Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Талғат.  Талғатган -  Иманжан.  Төреліден  -  Ақкайыр,  Иманалы,  Иманғали.  Ақкдйырдан  -  Рамазан.  Рамазаннан -жүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет40/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   48

Талғат.  Талғатган -  Иманжан.  Төреліден  -  Ақкайыр,  Иманалы,  Иманғали.  Ақкдйырдан  -  Рамазан.  Рамазаннан - 
Ибрай.  Ибрайдан -  Еламан.  Иманалыдан - Бахьпжан, Байжан, Нүржан. Жанатаудан - Жанат, одан - Кфідырғали. 
Кдратаудан  -  Қүсайьш, одан  -  Мақсот.
Зорым
Зорымиан  -  Өмірбек,  Итемген,  Бекен,  Жүмаш,  Өксікбай.
Өксікбавдан - Бақытжан,  Ғалымжан,  Сөлімгерей, Әділгерей.  Ғалымжаннан - Жанболат,  Нүрболат,  Бекайдар. 
Сәлімгерейден  -  Бауыржан.  Әділгеревден  -  Бейімжан,  Бейбітжан,  Әділбек.  Бейімжаннан  -  Ғаділбек,  Әйбек. 
Бейбітжаннан  -  Әлібек,  Бақытжан.
Бекеннен - Үмбеткали. Үмбеткэлиден - Наурыз, Керел. Наурыздан - Ақкеш, Сүндет, Ғазеш, Талым, Ракымжан. 
Аккештсн -  Кенже.  Кенжеден  -  Бейбіт,  Бекболат.  Керелден  -  Сайьш, Анес, Алеш.
ҚҮТСИ Ы Қ
Қүтсиықган  -  Сүйіңдік  (сары  кісі екен,  Шаян  атанған),  Қожас,  Мамбетей  (Мамбетбай),  Тілеуберлі.
Мамбетейден - Башасі. Башасіден - Орман,  Оразбай. Орманнан - Тәлеген, Жоламан. Төлегеннен - Сисенәлі, 
Есенәлі.  Есенәліден  -  Әжіғали,  Жанғали,  Айтжан,  Жүмаш,  Шілдебай,  Түрсынбай,  Ораш.  Жанғалидан  - 
Ғабдулжамел,  Жәдік,  Кдлен.  Жүмаштан  -  К^йыр,  Амангелді.  Шіддебайдан  -  Сағын,  Сәкен.  Сағыннан  -  Берік, 
одан - Ерлан. Жоламаннан - Айтмағамбет, Күлмагамбет, Күмар. Оразбайдан - Шокдтай, Кдттыкүлак» Қүрманбай, 
Әліш, Қүлпейіс. Кэттыкүлақган - Қыстаубай, Куаңдық, Кенжеғали. Кенжеғалидан - Айткдли. Айткдлидап - Ғаллям. 
Күлпейістен - Темірғали. Темірғалидан  - Асхат.  Еламаннан - Амангелді,  Марат. Амангелдіден -  Барыс.  Маратган
- Кдйнар, Тимур.
...Есейден  -  Кдбыл,  одан  -  Лүкдан,  Темірхан.  Лүқпаннан  -  Ерлан,  Руслан.  Ерланнан  -  Ердан.  Русланнан  - 
Дасган.  Темірханнан  -  Ернүр,  Нүркен.
Арғы  аталарын төрт жасында  бүркіт алып кетіп,  ойда жоқга теңізде жүрген  балыкщылар  байкщі кэлады- 
Олар бүркітген баланы күткарады. Осы үрпақгар өсе келе үш аталы болады, олар - Жебеші, Еламан, Байни.Жебеші
Жебешіден  -  Огкелбай,  Отарбай,  Үзакбай  (Үй).  Өткелбайдан  -  Мүхамбехжан,  ...  Нарыш,  Мүти,  Кэлес.
Шағырдан  -  Өтеген,  Өтеш,  Жаубасар,  Түрлыбай.

Мүхамбстжаігнан - Талапкер. Талапкерден - Нұрсүлу (өңгемешіл, шежіреге жүйрік), Мүзафар, Нүрлан, Нүрмүхамед, 
Аскэр,  Ерлан.  Мүзафардан  -  Руслан,  Мирхан,  Еркебүлан.  Русланннан  -  Жасүлан,  Ульян,  Асхат.  Аскэрдан  - 
Нариман.  Нарыштан  -  Салауат.  Салауаттан -  Амантелді,  Серік.
Мүтиден  -  Сарсек.  Кдлестен  -  Мырзағали,  Өте,  Талғатбек,  Төрешбай,  Хамза.  Талғатбектен  -  Еркін,  Әлібек, 
Жәнібек.  Төрешбайдан -  Армат.  Хамзадан -  Самиғолла, Аманғали.
Еламан
Еламаннан  -  Мүхамбедияр.  Мүхамбедиярдан  -  Сағат.  Сағатан  -  Хамза,  Марат,  Марлен,  Самат,  Сүцгат, 
Кенжеғали,  Мақсот.
Байни
Байниден  -  Түмсы,  Түркеш,  Мотай,  Сартымбай,  Баймырза,  Тәтімбай,  Кэра,  Таз,  Бүзаубақ,  Ескен,  Сатым, 
Ораз.
Ескеннен - Имаш, Каток, Ықсан, Кенжеғали. Имаштан -  Ахметкэли, Кәкім. Ахметкзлидан - Оразай, Оразбай. 
Оразайдан - Марат. Оразбайдан - Данияр. Кәкімнен - Баттал. Батгалдан - Әмірхан, Амангедщ, Орынғали. Әмірханнан
- Серік. Амангелдіден - Данияр.
Сатымнан  -  Аманжол.
Ораздан -  Есламғали.  Есламгалидан - Жүмагелді. Жүмагелдіден - Мүрат, Жексен. Мүраттан - Ержан. 
Баймырзадан -  Бахтияр, Ғабдолла.
Төтімбайдан - Сүндет, Ізғали. Сүңдеттен - Шымырбай, одан - Сапар, Кдбыл. К^бьілдан - Серік, Берік. Ізғалидан
- Замир, одан - Серік, Ерлан. ...Шолембайдан - Аман. Аманнан - Қүспан, одан - Әділхан. Әділханнан - Тілск, одан
-  Нүржан.
Тілеуберлі
Тілеуберліден  -  Тілек  ,  Берсебай  ,  К^йрош  , Тасжан, Жебеші.
Тілектен - Таңат.  Таңаттан - Ораз.  Ораздан - Сеташ. Сеташтан - Шаяхмет.  Шаяхметген -  Батыр.  Берсебайдан
-  Ешекен.  Ешекеннен -  Салык.  Кдйроштан -  Қүбай, одан -  Есенбек.
Сүйівдік
Сүйіндіктен  - Аталық,  Куандык, Жайнақ.
Жайнақ
Жайнақган  -  Алтынбай,  Күмісбай,  Кдлкдман,  Кдбыл,  Мүхаман,  Бүкенай  <Кэракзлпак*д -  жиен),  Бтк.
Алтынбайдан  -  Сүгірбай,  Сөдірбай, 
^ б д о д а а   Е а& ю л лаи Г ^ бш Г эбш я а.0'  Әліби’
Қүрмаіггай,  Теңіз,  Жашуак,  Жашуакган  -  Әдшетк2 ^ ^  
ац  .  Батыр  Болат.  Болатган  - Азамат,  Арнаш. 
Теңізден  -  Күзен.  Күзеннен  -  Жаналы,  Кдналы,  Бияш.  Жанальщан 
ьатыр,  оолс
Арғынбайдан  - Ахмет.  Ахметтен -  Хамза,  Хасан.
Қалқаман
„  . 
т^япеш  Әбдгеахман,  Әбшкдйыр.  Әбдірахман  Әитиев(1886-
Кэлкаманнан  -  Әйти,  Ахмет,  Әміре.  Әигиден  -  Кг 
K’ ^ KC?am a ішкі істер халык. комиссары болып  істеді. 
І938ж), революционер,  азамат соғысьша 
^ Д   с ултаІ-ІГСрсіі, Батыргсрей. Әбдірахмаішан - Еламан.
К^пештен -  Меңдібай. Меңдібаңдан - Мендігереи, Бакгытере  ,
Әбілкдйырдан  -  Жоламан,  Бекет.
Бөкенигі
Бөкеншіден  -  Балта,  Қыльші.
г 
с „ м й   Ешкейден -  Огалы.  Оғальшан - Жүмахмег.  Жүмахмстгсн
Қылыишш -  Байтақ, Айжарык,  Баитакган - с  
Айжарықган  -  Шалабай.  Шалабайдан  -  Ипмагамбет.
- Лүкдан.  Лүкцаннан -  Кәкім.  Көкімнен  -  Кдират, 
Л о 
75
 _ j 
91
9Ж)  революционер,  азамат  сошсьша  белссне 
Ипмағамбетген  -  Меңдігерей.  Меңдігерей  Ипмагам 
Наүрыз  Нургалидан - Хакім. Әмірден  -  Сержан, 
катысып оның күрбаны бодцы.  Меңдігерейден - Нүрғали, Омір,  наур
Әрнеп,  Телман.
Бітік
„   _ inJMaH  Кел  Шокай,  Шошай,  Ізбасар.  Шокайдан  -  Руслан, 
Бітікген  -  Мамбет,  Сарсен,  Есет,  К^был,  к,Ү 
п  
’ба^  Маманбай,  Оралтай,  Рыспай,  Мүрат.  Оралбайдан 
Куавдық,  Сарсеннен -  Бақшгерей.  Қүлшьмаш ^ -   ^  
м м я И
И
И
И
Я Ш
Ю

-  Сержан,  Біржан,  Ержан,  Мақсот,  Марат.
Кдбыл
К^былдан - Жайықбай,  Назыбек, Кдзыбек,  Борсыкфай, Жайлыбай.
Жайлыбайдан - Аманкул, Нияз. Аманкрдан -  Орак, Орақган - Акщолак, Акдіолақган -  Байгожа.  Байгожадан
-  Темірхан, одан -  Мака.  Нияздан - Шошан, одан -  Ержан,  Уахит,  одан - Хадем.  Хадемнен -  Мәлж.  Мәлікген -
Уахит.
Кел
Кедцен  -  Айтбай.  Айтбайдан  -  Арпа,  Түкі,  Келі,  Келбет.  Келбетген  -  Қүбаш,  Зүлкаш,  Бекіш.  Зүлкэштан  - 
Әбдірахман.  Әбдірахманнан  -  Болат.  Болатган  -  Серік,  Ерік,  Ербол.  Серіктен  -  Сарсен.  Бекіштен  -  Ғалым, 
Мырзагерей,  Шамгерсй. Шамгерейден - Хабвдолла,  ІІІайдолла,  К^йыржан.
Ізбасар
Ізбасардан - Бисенғали, Сисенғали, Сарсенғали, Атак,  Сақи.
Бисенғалидан - Рамазан. Рамазаннан - Ғүбавдолла, Шыныкей. Ғүбаңцолладан - Руслан, Нурлан. Шыныкейден
- Лесбек,  Рысбек.
Сисенгалидан(1980-1941ж) - Куандық(1910-1970ж), Кунслу(1912-1997ж), Самал. Куандықган - Меруерт, Гулжиян, 
Багдат,  Марлен,  Нурлан,  Руслан,  Марат.
...Ғусманнан  -  Батгал,  Мырза.  Мырзадан -  Бақытжан,  Ақмырза.  Ақмырзадан  -  Тасболат,  Шәріп.Шәріптен - 
Мүхамбетияр. Мүхамбешярдан - Сапар, Дүйсенгали. Дүйсенғалидан - Сағыналы, Мақсот, Махмуд. Сағыналыдан
- Мурат.
ҚҮЛГАЙ
Қултайдан  -  Қүлымбет,  Жолымбет,  Тоғаныс,  Кдрабас,  Мамыр,  Қүнатсай,  Қоныс.
Күлымбеттен  -  Айтқожа,  Сары,  Нурлыбай.  Айтқожадан  -  Қүныс,  Мамыр,  Бөрісай.  Күныстан-  Ахметжан. 
Ахметжаннан  -  Халел.  Халелден-  Насиболла.  Насиболладан  -  Бауыржан.
Мамырдан  -  Түгел,  Турсын,  Аманды к,  Еламан,  Даулет,  Есен,  Еспан.  Есеннен  -  Ақжан,  Жарас.  Жарастан  - 
К^бақ, Әлім,  Бисен, Жума.  Бисеннен -  Кңли, К^мит,  Уақит. Уақитган - Дүйсенғали. Дүйсенгалидан - Темірғали, 
Жақия.  Теміргалвдан  - Амангелді.  Амангеддіден  -  Нурболат.  Нурболаттан  -  Темірғали.  Жақиядан  -  Кеюкеғали. 
Еспаннан  -  Сабит.  Сабитган  -  Куаныш.  Жолымбеттен  -  Сары,  Бөрібай.  Бөрібайдан  -  Шуман.  Шуманнан  - 
Қумар.  Қумардан -  Ержан.  Ержаниаи -  Мурат.  Мураттан  - Әділгерей. Асқардан  -  Маулет,  Ерболат,  Мәдениет.
Жайылған
Жайылганнан -  Шадияр, Үмбет.
Шадиярдан - Есжан, Дошан, Кржан. Дошаннан - Қурманғали, Есенгали. Қүрманғалидан - Жумағали, Мүсағали. 
Жүмагалидан -  Алберт. Мүсагалидан - Роберт, Әділхан. Қүрманғалиев Роберт - геология гылымдарының докгоры, 
профессор.  Робертген  - Әділжан,  Мүса.  Есенгалидан  - Даулет,  Мәулет,  Султан.
Үмбеттен  -  Баймен,  Баймагамбет,  Ермагамбет,  Нүгыман.  Байменнен  -  Ақмади.  Акмадвден  -  Ғүмар,  Ғазез, 
Ғусман.  Баймагамбетген  - Ізбасар.  Ізбасардан -  Фазыл.  Фазылдан - Акьшжан,  Кдоіржан,  Бауыржан,  Кдйыржан, 
Қүрманжан.  Акылжаннан  -  Ғалымжан,  Рақымжан,  Бақытжан,  Әміржан,  Ержан.  Нүғыманнан  -  Теміргали. 
Темірғалвдан  - Жүмакаш. Жүмакдштан -  Магжан,  Тоқжан.
КОТЕРМЕН
Көтерменнен  -  Намаз.
Қүлтайда Қонасай,
Айткдн сөзінің рас ай,
Көтсрменде  Намазай,
Ақылы көп сабазай!
Намаз 5  әйел  алған.  Одан  12 үл көрген дейді.  Бәйбішесі  Арудан - Ерназар,  Кржаназар,  Бірназар туган.
Ерназардан - Кекала. Кожаназардан - Сарбас. Бірназардан -  Аралбай. Аралбайдан - Беюіғүл, Тамаш. Бектігүлдан
- Бегөлі. Бегөліден - Меңеш. Меңештен - Исан. Исаннан - Кдра. Кдоадан -  Зіл. Зілден - Шоң. Шоднан - Шайхы. 
Шайхьщан  -  Тасан.  Тасаннан  -  Бактығали,  Куанышкали,  Жасаңгали.  Тамаштан  -  Мырзағали  болыс  болтан, 
Шитогайда,  Мүхаи.  Мүхайдан - Есен, Сисен,  Көкім. Сарбасган - Жүмағүл. Жүмағүлдан - Мереке,  Еспсш.
Намаз  70-терге  келген  шағында жіпттер атпен  куып жете  алмаган  Кдрабике  деген  қызды  куып жетіп,  соны 
кіші ойелдікке алады.  Одан туган баланы Кішкене  - Кдрабике аталады дейді аңызда.

S S T £ ? ™
! ДеН ' ЛТІЖаН' Алжаннш -  Ньнъшет,  Қүсайын.  Ныгамегген - Боран, Төлеген,  СансызбаЙ,
Н а м »  токаддарынан - Таран, Шот, Маралбай, Бозайым, Кдоабеке. Тараннан - Атқүл (баіыр).  Айгқүддан
-  Боранкүл.  Боранкұддан  (лаедп аты Шокдн)  - Әбубәкір,  Омар,  Меркши атты  ұлцары мен Үлбике, Даркем атгы 
қыздары оолған.
Әбубәкір
Әбубәкір 1861 жылы туьш 1903 жылы қайтыс болған.  Моласы Ақгөбе облысьщцағы Алға  ауданында. Ол бетке 
патша  әкімшілігі қысымынан XIX ғасырдьщ екінші  жартысында крныс аударған. Ауыл молдасынан сауат алган 
ол дін-шаригатын үстаған өзі де бала окыткан молда.  Өлеңі мен бүкіл Батыс,  Орта Азия жүртына мәлім.  Олсццері 
заман  ағымына  карай  әр  түрлі  бағалаңцы.  Патша  әкімшілігінің зорлығын,  кдзақгьщ  әлеуметгік  өміріне,  едет- 
ғүрпына,  түрмыс  -  тіршілігіне  енген зияңцьі  жақгарын дәл айтгы.
...  орысша  білім  білмесең,
Еш павдага аспай тұр.
Мүсылманша  молдаңыз 
...  кзраньщ үлы хан болды 
Қүдцан туған паң бодцы.
... Атаны билеп үл кетгі 
Қожаны  билеп,  қүл  кетгі

дегені әдет-дағдының бүзылуыньщ, әдіддік- стауескш щ күт кеткенінаіпумен, солдәуірдегі өмір шыцдығын 
суретгейді.  Әубәкірдің өлеңдеріңце  замана,  тоғышарлар,  бүзықгык,  бүра тарту т.б. жайлы діни насихат, ададдык» 
ақыл-өсиетгерге  толы.  Мінез-  өткірлік,  өсек,  парақор,  кулық,  сүмдық,  озбырлық,  арсыздык,  “Кдзағым”  атгы 
өлеңінде кеңпейіл, бірлік,  ерлік пен елдігін тебірене жырлавды.  Өнер- білім, оку,  ғылымды барлық жақсылықгы 
жырлайды. Ең  бастысы заман ағымьша карай жырланған, сен  орысша да, казақша да окы, тек жогарыдагыларды 
үмытпа  дептолғайды.
Шоттан  -  Кара,  Бакдн.  К^радан  -  Дауеш.  Дауештен  -  Крсан.  Қосаннан  -  Үсен.  Үсеннен  -  Дукен,  Тамабай, 
одан  - Жыпгедді.  Жылгелдіден  -  Тасжан, Досжан,  Тоқымаід,  Бақгаяр,  Беркали,  Арыстан,  Ғалым.  Тоқмашган  - 
Кабай. Бақгиярдан - Әбдірахман. Беркалидан - Ескэйр, Әбілкайр. Арыстаннан - Жамал, Жібек, Үмітай, Кдйыршак, 
К^йыршақган  -  Ғалымжан,  Сабыржан,  Дәулетжан,  Наржан,  Жөрдем.  Ғалымжаннан  -  Арман,  Сабыржаниан  - 
Есжан. Доулегжаннан  -  Ержан,  Тимур.  Наржаннан  -  Темірлан.  Жердемнен -  Ерлан.
Тасжаннан  -  Жүмагали,  Шалтай.  Шалтайдан  -  Зинолла,  Ғайнолла.  Зинолладан  -  Бауыржан,  Болат,  Малік. 
Ғайнолладан -  Наиль. Жүмағалвдан -  Башар.
Тамабайдан  -  Жылқыбас,  Кдбажар.  Жьілқыбастан  -  Сағынғали.  Сағынғалидан  - Атабай,  Кенжсбай,  Елубай. 
К^бажардан  - Әбдрахман,  одан Туйяк.
Дукеннен - Айтжан, Шөкен, Ерғали. Айтжаннан - Алмүкэн, Мүкэн, Ермаш. Мүканнан - Аккерей, Кдйыркерсй. 
Шөкеннен - Ахметжан,  К^пар,  Шайқы.  Кдгіардан -  Кдціржан.  Ергалвдан - Хисмет, Акмүкдн. Алмүкдннан  - Абу, 
Серғали.  Серғалидан -  Ғалымжан,  Кенжегали, одан -  Болат.
...Мендібайдан  -  Бекмағамбет,  одан  -  Жүманияз,  Баланияз,  Кэзден,  Сагынғали.  Жүманияздан  -  Шолпан, 
Маруа, Қүрманай. Сагьшғаіщдап - Сағадат, Бахьпжан.
Бозайы
Бозайьщан  -  Елеу.  Елеуден  -  Болат,  Алмас,  Кенжеғали.  Болаттан  -  Кдодыраш,  Темір.  Алмасган  -  Аман. 
Кенжеғалидан -  Орьш.
Мьщбай
Мыңбавдан - Сатым.  Сатымнан  - Майлы,  Көрік,  Бердіғаяи,  Мырзагали.  Бердіғалидан  - Сегізек.  Сегізектен - 
Рахмет, Бақытжан. Бақытжаннан - Ерсайын, Қүрмангазы, Рүстем. Маильщан - Тыкдт. Тыкаттан - Жүма. Жүмадан
- Керей, Мүкдн.  Мүқаннан - Магауия
Керікген - Тогызак, Тоғызақган - Берікқали, Бектемір, Сармолда, Төкентаи, Нүргедді, Ерлан, Асан. Төкентайдан
- Аскар. Сармолдадан - Салакдвдин. Салақаддиннен - Жылгали. Жылгалңдан - Амангедді. Амангеддщен - Бакытжаі і, 
Нүржан.
Көтермен  үрпаш  Ыскэкган  - Жакрылық,  Өтеулі.  Жақсылықган  -  Ораз,  Женіс.  Ораздан  -  Марат,  Телсген. 
Отеуліден-  -Шьпггемір,  Темереш, Амангали. Искаков Шьпггемір Жанғала аудашыкатезру кометсшпн гора.асы, 
облыстық ауыл шаруашылық баскармасынын орьшбасары кызметін аткарды.  Шынтемірдсн  -  Хайдар,  Кдират, 
Жанна.  Кдадардан -  Элвдар, Айжан.  Кдйратган - Лаура,  Бекжан.  Искаков Тсмереш Трест  Уральскпромслрои,, 
ЖШС  бас  директоры,  одан  -  Ерлан,  Раушан.  Ерланнан  -  Темірлан.  Амангалидан  -  Кдйыржан,  Маржан. 
Кдйыржаннан  -  Куаныш.

КЕРЕИТ
Щ
Щ
1
р
щ
Үраны  -  Ақсақал 
Таңбасы  -  X  шылбыр
Керейттен  -  Бозаншар.
Бозаншардан  -  Ақсақал.  Ақсакзлдан  -  Еспембет,  Қоспамбет.  Қоспамбеттен  -  Қолдаулы,  Жаужаилы, 
Сандаулы.  Жаужайлыдан  - Ашамайлы,  Ерші,  Шөмішті,  Арбалы.  Сандаулыдан  -  Көң,  Қосбармақ.  Көңнен
-  Бексан,  Даулет.  Бексаннан  -  Акмазар,  Машай,  Қонақбай.  Даулетген  -  Тәңірберген,  Таз,  Асан,  Үсен. 
Тәңірбергеннен  -  Тобыр,  Шағыр.  Тобырдан  -  Жәнібек.  Шағырдан  -  Ақбейіт.  Таздан  -  Байдос,  Жандос. 
Байдостан  -  Сарман,  Обаған, Андағүл,  Қара,  Көшен, Жартай,  Жастабан,  Шайкөз.  Жандостан  - 
Жанғабьіл, 
Жөдік,  Мүсірәлі.  Мүсірәліден  -  Сүгірөлі,  Дербесәлі,  Сауранбай,  Дос,  Кдсым.  Осылардан  - 
Қожасеиіт. 
Асланнан-  Ескиік.
Үсеннен-  Түндік.

ЖАҒАЛБАЙЛЫ 
Үраны  -  Малатау 
Таңбасы  -  балта
т
Жағалбайлы руы Октябрь Социалистік революциясына дейін кегізінен Акгебс,  Қостанай,  Орал,  Ырғыз 
уездерін мекендегең.  Жағалбайлыны айтқанда ІОыз-Жібектің кейіпкері Базарбайдың Төлегенің айтпай ксту 
мүмкін  емес.  С оны м ен  қатар  атакты  әнші  Роза  Тәжібайқызы  Бағланова,  композитор  Шәмші  (Шомшіт) 
Қодцаяқов,  қоғам  қайраткері,  ғалым  Нағашыбай  Шейкенов  осы  атаудан  шыққаңдар.
Жағалбаіілыдан  -  Щербүға.
Шербүга
Шербұғадан  -  Мелдеби.  Мелдебвден  -  Қарақотыс.  Қарақотыстан  -  Қарабұға.  Қарабүғадап  -  Қуржы. 
Қуржыдан  -  Кеме.  Кемеден  -  Ілез,  Мырза.
Ілез
Ілезден  -  Қырши,  Буллый,  Аққожа,  Есірқожа,  Бодес.  Қыршидан  -  Бескүрек.  Бескүректен  -  Мамаи, 
Түйте, Жадік, Шуылдақ. Манаптан - Киікше, Сабау,  Меңмүрат.  Меңмүраттаи - Сары, Агатабан,  Кыргьпбай. 
Түйтеден - Оғарбай, Шуша. Жадікген - Отарбай. Отарбайдан - Еңбск, Мамбет, Тацат.  Шуылдакгаи  -  Бүршақ. 
Бүршақган  -  Елбай.  Елбайдан  -  Тонаша.
Бүлдыйдан  -  Шірік,  Қошай.
Аққожадан -  Кдукарлы, Ақкермен, Жанкермен, Жідішке.  Қауқарлыдан -  Імтүлы.  Байғулыдан - Жалтыр.
~ ------с '■"■г  Акксрмсшісн  -  Байабдол.
л,  Кдрабас,  Садырбск,  Есст. 
ан.  Байміштсн  -  Байконыс,

---- ---X  ■
  '
Жалтырдан  -  Ә л іп ^ л .  Ә л іп в д я .,,  -  Мінай,
Байабдолдан -  Қошкар,  Аккермен,  Крскүлан,  Жанаер 
коныстанган.  Байміштсі
Қосқүланнан  -  Байміш.  Ол е в д ж  бай  Шмяби 
“ ™ Т йс,лу.  Бакыт.
Шәйкен.  Одан Аманғали.  Аманғалидан  -  Нағашыба  , 
Р
ттт  - 
„  
«   -  п  си7  ?nnm  Казакстан Республикасының Премьср-министріши орынбасары,  о
Ш а и к ен о в Н а ға ш ы б а и (1947-2000)  К ^ з а ^ т а н г  
у 
емиясы ны ң  рекТ0ры  кызметш  аткдрды,
министрлігінің  министрі,  Кдзақстан 
Республикасыныи  ата  заиы  Конституция,  Азамапь:
ғылымдарының  докторы,  профессор,  Қазакстан 
іп,.птяпғяи
кодексінің  авторларының  бірі.  “Парасат”  орденімен  м  р 
„ 
к
*  - 
а
 
ть™ я  Жаоаспннан -  Валихан.  Барлыкган  - Абай,  Ануар.  Абаидан  -  Камила.
Нағашыбаидан  - Арман,  Дария.  Жарасканнаі 
„  г 
ТІ.ІРТ1
„  
Жйукашты  Коса.  Жаукэштыдан  -  Тоқсак,  Кобек,  Тысм.
Жанкерменнен  -  Сармырза.  Сармырзадан 
^
 
’  _ ЖиенӘлі, Асан. Жиенолідсн- Жисс.  Жисстеп 
Сартымбет. Қосадан - Ақбағыз, Байбағыз, Ақбалык. Бөдестен  жиен
Т ' 
о
л,  од іл ст  
з а ц  
лк.
- Ботағай. 
Мырза
Мырза
Мырзадан  -  Біліс,  Малатау,  Балқожа,  Сирақгы,  Қүгбанбай,  Ыдырыс.  Білістен  -  Қүрманссйіт,  Қүлссйіт. 
Қүрмансейітген - Жылмамбет,  Еламан. Жылмамбетген - Бегетай, Шокмүрын. Қүлсешттен - Тскеи,  Ьогь/таи, 
Сакай. 
Текейден  -  Шора.  Шорадан -  Қүрманақ.  Богытайдан  -  Ес.  Естен  -  Ьсиім&ет.
Малатаудан  -  Тілеуберлі,  Алдаберді,  Шүбаратты,  Қожамберлі,  Барак,  Есім,  Жадігср.  Аллабсрдшсн  - 
Қожеке.  Қожекеден  -  Қүтбанбет,  Жиембай.  Есімнен  -  Майжыр,  Токтамыс.
Балғожадан  -  Балык.  Балықган  -  Қожымбет.  Қожымбетгсн  -  Қожай,  Елшібск,  Жанак,  Бслсу,  Ьірсай,
Қабак,

Сирақгыдан  -  Алақалпақ,  Төленді,  Ораз,  Жанбай.  Саполат,  Алакалпақ.Төлендіден  -  Барманқұл. 
Барманқұлдан  -  Мамбет.  Қүтбанбайдан  -  Толғай,  Болғай.
Толғайдан  -  Теңізім,  Қозым.  Теңізімнен  -  Еділ,  Жайық,  Күнгелек.
Қозымнан  -  Сейіткүл,  Торғай,  Кешей,  Тауасар.
Ормантайдан  -  Боқсары,  Құлманай,  Жанібек,  Алтысарт.  Қүлманайдан  -  Арыстанқүл.  Арыстанқрдан  - 
Қосмүрат.  Жанібектен  -  Мырзаш,  Жалмамбет.  Жалмамбетген-  Балуан.  Алтысарттан  -  Қүйыскдн,  Мамбет, 
Алтыбай.
Қүйыскдннан - Есім.  Мамбеттен - Жанкісі, Төлебай.  Ыдырыстан -  Бозбет.  Бозбетген -  Есенгелді,  Бөлек, 
Меді,  Қозбай.  Есенгелдіден  -  Арыстан,  Шағыр.  Шағырдан  -  Байғозы.Байғозыдан  -  Сейітқара.  Бөлектен  - 
Жадігер.  Жадігерден  -  Қүдас.  Қүдастан  -  Тәңірберді,  Таңатар.  Қозбайдан  -  Қазби.  Қазбиден  -  Тілеуімбет. 
Тілсуімбеттен  -  Өтеғүл.  Өтеғүлдан  -  Жүрын,  Сатамбай,  Монша,  Темір,  Қыстау.
Саполаттан  - Жолан,  одан - Жоламан,  одан Жолты.  Жолтыдан -  Сенкібай,  одан  Көкек. одан Қаракесек. 
Қаракссектен  -  Торткара,  Қошай.  Төрткдрадан  -  Түрсын,  одан  -  Неғметжан 
(1 9 1 6 -1 9 9 3 ), 
Бақытжан 
(1923), 
Ғалымжан 
(1927-1999), 
Сабыржан 
(1930-1990). 
Неғметжаннан -  Бақыткерей, Ахметкерей, Хамза, Жақсьшық. 
Бакыткерейден  -  Хайдар,  Мақсот,  Ахметкерейден  -  Асқар,  Әділ.  Хамзадан  -  Ғүмар,  Қанат,  Серік. 
Жақсылықган - Жаннат,  Бақытжаннан - Барлық, Серік.  Барлықган - Эльдар.  Серіктен - Әмір.  Ғалымжаннан
-  Тілсген.  Одан  -  Аскдр,  Ергеш.  Сабыржаннан  -  Маржан,  Сүлтан,  Ельжас,  Сөулем.  Сүлтаннан  -  Руслан, 
Нүрлан.  Ельжастан  -  Рафхат,  Әлина.
Торткарынов  Ельжас  мал  дәрегерлік  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  “Сервисвуз”  фирмасының 
баскарушысының  бірі.
Қошайдан  -  Нүрғали,  одан  - Дәулет,  одан  -  Даут,  Дәурен,  Мүхит.

I l l  -  mapay.
Төре,  Төленгіт, 
Ноғай-щзақ шежіресі

Хандар  шежіресі
Кдзақ хандары Шыңғысханның Тохатемір  -  Түхай Тимурдың Әзтемірінің үрпақгарынан  басталады.  Ал, 
тарихкд  үңілгеиде  Төре,  Төлеңгіт,  Ноғайлы,  Ноғай  қазақгардың шыіу тегі  хандармен  тығыз  байланысты.
Ануш
Ануштан  -Татар,  Монгол.
Монгол
Монғолдан  -  Кдрахан,  Әзхан,  Кдзхан,  Қорхан.
Монгол  өлген  соң  орнына  -  Қарахан  отырды,  жаз  жайлауы-  Үлытау,  Кішітау,  қыстағы  Кдрақүм,  Сыр 
бойы.  Кдраханнан -  Өғызхан.  Ол ислам дінін  кдбылдайды.  Сол үшін  әкесімен арасында дау шығып,  өз ара 
соғысуға дейін барады.  Сол қақгығыс  кезінде  өз  ажалын  Кдрахан  өзі  жасайды.  Өзінің  оғы  өзіне  атылады.
Оғыздың  алты  баласы  болды:  Күнхан,  Жүлдызхан,  Таухан,  Айхан,  Көкхан,  Теңізхан.  (Барлығы табиғи 
жаратылыс атау- ай, күн, жүлдыз, тау, теңіз, аспан). Осылардың әрқайсысынан төрттен бала болады.  Оғызхан 
өлген  соң  Күнхан хан  болады.  Одан кейін Айхан,  ол  өлгенде  Жүлдызхан,  одан  кейін  оның үлы  Меңілхан, 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет