Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Қодық Қодыктан -  Баспақ,  Бабас,  Бабалы, Айбасжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет4/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Қодық
Қодыктан -  Баспақ,  Бабас,  Бабалы, Айбас.
Баспақ (Баспан)
Баспақган -  Байсары,  Байсорған,  Байшора,  Мырзагелді.
Байсарыдан -  Қожагелді (Лекер). Қожагелдіден -  Маман, Тілеу,  Кдбақ, Өтекей.  Маман аталығы марқүм 
Молдашев  Ғиниятгың дерсктері  бойынша  таратылды.
Мамаіінан  -  Баиболған  Кдржау,  Әмір,  Жандай.  Байболганнан  -  Бияхан,  Сыйяхан  (Шөлтім),  Ерәлі, 
Нүралы  (Тапал),  Сердәлі,  Досақ.
Бияханнан - Аяп,  Шайқы. Аяптан -  Ғаббас,  Қатеп, Төлеген.  Ғаббастан -  Ғүмар,  Сәлім,  Төлеу  Ғүмардан
-  Аманжол,  Ибрағим,  Ғалымжан,  Әлімжан. 
у 
рд
Сыйяханиан  -  Молдаш,  одан  -  Ғыният,  Ғүбаш,  Қажығали,  К^йырғали.  Молдашев  Ғыният  (1906-1983)
18

л га рту  саласында  көп  ецбек  еткен,  К Р  Еңбегі  сінген  ұстаз.  Молдашев  Кдйырғали( 1922-1997)  іскер  басшы. 
Ғ ьінияттан  -  Болат.  М олдаш ев  Болат  Омега  заводы ны ц  д иректоры   Орал  қ аласы н ы ң   әкім ш ілігін  
басқарды,одан  -  Бауъіржан.  Ғұбаштан  -  Нұрлан,  Ерлан,  Жаслан.  Нүрланнан  -  Талғат.  Ж асланнан  - Аслан, 
Тимур.  ІОшырғалидан - Дамир.
Ероліден -  Иманғазы,  Байғазы, Жүмағазы,  Жүмасеит.  Иманғазыдан -  Ислям,  Нығмет,  Ибат.  Байғазыдан
-  Рахмет,  Шаяхмет,  Қүрмет,  Нүфтығали.
Нүралыдан  (Тапал)  -  Хайролла,  Нағи,  Абдол,  Сабыр,  Ғабдырахим.  Нағидан  -  Зейнолла.  Абдолдан  - 
Хайдар,  Кдсым.  Қайдардан  -  Корім,  Олег,  Батыр,  Садыр.  Кдсымиан  -  Ғалымжан,  Аязбай.  Сабырдан  - 
Ихсан,  одан  -  Наурызбай,  Сүгірбай,  Ибрагим,  Рысқали,  Шамрат.  Сүгірбайдан  -  Алтынбек.
Сердәліден  -  Әділ.  Ж ақып,  Бекқали,  Балтан,  Баязит.  Әділден  -  Елһам,  М әннап.  Елһамнан  -  Сағынбек, 
одан  -  Кдйырбек,  Меіщібек.  М әннаптан  -  Асылбек,  одан  -  Әлібек,  Темірбек,  Батырбек,  Казбек.
Кэржаудан  -  Түралы,  Жүмалы,  Иманалы,  Иманғали,  Есқали,  Си сен,  Досақ.
Түралыдан - Көшкін. Жүмалыдан - Зеин, Кенжеғали. Иманальщан - Дауылбай. Иманғалидан - Сатыбалды. 
Есқалидан  -  Есен.  Сисеннен  -  Салық.
Досақган - Қоңырбай, одан - Абдол,  Мүхамбетқали, Төремүрат. Абдолдан - Көрім,  одан - Серік. Серіктен
-  Ермек.  Мүхамбетқалидан  -  Кдбдыр,  одан  -  Махамбет,  Қайрат,  Нүрлан.  Торемүраттан  -  Ш афхат,  одан  - 
Бисен,  одан  -  Бижан,  Тілек.
Әмірден  -  Айбат,  одан  -  Қапез.  Кдпезден  -  Мақсот,  Махмет,  Қүрмет,  Өтеу.  М ақсоттан  -  Амантелді. 
Махметтен  -  Жеңіс,  Мүзафар.  Жеңістен  -  Куанышкек,  Батырбек,  Әділбек.  Өтеуден  -  Сөлім,  Мади,  М әлік, 
Нүргелді,  Айбек.
Ж андайдан  -  Төрәлі,  Сүлтан,  Ашығали.  Төрәлиден  -  Әкқмөлі,  Қатау,  Қабдол.  Әкімаліден  -  Нүрқайыр, 
Әбукдйыр,  Едрес,  одан -  Мендіхан.  Қатаудан  -  Фазыл,  Хайредцин.  Сүлтаннан  -  Мереш,  Теміреш,  Қайбала, 
Әбілғазы.  Ашығалидан  -  Хамидолла,  Аманғали,  Иманғали,  Биғали.
Боранбайдан  -  Өтебөлі,  Дүйсәлі,  Жүмаәлі.  Жүмаәліден  -  Қали,  Рашқали.  Өтебәліден  -  Мырзағали, 
А йтқали,  Қ уаны ш қали,  Сабыр.  Д үйсәліден  -  Сүсінғали.  М ен десінен  -  Н үры мбет,  Елш і,  Ж олш ы . 
Нүрымбеттен  -  Мамасейіт,  Қожасейіт,  Ысықбай,  Қүманбай,  Тойлыбай,  Жүмабай,  Бүқа.  М амасейітген  - 
Төлебай,  Қосақ,  Досақ.  Төлебайдан  -  Есенәлі,  Досалы,  Батырәлі,  Азамат.  Есенәліден  -  Саламат  одан  - 
Қамал. Крмалдан - Жаңбырбай. Досалыдан - Рамазан одан - Ғапар.  Батырәліден -  Мырзағали одан - Айтқали. 
Досақтап  -  Дацкдн,  Мүхан.  Даңқаннан  -  Жоламанбет,  Қошым.  Мүхаштан  -  Отар,  Темірғали,  Қүбаш, 
Қүмар.  Темірғалидан  -  Муса  одан  -  Уалиахмет.  Қүбаштан  -  Мақсот.  Қүмардан  -  Кддеш.  Қожасейіттен  - 
Бақжан  одан  -  Жүмағали.  Қүманбайдан  -  Алпан,  Отеп,  Молдағали,  Әжім.  Әжімнен  -  Батқаш,  Сүлтан одан
-  Қүби. А кданнан - Сүңдет.  Нысанеліден -  Қүмар,  Қожахмет. Тойлыбайдан - Маймақ,  Сарсенбай,  Бисенбай, 
Есбай,  Төребай,  Қошаман,  Дүйсенғали, Дүйсенбай,  Бесбай.  Сарсенбайдан  -  Сатаң.  Бисембайдан -  Сарбол. 
Қ ош аманнан  -  Мүхамбетияр.  Төребайдан  -  Мамыт  одан  -  Ахмет  (М аншуктің  әкесі),  Қанат.  М аймактаи  - 
Даулеткзли,  Дүйсенбайдан  -  Рысқали.  Жүмабайдан  -  Торақүл.
Қожагелдіүлы  Қабақтан  -  Балбай,  Сотпай,  Арғынбай,  одан  -  Ибат,  Нүрмүханбет,  Ажығали,  Сақау. 
Сотпайдан - Мүқанғали.
Отекейден  -  Баянғали,  Мүханбетжан,  одан  -  Биіш,  Итіш,  Дүйсенбі,  Сенбі,  Кенжіғали.  Баянғалидан  - 
Үмбет.  Баймүраттан  -  Сатай,  Малтабар,  одан  -  М ақан.  Сатайдан  -  Салғынбай,  Қыдырбай,  Иеке,  Марабай, 
Отәлі.  Ж аманнан  -  Төлебай,  одан  -  Томпыл,  Босша,  Боранәлі,  одан  -  Ораз,  Дүйсәлі,  Кенже.  Томпылдан  - 
Қали,  Қатай,  Ш окдақ,  Сары.  Босшадан  - Досалы.
Баспақүлы  Байсағаннан  -  Тасболат,  одан  -  Қаржау,  Қарағай.  Қаржаудан  -  Тоқбай,  Жүбатыр,  Ізтілеу, 
Тайбатыр.  Тоқбайдан -  Нүралы, Төжі,  Қүрамыс.  Нүральщан -  Ерғали,  Көшкін. Тәжіден -  Ы сқақ,  Есенаман, 
Төртбас.  Қүрамыстан  -  Ысмағыл,  Әкімғали,  Мырзағали,  одан  -  Уали.  Жүбатырдан  -  Жүмалы,  Сейнәлі, 
Кщіыбала. Жүмалыдан - Нүрғали, Ғүмар, Өтеғали (Өтеп), Кенжіғали, Зейн.  Байбатырдан - Иманәлі, Қуанәлі, 
Сәрсенәлі,  Есқали,  Бүзаубақ.  Иманөліден  -  Ишанғали,  Даулыбай,  одан  -  Сабық,  Дияр.  Ишанғалидан  - 
Сатыбалды, Байкуаныш, одан - Саясат, Айтболат, Жанболат, Бекболат, Нүрболат, Серікболат.  Сатыбалдыдан
-  Ерболат,  Темірболат,  Кенжеболат.  Ерболаттан  -  Ермеккдли,  Ш ынболат.
Қуанәліден  -  Қүрманғали,  Сейенғали,  одан  -  Салық,  одан  -  М ендіжан,  Нүржан.  Сарсенәліден  -  Бекес. 
Есқалидан  -  Есен,  Актаи.  Бүзаубақтан  -  Әубәкір,  Седцық,  Кенжембет.  Седцықтан  -  Абош,  Мендеш.
Басбақұлы  Байшорадан  -  Көбетай,  Ш онай,  Ш обай,  Ы рыстанбай,  Дайынбай.  Көбетайдан  -  Айтқүлы, 
Тацқүлы,  Бекқүлы,  одан  -  Дүйсенбай,  одан  -  Өтеш,  одан  -  Мүхит.  Айтқүлыдан  -  Көшекеш.  Танқүлыдан  - 
Ж үсіпәлі,  Қүрман,  Нүрман.  Ш обайдан  -  Мүсалау,  Бектеміс,  Кдртқожак.  Арыстанбайдан  -  Қосым  (молла). 
Мырзагелдіден  -  Легір,  Өтеген,  одан  -  Сейтәлі,  Шокдн,  одан  -  Бірахан,  Мүкднғали.  Легірден  -  Есәлі, 
Мүкдш,  одан  -  Ақкали,  Аманғали,  Рөшқали.  Дүйсөліден  -  Беймүханбет,  Ораз.
Бабас
Қодыкұлы Бабастан - Атыкдй, одан - Самүрза,  Елемес, Есенбай, Бүйра,  Наурызбай,  Барлыбай, Қорлыбай. 
Самүрзадан - Таңатар,  Түңғатар, Айтуар,  Күнтуар,  одан -  Байсүлтан,  Ермелі, Тоқымш а, одан  - Есенғали.

Байсүлтаннан  -  Беккдли.  Ермеліден  -  Сәрсенғали.  Тоқымшадан  -  Есенғали.  Танатардан  -  Есбаи,  олаи  - 
Рамазан,  Рахмет,  Жантүрлы,  одан  -  К ^ м е н .  Түнғатардан  -  Кдпар,  Әкімберлі,  одан  - 
1
Қапардан  -  Қойайдар,  Жанайдар,  Қүлқай.  Қойайдардан  -  Дәуқара.  Аитуардан  -  Ж аіы ссли.  слан  - 
Жүніскэли,Еркеғали,  Рыскэли.Жүніскэлидан  -  Ғаббас,  Ғабдолла,  Ғүмар.  Еркеғалидан  -  Хамзд  М а*  г. 
Хамзадан -  Ақмади, Ақкдли, Аманғали,  Рақымғали,  Мустафа,  Закария. Ақмадиден  -  Аііболдт.  Аклллидан 
Рустам. Амангалидан -  Бекболат,  Марат.  Рақымғалидан -  Нүрболат.  Ақболат,  Руслан.  Мустафадан  -  Артур, 
Ренат,  Аркаша.  Закариядан  -  Асқар.
Елеместен  -  Сүлеймен,  одан  -  Мендіғазы,  Жанғазы,  Тінәлі,  Қалмак.
Есенбайдан -  Төлебай,  Самат,  одан  -  Мүсағали. Төлебайдан  - Жанпейіз.
Бүйрадан  -  Тамшық,  Жемтік,  Төребай.  Тамшықган  -  Көркембай,  К/ірскс,  Тәжібай,  Имаш,  Иман,  одан
- Молдығали. Кдрекеден - Ниетәлі. Тәжібайдан - Ш окзй. Имаштан - Сарсен. Наурызбайдан - Тыныштықбай, 
одан  -  Имат.  Барлыбайдан  -  Тілекбай,  Жарлығас,  Қонақбай,  Дүйсақан,  Тоқал.
Бабалы
Бабалының  Домашар  деген  тоқалынан  -  Ақмырза,  Байтен,  Қосдаулет,  Рысдаулет,  Сабытай,  Түяқ.
Ақмырзадан  -  Байболат,  Тоқболат,  Бекболат,  Байкөбен,  Крйтүбек,  Қылыш,  Түманша.  Байболаттан  - 
Жакай,  Шокдй, Дөненбай,  Қүлеш,  Нарытбай. Жакзйдан - Бердіғазы, Исекеш.  Қүлештен - Дүсебек, Дүйсенбі, 
Ізбасар. Шоқайдан - Маеман,  Мүқат. Дөненбайдан -  Сипім,  Исебек, Тай, Артығали,  Ниетәлі.  Нарытбайдан
- Қүрден,  Қалы, Әлі,  Медет,  Иман, Жүсіп.  Қүрденнен - Аманбай.  Қальщан - Жүмаш. Тасболатган -  Байғүлы, 
Жанғүлы,  Менғүлы, одан - Есқазы,  Мүқан.  Байғүладан - Сәрсенбай. Жанғүладан  - Байтүрсын, Ж антүрсын, 
Бекбай, Ықбай.
Бекболаттан  -  Кесінай,  Қосай,  Осынай,  одан  -  Жиылыс,  Имаш,  Иманбай.  Байкөбеннен  -  Жаумет. 
Қойтубектен  -  Шолтыр,  одан  -  Әубөкір,  Ш итамақ,  Қошкдр.  Қылыштан  -  Мүса  (молла),  Манатау,  одан  - 
Аскар,  Мақыш,  одан  -  Шәріп. Асқардан -  Уөіс,  Мамай.  Мусадан  -  Хайрөш.  Түманшадан  -  Ыбырай,  одан  - 
Крсбармақ,  Алқажы,  одан  -  Сарбала,  Жүмық.  Қосбармактан  -  Иманқажы.
Байтеннен  -  Мырзан,  Сауан,  Төлеп,  Бөлек,Назар,  Шүрен,  Төлеш.
Мырзаннан  -  Жақып,  Шүрен,  Назар  (молла),  одан  -  Қошым,  Дошым,  одан  -  Бәсер,  Ш өкер,  Латип. 
Қошымнан  -  Хакім,  Жалем,  Мансор,  Қажім.  Жақыптан  -  Жүсіп.  Ш үреннен  -  Жаналы,  Есәлі,  Ділмүқан.
Сауаннан  -  Мунай,  Жапақ,  Тіленші,  Томалак,  Алдаберген,  Жақсыбай,  одан  -  Өтеш,  Саржігіт,  Дорба, 
одан  -  Жүмағали.  Мунайдан  -  Ерәлі,  одан  -  Жәнібек,  Ш ыныбек,  Қазыбек.  Ж апақган  -  Нүрпейіс,  одан  - 
Бөкенде,  Сүлтан,  Қүлбай,  Көпевде.  Тіреншіден  - Жүбантай, Жүмалы, Дошқара,  Қуаныш,  одан  -  Қобылан. 
Томалақгаи  -  Нүралы,  одан  -  Едіге,  Еділбай.
Назарыдан  -  Досым,  Қошым.  Досымнан  -  Ш акір,  Садыр.  Қошымнан  -  Хакім.
Шүреннен  -  Жүсіп,  Бектас.
Телсштен  -  Ожырай,  Кетебай,  Жапақ.  Ожырайдан  -  Кетебай,Мекебай.  Кетебайдан  -  Ашыкалі,  Төралі, 
Исмағүл,  Еркебай,  Белек.  Жайықган  -  Нүрпейіс,  одан  -  Бөкенді,  Көленді,  Қүлкдй.  Бөкендіден  -  Дауеш, 
Ораз. Дауештен  -  Жүмабай.
Бөлектен  -  Қоиыс,  Көшербай,  Кдцен.  Қоныстан  -  Исалы,  одан  -  Абдол,  Иманғали,Хаби.  Ғабдолдан  - 
Салім.  Көшербайдан -  Сары, одан - Бисенғали,  Қүрақ, Жүмағали,  Рысқали. Жүмағалидан -  Кдират (белгілі 
ақын).  Рыскдлидан  -  Амангелді.  Күрактан  -  Сабыр.  Кдденпеи  -  Аймүхамбет,  Ажім,  одан  -  Сүндет.
Бабалыүлы  Қосдаулетген  -  Байкэдам,Жаңқадам.
Байқадамнан  -  Орынбай,  Үркімбай,  Андамас,  Бекжан,  Таушенбай,  Әли,  Абдрахман,  одан  -  Алімбай, 
Тоқгалы, Жаналы,  Мендалі, Досым. Алимбайдан -  Рыскдли,  Кенжіғали.  Рысқалидан - Куанғали. Жаналіден
-  Абдол,  Ихсан.  Мендаліден  -  Молдаш,  Қожақ,  Өтеғали,  Бозақ,  Сары.  Молдаштан  -  Бисенғали,  одан  - 
гиният,  Самат.  Қожақган  -  Зейнолла.  Өтеғалидан  -  Ишанғали.  Досымнан  -  Жаумбай,Хареп.
т т т  

Алдірқожа,  Байқожа,  Шақырбас.  Алдірқожадан 
-  
Еркіналі.  Байқожадан  -  Шынғали.
ақыр  астан -  теғали,  Шағыр,  Биян.  Өтеғалидан -  Какау,  Иманғали,  Асанғали.  Шағырдан - Тыштыбай, 
одан  -  Кзиырхан.  Бияннан -  Куан,Шап.
А ш м а я а ^ М ^ Т а й в д Г ' ^ ’ 
ҮркЫб,ІІ»м   '  Қ < ™ Р әл і,  Достанелі.  Д вуіш,  Әкімелі.
Ш о к ^ Г Л ™   “ Р“ сд“>™тген  -  Айғырбек,  Атанбек,  Байшашр,  Шарай.  А И ш р беп м .  -  Сөпкі,  Сапшы, 
f  
,   v  Сэпкще" ‘ к1Т'манг)лі  Кг й6о,ц  Саіальиан - Мвңгур, Исвлі, Ерэлі, Сардалы, Беркалі.
K™. одш  K sto p  
ОДа"  ' 
№“ Ш’  Ж ™ » 6" -   °лан  -Сыдріден,  Сашден.  П і і ц і е .   -

Бабалыүлы  Сабытайдан  -  Түйнек,  Жолайяқ,  одан  -  Найзабек,  Болатбек,  Жүман,  Есет,  Медет.  Түақган - 
Бөлксн,  Абдрахман.
Айбас
Айбастан  -  Қүдайсүгір,  Дәулетбай,  одан  -  Сексенбай,  Өтеуілі,  одан  -  Отар.  Қүдайсүгірден  -  Көтібоқ, 
Бакберген,  Бектау,  Көрсбай.  Көтебоқган  -  Мүқаи,  Жақсынбег,  Мақыш.  Сексенбайдан  -  Өтәлі,  Мерман. 
Бақбергеішен  -  Қүрманғазы.  Бектаудан  - Жубан.  Көребайдан  -  Оразғали,  Ерғали,  Нүрғали.
Сонымеи  Қашқыншыдан  өрбіген  -  9  ата  Қалике,  Жанібек,  Баспан,  Байтен,  Атығай,  Ақмырза,  Айбас, 
Хасаболат,  Дамашар  (Байкадам)  болады.  Ол  аталықгарды  таратқан орыстын  атақгы жазушы  Шолоховтың 
досы  марқүм  Рамазанов  Ғапар,  ал  толықгырған  Темірболат  Мақимов.
Жайық
Жайықган  -  Нүрпейіс  одан  -  Бөкенді,  Кәпенде,  Қүлкай.
Бөкендіден  -  Дәуеш,  Ораз.  Дәуештен  -  Жүмабай.  Қоныстан  -  Исалы  одан  -  Абдол,  Иманғали,  Хаби. 
Абдолдан -  Сәлім.  Көшербайдан -  Сары одан -  Бисенғали,  Қүрақ,  Ж',  іағали. Жүмағалидан - Хамит атақгы 
жазушы.  Қаденнен - Аймүхамбет, Әжім.  Әжімнен -  Сүндет. Ақмырзадан - Нарымбай одан - Кдли,  Иманбай, 
Ізбасар,  Күрден.  Қалидан  -  Жүмаш  одан  -  Қарақойшы.  Иманбайдан  -Куанғали.  Ізбасардан  -  Ізімағамбет 
одан  -  Секемәлі.  Баспаннан  - Лекер одан -  Қүрманбай,  Мүхаш,  Нүрман, Дүйсенбай,  Меңдәлі.  Сүттібайдан
-  Иман.  Қүрманбайдан  - Жүмағали одан - Жамбол одан-Болат одан - Абзал.  Мүхаштан - Аққали, Аманғали. 
Нүрманнан  -  Қазен,  Куанышкдли.  Қүлманнан  -  Қойшығүл.  Дүйсенбайдан  -  Өтеш,  Қүбаш.  М еңдіәліден  - 
Кдуен,  Есенғали,  Машыр.
Ердәліден  -  Байғазы,  Байғазыдан  -  Рахмет.  Қаржаудан - Түралы, Жүмалы,  Есқали,  Сисен. Жүмалыдан  - 
Зейін,  Кенжеғали.  Түралыдан  -  Көшкін.
Сисеннен  -  Садык.  Д осақган  -  Көшірбай  одан  -  Абдол,  Мүхамбетқали,  Төремүрат.  Абдолдан  -  Кәрім. 
Атығайдан  -  Байтуар  одан  -  Мавдасбай  одан  -  Жүнісқали,  Рысқали,  Еркеғали.  Жүнісбайдан  -  Ғаббас. 
Байқадамнан  -  Таушанбай,  Әлдіқожа  одан  -  Әлімбай,  Тоқгалы,  Жанәлі,  Мендәлі,  Досым.  Әлімжаннан  - 
Рыскдли.  Мендіөліден  -  Молдаш,  Қожақ,  Өтеғали,  Бозақ,  Сары.  Моддаштан  -  Зинолла.  Өтеғалидан  - 
Иманғали.  Д осы мнан  -  Жауымбай,  Қареп.  Тауманбайдан  -  Әдірқожа,  Балғожа,  Ш ақырбас,  Баймүқаш. 
Баймүқаштан  -  Атош,  Төлеген.  Әдірғожадан  -  Еркінөлі.  Балғожадан  -  Ш ыңғали.  Ш ақырбастан  -  Өтеғали, 
Ш ағыр,  Биян.  Өтеғалидан  -  Мақау,  Ишанғали, Асанғали.  Шағырдан  - Тыныштыбай.  К^зікеден  - Атақозы- 
батыр  одан  -  Д ауетек  туған.  Дауетектен  -  Айбас.  Айбастан  -Ақтайлақ,  Ақжігіт,  Байжігіт,  Байкүш ік. 
А қгайлақган  -  Азберген  одан  -  Мүханәлі,  Тоқгар,  Сатыбалды.  Тоқгардан  -  Нүрмүхан  одан  -  Иш ан. 
Мүханөліден  -  Біржан.  Біржаннан  -  Қарағойшы.  Ерөліден  - Жүма.  Сатыбалдыдан  - Ақсейіт одан -  Ғабдол, 
Жүмағали.  Ақжігітген  -  Нетәлі,  Өтебәлі,  Байәлі,  Нүрәлі.  Өтебәліден  -  Хакит.  Байәліден  -  М ажит  одан  - 
Латиф,  Ш апен.  Нүрәліден  -  Фазыл одан -  Сабыр,  Кдцір.  Сабырдан -  Меңеш.
Бай
Байдан -  Қүлақаска,  Ертай.
Ертайдан  -  Қыран,  Қылышкссті,  Жауғашты,  Шүмақ,  Досым.
Кдыран
Қьіраннан  -  Орыс,  Орман,  Машкдн,  Мән,  Балпық.
Қ ы л ы ш к ес т ен   (Д о с ы м )
Қылышкестіден  -  Қылыш,  Кескен,  Тілес.
Тілестен  -  Ж иенбай,  Жүмық,  Қолпаш,  Тәни,  Маңғы,  Өстек.  Қылыштан  -  Тілеуімбет,  Тоңаша, 
Шүйінішәлі,  Көрпе,  Жібек.  Кескеннен  -  Сеңкібай,  Сырлыбай,  Малан,  Сарман,  Бессары.  Жиенбайдан  - 
Баба,  Бабалы,  Төлес,  Тәни,  Бекайдар,  Жарылғас,  Ақүлек.
Бабадан - Даулетбай, одан - Байган. Байғаннан - Бәтік. Бәтіктің бәйбішесінен - Есенәлі, Торпақ, Мендөлі; 
тоқалынан  -  Темірғали,  Жанбыршы.  Торпақгын  бәйбішесінен  -  Өтеген,  Кдли,  Мырзалы;  тоқалынан  - 
Саңалы,  Кдңалы.  Өтегеннен  -  Кумар,  Сабыр.  Қүмардан  -  Аскэр>  Жалғас,  Асылбек.  Аскардан  -  Кдзбек. 
Жалғастан - Жақыпбек, Жанболат, Жарас. Сабырдан - К^лыбек, Жағыпар. Кдлыбекген - Ғалымжан,  Бауржан. 
Жағыпардан  -  Амантай.  К^лиден  -  Тілек,  Рахима,  Зоя,  Рабиға,  Роза.  Тілектен  -  Нариман,  Темір,  Алтын. 
Ғалиев Тілек -  Батыс Кдзақстан,  Гурьев облыстарында облысық партия комитенің секретары болып жүмыс 
істеген.  Саналыдан  -  Куаныш,  Айтжан.  Куаныштан  - Амангедці.  Айтжаннан  -  Болат,  Мақсот,  Ғалымжан.
Жүмықган  -  Күнту,  Меңці,  Айгқүл,  Оразбай,  Қытыбай.  Бабалыдан  -  Бөлекбай,  Сырым.  Ақүлектен  - 
Салакдй.  Салақайдан  -Бекеж ан,  Телеген,  Нүрлан,  Бегетай.  Бекежаннан  -  Сембай,  Арлан,  Кенжек.

Жауғашты
Жауғашты  8  ата  -  Батырғожа,  Аманай,  Құлан,  Тұма,  Қара,  Қүрмас,  Андағүл,  Жатаи.
Тума
Тумалан  -  Кошакан  одан  -  Қүби.  Қүбидан  -  Сарсенбай  одан  -  Аманжан,  Самат,  Марат.  Талғат,  Аоат, 
К ойр» 
Z
w
Z
T
-
  Фархат,  Рашид  Мараттаи  -  Ахг 
Ш
Л
  Т
ш
т
ш
  -
  Азамат,  л ™
  -  Баумрж.ш, 
Әлібек.  Кдйраттан  -  Еламан.
Аіиағул
Андағүл  аталығы  Насимулин  Мүраттың  деректері  бойынша  таратылды.
Андағүлдан  -  Баймүкан,  Наурыз,  Кенжетай,  Актайлак.
Баймүқаннан  -  Майшағыр.  Майшағырдан  -  Қүсайын.  Қүсайынан  -  Төреш.  Батырдан  -  Тсцізбаи. 
Теңізбайдан - Бисембай,  Кдйырғали,  Рахметқали.  Бисембайдан  - Мәлік.  Мәліктеп  -  Ғалымжан.  Сеитолідсн
-  Ғабдош.  Ғабдоштан  -  Амангелді.  Амангелдіден  -  Мүхамбет,  Нүрес.  Бердібектен  -  Амаіггаи  одан  -  Ьерік. 
Серік.
Наурыз
Наурыздан - Садыр, одан - Бектас.  Бектастан - Мустафа, одан - Жаңғазы, одан - Абдреш,  Сабыр,  Боракдй, 
Ғафар,  Имаш,  Абдрештен  -  Мүкаш,  Фазыл,  Жігер.  Мүкдштан  -  Зинолла,  Ибатолла,  Кдешыға,  Ғаинолла, 
Талғат,  Санат,  Қайрат,  Мақсат.  Фазылдан  -Ғарифолла,  Сайфолла,  Нүрбек,  Қ азбек,  Акылбек,  Бейбіт. 
Жігерден-Сеірік,  Рафхат,  Бауыржан.  Ғафардан-Сабыр,  Имаш.
Кенжетай
Кенжетайдан  - Темірбай,  одан  -  Өңбай,  одан -  Тән.  Тәннен  -Бөжен,  К^раз,  Ажғали,  Айдаралы,  Ералы, 
Даулет,  Есей,  Нүрғали,  Сиғал.
Беженнен -  Бисалы, Дүйсөлі,  Нүржалы.  Бисалыдан  -  Серғазы,  одан  -  Ерсайын,  Темірхан.  Дүйсәліден  - 
Исмағүл,  Ситек.  Нүралыдан  -  Серғазы,  одан  - Куат,  Зерік.  Әжіғалвдан  - Даулек.
Ералыдан  - Ашығали,  Сағынғали,  одан  -  Кдтемғали,  Бисентай,  одан  -  Мақыш.
Даулеттен  -  Мағыман,  Жүмағүл.
Есейден  -  Эліпқали,  Көкім,  Зинолла,  Ғүбайдолла,  одан  -Сисақ.  Зинолладан  -  Куан.
Айдаралыдан  -  Кдйалы,  одан  -  Кдйролла,  Ғайнеш.  Ш айхымнан  -  Болат.
Нүрғалидан  -  Фазылтай,  Сабыр,  Ғайділмөн,  Садыр,  Орынғали.  Фазыдтайдан  -  Насыр,  одан  -  Өтеміс, 
Зсйнстолла. Өтсмістен - Нүролла, Айбек. Зейнетолладан - Оралған. Сабырдан -  Менжан,  Қапез.  М енжаннан
-  Амангсльді.  Қапезден  -  Серік.
Қараздан  - Алдонғар,  Наурызғали.
Бсркайдан  -  Нығыметкали,  одан  -  Ғүсман.  Ғүсманнан  -  Ахмедияр.
Малыбайдан  -  Бірелі,  одан -  Мүси.  Өтемістен -  Сапар,  Мүқаш,  Резуан.
Бсктсмшс  үрпағынан  -  Қырымқүл, Дыбыс,  Төреш,  Ниязғали,  одан  -  Түрмағамбет.
Бермағамбеттен - Мүкдн, Шнайбек, Тінібек. Мүқаннан -Кдйролла,  Салауат. Ш ынайбектен - Сәрсенғали, 
Жердем,  Ақжан,  Саржан.  Сәрсенғалидан  -  Ғүмар,  Ғүбайдолла,  Мүқтар,  Ғүбайдолладан  -  Асқарбек, 
Ғарифолда.  Мүқгардан  -  Асылбек.  Мырзабек,  Бекболат.  Асылбектен  -  Анарбек,  Нурлыбек.  Ж өрдемнен  - 
Баксір,  Амангедді.
Кенжетайдан өрбігендердің 3 атадан қосылатын Досбергеннен - Игісін,  одан - Билял,  Ш ернияз,  Қалжан. 
Кдлжанан  -  Маржан,  Ғалым,  Нүрмүқан,  одан  -  Ғаният,  Смағүл.  Смағүдцан  - Акашай,  одан  -  Абылхайыр, 
Сисенғали, Сөрсенғали. Абылхайырдан -Мерсадық, Болат. Мерсадықган - Амантай, Асылбек. Сөрсенғалидан 
-Марат, Түрғали, Мүрат, Самат,  Сүңғат. Маратган — Бахыт, Мәлік.  Бақыттан - Замир.  М өліктен -  Бауыржан.
Ақгайлақ
Ақгайлақ би болған одан -  Бөктенше.  Бөктеншеден -  Біте, одан Қыркымқожа батыр  Бөкей сүлтанының 
қолбасшысы  болған,  оньщ  моласының  басындағы  қүлыптасы  осы  кезде  дейін  Орда  ауданының  Жетібай 
деген жерінде  сақгалған.
Қырымқожадан  -  Есказы,  Досқазы  (Ш умақбай),  Сүлтанғазы,  Кдсалы,  Досалы,  Крсалы  (Нысанам).
Досқазыдан  -  Токэнқожа,  одан  -  Телеубай,  Кенжебай,  Төребек.  Телеубайдан  -  Сембай,  М ергенбай, 
Бисекен,  Кдлыбай. Сембайдан -  Сансызбай, Зүлкдрнай.  Сансызбай -  Зүдкан,  Сүлтан,  Ғаділ.  Мергенбайдан 
~  Қүсан,  Жүмекеш,  Кдбдолла,  Сусайын.  Кдбдолладан  -  Нүрлан,  Кдбылан,  Абдрахман,  Алман,  Абухан, 
Ержан,  Тельман.

Телеубайдан  -  Бисекен,  Қалыбай, Жүмабай,  одан - Асылбек, Әділбек. Әділбектен - Ақылбек. Бисекеннен
-  Серік,  Бсрік.
Есқазыдан  -  Жүмаш,  одан  -  Теміреш,  одан  -  Тайыр,  Кдцер,  Табылды.  Табьшдыдан  -  Бекен,  Ерболат, 
Бауыржаи.  Бекешіен -Талғат,  Марат.  Ерболаттан -  Нүрбол. Жүмаштың 2-ші үлы Онайеліден - Асан, Жасүлан, 
Асылбек.  Жүмаштьщ  3-ші  үлы  -  Атауолі  (Атау).  Жүмаштың  4-ші  үлы  -  Тәжен,  одан  -  Мағзом  (Шауім), 
Қүспан.  Мағзомнан  -  Қүзайыр,  Кдйыр.
Қасалыдан  -  Абдол,  одан  -  Ғүмар,  одан  -  Манап.  Манаггган  -Ж әдігер,  Байдан,  Асхад,  Руслан,  Руслан. 
Абдолдың  2-ші  үлы  Отептен  -  Адай,  Алтай,  Аскар,  одан  -  Бейбітшілік.
Досалыдан  -  Қайролла,  Атолла,  Насимолла,  Зинолла.
Атолладан  -  Еспол,  Ғайнош  (Ғайнолла),  Хамидолла.
Насимолладан - Байдолла,  Мүрат,  Орынғали,  Набиғали,  Зулпыхар.  Насимуллин Мүрат - Орда, Ақжайык, 
аудандарында  басшы  қызметте  болып,  артына  айтып  жүретін  сөз  қалдырған.  Мүратган  -  Жамбыл,  Бейбіт, 
Сапар,  Амангелді,  Нүрлыбек.  Ж амбылдан  -  Орынбек,  Бисембек.  Бейбіттен  -  Бауыржан.  Сапардан  - 
Өтепберген. Амангелдіден - Әлібек, Қүрманғазы.  Орынғалидан - Ертай.  Ңүрлан, Асылхан, Жасүлан.  Ертавдан
- Дәурен,  Нүрбек.  Нүрланнан  -  Ринат,  Космонавт.  Асылханнан  -  Әділхан.  Нәбиғалидан  -  Нүртай,  Мүхит, 
Сайлау,  Сәбит,  Мереке.  Зүлпыхардан  - Үлықпан,  Саггуан,  Мейрам.
Қосалыдан (Нысаналы) - Жүмағүл, Көрел,  Қарагойшы, Бахтығали.  Кдрағойшыдап - Мүхиден,  Нүрхайыр, 
Бахтығали,  Мүханғали,  одан  -  Әбілхайыр,  Қабылхайыр,  Доскдйыр,  Бекқайыр,  Бихайыр.  Әбілхайырдан  - 
Абзал,  Мирзал,  Дидар.  Досқайырдан - Данияр.  Нүрхайырдан  - Арайлы,  Берік,  Сағыныш.
Ж ауғаштының үрпағы  Смағүлдаң -  Дәулет,  Нәсіпқали.  Дәулегген -  Басир  (Владимир),  Жүсіп  (Иосиф), 
Бақытжан  (Валерий).  Ж үсіптен  -  Ермек.  Бақытжаннан  -  Рустем.
Шумақ
Ш умақган  -  Тоқымбет,  Шерубай,  Бессары,  Жаңбыршы,  Айтахмет,  Келес,  Бөкей,  Әйтек.
Тоқымбет үрпақгары  Тапжардан  -  Қонжар,  одан  -  Қойшыбек.  Қойш ыбектен  -  Айтүған,  Сапар,  Қарез, 
Кенжеғали.
Айтүғаннан  -  Сары,  Мақатай,  Ораз,  Сейтек,  Кенже.  Сарыдан  - Хамит,  М әжит,  Кдбдырашид,  Кдбантай, 
Кәрім.  Хамиттен - Уәп,  К^іпез. Уәптен -  Есекен,  Мәжиттен - Марат,  Гүлжу,  Қүлмай, Санат, Жеңіс,  Шапағат, 
Сидағат.  Мараттан  -  Нүрсағат,  одан  -  Мереке.  Санаттан  -  Төлеген,  Роман,  Аякөз,  Нурбол.  Аякөзден  - 
Асылбек,  Ш апағатган -  Рустем.  Сидағаттан -Равиль, Асхат.  Мажитова Гүлжу көп жылдар Таскдла ауданында 
басқару кызметінде  болды.  Кәрімнен  -  Шапиғүлла,  Ш айдолла,  одан  -  Ғабдырашид,  Дамир.
Сейтектен  -  Айткдли.  Кенжеден  -  Сәбит,  Уахит,  Әбу,  Темеш.  Сәбиттен  -  М әлік,  Мәжит.  Әбуден  - 
Мақсот,  Аманжол.  М ақсоттан  -  Нүрлан.  Темештен  -  Айдос,  Айдар.
Сапардан -  Садыр,  Кдйыр,  Асқар.
К енж еғалидан  -  Қ ыды р,  Сабыр,  Зәкір,  Қ артес,  одан  -  Қ айрат.  Қ айраттан  -  М ерж ан,  Серж ан, 
Бауыржан. Ш ерубайдан  -  Орман.  Орманнан  -  Күлман.  Күлманнан  -  Жүмағали.  Жүмағалидан  -  Ж ақсыкен.
Бессарыдан  -  Қүдайберді,  одан  -  Есдаулет,  одан  -  Тілеміс,  одан  -  Ы сықбай.  Ы сықбайдан  -  Сакалбай, 
Отаубай, Жансакал, Орынбай.  Сакэлбайдан - Жауміт, Бағыт,  Қүлыш. Жаумітген - Шағыр, Оралбай.  Шағырдан
-  Ғарифолла,Ағырай.  Оралбайдан  -  Қонысбай,  Қайыржан,  Аміржан.  Қүлыштан  -  Аташ.  Отаубайдан  - 
Ондаған,  Кдцырбек. Ж ансакалдан -  Итбай.  Орынбайдан - М үрын, одан -  Иғали,  Бижан, Жүмаш.  Иғалидан
-  Күзенбай,  Сарсенбай.  Күзенбайдан  -  Сарсенғали,  С ерікқали,  Сандіғали,  М арат,  Мүрат,  М ереке, 
Жоддаскдли.  Сарсенғалидан  -  Саламат.  Серіккдлидан  -  Асхат.  М арагган  -  Асет.  Сарсенбайдан  -  Асқар, 
Данияр.  Нурынов  Сарсенбай  Мүнай күбыры  басқармасының  бастығы. Бижаннан -  Орынғали, Орьшбасар, 
Боранбай,  Елеубай.  Орынғалидан -  Болат, Талғат,  Самат.  Орынбасардан - Тасболат, Аманжол.  Боранбайдан
-  Ж аңабай,  Жанібек,  Алібек.  Елеубайдан  - Жүмабай.
Келестен  - Сүгір , одан  - Есмагүл. Есмағүлдан - Есқали. Ескэлидан - Ихсан, Әбраш. Ихсаннан -  Пауедден, 
Н әжімедцен,  Қ исамиедден,  Х амеледден,Зейнеп,Ө теген,Зияда,Збайда.  Есқалиев  Н әж імедцен  -  Батыс 
Кдзақтстан, Көкшетау, Талдықорған облыстарында басқару қызметтерің аткдрды, дипломат.  Нәжімедценнен
-  Ғани,  Ғали.  Кисмедденнен  -  Еркін.  Әбіраштан  -  Әубәкір,  Ғаббас,  Кдр,  Нүғман.  Әубәкірден  -  Ғапай. 
Нұғыманнан  -  Шамүрат.  Кенжеден  -  Әнду,  Оспан,  Бисенғали.  Әндуден  -  Зинолла.  Оспаннан  -  Төлеген, 
Якуда.  Тобадан  -  Күнгі,  Махмет,  Сақып,  Қожахмет.  Күнгіден  -  Байден.  Махметген  -  Раш.  С ақы птан  - 
Хамит.  Қожахметтен  -  Дәуіт.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет