдан  -  Жағыпбай.  Бисембайдан  -  Халел.  Кдсымнан  -  Ыскак,  Ғаббас.  Ыскдқтаи  -  Халел.  Ғаббастан  - 
Еркеғали,  Кенжеғали,  Серікқали.
Сейтеннен - Абу,  Қабекен, Хүсен,  Мүстафа,  Шаумен(Әбубәкір).  Хүсеннен - Әмір,  Сәлім,  Боз,  Қазыбек.
Ибраимнен  -  Жанбау,  одан  - Ақыбай,  Мүқай,  Керей,  Мақай.
Ақыбайдан  - Үркін,  Мөңке,  Кдрез.  Үркеннен  -  Қитар,  Қияз,  Сансызбай.  Кдрсзтен  -  Әлібек.  Мүқайдан
- Мәңгүр,  одан -  Ерсайын.  Керейден  - Тілебалды,  одан  -  Қырбай,  Қақыбай.  Мақайдан -  Шайкымалы,  одан
-  Көбей,  Копболсын,  Әбуталды,  Аймакесен,  Ермек.
Байгелдіден - Жортбас, одан - Ашығали, одан - Қүбай, одан - Шекет, Жәйлау, Хаби. Шекеттен - Серікбай, 
Бекжан.  Жәйлаудан - Аязби.
Жылгелді
Жылгелдіден  -  Сырым,  Жүрын.
Сырымнан  -  Жиеиолі,  одан -  Бисенғали,  Өтеғали,  Есенғали,  Меркдй.  Есенғалидан  -  Хасен.
Жүрьпшан  -  Мамекей,  К^шижан.  Мамекейден  -  Кдболла,  Абол.  Кдболладан  -  Сиын,  Жексен,  Сейсен. 
Кдлижаннан  -  Елеу,  Мендеш.  Елеуден  -  Ибат.
Жарманбет 

Жарманбетген  -  Жүмабек,  Түрмамбет,  Қүрмантай,  Мүсреп.
Жүмабекген  -  Билял,  Алиш,  Кдрамен.
Билялдан  -  Куанышқали,  Кдйрамбай,  Абдол,  Кдбдош,  Төлеген,  Абдош.  Куанышқалидан  -  К^шндаш, 
Тажыбай.  К^бдоштан  -  Байзол,  Кдпсиық,  Матай.  Байзолдан -  Шангерей.  Төлегеннен  -  Ермек.
Алиштен  -  Жақия,  Төлепкэли,  Серғазы.  Жакдядан  -  Елеуғали,  Хайрош,  Ерғали,  Шынғали,  Шонғали, 
Мүрат.  Елеуғалидан  -  Маулет.
Қараменнен  -  Пәкқожа,  Жаніш,  Темірғали,  Малбағар,  Айтан,  Кдташ.  Жәніштен  -  Зейнулла,  одан  - 
Ғаббас, Хамза, Таупиық, Арслан.  Зинуллин Хамза - медицина полковнигы. Таупиықган - Арыстан, Жасүлан, 
Қурман.  Темірғалидан  -  Дүйнеш,  Кузьма(Козбала),  одан  -  Сағат.  Айтаннан  -  Бекен,  Ақмүрза,  Досет. 
Бекеннен  -  Сәлім,  одан  -  Кдпият. Ақмүрзадан -  Бақсиық,  Нүрсиық.  Бақсиықган  -  Нүрлан,  Ерлан,  оддан  - 
Айдос.  Нүрсиықган  - Дарий,  Даурен.  Досетген -  Ерсиық,  Ерсайн,  одан  -  Әлібек.
Кдташтан - Ахмет,  Мақас, Сарыкарт, Тоқымыш. Ахметтен - Бисекен. Макдстан - Ғалымжан. Сарыкарттан
-  Қүрман.  Токдлмыштан  -  Кдбдолман.
Қүрмантайдан  -  Тортай,  Дауылбай.
Тортайдан  -  Мамай,  Молдағали,  Сүндет,  ІК^ісан.  Сүндеттен  -  Есен,  Тоқабай,  Нығметолла,  Чолак, 
Шынтемір, Темір, Әкім. Токзбайдан - Әдиетолла, Хабош, Халел. Әдиетолладан -  Ғибадат, Кдлимат,  Сағадат, 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет